wykonywanie montażu schodów drewnianych 712[02].z2 ?· projekt współfinansowany ze środków...

Download Wykonywanie montażu schodów drewnianych 712[02].Z2 ?· Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

MINISTERSTWO EDUKACJI

NARODOWEJ

Alicja Korobczak Wykonywanie montau schodw drewnianych 712[02].Z2.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Pastwowy Instytut Badawczy Radom 2006

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 1

Recenzenci: mgr in. Magorzata Karbowiak in. Andrzej Dygas Opracowanie redakcyjne: in. Alicja Korobczak Konsultacja: dr in. Jacek Przepirka Korekta: Poradnik stanowi obudow dydaktyczn programu jednostki moduowej 712[02].Z2.06 Wykonywanie montau schodw drewnianych, zawartego w moduowym programie nauczania dla zawodu ciela. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Pastwowy Instytut Badawczy, Radom 2006

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 2

SPIS TRECI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstpne 5 3. Cele ksztacenia 6 4. Materia nauczania 7

4.1. Rodzaje schodw drewnianych 4.1.1. Materia nauczania 4.1.2. Pytania sprawdzajce 4.1.3. wiczenia 4.1.4. Sprawdzian postpw

7 7 8 9

10 4.2. Schody drabiniaste i podwieszane

4.2.1. Materia nauczania 4.2.2. Pytania sprawdzajce 4.2.3. wiczenia 4.2.4. Sprawdzian postpw

11 11 12 12 14

4.3. Schody ze stopniami wsuwanymi 4.3.1. Materia nauczania 4.3.2. Pytania sprawdzajce 4.3.3. wiczenia 4.3.4. Sprawdzian postpw

15 15 15 16 18

4.4. Schody ze stopniami osadzanymi w policzkach 4.4.1. Materia nauczania 4.4.2. Pytania sprawdzajce 4.4.3. wiczenia 4.4.4. Sprawdzian postpw

19 19 19 20 21

4.5. Schody ze stopniami nakadanymi 4.5.1. Materia nauczania 4.5.2. Pytania sprawdzajce 4.5.3. wiczenia 4.5.4. Sprawdzian postpw

22 22 22 23 24

4.6. Schody drewniane zabiegowe 4.6.1. Materia nauczania 4.6.2. Pytania sprawdzajce 4.6.3. wiczenia 4.6.4. Sprawdzian postpw

25 25 25 26 27

4.7. Spoczniki i porcze 4.7.1. Materia nauczania 4.7.2. Pytania sprawdzajce 4.7.3. wiczenia 4.7.4. Sprawdzian postpw

28 28 30 30 32

5. Sprawdzian osigni 33 6. Literatura 38

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 3

1. WPROWADZENIE

Poradnik bdzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o rodzajach schodw drewnianych, schodach drabiniastych i podwieszanych, schodach ze stopniami wsuwanymi, schodach ze stopniami osadzanymi w policzkach, schodach ze stopniami nakadanymi, schodach drewnianych zabiegowych oraz o spocznikach i porczach.

W poradniku zamieszczono: 1. Wymagania wstpne, czyli wykaz niezbdnych umiejtnoci i wiedzy, ktre powiniene

mie opanowane, aby przystpi do realizacji tej jednostki moduowej. 2. Cele ksztacenia tej jednostki moduowej. 3. Materia nauczania (rozdzia 4), ktry umoliwia samodzielne przygotowanie si do

wykonania wiczenia i zaliczenia sprawdzianw. Obejmuje on rwnie wiczenia, ktre zawieraj wykaz materiaw, narzdzi i sprztu potrzebnych do realizacji wicze. Przed wiczeniami zamieszczono pytania sprawdzajce wiedz potrzebn do ich wykonania. Po wiczeniach zamieszczony zosta sprawdzian postpw. Wykonujc sprawdzian postpw powiniene odpowiada na pytania tak lub nie, co oznacza, e opanowae materia albo nie.

4. Sprawdzian osigni, w ktrym zamieszczono instrukcj dla ucznia oraz zestaw zada testowych sprawdzajcych opanowanie wiedzy i umiejtnoci z zakresu caej jednostki. Zamieszczona zostaa take karta odpowiedzi.

5. Wykaz literatury obejmujcy zakres wiadomoci dotyczcych tej jednostki moduowej, ktra umoliwi Ci pogbienie nabytych umiejtnoci. Jeeli masz trudnoci ze zrozumieniem tematu lub wiczenia, to popro nauczyciela lub

instruktora o wyjanienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz dan czynno. Jednostka moduowa Wykonywanie montau schodw drewnianych, ktrej tre teraz

poznasz, stanowi jeden z elementw moduu 712[02]Z2 Technologia robt ciesielskich i jest oznaczona na zamieszczonym schemacie na stronie 4. Bezpieczestwo i higiena pracy

W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzega regulaminw, przepisw bezpieczestwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpoarowych wynikajcych z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki.

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 4

Schemat ukadu jednostek moduowych

712[02].Z2 Monta obiektw

z elementw prefabrykowanych

712[02].Z2.01 Dobieranie narzdzi, sprztu i maszyn

do robt montaowych

712[02].Z2.02 Wykonywanie podstawowych pomiarw

w robotach budowlanych

712[02].Z2.09 Rozliczanie robt montaowych

712[02].Z2.03 Montowanie elementw ciennych

712[02].Z2.04 Montowanie drewnianych konstrukcji dachowych

712[02].Z2.05 Wykonywanie montau stropw i stropodachw

712[02].Z2.06 Wykonywanie montau schodw drewnianych

712[02].Z2.07 Wykonanie podg z gotowych elementw drewnianych

712[02].Z2.08 Wykonywanie rusztowa do robt montaowych

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 5

2. WYMAGANIA WSTPNE

Przystpujc do realizacji programu jednostki moduowej powiniene umie: rozpoznawa podstawowe materiay budowlane, posugiwa si podstawowymi pojciami z zakresu budownictwa, wykonywa szkice podstawowymi technikami rysunkowymi, dobiera narzdzia, sprzt i maszyny do robt montaowych, wykonywa podstawowe pomiary w robotach budowlanych, montowa elementy cienne, montowa drewniane konstrukcje dachowe, wykonywa monta stropw i stropodachw, czyta rysunki konstrukcyjne, czyta rysunki robocze, stosowa zasady bhp przy wykonywaniu robt montaowych, przygotowa stanowisko pracy montaysty, korzysta z rnych rde informacji.

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 6

3. CELE KSZTACENIA

W wyniku realizacji programu jednostki moduowej powiniene umie: scharakteryzowa schody drewniane, dobra materiay do montau schodw, dobra narzdzia i sprzt montaowy, zmontowa schody drabiniaste drewniane, zmontowa schody skadane drewniane, zmontowa schody wsuwane, zmontowa schody ze stopniami osadzanymi w policzkach, zmontowa schody ze stopniami nakadanymi, zmontowa schody zabiegowe, zmontowa spoczniki, zmontowa supki i porcze schodowe, wykona monta schodw zgodnie z zasadami bhp.

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 7

4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Rodzaje schodw drewnianych 4.1.1. Materia nauczania

Schody drewniane z uwagi na du atwopalno mog by stosowane tylko w budynkach o nie wicej ni dwch kondygnacjach. Dlatego najczciej stosowane s w domkach jednorodzinnych, budynkach gospodarczych i budynkach tymczasowych. W szczeglnych przypadkach, takich jak remont budynkw zabytkowych o wicej ni dwch kondygnacjach dopuszcza si wykonanie schodw drewnianych jako ich rekonstrukcj.

Konstrukcj schodw drewnianych wykonuje si zazwyczaj z drewna sosnowego, czasem wierkowego lub jodowego. Stopnie natomiast wykonuje si w zalenoci od przeznaczenia i reprezentacyjnoci schodw: z drewna iglastego wykonuje si schody podrzdne i przy maym nateniu ruchu, a z twardego drewna drzew liciastych wykonuje si schody reprezentacyjne i o duym nateniu ruchu. Najwaciwsze do tych celw jest drewno dbowe i bukowe, poniewa ma du odporno na cieranie.

Ze wzgldu na konstrukcj i sposb wykonania, schody drewniane mog by: drabiniaste, policzkowe:

a) ze stopniami wsuwanymi od gry, b) ze stopniami wsuwanymi od dou, c) ze stopniami osadzanymi w gniazdach,

siodowe. Wszystkie typy schodw drewnianych posiadaj wspln cech. Jest ni ukad dwch

rwnolegych belek policzkowych opartych na spocznikach lub stropach i skrconych od spodu rubami w rozstawie 1,52 m. Cech rnicujc schody jest sposb zamocowania stopni w belkach policzkowych.

Schody drabiniaste (rys. 1a) zaliczamy do schodw stromych. Ich kt nachylenia do

poziomu wynosi 45 60. Dlatego te stosowane s jako schody strychowe lub piwniczne w domach jednorodzinnych, lub jako schody pomocnicze w budynkach gospodarczych. Schody drabiniaste posiadaj tylko podnki, ktre w pionie zachodz na siebie. Umieszczone s w wyobieniach belek policzkowych. Szczeglnym rodzajem schodw drabiniastych s stosowane w budynkach jednorodzinnych schody podwieszane. Stosuje si je tylko jako schody strychowe lub schody wyazowe na dach.

Schody policzkowe (rys. 1b) skadaj si z belek policzkowych, stopnic i podstopnic.

Podzia na schody policzkowe ze stopniami wsuwanymi od gry, schody policzkowe ze stopniami wsuwanymi od dou, oraz stopniami osadzanymi w gniazdach wynika z rnych sposobw osadzania stopni w belkach policzkowych. Zawsze jest to jednak umieszczanie elementw stopni w wyobieniach wykonanych w policzkach.

Schody siodowe (rys. 1c) maj belki policzkowe od gry wycite w ksztacie

odpowiadajcym szerokociom i wysokociom poszczeglnych stopni. Dlatego te belki policzkowe musz mie wiksz szeroko, aby nienaruszona przez wycicia jej cz bya dla uytkowania schodw bezpieczna. Stopnie w postaci przednkw i podnkw s naoone na wycicia od gry.

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 8

Przykady schodw drewnianych ilustruje rys.1.

Rys. 1. Przykady schodw drewnianych: a) schody drabiniaste, b) schody policzkowe, c) schody siodowe [2, s. 135].

Schody jednobiegowe amane zwane zabiegowymi, w ktrych belki policzkowe nie s

na caej dugoci rwnolege, lecz zaamuj si pod ktem prostym. Stopnie w czci zaamanej maj zrnicowany ksztat, tak jak przedstawia to rys. 2. Ten typ schodw drewnianych bardzo czsto jest wykonywany w domach jednorodzinnych.

Rys. 2. Schody zabiegowe: 1) belki policzkowe[1, s. 88] 4.1.2. Pytania sprawd