www.paragraf.rs propisi download zakon o radnim odnosima u drzavnim organima

26
www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex U pravnoj bazi Paragraf Lex postoji redakcijska napomena u vezi sa ovim propisom. Pretplatom na pravnu bazu stičete uvid u ovu napomenu. ZAKON O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/91, 66/91, 44/98 - dr. zakon*, 49/99 - dr. zakon**, 34/2001 - dr. zakon***, 39/2002, 49/2005 - odluka USRS, 79/2005 - dr. zakon, 81/2005 - ispr. dr. zakona, 83/2005 - ispr. dr. zakona i 23/2013 - odluka US) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnih odnosa lica zaposlenih u ministarstvima, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, javnom pravobranilaštvu, organima za prekršaje i u službama Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade i Ustavnog suda koji se primaju u radni odnos odlukom funkcionera koji rukovode ovim organima i službama (u daljem tekstu: zaposleni u državnim organima), određena prava predsednika Republike i određena prava, obaveze i odgovornosti lica koja bira Narodna skupština (u daljem tekstu: izabrana lica) i lica koja postavlja Vlada, odnosno drugi nadležni organ (u daljem tekstu: postavljena lica). Odredbe ovog zakona primenjuju se na sve zaposlene u državnim organima i izabrana odnosno postavljena lica, osim onih čija su prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uređeni posebnim propisima. Na zaposlene u državnim organima i izabrana odnosno postavljena lica primenjuju se propisi o radnim odnosima u pogledu onih prava, obaveza i odgovornosti koja zakonom nisu posebno uređena.

Upload: dragan-prekovic

Post on 26-Sep-2015

229 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Zakon

TRANSCRIPT

 • www.paragraf.rs

  Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

  U pravnoj bazi Paragraf Lex postoji redakcijska napomena u vezi sa ovim propisom. Pretplatom na pravnu bazu stiete uvid u ovu napomenu.

  ZAKON

  O RADNIM ODNOSIMA U DRAVNIM ORGANIMA

  ("Sl. glasnik RS", br. 48/91, 66/91, 44/98 - dr. zakon*, 49/99 - dr. zakon**, 34/2001 - dr.

  zakon***, 39/2002, 49/2005 - odluka USRS, 79/2005 - dr. zakon, 81/2005 - ispr. dr.

  zakona, 83/2005 - ispr. dr. zakona i 23/2013 - odluka US)

  I OSNOVNE ODREDBE

  lan 1

  Ovim zakonom ureuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnih odnosa lica zaposlenih u

  ministarstvima, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tuilatvima, javnom pravobranilatvu,

  organima za prekraje i u slubama Narodne skuptine, predsednika Republike, Vlade i Ustavnog suda

  koji se primaju u radni odnos odlukom funkcionera koji rukovode ovim organima i slubama (u daljem

  tekstu: zaposleni u dravnim organima), odreena prava predsednika Republike i odreena prava,

  obaveze i odgovornosti lica koja bira Narodna skuptina (u daljem tekstu: izabrana lica) i lica koja

  postavlja Vlada, odnosno drugi nadleni organ (u daljem tekstu: postavljena lica).

  Odredbe ovog zakona primenjuju se na sve zaposlene u dravnim organima i izabrana odnosno

  postavljena lica, osim onih ija su prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa ureeni posebnim

  propisima.

  Na zaposlene u dravnim organima i izabrana odnosno postavljena lica primenjuju se propisi o radnim

  odnosima u pogledu onih prava, obaveza i odgovornosti koja zakonom nisu posebno ureena.

 • lan 2

  O pravima, obavezama i odgovornostima utvrenim ovim zakonom zaposlenih i postavljenih odnosno

  izabranih lica u dravnom organu odluuje funkcioner koji rukovodi dravnim organom, ako ovim zakonom

  nije drukije utvreno.

  O pravima, obavezama i odgovornostima, utvrenim ovim zakonom predsednika Republike, predsednika i

  potpredsednika Narodne skuptine, predsednika stalnog radnog tela i zamenika predsednika stalnog

  radnog tela Narodne skuptine, predsednika i lanova Vlade, predsednika i sudija Ustavnog suda odluuju

  lica odnosno tela utvrena odgovarajuim aktima predsednika Republike, Narodne skuptine, Vlade i

  Ustavnog suda.

  lan 3

  U toku radnog odnosa zaposleni u dravnim organima mogu napredovati zavisno od svojih ispoljenih i

  ocenjenih radnih sposobnosti, steenih kvalifikacija i drugih uslova utvrenih zakonom i drugim propisima.

  lan 4****

  Zaposleni u dravnim organima i izabrana odnosno postavljena lica duni su da svoje poslove obavljaju

  savesno i nepristrasno, u skladu s Ustavom i zakonom.

  Zaposleni u dravnim organima i postavljena lica ne mogu se u obavljanju svojih poslova rukovoditi svojim

  politikim ubeenjima niti ih mogu izraavati i zastupati.

  lan 5

  Broj i struktura zaposlenih u dravnom organu i postavljenih lica utvruju se aktom kojim se sistematizuju

  radna mesta u organu (u daljem tekstu: akt o sistematizaciji radnih mesta).

  II PRIJEM U RADNI ODNOS

  lan 6

  U radni odnos u dravnom organu moe se primiti lice pod sledeim uslovima:

  1) da je dravljanin SFRJ;

  2) da je punoletno;

 • 3) da ima optu zdravstvenu sposobnost;

  4) da ima propisanu strunu spremu;

  5) da nije osuivano za krivino delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje est meseci ili za kanjivo

  delo koje ga ine nepodobnim za obavljanje poslova u dravnom organu;

  6) da ispunjava druge uslove utvrene zakonom, drugim propisima ili aktom o sistematizaciji radnih mesta

  u organu.

  Strani dravljanin ili lice bez dravljanstva moe se primiti u radni odnos u dravnom organu u skladu sa

  zakonom.

  lan 7

  Kao poseban uslov za prijem u radni odnos u dravnim organima moe se aktom o sistematizaciji radnih

  mesta utvrditi probni rad.

  Probni rad moe trajati najmanje jedan mesec, a najvie tri meseca.

  Probni rad prati trolana komisija koju odreuje funkcioner koji rukovodi dravnim organom i svoje

  miljenje o probnom radu daje funkcioneru radi donoenja odluke.

  lanovi komisije moraju imati najmanje isti stepen i vrstu strune spreme kao i radnik na probnom radu.

  lan 8

  Lice se prima u radni odnos u dravnom organu na osnovu:

  1) akta o izboru odnosno postavljenju na funkciju;

  2) konane odluke funkcionera koji rukovodi dravnim organom o izboru izmeu prijavljenih kandidata;

  3) sporazuma o preuzimanju zaposlenog iz drugog dravnog organa.

  Radni odnos zasniva se danom stupanja na rad lica iz stava 1. ovog lana.

  lan 9

  Radi prijema u radni odnos u dravnom organu objavljuje se oglas.

 • lan 10

  Odluku o izboru izmeu prijavljenih kandidata donosi funkcioner koji rukovodi dravnim organom u roku

  od 15 dana od dana isteka roka za oglaavanje.

  Lice koje se prijavilo na oglas moe podneti prigovor na odluku o izboru funkcioneru koji rukovodi

  dravnim organom u roku od osam dana od prijema odluke o izboru, u skladu s odredbama ovog zakona

  koje se odnose na zatitu prava zaposlenih.

  Posle donoenja konane odluke o izboru funkcioner koji rukovodi dravnim organom donosi reenje o

  prijemu u radni odnos.

  lan 10a*****

  Radni odnos zasnovan na odreeno vreme ne moe da postane radni odnos na neodreeno vreme, ako

  ovim zakonom nije drukije odreeno.

  III PRIPRAVNICI

  lan 11

  Lice sa srednjom, viom i visokom kolskom spremom koje nije bilo u radnom odnosu, kao i lice s istim

  stepenom kolske spreme koje je u drugom organu, organizaciji ili zajednici provelo na radu krae vreme

  od vremena utvrenog za pripravniki sta pripravnika s tim stepenom kolske spreme, prima se u radni

  odnos na odreeno vreme u svojstvu pripravnika.

  Pripravniki sta za pripravnike sa srednjom kolskom spremom traje est meseci, a za pripravnike s

  viom i visokom kolskom spremom traje 12 meseci, ako zakonom nije drukije utvreno.

  Licu koje u trenutku prijema u svojstvu pripravnika ima radni sta krai od vremena pripravnikog staa

  utvrenog za pripravnika s istim stepenom kolske spreme funkcioner koji rukovodi dravnim organom

  moe priznati taj sta kao deo pripravnikog staa ukoliko je lice radilo na istim ili srodnim poslovima.

  Za vreme pripravnikog staa pripravnik se osposobljava za vrenje odreenih poslova kroz praktian rad

  po programu koji je utvren aktom funkcionera koji rukovodi dravnim organom i za to vreme ostvaruje

  sva prava iz radnog odnosa.

  Po isteku pripravnikog staa pripravnik je duan da u roku od 6 meseci poloi pripravniki ispit, a ukoliko

  ga ne poloi u tom roku - prestaje mu radni odnos.

 • Pripravnik koji poloi pripravniki ispit moe nastaviti da radi na neodreeno vreme i biti rasporeen na

  odgovarajue radno mesto ako u dravnom organu za to postoje uslovi.

  lan 12

  Aktom o sistematizaciji radnih mesta u dravnom organu utvruje se broj pripravnika.

  lan 13

  U dravnom organu pripravnik se moe primiti radi strunog osposobljavanja u svojstvu volontera.

  U toku strunog osposobljavanja pripravnik volonter ne prima platu, a druga prava, obaveze i

  odgovornosti iz radnog odnosa utvruju se ugovorom koji s njim zakljuuje funkcioner koji rukovodi

  dravnim organom.

  U toku strunog osposobljavanja pripravniku volonteru obezbeuju se prava iz penzijskog i invalidskog

  osiguranja u sluaju invalidnosti i nastanka telesnog oteenja prouzrokovanih povredom na radu ili

  profesionalnom boleu, u skladu s propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju radnika.

  IV RASPOREIVANJE ZAPOSLENIH I POSTAVLJENIH LICA

  lan 14

  Ako to potrebe dravnog organa zahtevaju, funkcioner koji rukovodi dravnim organom moe rasporediti

  zaposlenog na drugo radno mesto u istom organu koje odgovara njegovoj strunoj spremi i radnim

  sposobnostima.

  lan 15

  Zaposleni u dravnom organu moe biti preuzet bez oglasa u drugi dravni organ za obavljanje poslova

  koji odgovaraju njegovoj strunoj spremi i radnom iskustvu ako se o tome sporazumeju funkcioneri koji

  rukovode tim dravnim organima i ako zaposleni na to pristane.

  lan 16

  Zaposleni u dravnom organu moe biti upuen u drugi dravni organ bez njegove saglasnosti zbog

  poveanog obima poslova, ako se o tome sporazumeju funkcioneri koji rukovode tim organima.

  Zaposleni iz stava 1. ovog lana moe biti upuen za vreme dok traju razlozi za upuivanje a najdue

  godinu dana.

 • Zaposleni iz stava 1. ovog lana ostvaruje prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u organu iz

  koga je upuen.

  lan 17

  Zaposleni u dravnom organu moe bez njegove saglasnosti biti privremeno rasporeen, na radno mesto

  van sedita dravnog organa u kome radi, a najdue est meseci u toku dve godine.

  Po isteku roka iz stava 1. ovog lana zaposleni nastavlja da radi na radnom mestu na kojem je radio pre

  rasporeivanja van sedita dravnog organa.

  lan 18

  Zaposleni u dravnom organu moe biti upuen u pokrajinski, gradski ili optinski organ, do dve godine

  ako se o tome sporazumeju funkcioneri koji rukovode tim organima i ako zaposleni na to pristane.

  Zaposlenom iz stava 1. miruju sva prava i obaveze u organu iz koga je upuen.

  Po isteku roka iz stava 1. ovog lana zaposleni u roku od sedam dana nastavlja rad na radnom mestu u

  dravnom organu iz koga je upuen.

  lan 19

  (Brisan)

  lan 20

  O preuzimanju, rasporeivanju i upuivanju u smislu l. 15, 16, 17. i 18. ovog zakona za postavljena lica

  odluku donosi organ nadlean za postavljenje.

  lan 21

  Zaposleni u dravnom organu, odnosno postavljeno lice, duan je da obavlja poslove koji ne odgovaraju

  njegovoj strunoj spremi, znanju i sposobnosti u sluaju:

  1) vie sile koja je ve nastupila ili se neposredno oekuje (epidemija, zemljotres, poar, poplava i druge

  elementarne nepogode),

  2) kad treba spreiti materijalnu tetu koja preti dravnom organu,

 • 3) kad su ugroeni ljudski ivoti i zdravlje ljudi.

  Zaposleni, odnosno postavljeno lice, duan je da poslove iz stava 1. ovog lana obavlja dok traju okolnosti

  iz stava 1. ovog lana, dok se ne otklone posledice takvih okolnosti i dok se ne uspostavi nesmetani rad u

  dravnom organu, a za to vreme prima platu kao da je radio na radnom mestu za koje je zasnovao radni

  odnos.

  V PRAVA I DUNOSTI ZAPOSLENIH I POSTAVLJENIH LICA

  lan 22

  Zaposleni u dravnom organu, odnosno postavljeno lice, duan je da izvrava naloge funkcionera koji

  rukovodi dravnim organom, odnosno neposrednog rukovodioca, ako su oni u granicama zakona.

  Kad zaposleni, odnosno postavljeno lice, smatra da je nalog funkcionera koji rukovodi dravnim organom,

  odnosno neposrednog rukovodioca, nezakonit, duan je da mu na to ukae.

  U sluaju iz stava 2. ovog lana zaposleni, odnosno postavljeno lice, moe zadrati izvrenje naloga, osim

  ako se radi o hitnoj stvari.

  Ponovljenu naredbu u pismenom obliku zaposleni, odnosno postavljeno lice, mora bez odlaganja izvriti,

  osim ako bi izvrenje naredbe predstavljalo krivino delo o emu e izvestiti neposredno vii organ,

  odnosno organ koji vri kontrolu ili nadzor nad radom dravnog organa u kome radi zaposleni odnosno

  postavljeno lice.

  Ako zaposleni, odnosno postavljeno lice, ne upozori funkcionera, odnosno neposrednog rukovodioca, da

  je nalog nezakonit a nalog izvri, odgovarae za njegovo izvrenje.

  lan 23

  Zaposleni u dravnom organu, odnosno postavljeno lice duan je da podatke koji predstavljaju dravnu,

  vojnu ili slubenu tajnu uva i posle prestanka radnog odnosa u ovom organu.

  Aktom dravnog organa odreuju se, u skladu sa zakonom, poslovi ili podaci koji predstavljaju dravnu,

  vojnu ili slubenu tajnu.

  lan 24

 • Zaposleni u dravnom organu, odnosno postavljeno lice, duan je da se u toku radnog odnosa struno

  usavrava i da uestvuje u svim oblicima strunog usavravanja koji se organizuju u dravnom organu,

  odnosno na koje se zaposleni i postavljena lica upuuju.

  Sadrina i oblici strunog usavravanja, kao i nain provere steenog znanja, ureuju se aktima koje

  donose:

  1) Vlada za ministarstva i posebne organizacije,

  2) Vrhovni sud za sudove,

  3) Republiko javno tuilatvo za javna tuilatva,

  4) Republiko javno pravobranilatvo,

  5) Narodna skuptina, predsednik Republike, Vlada i Ustavni sud za svoje slube.

  lan 25

  Zaposleni u dravnom organu, odnosno postavljeno lice duan je da u obavljanju poslova kao i svojim

  ukupnim ponaanjem, uva ugled organa u kome radi.

  VI ZVANJA I ZANIMANJA ZAPOSLENIH U DRAVNIM ORGANIMA

  lan 26

  Zaposleni u dravnim organima stiu zvanja, u skladu sa ovim zakonom.

  Zvanja izraavaju struna svojstva zaposlenog i njegovu osposobljenost za vrenje poslova odreenog

  stepena sloenosti u dravnom organu.

  Opti i posebni uslovi za sticanje zvanja utvreni su ovim zakonom, a posebni uslovi za sticanje pojedinih

  zvanja u dravnim organima utvruju se posebnim zakonom ili aktom Vlade.

  Na odreenim radnim mestima u dravnim organima rade zaposleni s odgovarajuom kolskom spremom

  za koja se ne utvruju zvanja u smislu ovog zakona (u daljem tekstu: zanimanja).

  lan 27

  Zaposleni u dranim organima mogu sticati sledea zvanja:

 • 1) u okviru visoke kolske spreme: vii savetnik, savetnik, samostalni struni saradnik, vii struni

  saradnik i struni saradnik;

  2) u okviru vie kolske spreme: vii saradnik i saradnik,

  3) u okviru srednje kolske spreme: vii referent i referent.

  Zvanje savetnika i vieg savetnika moe stei zaposleni u dravnom organu ija se nadlenost prostire na

  celoj teritoriji Republike.

  lan 28

  Zvanja u okviru visoke kolske spreme stiu se pod sledeim uslovima:

  1) zvanje savetnika moe stei zaposleni u dravnom organu koji ima visoku kolsku spremu, najmanje

  sedam godina radnog staa i osposobljen je da samostalno obavlja sloene poslove iz jedne ili vie

  oblasti, koji zahtevaju posebnu osposobljenost;

  2) zvanje samostalnog strunog saradnika moe stei zaposleni u dravnom organu sa visokom kolskom

  spremom koji ima najmanje pet godina radnog staa i koji je osposobljen da samostalno i sistemski radi

  upravno-nadzorne poslove i poslove vezane za izradu svih vrsta propisa i akata u dravnim organima i

  sloene analitike materijale od znaaja za funkcionisanja dravnog organa, a koji zahtevaju samostalnost

  u radu i ire poznavanje problematike iz jedne ili vie povezanih oblasti;

  3) zvanje vieg strunog saradnika moe stei zaposleni u dravnom organu sa visokom kolskom

  spremom koji ima najmanje tri godine radnog staa a osposobljen je da samostalno i analitiki i u saradnji

  sa zaposlenim vieg zvanja obavlja upravno-nadzorne poslove i poslove vezane za izradu svih vrsta

  propisa, izradu akata u pravosudnim organima, sloenijih analitikih materijala, da prouava stanje i

  struno obrauje najsloenija pitanja iz odgovarajue oblasti;

  4) zvanje strunog saradnika moe stei zaposleni u dravnom organu koji ima visoku kolsku spremu,

  najmanje godinu dana radnog staa i poloen pripravniki odnosno pravosudni ispit, a osposobljen je da

  radi na manje sloenim upravno-nadzornim poslovima i poslovima izrade akata u dravnim organima kao i

  da radi u pojedinim fazama na izradi analitikih materijala uz detaljna uputstva zaposlenih s viim

  zvanjima.

  lan 28a

 • Zvanje vieg savetnika moe stei zaposleni u dravnom organu koji ima visoku kolsku spremu,

  najmanje devet godina radnog staa, osposobljen je da posebno struno i kreativno obavlja najsloenije

  poslove iz delokruga organa i ostvario je znaajne rezultate u jednoj ili vie oblasti iz delokruga organa.

  Zvanje vieg savetnika moe stei do 5% zaposlenih s visokom kolskom spremom u dravnom organu.

  U dravnom organu koji ima manje od dvadeset zaposlenih s visokom kolskom spremom to zvanje moe

  stei jedan zaposleni.

  Izuzetno, uz prethodnu saglasnost odbora Vlade nadlenog za dravne organe, zvanje vieg savetnika

  moe se utvrditi za jo najvie 5% zaposlenih.

  lan 29

  U slubi Vlade postoji zvanje republikog savetnika.

  Zvanje republikog savetnika moe stei zaposleni u dravnom organu s visokom kolskom spremom koji

  ima najmanje 10 godina radnog staa na poslovima u vezi s delovanjem Vlade i koji je na tim poslovima

  postigao znaajne rezultate, odnosno iskazao sposobnost za sistemski pristup u analiziranju stanja i

  predlaganju mera vezanih za razvoj, organizaciju i funkcionisanje dravnih organa; objavio vei broj

  strunih i naunih radova, odnosno stekao zvanje magistra ili doktora nauka i koji je svojim radom i

  rezultatima znatno doprineo unapreenju stanja i funkcionisanju dravnih organa u datoj oblasti.

  Republikog savetnika postavlja Vlada.

  lan 29a

  Zvanja u okviru vie kolske spreme stiu se pod sledeim uslovima:

  1) zvanje vieg saradnika moe stei zaposleni koji ima najmanje tri godine radnog staa, a osposobljen

  je da samostalno obavlja manje sloene strune poslove iz jedne ili vie povezanih oblasti iz delokruga

  dravnog organa;

  2) zvanje saradnika moe stei zaposleni koji ima najmanje jednu godinu radnog staa i poloen

  pripravniki ispit, a osposobljen je da obavlja manje sloene strune poslove uz uputstva zaposlenih sa

  viim zvanjima.

  lan 29b

  Zvanja u okviru srednje kolske spreme stiu se pod sledeim uslovima:

 • 1) zvanje vieg referenta moe stei zaposleni koji ima najmanje tri godine radnog staa, a osposobljen je

  da samostalno obavlja manje sloene struno-operativne, administrativne i njima sline poslove;

  2) zvanje referenta moe stei zaposleni koji ima najmanje est meseci radnog staa i poloen

  pripravniki ispit, a osposobljen je da obavlja manje sloene struno-operativne, administrativne i njima

  sline poslove, uz uputstva zaposlenih sa viim zvanjima.

  lan 30

  Zvanja iz okvira vie i srednje kolske spreme stiu se u svim dravnim organima.

  lan 31

  Zanimanja u dravnim organima mogu biti:

  1) prevodilac,

  2) bibliotekar,

  3) stenograf,

  4) daktilograf,

  5) visokokvalifikovani radnik,

  6) kvalifikovani radnik,

  7) nekvalifikovani radnik.

  lan 32

  Za zaposlene u dravnim organima mogu se posebnim propisima utvrivati i druga zvanja i zanimanja.

  Aktima Narodne skuptine, predsednika Republike, Vlade i Ustavnog suda mogu se utvrivati i druga

  zvanja i zanimanja za zaposlene u slubama ovih organa.

  VII NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH

  lan 33

  Zaposleni u dravnim organima napreduju sticanjem vieg zvanja.

 • Radi utvrivanja postojanja uslova za napredovanje, rad zaposlenih ocenjuje se jednom godinje.

  Vrste ocena, postupak ocenjivanja zaposlenih u svim dravnim organima, nain sticanja i oduzimanja

  zvanja utvruje se aktom Vlade.

  lan 34

  Zaposleni u dravnom organu moe stei neposredno vie zvanje ako u toku dve uzastopne godine dobije

  jednu od dve najvie predviene ocene.

  lan 35

  Zaposleni koji je ocenjen najniom ocenom gubi zvanje i prelazi u neposredno nie zvanje u okviru iste

  kolske spreme, a ako takvo zvanje ne postoji, prelazi u najvie zvanje u okviru neposredno nie kolske

  spreme.

  Zaposleni kome je utvreno nie zvanje moe biti rasporeen na drugo radno mesto, koje odgovara

  njegovom znanju i sposobnostima.

  Ako ne postoji odgovarajue radno mesto na koje se moe rasporediti, prestaje mu radni odnos.

  lan 36

  Za sve zaposlene u dravnim organima i postavljena lica vodi se evidencija o svim okolnostima vezanim

  za njihov rad (radni list).

  U radni list upisuju se ocene zaposlenog.

  Radni list se dostavlja uz predlog za napredovanje.

  Prilikom prelaska iz jednog dravnog organa u drugi, odnosno promene radnog mesta, radni list se

  dostavlja dravnom organu u koji radnik prelazi.

  Sadrinu radnog lista propisuje ministarstvo nadleno za poslove koji se odnose na oblast uprave.

  VIIa RADNO VREME, ODMORI I ODSUSTVA

  lan 36a

  Radno vreme u dravnom organu traje etrdeset asova u radnoj nedelji.

 • Raspored radnog vremena u slubama Vlade, ministarstvima, posebnim organizacijama, Republikom

  javnom pravobranilatvu i organima za prekraje odreuje Vlada.

  Raspored radnog vremena u slubama predsednika Republike, Narodne skuptine i Ustavnog suda

  odreuju lica ili tela odreena aktima tih organa.

  Raspored radnog vremena u sudovima odreuje predsednik Vrhovnog suda Srbije, a u javnim

  tuilatvima - Republiki javni tuilac.

  lan 36b

  Za svaku kalendarsku godinu zaposleni ima pravo na godinji odmor u trajanju od najmanje 18 a najvie

  25 radnih dana.

  Duina godinjeg odmora utvruje se u skladu sa kriterijumima utvrenim posebnim kolektivnim

  ugovorom.

  Zaposleni sa navrenih 30 godina penzijskog staa ima pravo na godinji odmor u trajanju od 30 radnih

  dana.

  VIII PLATE

  1. Nain utvrivanja plata

  lan 37

  Zaposleni u dravnim organima i izabrana odnosno postavljena lica za svoj rad primaju platu.

  Plata se isplauje po isteku meseca na koji se odnosi.

  Plata se prima i za vreme korienja godinjeg odmora i za dane dravnih praznika za koje je zakonom

  propisano da se ne radi.

  l. 38-41***

  (Prestali da vae)

  lan 42

 • Izabrana lica, osim lica na stalnim funkcijama (sudije, javni tuioci), koja su pre izbora na funkciju ostvarila

  pravo na penziju imaju pravo na deo plate u visini razlike izmeu njihove penzije i plate koju bi primali na

  toj funkciji da nisu ostvarili pravo na penziju.

  lan 43

  Plata pripravnika u dravnom organu, iznosi 80% od najnie plate u okviru zvanja za koje se pripravnik

  osposobljava.

  l. 44-49***

  (Prestali da vae)

  IX NAKNADE I DRUGA PRIMANJA

  lan 50***

  Zaposleni u dravnim organima i izabrana odnosno postavljena lica imaju pravo na naknadu plate za

  vreme odsustvovanja s rada zbog bolovanja, strunog osposobljavanja i usavravanja i drugih sluajeva

  odsustvovanja s rada uz pravo na naknadu plate utvrenih zakonom i drugim propisima.

  Zaposleni u dravnim organima i izabrana odnosno postavljena lica imaju pravo na naknadu za

  regresiranje godinjeg odmora i otpremninu povodom penzionisanja u visini trostruke prosene mesene

  plate po zaposlenom u Republici isplaene u poslednja tri meseca, na osnovu zvaninih podataka

  republikog organa nadlenog za poslove statistike i druge naknade u skladu sa zakonom i drugim

  propisima.

  Visina naknade iz st. 1. i 2. ovog lana utvruje se aktom Vlade, u skladu sa zakonom.

  lan 51***

  Zaposleni u dravnim organima i izabrana odnosno postavljena lica imaju pravo na naknadu materijalnih

  trokova: za dnevnice i noenje na slubenom putovanju, za upotrebu sopstvenog vozila u slubene

  svrhe, za prevoz na rad i s rada, za selidbene trokove, za naknadu za ishranu u toku rada i za naknadu

  za odvojeni ivot.

  Visina, uslovi i nain isplate naknada iz stava 1. ovog lana utvruje se aktom Vlade.

  lan 52

 • Za zaposlene u dravnim organima, odnosno postavljena lica, koji su se naroito istakli u obavljanju

  poslova vezanih za funkcionisanje dravnih organa ili su na drugi nain dali doprinos izuzetno uspenom

  obavljanju poslova organa, Vlada moe ustanoviti priznanje u vidu novanih naknada, pohvala, poklona i

  sl.

  Vrste priznanja, uslovi i postupak za njihovo dodeljivanje utvruju se aktom Vlade.

  Predlog za nagraivanje zaposlenog, odnosno postavljenog lica, daje funkcioner koji rukovodi dravnim

  organom.

  X ODGOVORNOST ZAPOSLENIH I POSTAVLJENIH LICA

  lan 53

  Za svoj rad zaposleni u dravnom organu i postavljena lica odgovaraju materijalno i disciplinski.

  Krivina odnosno prekrajna odgovornost ne iskljuuje disciplinsko kanjavanje za isto delo koje je bilo

  predmet krivinog odnosno prekrajnog postupka, bez obzira na to da li je zaposleni, odnosno postavljeno

  lice osloboen krivine odgovornosti odnosno prekrajne odgovornosti.

  lan 54

  Zaposleni u dravnom organu, odnosno postavljeno lice, odgovoran je za tetu koju je na radu ili u vezi s

  radom, namerno ili iz grube nepanje, prouzrokovao dravnom organu, pravnom licu ili graaninu.

  Postojanje tete, njenu visinu, okolnosti pod kojima je nastala, ko je tetu prouzrokovao i kako je

  nadoknauje - utvruje posebna komisija koju obrazuje funkcioner koji rukovodi dravnim organom.

  lan 55

  Ukoliko bi isplatom naknade za tetu dravnom organu bila ugroena egzistencija zaposlenog, odnosno

  postavljenog lica i njegove porodice - zaposleni, odnosno postavljeno lice, moe se delimino osloboditi

  plaanja naknade za tetu pod uslovima utvrenim posebnim kolektivnim ugovorom.

  Disciplinska odgovornost

  lan 56

  Zaposleni u dravnim organima i postavljena lica disciplinski su odgovorni za povredu radnih obaveza i

  dunosti.

 • lan 57

  Povrede radnih obaveza i dunosti zaposlenih u dravnim organima i postavljenih lica mogu biti lake i

  tee.

  lan 58

  Lake povrede radnih obaveza i dunosti jesu:

  1) neblagovremen dolazak na posao i odlazak s posla pre isteka radnog vremena ili neopravdano

  odsustvovanje s posla za vreme kad je obavezna prisutnost,

  2) nesavesno uvanje slubenih spisa ili podataka,

  3) neopravdan izostanak s posla jedan radni dan,

  4) neobavetavanje o propustima u vezi sa zatitom na radu.

  Za povrede iz stava 1. ovog lana moe se izrei novana kazna u visini do 20% od jednomesenog

  iznosa plate isplaene za mesec u kome je odluka doneta.

  lan 59****

  Tee povrede radnih obaveza i dunosti jesu:

  1) neizvravanje ili nesavesno, neblagovremeno ili nemarno vrenje radnih i drugih obaveza;

  2) izraavanje i zastupanje politikih opredeljenja u obavljanju poslova u dravnom organu;

  3) nedostojno, uvredljivo ili na drugi nain neprimereno ponaanje prema graanima, pravnim licima i

  drugim strankama u postupku pred dravnim organima;

  4) odbijanje davanja podataka ili davanje netanih podataka dravnim organima, drugim organizacijama i

  zajednicama i graanima, ako je davanje podataka propisano zakonom ili propisom donetim na osnovu

  zakona;

  5) zloupotreba slubenog poloaja ili prekoraenje ovlaenja;

  6) nezakonito raspolaganje materijalnim sredstvima;

 • 7) radnje koje ometaju graane, pravna lica i druge stranke u ostvarivanju njihovih prava i interesa u

  postupku kod dravnih organa;

  8) odbijanje poslova radnog mesta na koje je zaposleni rasporeen ili odbijanje naloga funkcionera koji

  rukovodi dravnim organom, odnosno neposrednog rukovodioca, bez opravdanih razloga;

  9) neopravdan izostanak s posla najmanje dva uzastopna radna dana;

  10) zloupotreba prava odsustvovanja u sluaju bolesti;

  11) odbijanje strunog usavravanja na koje se zaposleni upuuje;

  12) dolazak na rad u pijanom stanju ili uivanje alkohola ili drugih opojnih sredstava koji smanjuju radnu

  sposobnost u toku radnog vremena;

  13) odbijanje propisanog zdravstvenog pregleda;

  14) ponavljanje lakih povreda radnih obaveza;

  15) povreda prava i obaveza vezanih za status zaposlenog u dravnom organu;

  16) neizvravanje radne i druge obaveze u smislu propisa o trajku.

  Za povrede iz stava 1. ovog lana mogu se izrei disciplinska mera novana kazna u visini od 20% do

  35% od plate isplaene za mesec u kome je odluka doneta, u trajanju od tri do est meseci, ili disciplinska

  mera prestanak radnog odnosa.

  lan 60

  Disciplinski postupak protiv zaposlenog vodi i disciplinsku meru izrie funkcioner koji rukovodi dravnim

  organom.

  Ovlaenje za voenje disciplinskog postupka i izricanje disciplinske mere moe se preneti na drugog

  funkcionera iz dravnog organa.

  lan 61

  (Brisan)

  lan 62

 • Disciplinski postupak protiv zaposlenog u dravnom organu pokree neposredni rukovodilac zaposlenog u

  dravnom organu, sekretar ministarstva, odnosno zamenik funkcionera koji rukovodi dravnim organom.

  Postupak se pokree pismenim zahtevom koji sadri podatke o zaposlenom, opis povrede radne dunosti,

  vreme izvrenja i dokaze koji ukazuju na izvrenje povrede.

  Svaki zaposleni u dravnom organu i svako izabrano, odnosno postavljeno lice ima pravo na inicijativu za

  pokretanje disciplinskog postupka koja mora biti obrazloena.

  lan 62a

  Disciplinski postupak je javan, s tim to se javnost moe iskljuiti ako to zahteva potreba uvanja dravne

  ili druge propisane tajne.

  Zaposleni ija se disciplinska odgovornost utvruje mora biti sasluan u disciplinskom postupku i mora mu

  se omoguiti odbrana.

  O sasluanju zaposlenog i sprovoenju drugih dokaza u postupku vodi se zapisnik.

  U disciplinskom postupku shodno se primenjuju pravila upravnog postupka o usmenoj raspravi,

  dokazivanju, zapisniku i dostavljanju.

  lan 62b

  Po sprovedenom disciplinskom postupku donosi se reenje kojim se zaposleni oglaava krivim i izrie mu

  se disciplinska mera, oslobaa se od odgovornosti ili se postupak obustavlja.

  Reenje mora biti obrazloeno.

  lan 62v

  Pokretanje i voenje disciplinskog postupka zastareva u roku od est meseci od dana izvrene povrede.

  Rok iz stava 1. ovog lana ne tee za vreme odsustvovanja sa rada zbog bolovanja ili godinjeg odmora.

  lan 62g

  Zaposleni protiv koga je pokrenut disciplinski postupak za teu povredu radne dunosti moe da bude

  udaljen sa rada do okonanja disciplinskog postupka, ako bi njegovo ostajanje na radu moglo da teti

  interesima dravnog organa.

 • lan 63

  Disciplinski postupak za postavljena lica ureuje se aktom Vlade.

  XI PRESTANAK RADNOG ODNOSA I PRAVA PO PRESTANKU

  RADNOG ODNOSA

  lan 64

  Radni odnos zaposlenih u dravnim organima i izabranih odnosno postavljenih lica prestaje pod uslovima

  i na nain utvren ovim zakonom i drugim zakonima.

  lan 64a

  Radni odnos prestaje na osnovu pismenog otkaza zaposlenog ili postavljenog lica koji se dostavlja

  funkcioneru koji rukovodi dravnim organom, odnosno organu ili telu nadlenom za postavljenje, najmanje

  15 dana pre dana oznaenog kao dan prestanka radnog odnosa.

  Zaposlenom se otkazuje radni odnos u sledeim sluajevima:

  1) ako se u roku od jedne godine od zasnivanja radnog odnosa utvrdi da je radni odnos zasnovan

  suprotno zakonu;

  2) ako ne pokae odgovarajue rezultate na probnom radu;

  3) ako odbije da radi na radnom mestu na koje je rasporeen ili upuen;

  4) ako izgubi zvanje a nema odgovarajueg radnog mesta na koje se moe rasporediti u novom zvanju;

  5) ako se po isteku roka mirovanja radnog odnosa u skladu sa optim propisima o radnim odnosima ne

  vrati na rad u roku od 15 dana;

  6) kada usled promena u organizaciji stekne status nerasporeenog, a ne moe mu se obezbediti radno

  mesto u istom ili u drugom dravnom organu.

  Odredba stava 2. taka 6) primenjuje se i na postavljena lica.

  lan 64b

 • Zaposlenom i postavljenom licu kome je izreena disciplinska mera prestanak radnog odnosa, radni

  odnos prestaje danom konanosti reenja o izricanju mere.

  lan 65

  Ako je u dravnom organu dolo do smanjenja broja zaposlenih, odnosno postavljenih lica, usled promena

  u organizaciji i metodu rada, odnosno usled smanjenja obima i ukidanja poslova, zaposleni i postavljena

  lica rasporeuju se na radna mesta u istom ili drugom dravnom organu koja odgovaraju njihovoj strunoj

  spremi.

  Odluku o rasporeivanju zaposlenih iz stava 1. ovog lana donosi funkcioner koji rukovodi organom u

  kojem se zaposleni rasporeuje, a odluku o rasporeivanju postavljenih lica iz stava 1. ovog lana donosi

  organ koji ih je postavio.

  Ukoliko zaposleni odnosno postavljeno lice, ne prihvati radno mesto na koje je rasporeen u skladu sa st.

  1. i 2. ovog lana, prestao mu radni odnos.

  Ukoliko se zaposleni, odnosno postavljeno lice, ne moe rasporediti u skladu sa st. 1. i 2. ovog lana,

  funkcioner, odnosno organ iz stava 2. ovog lana, donosi reenje kojim se utvruje da je zaposleni,

  odnosno postavljeno lice, ostao nerasporeen.

  lan 66

  Zaposleni u dravnim organima, odnosno postavljena lica, koji su ostali nerasporeeni na nain utvren u

  lanu 65. ovog zakona imaju ista prava i obaveze kao i zaposleni za ijim je radom prestala potreba u

  preduzeima, utvrena zakonom.

  Sredstva za ostvarivanje prava zaposlenih u dravnim organima i postavljenih lica koji su ostali

  nerasporeeni utvruju se u budetu Republike, a nain i uslovi korienja tih sredstava utvruju se aktom

  Vlade.

  lan 67

  U sluaju ukidanja dravnog organa, dravni organ u iji delokrug prelaze poslovi ukinutog organa

  preuzima potreban broj zaposlenih i postavljenih lica koji su radili na preuzetim poslovima.

  U skladu s potrebama organa, funkcioner koji rukovodi dravnim organom u iji su delokrug preli poslovi

  ukinutog organa donosi reenja o rasporeivanju zaposlenih koji su preuzeti, a reenja o rasporeivanju

  postavljenih lica donosi organ koji ih je postavio.

 • U sluaju ukidanja dravnog organa i ukidanja svih poslova koji su se obavljali u delokrugu tog organa

  zaposleni i postavljena lica koji su radili u ukinutom organu ostaju nerasporeeni.

  Zaposleni u dravnom organu i postavljena lica koji nisu preuzeti u smislu stava 1. ovog lana ili su ostali

  nerasporeeni u smislu stava 3. ovog lana imaju prava i obaveze utvrene lanom 66. ovog zakona.

  lan 68

  U sluaju spajanja dva ili vie dravna organa u nov organ svi zaposleni i postavljena lica u ovim

  organima imaju status nerasporeenih.

  U skladu sa potrebama organa, funkcioner koji rukovodi dravnim organom donosi reenje o

  rasporeivanju zaposlenih koji imaju status nerasporeenih, a reenja o rasporeivanju postavljenih lica

  koja imaju status nerasporeenih donosi organ koji ih je postavio.

  lan 68a

  U sluaju preuzimanja poslova iz nadlenosti saveznog organa, dravni organ u iji delokrug prelaze ti

  poslovi preuzee, u skladu sa potrebama organa, i potreban broj zaposlenih i postavljenih lica za

  obavljanje preuzetih poslova.

  lan 69

  Izabrano lice po prestanku funkcije ima pravo na platu u trajanju od 6 meseci u visini koju je imao u vreme

  prestanka funkcije.

  Pravo na platu iz stava 1. ovog lana moe se izuzetno produiti do 6 meseci ukoliko u tom vremenu

  izabrano lice stie pravo na penziju.

  Pravo iz st. 1. i 2. ovog lana prestaje zasnivanjem radnog odnosa ili sticanjem prava na penziju prema

  propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

  Izabrano lice ostvaruje prava utvrena u st. 1. i 2. ovog lana kod Narodne skuptine.

  lan 70

  Izabrano lice na stalnoj funkciji (sudija, javni tuilac) koje bude razreeno funkcije i postavljeno lice koje po

  isteku mandata ne bude ponovo postavljeno ili koje u toku trajanja mandata bude razreeno mogu se

 • rasporediti na radna mesta u istom organu koja odgovaraju njihovoj strunoj spremi i radnim

  sposobnostima.

  Ukoliko se izabrano odnosno postavljeno lice ne moe rasporediti na nain iz stava 1. ovog lana ili ne

  prihvati radno mesto na koje je rasporeeno, prestaje mu radni odnos.

  Postavljeno lice iz stava 2. ovog lana ima pravo na platu u trajanju od est meseci koju je imalo u vreme

  kada mu je prestao radni odnos.

  Pravo na platu iz stava 3. ovog lana moe se izuzetno produiti do est meseci ukoliko u tom vremenu

  postavljeno lice stie pravo na penziju.

  Pravo iz st. 3. i 4. ovog lana prestaje zasnivanjem radnog odnosa ili sticanjem prava na penziju prema

  propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

  XII OSTVARIVANJE I ZATITA PRAVA ZAPOSLENIH I POSTAVLJENIH

  LICA

  lan 71

  Radi ostvarivanja svojih prava, zaposleni u dravnom organu, odnosno postavljena lica, pismeno se

  obraaju funkcioneru koji rukovodi organom.

  Protiv svakog reenja ili drugog akta kojim je odlueno o njegovim pravima i obavezama zaposleni,

  odnosno postavljeno lice, ima pravo da podnese prigovor.

  Prigovor se podnosi funkcioneru koji rukovodi dravnim organom u roku od 8 dana od dana uruenja

  reenja ili drugog akta, a funkcioner je duan da o njemu odlui u roku od 15 dana, od dana podnoenja

  prigovora.

  Razmatrajui podneti prigovor, funkcioner preispituje svoju odluku i moe je izmeniti ili dopuniti.

  Zaposleni, odnosno postavljeno lice, ima pravo da podnese prigovor i u sluaju kad funkcioner u roku od

  15 dana od dana podnoenja zahteva ne odlui o pravu na koje se zahtev odnosi.

  Ako funkcioner u utvrenom roku ne odlui o podnetom prigovoru ili ako zaposleni, odnosno postavljeno

  lice, nije zadovoljan odlukom funkcionera povodom podnetog prigovora, zaposleni, odnosno postavljeno

  lice moe se obratiti nadlenom sudu u roku od 15 dana.

 • lan 72

  Nadzor nad primenom propisa o pravima i obavezama zaposlenih u dravnim organima, odnosno

  postavljenih lica, vri upravna inspekcija.

  Radi obezbeivanja zatite prava zaposlenih u dravnim organima, odnosno postavljenih lica upravna

  inspekcija ostvaruje nadzor u primeni optih akata kojima se utvruju njihova prava i obaveze.

  U vrenju nadzora upravna inspekcija ima pravo da pregleda akte, reenja, ugovore i druge isprave u

  dravnom organu i da na drugi nain pribavlja potrebna obavetenja.

  lan 73

  Radi zatite svojih prava zaposleni u dravnom organu, odnosno postavljeno lice, moe se obratiti

  upravnoj inspekciji.

  Ako upravna inspekcija nae da je povreeno pravo zaposlenog u dravnom organu, odnosno

  postavljenog lica, ukazae organu na uinjenu povredu.

  Ako upravna inspekcija nae da je konanim reenjem nadlenog organa oigledno povreeno pravo

  zaposlenog u dravnom organu, odnosno postavljenog lica, a povodom toga je pokrenut postupak pred

  nadlenim sudom, odloie svojim reenjem, na zahtev zaposlenog, odnosno postavljenog lica izvrenje

  reenja do donoenja pravosnane sudske odluke.

  alba ne odlae izvrenje reenja iz stava 3. ovog lana.

  Protiv konanog reenja iz stava 3. ovog lana ne moe se pokrenuti upravni spor.

  XIII PRIMENJIVANJE ODREDABA ZAKONA NA ODREENE

  USTANOVE, SLUBE I ORGANE

  lan 74***

  Odredbe ovog zakona shodno se primenjuju i na zaposlene i postavljena lica u ustanovama za izvrenje

  krivinih sankcija i u slubi za zajednike poslove republikih organa.

  Aktom kojim se u ustanovama i slubi iz stava 1. ovog lana utvruju zvanja i zanimanja, odnosno

  postavljena lica, vri se njihovo upodobljavanje sa zvanjima, zanimanjima i postavljenim licima iz ovog

  zakona prema vrsti i stepenu kolske spreme i potrebnom radnom iskustvu, a razvrstavaju se u platne

 • grupe iz l. 45. i 47. ovog zakona tako to se upodobljavaju zvanjima i zanimanjima, odnosno postavljenim

  licima, iz ovog zakona prema srodnosti i stepenu sloenosti poslova koje obavljaju.

  lan 75***

  Odredbe ovog zakona sadrane u glavama II do XIV shodno se primenjuju na organe autonomnih

  pokrajina, gradova i optina, s tim to osnovicu iz lana 39. ovog zakona za obraun plata zaposlenih i

  izabranih odnosno postavljenih lica u tim organima ini prosena zarada po zaposlenom isplaena za

  prethodni mesec u autonomnoj pokrajini, odnosno gradu, odnosno optini, a najvea plata u ovim

  organima ne moe prei iznos petostruke prosene zarade po zaposlenom u Republici.

  XIV PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

  lan 76

  Dravni organi i drugi organi i slube na koje se primenjuju odredbe ovog zakona duni su da donesu akte

  predviene ovim zakonom u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

  lan 77

  Funkcioneri koji rukovode dravnim organima utvrdie za zaposlene u tim organima zvanja i zanimanja u

  smislu ovog zakona u roku od 30 dana od isteka roka iz lana 76. ovog zakona, a po prethodno izvrenom

  ocenjivanju zaposlenih, polazei od merila utvrenih ovim zakonom i zavisno od radnog iskustva i

  dosadanjeg doprinosa u radu zaposlenih, odnosno vrste i stepena sloenosti poslova koje zaposleni

  treba da obavlja u odreenom zvanju, odnosno s odreenim zanimanjem.

  lan 78

  Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da vae odredbe l. 137-199. Zakona o dravnoj upravi

  ("Slubeni glasnik SRS", br. 52/89, 24/90, 37/90 i "Slubeni glasnik Republike Srbije", broj 6/90); Zakon o

  linim dohocima i drugim primanjima delegata u Skuptini Socijalistike Republike Srbije, lica koja bira i

  imenuje Skuptina Socijalistike Republike Srbije, lanova Predsednitva Socijalistike Republike Srbije,

  lanova Saveta Republike i rukovodeih radnika, kao i o linim dohocima lica koja bira ili imenuje

  skuptina optine, Skuptina grada Beograda i skuptine meuoptinskih regionalnih zajednica("Slubeni

  glasnik SRS", br. 31/84, 19/85, 13/86, 32/90 i 38/90 i "Slubeni glasnik Republike Srbije", broj 6/90);

  odredbe o koeficijentima predsednika i potpredsednika Narodne skuptine, kao i predsednika i zamenika

  predsednika stalnog radnog tela Narodne skuptine i narodnih poslanika na stalnom radu u Narodnoj

  skuptini, u Zakonu o primanjima narodnih poslanika i izabranih funkcionera u Narodnoj skuptini

 • Republike Srbije ("Slubeni glasnik Republike Srbije", br. 7/91, 22/91 i 28/91); Zakon o radu i pravima

  delegata u Skuptini Socijalistike Republike Srbije i republikih funkcionera kojima je prestala funkcija

  ("Slubeni glasnik SRS", broj 19/86).

  Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da vae odredbe koje se odnose na radne odnose

  Zakona o dravnoj upravi ("Slubeni list Socijalistike Autonomne Pokrajine Vojvodine", br. 22/81, 9/85,

  13/86, 29/88, 22/89, 1/90, 15/90, 20/90, 24/90, 30/90 i 35/90) i Zakona o dravnoj upravi ("Slubeni list

  Socijalistike Autonomne Pokrajine Kosovo", br. 38/80, 39/80, 9/83, 42/86, 5/90 i 45/90).

  Danom donoenja odgovarajuih odluka u autonomnim pokrajinama prestaju da vae Zakon o linim

  dohocima, naknadama linih dohodaka i drugim pravima delegata u Skuptini SAP Vojvodine i lanova

  Saveta Pokrajine ("Slubeni list Socijalistike Autonomne Pokrajine Vojvodine", br. 3/85, 20/87, 23/90 i

  35/90) i Zakona o linim dohocima, naknadama linih dohodaka i drugim primanjima delegata u Skuptini

  SAP Kosova, lanova Predsednitva SAP Kosova, lanova Saveta Pokrajine i rukovodeih radnika, kao i

  o linim dohocima lica koja bira ili imenuje skuptina optine ("Slubeni list Socijalistike Autonomne

  Pokrajine Kosovo", broj 34/88 i "Slubeni glasnik SR Srbije", broj 46/90).

  lan 79

  Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".

  Samostalni lanovi Zakona o izmenama i dopunama

  Zakona o radnim odnosima u dravnim organima

  ("Sl. glasnik RS", br. 39/2002)

  lan 17

  U roku od est meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona moe se sprovesti postupak vanrednog

  ocenjivanja rada zaposlenog, na predlog rukovodioca organizacione jedinice koji je nadlean za

  predlaganje ocene rada.

  Rukovodilac iz stava 1. ovog lana moe predloiti vanredno ocenjivanje ako smatra da zaposleni tri

  meseca uzastopno nije obavljao poslove na zadovoljavajui nain.

  Predlog za vanredno ocenjivanje sainjava se na nain na koji se sainjava predlog za redovno

  ocenjivanje rada zaposlenog.

 • Zaposlenom koji je ocenjen najniom ocenom prestaje radni odnos.

  lan 18

  Zvanja zaposlenih utvrdie se u skladu sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja

  na snagu ovog zakona, polazei od merila utvrenih ovim zakonom i dosadanjeg rada zaposlenih.

  lan 19

  Disciplinski postupci zapoeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okonae se po odredbama

  zakona koje su vaile do stupanja na snagu ovog zakona.

  lan 20

  Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".