www.kitabosunnat.com qurani aur masnoon duaen

of 157 /157
7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 1/157

Author: islamic-research-council-irc

Post on 05-Apr-2018

247 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 1/157

Page 2: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 2/157

 

 ..........

   (Upload)

     

 

     

{}

         

www.KitaboSunnat.com 

Page 3: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 3/157

Œ Û  M ãZzg  %yŠ¬N 

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 4: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 4/157

]£tôp!

 [''''''''Œ Û WãZzg%yŠ¬N Dz+zFK '''''''''¦Y Z£ Cóz ÃUã'''''''''»  %Zy¤C Ù  

TZÍw''''''''''''5002Y6ö''''''''''Qu6ì6ö

Zic ó]h

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 5: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 5/157

Œ Û W

ãZzg

%yŠ¬N 

¦Y Z£

o»  %Zy¤C Ù  BZ > g ^ae°

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 6: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 6/157

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 7: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 7/157

 Ê ³ ` ³† ‰ ³ ³k 31 .......................................................... ²* Ñ

41 ................................................ tg}Zzg @Z c] a

91 ................................................... Š¬Zzg¤èŠ¬ b

12 .......................................................... WŠZƒŠ¬ c92 .............................................. Jq芬ÆZz‡] d

33 ................................ z{ßv XÅ Š¬¢JwƒCì e

43 ............................................. Jq芬ƣâ] f

43 ........................................ ¬N Y VJw7ƒ' Šg

73 ............................................. f™ èZÞZzg¤èf™  h

93 .......................................... 6[>zsx 1  Ñ™ * i

34 .......................................................... ÎgÒÃB a

54 ..................................... (» xÅ JqÆnŠ¬ b

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 8: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 8/157

64 ...................................... Š*Zzg M y]Å >ðÅ Š¬ c

64 ............................................... æŒÆnŠ¬ d64 ..................................... ÜZoèž6Z/#Ö    Å Š¬ e

74 ........................ ZMZg‡ìzŠZìg•ZzgZŠZ5Œ Û nÅ Š¬ f

84..................................................

”ÁZzÑŠÅ Š¬g

84 .............................................. (ZzÑŠÆnŠ¬ h

94 ............................ zÆaËZgƒä6tŠ¬7ñ i

25 ......................................... ªÝЕ]0äÅ Š¬ j

25 ................................................... ñu¤xÅ Š¬ k

25 ..................................... ÝòZzgbÝЕ]Å Š¬ l

35 ..................................... ª>VЕ]0äÅ Š¬ m

35 ............................................ l)~» x!Å Š¬ n35 ................................................... • Û ZqgitÅ Š¬ o

45 ..................................................... M ¸iè Å Š¬ p

45 .......................................... )• Û Ã ZߊZqì Å Š¬ q

45 ....................... ÎZg~ÐQFä c5(ªx™ äÅ Š¬ r

55 ....................................... zZ+ÆngØÅ Š¬ s

55 ......................... qÁ Æ0kYäЬ7"Å Š¬ t

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 9: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 9/157

65 ........................................ D~ZŸ±ÆnŠ¬ u

65 .......................................................... FgÅ Š¬ v65 ................................. -yÆzÎÎVÐvÅ Š¬ w

75 ................................................. „ â`Å Š¬ x

75.....................................

Z p

 Ÿ~ÂtŠ¬7

ñ

y

75 ......................................... ZqÁ™ÔÅ Â=Å Š¬ z

85 ................................................. ŽÐvÅ Š¬ ã

85 ....................................... Ôè @ZezŠâgÅ Š¬ ä

85 ..................................................... Zq  4+Š¬ å

95 ............................ ZIzZzÑŠÅ Z¤® z• Û â ÎŠZg~Å Š¬ ‚

95 ............................................ |] M Šô Pzjù PÅ Š¬ ƒ

95 ................................................ |]âbð Å Š¬ „06 ................................................ |]-÷ð Å Š¬ …

16 ............................................... |]-ð Å Š¬ †

16 .............................................. |]Z'Z•ð Å Š¬ ‡

16 ................................................. |] Åð  Noð Å Š¬ ˆ

26 ............................................. |]©[ð Å Š¬ ‰

26 .............................................. |]-Šð Å Š¬ Š

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 10: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 10/157

26 .............................................. |]Ñyð Å Š¬ ‹

36 ............................................ |]ñ \ ö  P WÅ Š¬N  Œ46 ............................. |]i™  cÅ Š¬'Zñ ”ÁZzÑŠ ñ

46 ................................................ Å Š¬ 1  Ñ™ * ò

46...................................................

Z»§æÜÅ Š¬ó

56 ..................................... |] ‘ 4  g ö G P WÆjZg-VÅ Š¬ ô

56 ............................................... Zô[è» ò Å Š¬ ‘

66 .......................................... ¸ÝÅ Yìz» ïŠ¬ ’

66 ....................................................... W @+Å Š¬ “

66 ................................................. ZvÆ 3„Å Š¬ ”

76 .................................................... ZIZZyÅ Š¬ •

76 ............................................. „™Z°ÝÅ {mŠ¬ –

17 ....................................................... ¦ZÑlg a

27 ......................................... ÎäYu» Zsò¦g b37 ........................................ ÎäÆ M ŠZ[ZzgŠ¬N  c

77 ................................ ’~< Í    Z?Ø   Zzg"ì» ´` d

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 11: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 11/157

77 ..................... ’ÐËZgƒäÆz‰Ü   7"Å Š¬N  e

78 ......................................... ðzá  x7"Å Š¬N  f48 ...................................... š ZsÆ M ŠZ[zŠ¬N  g

48 .............................................. zçÅ %yŠ¬N  h

58..............................

KÅ  §sYDz‰Ü   7

"Å Š¬i

68 ................... K~ŠZ4ƒäZzgKÐåÅ Š¬N  j

98 ............... y ~ŠZ4Zzg{g`ƒäÆWŠZ[ZzgŠ¬N  k

19 ........................................ ZfZyÆ M ŠZ[ZzgŠ¬N  l

29 ............................................. Z¶—úiÅ Š¬Zzgz m

39 ................................................ gàqz@ŠÆZf» g n

79 .................................. úiÆ M y~7"Å Š¬N  o

99 .............................................. úiƈÆZf» g p301 ............................................. úiƈŠ¤] q

301 ....................................................... Š¬ñ¦] r

401 ........................................................ ¦]*i! s

601 ...................................................... Š¬ñZ7g{ t

701 ..........................................

Å 5  Ï î G GZ;g~7"Å Š¬ u

701 ............................................... úiè»i{Å Š¬N  v

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 12: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 12/157

901 ................................... ]kÜÆ M ŠZ[ZzgŠ¬N  w

011 .................................. 3 äÅÆ M ŠZ[ZzgŠ¬N  x211 ......................................................... ZžgÅ Š¬ y

211 ............................................. ö!yÆh~Š¬ z

311.....................................................

]t» ŽZ[ã

311 ............................. sx™ äÔ®  Zzg)„Æ M ŠZ[ ä

411 ............................................... ïbÆñµÅ Š¬ å

411 ............................... ŠÚЫ5‡]67"Å Š¬ ‚

511 ....................................................

9 C  Ï î E    0 ²zÏÅ Š¬ ƒ

611 .................................................... âñߊàF  Šb „

611 .................................. aàšƒ VÐôpgp Å Š¬ …

611 .......................................... ^Æ M ŠZ[ZzgŠ¬N  †911 ........................................ !iZg~ŠZ4ƒäÅ Š¬ ‡

911 ....................................... G*yYä6tŠ¬7ñ ˆ

021 ..................................... ÈŠ]Æz‰Ü   7"Å Š¬ ‰

021 ........................................... fèŠgŠz %nÅ Š¬ Š

121 ............................................. %!Å Ë c!Å Š¬ ‹

221 ................................... ‚,Ô–z ){ÆiC Ù  » F ct Œ

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 13: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 13/157

221 ............................ Å Š¬ •] Ð gitÅ • Û ZqZzgZ#k ñ

221 ........................................ Œ Û nЕ]0äÅ Š¬ ò321 ................................... ¤iŠ{àŠN ™ tŠ¬7ñ ó

321 ........................... vyZzg¤Æz‰Ü   7"Å Š¬ ô

421......................

"ìZzgZ CZ[Æñµ6

7

"Å Š¬‘

521 ................... ŠcÔzù  ZzgpsÆñµ6tŠ¬7ñ ’

621 ....................................... 6.ãÆz‰Ü   â`Å Š¬ “

621 ........................... Z06h  ZzgZzñk Å Š¬N  ”

721 ..................................... gZÓ}Z~ÞŠ]ÆnŠ¬ •

821 ...................... ¤Æ6~úYñÂtŠ¬7ñ –

821 ....................................... -yÐôpg•» zgŠ —

921 ............................................ $ÎãÆñµÅ Š¬ ˜921 ................................................ ׊zg™ äÅ Š¬ ™

921 ......................................................... ñ gÒ> š

031 .................................. ¢ ñÅ  M zZiÍ™ tŠ¬7ñ ›

031 .................................... %rÅ ZfZyÍ™ tŠ¬7ñ œ

131 .......................................... *e0ŠN ™ tŠ¬7ñ ÷

131 .......................................... M 0SŠN ™ tŠ¬7ñ ø

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 14: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 14/157

231 ....................................... !Šw M @ŠN ™ tŠ¬7ñ Ÿ231 ............................................ !gZÈgØÆnŠ¬ ú431 ...................... ðÅ ®Ôšu Zzg¤ `Í™ tŠ¬7ñ ¡

431 ....................................................... Y슬N  ¢

041.............................................

Zv

à8[F

+Ü ]£

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 15: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 15/157

 Â ³ ³†šÞ^ • ³ ³†

-VÂZyg„¬\ÐZK ¢zg c]Æ7 ÃC Ù  nÅ Š¬â‡ ìpŽŠ¬N Œ Û WÈ™ *~ ci!Èg‚ªå ÐZŠZƒðÔZyÅ '  ZzgYöÆ7 ÃZyàZ(g™ *i cŠ{NZ[ZzgZ» ! 

ìXZknøg~tà҃ãe’ž ë%yŠ¬îVà„Z(g™ ,X

i k ÃŒ Û WãZzg%yŠ¬îVÆù·~W¸i~Š¬â`Æ!g}~‰ ¢zg~ @Z c]Š~ˆ Zzg [z< ÐZkÆWŠZ[Ì7G‰XZkÆ´z{ P!ÂVÅ •§{m0È~Å ˆ ì:

W c

]ZzgZqŠ

g

àZÝàЊN 

™ ZÖ

pÅ å Z&bZzg ÃU

ãé

9ZqŠgà7 Ãgn ƒñ®ZqŠgд ZA[ é

C Ù  WezugÆå jZ!Æ´z{Zy6å Z ²Z[ é

ZqŠgÅ ¡zü~ö_Z u•Z]ãò Å ï6ZOŠ é

Š¬îVÅ FK Ã xZzgYì¯äÅ  ¾nР¢zg~p~ é

®ZqŠgàps™ ÆZyÅ (9ZqŠg» E™ {ZzgZŸ† é

ÐâZi}X Jq ZK!gÇ g{~ à k» zl Z Zv¬\Њ¬ìž z{

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 16: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 16/157

tg}Zzg @Z c]

Œ Û  M yz< ~ÐÉÔž u Zzg lkŠ¬ƒ VZzgZzgZŠzZf» g» t ù·¡Zq Â [„7ìÔÉZyÅ i0Ï ~ M äzZàC Ù  nÅ šƒ VZzg6VÐXä;YyÔâwÔ y ZzgZI{:àâvXzZ÷

Æ ÑÐôpgp » Zq Z(LËjóÌìŽZ¤  M \Æ0kgìÇ Âi0Ï ÆZ %ZizñZµ6 M \Å gZÉð™ }Ç X

Zkž u Â ^Ð7g~ §bnƒäÆn ¢zg~ìž : qgzfs @Z c]Å 0È~Å Yñ

T¿Æ0kt [ƒÔQÐe’ž ZРz |~C Ù  z‰Ü    aX gì ZL‚BgÇZzgoƒ É?tìž Z¤ eƒÂC Ù  z‰Ü   !zç

ƒ Ð¬Á ZiÁ Zq !g [à ÑzqРM yJ  ¢zg7| b

áZzgZK ¢zg c]ZzgIÆ_.Š¬ƒ V6¶yÎá@ž ’góQ7¡H YnX

Œ Û  M ãŠ¬ƒ VZzg%yLY슬ƒ VóÆŸ~ 4tìž Zy c

ƒ Ã ¡™ 1YñZzgZZz‡]~º QDZzgúizVƈ c

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 17: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 17/157

Z  cŠ M ñÔZyà7kgìX

z{Š¬N ZzgZf» gŽ{mñZµZzgZz‡]67ñYDÔZy dÆŸ~oƒ tìž Z’Z~7_z‰Ü   Q7 [~ŠN ™ 7|1Yñ@ž Zk §b7_g•Ðz{¡ƒYN Zzg [ŠA 

 %7

"Å œªZzg&¢

 aZƒYñX w¯ZWÆŸ~̸oƒ ìž Â©è{ØÆ*y e

  6ŒŒ Û  M yˆÅ Zy M  c]à7g}» 7gZ¡™ 1YñZzgFÀàÌZh §bf‚d™ 1YñZzggziZ:Šy~Á ZiÁ Zq !gZzgZ¤ e

ƒÂŠz %û)ðzá  x(º QD cZ ñµAZzg cŠ M YñÔ7|™ ZL;ðV6Šx™ }ZzgZL7g}Ÿ6 ¢áÔZÏ §b”V6ÌZzg %!6ÌŠxH YñX

7_z‰Ü   Ë ÂÆÈ cZŠZ5~Z¤ Ë nÅ ›‰Ü   7 M ñ fÂoƒ ìž Ë Z,™r ÐŽ ²!Y…ƒV cqƒèŒ Û  M yƒV7b™ ZLÈÅ oZzgZ&b™ àYñX

C Ù  Š¬ZzgzgŠÃ  cŠ™ Dz‰Ü   Zk» FÀ7g~ÂzÐ7JYñZzg g

|xKZzgf‚d™ äŠàÒÅ YñXZ¤ } Ã ð c L{™DƒX ™r è ~: M ñÂË Z,™r Ð7b1YñŽ

ZyZzgZŠzZf» gZzgŠ¬ƒ VÆŸ~t!]7g~ §bf‚~ h

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 18: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 18/157

gìž Zy~Z+Ã ðŠ¬ czgŠá  ï7ŽR:ƒÔªŒ Û  M yˆ c

Zgá  ŠZ‹t~å ÐU":ƒÔ®ZC Ù  Š¬Ã ZkZOŠZzg¢Æ‚B7#ž z{ ¢zgJwƒÏ ZzgC Ù   ÌgŠZzgznÆ!g}~t» ïzNtgq ž 

z{ZC£/ZW ¢zgaZ™ }Ç X

Š¬ c

 ÌgŠ7_z‰Ü   ‚ZYzgZy M ŠZ[z @Z c

]àÅpg3 Yñ

i

ŽLJq芬óÆÄZyÆZk [~Šg`G‰Xz{ßv ŽÃ ÒÆ!zŽŠ ²!Š¬ƒ Và cŠgp 6‡Šg:ƒVÔZy j

Ænmzg~Å ¯6tZYi]ìž z{Š¬» QgŠzFÀ cŠ™ BZzg1‰Ü   è ¢zg]ZÐ7|BÔpZkÆ‚B ²!Å ZÝŠ¬ƒ Và cŠ™ äŠàÒYg~gO X

 [~Šg`ZzgZŠzZf» gZzgŠ¬ƒ Và cŠ™ ä c7"ZzgK k

ÆŸ~Z¤ Ã ðŠ‰Ü   7 M ñ c} Ã ð¶  ctCkƒÂ'ZÓ™ xZkÆ!g}~ %A [à ¢zgi< @ž  M Ò{Zá  ® ~Z&b™ Š~YñXZv¬\ M \àZk» ZŠ}Ç X´z{Zi, [~Šg`Š¬ƒ VZzgZzgZŠzZf» gàZC©w¯äÅ ßg]~Ž¯ZZzx @Z]ƒVÔQyЊz u}Šz2VZzgZx[Æ‚B‚BZ¤ !§{ §:ƒÂ %Aè [àÌi™ ,@ž  M Ò{Zá  ® ~•§eZyàŠg`H YñX

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 19: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 19/157

ª![

•]h• Â^ 

)Îg>Z Â>(

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 20: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 20/157

Page 21: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 21/157

Š¬Zzg¤èŠ¬

È}» ZLñ\Њ¬â‰ ZzgZv¬\» Zkà ÑsJq«• Û â*

z{ÚèaZzgXŠ‹ º òìT» fztzØtÆ‚Bí lx ¢zg~ìXaè ZkXŠ]Æ ”w» ¬Š cŠ ìÔZknŠ¬„Š]ìZzg„Š]ÔÑèðZyìXZgá  Š!g~¬\ì:

)Z>ð:06(„Š] LL?=ågzÔ~vg~Š¬N Jw™ zVÇ XŽßv ï ~ M ™  ÷~

óó ÐìñhDÔz{ ¢zgf?zpZgƒ™ 3~ŠZ4ƒVÐX ZzgZgá  Š!g~¬\ì:

)Z Â>:681(

( ÷}È} ÷}!g}~ 1  LLZzgZ 7â?Ð)Z}·)Z7CŠŠzž (~ÂŒ Û d„ƒVÔŽZ[ŠêƒVågäzZáÅ åg» Z z{=åg@ìXóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 22: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 22/157

äZgá  Š• Û â cž Zv¬\Æ;VŠ¬Ði cŠ{‡.Þ  Z™ Zxàð 1  Ñ™ * a

ìX Ú7äZgá  Š• Û â c:Zv 1  |]Z0&Šñ gzZe™ Dž Ñ™ * b

¬\ÐZk» aâù ÔZknž Zv¬\àt!]¹Iìž 

ZkÐâóYñZzgZaF

+„Š]p¥

à» ZOgìX äZgá  Š• Û â c:LLŽ¿ 1  |]Z1C Ù   k{ñ gzZe™ Dž Ñ™ * c

ZvÐ7⇠ÔZkÐZv*gZnƒ@ìXäZgá  Š• Û â c:Ž¿ 1  |]Z1C Ù   k{ñ gzZe™ Dž Ñ™ * d

teLìž rTÆz‰Ü   Zv¬\ZkÅ Š¬Ã ¢Jw™ áÔZÐe’ž HzgZs ÆZ cx~p[Š¬âó™ }X

äZgá  Š• Û â c:¼ k 1  |]GyÃgÏñ Òy™ Dž Ñ™ * e

ƟàZ¤ Ã ð q$w$Ë   ìÂz{ ÜsŠ¬ìZzg /~Z¤ Ã ð qZŸ†™ $Ë   ìÂz{Šz uzVÆ‚BnZzg 8 j è 

NEè|u ìX: Š¬Æ}òåegßgÂV~ %AƒD f

 cŠ¬ZÏz‰Ü   ‚JwƒYCì c¼ Š kˆZe³ÀìX E]D

 c£/ÚÆ$á~àðŠz u~íZzg#b«Å YC EhD

ìÔŽZvÆD~â`zZáÆh~i cŠ{œjƒCìXZzgË Š¬Æ£/}òZ¤ ™*~„C Ù   %A:ƒVÂQkÆ EtD

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 23: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 23/157

ún M y]» ZzNZ[fí{™ Š cY@ìX

ìX cŠ¬Å '  Ðàð*iwƒäzZàš c¤NwŠ~YC ED

 M ŠZ[芬

» Zgá  Šìž Z Ã ð¿Š¬âfÂt:¾ž Z}Zv 1  Ñ™ *Z¤ Âeì ÷~ n]• Û âÔ cZ}ZvÂeìÂí6g3• Û âÔ cZ}ZvZ¤ ÂeìÂ=git«• Û âÔÉŠ¬â_z‰Ü   Zv¬\Р³xzZ ÜZgÐÔ™ *e’ÔZknž Zv¬\ÂŽeì™ YìZzgZÐàð

)9gg~:7747( 6g7™ YX

» Zgá  Šìž Š¬Zk §bâù ž »Jq» å ¢ 1  Ñ™ *ƒZzg cŠgÅ ÔZv¬\Z,¿Å Š¬C Ù  ¦ Jw7• Û â@Žâ_z‰Ü   ¸…Zzg )¤{ƒ)ªâ_z‰Ü   ZkàtÌØ:ƒž z{H â8  g;ì?

)9Fè~:6672( Y Vâ8  g;ìZzg¾ nâ8  g;ì?(

Zv¬\» Zgá  Šì:

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 24: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 24/157

)ZÑ ²Zs:81(

LLZv„Ænƒ Zi*xÔÎZkàågz)Š¬âù (ZyZi*ñV» zZôŠ}™ Xóó

äZq ¿Ã Zk §b 1  Zq 9gzZe~èàgìž Ñ™ * a

Š¬â_‹ž Z}Zv!~•ÐÎZw™ @ƒVZk¯6ž ‚g~£ ¾}nìÔ ¾}ÎZàðqŠ7Ô« zu:ìÔ ¾Zàð Ñq 7Âoy

)¹Zˆy™ äzZÑ(ìXZ} M •âVZzgi}à %VwÆaZZ}Ñz)gÏ Æâ´ !Z}i0ÒYzh!Z}7g~ ! • Û âäzZá

» Ñ]àe%zZá!~•ÐÎZw™ @ƒV)¼ » Zzg ¾~C{äô/™ Zxñ Ð• Û â c:»¥xìž  1  Ô™ @ƒV3Ð( M \

Zkä¾  q» zZôŠ}™ Š¬âž ì?ô/ñ ä ²nH :ZvzgÎ!ZD!

Zk ! ä• Û â c:nZkfZ]Å TÆ;B~ ÷~Yyì

1 M \¿äZvàZkÆZÌZW» zZôŠ}™ ågZìXtZq Z(*xìž Z ZkÆfg)Њ¬âž YñÂJwƒCìZzgZ ZkÆ

)9ð:3321( fg)м âóYñÂïY@ìX

äZq ¿Ã Zv¬\ 1  Zq 9gzZe~ M  cìž Ñ™ * b

ÐZkÅ Ì‹õ» zZôŠ}™ ZLn n]Ô Zzg

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 25: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 25/157

™ Dƒñ‹ÂW\å ä&Ši• Û â cž Zv¬\äQÐçs• Û âŠ c

)9ð:4321( ìX

Zv¬\» Zgá  Šì:

)âb:01Ô11(

LLZLg„Ðç°âù Ô"—z{(Zçs™ äzZÑìX'‚ñÇ ?6 M •yÐ!glñsŠJgXóó

» Zgá  Šìž C Ù  Š¬¤gSìZ J ž Š¬Æ‚B 1  Ñ™ *)9Fè~:304( 6ŠgzŠ:5YñX 1  W\

» Zgá  Šìž C Ù  È}Å Š¬JwƒCìZ J ž z{ 1  Ñ™ *Ë Z,» xÆn:ƒT» ™ *k {ƒ cZ+:ƒž T» ³sg·Å ßg]~†X cz{¢!i~Zzg ( ¡  ç  G NHŠÑ6Z(g™ Æt:ì Ñž ~䊬➠¶pJw:ƒðZzg Qâ-kƒ™ Š¬â‰ ghŠ}X

)ZkР%ZŠtìž È}àŠ¬â_„gxe’ZzgZKŠ¬6Z ÜZg

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 26: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 26/157

)9›:5372( ™ *e’X(

Zv¬\» Zgá  Šì:)ZÑ ²Zs:502(

óó ‚BX LL cŠ™ zZLg„àZLŠw„Šw~¥ ¥ ZDƒñZzgpsÆ

ä;BQV™ tŠ¬âž : 1  Ñ™ *

)9gg~:9334(ó óÅ X LLZv!~•ÐZK'P]» ZÖg™ @ƒVZktÐŽ{ä

䊬â_z‰Ü    1  |]Z1ñ.Z Ä~ñ Òy™ Dž Ñ™ *Å NVÅ C~ Ã M äРX 1  ZL;BZã—Gž = M \… ÊÄ ]¢ m‚ ° Ê± ] Ö‚  Â^ ðZ i Ã  ×  n  Ï  ÷^ XD )9gg~; [ZúZ]Ô![

Zv¬\» Zgá  Šì:)ZÑ ²Zs:55(

"—z{7I• Û â@ Ô LLågzZLg[ॠ¥ ZDƒñZzgííuÐ("zZßVàXóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 27: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 27/157

ä• Û â cž - M zZiЊ¬âù Ô?Ë  ¾} c¸T 1  Ñ™ *

•Ã 7åggìƒÔÉ?Zq ˜Zzg ùfZ]àåggìƒX)9gg~:4836z9›:4072(

 |]Z0„kñ » ¸wìž Zk!]»  ìwgÅ ž vg~Š¬N Zzg 1  ØZzg‡B M gZðÐ0u ƒãeÂÔY è ~äÑ™ *

ô/™ ZxgèZveàŠ¬ ìž z{ZknÅ !ÂVÐX™ D¸X)9gg~:7336(

» Zgá  Šìž Zq ¿ZL;B M •yÅ  §sQV™ H  1  Ñ™ *ì)Š¬â‡ ì(ž Z}g[!²Zk» 3 *ÁÔ]kZzg½Zƒ wZx

)9›:5101( ÂZkÅ Š¬ù Jwƒ?

Z ZLg[ 1  |]†Zv0&Šñ ÐgzZeìž Ñ™ *

)9›:4971( ÐÎZw™ D cŠ¬â_Â&&!gŠC Ù  Z c™ D¸X

Zv¬\» Zgá  Šì:

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 28: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 28/157

)ZÑmY:09(ZzgŠz u}gÎw(ŠzhŠð\™ D¸nÆ ð  LL"—)ti™  c

» ñV~ZzgågD¸…gÉZzgpsÆ‚BZzgøg} M ÐvgT¸Xóó

ä• Û â c:Z Â 1  |]Z0„kñ gzZe™ Dž Ñ™ *ÎZw™ }ÂZv¬\ÐÎZw™ ZzgZ æŠÔ™ }ÂZv¬\ÐæŠ

)9Fè~:3402( Ô™ X

ä• Û â c:ZLn$Š¬: 1  |]Y'ñ ÐgzZeìž Ñ™ *

™ zÔZKZzÑŠÆn$Š¬:™ zZzgZLâwzŠzªÆn$Š¬:™ zÔ} Z(:ƒž vg~t$Š¬Ë Z+‚® ~ƒg„ƒž T~Zv¬\

)9›:9003( ¢zgJwƒCìX ¬Š Ðâž ƒð

ä• Û â cž µZ uZLÆ& 1  ®~èàgìž Ñ™ *Z¾mäZq ¸g~!glÅ zzÐC{ág¿ ¶ž Zq  ßиg» 

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 29: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 29/157

ìȃŠ Zzgz{¸g~ú‰XZy~ÐC Ù  Zq äZv¬\Æ

 —gZLZL(» xàza¯™ Š¬âž ZzgQyÅ Š¬JwƒðZzg¸g)9gg~:5122Ô9›:3472( ÆìРß?Ø   Š X

» Zgá  Šìž Ž¿tI™ @ìž rTz M ÑxZzg 1  Ñ™ *1 Æz‰Ü   ZkÅ Š¬N JwƒVÂQÐe’ž pÙÆiâä~

)9Fè~:3962( i cŠ{Š¬â‡ gìX

äZC¥cèIgu  1  |]Z1C Ù   k{ñ gzZe™ Dž Ñ™ * E]D

‚Å  §s ¢ZZzg• Û â c:Z}Zv!FŠzkà @ZeŠ}X

)9gg~:7392Ô9›:4252ÔµZ£:2B342( Å }#Ö     1  |]Z1ñ.Z Ä~ñ gzZe™ Dž Ñ™ * EhD

~Z1¬ %ñ ÆnŠ¬Å ŠgpZ„ àðˆ Ž çz{Rz¤k~Lƒ‰ä0ãÔ• Û â cÔzçH ZzgZyÆnŠ¬• Û âðX 1   M \

)9gg~:3234Ô›8942(

ä1  |]†Zv0 /z0Z°mñ gzZe™ Dž Ñ™ *

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 30: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 30/157

Œ Û  M yÅ tŠz M  c]ˆz]• Û âN :

)Z'Z•:63(Zzg)ZÓZ>:811(

ZzgZLŠzâV;BQVñZzg• Û â c:Z}Zv! ÷~Q#Ö    Ô ÷~Q#Ö    Ô ÐÈ  1 ™ * ÷~Q#Ö    ÔZk6Zv¬\ä ƒsð Ã ¬Š cž Y™ ÑgZè™ Š,ÐZzgàð !vg~Q#Ö    ÆçA~ë» 1  ŠzÔZ}·

)9›:202( Z+!]7™ ,ÐŽ»'~ÑX

ä• Û â cž ?~Ðàð 1  |]Z÷ñ gzZe™ Dž Ñ™ *¿Ë ¤ c1 Æz‰Ü   C Ù  ¦ ñ]Å Š¬:âfÔÉZ¤  ¢zg

àðZ+Š¬âÓ ƒÂ-V¾:

)9›:0862(

LLZ}Zv!Â=i0{gÄ Zkz‰Ü   J Z J i0{gx ÷}n 4ƒZzg=ñ]Š}Z ñ] ÷}n 4ƒXóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 31: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 31/157

JqŠ¬ÆRz‡]

Zv¬\» Zgá  Šì:)Z;g:3(

LL Å 5  Ï î G GZ;gD Ù  ZgVР4ìXóó

Å }

#Ö    ~ ²n1 

|]¬Èñ Òy• Û âCž ~äÑ™ *1  Z¤ ~ Å 5  Ï î G GZ;gà0ßVÂH Š¬âù V? M \ 1  H ž  cgÎwZvä• Û â c:¼ 

)9Fè~:9872(LLZ}Zv!"—¹çs• Û âäzZÑìZzgçs™ äàI™ @ìÔΠ÷}k {Ìçs• Û âŠ}Xóó

» Zgá  Šìž  4+Š¬-x ²†Å Š¬ìZzg 4+Ü ] 1  Ñ™ *z{Ž~äZzgíЬZmY:Z?xä¾Xz{t:

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 32: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 32/157

)9Fè~:7382(

LL7àðqŠÎZñZvÆÔz{« ìÔZk» Ã ð Ñq 7ìXóóìX Ó#Ö    ÌQÏÅ Zzg °pÌZÏÅ Zzgz{C Ù   q67g~Šg]gp zZÑ

» Zgá  Šìž -Å 21‚oV~ÐZq ‚® Z+1 

Ñ™ * ìT~àðÈ{Zv¬\ÐZ¤ Ã ðÎZw™ @ìÂZv¬\ZР¢zg«• Û â@ìX?Zk‚® Ã  )ƈQkŠyÆ M y~ P~ˆl

)9Z1ŠZzŠ:629( ™ zX

ä• Û â cž C Ù  gZ]~Zq  { ~ìž Z¤ Ã ð›yZk 1  Ñ™ * { ~à0áZzgZk~Š¬Zzg M y]Å >ðâfÂz{Š¬ ¢zgJw

)9›:757( ƒÏ X

» Zgá  Šìž ZfZyZzgZ‡#Ö    ÆŠgxyŽŠ¬âž Yñ 1  Ñ™ *

)9Z0•

:624( z{gŠ7ƒCÔOçZkz‰Ü   Š¬âó™ zX

ä• Û â cž Z gZ]Å «äð¦ gYCìZzgZq  1  Ñ™ *

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 33: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 33/157

gzZeÆ_.Z gZ]Å  M y~äð!¹g{YCìÂZv¬\C Ù  gZ]

 M •yZzw6ž{• Û âƒDZzg• Û âDž !Šá  {~ƒVÔàðìŽíЊ¬âfZzg~QkÅ Š¬Jw™ zV?àðìŽíÐÎZw™ }Zzg~Zk» ÎZw7gZ™ zV?àðìŽíРn]Ô™ }

Zzg~ZÐjŠzV?t!

]Zv¬\ÚZgá  Š• Û âDgTŒV )9›:857( J ž ð™Štgz׃YCìX

ä• Û â cž ŠzŠ¬N ¹Á g

ŠƒCÔZq

 ZfZyÆz‰Ü   

Ñ™ * âž ˆ Š¬ZzgŠz u~yZyk ~ÔZ ŠzâV¯ãZq Šz u}Ð)9Z1ŠZzŠ:5122( ' u•gƒVX

» Zgá  Šìž È{ZLg[ƃ Ði cŠ{Œ Û dúi 1  Ñ™ *7_z‰Ü   >}Å qª~ƒ@ìÔOç>}~i cŠ{Š¬âù X

)9›:284(

• Û â c™ D¸ž ›yÅ ZL¸ðÆnZkÅ  ) 1  Ñ™ *q ¢~~Å ƒðŠ¬ ¢zgJwƒCìZzgŽ¿ZL¸ðÆní

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 34: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 34/157

Å Š¬â‡ ìZv¬\Zq • Û ºÃ  Hg• Û âŠêìÔŽH ì M }Zzg

)9›:3372( N̸¼ AŽÂZL¸ðÆnâ8  g;ìX

ä• Û â cž  M ŠSgZ]Æz‰Ü    M •yÆŠgzZi} 1  Ñ™ * E]D

Á YDZzgZq ågäzZÑåg@잠àð슬™ äzZÑž ZkÅ Š¬JwÅ Yñ?àðìÎZw™ äzZÑž Zk» ÎZw7gZH Yñ?àðì6.ã~2ž ZkÅ 6.ãŠzgÅ Yñ?t0ZÚYg~

gSìZzgàð›yŽZkz‰Ü   Š¬â8 

 g;ƒZ(7g{Y@

ž Zv¬\ ZkÅ Š¬Jw:• Û âñÔÎZñ&zgiZ6ÆZzgßÍ V» âw*Y §j

)…Z²zZZ:3B88( Ð3 äzZáÆXÐ7YŠ ž Ã yÏŠ¬ƒ Ði cŠ{JwƒC 1  Ñ™ * EhD

ä• Û â cž  M ŠSgZ]Æz‰Ü   Zzg• Û núizVÆ M y 1  ì? M \)9Fè~:3872( ~X

X » Zgá  Šìž ZfZyÆz‰Ü   Å YäzZàŠ¬gŠ7ƒC 1  Ñ™ *:0452( ] Ö Š  ×  Š  × è ] Ö ’  v  n  v è  )

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 35: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 35/157

CƒwJ¢N ¬Š XÅ 

Zv¬\» Zgá  Šì:

LLàyìŽ"Œ Û ZgÅ Š¬ùìÔ²z{QÐåg}ZzgàyZkÅ 

)Z›:26( 1 g«™ @

ì?óó

ÃÉ » Zgá  Šìž ¤x¿Å Š¬ ¢zgJwƒCìZ¤ pz{ 1 Ñ)µZ£:2B763(

zÃ

ZzgZkÆ[

g» 

z!

wQkÅ ZKY

y6ì

X

» Zgá  Šìž LL&Š¬N Jwƒä~àð—7 1  Ñ™ *)µZ£:2B852( ì

X!

\Å $Š¬

ZzÑŠc 

Ô)• Û Å Š¬

Zzg¤

xÅ Š¬

Xóó

» Zgá  Šìž &Š¬N Z+Žgœ7ƒ': 1  Ñ™ *

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 36: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 36/157

!\Å Š¬ZKZzÑŠÆn a

gzi{ŠZgÅ Š¬ b)•:3B543( )• Û Å Š¬ c

Jq芬ƣâ]… m ³ ^ š] Ö ³  r  ß è  KèZ¶ZzgKèt~~ ²Ã]Ô' ×  Š2Ô£ÄZ'Z•Ô

¤ZzgŠ¬Å JqÆ!g}~¼Š ZyÓx£â]6Š¬â`Å gzZ c]àèZqŠg~èàgX

'ƒ VJw7 Y N Š¬

 |]Z1C Ù   k{ñ gzZe

™ Dž C Ù  ›yÅ Š¬JwƒCì

a

Z J z{ ( ¡  ç  G NHŠÑZzg¢!iƒ™ t:¾ž ~äÂZvйŠ¬N 

)9gg~:0436Ô9›:5372( â4 pJw7ƒ'XÐ7YŠ :¢!i~H  1  Zq Šz u~gzZe~ìž Ñ™ * b

ä• Û â cž Š¬â`zZѾž ~䊬➠Ô!g!gâž  1  ì? M \p ÷Z ìwìž  ÷~Š¬Jw„7ƒC Qz{â-kƒ™ Š¬â‰ 

)Zs( ghŠ}X

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 37: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 37/157

 |]„Š{0™#Ö    ñ gzZe™ Dž ¥zñi}6Ž›yÌZv¬\ÐàðŠ¬â‡ ì cÂZkàz„ qïYCìŽZkäâž 

¶ cZkÐàð¤Zzg1 NwŠ~YCìÔZ J ž z{Ë k {

)9Fè~:7282( Æ» x csèg·Å Š¬:âfX

ì » Zgá  Šìž Ã ð¿ZL;B M •yÅ  §sQV™ H  1  Ñ™ *

•g cg[Ô cg[ÔqÑè Zk» 3 *Zzg]kwZx¾ ðÐìZzgwZx q, )9›:5101( ½ZZEw™ @ìÂZ,¿Å Š¬Y ð Jwƒ?

Zv! » Zgá  Šìž Z Ã ð¿Š¬âfÂt:¾ž Z}1 

Ñ™ * Z¤ ÂeìÂ=jŠ}ÔÂeìÂí6g3• Û âÔÂeìÂ=gitŠ}XÉâ`zZáàe’ž ZLÎZw6Z ÜZg™ }Zzg ³xz¢Æ

‚BâfZkaž Zv¬\ƒ ¼ ™ YìZzgàð¿ZÐ6g)9gg~:8336Ô7747Ô9›:9762( 7™ YìX

ä• Û â c:nZkfZ]Å  1  |]vfñ gzZe™ Dž Ñ™ *

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 38: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 38/157

TÆ;B~ ÷~Yyì!?6Ñixìž (» x™ ä» ¬Šï

gƒZzg'ZÇVÐI™ DgƒÔzg:Zk!]»  ç{ìž Zv¬\Å  §sÐ?6àð±Z[: M Yñ Q?Š¬âù ž ±Z[™zgƒYñp

)9Fè~:3671( vg~Š¬Jw:ƒX

» Zgá  Šìž  cŠgÅ Zv¬\Z+Š¬Jw7• Û â@Tà 1  Ñ™ *)9Fè~:6672( â_z‰Ü   Zy» Šw¸…Zzg )¤{ƒX

Zq FgÅ ÈŠ]Æn 1  |]Z÷ñ gzZe™ Dž Ñ™ *äZk 1  ‰ÔŠ¬ ž z{ÎÄ ™ m cÆaÅ â#ƒŠ ìXÑ™ *

Њ

g c

ÄH ž ?àðŠ¬â_gìƒ?Zkä¹ :Y;V!~t

Š¬ ⇠g;ƒVž Z}ZvÂ= M y]~Ž±Z[ŠbeLìÔz{ZÌŠ*

ä• Û â c:4yZvÂZkÅ ¤‰Ü   7g‚X 1  ~„Š}Š}X M \ätŠ¬Y V:âž :

)9›:8862(

äZkÆnŠ¬Å Zzgz{¡ c[ƒŠ X 1  Q M \

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 39: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 39/157

f™ èZÞZzg¤èf™ Zgá  Š!g~¬\ì:

)ZÑxZ[:14Ô24(

LLZ}ßÍ !ŽZZyÑñƒÔZvà Ò ]РcŠ™ zZzgðzá  xZkÅ Ä™ DgƒXóó

™ zXóó LL:?= cŠgÅ Ô~» cŠgÅ VÇ Zzg ÷Z]™ zZzg ¬ ZyÚ:)Z Â>:251(

)ZÑxZ[:53(

LLZzgZvà Ò ]РcŠ™ äzZá %ŠzVZzgZvà Ò ]РcŠ™ äzZàúgÂVÆnZvä n]ZzgZx½™ g3 ìXóó

äZgá  Š• Û â cž z{ 1  |]Z1ñ.Z Ä~ñ Ð %z~ìž Ñ™ * d¿ŽZv» f™ ™ @ìÔZkÅ Vwi0{ZyÅ ÏìZzgŽZv» 

)9gg~:7046( f™ 7™ @Ôz{"gzbÑlÅ â#ìX

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 40: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 40/157

àt• Û âD‹ž  1  |]Y'ñ gzZe™ Dž ~äÑ™ * e

)9Fè~:4962( ìX Ÿ ø]ô Ö ³Fäø]ôŸ   $  ]² ö ƒ ÐZaf™ Sgá  Š!g~¬\ì: Ô ˆz]Œ Û  M yf™ ì f

)Z Æ:9(

Xóó LL"—ëä„*

iwH ìtf™ )Œ Û  M y(Zzgë„ZkƘ 

yäZgá  Š 1  |]Z1ñ.Z Ä~ñ Òy™ Dž íÐÑ™ * g

• Û â cž ~N¼ Æ•ZâV~ÐZq •Z::CŠzV?~ää• Û â cž z{ì: 1  ²nH : ¢zgÔ M \

)µZ£:4B004( 7Xóó LLàðD ÛZzg]ZvÅ Â=Æ %» g¤ ä• Û â c:Zv¬\ 1  |] ª>0+[ñ Òy™ Dž Ñ™ * h

àŒ Û  M yƈegÜ ]ƒ Ði cŠ{8[Zzgz{ÌŒ Û  M y„

ÐâpfÔZy~ÐTÐeƒZ’Z™ ßXz{t: Zv0u Zzg"Íì£Zv„Ænì

ZvÆÎZàðqŠ7)9›:7312( Zvƒ Ð(ZìX

Zâxâz~ò Â [ZÑf» g~ ’ k• Û âDž  ŠZggƒÔf™ Å ¤ i

z ){ÆzgŠ Zzg

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 41: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 41/157

6 6„ «7ÔÉZv¬\» C Ù  Z¤® ¦ ZgÔZv» f™ ™ äzZÑìÔ

ž  |]G0 ¦ò z ){» ¸wìZzg |]«0Z!g!bñ ë ž WÖf™ z{·X~'wzwZxÆ)b ÒyƒVXªyhz• Û z| ¾  §bÅ Yñ?gzi{ÔúiÔïbÔ:tZzgeÆ

) [ZÑf» g:m9( Z©xz)b H ?

Zgá  Š!g~¬\ì:

)ZÑxZ[:65(

6ŠgzŠ¬XZ}ßÍ ŽZZyÑñƒ! 1  LLZvZzgZkÆ5À Ñ?ÌZy6ŠgzŠzsx ÙXóó

!1  |]ª 0 ’ ?  ç E{ñ gzZe™ Dž ëä ²nH : cgÎwZv6ŠgzŠ¾  §b 1  … M \å 6sx-»  §iÂ¥xƒŠ 1 ë M \

ä• Û â cž Zk §b¹ ™ z: 1  C?'Ñ™ *

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 42: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 42/157

)9gg~:7974Ô9›:604(

6T §bÂägØ 1  6Zzg M wè· 1  LLZ}Zv!gØ• Û â·• Û âð |]Z'Z•ð Zzg M ÁZ'Z•ð 6Ô„‡.Þ   °pZzg™r Ñ

àT §b 1  Zzg M Á· 1  ìXZ}Zv!'  «• Û â |]·'  Š~Âä |]Z'Z•ð Zzg M ÁZ'Z•ð Ã Ô„‡.Þ   °pZzg

™r èÑìXóóä• Û â cž Ž¿í 1  |]Z1C Ù   k{ñ gzZe™ Dž Ñ™ * c

6Zq !gŠgzŠ&ìÔZv¬\ZkÆ$!~Zk6Škg¤*iw

)9›:804( • Û â@

ìX

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 43: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 43/157

Šz uZ![

 Î†  Þo • Â^  ñ n 6 

)Îg>Z~:02(

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 44: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 44/157

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 45: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 45/157

Œ Û  M Èœ~ŽŠ¬N zZgŠƒðÔQyÅ ¤Zzg'  Æ!g}~¼ r  ) ¢zg~ìXtz{Š¬N ŽpŠZv¬\äZmY

™ Zx:Z?xàZZz‡]~S• Û âN ZzgZv¬\Ƭz @ZeÆâZvÆZy=wÈzVäZyÆfg=ÐZLgƒYÐoY]Å ÔŽJwƒðX Q¸Š¬N Zv¬\äZLÓxÈzVÅ 

Å  cÄŒ Û  M yœ~1 

½zSÆnøg} M ‡ |]· ª#Ö    J Æn¦™ Š,@ž ëZmñ™ Zx:Z?xÆZÎÒõ6¿™ DƒñZyÆfg=ZL{Ûzâ´ ÐgZ‚‡ì™ ,X

™ *ÆZkZˆyzZ™ Zx» ž ZkäZLÈzVàpŠÐ Ñsè gƒ

믠òÛÆntŠ¬N pŠ2N ÔÁ ÐÁ »Ÿtìž Zyƒ  cZ Š¬Å  ¢zg]CkƒÂ N  Š¬ƒ Và¡™ 1YñZzgZ  cŠ M 

YñX ƒ Ð¬Qyà7JYñZzgQêzaÐZv» aZzgíÔÅ 

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 46: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 46/157

LLÓx °=ZzgC Ù  ]Zv„ÆnìŽg[ìÓx˜âV» Ô.e $!yÔC Ù  qª~g3™ äzZÑìXâ´ ìgz¯bZ» Xë ¾~„„Š]™ DZzg™ ,ÐZzg•„ÐæŠâ_Zzg

â4 ÐX @ZeŠ}…¦ñgZ5Å ÔgZ3QyßÍ V» X6Â

äZÅx• Û â cÔ:QyßÍ V» X6 ¾Z…ƒZZzg:Qy» Žx ‰Xóó) M }(1  |]Z1GgZ«0vñ Òy™ Dž íÐÑ™ * a

ä• Û â c:ÎgÒÃBŒ Û  M yˆÅ ƒ ÐxÎg]ìÔ¸#ZNãì)9gg~:3744( ZzgtŒ Û  M yxìX

ä• Û â c:ÎgÒÃBC Ù   1  ZâxŠZgòñ ägzZeH ìž Ñ™ * b

)òŠZgò:3733( %nÆnËìX

ÆZq ô! 1  |]Z1G}g~ñ gzZe™ Dž Ñ™ * cä‚,ÆeЃñZq ¿» ´`ÎgÒÃB7|™ Šx™ äÐH 

Zzgz{¿!ÇHg„ ƒŠ XˆZiZVô/™ ZxgèZveäZk» äZÖ§ ä]™ Dƒñ• Û â c:? 1  ÐH Â M \ 1  f™ Ñ™ *

ä• Û â cž ?àù ¥xƒZž ÎgÒÃBŠxÄh»  1  äÇH Zzg M \)9gg~:6335( ? » xÌŠîì

ZkÎg>Å ZÌZkÐÌzZãƒCìž C Ù  úiÅ C Ù  g« ~Zk

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 47: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 47/157

Å ˆz]™ * ¢zg~ìX

ä• Û â cT 1  |]„Š>0Z¬#Ö    ñ gzZe™ Dž Ñ™ *)9gg~:657( äúi~Îg{ÃB77SZkÅ úi7ƒðX

ì Z ºntÎgÒIgž ÓxŠ¬ƒ V~ƒ ÐxŠ¬Ôf™ ZzgoY]

ìX ZzgÈ}Zzgg[ÆŠgxygZÆ» ƒ 

Ði cŠ{YìZzgå fg=

)Z Â>:721Ô821( LLZ}øg}g„!Jw• Û âëÐ)t}#Ö    ("—„샠¼ GzZÑZzgƒ ¼ Y+zZÑZzgJw• Û âøg~Â/Ô"—„ì

Â/Jw• Û âäzZÑÔg3• Û âäzZÑXóó

tŠ¬ŠzYZ;g 9zV)¦*Z'Z•ð ZzgQyÆ™ ñZŠ}Z•³ð Å ìŽz{š ZvÅ  yÆz‰Ü   7_YD¸XtŠ¬ZL(» ñVÅ J Å 3 ï  G O GÆn{mîg6â_gxe’X

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 48: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 48/157

)Z Â>:102(LLZ}øg}g[!«• Û â…™*~ÌZYðZzg>ðZzg M y]

~ÌZYðZzg>ðZzgXÂ… M v Æ±Z[ÐXóóƒ Š¬ƒ VÐi cŠ{t 1  |]Z÷ñ gzZe™ Dž Ñ™ *

)9gg~:9836( Y슬âó™ D¸X

)Z Â>:582(LL‹ëäZzgZ¤® Å Ô¤ë ¾~„ ÆÔZ}øg}g[!Zzg ¾~„ §sß^™ Y*ìXóó

6ZZyÑäzZßVÅ á  y~ 1  Zzg M \ 1  Zv¬\äÑ™ *• Û â cìž z{¢ZZyÆ‚BtŠ¬â_X

) M w /Zy:8(

LLZ}øg}â´ !:aZ™ *Æ øg}ŠßV~ˆZkÆž Z[Â

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 49: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 49/157

… @ZeŠ}[ìZzgj…ZL•Z:;ÐgØÔ $ ¨  4  5 é  G G GE S„

¹i cŠ{«™ äzZÑìXóó gZ \ C  4 è E

 GE°ZäÔªDŠ+~¢ßÍ VÆ0Zv¬\ä• Û â cìž z{tŠ¬âó™ DX

) M w /Zy:62Ô72(LLZ}ZvÔâ´ !Šá  „Æ!ŠêìÂÓ#Ö    &eìZzgá©ì

Ó#Ö    TÐeìX ³]ŠêìÂ&eìZzgfªŠêì&eìX ¾}„;B~ìC Ù   §bÅ íX"—ÂC Ù   q67g~Šg]g‚ìZzgŠZ4™ @ìÂgZ]àŠy~ZzgŠZ4™ @ìŠyàgZ]~ZzgïmìY0Zgà"Yy~ÐZzgïmì"YyàY0Zg~

ÐZzggitŠêìÂ&eì"ˆ[XóóàZkY슬Æâ`» ¬Š cŠ X 1  »[Ñ™ *

Ž¿Zy M  c]Æfg)Š¬âfÇ ÔZk6Z¤ QuNhÆ Þ ³  ³  ³  ³  ³ ç HV

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 50: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 50/157

'Z'ÌŒ Û nƒÇ ÔZv¬\ZkÆŒ Û nÅ ZŠZ5»  ¢zgàð‚ây™ Š}

)…Z²zZZ:01B681( Ç X

LLZ} ÷}â´ !«™ =ZKŠg]è{mÐ0 À  {ZzÑŠÔ"—) M w /Zy:83( „ìC Ù  Zq Å Š¬GzZÑìXóó

tŠ¬i™  cð ä M y~ /~ ”wèZzÑŠÆnâž ¶TàZv¬\äàg• Û â cZzg¼ð 6 4+Ì]» qïg«• Û â cX øzxZÑzÑŠßÍ VÆntŠ¬Z Ô ìX™r èZzÑŠßÍ VàÌZKZzÑŠÅ &b

X z#bÆnZk» 7-Æì

)Z¬Ã]:011(LLZ} ÷}g[!«• Û âÂ=)ZzÑŠŽ(™G~ЃXóótŠ¬ |]Z'Z•mZ?xä ”wèZzÑŠÆnâž ¶T6Zv

¬\ä M Ù PàZ•³ð 6JZ~ZzgZ¤® Ãg• Û i0«• Û â cX M Ù P„Æ0ZiZVf%» Zá  g{ƒZZzg M Ù P„Å '  ÐŒ Û !ã›âV» ÃgŒ Û Zg0ðX

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 51: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 51/157

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 52: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 52/157

) M Á /Zy:[email protected](

LLi}ZzgW•yÅ aZö ~ZzggZ]ZzgŠyÆ!g~!g~Wä~ Zyƒ'ßÍ VÆa¹¶*VŽZ0ä ZzggÔC Ù  qw~}Zà cŠ™ DZzgi}ZzgW•âVÅ ‚| ~¨gz„ ™ DX)z{"Z(g1wZ0(Z}øg}g[!7aZH Âät

ƒ "ÑÔ0u ìÂC Ù  ÚzÍÐÔ:XáëàŠzicÆ ±Z[ÐXZ}øg}g[!"—ÂäTàeZÑŠzic~Ίg|(Z„gÎZ™ Š cÂäZÐZzg7ƒÇ Z,ª>V» Ã ðæŠÇ gXZ}øg}g[!ëä _ 5 é  NEZq ågäzZáàŽŠú]Š}g;åž 

LLZZyу ZLg[6óóÎZZyá M ñëZ}øg}g[!Z[jŠ}øg~{ §øg}k {ZzgŠzg™ Š}ëÐz{'Z×VŽë~Zzgñ]Š}…(ßÍ VÆ‚BXZ}øg}g[!Zzg«• Û âÂë

àz{¼ T» z°{H ìÂäZLgÎßVÅ  cÄZzg:gÎZ™ *

…ª#Ö    ÆŠyÔ"—Â7Üs™ @ZLz°}» XŽZ[~ZyÆg[ä• Û â c:~?~ÐË » ¿Ÿù™ äzZÑ7ƒVXpZ{ %Šƒ cúg]Ô?ƒ Zq Šz u}Æ뽃ԮZXßÍ V

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 53: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 53/157

ä ÷~{ §ZLzígh}ZzgŽ ÷~gZ{~ZL y zVÐïá

‰Zzg*ñ‰Zzg ÷}a±}Zzgâg}‰ÔZyƃ  ]g~ çs™ ŠzVÇ ZzgZ7Z,!¨V~ŠZ4™ zVÇ XÆn 1,˜ƒVÏ ÔtZyÅ bZìZvÆ;VZzg 4+bZZv„Æ0kìXZ}Ñ!Š*Æ”V~}ZÆ*• Û âyßÍ VÅ e Q]»

pz{ Ô Ë ŠðÆ~:eZáXt¡ Pgzi{i0Ï » ðhZ‚¯ìZLg[ÐegDƒñi0Ï  ¬™ DÔZyÆaZ,!r ßv XÆn 1,˜ÔZy!¨V~z{ågÐÔZvÅ  §sÐt‚âyMÄìZyÆaZzgŽ¼ ZvÆ0kì(

ßÍ VÆaz„ƒ Ð 4ìXZI [~̼ ßv Z,ŽZvàâ…ÔZk [6ZZyÑDŽvg~ §sȈ ìZzgZk [6ÌZZygn ŽZkЬpŠZyÅ  §sȈ 

¶ÔZvÆWÐvƒñZzgZvÅ W c]àðh~Ï76Ö7

ŠïXZy» ZZyÆg[Æ0kìZzgZvˆ[[ä~Š k7Î@XZ}ßÍ ŽZZyÑñƒ! ñл xßÔ!ë62VÆ£¨~0 %Š~Š3 ƒ ÔhÅ }#Ö    Æa # hgƒZzgZvÐegDgƒÔZy

ìž #b0ƒ ÐXóóä zÆnYÐÂW\å  Z 1  Z0„kñ • Û âDž Ñ™ *

Îg{Ww /ZyÅ Wy~ŠkW c]ˆz]• Û âN X)9gg~:9654Ô0754Ô9›:367(

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 54: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 54/157

)ZûY:57(

LLZ}øg}g„!ïwÂëàZkÂО ªÝZkÆ!°}

Zzg¯ø

g}nZK»[{mÐàðqòZzg¯ø

g}nZK »[{mÐàðæŠÇ gXóó

)ZÑ ²Zs:621(

LLZ}øg}g[!éy™ ë6 ñ» Zzg™*ÐZVÂ…Zkqw~ž ë ¾}• Û â ÎŠZgƒVXóóâ^:‚wZÈ• Û úyäZZyÑDz‰Ü   • Û úyÅ  §sÐÎàz ){

Å Š–

Æñµ6tŠ¬âž 

¶X

)-÷:58Ô68( LLZ}øg}g[!:¯ÂëàŽªÝßÍ VÆnZzg•]ŠÑëàZK $!ãл • Û ßÍ VÐXóótŠ¬ |]ñ.ð äZK¸xàS• Û âð@ž Qy~ZLg[

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 55: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 55/157

6 ½z™ äÅ &¢ aZƒZzgz{• Û úyÆbÝZzgQkÅ ÝòÐ

•]0N X

)Z7:12(

LLZ} ÷}g[!•]ŠÑÂ=ZyªÝßÍ VÐXóótŠ¬ |]ñ \ ö  P Wä ^Ðäz‰Ü   • Û úyÆ ÑÐvc âž ¶ÔTƳ~Zv¬\äQyàsäÆ‚B 2w°Š6à cX

LLZ}øg}g[!ê™ øg}Zzgøg~¸xÆŠgxyZ»sÆ)ZÑ ²Zs:98( ‚BZzg 4+ê™ äzZÑìXóó

)ZÓZ>:411(

LLZ}Zv!„øgZg[ìX*iw• Û âë6àðpZy M •yО ƒYñøg}npÙ» ñµÔøg}Z ‰ VÆnÌZzgøg}ÓVÆnÌZzg¶ãŒ Û Zg0ñ ¾~ §sÐZzgëàgit«• Û â

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 56: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 56/157

Zzg„Âì 4+gitŠ¶zZÑXóó

)µZ uZL:08(

LLZ} ÷}g[!áYÂ=)˜VáYñ(CðÆ‚BZzg ïwÂ=)˜VÐïá(CðÆ‚BZzg¯Â ÷}nZK»[è{mÐË ™r ZMZgà ÷ZæŠÇ gXóó

àl Ð ó]™ Dz‰Ü   Zv¬\ätŠ¬â` 1  »[Ñ™ *

» ¬Š cåX

)-Š:46(

óó LLÎZv„ƒ Ð 4õƒZzgz„샠Ð(|™ g3• Û âäzZÑX

)Z>ëy:92(

LLZ} ÷}g[[email protected]íà'  zZà(Zzgƒ Ð [email protected]äzZÑìXóó

7³X |]âbð Ã ¬ƒZåž îÃyÆz‰Ü   Ï ~ÎZgƒ™ tŠ¬

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 57: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 57/157

)µZ uZL:42(LLZ} ÷}g[!g3• Û âZy)zZ+(6T §b0ÑìZyŠzâVä=)gØz.Æ‚B(‚~Xóó

Zv¬\äÓ

xZâ

VàZ

LzZ+Æh~

Zk §

bŠ¬â`» 

¬• Û â cìX

)È:[email protected](LLZ} ÷}g[!¤ Š{™ Š} ÷}n ÷ZBZzg M ‚y¯Š} ÷}n ÷Z» xZzgÅ wŠ}¤ { ÷~i!yÅ ž z{ ÷~!]Xóó

¦* |]ñ \ ö  W PÅ Š¬ìŽ M Ù PäQkz‰Ü   âž ¶Z Zv¬\äQyà• Û úyÆ0kY™ QЕxèhàä» ¬Š cåXZkƯgUˆZkŠ¬Å Jq» f™ ìXZgá  ŠƒZ:

)È:63( LL"—Š cŠ •Ã ŽâóåÂäZ}ñ.Xóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 58: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 58/157

)È:411(LLZ} ÷}g[!i cŠ{™  ÷ZDXóó

àŠ cŠ X 1  tŠ¬â`» ¬pŠÑ™ *

)ZÑmY:38(

LLZ} ÷}g[!µ ˆ ì=Fg~)ZkЕ]ŠÑž (Â샠g3™ äzZßVÐ(Zg3™ äzZÑXóót |]Z-Ø PÅ Š¬ìTÅ '  ÐZyÅ ƒ ‚;™zgƒI X

)Z>ëy:79Ô89(LLZ} ÷}g[!C{⇠ƒV~ ¾~-yÅ Z‚ VVÐZzgZ} ÷}g[!C{⇠ƒV~ ¾~ZkО z{ ÷}0k M N Xóó

àtŠ¬â`» ¬ƒZÔ#5ÐÎZwzŽZ[Æ 1  »[Ñ™ *z‰Ü   Zk» 7-¹ÆìX

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 59: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 59/157

LLZ}øg}g[!ZZyÑñëÔ:jŠ}ÂëàZzgg3• Û âë6)Z>ëy:901( Zzg„Â샠g3™ äzZßVР4g3™ äzZÑXóó

LLÓx °pZzgC Ù  ]ZkZvÆnìTä™zg™ Š cëÐC Ù  nZÖ §:43( ó) ó » gôz§Ô"—øgZg[¹ÛzZÑZzgŠgŠZyìX

)Zћs:51(

LLZ} ÷}g[!Â=Š}Âíàž ~]ZŠZ™ @gƒV ¾~ZyzV» ŽÂä«• Û âN =Zzg ÷}zZ+àZzg)Â=Š}(ž 

~™ @

gƒZ,(» xXÐÂgZèƒZzg(¯Š} ÷~{ §  ÷~ZzъàX~Â/™ @ƒV ¾} —gZzg~ƒV ¾}@,• Û âyÈzV~ÐXóótŠ¬ { ]â_gxe’X

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 60: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 60/157

LLZ}øg}g[!•„6 ½zH ëäÔ ¾~„ §sgŽqH ë

äÔ ¾

}„ —gß^™ Y*

ì

…XZ}

øg}g[!:¯

ÇëàŽ ZyßÍ VÆnŽ» • Û Zzgçs• Û âŠ}Âøg} ]gXZ}

)Z»:4Ô5( øg}g[!"—„ìi'Š„ ZzgÕzZÑXóótŠ¬ |]Z'Z•mZ?xŠ쎠M Ù PäZLzZZzgZK¸xÅ 

SjZg‚ãÆz‰Ü   âž ¶X

LLZ}øg}g[!Š• Û âøg}âgÅ ZzgjŠ}ëàGÂC Ù   q)Z -*:8( 67g~ §b‡ŠgìXóó

)Z>ëy:811( LLZ} ÷}g[!jŠ}íàZzgg3• Û â) ÷}qw6(Zzg„Â샠g3™ äzZßVР4g3™ äzZÑXóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 61: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 61/157

)Z Á‡y:47(

LLZ}øg}g[!«• Û âÂëàøg~ç-VZzgZzÑŠÅ  §sÐ

 M \ VÅ Qu Zzg¯Â…ª

V~Ѓ 

РM ÐXóó

)ZÑ ²Zs:32( LLZ}øg}g[!ÕH ìëäZKYâV6ZzgZ¤ :çs• Û â cÂä…Zzg:g3• Û â cÂäë6ÂGêën{ƒYN ÐXóó |] M Š[email protected]?xZ -yÆzgÝäÐZv¬\Ƭ

à• Û Zñl™ äÅ ™t» Zg‚[™ ÆÂÂ/ÆnZv¬\äQ7pŠtŠ¬S• Û âðXóó

)Z ™:01(LL:ågZZkäZLg[à:~¦[ƒ[ƒVZ[ÂZyÐ

ZÙxáXóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 62: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 62/157

tŠ¬ |]âß PäZK¸xÅ ZjZg‚ãÆz‰Ü   âž ¶XZ  M Šò

egzV §sЊ7V~ y ZƒZƒZzg$åŠàðD Û» g¤ :ƒCƒÂ.e¬b~ÐtŠ¬ { ]7ñX

)ZÑmY:78(LL7àðqŠ1 ÂX0u ì ¾~fZ]Ô"—~„ƒV ]gzZgXóót |]-÷ð Å Š¬ìŽ M Ù PäJ1 Å qª~ÔªZ 

Zq {

mTäæ

ZÞ M Ù Pàø1

åÔâž ¶

X‚

B„ZkÅ J

qZgá  ŠƒZ: » Ìf™ ìX

LLÎJwÅ ëäZkÅ Š¬Zzg•]ŒëäZkà§ÐZzgZÏ

)ZÑmY:88( §bë•]ŠïZZyzZßVàXóóZk~tZá  g{Ììž ñðtŠ¬âfǠ ¢zgJwƒÏ X

ä1  |]Ä0Z!z‡mñ gzZe™ Dž Ñ™ *

• Û â c

XZ 

àðÈÒñðZKË 1 Zzg6.

ãÆñµ6

z{Š¬â‡  ìŽ-÷ð äTÆù~âž ¶ÂQР¢zg ÑsJqqÝ

)9Fè~:5872( ƒ@ìX

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 63: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 63/157

Page 64: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 64/157

Š¬ |]ßomZ?xäZK¸xÆ ÑÐvÆnâž ¶Ž t

JwƒðX

)-Š:68(

LL~ÂZK6.ãZzggôz§Å • Û  cŠ ÜsZvЙ @ƒV)ZkÆÎZ Ë Ð7(Xóó

)-Š:101(aZ• Û âäzZá!„ u6„ Zzg» g‚i M •âVZzgi}Æ LLZ}

ì ÷ZÔ™*~ÌZzg M y]~ÌÔQVÂ=Zk™*ÐZkqw~

ž ~ ¾Z• Û â ÎŠZgƒVZzgá  ï™ Â=ZL(ÈzV~Xóó{Ø! <Æn |]- ^ýPÅ tŠ¬ { ]7•e’X

)Z›:91(

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 65: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 65/157

LLZ} ÷}g[!Â=Š}íàž ~]ZŠZ™ @gƒV ¾~ZyzV

» ŽÂä«• Û âN =Zzg ÷}zZ+à)Zzg=Â=«• Û â(ž  ~™ @gƒVZ,(» xXÐÂgZèƒZzgŠZ4™ ÂíàZKgØÐZL(ÈzV~Xóó

Zv¬\Å  §sÐË ÚÆ ”wZzgpÙzp Ÿ~Æñµ6t

Š¬7•e’X

a

LL„ìøgZ u6„ ÔÎjŠ}ëàZzgg3• Û âë6Zzgƒ Ð 4ÛzZÑìZzgÉ Š}øg}nZk™*~>ðZzg M y]~

)ZÑ ²Zs:651Ô551( ÌÔëägŽq™ 1 ¾~ §sXóó¦* |]ñ.ð ZK¸x~Р, M ŠòÉ• Û â™ Ã {îg6ቸXZyßÍ VÐz;VZq "ZŠ! uiŠƒ TƳ~z{hu ƒ‰ÔZkz‰Ü    |]ñ.ð ätŠ¬âž ¶T» ZWtƒZž z{ƒ 

)Z0 k d~:9B18( Šz!g{i0{™ ŠØ‰X)Z7:42( b

LL cg„!"—~C Ù  Zkí» Z`ƒVŽÂí6*iw• Û âñXóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 66: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 66/157

tŠ¬Ì |]ñ \ ö  P Wä" uz‚âãÅ qª~ |] ^ š  3 ï I

 GE PÅ 

– -Và0ãöäƈ➠¶ÔTƳ~Zv¬\ä: ÜsÜ tž QyƪxzÍxZzgïbz ){» ZOx• Û â cÉZkƈt]

ÚèaÌ«• Û âðX

)ZÑmY:98(

LLZ} ÷}g[!:ghíàZñ Zzg„샠Р4zZg_XóótŠ¬

 |]i™  cð ä ”

wèZz

ÑŠÆnâž ¶&!g

Ç {è

ZÞ~

 ÑsèJwq݃ZZzgíQ7 |]¼ð 6• Û i0«ƒZX

)Z² %:64(

LLZ}Zv!aZ• Û â cì)Âä„( M •yZzgi}àÔY+zZÑì)„(|ZzgA » X„ꕠ۠âñÇ ZLÈzVÆŠgxyZy!ÂV» 

X~z{!ëZ%s™ DgìXóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 67: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 67/157

)Z á:01(

LLZ}øg}g[!jŠ}Â…Zzgøg}Zyƒ ¸ÇVàŽëЬZZyÑ`Zzg:!¹g•Š}øg}ŠßV~àð $ š ú E

 NEE

ZIZZyÆnXZ}øg}g[!"—Â(Z $!yZzgC Ù  qª~g3• Û âäzZÑìXóó

• Û nZzgÒúizVƈtŠ¬ ¢zgâÓ ecX

LLZ}øg}â´ !ZZyÑñëZk @Ze6ŽÂä[email protected]~Zzg cz~Å ëägÎwÅ Ô®ZÉ áÂëà)hÅ (Í Z„Š¶zZßV

) M w /Zy:35( ~XóóÆZ»gzjZg-VäZZyÑ™ tŠ¬âž ¶X ð  ¦* |]}

LLZ}øg}g[!âZiÂ…ZKgØè{mÐZzg½• Û â…)Zl :01( øg}ç5]~Šg\Xóó

tŠ¬Zô[è» äâž ¶XZkŠ¬» ZWtƒZž Zv¬\äQÐàg• Û â cZzg•gè{mQyÅ ™«• Û âðX

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 68: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 68/157

)Z Â>:682(LLZ}øg}g„!:ñZ~{< Z¤  Èw cau ƒYñëÐÔZ}øg}g[!Zzg:eZwë6¸g~1úÔ6ž eZÑåÂäZyßÍ V6ŽëЬ¸ÔZ}øg}g[!Zzg:ZZëÐZ(!gTÅ 

'ŠZ“ ë~:ƒZzg…çs• Û âŠ}Zzg…jŠ}Zzgë6g3• Û âÔ„øgZñÑìÔ:øg~投 Û â» • Û zVÆ£«~Xóó

) M w /Zy:741(LLZ}øg}g[!çs• Û âŠ}øg}k {Zzg"ZŠZ1VŽëРuiŠƒN ZLç5]~ZzgU"ŠxgÄ …Zzgì«• Û â

…» • Û zV6Xóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 69: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 69/157

)Z Â>:502(

LLZ}øg}g„!éy™ ë6 ñ» Zzg)ñgÄ øg}ŠxZzgì«• Û â…» • Û ßÍ V6Xóó

Zv¬\äÒy• Û â cìž ¤ß]ÆH~Ž›y¸ÔQrVäYß])» • Û (ÆÜs˜Š™ Dz‰Ü   tŠ¬âž ¶XZkŠ¬» ZWtƒZž Zv¬\ƬЛâVä» • Û zVà“ Š}Š~X

) M w /Zy:61(

LLZ}øg}â´ !"—ëZZyÑñÎjŠ}Âøg}k {ZzgXá…ŠzicƱZ[ÐXóó

)Z Á‡y:56Ô66(

LLZ}øg}g[!XáÂëà±Z[è3Ð"—Zk» ±Z[Â

Yy» ÑÍ ìXGêz{¹„ %æ E N

Z1:Zzg¹„'

~(ìXóó Œ Û  M yˆ~„ŠZ°ÝÔªZv¬\Æ{mÈzVÆÌ]z¾ Ñ]Òy™ Dƒñ• Û â cŠ ž z{Zk §bŠ¬âó™ DX

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 70: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 70/157

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 71: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 71/157

 ŠZ![

 Ú Š  ß ç á• Â^  ñ n 6 

)Îg>ZÑxZ[:12(

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 72: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 72/157

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 73: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 73/157

%yŠ¬ƒ VР%ZŠz{ZzgZŠzzª`ZzgZf» gŽøg};Š„'häZãi0Ï ÆZqÑ]zÝ ]Æn ºt 1  |]·

Zz‡]~pŠô/™ ZxgçZyZv:ZŽÃ ½zS• Û âñXŠgZÝtøg}nZq Z(ËzgXìTà©w¯™ ë: ÜsZKi0Ï Å )]ÔrTz M ÑxÔZåVZzg6.EVЕ]0MÔÉQy

Å '  ÐŠ+z™*Å !òízX]ÐÌ ¾{zgƒMX øg~$ó tìž ëäZLŠ+Æçn~˜VZzg §b §bÅ $¬]zZ ºZ¬]Z(g™ àÔZkÆ‚B‚Bi0Ï ~|u zgÉðÅ Zk"VwZzgË ÷Z_ÐÌ» °uJ *£Zzg"‚ƒ‰ c QZ¤ Zy~м  q,øg}0k!¹ÌÂz{ZK{ØZzgZ-ßg]~7ÔÉZy~¹¼ T M iâðZzg5z^ᠠìX

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 74: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 74/157

LLZ}Zv!„ ÷Zg[ìÔ ¾}ÎZàðqŠ7ÔÂä„=aZH Zzg~ ¾ZÈ{ƒVZzgZkÇZzgz°}6‚ZYzg‡ìƒVŽ~ä•ÐH ìX~ ¾~C{Ô™ @ƒVZLZqwÆ ÑÐÔ ¾~

zV» Z ‹Zs™ @ƒVÔXÐÂä=âZiZìZzgZLÓxk ƒV» ZŒ Û Zg™ @ƒVX ÷}k {jŠ}ÔY è k { Üs„¿ìÔ ¾}ÎZàð7¿Xóó

ä• Û â c:Ž¿

|]”ZŠ

0Zzkñ gzZe™ Dž Ñ™ * ZkZlgàðzá  x7ñZzgZkÆpz|xà™™ Zk67gZ¢

gÇÔZ¤ Zk» ZÏŠyá  xЬ cZÏgZ]ðЬZÙwƒYñ)9gg~:6036( Âz{¦J¼ ~YñÇ X

Zgá  Š!g~¬\ì:

)Z² %:24(LLz{Zv„ìŽñ]Æz‰Ü   gz²H™ @ìZzgŽZÌ7 %Z

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 75: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 75/157

ìÔZkÅ ¥zb’~H™ ©ìÔ QT6z{ñ]» ê*Ç

™ @ìÔZÐgzu ©ìZzgŠz uzVÅ ¥z²Zq z‰Ü    HgÆn zZ:ŸŠêìÔZk~(~¶*VZyßÍ VÆnŽgz„ ™ äzZáXóó

ä• Û â c:Z Ã ð 1  |]Z1C Ù   k{ñ gzZe™ Dž Ñ™ * é

¿ÎY@ìÂ-yZkÆ u;äÖY@ìZzgZkÅ  ´ å Y  N~6&¤ ÎŠêìXC Ù  ¤ {Æ‚Bt!]Y| ìž ¹îsgZ]7~ìÔ' ×  }ÐÎDgƒX

Z[Z¤ t¿Yv Y@ìZzgZv» *x©ìÂZq ¤ {Á YCìÔ  QZ zç™ @ìŠz u~¤ {Á YCìZzgZ úi7kì Š~¤ {Á YCìZzgZy÷ltlZzg0 À  {ÑZÞìÔzg:$' ×  Z`

)9gg~:2411( Zzg:» âgZgLìX

N  Æ M ŠZ[ZzgŠ¬ äÎÎäÆ M ŠZ[~« qtì:

ä= @Ze1 

|]'ZY0¬i[ñ gzZe™ Dž Ñ™ * • Û âðž Z ?Îä» ZgZŠ{™ zÂzç™ ßÔ6ž úic zçH Y@ìX)9gg~:1136Ô9›:0172(

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 76: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 76/157

ZkÆŒ Û  M yˆÆŠg`fsZf» g7ñ:

ä1  |]Z1C Ù   k{ñ gzZe™ Dž Ñ™ * aZk!]Å ¤&• Û âðž Z¤ ÎDz‰Ü    M eæZ É ¾  æ  NÏ7SYñÂZv¬\Å  §sÐZq ™«à { Hg™ Š cY@ìŽ7"zZáÅ 

)9gg~:0105( -y

Й«™ @gLì

X

)Z Â>:552(

 |]Z1&ŠZ»g~ñ  b

Å  M y~Šz M  c] { ä• Û â c:Ž¿ÎgÒ  1  gzZe™ Dž ÑJ ÎDz‰Ü   ˆz]™ } Ð)9gg~:8004( Ç Ôt M  c]ZÐC Ù  šÐXäc ñ e™ ,Ï X

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 77: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 77/157

 |]¬Èñ gzZe™ Cž Ñ cZ ÎäÆniÂZKŠzâV¿VàŽhfZzg Q 1 ™ *

Zzg7|™ ZL;ðV6Šx™ DZzg QŸ6˜VJ ;BVM ¢fX

)9gg~:8475(

Z gZ]à 1  |]vf0Zyñ Òy™ Dž Ñ™ * a

ÎäÆn _6 =páYDÂZLŠZ•UÆ.Þ  iZzgŠ„ èIgu Ã ŠZN gÄgÆngÄ fZzg QtŠ¬7_:

)9gg~:2136(

Ç Xóó LLZ}Zv!~ ¾}„*xР%zVÇ Zzg ¾}„*xÐi0{gƒVä• Û â c:Z Ã ð 1  |]Z1C Ù   k{ñ gzZe™ Dž Ñ™ * b

¿ZL _6Yñ¬QÐÄhá QpZv7|™ ZLŠZN U6gZzgtŠ¬7ñ:

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 78: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 78/157

)9›:4172(LL0u ìÂZ} ÷}g[! ¾Z*xá™ ~ZCU _6gÄ g;ƒV

Zzg ¾Z„*xá™ ZÐZVƒ VÇ XZ¤ Â ÷~Yygzu áÂZÐjŠ + B  3 ð  GE GZzgZ¤ ZÐzZ:ŸŠ}ÂZkÅ Zk §b™«• Û âÇÔ‰ÂZL

(ÈzVÅ • Û â@ìXóóäíÐ 1  |]'ZY0¬i[ñ gzZe™ Dž Ñ™ * c

7ð Z ?ÎäϠ¬zç™ ß QZKŠZN ™ z^64™ tŠ¬ • Û â c:

LLZ} ÷} M ‡zñÑ!~äZKYy ¾} 4Š™ Š~ZzgZC¥c ¾~ §sñhŠ cZzgZCçnNÎ,Š cZzgNZC1C{¯1Xt

ƒ ~ä ¾}NZ[ÆØt~Zzg ¾}±Z[ÆegÐH ìÔ Y è  ÷Z1: ¾}ÎZàð7Zzg ¾}±Z[ÐvÅ C{Ç {Ì ¾}ÎZàðZzg7X~ZZyÑ c ¾~ [6ŽÂä*iw• Û âðZzg

ZZyÑ c ¾}Ñ6&ÂägÎw¯™ 5Xóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 79: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 79/157

ä• Û â cž Z¤ ?ZÏgZ]™*ÐgÁƒ‰Âvg~ 1  M \

ñ]Š+ ¡])Zsx(6ƒÏ ZzgZ¤ ?àðZ3‚ƒZÂ?>ð0ƒ ä• Û â cž tŠ¬ÎDz‰Ü   vg~i!y6Yg~ƒä 1  ÐZzg M \

)9gg~:1136Ô3136( zZá M y~Ü ]ƒäeÂX

ä• Û â c:’~ 1  †Zv0 /zñ 0Z°mÐgzZeìž Ñ< Í    Z?Ø   Æz‰Ü   tŠ¬7ð:

)9Fè~:3972(

LL~ZvÆ» ïÜ ]Æ‚BC{⇠ƒVÔZkÆ…ÐÔZkƱZ[ÐÔZkÆÈzVÆ ÑÐÔ-yÆaàVÐZzgZk

!]О z{ ÷}0kq ¢ƒVXóó

Z ËZg 1  |]'ZY0¬i[ñ gzZe™ Dž Ñ™ * a

ƒDÂtŠ¬7J™ D¸:

LL °pZv„ÆnìTä…i0{H ÔZkƈž )‘ 

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 80: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 80/157

¦ ¸(Zkä…ñ]Ðhg™ Š cåZzg! Æ H yƒ Ã ZÏÆ —g

( )9gg~:2136Ô9›:1172 ß^™ Y*ìóóä• Û â c: 1  |]„Š>0Z¬#Ö    ñ gzZe™ Dž Ñ™ * b

Ž¿’ÐËZgƒD„qgzfsŠ¬7ñZzgZkƈZK n]Å  càðZzgŠ¬âfÂZv¬\ZkÅ Š¬Jw• Û â@ìZzg QZ zç™ ÆúiZŠZ™ @ìÂZkÅ úi ÑsèJq0Cì:

LLZvÆÎZàðqŠ7Ôz{« ìÔZk» Ã ð Ñq 7ÔZÏÅ !Šá  >Ø   ìZzgZÏÆn °pìZzgz{C Ù   q6‡ŠgìX£Zv„c ìÔZv0u Zzg"ÍìZvÆÎZàðqŠ7XZvƒ Ð

)gg~:4511( (ZìÔZvÅ æŠÆ %àðD ÛZzg]» g¤ 7ƒ$Ë   Xóó

N ¬Š ðzá  x7"Å 

ðÆ 1  |]†Zv0&Šñ gzZe™ Dž Ñ™ * a

z‰Ü   tŠ¬7J™ D¸:

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 81: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 81/157

LLëäð)á  x(Å ZzgZvÆoäð)á  x(Å Ô£zzZv„ ÆnìÔZkÆÎZàðqŠ7Xz{« u:ìÔZk» Ã ð Ñq 7XoÌZÏ» Zzg£ÌZÏc Zzgz{C Ù   q6‡ŠgìXZ} ÷}

g[!ZkŠy)gZ](~Ží©VìZzgŽZkƈìÔ~•

ÐZk» ÎZw™ @ƒVZzgZkŠy)gZ](Æ ÑÐZzgZkƈ zZáÆ ÑР¾~C{Ô™ @ƒVXZ} ÷}g„!~:ZzgWv Æ (J9Å 'ZðР¾~C{eLƒVXZ} ÷}g„!~

)9›:3272( ±Z[Zzg GƱZ[Р¾~C{eLƒVXóó

Ô Å (6 á  xÅ Š¬~ Þç HV

7³X Å (6 Zzg Å (6  2

ä• Û â c:Ž 1  |]¢y0Ayñ gzZe™ Dž Ñ™ * b

¿ðZzgá  xÆz‰Ü   &!

gqgzfsŠ¬7

|áÔZÐàð qvy 7à$Ë   :

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 82: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 82/157

)9Fè~:8962(

LLZvÆ*xÐTÆ*xÅ '  Ði}z M •y~àð qvy7à$Ë   Zzgz{C Ù  !]GzZÑZzgC Ù   qY+zZÑìXóó

ZLô/ñ Ã t½ 1  |]Z1C Ù   k{ÐgzZeìž Ñ™ * c

Šï¸ž Zy~ЎàðÌð™ }ÂtŠ¬7ñ:

LLZ}Zv ¾}*xÆ‚BëäðÅ Zzg ¾}*xÆ‚Bëä

á  xÅ Zzg ¾}„*xÆ‚Bëi0{Zzg ¾}„*xÆ‚Bë %,ÐZzg ¾~ §s„ëäß^™ Y*ìXóó

Zzgá  xÆz‰Ü   :

)9Fè~:0072(

LLZ}Zv! ¾}*xÆ‚Bëäá  xÅ Zzg ¾}*xÆ‚BëäðÅ Zzg ¾}„*xÆ‚Bëi0{Zzg ¾}„*xÆ‚Bë %,

ÐZzg ¾~„ §sëäŠz!g{i0{ƒ™ Y*ìXóóðzá  x 1  |]†Z°Ý0Z1Z)òÐgzZeìž Ñ™ * d

tŠ¬7_:

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 83: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 83/157

LLëäð)á  x(Å  ¡]ZsxZzgÝ ZÜm6ZzgZLÑÆŠ+ZzgZL!\Z'Z•ð›Å I6Zzgz{ æu 7¸Xóó

)9ZÎìZ .:4764(

7³X Å (6 á  xÆz‰Ü    Þç HV

tŠ¬ðzá  x&& 1  |]Z1– {ñ ÐgzZeìž ÑZ™ x e

Ši7_:

)9Z1ŠZzŠ:2454( LLZ}Zv!= ÷}Ÿ~¬sŠ}XZ}Zv!= ÷}» âV~¬sŠ}XZ}Zv!= ÷~ M \ V~¬sŠ}Ô ¾}´z{

ƒV àð„Š]ÆÑë 7XZ}Zv!~ ¬ ZzgÙ4Р¾~C{eL

Zzg±Z[ GР¾~C{eLƒV ¾}´z{àð„Š]ÆÑë 7Xóó7_: ðzá  xtŠ¬ 1  |]Z0 /ñ • Û âDž ÑZ™ x f

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 84: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 84/157

)9Z1ŠZzŠ:9324(

LLZ}Zv!~•ÐŠ*Zzg M y]~¬s» ÎZw™ @ƒVXZ} Zv!~ZLŠ+ÔZKŠ*ZzgZLZIÔZLâw~•ÐçãZzg ÷~6Š}zZà qzV66Š{eZwŠ} ! ¬s» ÎZw™ @ƒVXZ}Zv

Zzg ÷~< Í    ZVVàZð~gÄ XZ}Zv! ÷}‚tÐÔ ÷}úÔ

 ÷}ŠZN  §sÐZzg ÷}!N  §sÐZzg ÷}Zz6Р÷~ ™«™ ZzgZk!]Ð~ ¾~ÑÅ C{eLƒVž Ze7 ZLnÐhu H Yƒ VXóó

äðzá  xtŠ¬7"Å S• Û âð: 1  Ã Ñ ñ  |]Z1–  g

)9Fè~:1072(

LLZ}Zv!Z}(Zzgq ¢Ã Y+zZáÔ M •âVZzgi}àaZ ™ äzZáC Ù   qÆ6zgŠÇ gZzgâ´ !~ÞŠ]ŠêƒVž  ¾}´z{àð„Š]ÆÑë 7X~ ¾~C{⇠ƒVZLÑÆ ÑÐZzg-yÆ ÑZzgZkÆ Ñu ÐXóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 85: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 85/157

ä |]ÃÒñ Ã ðzá  xtŠ¬7"Å S• Û âð: 1  ÑZ™ x h

)9Z n(zZ n9:756(

LLZ}i0{g•zZáÔZ}‡ìg•zZá!~ ¾~„gØЕ Û  cŠ™ @ƒVX ÷}Óx» xŠg„ ™ Š}ZzgZq  M ç =  Æ'Z'Ì= ÷}ÑÆ 4Š:™ *Xóó

ä=ðzá  x&& 1  †Zv0 7 4  3 ï EE GEñ ÐgzZeìž Ñ i

 %ût)Îg'(7"Å S• Û âð:

)9Fè~:9282(

ä• Û â c:T¿äð 1  |]Z1C Ù   k{ñ ÐgzZeìž Ñ j

zá  xtŠ¬Î %û7Sª#Ö    ÆŠyZkÐZaË » ¿:ƒÇ X)9›:2962(

LLZv0u ìZkÅ  °pÆ‚B)~ZkÅ Ä™ @ƒV(Xóó7"zZÑ-yÐôpgLìX ðzá  x k

)9Z n(zZ n9:856( ä• Û â c:Ž¿í6ð 1  |]Z1ŠgŠZYñ ÐgzZeìž Ñ l

zá  xŠk %ûŠgzŠÇz{ª#Ö    zZáŠy ÷~Ë® Ã 0áÇ X)9Z n(zZ n9:956(

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 86: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 86/157

ä• Û â c:Z Ã ð¿ 1  |]Z÷ñ gzZe™ Dž Ñ™ * aš Zs~ŠZ4ƒÂtŠ¬7ñ:

LLZv¬\Æ*xЉ‰‰Z}Zv!~ ¾~C{Ô™ @ƒVC Ù  nÅ )gg~:2236( óó n Ï ÐZzgn ~!ÂVÐZzg3ZzgâŠ{-âVÐX

Z Ìš ZsÐ 1  |]¬Èñ ÐgzZeìž Ñ™ * b

9 0 !C Ù  ä• Û âD:)9Fè~:7( LLZ}Zv!~ ¾~ n]» ¤ƒVXóó

ä• Û â c:T 1  |]Z1G}g~ñ ÐgzZeìž Ñ™ * a)9Z0âz:813( äzç™ Dz‰Ü   pZv77SZk» zç7ƒZX

ä• Û â c:Ž 1  |] /0æ[ñ gzZe™ Dž Ñ™ * b

ŠgzZi} ¿Zh §bzç™ }ZzgtŠ¬7ñÂZkc ¼ ÆW^VÅ wŠØYDÔT~Ðeì¼ ~ŠZ4ƒYñX

)9›:432(

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 87: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 87/157

LL7àðqŠÎZñZvÆÔz{« Zzgu:ìÔZk» Ã ð Ñq 

ZvÆÈ}ZzgZkÆgÎwXóó 1  7X~Í Z„ŠêƒVž · Fè~Å gzZe~tZŸ†ì:

LLZ}Zv!=ZyßÍ V~á  ï™ ŽÂ/™ DgTZzgŽC Ù  z‰Ü   )9Fè~:84( 0u ™sgTXóó

ä y ~ òÅ  1  |]Z0„kñ gzZe™ Dž Ñ™ *

~7"ƈKYDƒñtŠ¬7S:

)9›:367( LLZ}Zv! ÷}ŠwàâgЩg™ Š}Zzg ½Š} ÷~i!y~âgÔ ÷}» âV~âgÔ ÷~ M \ V~âgÔ ÷}gv zg6~âgÔ ÷}Í “ ~âgÔ ÷}py~âgÔ ÷}!ßV~âgÔ ÷~¢

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 88: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 88/157

~âgZzg ÷}ŠZN  §sâgÔ ÷}!N  §sâgÔ ÷}Zz6âgÔ

 ÷}nâgÔ ÷} M ÐâgÔ ÷}úâgZzg™ Š} ÷}nâgX Zzg ÷}Ñ~âg ½Š}Zzg ÷}âgà(Z™ Š}XZ}Zv!=âg«• Û âXóó

Z K~ŠZ4 1 ™ * |]ÃÒñ ÐgzZeìž Ñ a

ƒDÂtë :

)9Z0âz:526(

1  LLZvÆ*xÆ‚B)~ŠZ4ƒ@ƒV(ZzgsäƒgÎwZv

6

Z}Zv! ÷}k 

ƒVàj

Š}Zzg ÷}aZKgØÆ ŠgzZi}Å wŠ}Xóó

ä• Û â c:?~ÐZ  1  |]Z1qñ ÐgzZeìž Ñ b

àðK~ŠZ4ƒÂÑ6sxÇ QtŠ¬7ñ:

)9Z1ŠZzŠ:044(61  LLZvÆ*xÆ‚B)~ŠZ4ƒ@ƒV(ZzgsäƒgÎwZv

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 89: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 89/157

Z}Zv! ÷}aZKgØÆŠgzZi}Å wŠ}Xóó

1  |]†Zv0 /z0Z°mñ gzZe™ Dž Ñ™ * cZ K~ŠZ4ƒDÂtŠ¬7_:

)9Z1ŠZzŠ:144( LLC{Ô™ @ƒV~ZvxÅ ÔZkÆzz™ *Å ZzgZkÆÎy

Š*Å Ô-y %ŠzŠÐXóóä• Û â c:Z ? 1  |]Z1C Ù   k{ñ ÐgzZeìž gÎwZv d

6+>zsx¾ QtŠ¬7ñ: 1  ~ÐàðK~ŠZ4ƒÂÑ

)´gu qÁ :1B703Ô9Z0xy:8402(

LLZv

Æ*

xÆ‚B)~ŠZ4ƒ@

ƒV(

ŠgzŠ

zsxƒW\å 

6ÔZ} Zv=-y %ŠzŠÐZKC{~gÄ Xóó

: Z1Q¦ñ Å gzZeРêŠtŠ¬ÌU"ì Þç HV

)9›:317(

LLZ}Zv! ÷}aZKgØÆŠgzZi}Å wŠ}Xóóï

Z KÐäÂtë : 1  |]ÃÒñ ÐgzZeìž Ñ a

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 90: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 90/157

)9Z0âz:526(6Z} 1  LLZvÆ*xÆ‚B)~ÀƒV(ZzgsäƒgÎwZvŠ}Xóó Zv! ÷}k ƒVàjŠ}Zzg ÷}aZLaÆŠgzZi}Å w

ä• Û â c:?~ÐZ  1  |]Z1qñ ÐgzZeìž Ñ b

àðKІÂtŠ¬7ñ:

)9Z1ŠZzŠ:044(6XZ}Zv! 1  ZzgsäƒW\ LLZvÆ*xÆ‚B)~ÀƒV(

~•Ð ¾}a» ÎZw™ @ƒVXóóä• Û â cž ?~ 1  |]Z1C Ù   k{ñ ÐgzZeìž gÎwZv c

6sxÇ Q

tŠ¬7ñ:

1  ÐZ Ã ðKІÂÑ

)9Z0âz:726(6XZ}Zv! 1  ZzgsäƒW\ LLZvÆ*xÆ‚B)~ÀƒV(

Xóó = %ŠzŠ-yÐôpgÄ ä• Û â c: 1  |]Z1C Ù   k{ñ ÐgzZeìž gÎwZv d

6sxÇ QtŠ¬7ñ: 1  Z ?~ÐàðKІÂÑ

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 91: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 91/157

)9Z0xy:8402(LLZvÆ*xÆ‚B)~ÀƒV(sxƒW\å 6ÔZ}Zv!=-y %ŠzŠÐZKC{~gÄ Xóó

Z1Z¦ñ Å gzZeРêŠtŠ¬ÌU"ìX Þç HV

)9›:317(

LLZ}Zv!~ ¾Za⇠ƒVXóó

ä• Û â c: 1  |]Z÷ñ gzZe™ Dž Ñ™ * a

Ž¿ y Ðäz‰Ü   tŠ¬7kìÔZÐtg]Š~YCìž  ¾Z» x‡JgŠ cŠ ÔÂôpƒŠ Ô @Ze0Š Zzg-yZkÐ0  Ä ZY@

ìXŠ¬tì:

LLZvÆ*xÐ~äZv6ÂÀ H Ôàð¸]zD ÛZvÅ æŠÆ)9Fè~:4272( %» g¤ 7ƒ$Ë   Xóó

Z L  ÷} y  1  |]Qx•ñ gzZe™ Cž Ñ™ * b

Ð!C Ù  ä M •yÅ Y+ó{ZV™ tŠ¬7_:

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 92: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 92/157

)9Z1ŠZzŠ:8424(

LLZ}Zv!~ ¾~C{eLƒVZkО xYƒ V càðŠz uZ=êŠ} c~pŠ »l3 Yƒ V càðŠz uZ=e. Š}ZzgZkО ~pŠÕ™ zV càðŠz uZí6Õ™ }ZzgZkО ~pŠ*ŠZãÅ !]™ zV càðŠz uZ=˜ª~2™ }Xóó

äZgá  Š• Û â c: 1  |]Z1â´ Z Ä~ñ Òy™ Dž Ñ™ * c

Z Ã ð¿ y ~ŠZ4ƒÂtŠ¬7ñ:

)9ZÎìZ .:298(LLZ}Zv!~•ÐpZégƒVž  ÷ZŒVŠZ4ƒ*! íƒZzgÂÌ! íƒXZv» *xá™ ëŒVŠZ4ƒñZzgZÏ» *xá™ !C Ù  YN ÐZzgZLg[6„øgZ ½zìXóó

à• Û âD 1  |]p!› œñ Òy™ Cž ~äÑ™ * d

‹:Ž¿Ë 5( I}ZzgtŠ¬7ñ $ ¨  4  5 é  G G GE Sz;VÐàa™ äJ Ã ð q

ZЦ 07àñÏ X

)9›:7072(LLC{Ô™ @ƒV~ZvÆÜ ]@)Å C Ù  Zk qÆ ÑÐŽZvä

ìXóó aZÅ ÔZ}Zv!='  zZà([email protected]*Ô„ƒ Ð [email protected]äzZÑ

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 93: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 93/157

 |] /0æ[ñ Zzg |]†Zv0 /z0Z°mñ ÐgzZe a

ä• Û â c:Z ZfZy’ÂŽZÖp¸fy¾Ôz{ŠC Ù  ZD 1  ìž Ñ™ *¾Â? Zzg Yƒ ÔZ%Z z{

)9›:383Ô483( X

à1  LLZ}Zv!ZkŠú]» ïZzg‡ìƒäzZàúiÆⴠԷà£xúŠ6Õ Û âÔT» Âä 1  zaZzg¤«• Û âZzg M \

)9gg~:416( Ðz°{• Û â cìXóó 1  M \

Å Ë® 

» ,ZgƒY@

ìX1 

Ž¿tŠ¬â‡ ìÔz{gÎwZvä• Û â c:ZfZyZzg 1  |]Z÷ñ gzZe™ Dž Ñ™ * b

)9Fè~:3482( Z‡#Ö    ÆŠgxyŽŠ¬âž YñÔz{gœ7ƒCXä• Û â c: 1  |]Ä0Z!z‡mñ ÐgzZeìž Ñ™ * c

ZfZyÍ™ tI e’:

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 94: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 94/157

LL~Í Z„ŠêƒVž ZvÆ´z{àðqŠ7Ôz{« ìÔZk» Ã ð

ZkÆÈ}ZzggÎwÔ~gZèƒZÔZv 1  Ñq 7Zzgšµ·Ã ZCÑZzg 1  àZCg[â+6XZsxàZCŠ+¯ä6Zzg |]·)9›:683( gÎwt™ ä6Xóó

 r  ’`ƈ 1  |]Z1C Ù   k{ñ gzZe™ Dž Ñ™ * a

úiÆ Ñzq~tŠ¬7J™ D¸:

LLZ}Zv! ÷}Zzg ÷~惠VÆŠgxyZkŠgŠzg~™ Š}Î

 ætz f[ÆŠgxyìXZÞ!=k ƒVÐZk §b0

u z ™s™ Š}T §bC À }àéؠЙsZzgQ°H Y@

)9gg~:447( ìXZÞ! ÷}k {0ãÔ'sZzgZzßVЊðeZwXóóQxZ Å . í Ý |]¬Èñ Zzg |]Z1G}g~ñ ÐgzZeìž  b

úi» Z¶bZkŠ¬Ð• Û âD¸: 1  Ñ™ *

)9Fè~:202(

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 95: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 95/157

LL0u ì ¾~fZ]Z}Zv!Zzg£zz ¾}nìÔ'  zZÑì

 ¾Z*xXƒ Ð—z!Ñì ¾~á  yZzgàðqŠ7 ¾}ÎZXóó

gàqz@ŠÆZf» g

gàqz@Š~ Ò ]Ð 1  |]¬Èñ Òy™ Cž Ñ™ * atŠ¬7J™ D¸:

LL0u ìÂZ}Zv!øg}6zgŠÇ gZzg£zzì ¾}nXZÞ!)9gg~:497Ô9›:484( =jŠ}Xóó

gàq 1  Zq ZzggzZe~ìž  |]¬Èñ • Û âCž Ñ™ * b

Zzg>{~tÜ ]7J™ D¸:

)9›:784( LL)ZÞÂ(.e0u ZzgŠzkìÔ• Û ¤VZzggzbZÑ}) ƒsð (» 6zgŠÇ gìXóó

àgàqÅ  1  |]vfñ Òy™ Dž ~äÑ™ * c

qª~tÜ ]ë ‹Ô M \ätÜ ]&!g¾:

LL0u ì ÷Zg[ÔÑzZÑXóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 96: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 96/157

>{~tÜ ]ë ‹:

LL"Íì ÷Zg[—z'Fóó)9Z0âz:527( ätÜ ]&!g¾X 1  M \

gàqZzg>{~tŠ¬& 1  |]Äñ ÐgzZeìž W\ d

Ši7_:)9Z1ŠZzŠ:787(

LLZv)C Ù  ÍÐ(0u ì)ë(ZkÅ  °pÆ‚B)ZkÅ 0Å 

Òy™ DX(óógàqz>{~tŠ¬7_: 1  |]¬ÈÐgzZeìž Ñ e

)9›:584(

7Xóó LLZ}Zv! ¾}„a0Å Zzg °pìÔ ¾}ÎZàðCqŠgàqZzg>{ 1  |]ús0â´ Zºñ Òy™ Dž Ñ f

~tŠ¬7_:

LL «)j(!Šá  „Ô(ZðZzg)gÏ » â´ Zv0u ìXóó)9Z1ŠZzŠ:677(

gàq~të : 1  |]Zñ ÐgzZeìž Ñ g

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 97: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 97/157

)9›:717(Z}Zv!~ ¾}WÐÌŠ Ô•6ZZyÑ cÔ ¾Z• Û â ÎŠZgƒZÔ ÷Z LL

‰Xóó » yÔ ÷~Wç Ô ÷Z gÔ ÷~A~Zzg ÷}‰ ¾}WЬb0

Zzg>}~ë :

)9›:177(LLZ}Zv! ¾}a~ä>{H Ô~•6ZZyÑ cÔ~ ¾Z• Û â ÎŠZgƒZÔ ÷} n}äZkfZ]à>{H TäZÐaZH ÔZkÅ Zhßg]¯ðÔZkÆ» yZzgWç Ã Å ÑÔ 4+ð™ ä

zZÑZv

(Z„!

'

  

ìXóóä>{~tgzZe7S: 1  |]¬ÈÐgzZeìž Ñ h

)9›:684(

LLZ}Zv!~ ¾~gŸq~Æfg) ¾}VÐÔ ¾~¬s wZÐZzg ¾~gØÆfg) ¾}±Z[ÐC{ ~ Æfg) ¾

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 98: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 98/157

eLƒVÔ~ ¾~ °pàÑg7™ YÔÂz(„ìT §bÂä

ZK °ppŠ• Û âðìXóó¸: >zV~tŠ¬7_ 1  |]Z0„kñ ÐgzZeìž Ñ i

)9›:367(

LLZ}Zv! ÷}ŠwÔ ÷~•® Zzgwg]àëg• Û âÔ ÷}ŠZN 

!N Ô‚tZzgúÔZz6nâg;Š}Zzg ÷}aâg„âg™ Š}Xóóè

>{ˆz]~tŠ¬7_: 1  |]¬È• Û âCž Ñ k

)9Fè~:3272ÔqÁ :1B022(LL>{H  ÷} n}äZkfZ]àTäZÐaZ• Û â cZzgZkäZkÆ» yZzgWç ÆÎgZc¯ñZK¤‰Ü   Zzg]Æfg)Ð

(Z!'  ìZv¬\Ž 4+{ÛìXóó)ÍàZvä gàqÐZJ™ Z Zâx l

ZkÅ !]TäZkÅ £Å (¾ÂÇ~Æn

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 99: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 99/157

Z}øg}â´ !ÂøgZg[ìZzg )

I xNZ[»  ( ¾}„nì£Ô£è M 0 À  {ZzgC Ù  Šx(fg•zZà)9gg~:997( ! ìX

äŠzâV>zV 1  |]Z0„kñ gzZe™ Dž Ñ™ * m

ÆŠgxãz9~tŠ¬7S:

LLZ}Zv!=jŠ}Ôí6g3• Û âZzg=¬sŠ}Zzg= @Ze)9Z1ŠZzŠ:657( Š}Zzg=gitŠ}Xóó

úiÆ M yÅ Š¬N 

ä=tŠ¬ 1  |]Z1– œ&ñ Òy™ Dž Ñ™ * a

2ð@ž ~Zkàúi~7J™ zV:

)9gg~:438(LLZ}Zv!~äZKYy6¹ÕH ìZzgk ƒVàÛzZÑ ¾}

í6 ÎZàð7ìÔ®ZÂZK{m n]Р÷}k {jŠ}Zzgg3• Û âÔ"—„ÛzZÑìZzgg3• Û âäzZÑìXóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 100: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 100/157

 ¾ ÆˆZzgsx 1  |]¬Èñ gzZe™ Cž Ñ™ * b

ЬtŠ¬7J™ D¸:

)9gg~:238z9›:985(LLZ}Zv!~ ¾~C{Ô™ @ƒV±Z[ GÐZzg ¾~C{eLƒV[ŠYwÆŽÐZzg ¾~C{Ô™ @ƒVi0Ï Zzgñ]ÆŽÐXZ}Zv!~ ¾~C{eLƒVÕ g™ äzZà!ÂVÐZzg Hzn

ƒäÐXó󠾠ƈsx ¢ä 1  |]Zñ • Û âDž gÎwZv c

ЬtŠ¬7_:

)›:177(LLZ}Zv! ÷}ZŒÔÔ7æ{ZzgªC Ù  Ô)Óx(k {çs• Û âZzg

Ž~äi cŠCÅ Zzgz{k {ŽÂíÐi cŠ{Y}ìz{Ìçs• Û âX„)ZK!Ç g{ ³]~(WЙ äzZÑZzg)ZK!gÇ {°wÐ(ú™ äzZÑìX Üs„CqŠìXóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 101: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 101/157

úiƈÆZf» gúiÐÃgr 1  |]Z0„kñ gzZe™ Dž Ñ™ * a

)9gg~:148Ô248( ƒ™ — M zZiÐZvZ º ¹ ™ D¸X

úiÐÃgrƒ™ 1 

|]N!yñ gzZe™ Dž Ñ™ *b

)9›:195( ¹ ™ D¸X &!gä=C Ù  úi 1  |]çf0†ñ gzZe™ Dž Ñ™ * c

ƈtŠ¬7"Å S• Û âð:

LLZ}Zv! ÷~投 Û âž ~ ¾Zf™ ™ @gƒVÔ ¾Z]ZŠZ™ @gƒVZzg)9Z1ŠZzŠ:7431( 4+ §jР¾~„Š]™ zVXóó

úiÐÃgr 1  |] 4{0%ñ gzZe™ Dž Ñ™ * dƒ™ tŠ¬7J™ D¸:

)9gg~:448(LL7àðqŠÎZñZvÆÔz{« ìÔZk» Ã ð Ñq 7ÔÓ#Ö    ÌZÏÅ Ô£ÌZÏÅ Zzgz{C Ù   q6‡ŠgìXZ}Zv!ŽÂŠ}ZÐ

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 102: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 102/157

àðgz1zZÑ7ZzgŽÂgzu áÔZÐàðŠ¶zZÑ7ZzgË ¿Å 

(ZðZР¾};VàðÃZ{7à$Ë   XóóúiÐÃgrƒ™ t 1  |]¬Èñ gzZe™ Cž Ñ™ * d

Š¬7J™ D¸:

)9›:5331(

LLZ}Zv!ÂsxìÔsx ¾~„ §sÐìÔZ}°wz ³]zZá!¹!'  ìXóó

¬• Û â cž C Ù  úiƈ ! š ð fZ])z{Îg' à M \å äµ0¬ %ñ  eРÑzqƒCX~Îg{ZÜmÌá  ïì(7³: Ž

)9Z1ŠZzŠ:8431(

Zzgz{ ! š ð fZ]t:è

LL M \È Š£ž ~ðÆg[Å C{~ M @ƒVC Ù  Zk qÅ 'Zð

ÐŽZkäaZÅ ìZzgZ0 ƒ~gZ]Å 'ZðÐZ Zk» Z0 ƒZ’YñZzg¤ {Ι Zy~YÝzZCVÅ 'ZðÐ)Ì(Zzg Š™ äzZáÅ 'ZðÐÌZ z{ Š™ }Xóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 103: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 103/157

è

LL M \È Š£ž ~ßÍ VÆ6zgŠÇ gÅ C{~ M @ƒVßÍ VÆâ´ 

zZá Å 

)Zzg(ßÍ 

VÆqŠÅ 

)C{~

(zÎ

eZ%zZ

áÔú?Ø   Yä

Å 'ZðÐŽßÍ VÆlV~zÎeZmìÔpZ{z{Xƒ cZyXóóè

LL M \È Š£ž z{Zv¬\Zq „ìÔZv¬\"*iìÔ:ZkÐàðaZƒZ:z{Ë ÐaZƒZZzg:àðZk»  ŽìXóó

 |]Z1Zâ)ñ ÐgzZeìž  M \å ä• Û â c: f

LLTäC Ù  • Û núiÆ M y~)sxƈ( M eZ Æ Ï7Sz{ D )ò º òZið:ò 8489   ¿ %D„¼ ~ŠZ4ƒYñÇ Xóó M eZ Æ ÏÆZÖpt:

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 104: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 104/157

)Îg>Z Â>(

LLZv¬\„qŠ'hìTÆÎZàðqŠ7Ži0{Zzgƒ » åtzZÑìÔ&:Zzó  M ñ:’ÔZkÅ ! ~i}z M •yÅ Óx q,XàyìŽZkÅ ZYi]Æ %ZkÆ‚tË® ™ n?

z{Y}ìŽZyÆ‚tìZzgŽZyÆúìZzgz{ZkÆD~

ÐË  q» Zq©7™ M1 Az{eìXZkÅ ™ ÏÅ zÝäi}z M •yà= Í    g3 ìXz{Zv¬\ZyÅ ™«ÐOìZzg:Z @

ìXz{¹—Zzg¹(ZìXóóC Ù  úiƈt7_¸: 1  Z0i Ûñ ë ž Ñ g

)›:495(LLàðqŠ„Š]ÆÑë 71 ZvÔZk» Ã ð Ñq 7ÔZÏÅ !Šá  >Ø   ìZzgZÏÆnƒ  °pìZzgz{C Ù   q6‡ŠgìXk {ÐvÅ ¤‰Ü   :„Š]™ äÅ ¸]ì1 ZvÅ Â=ÐÔ7ìàðqŠ)'h(1 ZvÔë ÜsZÏÅ „Š]™ DÔZÏ» Zˆy)gÏ ZzgZh °pÌZÏÆnìX7ìàðqŠ)'h(1 ZvÔ

Xóó ëŠ+~ZkÆn{ØZ¤ p» • Û ßv ZÐ'Z'Y V:

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 105: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 105/157

1  |]Z1C Ù   k{ñ Zzg |]ª 0 ’ ?  ç E{ñ ÐgzZeìž Ñ™ *äZgá  Š• Û â c:úiÐÃgrƒ™ t¤]7"zZÑL Äg}~:

gìÇ ZzgZkÆÓxk {çs™ ŠbYDÔpZ{z{«gÅ Äv 

: Æ'Z'ƒV33 %û33 %û43 c33 %û

Zq  %ûLL7àðqŠÎZñZvÆÔz{« ìÔZk» Ã ð Ñq 7ÔÓ#Ö    

)9›:695Ô795( ÌZÏÅ Ô£ÌZÏÅ Zzgz{C Ù   q6‡ŠgìXóó1  àèZqŠg~ZyÆ´z{¼ ZzgZf» gZzgŠ¬N ÌÑ™ *ÐâNgÔeìÂZy~ÐàðZN[™ áX

ätŠ¬2ð@ž ~ 1  |]Œñ ä• Û â cž =Ñ™ * a

ZÐúièzF~7J™ zV:

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 106: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 106/157

)9Fè~:383Ô•:2B902(

LLZ}Zv!= @ZeŠ}ZyßÍ VÆ‚BXàÂä @ZeŠ~Ô =¬sŠ}ZyßÍ VÆ‚BXàÂä¬sŠ~ÔíàŠz„ ¯ZyßÍ VÆ‚BXàÂäŠz„ ¯ cXŽ¼ Âä=Š cìZk~'  «• Û âZzg=Zk qÆ ÑÐXŽÂä lg™ Š~ìÔZkn

ž Â¬™ @ìÔ•6àð¬7`YXTàŠz„ gÇz{f? 7ƒYZzgTЊ#gÇz{ ³]70YXZ}øg}g[!Â'  zZÑìÔ—z!ÑìXóó

 |]D0 @ñ Òy™ Dž  |] /Ãgztñ äúiè òÅ Šz u~g« ~gàqƈ 9 }ƒ™ tŠ¬ñ¦]7S:

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 107: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 107/157

)•:2B012Ô'†Z°iZt:9694/=w(LLZ}Zv!Âøg~ZzgÓxñð %ŠzVZzgñðúgÂVÅ ZzgÓx›y %ŠzVZzg›yúgÂVÅ  n]• Û âŠ}ZzgZyÆŠßV~!bZ¿z

›aZ™ Š}ZzgZyÆ!b©]Šg„ • Û âŠ}ZzgZLZzgZyÆŠ7V6ì«• Û âÔZ}Zv!Zy» • Û ZI [6Ž ¾}gÎßVÅ †d™ DZzg ¾}Šz2V)›âV(бDXZy6ÂÒŸXZ}ZvÂZyÆŠgxyY^eZwŠ}ZzgZyÆŠñVàe. Š}ZzgZy6ÂZCz{±Z[*iw™ ŽÂ êxñVÐL gœ7™ @Xóó

LLZ}Zv!ë‚ÐæŠâ_Zzg‚Рn]Ô™ DZzg ¾~ 4+ °p™ DZzg ¾~*]~7™ DZzgŽ ¾~*• Û âã™ 

}ÔZkÐsm™ D

ZzgZkàg

hŠï

XZ}Zv!

ë ¾~„Š]™ DÔ ¾}n„úi7_Ԃà>{™ DZzg ¾~ §s„ŠzhDZzgIZzg ¾}J±Z[ÐegDZzg

ìXóó ¾~gØÆQyzZgÔ"— ¾Z±Z[» • Û zVà ¢zgîzZÑ

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 108: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 108/157

…Š¬ñZ7g{Zk §b 1  |]Y'ñ Òy™ Dž Ñ™ *2D¸Ô‰Œ Û  M yÅ Îg]2 c™ D¸ÔOçZ Ã ðÂ7 M ñZzg M ŠòÆ‚tçnÆZq Ði cŠ{UƒVÂ9UÆ

!g}~ ÑbœgqÝ™ äÆnZv¬\ÐZ7g{™ }XZk»   §itìž  ( z{ZzgNqZz‡]gh™ Ë z‰Ü   Šzg« Ò7ñÔ«ZzgŠz u~~ g« ~ÎgÒÃBƈ

7ñZzgúiÐÃgrƒ™ tŠ¬7ñX

)ŒVZK

q~ » *xá(

)9gg~:2611(LLZ}Zv!~•Ð ¾}DÆœºíeLƒVZzg ¾~Šg]ÐÂZ*ðÔ™ @ƒVZzg•Ð ¾Zax⇠ƒVÔZknž Â

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 109: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 109/157

‡ŠgìZzg=Šg]7XÂY}ìZzg=D7ZzgÂÓx7æ{

!ÂVàY}ìXZ}Zv!Z¤  ¾}D~t» xŠ+zŠ*ÆÒpÐZzg Z•xÆZ±gР÷}n 4ìÂÂZР÷}n lg• Û âX ÷}n M ‚y¯Š}Zzg ÷}nIgu ™ Š}ZzgZ¤  ¾}D~t» xŠ+zŠ*ÆÒpРcZ•xÆZ±gР÷}n %æ E NZìÂZk

» xàíЊzggÄ Zzg=ZkÐ!igÄ Zzg ÷}ní lg• Û â˜VÌz{ƒÔ QZk6=tZzggZè™ Š}Xóó

Р²nH ž Z¤  1  |]¬Èñ gzZe™ Cž ~äÑ™ *ätŠ¬S• Û âð: 1  ~ Å 5  Ï î G GZ;g0ßVÂH Š¬âù V? M \)Fè~:9872(

LLZ}Zv!Âçs• Û âäzZÑìÔZzgçs™ äàI• Û â@ìÔ®Z

 ÷}k {çs• Û âŠ}Xóó

äúiè»i{ 1  |]ús0â´ ñ Òy™ Dž Ñ™ * a

äúi~7S¶: 1  7JðÂ~ätŠ¬ cŠ™ àŽ M \

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 110: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 110/157

)9›:369(

LLZ}Zv!ZkÅ  n]• Û âÔZk6g3• Û âÔZÐçs• Û âŠ}ÔZkà¬sŠ

}Ô ³

]Æ‚B

ZkÅ ¶ã• Û â

ÔZkÅ  GठŠ

{™ Š

}ÔZk à0ãÔ'sZzgZzßVЊðeZwÔZkàk ƒVÐZ(0u z™s™ Š}Ô‰C À }àéÐ0u ™sH Y@ìÔZkÆ y Ð 4ZРy «• Û âÔZkÆZIР4ZÐZI«• Û âÔZkÅ ç~

Р4ZÐç~«• Û âÔZk༠

~ŠZ4™ ZzgX GZzg±Z[ ŠzicÐXXóóäZq úiè»i{ 1  |]Z1C Ù   k{ñ Òy™ Dž Ñ™ * b

ätŠ¬7S: 1  7JðT~ M \

LLZ}Zv!jŠ}øg}i0zVàÔøg} %ŠzVàÔøg}q ¢+àÔøg}¸* Ã Ôøg}gIVàÔøg}(zVàÔøg} %ŠzVàZzg

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 111: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 111/157

øg~úgÂVàÔZ}Zv!ë~Ð&Âi0{gÇZÐZsx6i0{gÄ 

ZzgTàñ]Š}ZÐZsx6ñ]Š}XZÞ!ZkÆZÐ… øzx )9Z0âz:7121( :™ *Zzg:…Zkƈ e Z{™ *Xóó |]Œ y~ò Ðìž Z¤ è*!Ú^ƒÂtŠ¬7SYñ: è

)9gg~: [Z„Ô![Œ Û ZY>ZÖBL $ ›  Ò  3  ¨ é  G G G Só(LLZ}Zv!¯Š}ÂZkaàøg}n °zZzgZLw™ äzZÑ

Zzg ÷è 2wZzgfíÒ M y]Xóó

Z Ã ð* 1  |]Z1G}g~ñ gzZe™ Dž Ñ™ * a

 À ZÛÂZk» *xá™ )}1 c0Y)(Zgá  Š• Û âD:

LLZ}Zv! ¾Z]ÔÂä„=t À Zz cìÔ~•ÐÔ™ @ƒVz{íŽZk À }~ìZzgZkÑÅ íTÆnt¯ cŠ 

ìZzg ¾~C{Ô™ @ƒVZk À }Æ ÑÐZzgZk ¾nÆ ÑÐ)9Z1ŠZzŠ:3933( TÆnt¯ cŠ ìXóó

ä• Û â cŽ¿]kê 1  çf0Z÷ñ ÐgzZeìž Ñ b

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 112: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 112/157

z{tŠ¬7ñ:

)9Z1ŠZzŠ:4933(

LLC Ù  nÅ  °pZv„ÆaìTä=t)]k(z cZzg«H =t ÷~fZC¸]¤‰Ü   Æ %Xóóè

ä• Û â cž *]k 1  |]Z1G}g~ñ ÐgzZeìž Ñ c

ÜzZáÆat¹ Yñ:

)9Z1ŠZzŠ:3933( a

LL?ZÐ1¦{™ zZzgZv¬\ZkÆún»ZzgŠ}Xóó*]kÜzZáàtŠ¬Šï: 1  Z0 /ñ ÐgzZeìž ÑZ™ x

)9Z0âz:3682( b

LLX*]kZzgi0Ï  ¬™ ‡.Þ   °pZzg]ƒL0™ Xóó

N ¬™z Z[ Š M ÆÅä3 

Zgá  Š!g~¬\ì:

)Z Â>:271(

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 113: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 113/157

LLZ}ZZyzZß!Z¤ ?|~Zv„Å ÈÏ ™ äzZáƒÂŽ

0u  q,ë仌ÔZ73 ƒ ZzgZv» ]ZŠZ™ zÔZ¤ ?ZkÅ  „Š]™ DƒXóóä= @Ze 1  |] /z0Z!•ñ Òy™ Dž Ñ™ * a

• Û âðž 3 * Ñzq™ äЬpZv7ðZzg¦ñ;BÐ3 ƒ Zzg)9gg~:6735( ZL M ÐÐ3 ƒ X

ä• Û â cÔZ¤ Ã ð¿ 1  |]¬Èñ gzZe™ Cž Ñ™ * b

 Ñzq~pZvI  ÈwYñÂZ  cŠ M ñÔtŠ¬7ñ:

)9Fè~:3151(LLZvÆ*xÐZ’ZÌZzgZ•ÌXóó

ä• Û â c:Ž¿3 ä 1  |]çfñ gzZe™ Dž Ñ™ * c

ZzgÅƈqgzfsŠ¬7kìÔZkÆÓx‚—k {çs™ ŠbYD:

)9Fè~:1572(

LLZv» ]ìTä=t3 *î  cZzg ÷~D Ûz¤‰Ü   Æ %ZР÷} lg~H Xóó

 æz[Ãz‰Ü   p 1  |]Z÷ñ gzZe™ Dž Ñ™ * d

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 114: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 114/157

Page 115: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 115/157

LLZ}Zv!ÂZyÆgit~'  «• Û âÔZyÆk {jŠ}ZzgZy)9›:2402( 6g3• Û âXóó

Z Ã ðZˆy™ }ÂZk» ]tZŠZ™ }Zzg¾:)9Fè~:7561( LLZv M \àbZñíŠ}Xóó ý

ä• Û â c:gN 1  |]Z1C Ù   k{ñ gzZe™ Dž Ñ™ * a(}àsx™ }Ôaw½zZÑƃñàԮZŠ~Á ßv Qyàsx™ ,Ž®ZŠ~i cŠ{ƒVZzgÎZgaw½zZáàsx™ }X

)9gg~:1326(

Ð1  |]†Zv0 /ñ zÐgzZeìž Zq WŠòäÑ b

7Yž Zsx~ƒ Ð 4íH ìÂW\å ä• Û â c:3 *î ƒ ZzgC Ù  )9gg~:6336( ¿Ã sx™ zÔpZ{?ZÐY…ƒ c:Y…ƒX

äZgá  Š• Û â c:)„ 1  |]Z1C Ù   k{ñ ÐgzZeìž Ñ™ * c)Z!Ï(-yÅ  §sÐìÔ®ZZ Ë Ã )„ M ñÂZЂ

)9gg~:9823( ZYzggzÆZzgŠ«™ äŠàҙ }X

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 116: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 116/157

äZgá  Š• Û â c:Z  1  |]Z1C Ù   k{ñ ägzZeH ž Ñ™ * d

ZzgŒ Û dá zZѸð c‚¶ ¥ M ñ¾:L)Zv?à ¾Zzg®  zZÑŽZ6¾:

)9gg~:4226( @ZeŠ}Zzgvg}qÑ]Šg„ ™ }(

Z Ë Ã á  Š~6Ig· Š 1  |]Z1C Ù   k{ñ Òy™ Dž Ñ™ *Šï• Û âD:

LLZv»'  Š}Zzg?6'  *iw• Û âñZzg?ŠzâVàíÆ‚BZ‰ gÇXóó)9Fè~:178(

ä• Û â c:?Z  1  |]†Zv0 /ñ gzZe™ Dž Ñ™ *á  Š~ƈ«!gç~РCÔÂZkÅ %ãÆ!wñ ™ tŠ¬7ð:

)9Z1ŠZzŠ:2981(LLZ}Zv!~•ÐÎZw™ @ƒVZk)úg](Å í» ZzgZk ¡]

Zk)úg]( Å í» T6ÂäZÐaZ• Û â cZzg ¾~C{Ô™ @ƒV

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 117: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 117/157

Æ ÑÐZzgZk ¡]Æ ÑÐT6ÂäZÐaZH ìXóó

àZgá  Š 1  |]Z1C Ù   k{ñ gzZe™ Dž ~äÑ™ * a

• Û âD‹:µ M Šx~ÐàðZ(7&1‰Ü   zÑŠ]-y:g@

ƒZzgz{-yÆgäÅ zz„ЕìÔÎZñ |] %*ZzgZyÆd |] ‘ 4  g

 ö G P WÆXtugÒy™ äƈ |]Z1C Ù   k{ñ Îg{ M w /ZyÅ t M eˆz]• Û â c™ D¸:

LLZzg~ZÐZzgZkÅ  M Ò{±Ã -y %ŠzŠÆ•Ð ¾~C{~ŠîƒVXóó)ª |] %*ð Zzg |]

 ! o  - ÷   G P» -yÆ

)9gg~:1343( gäÐôpgxzZ{ %*Å Š¬» ³åX(

ä• Û â c:Z  1  |]Z0„kñ gzZe™ Dž Ñ™ * b

àð¿ZKç~ÐÄ™ Dz‰Ü   tŠ¬7|áÇ ÂZkÅ ZzÑŠ(ƒÏ Zzg-yZk6‡1:0nÇ X

LLZvÆ*xÐÔZ}Zv!Xëà-yÐZzgŠzggÄ -yàZk)9gg~:141( ZzÑŠÐŽÂ…«• Û âñÇ Xóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 118: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 118/157

Æ0kaÑñYD 1  |]¬Èñ gzZe™ Cž Ñ™ *• Û âDÔªZ7F  ŠïZzgZyÆníz'   i ø vû ßô ³  n Ô  M \å ZyÅ 

)9›:7412( Å Š¬• Û âDX

 |]Œñ z |] 1  |]Z0„kñ gzZe™ Dž Ñ™ *@ñ Ã  Ãè$ÐXäÆnqgzfsŠ¬7|™ ŠxH ™ D¸:

)gg~:1733(LL~NZvÆÜ ]@)Å C{~ŠêƒVC Ù  egZäzZá-yÐZzgC Ù  vyàäzZà M ç ÐXóó

ä• Û â c:Ž¿ ^ 1  |]Z1C Ù   k{ñ gzZe™ Dž Ñ™ * a

6Y*eìÔz{ZL?0Ç yÐ#¥ƒ™ ¾:

:61( E] Ö Š  ×  Š  × è ] Ö ’  v  n  v è ó ó LL~?àZvÆ 4Š™ @ƒVÔZvÆ 4Š™ Š{ZâPŸù7ƒ'X

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 119: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 119/157

 ^6Yä 1  |]†Zv0 /ñ gzZe™ Dž Ñ™ * b

zZá¿Ã Z ZߊZqë Â• Û âD:

)9Fè~:3443(óó ƒVX LL~vg}Š+zZâ-Zzgvg} M y~ZqwàZvÆ 4Š™ @

ÎZg~6Ö™  1  |]†Zv0 /ñ gzZe™ Dž Ñ™ * a

tŠ¬7J™ D¸:

LLZvƒ Ð(ZìÔZvƒ Ð(ZìÔZvƒ Ð(ZìÔ0u ìz{fZ]TäZkÎZg~àøg}n ’™ Š cÔqÑè ëZkà‡1~7ÑM¸ZzgGëZLg[Å  §sß^™ YäzZá

Z}Zv!ëZk ^~•ÐnZzg¾ò» ÎZw™ DZzg X

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 120: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 120/157

Z,¿» ÎZw™ DŽÂI™ }XZ}Zv!ë6Zk Ã  M ‚y

™ Š}ZzgZkÅ Šzg~à•Š}XZ}Zv!„ ^~øgZ‚¶ ìZzgøg}ZIzÈw~øgZÑìXZ}Zv!~ ^Å 1 ÐÔ'} ©ÐZzgâwZzgZIzÈw~ %æ E N}z‰Ü   Ð ¾~C{

)9›:2431( Ô™ @ƒVXóó

ŠzgZy ^ 1  |]†Zv0 uTñ gzZe™ Dž Ñ™ * a

tŠ¬7J™ D¸:

LLZ}Zv!~ ¾~C{Ô™ @ƒV ^Å 1 ÐÔZk(Å  %æ E NZðИVß^™  M *ìԜƈvyÐÔ¤xÅ $Š¬ÐZzgZIz

)9›:3431( âw~'Z ©ŠÚ ÐXóó

¸: ^ÐzZ36ZL àÆŒ Û dV™ tŠ¬7_ 1  Ñ™ * a

LLëßUzZáÔÂ/™ äzZáÔ„Š]™ äzZáZzg)9›:5431( ZLg[Å  °p™ äzZáXóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 121: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 121/157

7ñ ä• Û â c:!iZg~ŠZ4ƒäzZÑt 1  Z0 /ñ ÐgzZeìž Ñ

)9Fè~:6272(LL7àðqÁ Ôq~ gzZÔ¤ ZzgqŠÎZñZvZ! ÆÔZk» Ã ð Ñq 7ÔZÏÅ !Šá  >Ø   ìZzgZÏÆa£ìÔz„i0{™ @

ìZzgâg@ìZzgz{i0{ìZÐL ñ]7WñÏ ZÏÆ;B~

C Ù  nÅ >ðìZzgz{C Ù   q6‡ŠgìXóó

» Zgá  Šì:Z  G*y 1  |]'h{ñ gzZe™ Dž Ñ™ *

Yƒ ÂtŠ¬7ð:

LLZ}ZkŠ c

gÆñðZzg›

y!±!?6

sxƒÔZy

á  YZv

ë?Ð  kd M ŽÐX~ZLnZzgvg}nZvЬsÔ™ @)9›:579( ƒVXóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 122: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 122/157

Z Ë FgÅ  1  |]Z0„kñ gzZe™ Dž Ñ™ *ÈŠ]Æn =páYDÂtŠ¬7_:

LLàðw`7ÔtFg~Zyá  YZvvg}nk ƒVÐ0

u  )9gg~:6163( ƒä» fg=ƒÏ Xóó

 |]¬Èñ gzZe™ Cž Z ë~ÐàðFg7Y@ÂÑ a

tŠ¬7_Zzg %!6ZCŠZ cV;B ¢D: 1 ™ *

LL1 Šzg• Û âÔZ}ßÍ VÆ6zgŠÇ g!ZÐËÁe• Û âÔ„ˊ¶zZÑìÔ ¾~ËÆÎZ} Ë7XZ+ËŠ}ŽFg~» *xz

)9gg~:5765( ¶y:g•Š}Xóó |]¬Èñ gzZe™ Cž Z Ã ð¿Fgƒ@ cˠàin c b

ZKZ¶ èIgu 6°[Š‚Ι  1  YhZz ){Ñhƒ@ÂÑ™ *i}6gn  QZV™ 1 Å (6 ¢DZzgtŠ¬7_:

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 123: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 123/157

)9›:4912(

LLZvÆ*xÐÔøg~i}Å {u Zzgë~ÐË Æ°[Š‚Å '  ÐøgZ %nË0ñÇ Ôøg}g[ÆZfyÐXóó

 |]¢y0Z!Z°mñ gzZe™ Dž Ÿ~ŠgŠÅ De c

ä=t¿S• Û â cž ŠgŠÅ (6ZC;BgÄ ™  1  ÆnÑ™ *7ðZzg‚] %ûtŠ¬7ðÔZvÆaЊgŠŠzg &!g

ƒYñÇ :)9Z0âz:9382(

LL~ZvÆ°wZzgZkÅ Šg]Å C{Ô™ @ƒVZkFg~Æ ÑÐŽZkz‰Ü   =ÑhìZzgTÆ M Ò{ƒä» Z06ìXóó

Æ1  |]Z1Gñ gzZe™ Dž  ƒsmZ?xÑ™ *ä• Û â c:;VXÂ 1  Fg? M \ 1  0k M ñZzg7Y:H  M \

 ƒsmZ?xätŠ¬7S:

)9›:6812(LLZvÆ*xÅ '  Ð~vg}nËÔ™ @ƒVÔC Ù  Zk qÐŽ»1 àCìXC Ù  ÑÆ ÑРcq‡Å  Ãè$ÐXZv

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 124: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 124/157

?à˫• Û âñX~Zv» *x7|™ vg}nËÔ™ @ƒVXóó

 |]Z1G}g~ñ gzZe™ Dž Zq ¿Ã ‚, c–äÆZq ô!ñ äZk» ´`ÎgÒÃBÐH Xt 1  ek1åÔÑ™ *

™r ÎgÒÃB7|7|™ Zk6Šx™ DgìZzgin6ZC°[Š‚)9›:1022( ÎDgìXŠÙ „ŠÙ  %!Ë c[ƒŠ X

» • Û âyì:TätŠ¬7S: 1  gÎwZv

LL~ n]Ô™ @ƒVZkZvО 7ìàðqŠÎZñZkÆÔz{i0{YzhìZzg7g~» Ñ]àeáƒñìÔZzgZkÆ

)9Z1ŠZzŠ:3431( —g~ZLk ƒVÐÂ/™ @ƒVXóóZÐjŠ cY@ìpZ{z{yZy˜ŠÐ" ¢™ ¸v W cƒX

 |]Z1zZb ñ Òy™ Dž  |]Zñ Æ0kZq kAÝx M  cZzgZkä ²nH ž ~ZL M ‡Ã igk; ZŠZ™ Æ¢ M iZŠƒ*eLƒVÔ M \ñ  ÷~投 Û âN X |]Zñ ä• Û â cž ~»z{Š¬2@

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 125: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 125/157

ä2ðìXZ¤ ?6NhÆ'Z'ÌŒ Û n 1  ƒVÔŽ=gÎwZv

ƒÇ ÂZv¬\ZÐZŠZ• Û âŠ}Ç Ôz{Š¬tì:

)9Fè~:2282(

LLZ}Zv!

=ZCgi¾

'wÁe

• Û â™ wZxgzi~ÐXáZzgZL az™ xÐ=ZLÎZC Ù   qÐ"*i™ Š}Xóó

ä• Û â c:Z Ë  1  |]Z1C Ù   k{ñ gzZe™ Dž Ñ™ *

¤~2¿Ã Šd ÂtŠ¬7ðÔZkÅ '  Ð?ZkFg~ZzgšÐôpgƒÐ:

)9Fè~:9272(LLZv» ]ìÔTä=ôpg3 Zk¤ÐT~Â2ì

ZzgZK¹Ï‘‡]6=ú cV¤ŒXóó

à1  QxZ Å . í Ý |]Qx•ñ Òy™ Cž ~ägÎwZv• Û âDƒñ‹ž TÈÒ›6¤ M 7}Zzgz{tŠ¬7|áÂZv

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 126: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 126/157

¬\ZФ» ZÌ«• Û âñÇ ZzgÌZ^wÌÁe• Û âñÇ :

LLëZv„ÆnZzgZÏÅ  §sß^™ YäzZáXZ}Zv!íàZk¤» Z«• Û âZzgZk» ÌZ^w %Ø• Û âXóó

 |]Qx•ñ • Û âCž Z Z1•ñ )Qx•ñ Æ¬ØC Ù  (» ZÙwÅ  @ZeÆ_.tŠ¬7SÂZv¬\ä 1  ƒZÂ~äÑ™ *

6ØC Ù  ‚ƒZX 1  =Zk» ÌZ^wtÁe• Û â cž =Ñ™ *

)9›:819(Z¤ Ã ð qË ƒYñÂZkÅ !i cÄc ÌZk» 7-ÆìX

Z Ë zzÐ" 1  |]Z÷ñ gzZe™ Dž Ñ™ * a

Œ Û ZgƒDÂtŠ¬7_:)9Fè~:6972(

LLZ}i0ÒYzh

•ÔZ}» Ñ]Ææ'

z=Ô~ ¾~gØÆ zaЕ Û  cŠ™ @ƒVXóó

ä• Û â c: 1  |]Ä0Z!z‡mñ gzZe™ Dž Ñ™ * b

 |]-÷mZ?xäTÆù~Zv¬\ÐŽZiÅ ¶ÔZ 

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 127: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 127/157

àðÈÒñðZKË 1 Zzg6.ãÆñµ6z„Š¬â‡ ìÂZÐ

 ¢zg ÑsJqq݃@ìZzgz{Š¬tì:

)9Fè~:5872(

LL ¾

}ÎZàðqŠ

7ÔÂ"ÍZzg0

u ìÔ"—~äpŠ

„ZKYy6ÕH ìXóó

ä• Û â c: 1  |]†Zv0 /ñ ÐgzZeìž Ñ™ * a

ŠcÔzù  ZzgpsÆñµ6tŠ¬7ð:

)9Fè~:3972(

LLC{Ô™ @ƒV~ZvÆÜ ]@)Å ZvÆ…ÐZzgZkÆÈzVÆ ÑÐZzg-âVÆzÎÐÐZzgZkО z{ ÷}

Xóó N  0k M ä• Û â c:™ [~ 1  |]Z1– {ñ gzZe™ Dž Ñ™ * b

2¿tŠ¬7ñ:

)9Z1ŠZzŠ:6424(

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 128: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 128/157

LLZ}Zv!~ ¾~gØ» ZyzZgƒVÔÂ=œ ½ÆnÌ ÷}

ÑÆjZá:™ *ÔÂpŠ„ ÷}Óx» xŠg„ • Û âŠ}X ¾}ÎZ àðqŠ7Xóó

6.ãZzg"ì1 

|]Z0„kñ gzZe™ Dž Ñ™ * Æz‰Ü   tŠ¬7J™ D¸:

)9gg~:6436(

LLàðqŠ7ÎZñZvÆŽ(~ÑzZÑÔ %æ E NŠ!gìXàðqŠ7ÎZñZvÆŽ ²lx» â´ ìÔàðqŠ7ÎZñZvÆŽ

â´ ì M •âV» Zzgi}» Zzgâ´ ì ²l™ *» Xóó

àZ Ë  1  |]Z1ñ.Z Ä~ñ gzZe™ Dž Ñ™ * a

t• Û âD:1 

¸xÐZ06

ƒ@

 M \

LLZ}Zv!Š7VÆ£¨~ëN„ZKeJw¯DZzgZy)9Z1ŠZzŠ:0631( Å  ÑZgÂVР¾~„C{eTXóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 129: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 129/157

ä1  |]†Zv0&Šñ Òy™ Dž Zq !gÑ™ * b

• Û â c:Z ?à xZy cË Zzg q» psÑhƒÂtŠ¬7|1™ z:

)ZÑŠ[Z )Š:707L9ó(LLZ}Zv!Ž‚ÂV M •âVZzg ²lx» g[ìXZ}ZvZK‘t~Ð#V0#VZzgZkƤ z{Р÷}aC{Ç {0YZk

!]О Zy~Ðàðí6i cŠC™ } cí6 uÉ ™ }ÔZ}Zv! ¾~C{~Ž M  c uyzƒZÔ ¾~z¹—ìZzg ¾}´z{àðqŠ7Xóó

QÅZ>Ý |] 8 ©  ~ î Eñ gzZe™ Cž  |] /Ãgztñ tŠ¬âó

™ D¸:

)9gg~:0981(

Æ1  LLZ}Zv!=ZLgZ5~ÞŠ]‚• Û âZzgZLgÎw à)æÜ(~=ñ]Š}Xóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 130: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 130/157

Zq ñµ6~ä¹ ž tŠ¬ù 7g~ƒÏ Ô |] /Ãgztñ ä

• Û â cž Z¤ ZveìÂtZ™ ZxzZÅx=«• Û âYìX

 |]Z0„kñ • Û âDž Z  |]Z'Z•mZ?xà M v 

~eZÑŠ å |]Z'Z•mZ?xäÔZzgZ  çz{QuÆñµ6äÌ 1  ›âVàŠ7VÆZr M ä» ”h ç{aZƒZÂÑ™ *

tŠ¬7S¶:

)9gg~:3654( LLøg}nZv» °ìZzgz„ 4+» g‚iìXóó

-âVÅ 

|]†Zv

0&Šñ 

Р%z~ìž Ñ™ *  ÑZgÂVÐôpg•ÆnZ Ò tŠ¬7J™ D¸:

LLZ}Zv!~ ¾~C{⇠ƒV-y %ŠzŠÅ ŠgZ0Zi~ÔZkÅ îg

)9Z0âz:856( ÐZzgZkÅ  H §Zi~ÐXóó a Û ˆ  ät• Û âðž  1  Å  =ôpŠÑ Þ Ë &  Zzg a Û ˆ ( Þ Ë î 

Р%ZŠ ° z ¾zgÅ Y7 ìX Þ Ë î  Ð %ZŠ ÄZzg Þ Ë &  Р%ZŠ %Ï Ô

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 131: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 131/157

ä• Û â c:Z¤ Ë  1  |]†Zv0 /ñ gzZe™ Dž Ñ™ *¿ÆŠw~Ë » xÆ!g}~$ÎãaZƒÂtŠ¬7ñ:

LLZ}Zv!àð>ð7 M C1  ¾~ §sÐÔàð'Zð7B1   ¾~ §sÐZzg ¾}ÎZàðqŠ7Xóó)ŸÄZiZ]ã:ò 5601(

Æ0k´ 1  |]Ñy0 ÜŠñ Òy™ Dž ~Ñ™ *åž Šz¿!ë×7}ÔZy~ÐZq Šz u}à×~Ç 1VŠ}

ätŠN ™ Zgá  Š• Û â c:=Zq Z, 1  g;åZzgZk»  n{ ucåÔ M \ß» Dìž Z¤ t¿z{7|áÂZkÅ tª ŠzgƒYñÏ Ôz{Ý 

tì:)9gg~:5116(

LLC{Ô™ @ƒV~ZvÅ Ô-y %ŠzŠÐXóó

ä• Û â c:Ž¿Ë Z+ 1  |]Z1C Ù   k{ñ Ð %z~ìž Ñ™ *>~ÆÔ˜V Ò ]Ð*á  +Zzg"ƒŠ{!'ƒg„ƒVÂ

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 132: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 132/157

ZàÐItŠ¬7|áÔtŠ¬ZyÓx »ØV» ñ g{ƒYñÏ ŽZk

>~ uiŠƒðƒVÏ :

)9Fè~:0372(

LL0

u ìÂZ}Zv!£z*ö 

 ¾}„nìÔ~Í Z„

ŠêƒV ž  ¾}ÎZàðqŠ7ԕРn]Ô™ @ƒVZzg ¾} —g

Â/™ @ƒVXóó

ä• Û â c:Z ¢ ñ 1  |]Z1C Ù   k{ñ gzZe™ Dž Ñ™ *Å  M zZi’¼ :

)9gg~:3033(

LL~C{Ô™ @ƒVZv¬\Å Ô-y %ŠzŠÐXóó Y è âvz{ q,ŠÙ Ž?7ŠN MX

ä• Û â c:Z ? %r 1  |]Z1C Ù   k{ñ gzZe™ Dž Ñ™ *Å ZfZy’ÂtŠ¬7ðÔY è Zkä• Û ¸Š¬ ìX

)9gg~:3033(

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 133: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 133/157

LLZ}Zv!~•Ð ¾Za⇠ƒVXóó

Z *e0ŠÙ  1  |]³0DZvñ Òy™ Dž Ñ™ *ÂtŠ¬7J™ D¸:

)9Fè~:5472(LLZvƒ Ð(ZìÔZ}Zv!te0ë6ZðzZZyZzgsäZzg

ZsxÆ‚BïwXZ}e0! ¾ZZzg ÷Z6zgŠÇ gZvìX

Z  M 0SZÀŠÙ ¸ 1  |]¬Èñ gzZe™ Cž Ñ™ *ÂtŠ¬7_¸:

)9›:998(

LLZ}Zv!~•ÐŠgpZ„ ™ @ƒVž t M 0S! íƒZzg• Ð⇠ƒVz{íŽZkÆZ0gìZzgTÑÐtȈ ìÔZkÅ ÌíZzg ¾~C{Ô™ @ƒVZk M 0SÆ ÑÐZzgZk ÑÐŽ

ZkÆZ0gìZzgT ¾nÆnȈ ìÔZkÆ ÑÐXóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 134: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 134/157

Z  M •y6àðZ'» • Z 1  |]¬Èñ gzZe™ Cž Ñ™ *ŠÙ ÂtŠ¬7_:

)9Z1ŠZzŠ:2524(

LLZ}Zv!ZkÆZ0

gŽ ÑìÔ~ZkР¾~C{eLƒVXóó ZzgZ !Šw'4 Â• Û âD:)9gg~:2301(

LLZ}Zv!t!gl §Z[™ äzZàZzgœjƒXóó

Ð!gl: 1  |]¬Èñ Òy™ Cž ßÍ VäÑ™ * a

ÏÇ { =pá‰ZzgŸ 6Ö™ Zv 1  ƒäÅ DeÅ X M \

¬\Å £zzZzg r z¼öƈZgá  Š• Û â c:Zv¬\» ¬ìž ¤Æz‰Ü   ZkÅ !gÇ {~Š¬Zzg¤ tiZg~™ zÔZk» ?Ðz°{ìž z{

ätŠ¬âž : 1  Š¬ƒ VàJw™ }Ç XZkƈ M \

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 135: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 135/157

LL °pZv„Æn쎻 Ñ]» g[ìÔ"u $!yÔ.eg3™ äzZÑÔgzibZ» â´ ìÔZvÆÎZàðqŠ7Ôz{ŽeLì™ @ìXZ}Zv!ÂZvìÔ ¾}ÎZàðqŠ7ÔÂ"ìZzgë"

¾ zZ`Ôë6!gl*iw• Û âZzgŽÂ*iw• Û âñÔZÐøg}n

¸]» ! Zzg>ðJ î» fg=¯Xóó;BZV™ Š kJ  "zZΠg~Æ‚Bqgz!Ñ 1  Zkƈ M \

1  ä;BZã—Gž  M \ 1  Š¬â_gìXŠ¬â_z‰Ü    M \

äßÍ VÅ  §s1 

ÆIgu Å C~Š3 ðŠ¶Ð Ô Q M \ 1™ ÆeŠgßNðZzgŠ¬ÐÃgrƒ™ Šzg« úiZŠZ• Û âðXkq Zvä!ŠwŸŠØZzgZfyZÞÐñsŠJg!gl Ñzqƒ Xßv 

Z7ŠN ™ —ZñZzg• Û â c: 1  y zVà¸uÑÔ M \

LL~Í Z„ŠêƒVž "—ZvC Ù   q6Šg]g‚ìZzg"—

)9Z1ŠZzŠ:0401( ~Zv» È{ZzgZk» gÎwƒVXóó

 |]Y'0†Zvñ Òy™ Dž ~äÈ‚àÆñµb

䊬➠: 1  Ñ™ *

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 136: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 136/157

)9Z1ŠZzŠ:6301(

LLZ}Zv!…Z+!glР§Z[™ Žøg~• Û  cŠgÏ» : ƒÔpÎZgZzg·g M • Û +ƒÔ*«Zzg" ¢gƒÔš@í¢ M äzZàƒXóó

ätŠ¬âž „¶ž ßÍ V6!ŠwY‰X 1  M \

 |]†Zv0i Ûñ Z !ŠwÅ ¤ `FÂ!]’ È™ ŠïZzgŒ Û  M yˆÅ t M eˆz]™ D:

Å  LL!ŠßVÅ ¤ `ZvÅ £Æ‚BZkÅ ÄÒy™ CìZzg• Û ºZk)ZÑŠ[Z )Š:327L9ó( ‡Ð°iDƒñZkÅ ÄÒy™ DXóó

Y슬N äpŠz»¯»7³Zzgô/™ Zxñ Ã ½• Û âN X 1  ŽÑ™ *

• Û âð: ä=tŠ¬½ 1  |]¬Èñ gzZe™ Cž Ñ™ * a

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 137: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 137/157

LLZ}Zv!~•ÐÎZw™ @ƒVC Ù  >ð» &~Y}ƒVZzg

&~7Y}ÔZzgZ}Zv!~ ¾~C{Ô™ @ƒVC Ù  'ZðÐŽ )9Z0âz:2013( =¥xìZzgŽ¥x7Xóó¸: tŠ¬âó™ D 1  |]Z0„kñ gzZe™ Dž Ñ™ * b

)9Fè~:6182(

LLZ} ÷}6zgŠÇ g! ÷~投 Û âÔ ÷}ÜsË Å æŠ:• Û âÔ=» x

[™ Ô ÷

}Zz6ˠà» x

[:™ 

Ô ÷

}h~D Û™ 

Ô ÷

} ÜsË Å ewà» g¤ :™ Ô=gZ„ gz¯ZzggZ„ gz~ ÷}n M ‚y™ Š}XŽí6i cŠC™ }ÔZk6=„Š}XZ}6zgŠÇ g!=Â=Š}ž ~ ¾ZZ•ð]¦ ZggƒVZzg uZ0f™ z uZ0ps

ƒYƒ VZzg uZ0

Z¤® 

z uZ0• Û zâ0Yƒ VÔ ¾} —g¤ 

tziZg~ ™ äzZÑZzg uZ0gŽq0Yƒ VX6zgŠÇ g! ÷~Â/Jw™ áÔ ÷}

k {ŠðŠ}Zzg ÷~Š¬Jw• Û âÔ ÷~Š?zuà)Š+Å gZ{~(¢o¯ÔZzg ÷}ŠwàgÉð«• Û âÔ ÷~i!yàgZ„ Í ¯ÔZzg

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 138: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 138/157

 ÷}ŠwÆgzv ïwŠ}Xóó

 Ò ]Ð 1  |]Z÷0â´ ñ gzZe™ Dž Ñ™ * ctŠ¬7_¸:

)9ZÎìZ .:9821Ô0921(LLZ}Zv!~ ¾~C{Ô™ @ƒV„ z§ÐÔŠgâ0Ï Zzg:ÐÔkz)ŠàÐÔŒ Û nÆ!gÐZzgßÍ VÆŠ!ƒ ~ M äÐXóó

ZKŠ¬~t• Û â c 1  |]Z0 /ñ gzZe™ Dž Ñ™ * d™ D¸:

)9›:9372( LLZ}Zv!~ ¾~C{Ô™ @ƒV ¾~zVÆizZwÐZzg ¾~«™ Š{¬sÆ$wYäÐZzg ¾~ wZÆZe7 zZgŠƒYäÐZzg ¾~C Ù  nÅ *gZWÐXóó

Z Ò Zz‡]tŠ¬ 1  |]Z÷ñ gzZe™ Dž Ñ™ * e7_¸:

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 139: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 139/157

LLZ}Zv!~•Ð⇠ƒVÔZknž  wZzZgè£Â„ìÔ ¾}ÎZàðqŠ7ÔÂZˆy™ äzZÑì„ M •yzi}» ñ]ìÔZ}™r Ñz°wZzgZ•ð™ x™ äzZá!Z}i0{Yzh•!Z}

)9Z1ŠZzŠ:6231( 7g~» Ñ]àe%zZá!óó

äZq WŠòàtŠ¬â_ 1  |]'h{ñ ÐgzZeìž W\ f

â c: • Û ä1  ƒñ‹ÂW\LLÂäZv¬\ÐZ,*xÆ‚Bâóìž ZkÆ‚BŽÌ

: âóYñÔ«H Y@ìZzgŽŠ¬Å YñJwƒCì

LLZ}Zv!~•ÐÎZw™ @ƒVÔZknž ~¢g‚ƒVž ÂZvìÔ ¾}ÎZàðqŠ7Ô« ìÔ"*iìÔTÐ:àð

)9Z1ŠZzŠ:4231( ó ó aZƒZZzg:z{Ë ÐaZƒZZzg:Zeàð ŽìXä=tŠ¬7"Å  1  |]”ZŠñ gzZe™ Dž Ñ™ * g

S• Û âð:

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 140: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 140/157

:8223( E] Ö Š  ×  Š  × è ] Ö ’  v  n  v è 

LLZ}Zv!~•Ð⇠ƒVž =Óxç5]í~U"Šò«• Û â

Zzg @Z

eZzggZ

„ gz~

6¢ïÐ3g•Å ¸

]«• Û â

Zzg ~•Ð ¾~gØz n]ÆZò[» pZégƒVZzg~•ÐÎZw™ @ƒVž Â=ZKzV6]¦ Zg~Å Â=ZzgZK„Š] 4+ §jЙ äÅ &¢ «• Û âZzg•Ð⇠ƒV»ÐZzgs1%zZà

i!

yZzgC Ù  z{í⇠ƒV&ÂY}ìZzgC{⇠ƒVC Ù  Zk ÑÐŽ  ¾}D~ìZzg ÷}Žk { ¾}D~Ô~ZyÅ ç°» pZégƒVÔ"—„C Ù  (» Y+zZÑìXóó

ÐtŠ¬Ì®wì: 1  Ñ™ * h

LLZ}Zv!~•Ð⇠ƒV)V™ äÔ'Z×VghäZzg)W Ð›™ äÅ Â=Ô ÷~Ziìž =jŠ}Ôí6g3™ ZzgZ ÂZK‘‡]à2ñ M iâö ™ äÑ M iâö ~eZá %=ZK

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 141: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 141/157

 §sšáÔZ}Zv!~•Ð⇠ƒV ¾~›Ô•Ð›™ ä

zZáÅ ›ZzgZ,ZqwÅ ›ÔŽ= ¾~›J àäzZá )9Fè~:2852( ƒVXóóä=tŠ¬7"Å  1  |]¬Èñ gzZe™ Cž Ñ™ * i

S• Û âð:

)ZÑŠ[Z )Š:639L9ó(

LLZ}Zv!~•ÐÎZw™ @ƒVC Ù  í» Ôz{¢

YzZàƒ c

Š k

ÐÔ &~Y}ƒV c7Y}Zzg ¾~C{Ô™ @ƒVC Ù   ÑÐŽ¢ M äzZу cŠ kÐZzg&~Y}ƒV c7Y}XZ}Zv!~•ÐÎZw™ @ƒV¼ » ZzgC Ù  Z,¸wz÷» Ž=¼ ÐŒ Û d

™ }XZzg ¾~C{Ô™ @ƒV3ÐZzgC Ù  Z,wz÷ÐŽ= 3ÐŒ Û d™ }Zzg~ÎZw™ @ƒVC Ù  Zkí» Ž•Ð ¾}äÔ• Û âðZzgZk qÆ‚B~C{⇠ƒV 1  gÎw |]·

Ž¼ Âä ÷}h~ ä•ÐC{ñ ~Zzg 1  •ÐTз

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 142: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 142/157

êH ìZk» Z•xZY• Û âXóó

¸: Z Ò tŠ¬âó™ D 1  |]QÅ•ñ ÐgzZeìž Ñ™ * j)9Fè~:2972(

LLZ}ŠßVठŠlŠ¶zZá!øg}ŠßVàZLŠ+6‡ì™ Š}óó

äZgá  Š• Û â c:Šzߎ 1  |]Z1C Ù   k{ñ ÐgzZeìž Ñ™ *i!y6.e¯Ôpª#Ö    Ægzi öZy~¹ziyŠZgZzggÝà.e8[Ôt:

Ž ZkÄÒy™ @ƒVZzgZkÅ £zz™ @ƒV0u ìZv LL~Zv)9gg~:3657( ¹xìXóó

ZKŠ¬îV~Zk [Æ %AZzg[Æ´z{Zk6» x™ äzZáC Ù  Zq ›yà̠cŠgO XbZÁ Zv

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 143: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 143/157

JwY V7ƒ'? N Š¬

-VÂZkÅ ¼ŠzŽ;]p ãŠ~zztìž Š¬™ äzZÑ%y §jЊ¬7⇠ZzgŠ¬Å JqÅ z{ ÑZ_ ÔX» Š ·y

g  ¢zg~ìÔZy» ZKŠ¬~ZÈx7™ @XT §bZq œË  %!àŠzZŠêìZzgZkÆ‚BF  qzVÐZôoÔZA[Zzg6 Ì

Ì?m™ @ìž Z¤  %!Zy6¿™ }Ç ÂHg„ ƒYñÇ pZ¤ z{ %!ZyDZ Ûzˆzm6¿:™ }ZzgÎeìŠzZZEw™ @

gìÂz{ŠzZ» g¤ U"7ƒCXSÑž ZyZôîVZzgDZ Û6¿:

™ áŽœäZÐCðXŠ¬Å JqÅ ÌZÏ §b P ÑZ_  ŽŒ Û  M yz< Ðq݃CÔZ J Zy ÑZ_ 6¿™ D

ƒñŠ¬:Å YñÔŠ¬Jw:ƒVÏ Ôz{ ÑZ_ !Ñ"gŠg•fs:

Š¬Å JqÆnƒ ÐZëZzg ¢zg~ Ñotìž Š¬™ ä

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 144: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 144/157

zZÑZv¬\àZCÇqŠBƒñ ÜsZzg ÜsZv¬\Њ¬

™ }Ô )ZvЊ¬:™ }XZvÆšgÆ´z{ZzgÆšg6ZK Ñà Çàgh™ ‘tÆ‚tŠ„ èÎZwŠgZi:™ }6 è :;ñX{Û)¸• Û :56( ™ Ê ø^ •û Âöçûåö Úö í  û ×ô ’ô nûàø Ö øäü ] Ö‚   (   mûàø— ž Zgá  ›!g~¬\ì:

LL?{ØZÏÅ „Š]™ DƒñZÐågzXóóqƒZ0 v?ãò • Û âDž LLZk M eÐU"ƒZž ZÜmJq芬ŠÑiò ÑoìXóó

)ìZ]g~:11B59(

Ë ¿» Ã ð(¿Zkz‰Ü   J ‡.Þ  Jw7Z J ž z{wZx» g~ZzgwZxpg~Ðå ZA[:™ }XpZ¤ z{wZx» 3 ñÔwZx» [ÔwZx» êÂZk¿Æ(ZqwC Ù  ¦  Ñ½JqqÝ7™ MZzgaè Š¬ÌZq (¿ìÔZkntÌZÏßg]~JwƒÏ Z Š¬™ äzZÑC Ù  wZx» xÐZA[™ }Xzg‹Šv ZkÅ Š¬C Ù  ¦ JqÆÑë 76ž  |]Z1C Ù   k{ñ Ð %z~ìž ÑZ™ x

ä• Û â c: 1 LLZq  M ŠòM ^ð™ @ìÔZkÅ qªtìž ZkÆ!w ) }ƒñÔ n{{u  M ßŠìZzgz{)š ZvV™ (;B;™ H ì:

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 145: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 145/157

 cg„! cg„!qÑè Zk» 3 *wZx» ìÔZk» ÁwZx» ìÔZk» 

]kwZx» ìZzgwZxÐZkÅ 6zglƒð QZv¬\ZkÅ Š¬Ã  )›:5101( ó ó ù Jw™ }X

Z¤ Š¬™ äzZÑŠ¬™ }Zzg‚Bk 

{zZá» xÌ™ @

gì c

ZyÐ Â/:™ }ÂZ,¿Å Š¬!gÇ ÓZÞ~ ÑsJqqÝ7™ $Ë   X

ZknŠ¬™ äzZáàe’ž z{Zv¬\ÐZLk ƒVÅ ç°âfÔÂ/ZzgZlg™ }6ž  |]ƒŠmZ?xäZK¸xй :

™ æø mF ³  ³  ³  Ï  ø ³ çûÝ ô] ‰û j  ø Ç  û Ëô†ö æû]…ø e  $   Ó  öÜû $ öÜ   $   i öçû eöçû]ž Ö ø nûäô mö†û ‰ôØ  ô] Ö Š   $   Ûø^ ðø Âø ×  ø nû Ó  öÜû)ðŠ:25( Úô‚û…ø]…÷] æ  $   møˆ  ô•û Ò öÜû Î öç   $  é ÷ž Ö Fo  Î öç   $   iô Ó  öÜû æøŸ ø i ø j  øçø Ö  $  çû] Úö rû†  ô Úô nûàø—

LLZ} ÷~¸xÆßÍ !?ZL0%zZáÐZK ¨ zVÅ ç°

Ô™ zZzgZkÅ »[~Â/™ zÔ@ž z{'zZá!

Šw?6

ŸŠ} Zzgvg~¤‰Ü   6Zzg¤‰Ü   (JŠ}Zzg?Õ gƒ™ gz¤ ŠZã:™ zXóó

Š¬~¬b~zZΠg~Z(g™ ä» ¬Œ Û  M yˆ~Zk §bŠ cŠ )ZÑ ²Zs:55( ™] ö•û Âöçû]…ø e  $   Ó  öÜû i ø –  ø†   %   Â÷^  æ  $   ì ö Ë  û nøè  ÷—   ž 

LL?ßv ZL6zgŠÇ gЊ¬H ™ z¥ ¥ Z™ ZzgííÌ'óóZk M eÐU"ƒZž Š¬™ Dz‰Ü   Zv¬\Æ —gp[¬b~

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 146: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 146/157

» ZÖg™ *e’X

Zv¬\äC Ù  nÅ i cŠCzziÐI• Û â cì!<mŠ¬~i cŠC™] ö•û Âö ³ çû]…ø e  $   ³  Ó  öÜû i ø –  ø†   %   Â÷^  æ  $   ì ö Ë  û nøè  ÷ž Þ  $  äü Ÿ ø ÐI™ DƒñZgá  Š• Û â c:

)ZÑ ²Zs:55( mö vôgö] Ö û Ûö Ãû j  ø‚ô mûàø—LL?ßv ZL6zgŠÇ gЊ¬H ™ z¥ ¥ Z™ ZzgííÌXzZªZv¬\ZyßÍ Và*I™ @ìŽuÐòYN XóóŠ¬~i cŠCÅ F ßg'}wZxZzgNq qzVÆnŠ¬™ * c„Å i0Ï Å Š¬™ * cšzzË Æn'~Š¬™ *ÔZÏ §bÅ Óxi cŠ ZVÐZA[™ *e’X

¤Š¬Ð %ZŠz{Š¬ìT~Š¬Zk §bÅ Yñž Z}Zv!Z¤ ÂeLìÂ=«™ Š}ZzgZ¤ eLìÂjŠ}XZk» ptƒZž  cZvZ¤ Â>7eLÂ:„ !Z¤ «7™ *eL«:™ '

 ¾~ %è!qÑè Ñå ä• Û â c:LL?~Ðàð¿C Ù  ¦ t:¾ž  cZv!Z¤ ÂeìÂ=jŠ}Ô

Z¤ ÂeìÂí6g3• Û âÉ7g} ³xЊ¬™ }Y è Zv¬\ààð

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 147: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 147/157

)gg~:9336Ô›:8762ùZ!C Ù   k>( 6g7™ YXóó

Š¬â`~Ë nÅ :7'âe’É7g}Š ·yÔÂzZzg±Æ‚BŠ¬âÓ e’ZzgŠ¬â`zZá» f‚Š¬ÆZ0g'w

ƒ*e’ 2Zk6Ë nÅ :) ìÑ] c’z ){(7ƒãe’X Y è Š¬™ äzZÑZ¤ :~2ƒÇ  cê» DgƒÇ ÂZkÅ Š¬

Jw7ƒÏ XZknÑå ä• Û â c:LLZvÐZk¢Æ‚BŠ¬âù ž Š¬ ¢zgJwƒÏ Zzg cŠgÅ ž Zv

ó ó ¬\Ë ¸…ZzgÑ6zZ{ŠwÐhŠ¬Ã Jw7• Û âDX:2B341( ] Ö Š  ×  Š  × è ] Ö ’  v  n  v è  )Fè~:9743Ô

Š¬ÆWŠZ[èàg{!Ñ ÑZ_ Z+Ί¬~Åp{ §g Zi' ¢zg~ì²ZyÆ´z{‰ M ŠZ[Z,ž Z¤ Š¬™ äzZÑZy» ÌZÈx™ } QZkÅ Š¬ Ñ½JqqÝG %7g{$Ë   XZyï

 M ŠZ[~РPZq Šg`fs:

Š¬™ äzZáÆnïìž ªC Ù  ~)!zç(Zzg!m

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 148: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 148/157

)Zlg(Óg]qÝ™ äƈZv¬\Њ¬™ }XJqŠ¬

ÐZy 1  ~zçÆïƒäÅ Š?Z1¬ %ñ Å ÞŠ]ZzgÑZ™ xàZyÅ ÞŠ]Å  1  ÆZlgzZá®~ñŽŠìž Z ÑZ™ x

 âZzgZyÆnZlgÅ ŠgpZ„ Å ˆ Â M \å ä0ãjZ c Q

)9gg~:3234( M \å äzç™ ÆŠ¬• Û âðXä1  p cŠgìž Š¬Ð¬!zçƒ* ¢zg~7Y è ÑZ™ xC Ù  Š¬zçÆ‚B7âž ÉF Š¬N  M \å ä %zçÆâž X

Š¬â`ЬZv¬\Å  °pÒyÅ YñZzgˆ~ M  À]6ŠgzŠ5YñZzgZkƈZKq~ » ÎZwH YñXtFK  1 

ä1  ïì6ž c!0Dñ Å ug~ìž LLgÎwZvZq  M Šòàúi~Š¬™ Dƒñ‹1 Zkä M \å 6ŠgzŠ:5 M \å 

LLZkä¢~Å óó QZК™ ZzgŠz u}ßÍ V ZZ Â ³  r Ø  â„ ]XX ä• Û â c:à̕ Û â cž 

6ŠgzŠ 1  LLZ ?~ÐàðŠ¬âf¬£zz™ } QÑZ™ xÇ QŽz{e슬™ }Xóó)Z1ŠZzŠ:841z{9Ô9ZÎì:1B832(

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 149: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 149/157

Š¬Å JqÆntÌïìž ZyZaqª~ZzgZa(6Š¬™ }XZaqªÐ %ZŠtìž Š¬â_ƒñZyÅ qªZaƒX}>}ZzggàqÅ qªX6ž Z0„kñ Ð %z~

ä• Û â c: 1  ìž Ñ™ *LL ŠZg!~»gàqz@Š~ˆz‹Œ Û  M yÐI™ @ƒV®Zgàq~g„¬\Å ÑÒy™ zZzg>}~Š¬» ZÈx™ zY è >}

)›:974( ~Š¬Å Jq» ZkyìXóó

Za(Р%ZŠtìž T(6ZyŠ¬™ g;ìz{Šz u~»VÐZaƒ}w} Ñ<)š ZvzKt~(Ô)]Ôl  ( )z ){XtZ,£â]X~Šz u~»VÅ ÚŠ¬¢~Jwƒä» 

Zkyƒ@ìÔ©ž  æW l ÌZk!]Ƈb ¸ž l ÆZ0gŠ¬ ¢JwƒCìX6ž 9gg~~†Zv0&Šñ Ð %z~ìž Å 16qªèúi~ZzúeZàÂ)Ñ 1  LLZ ñ gäÑZ™ x

Å $Š¬¤ ZV¦ g~ 1  ™ *äZy6$Š¬Å Zzg(Zy6ÑZ™ x

)gg~:042( Y è z{B¸ž t à|[ZúZ]ìXóó

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 150: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 150/157

T §bJq芬ÆnZaqªZzgZa(» ƒ*ïìÔZÏ §bZaz‰Ü   ~Š¬™ *Ìï쉠²†ÆŠy cgpyZMgu Æ¹~Š¬™ *ZzgZk~Ì!<m M y~ŠkŠyZzgZyŠk

ŠâV~̤tgZ'Zzg‘ èŠgi cŠ{ZaXZÏ §b H~» z‰Ü   Ô-» ŠyÔZfZyZzgZ‡#Ö    » Šgxãz‰Ü   ÌZaZz‡]~á  ïìX |]Z÷ñ Ð %z~ìž  M \å ä• Û â c:

)Z£2B551ÔFè~:   LLZfZyZzgZ‡#Ö    ÆŠgxyŠ¬gœ7ƒCXóó212(

Zk» Ètìž ¥ ¥ ZDƒñZzg!g!gŠC Ù  ZDƒñŠ¬™ *6ž †Zv0&Šñ Ð %z~ìž LLZvÆgÎwå Ã t!]I¶ž && %ûŠ¬Å YñZzg&& %ûZlgH YñXóó

)Z1ŠZzŠ:4251Ô®ÃZÑ]ãò (

ï M ŠZ[~ÐZq tÌìž Š¬™ äzZÑZv¬\ÆZi™ æø² ô]Ÿ ø ‰û ³  ³  ³  ³  Ûø ³  ³  ³  ³  ³ ^ ðö Zi*xá™ Š¬™ }XZgá  ›!g~¬\ì:

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 151: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 151/157

ZzgZiZi*xZv„ÆnÂZy*ñV ] Ö û ³  vö Šû ß  Fo  Ê ø^ •û Âöçûåü  e ô ãø^ —

)Z ²Zs:081( Æ‚BZv„àågZ™ zXóó ZÏ §bŠ¬™ äzZáàe’ž ZL(Zqw» za7™ }ž Z}Zv!~ä¡ ¾~gŸÅ { §#V#V(» xH ÔZ}Zv!=jŠ}'Z}Zv ÷~¤Šzg• Û â'Z}Zv ÷}qw6g3

• Û â'!!

‰ %ûZ(ƒ@ìž Š¬™ äzZÑZy ÑZ_ Ã æ ÃgÄ ™ Š¬™ @ì

p QÌZkÅ Š¬Jw7ƒCÂZ,Š¬™ äzZáàe’ž z{â-kƒ™ ¢!i~~ZKŠ¬Ã gh:Š}ÉŠ¬â‡ gìXgÎwZv

ä• Û â c: 1 

LLÈ}Å Š¬Zkz‰Ü   J

 JwƒCìZ

 J 

z{¢!

i~» bC Ù  { :™ }Xóó¢!i~H ì? M \å ä• Û â cž È}»  1  7YŠ : cgÎwZv

Zk §bI ž ~䊬ŠԠQŠ¬Å Ôpz{Jw7ƒðX Qz{Šw

'ŠZ¸ƒ™ Š¬Ã ghŠ}Xóó)t¢!i~ì()gg~:0436z› :5372(

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 152: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 152/157

 cŠgìž C Ù  ZyÅ Z+Š¬Žèàg{ ÑZ_ z M ŠZ[Æ_.Å YñÔz{Jw ¢zgƒCìY è tZv» z°{ì6ž Zgá  ›!g~¬\

™ æø Î ø^ Ù ø…ø e  %   Ó  öÜö]•û Âöçû Þôoûœ ‰û j  ø r  ôgû Ö ø Ó  öÜû— ì:

LLZzgvg}g„» • Û âyìž íЊ¬™ z~vg~Š¬ƒ VàJw ™ zVÇ óó)¸• Û :06(pŠ¬Å JqÅ &Zßg'6ž  |]Z1G}g~ñ 

äZgá  Š• Û â c: 1  Р%z~ìž ZvÆgÎw

ZZ Ú^  Úà  Ú Š  × Ü  m‚  Âç  e‚  Âç é Ö n ‹  Ê n  ã ^ ž $Ü  æŸ Î _  n  Ã è … uÜ žŸœ Â ³  _  ³ ^ å]² e ã ^ ž u‚ p $¡ 'Vž Ú^ œá i Ã  rùØ  Öä • Âç  iä ( æž Ú^ œá m‚  ì†  â^  Öä  Êo ]¤ ì† é( æž Ú^ œá m ’ † Í Â ß ä  Úà ] Ö Š ç ð Ú %  ×  ã ^ ( Î^  Öç ]Vžƒ ÷] Þ ö Ó  % † ( Î^ ÙV]²œ Ò % † XX

LLZ Ìàð›yZ+Š¬™ }T~k { c,g·:ƒÔÂZvg„Z +]&!ÂV~ÐZq  ¢zgQÐâZiD: cÂZkÅ Š¬Ã Jw• Û âf cZkÆn M y]~fí{™ ŠïZzg cZkÜàð'ZðZkÐNwŠïXô/ñ ä¹ : QÂë { ]Š¬™ ,

ÐXÂÑå ä• Û â c:Zv¬\ZkÐÌi cŠ{Û)«™ ä(zZÑ)Z£:3B81( ìXóó

ZkugÐt!]l!zZãƒYCìž Z¤ Ã ð›yŠ¬Æ

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 153: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 153/157

èàg{!Ñ M ŠZ[zçZ*Zzg ÑzozZ°Ã æè ÃgÄ ™ Zv¬\Æ —gŠ„ 

èÎZwŠgZi™ }ÂZv¬\ ¢zg $ ¸  ç  EEzgZkÅ Š¬Jw• Û âDXZ%Š¬Å JqÅ &Zßg'ƒ$Ë   XZq Âtž ‚b Ã ZkÆÎZwz_cÐâZi™ ZkÅ Š¬JwÅ YCìZzgÀ˜ZЄ=wŠ¬ ìw

H Y@

ìX Zkßg]Å ' ×  hŠzq—ÔZq Âtž ZŠ OŠ¬Å YñZzgZŠ OZЯgUJw™ 1YñT §b |]i™  cð äZv¬\ÐÔèZzÑŠ

)WÁ /Zy:83(Z} …øh  (   aøgû Öôoû Úôàû Ö  $  ‚ö Þ ûÔ  øƒ ö…  (   m  $  è  ÷ › ø n   (   føè  ÷— Å Š¬:ü

 ÷}g„!=ÂZL0kÐZhZzÑŠ«• Û âXóóÂZv¬\äQyÅ ™]ôá  $  ]² ø mö fø Ž   (   ³  ³  ³  ³ †öÕ ø Š¬Jw™ àZzg• Û ¤VÆfg)Z7! H ž 

)WÁ /Zy:93(LLGZv¬\W\à |]¼)d(Å  e ô nø ³  ³  vû nF ³ o —

p Ÿ~ŠïXóó Š*~Jq芬ŠŠz u~qªt̃$Ë   ìž Š¬îs ²žÆ™…ø e  $   ß  ø^  æø] eû Ãø&û Êô nû `  ôÜû Jwƒ‰ |]Z'Z•äZv¬\Њ¬Å :

)Z Â>:921(Z}øg}g„!Zy~ÐgÎwŸ'óó …ø ‰ö ³ çûŸ ÷ý—

²Z'Z•mZ?xÅ tŠ¬%zV'kƈJwƒðZzgZ'Z•äÅ ßg]~JwƒðX 1  TgÎwÅ ƒÅ Š¬• Û âðÔz{W À]

)ZZ°!ã:02B181( 6ž W À]å „• Û âD:

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 154: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 154/157

LL~ZL!\ |]Z'Z•Å Š¬Ô |]}Å tg]ZzgZKzZ{

» pZ[ƒVXóó ²ZkÆ´z{ÌJqÅ Šzßg'Îßv LJÁŠ¬óÅ  z„ ~á  ï7BÔª‚b Å Š¬Š*~Â7g~7ƒðÔZ%ZkŠ¬Ã gz¯ª#Ö    ZzNZ[¯™ ‚b Æ*)Zqw~á  ï™ Š cYñÇ  cÎZz‡]ZkŠ¬Å '  Ð‚b zŠZ¦ÐË  M äzZà¤Ã NwŠ cY@ìT» Z0Zi{Š¬™ äzZáà7ƒ[email protected]{¸&ž á  hZkÅ Š¬Jw7ƒð²ZkÅ Š¬!gÇ Ó}Zz0~~JwƒCì1 

ZkJqÅ ßg]øg} ìÑ]Ð} !уCìX‰Zz‡]Š¬Å Žßg]øg}‚tìÔZvZkР4ßg]~ZkÅ Š™ ŠïÔZzgz„øg}qÑ]Æi cŠ{ñZ¬zoƒ 

ƒCìÔÂtÌJq芬ŠZq ßg]ìXZk~‰Zz‡]@

í ƒCìX‰Zz‡]ëZkJq芬à„C Ù  ZLnZY ìw7

™ DpzWÚ ø~ cŠzgZ07Æîg6z„!]øg}h~Z ºn M ŠZ[z Ñz¹Š¬Ã æ Ãgn ƒñŠ¬âž  i cŠ{ 4ƒCìX

YñÂz{L gZ¨V7YCX

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 155: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 155/157

Page 156: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 156/157

www.KitaboSunnat.com

ہ

ے  ی ک پ ک

ک  ہ یہ

Page 157: Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

7/31/2019 Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

http://slidepdf.com/reader/full/wwwkitabosunnatcom-qurani-aur-masnoon-duaen 157/157