wymagania edukacyjne z geografii dla klasy iii .sąsiedzi polski czechy i słowacji ... i słowacji

Download WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III .Sąsiedzi Polski Czechy i Słowacji ... i Słowacji

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM

Dopuszczajcy Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujcy

Ssiedzi Polski

Czechy i Sowacji

lokalizuje na mapie Czechy i Sowacj,

podaje nazwy stolic Czech i Sowacji oraz wskazuje na mapie ich pooenie,

podaje przykady walorw turystycznych Czech i Sowacji

opisuje, korzystajc z mapy, pooenie geograficzne Czech i Sowacji,

lokalizuje na mapie wskazane krainy geograficzne, rzeki oraz miasta Czech i Sowacji

porwnuje, na podstawie map, rodowisko przyrodnicze (w tym bogactwa mineralne) Czech i Sowacji,

podaje przykady wspzalenoci midzy rodowiskiem przyrodniczym a dziaalnoci gospodarcz w omawianych pastwach

wykazuje rnice w rozwoju gospodarczym Czech i Sowacji

wykazuje wpyw przystpienia do UE Czech i Sowacji na rozwj gospodarczy tych pastw

Ukraina, Biaoru, Litwa

wskazuje na mapie Ukrain, Biaoru i Litw,

podaje nazwy stolic omawianych pastw oraz lokalizuje je na mapie,

odczytuje z mapy nazwy najwikszych rzek oraz miast omawianych pastw

opisuje pooenie geograficzne Ukrainy, Biaorusi i Litwy,

wskazuje na mapie miejsca wystpowania wybranych surowcw mineralnych w omawianych pastwach,

charakteryzuje warunki rodowiska przyrodniczego w omawianych pastwach

porwnuje, na podstawie map, rodowisko przyrodnicze Ukrainy, Biaorusi i Litwy,

przedstawia cechy rolnictwa Ukrainy, Biaorusi i Litwy,

podaje przykady przemian spoecznych i gospodarczych na Ukrainie,

porwnuje, korzystajc z danych statystycznych, gospodark Biaorusi i Litwy,

porwnuje, korzystajc z danych statystycznych, poziom gospodarki Ukrainy z poziomem gospodarki innych pastw (uwzgldniajc gwne

porwnuje zmiany spoeczne i gospodarcze zachodzce na Biaorusi i na Litwie po 1990 roku,

podaje przykady powiza gospodarczych midzy Rosj a Biaorusi

2

z punktu widzenia przydatnoci dla rolnictwa,

wymienia gwne kierunki produkcji rolnej w omawianych pastwach,

przedstawia konsekwencje awarii elektrowni w Czarnobylu

wskazuje przyczyny i konsekwencje ujemnego przyrostu naturalnego na Ukrainie

kierunki oraz cechy wyrniajce)

Rosja

wskazuje na mapie Rosj oraz podaje nazw jej stolicy,

lokalizuje na mapie stolic Rosji,

lokalizuje na mapie wskazane obiekty geograficzne Rosji

(krainy geograficzne, rzeki, jeziora, morza, miasta)

opisuje, korzystajc z mapy, pooenie geograficzne Rosji oraz jej stolicy,

podaje przykady konsekwencji duej rozcigoci poudnikowej i rwnolenikowej,

wskazuje, korzystajc z map tematycznych, miejsca wystpowania wybranych surowcw mineralnych i obszary upraw wybranych rolin,

wymienia przyczyny spadku liczby ludnoci Rosji w ostatnim okresie,

przedstawia

zrnicowanie narodowociowe i

charakteryzuje, na podstawie map, rodowisko przyrodnicze Rosji,

porwnuje, korzystajc z map, rodowisko przyrodnicze europejskiej i azjatyckiej czci Rosji,

wykazuje rnice w zaludnieniu rnych regionw Rosji i wskazuje przyczyny tych rnic,

wykazuje rol surowcw energetycznych w gospodarce Rosji

wykazuje zalenoci midzy elementami rodowiska przyrodniczego Rosji,

porwnuje zagospodarowanie azjatyckiej i europejskiej czci Rosji,

podaje przyczyny wyludniania si Syberii

ocenia, na podstawie map, warunki rodowiska przyrodniczego wskazanych obszarw Rosji z punktu widzenia ycia i dziaalnoci czowieka,

wyszukuje w rdach statystycznych dane dotyczce miejsca Rosji w produkcji przemysowej wiata

3

kulturowe Rosji, wskazuje, korzystajc z

mapy demograficznej, obszary o duej i maej gstoci zaludnienia

Niemcy

lokalizuje na mapie Niemcy oraz ich stolic,

lokalizuje na mapie przynajmniej trzy rzeki i trzy miasta Niemiec

opisuje, korzystajc z mapy, pooenie geograficzne Niemiec oraz ich stolicy,

lokalizuje na mapie wskazane obiekty geograficzne Niemiec:

krainy geograficzne,

rzeki,

miasta, wymienia gwne cechy

gospodarki Niemiec (nowoczesny, dobrze rozwinity przemys, wysoki poziom rolnictwa towarowego)

charakteryzuje, na podstawie map, rodowisko przyrodnicze Niemiec,

wykazuje na przykadach zwizek produkcji rolnej Niemiec z warunkami rodowiska przyrodniczego,

identyfikuje cechy rolnictwa towarowego,

przedstawia gwne kierunki i przyczyny zmian w strukturze przemysu w Resko-Westfalskim Okrgu Przemysowym jako przykad zmian zachodzcych w przemyle w Europie Zachodniej

wyjania, dlaczego starzenie si spoeczestwa Niemiec jest problemem spoecznym i gospodarczym (z uwzgldnieniem imigracji)

przedstawia problemy gospodarcze powstae w wyniku poczenia NRD i RFN,

ocenia, na podstawie danych statystycznych, efektywno i towarowo rolnictwa Niemiec

ocenia rodowisko przyrodnicze z punktu widzenia gospodarki kraju,

wyjania przyczyny dynamicznego rozwoju gospodarczego Niemiec,

wykazuje rol Niemiec w Europie

Europa

Kraje skandynawskie

lokalizuje na mapie kraje pojcia: gejzer wykazuje, na podstawie przedstawia, na porwnuje, na

4

skandynawskie oraz ich stolice

przedstawia, korzystajc

z map, cechy pooenia pastw skandynawskich,

podaje, korzystajc z map, cechy rodowiska przyrodniczego pastw skandynawskich,

wymienia czynniki wpywajce na redni dugo ycia ludnoci w krajach skandynawskich,

podaje przykady dziaalnoci gospodarczej pastw skandynawskich wynikajcej z cech rodowiska przyrodniczego tych krajw

map tematycznych, zwizki midzy gwnymi cechami rodowiska przyrodniczego Europy Pnocnej a gwnymi kierunkami rozwoju gospodarczego omawianych pastw:

wpyw nadmorskiego pooenia na gospodark Norwegii,

racjonalne wykorzystanie zasobw naturalnych (w tym rzek) w krajach Europy Pnocnej,

wykorzystanie cech rodowiska przyrodniczego dla rozwoju rolnictwa w Danii,

wykorzystanie cech rodowiska przyrodniczego dla rozwoju rybowstwa w Islandii

podstawie map:

wsplne cechy rodowiska przyrodniczego omawianych pastw,

cechy rodowiska przyrodniczego wyrniajce dane pastwo,

wykazuje zaleno midzy pooeniem Islandii w strefie ryftu a wystpowaniem wulkanw i gejzerw,

podaje cechy gospodarki, ktre wyrniaj dane pastwo

podstawie danych statystycznych, wskaniki rozwoju gospodarczego pastw skandynawskich

Wielka Brytania

wskazuje na mapie wielk podaje cechy pooenia charakteryzuje wykazuje znaczenie przedstawia rol

5

Brytani oraz jej stolic, przedstawia wyspiarskie

pooenie Wielkiej Brytanii

Wielkiej Brytanii, lokalizuje na mapie

wskazane wyspy nalece do Wielkiej Brytanii,

lokalizuje na mapie krainy geograficzne i historyczne Wielkiej Brytanii,

wykazuje wpyw pooenia Wielkiej Brytanii na jej klimat

rodowisko przyrodnicze Wielkiej Brytanii,

przedstawia gwne kierunki i przyczyny zmian w strukturze przemysu Okrgu rodkowoangielskiego

przedstawia cechy nowoczesnego przemysu i rolnictwa Wielkiej Brytanii

rewolucji przemysowej i podbojw kolonialnych dla rozwoju Wielkiej Brytanii

imigrantw w gospodarce kraju

Francja

wskazuje na mapie Francj i jej stolic,

wskazuje na mapie przynajmniej trzy rzeki i trzy miasta Francji,

przedstawia znaczenie Parya jako wiatowej metropolii

pojcia: technopolia opisuje pooenie

geograficzne Francji oraz jej stolicy,

lokalizuje na mapie gwne krainy geograficzne,

lokalizuje na mapie wskazane:

rzeki,

miasta, wskazuje, korzystajc z

map tematycznych, miejsca wystpowania wybranych surowcw mineralnych i obszary upraw wybranych rolin

charakteryzuje, na podstawie map, rodowisko przyrodnicze Francji,

lokalizuje na mapie wskazane okrgi przemysowe,

wykazuje wpyw warunkw rodowiska przyrodniczego na kierunki produkcji rolnej w rnych regionach Francji,

wykazuje cechy rolnictwa towarowego i wyjania przyczyny wysokiego poziomu rolnictwa Francji,

uzasadnia znaczenie Parya jako wiatowej

przedstawia rol rolnictwa i przemysu w gospodarce kraju,

przedstawia cechy pooenia, wielkoci oraz ukadu przestrzennego Parya

porwnuje, na podstawie danych statystycznych, efektywno rolnictwa Francji z rolnictwem innych pastw Europy,

przedstawia, na podstawie wskazanych rde wiedzy, pozycj Francji w gospodarce Europy

6

metropolii

Austria

lokalizuje na mapie Austri i jej stolic,

wskazuje na mapie obiekty geograficzne: Alpy, Dunaj,

podaje przykady dziaalnoci gospodarczej w Alpach na przykadzie Austrii

opisuje pooenie geograficzne Austrii oraz jej stolicy,

charakteryzuje acuch grski Alp

wykazuje (na przykadzie Austrii) wpyw gr na:

rozmieszczenie ludnoci,

gospodark krajw alpejskich,

pitrowo gospodarki rolnej w Alpach,

wykorzystanie rzek do rozwoju energetyki,

rozwj turystyki,

transport

wykazuje zwizki midzy elementami rodowiska przyrodniczego Alp (pitrowo klimatu i rolinnoci, gleby, fen)

przedstawia problemy rozwoju turystyki w Austrii

Walory turystyczne Europy Poudniowej. Planujemy wycieczk po wybranych krajach Europy

podaje, korzystajc z mapy, nazwy europejskich pastw pooonych nad Morzem rdziemnym,

uzasadnia, dlaczego

Recommended

View more >