wszystkie sylabusy do pobrania - studia stacjonarne ii stopnia

635
[ logo uczelni ] Wydzial Technologii i Inżynierii Chemicznej Kierunek studiów Forma studiów Tytul zawodowy absolwenta ECTS Forma zaliczenia Kod Blok obieralny Język Grupa obieralna Technologia chemiczna stacjonarna magister inżynier TCH_2A_S_D13_08 1,0 zaliczenie polski ECTS (formy) 1,0 Poziom drugi Obszary studiów nauki techniczne Profil ogólnoakademicki Modul Przedmiot Analiza procesów przemyslowych Specjalność D13_Analiza techniczna procesów i produktów przemyslowych Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Forma dydaktyczna Semestr ECTS Waga Zaliczenie Kod Godziny wyklady 2 15 1,0 1,0 zaliczenie W Gryta Marek ([email protected]) Nauczyciel odpowiedzialny Inni nauczyciele Wymagania wstępne W-1 podstawy technologii chemicznej Cele modulu/przedmiotu C-1 Umiejętnośc analizowania przebiegu procesu technologicznego i poznanie możliwości jego sterowania oraz optymalizacji Treści programowe z podzialem na formy zajęć Liczba godzin T-W-1 Kategorie i metody analizy procesów, instrumenty kontroli, analiza w czasie rzeczywistym, parametry procesu, kryteria oceny przebiegu procesu, zasady doboru procesów i ich parametrów metody pomiarów i automatyki, analiza wykorzystania surowców, wykresy strumieniowe, organizacja procesów, ocena efektywności procesu, wizualizacja procesu, analiza modelowa. 15 Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin uczestnictwo w zajęciach 15 A-W-1 zapoznanie z literaturą przedmiotu 11 A-W-2 przygotowanie do kolokwium 4 A-W-3 Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne M-1 wyklad i prezentacje Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca) S-1 kolokwium P Zamierzone efekty ksztalcenia Odniesienie do efektów ksztalcenia dla kierunku studiów Odniesienie do efektów ksztalcenia prowadzących do uzyskania tytulu zawodowego inżyniera Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru ksztalcenia Metody nauczania Cel przedmiotu Treści programowe Sposób oceny Wiedza TCH_2A_W11 TCH_2A_W12 TCH_2A_W13 T2A_W04 T2A_W05 T2A_W06 T2A_W07 InzA2_W01 InzA2_W02 InzA2_W05 C-1 S-1 T-W-1 M-1 TCH_2A_D13-08_W11 Zna materialy i spsooby realizacji technologii oraz potrafi ocenić przebieg jej realizacji Umiejętności TCH_2A_U12 T2A_U16 InzA2_U04 C-1 S-1 T-W-1 M-1 TCH_2A_D13-08_U01 Potrafi porównywać rózne rozwiązania technologiczne Inne kompetencje spoleczne i personalne TCH_2A_K01 T2A_K02 T2A_K06 InzA2_K01 InzA2_K02 C-1 S-1 T-W-1 M-1 TCH_2A_D13-08_K01 Potrafi myśleć i dzialać w sposób kreatywny

Upload: vuongphuc

Post on 11-Jan-2017

249 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejKierunek studiw

  Forma studiw

  Tytu zawodowy absolwenta

  ECTS

  Forma zaliczenia

  Kod

  Blok obieralny

  Jzyk

  Grupa obieralna

  Technologia chemiczna

  stacjonarna

  magister inynier

  TCH_2A_S_D13_08

  1,0

  zaliczenie polski

  ECTS (formy) 1,0

  Poziom drugi

  Obszary studiw nauki techniczne

  Profil oglnoakademicki

  Modu

  Przedmiot Analiza procesw przemysowych

  Specjalno D13_Analiza techniczna procesw i produktwprzemysowych

  Jednostka prowadzca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynieriirodowiska

  Forma dydaktyczna Semestr ECTS Waga ZaliczenieKod Godziny

  wykady 2 15 1,0 1,0 zaliczenieW

  Gryta Marek ([email protected])Nauczyciel odpowiedzialny

  Inni nauczyciele

  Wymagania wstpneW-1 podstawy technologii chemicznej

  Cele moduu/przedmiotuC-1 Umiejtnoc analizowania przebiegu procesu technologicznego i poznanie moliwoci jego sterowania oraz optymalizacji

  Treci programowe z podziaem na formy zaj Liczba godzin

  T-W-1Kategorie i metody analizy procesw, instrumenty kontroli, analiza w czasie rzeczywistym, parametryprocesu, kryteria oceny przebiegu procesu, zasady doboru procesw i ich parametrw metodypomiarw i automatyki, analiza wykorzystania surowcw, wykresy strumieniowe, organizacja procesw,ocena efektywnoci procesu, wizualizacja procesu, analiza modelowa.

  15

  Obcienie prac studenta - formy aktywnoci Liczba godzinuczestnictwo w zajciach 15A-W-1

  zapoznanie z literatur przedmiotu 11A-W-2

  przygotowanie do kolokwium 4A-W-3

  Metody nauczania / narzdzia dydaktyczneM-1 wykad i prezentacje

  Sposoby oceny (F - formujca, P - podsumowujca)S-1 kolokwiumP

  Zamierzone efekty ksztaceniaOdniesienie do efektwksztacenia dla kierunku

  studiw

  Odniesienie doefektw ksztaceniaprowadzcych douzyskania tytuu

  zawodowegoinyniera

  Odniesienie doefektw

  zdefiniowanych dlaobszaru ksztacenia

  Metodynauczania

  Celprzedmiotu

  Treciprogramowe

  Sposboceny

  Wiedza

  TCH_2A_W11TCH_2A_W12TCH_2A_W13

  T2A_W04T2A_W05T2A_W06T2A_W07

  InzA2_W01InzA2_W02InzA2_W05

  C-1 S-1T-W-1

  M-1TCH_2A_D13-08_W11Zna materiay i spsooby realizacji technologii oraz potrafi oceniprzebieg jej realizacji

  Umiejtnoci

  TCH_2A_U12 T2A_U16 InzA2_U04 C-1 S-1T-W-1 M-1TCH_2A_D13-08_U01Potrafi porwnywa rzne rozwizania technologiczne

  Inne kompetencje spoeczne i personalne

  TCH_2A_K01 T2A_K02T2A_K06InzA2_K01InzA2_K02 C-1 S-1

  T-W-1 M-1TCH_2A_D13-08_K01Potrafi myle i dziaa w sposb kreatywny

  Analiza procesw przemysowych

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejEfekt Ocena Kryterium oceny

  WiedzaTCH_2A_D13-08_W11 2,0 mie potrafi zanalizowac przebiegiu procesu technologicznego

  3,0 rozumie kolejno procesu, rozpoznaje trudnoci w jego realizacji3,5 Potrafi zdefiniowa zalety i wady procesu, wskazuje na mozliwoci jego zoptymalizowania4,0 Potrafi podzieli proces technologiczny na etapy, rozumie ich podstawy4,5 Dobrze analizuje realizacj procesw, wskazuje opcjonalnie mozliwe modyfikacje5,0 Bardzo dobrze analizuje proces, znajduje problemy i potrafi wskaza metody ich rozwizania

  UmiejtnociTCH_2A_D13-08_U01 2,0

  3,0 Zauwaa i potrafi zefiniowac podstawoew rnice (wady i zalety) porwnywanych rozwiza technologicznych.3,54,04,55,0

  Inne kompetencje spoeczne i personalneTCH_2A_D13-08_K01 2,0

  3,0 Z kilku rozwiz wskazuje lepsze i potrafi umotywawa ten wybr3,54,04,55,0

  Literatura podstawowa1. Schmidt Szaowski K., Sentek J., Podstawy technologii chemicznej. Organizacja procesw produkcyjnych, Oficyna WydawniczaPolitechniki Warszawskiej, Warszawa, 20012. K. Peszyski, Pomiary i automatyka dla chemikw, Wydawnictwo Akademi Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz, 19993. J. Jeowski, Wprowadzenie do projektowania systemw technologii chemicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,Rzeszw, 2001

  Literatura uzupeniajca1. Karpiski T., Kozowski M., Materiay do projektowania procesw technologicznych. Wzory dokumentacji technologicznej i daneoglne cz. 1, Politechnika Koszaliska, Koszalin, 20022. K.J. Clevett, Process analyzer technology, Willey, New York, 1997

  Data aktualizacji: 13-03-2013

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejKierunek studiw

  Forma studiw

  Tytu zawodowy absolwenta

  ECTS

  Forma zaliczenia

  Kod

  Blok obieralny

  Jzyk

  Grupa obieralna

  Technologia chemiczna

  stacjonarna

  magister inynier

  TCH_2A_S_D05_10

  1,0

  zaliczenie polski

  ECTS (formy) 1,0

  Poziom drugi

  Obszary studiw nauki techniczne

  Profil oglnoakademicki

  Modu

  Przedmiot Analiza produktw handlowych

  Specjalno D05_Technologia rodkw pomocniczych i kosmetykw

  Jednostka prowadzca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

  Forma dydaktyczna Semestr ECTS Waga ZaliczenieKod Godziny

  wykady 2 15 1,0 1,0 zaliczenieW

  Milchert Eugeniusz ([email protected])Nauczyciel odpowiedzialny

  Inni nauczyciele

  Wymagania wstpneW-1 Przed rozpoczciem studiowania tego przedmiotu student powinien zaliczy chemi analityczn i fizyczn.

  Cele moduu/przedmiotu

  C-1Zapoznanie studentw z podstawowymi oznaczeniami chemicznych produktw handlowych, przyblienie technikspektrometrycznych: spektrometrii atomowej emisyjnej, absorpcyjnej, fluoroscencyjnej, czsteczkowej w zakresienadfioletowym i widzialnym, spektrometrii w podczerwieni i ramanowskiej spektrometrii z plazm sprzon indukcyjnie,spektrometri emisyjn promieniowania rentgenowskiego, spektrometrii jdrowego rezonansu magnetycznego.

  C-2 Uksztatowanie i pogbienie umiejtnoci w zakresie chromatografii gazowej i cieczowej w poczeniu ze spektrometri masi spektrometri w podczerwieni.C-3 Uksztatowanie umiejtnoci z zakresu wykorzystania temograwimetrii i metod termicznych.

  Treci programowe z podziaem na formy zaj Liczba godzin

  T-W-1 Oznaczanie podstawowych wasnoci fizykochemicznych zwizkw o znaczeniu handlowym. Gsto,lepko, napicie powierzchniowe, temperatura wrzenia, topnienia. 2

  T-W-2 Metody spektrometryczne. Spektrometria czsteczkowa w zakresie widzialnym i nadfiolecie.Spektrometria w podczerwieni i ramanowska. 4

  T-W-3 Interpretacja widm 1H NMR i 13C NMR. 2

  T-W-4 Wysokosprawna chromatografia cieczowa. 4

  T-W-5 Najnowsze zastosowania chromatografii gazowej. 1

  T-W-6 Analiza termiczna i rznicowa kalorymetria. 2

  Obcienie prac studenta - formy aktywnoci Liczba godzinUdzia w wykadach 15A-W-1

  Konsultacje z prowadzcym przedmiot. 3A-W-2

  Przygotowanie do zaliczenia 10A-W-3

  Zaliczenie 2A-W-4

  Metody nauczania / narzdzia dydaktyczneM-1 Wykad informacyjny w poczeniu z prezentacj budowy spektrometru i chromatografu cieczowego lub gazowego.

  Sposoby oceny (F - formujca, P - podsumowujca)S-1 Ocena okresowa (pisemna) wiedzy studenta po zakoczeniu wykadw z zakresu metod spektrometrycznych.F

  S-2 Ocena okresowa (pisemna) wiedzy studenta z zakresu metod chromatograficznych.F

  Zamierzone efekty ksztaceniaOdniesienie do efektwksztacenia dla kierunku

  studiw

  Odniesienie doefektw ksztaceniaprowadzcych douzyskania tytuu

  zawodowegoinyniera

  Odniesienie doefektw

  zdefiniowanych dlaobszaru ksztacenia

  Metodynauczania

  Celprzedmiotu

  Treciprogramowe

  Sposboceny

  Wiedza

  Analiza produktw handlowych

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii Chemicznej

  TCH_2A_W04TCH_2A_W07

  T2A_W02T2A_W03

  InzA2_W02InzA2_W03

  C-1C-2C-3

  S-1S-2

  T-W-1T-W-2T-W-3 M-1

  TCH_2A_D05-10_W01Potrafi dobiera metody analizy produktu handlowego wzaleznoci od potrzeb i wymaga rynku. Potrafi opisa ischarakteryzowa metod przedstawion na wykadzie.

  T-W-4T-W-5T-W-6

  Umiejtnoci

  TCH_2A_U08 T2A_U08T2A_U09 InzA2_U02C-1C-2C-3

  S-1S-2

  T-W-1T-W-2T-W-3 M-1

  TCH_2A_D05-10_U01Student powinien umie interpretowa i analizowa wynikioznacze analitycznych, powinien umie przeprowadzioznaczenie analityczne typu spektrometryzcnego lubchromatograficznego.

  T-W-4T-W-5T-W-6

  Inne kompetencje spoeczne i personalne

  TCH_2A_K02 T2A_K07 InzA2_K01C-1C-2C-3

  S-2T-W-1T-W-2T-W-3

  M-1TCH_2A_D05-10_K01Nabdzie postawy otwartoci w stosowaniu nowoczesnychmetod analizy zwizkw i preparatw chemicznych.

  T-W-4T-W-5T-W-6

  Efekt Ocena Kryterium oceny

  WiedzaTCH_2A_D05-10_W01 2,0 Student nie zna podstawowych metod oznaczania wasnoci fizykochemicznych zwizkw wystepujcych w obrociehandlowym.

  3,0 Posiada wiedz z zakresu oznacze spektrometrycznych, spektrometrii w zakresie widzialnym, w podczerwieni, nadfiolecie,spektrometrii ramanowskiej.3,5 Posiada wiedz z zakresu oznacze spektrometrycznych, spektrometrii w zakresie widzialnym, w podczerwieni, nadfiolecie,spektrometrii ramanowskiej, interpretacji widm 1H i 13C NMR.

  4,0Posiada wiedz z zakresu oznacze spektrometrycznych, spektrometrii w zakresie widzialnym, w podczerwieni, nadfiolecie,spektrometrii ramanowskiej, interpretacji widm 1H i 13C NMR. Ma ogln orientacj w zasadach stosowania chromatografiigazowej.

  4,5 Posiada wiedz z zakresu oznacze spektrometrycznych, spektrometrii w zakresie widzialnym, w podczerwieni, nadfiolecie,spektrometrii ramanowskiej, interpretacji widm 1H i 13C NMR i zastosowa metod chromatograficznych.

  5,0Posiada wiedz z zakresu oznacze spektrometrycznych, spektrometrii w zakresie widzialnym, w podczerwieni, nadfiolecie,spektrometrii ramanowskiej, interpretacji widm 1H i 13C NMR, zastosowa metod chromatograficznych i metod analizytermicznej wraz z rnicow kalorymetri..

  UmiejtnociTCH_2A_D05-10_U01 2,0 Nie umie przedstawi metod stosowanych w oznaczaniu podstawowych wasnoci fizykochemicznych zwizkw.

  3,0 Umie przedstawi metody stosowane w oznaczaniu podstawowych wasnoci fizykochemicznych zwizkw.3,5 Umie przedstawi metody stosowane w oznaczaniu podstawowych wasnoci fizykochemicznych zwizkw. Potrafiinterpretowa wyniki oznacze spektrometrycznych jak UV-VIS, IR.4,0 Umie przedstawi metody stosowane w oznaczaniu podstawowych wasnoci fizykochemicznych zwizkw. Potrafiinterpretowa wyniki oznacze spektrometrycznych jak UV-VIS, IR, spektrometria ramanowska.4,5 Umie przedstawi metody stosowane w oznaczaniu podstawowych wasnoci fizykochemicznych zwizkw. Potrafiinterpretowa wyniki oznacze spektrometrycznych jak UV-VIS, IR, spektrometria ramanowska, spektrometria 1H NMR.

  5,0Umie przedstawi metody stosowane w oznaczaniu podstawowych wasnoci fizykochemicznych zwizkw. Potrafiinterpretowa wyniki oznacze spektrometrycznych jak UV-VIS, IR, spektrometria ramanowska, spektrometria 1H NMR,analiza termiczna i rnicowa kalorymetria.

  Inne kompetencje spoeczne i personalneTCH_2A_D05-10_K01 2,0

  3,0 Jest osoba kompetentn w ocenie analiz metod IR, UV-ViS, 1H NMR3,54,04,55,0

  Literatura podstawowa1. Skoog D.A., West D.M., Holler F.J., Crouch S.R.,, Podstawy chemii analitycznej t.1, PWN, Warszawa, 2007, pierwsze

  2. Skoog D.A., West D.M., Holler F.J., Crouch S.R.,, Podstawy chemii analitycznej t.2, PWN, Warszawa, 2007, pierwsze

  Literatura uzupeniajca1. Praca zbiorowa, Kontrola analityczna w przemyle chemicznym, PWT, Warszawa, 1957, pierwsze

  2. Witkiewicz Z., Hetper J.,, Chromatografia gazowa, WNT, Warszawa, 2009, drugie

  3. Cygaski A.,, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa, 2009, czwarte

  Data aktualizacji: 25-03-2013

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejKierunek studiw

  Forma studiw

  Tytu zawodowy absolwenta

  ECTS

  Forma zaliczenia

  Kod

  Blok obieralny

  Jzyk

  Grupa obieralna

  Technologia chemiczna

  stacjonarna

  magister inynier

  TCH_2A_S_D13_03

  4,0

  egzamin polski

  ECTS (formy) 4,0

  Poziom drugi

  Obszary studiw nauki techniczne

  Profil oglnoakademicki

  Modu

  Przedmiot Analiza techniczna produktw przemysowych

  Specjalno D13_Analiza techniczna procesw i produktwprzemysowych

  Jednostka prowadzca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynieriirodowiska

  Forma dydaktyczna Semestr ECTS Waga ZaliczenieKod Godziny

  laboratoria 1 60 2,0 0,6 zaliczenieL

  wykady 1 45 2,0 1,0 egzaminW

  Arabczyk Walerian ([email protected])Nauczyciel odpowiedzialnyMoszyski Dariusz ([email protected]), Narkiewicz Urszula([email protected])Inni nauczyciele

  Wymagania wstpneW-1 Chemia nieorganiczna

  W-2 Chemia organiczna

  W-3 Analiza chemiczna

  Cele moduu/przedmiotuC-1 zapoznanie studentw z metodami analizy technicznej produktw przemysowych

  Treci programowe z podziaem na formy zaj Liczba godzinT-L-1 Oznaczanie barwy i zawartoci rnych form dwutlenku wgla w wodzie 10

  T-L-2 Badanie waciwoci fizycznych nawozw mineralnych analiza granulometryczna, kt zsypu, twardo 10

  T-L-3 Oznaczanie zawartoci CO2 i CO w powietrzu 10

  T-L-4 Badanie waciwoci paliw staych i ciekych zawarto wilgoci oraz popiou, gsto, temperaturazaponu 10

  T-L-5 Oznaczanie gstoci tworzyw sztucznych 10

  T-L-6 Techniczne pomiary wiskozymetryczne. 10

  T-W-1 Pojcie analizy technicznej. Zarzdzanie jakoci. 5

  T-W-2 Bdy w analizie chemicznej precyzja i czuo metody, rodzaje bdw, sposoby wyraania bdw,niepewno pomiaru, walidacja metody. 5

  T-W-3 Operacje jednostkowe w analizie technicznej rozdrabnianie, rozpuszczanie, ugowanie, ekstrakcja,strcanie, oddzielanie, stapianie 5

  T-W-4 Analiza techniczna nawozw mineralnych 5

  T-W-5 Analiza techniczna wody i ciekw 5

  T-W-6 Analiza techniczna powietrza 5

  T-W-7 Analiza techniczna paliw 5

  T-W-8 Analiza techniczna tworzyw sztucznych 5

  T-W-9 Analiza techniczna pigmentw 5

  Obcienie prac studenta - formy aktywnoci Liczba godzinuczestnictwo w zajciach 60A-L-1

  uczestnictwo w zajciach 45A-W-1

  zapoznanie si z literatur przedmiotu 10A-W-2

  przygotowanie do sprawdzianu 5A-W-3

  Metody nauczania / narzdzia dydaktyczne

  Analiza techniczna produktw przemysowych

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejMetody nauczania / narzdzia dydaktyczneM-1 wykad inforamacyjny

  M-2 wiczenia laboratoryjne

  Sposoby oceny (F - formujca, P - podsumowujca)S-1 zaliczenieP

  Zamierzone efekty ksztaceniaOdniesienie do efektwksztacenia dla kierunku

  studiw

  Odniesienie doefektw ksztaceniaprowadzcych douzyskania tytuu

  zawodowegoinyniera

  Odniesienie doefektw

  zdefiniowanych dlaobszaru ksztacenia

  Metodynauczania

  Celprzedmiotu

  Treciprogramowe

  Sposboceny

  Wiedza

  TCH_2A_W08 T2A_W03 InzA2_W02 C-1 S-1

  T-W-1T-W-2T-W-3T-W-4T-W-5

  M-1M-2

  TCH_2A_D13-03_W01znajomo technik analizy technicznej

  T-W-6T-W-7T-W-8T-W-9

  Umiejtnoci

  TCH_2A_U08 T2A_U08T2A_U09 InzA2_U02 C-1 S-1T-L-1T-L-2T-L-3

  M-1M-2

  TCH_2A_D13-03_U01zdolno wyboru waciwej techniki analizy technicznej doosignicia zamierzonego celu

  T-L-4T-L-5T-L-6

  Inne kompetencje spoeczne i personalne

  Efekt Ocena Kryterium oceny

  WiedzaTCH_2A_D13-03_W01 2,0

  3,0 student zna podstawowe metody analizy technicznej i potrafi waciwie dobra je do przedmiotu badania3,54,04,55,0

  UmiejtnociTCH_2A_D13-03_U01 2,0

  3,0 student potrafi waciwie zaplanowa oraz przeprowadzi analiz wedug pozonanych procedu badawczych3,54,04,55,0

  Inne kompetencje spoeczne i personalne

  Literatura podstawowa1. W. Cygaski, B. Ptaszyski, J. Krystek, Obliczenia w analizie chemicznej, WNT, Warszawa, 2000

  2. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 1997

  Data aktualizacji: 28-03-2013

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejKierunek studiw

  Forma studiw

  Tytu zawodowy absolwenta

  ECTS

  Forma zaliczenia

  Kod

  Blok obieralny

  Jzyk

  Grupa obieralna

  Technologia chemiczna

  stacjonarna

  magister inynier

  TCH_2A_S_D09_09

  2,0

  egzamin polski

  ECTS (formy) 2,0

  Poziom drugi

  Obszary studiw nauki techniczne

  Profil oglnoakademicki

  Modu

  Przedmiot Aparatura procesw wytwarzania nowoczesnychmateriaw

  Specjalno D09_Technologia nowych materiaw

  Jednostka prowadzca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynieriirodowiska

  Forma dydaktyczna Semestr ECTS Waga ZaliczenieKod Godziny

  wykady 2 30 2,0 1,0 egzaminW

  Arabczyk Walerian ([email protected])Nauczyciel odpowiedzialny

  Narkiewicz Urszula ([email protected]), Pelka Rafal ([email protected])Inni nauczyciele

  Wymagania wstpneW-1 Technologia nowych materiaw i Techniki badania materiaw.

  Cele moduu/przedmiotuC-1 Zapoznanie studentw z rnymi technikami wytwarzania nowych materiaw.

  C-2 Zapoznanie studentw z aparatur pomiarow i preparacyjn stosowan przy otrzymywaniu nowych materiaw.

  Treci programowe z podziaem na formy zaj Liczba godzinT-W-1 Okrelenie tematyki wykadw, warunkw i sposobw zalicze przedmiotu. 1

  T-W-2 Zastosowanie wysokiej i bardzo wysokiej prni. Elementy aparatury prniowej. Pompy. Prniomierze. 3

  T-W-3 Wykrywanie nieszczelnoci. Elementy urzdze prniowych. Komory, przewody, zawory, wzierniki.Urzdzenia wysokiej prni do celw metalurgicznych. 3

  T-W-4 Pomiar cinie czstkowych. Spektrometry masowe. Urzdzenia do pomiaru natenia przepywu. 3

  T-W-5Urzdzenia do wykorzystywania wizki elektronowej. Piece elektronowe. Spawarki elektronowe.Urzdzenia do precyzyjnej obrbki wizk elektronow, do prniowego pokrywania powierzchni, donaparowywania.

  4

  T-W-6 Urzdzenia do otrzymywania plazmy. Napylanie katodowe. Implantacja jonw. 3

  T-W-7 Urzdzenia do otrzymywania cienkich filmw. 4

  T-W-8 Urzdzenia do otrzymywania monokrysztaw (krzemu, metali, pprzewodnikw). 3

  T-W-9 Lasery i urzdzenia wykorzystujce wizki laserowe. 3

  T-W-10 Aparatura wysokocinieniowa. Materiay, urzdzenia (kompresory, manometry, zawory). 3

  Obcienie prac studenta - formy aktywnoci Liczba godzinuczestnictwo w zajciach 30A-W-1

  Czytanie literatury zwizanej z tematyk wykadw. 16A-W-2

  Przygotowanie sie do zaliczenia. 12A-W-3

  Egzamin. 2A-W-4

  Metody nauczania / narzdzia dydaktyczneM-1 Wykad informacyjny

  Sposoby oceny (F - formujca, P - podsumowujca)S-1 Kolokwia.F

  S-2 Ocena aktywnoci podczas zaj.F

  S-3 Egzamin ustny.P

  Aparatura procesw wytwarzania nowoczesnych materiaw

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii Chemicznej

  Zamierzone efekty ksztaceniaOdniesienie do efektwksztacenia dla kierunku

  studiw

  Odniesienie doefektw ksztaceniaprowadzcych douzyskania tytuu

  zawodowegoinyniera

  Odniesienie doefektw

  zdefiniowanych dlaobszaru ksztacenia

  Metodynauczania

  Celprzedmiotu

  Treciprogramowe

  Sposboceny

  Wiedza

  TCH_2A_W13 T2A_W07 InzA2_W02 C-1C-2S-1S-2S-3

  T-W-1T-W-2T-W-3T-W-4T-W-5

  M-1TCH_2A_D09-09_W01Student ma obszern wiedz na temat metod, technik, narzdzii materiaw stosowanych podczas wdraania i realizacjiprocesw technologicznych otrzymywania nowych materiaw.

  T-W-6T-W-7T-W-8T-W-9T-W-10

  Umiejtnoci

  Inne kompetencje spoeczne i personalne

  Efekt Ocena Kryterium oceny

  WiedzaTCH_2A_D09-09_W01 2,0

  3,0 Student ma wiedz na temat metod, technik, narzdzi i materiaw stosowanych podczas technologicznych proceswotrzymywania nowych materiaw. Wiedza ta w odniesieniu do treci programowych przedmiotu jest na poziomie 60%.3,54,04,55,0

  Umiejtnoci

  Inne kompetencje spoeczne i personalne

  Literatura podstawowa1. Groszkowski J., Technika wysokiej prni, WNT, Warszawa, 19782. Michalski J., Fizykochemiczne podstawy otrzymywania powok z fazy gazowej, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej,Warszawa, 20003. Arabczyk W., materiay pomocnicze do wykadw (nie opublikowane lecz dostpne dla studentw)

  Data aktualizacji: 29-09-2012

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejKierunek studiw

  Forma studiw

  Tytu zawodowy absolwenta

  ECTS

  Forma zaliczenia

  Kod

  Blok obieralny

  Jzyk

  Grupa obieralna

  Technologia chemiczna

  stacjonarna

  magister inynier

  TCH_2A_S_D10_06

  2,0

  egzamin polski

  ECTS (formy) 2,0

  Poziom drugi

  Obszary studiw nauki techniczne

  Profil oglnoakademicki

  Modu

  Przedmiot Aplikacje bionanomateriaw

  Specjalno D10_Nanotechnologie

  Jednostka prowadzca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynieriirodowiska

  Forma dydaktyczna Semestr ECTS Waga ZaliczenieKod Godziny

  wykady 2 30 2,0 1,0 egzaminW

  Mijowska Ewa ([email protected])Nauczyciel odpowiedzialny

  Inni nauczyciele

  Wymagania wstpneW-1 Chemia organiczna I

  W-2 Chemia organiczna II

  W-3 Technologia chemiczna surowce przemysu syntezy chemicznej

  W-4 Chemia oglna i nieorganiczna I

  W-5 Technologia oglna i nieorganiczna II

  Cele moduu/przedmiotu

  C-1 Zapoznanie studentw z metodami otrzymywania bionanomateriaw, z ich struktur oraz waciwociami, ktre wywaj naich szerokie zastosowanie w medycynie i w innych galziach ycia.

  Treci programowe z podziaem na formy zaj Liczba godzinT-W-1 Najnowszy stan wiedzy na temat nowych bionanomateriaw 3

  T-W-2 Dendrymery, proteiny, polipeptydy, lipidy kationowe, oddczynniki prowokujce tworzenie czstek DNA,polimery 3

  T-W-3 Nanorurki wglowe, nanokrystaliczne materiay magnetyczne 3

  T-W-4 Nanomuszle zota 2

  T-W-5 Magnetyczne nanosfery 2

  T-W-6 Zastosowania bionanomateriaw 2

  T-W-7 Nanotechnologia w niewirusowym transporcie genw 3

  T-W-8 Nanomateriay w transporcie lekw antyrakowych 3

  T-W-9 Zastosowanie w diagnozie i terapii nanomuszli metali 3

  T-W-10 Nanotechnologia a oczyszczanie oddczynikw biologicznych 3

  T-W-11 Wpyw bionanotechnologii na przemys, spoeczestwo i edukacj 3

  Obcienie prac studenta - formy aktywnoci Liczba godzinZapoznanie si z literatur przedmiotu 30A-W-1

  Przygotowanie si do egzaminu z przedmiotu 30A-W-2

  Metody nauczania / narzdzia dydaktyczneM-1 Prezentacja multimedialana

  Sposoby oceny (F - formujca, P - podsumowujca)S-1 Ocena aktywnoci na zajciachF

  S-2 Egzamin z wykadwP

  Aplikacje bionanomateriaw

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii Chemicznej

  Zamierzone efekty ksztaceniaOdniesienie do efektwksztacenia dla kierunku

  studiw

  Odniesienie doefektw ksztaceniaprowadzcych douzyskania tytuu

  zawodowegoinyniera

  Odniesienie doefektw

  zdefiniowanych dlaobszaru ksztacenia

  Metodynauczania

  Celprzedmiotu

  Treciprogramowe

  Sposboceny

  Wiedza

  TCH_2A_W01TCH_2A_W11TCH_2A_W12

  T2A_W01T2A_W04T2A_W05T2A_W06

  InzA2_W01InzA2_W05 C-1

  S-1S-2

  T-W-1T-W-2T-W-3T-W-4T-W-5T-W-6

  M-1TCH_2A_D10-06_W01Definiowanie i wyliczanie gwnych zastosowabionanomateriaw oraz opisywanie ich struktury

  T-W-7T-W-8T-W-9T-W-10T-W-11

  Umiejtnoci

  TCH_2A_U10TCH_2A_U11

  T2A_U11T2A_U12T2A_U15

  InzA2_U01InzA2_U06 C-1

  S-1S-2

  T-W-1T-W-2T-W-3T-W-4T-W-5T-W-6

  M-1TCH_2A_D10-06_U01Korzystanie z wiedzy do analizy i oceny funkcjonowanianowych bionanomateriaw oraz zaprezentowanie ichzastosowa

  T-W-7T-W-8T-W-9T-W-10T-W-11

  Inne kompetencje spoeczne i personalne

  Efekt Ocena Kryterium oceny

  WiedzaTCH_2A_D10-06_W01 2,0 nie potrafi wcale definiowa i wylicza gwnych zastosowa bionanomateriaw oraz opisywa ich struktury

  3,0 w co najmniej 51% potrafi definiowa i wylicza gwne zastosowania bionanomateriaw oraz opisywa ich struktury3,5 w co najmniej 61% potrafi definiowa i wylicza gwne zastosowania bionanomateriaw oraz opisywa ich struktury4,0 w co najmniej 71% potrafi definiowa i wylicza gwne zastosowania bionanomateriaw oraz opisywa ich struktury4,5 w co najmniej 81% potrafi definiowa i wylicza gwne zastosowania bionanomateriaw oraz opisywa ich struktury5,0 w co najmniej 91% potrafi definiowa i wylicza gwne zastosowania bionanomateriaw oraz opisywa ich struktury

  UmiejtnociTCH_2A_D10-06_U01 2,0 nie potraf wcale korzysta z wiedzy do analizy i oceny funkcjonowanianowych bionanomateriaw oraz zaprezentowa ich zastosowanie

  3,0 w co najmniej 51% potrafi korzysta z wiedzy do analizy i oceny funkcjonowanianowych bionanomateriaw oraz zaprezentowa ich zastosowanie3,5 w co najmniej 61% potrafi korzysta z wiedzy do analizy i oceny funkcjonowanianowych bionanomateriaw oraz zaprezentowa ich zastosowanie4,0 w co najmniej 71% potrafi korzysta z wiedzy do analizy i oceny funkcjonowanianowych bionanomateriaw oraz zaprezentowa ich zastosowanie4,5 w co najmniej 81% potrafi korzysta z wiedzy do analizy i oceny funkcjonowanianowych bionanomateriaw oraz zaprezentowa ich zastosowanie5,0 w co najmniej 91% potrafi korzysta z wiedzy do analizy i oceny funkcjonowanianowych bionanomateriaw oraz zaprezentowa ich zastosowanie

  Inne kompetencje spoeczne i personalne

  Literatura podstawowa1. C.S.S.R. Kumar, J. Hormes, C. Leuschner, Nanofabrication towards biomedical applications, Wiley-Vch, 2005

  2. A.V.Narlkar, Y.Y. Fu, The Oxford Handbook of Nanoscience and Technolofy- Applications, OXFORD University press, 2010

  Data aktualizacji: 08-05-2012

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejKierunek studiw

  Forma studiw

  Tytu zawodowy absolwenta

  ECTS

  Forma zaliczenia

  Kod

  Blok obieralny

  Jzyk

  Grupa obieralna

  Technologia chemiczna

  stacjonarna

  magister inynier

  TCH_2A_S_D16_11

  2,0

  zaliczenie polski

  ECTS (formy) 2,0

  Poziom drugi

  Obszary studiw nauki techniczne

  Profil oglnoakademicki

  Modu

  Przedmiot Artykuy chemii gospodarczej

  Specjalno D16_Kontrola jakoci produktw organicznych

  Jednostka prowadzca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

  Forma dydaktyczna Semestr ECTS Waga ZaliczenieKod Godziny

  laboratoria 2 15 1,0 0,6 zaliczenieL

  wykady 2 15 1,0 1,0 zaliczenieW

  Bartkowiak Marcin ([email protected])Nauczyciel odpowiedzialny

  Bartkowiak Marcin ([email protected])Inni nauczyciele

  Wymagania wstpneW-1 Podstawy chemii i technologii chemicznej w zakresie odpowiadajcym studiom 2-go stopnia.

  Cele moduu/przedmiotu

  C-1 Zapoznanie studentw z podstawamie chemii zwizkw powierzchniowo czynnych, ich budow i waciwociami z niejwynikajcymi.

  C-2 Zapoznanie studentw z najwaniejszymi metodami analizy zwizkw powierzchniowo czynnych, okrelaniem ichwaciwoci uytkowych.

  C-3 Zapoznanie studentw z zastosowaniami zwizkw powierzchniowo czynnych, oraz wyborem odpowiednich surfaktantw dokonkretnych zastosowa z uwzgldnieniem ich budowy chemicznej i waciwoci uytkowych.

  Treci programowe z podziaem na formy zaj Liczba godzinT-L-1 Pomiar napicia powierzchniowego (metoda tensjometryczna) 3

  T-L-2 Okrelanie klasy surfaktanta metodami wskanikowymi 3

  T-L-3 Pomiar zdolnoci zwilajcych 3

  T-L-4 Oznaczanie zdolnoci dyspergowania myde wapniowych 3

  T-L-5 Oznaczanie zdolnoci emulgowania. 3

  T-W-1 Surfaktanty- wiadomoci oglne, aktywno, rodzaje. 2

  T-W-2 Myda. Toaletowe i specjalne. Ocena organoleptyczna myde. Wpyw zawartoci kwasw tuszczowych iywicznych oraz alkaliw na jako i przydatno myde. 2

  T-W-3 Proszki do prania, pyny piorce i myjce - zastosowanie we wkiennictwie, ochronie wyrobw przeddrobnoustrojami (utrzymanie higieny, produkcja kosmetykw, ochrona drewna), 2

  T-W-4 Surfaktanty - zastosowania w chemii organicznej: katalizatory i rodowiska reakcyjne. 2

  T-W-5Waciwoci uytkowe artykuw chemii gospodarczej: pH, wasnoci pianotwrcze, zdolno piorca,zdolno zwilania, emulgowania, liczba rozmakania, odporno na wod tward, waciwociprzeciwzbrylajce, skad ziarnowy, gsto nasypowa, zawarto aktywnego tlenu.

  6

  T-W-6 Waciwoci biologiczne i wpyw na rodowisko naturalne. 1

  Obcienie prac studenta - formy aktywnoci Liczba godzinUczestniczenie w zajciach. 15A-L-1

  Samodzielna praca - przygotowanie do zaj. 6A-L-2

  Konsultacje z prowadzcym 4A-L-3

  Opracowanie wynikw wicze i przygotowanie sprawozda. 5A-L-4

  Uczestniczenie w zajciach 15A-W-1

  Samodzielna praca z literatur przedmiotu 3A-W-2

  Konsultacje z prowadzcym 2A-W-3

  Samodzielna praca - przygotowanie do zaliczenia. 8A-W-4

  Zaliczenie wykadw 2A-W-5

  Artykuy chemii gospodarczej

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejMetody nauczania / narzdzia dydaktyczneM-1 Wykad informacyjny z prezentacj multimedialn.

  M-2 wiczenia laboratoryjne poczone z dyskusj dot. analizy konkretnych problemw w kontroli jakoci.

  Sposoby oceny (F - formujca, P - podsumowujca)S-1 Ocena przygotowania do wicze laboratoryjnychF

  S-2 Zaliczenie pisemne z tematyki wykadw.P

  S-3 Zaliczenie pisemne z tematyki wicze laboratoryjnych.P

  Zamierzone efekty ksztaceniaOdniesienie do efektwksztacenia dla kierunku

  studiw

  Odniesienie doefektw ksztaceniaprowadzcych douzyskania tytuu

  zawodowegoinyniera

  Odniesienie doefektw

  zdefiniowanych dlaobszaru ksztacenia

  Metodynauczania

  Celprzedmiotu

  Treciprogramowe

  Sposboceny

  Wiedza

  TCH_2A_W04TCH_2A_W05TCH_2A_W07TCH_2A_W11

  T2A_W02T2A_W03T2A_W04

  InzA2_W02InzA2_W03InzA2_W05

  C-1C-2C-3

  S-2

  T-L-1T-L-2T-L-3T-L-4T-L-5T-W-1 M-1

  M-2

  TCH_2A_D16-11_W01Student zna podstawy budowy i waciwoci zwizkwpowierzchniowo czynnych i rodkw pomocniczych stosowanychw artykuach chemii gospodarczej. Rozumie zasady ichdziaania, wpyw budowy na aktywno, a take potrafiwymieni rodzaje surfaktantw.Potrafi szczegowo opisa zastosowania rnych grupsurfaktantw w rnych dziedzinach ycia, take w praktyceprzemysowej. Potrafi opisa waciwoci uytkowe artykuwchemii gospodarczej i zna metody ich oznaczania. Zna wpywzwizkw powierzchniowo czynnych na rodowisko naturalne iich waciwoci biologiczne.

  T-W-2T-W-3T-W-4T-W-5T-W-6

  Umiejtnoci

  TCH_2A_U02TCH_2A_U17TCH_2A_U18TCH_2A_U20

  T2A_U01T2A_U14T2A_U18T2A_U19

  InzA2_U04InzA2_U07InzA2_U08

  C-1C-2C-3

  S-1S-2S-3

  T-L-1T-L-2T-L-3T-L-4T-L-5T-W-1

  M-1M-2

  TCH_2A_D16-11_U01Student potrafi zaprojektowa bazowy skad modelowegoproduktu chemii gospodarczej do okrelonych zastosowa,rozumiejc waciwoci skadnikw i dc do uzyskaniaokrelonego efektu uytkowego. Potrafi przeprowadzipodstawowe analizy waciwoci surfaktantw bdcych bazdla wikszoci artykuw chemii gospodarczej.

  T-W-2T-W-3T-W-4T-W-5T-W-6

  Inne kompetencje spoeczne i personalne

  TCH_2A_K01TCH_2A_K04

  T2A_K02T2A_K03T2A_K04T2A_K05T2A_K06

  InzA2_K01InzA2_K02

  C-1C-2C-3

  S-1S-2S-3

  T-L-1T-L-2T-L-3T-L-4T-L-5T-W-1

  M-1M-2

  TCH_2A_D16-11_K01Student nabdzie zdolnoci aktywnego analizowania iinterpretacji waciwoci i budowy artykuw chemiigospodarczej. Wykae si kreatywnoci w projektowaniunowych artykuw chemii gospodarczej w oparciu o nabytwiedz.

  T-W-2T-W-3T-W-4T-W-5T-W-6

  Efekt Ocena Kryterium oceny

  WiedzaTCH_2A_D16-11_W01 2,0

  3,0

  Student zna podstawowe informacje nt. najwaniejszych grup zwizkw chemicznych stosowanych w artykuach chemiigospodarczej. Rozumie zjawiska fizykochemiczne zwizane z oddziaywaniami powierzchniowymi w ukadach zawierajcychsurfaktanty.Zna podstawowe grupy surfaktantw i potrafi napisa wzory oglne przykadowych zwizkw powierzchniowo czynnych.Potrafi opisa najwaniejsze metody analizy surfaktantw.

  3,54,04,55,0

  UmiejtnociTCH_2A_D16-11_U01 2,0

  3,0 Znajomo podstaw projektowania skadu artykuw chemii gospodarczej, zrozumienie, jakie skadniki daj okrelonewaciowoci uytkowe produktu finalnego. Znajomo podstaw metod analitycznych zwizanych z surfaktantami.3,54,04,55,0

  Inne kompetencje spoeczne i personalneTCH_2A_D16-11_K01 2,0

  3,0 Umiejtno interpretacji cech uytkowych artykuw chemii gospodarczej i kreatywno w projektowaniu modelowychproduktw z tej grupy.3,54,04,55,0

  Literatura podstawowa

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejLiteratura podstawowa1. R.Zieliski, Surfaktanty.Towaroznawcze i ekologiczne aspekty ich stosowania., WAE, Pozna, 2000

  2. S.Anastasiu, rodki powierzchniowo czynne, WNT, Warszawa, 1973

  Data aktualizacji: 09-12-2012

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejKierunek studiw

  Forma studiw

  Tytu zawodowy absolwenta

  ECTS

  Forma zaliczenia

  Kod

  Blok obieralny

  Jzyk

  Grupa obieralna

  Technologia chemiczna

  stacjonarna

  magister inynier

  TCH_2A_S_A04

  2,0

  zaliczenie polski

  ECTS (formy) 2,0

  Poziom drugi

  Obszary studiw nauki techniczne

  Profil oglnoakademicki

  Modu

  Przedmiot Bezpieczestwo produkcji

  Specjalno

  Jednostka prowadzca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

  Forma dydaktyczna Semestr ECTS Waga ZaliczenieKod Godziny

  wykady 1 15 2,0 1,0 zaliczenieW

  Milchert Eugeniusz ([email protected])Nauczyciel odpowiedzialny

  Inni nauczyciele

  Wymagania wstpne

  W-1 Podstawowe wiadomoci z zakresu bezpieczestwa pracy i ergonomii, podstaw chemii fizycznej, organicznej i oglnej.Zaliczenie wymienionych przedmiotw w ramach studiw stopnia pierwszego.

  Cele moduu/przedmiotu

  C-1

  Zapoznanie studentw z wymaganiami bezpiecznego prowadzenia procesu technologicznego, przekonanie o koniecznocidokadnego poznania procesu realizowanego w zakadzie, mozliwoci wystapienia stanw awaryjnych, sposobwzapobiegania awariom, postpowa w wypadku awarii cigu produkcyjnego. Przekonanie o koniecznoci prowadzeniaprocesw zgodnie z instrukcj technologiczn, moliwociami poprawy bezpieczestwa pracy instalacji lub ciguprodukcyjnego.Uksztatowanie umiejtnoi w zakresie poprawy wskanikw technologicznych procesw technologicznych w zgodzie zzapewnieniem bezpieczestwa produkcji lub popraw stanu bezpieczestwa produkcji.

  Treci programowe z podziaem na formy zaj Liczba godzinT-W-1 Zarzdzanie bezpieczestwem. Zapobieganie awariom w produkcji przemysowej. 2

  T-W-2 Operacje z cieczami niebezpiecznymi, transport wewntrzny, owietlenie i wentylacja w produkcjachprzemysu chemicznego. 4

  T-W-3 Czynniki szkodliwe rodowiska pracy - czynniki fizyczne, chemiczne. 2

  T-W-4 Niekontrolowany przebieg reakcji chemicznej. Zachowanie si substancji lub mieszanin reakcyjnych wpodwyszonych temperaturach. 2

  T-W-5 Ocena zagroe wywoanych substancjami samonagrzewajcymi si i ukadami materiawsamonagrzewajcych si. Ocena zagroenia poarowego materiaw konstrukcyjnych. 4

  T-W-6 Zapalno pyw, mgie cieczy palnych, mieszanin hybrydowych, cia staych. 1

  Obcienie prac studenta - formy aktywnoci Liczba godzinUczestnictwo w wykadach 15A-W-1

  Konsultacje z prowadzacym zajcia 15A-W-2

  Przygotowanie do zaliczenia 28A-W-3

  Zaliczenie 2A-W-4

  Metody nauczania / narzdzia dydaktyczneM-1 Wykad informacyjny w poczeniu z prezentacj komputerow i dyskusja dydaktyczn zwizan z wykadem.

  Sposoby oceny (F - formujca, P - podsumowujca)S-1 Zaliczenie pisemne z tematyki objtej wykadem. W drugim terminie zaliczenie ustne.F

  Zamierzone efekty ksztaceniaOdniesienie do efektwksztacenia dla kierunku

  studiw

  Odniesienie doefektw ksztaceniaprowadzcych douzyskania tytuu

  zawodowegoinyniera

  Odniesienie doefektw

  zdefiniowanych dlaobszaru ksztacenia

  Metodynauczania

  Celprzedmiotu

  Treciprogramowe

  Sposboceny

  Wiedza

  Bezpieczestwo produkcji

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii Chemicznej

  TCH_2A_W04TCH_2A_W07

  T2A_W02T2A_W03

  InzA2_W02InzA2_W03 C-1 S-1

  T-W-1T-W-2T-W-3

  M-1

  TCH_2A_A04_W01Student powinien by w stanie opisa podstawowe oglnezasady bezpiecznej pracy instalacji przemysowych, omwipostpowanie z materiaami niebezpiecznymi, transportwewntrzny, wpyw owietlenia i wentylacji w miejscu pracy.Powinien rozpoznawa czynniki szkodliwe rodowiska pracy,oceni zagroenia wynikajce z operowania, skadowaniasubstancji i ukadw samonagrzewajcych si. Powinenzidentyfikowa zagroenia wywoane pyami, mgami,mieszaninami hybrydowymi ciaami staymi.

  T-W-4T-W-5T-W-6

  Umiejtnoci

  TCH_2A_U08 T2A_U08T2A_U09 InzA2_U02 C-1 S-1

  T-W-1T-W-2T-W-3

  M-1

  TCH_2A_A04_U01Umie analizowa przebieg procesu technologicznego pod ktemmoliwoci wystpienia stanw awaryjnych i wdraa sposobyzapobiegania awariom. Umie postpowa z substancjaminiebezpiecznymi, przewidywa moliwo wystpienia izbadania niekontrolowanego przebiegu reakcji, ocenizagroenia wywoane substancjami samonagrzewajcymi si iukadami materiaw samonagrzewajcych si. Umie oszacowazagroenia wynikajce z zapalnoci mgie cieczy palnych, pyw,mieszanin hybrydowych i cia staych.

  T-W-4T-W-5T-W-6

  Inne kompetencje spoeczne i personalne

  TCH_2A_K01TCH_2A_K02

  T2A_K02T2A_K06T2A_K07

  InzA2_K01InzA2_K02 C-1 S-1

  T-W-1T-W-2T-W-3 M-1

  TCH_2A_A04_K01Potrafi postpowa zgodnie z zasadami beziecznegoprowadzenia instalacji przemysowych, wykazywa dbao obezpieczestwo pracy, higien rodowiska pracy.

  T-W-4T-W-5T-W-6

  Efekt Ocena Kryterium oceny

  WiedzaTCH_2A_A04_W01 2,0 Nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu zapobiegania awariom i zarzdzania bezpieczestwem.

  3,0 Ma wiedz z zakresu zarzdzania bezpieczestwem, czynnikw szkodliwych rodowiska pracy.3,5 Ma wiedz z zakresu zarzdzania bezpieczestwem, czynnikw szkodliwych rodowiska pracy, postpowania z cieczaminiebezpiecznymi, organizacji rodowiska produkcji przemysowej.4,0 Ma wiedz z zakresu zarzdzania bezpieczestwem, czynnikw szkodliwych rodowiska pracy, postpowania z substancjaminiebezpiecznymi, organizacji rodowiska produkcji przemysowej, bada niekontrolowanego przebiiegu reakcji chemicznej.

  4,5Ma wiedz z zakresu zarzdzania bezpieczestwem, czynnikw szkodliwych rodowiska pracy, postpowania z substancjaminiebezpiecznymi, organizacji rodowiska produkcji przemysowej, podstaw bada niekontrolowanego przebiegu reakcjichemicznej.

  5,0Ma wiedz z zakresu zarzdzania bezpieczestwem, czynnikw szkodliwych rodowiska pracy, postpowania z substancjaminiebezpiecznymi, organizacji rodowiska produkcji przemysowej, podstaw bada niekontrolowanego przebiegu reakcjichemicznej, oceny zagroe poarowych, spowodowanych substancjami palnymi i samonagrzewajcymi si.

  UmiejtnociTCH_2A_A04_U01 2,0 Nie potrafi wykaza umiejtnoci w zakresie zarzdzania bezpieczestwem w produkcji przemysowej.

  3,0 Zna podstawowe zasady zapobiegania awariom przemysowym, operacji z cieczami niebezpiecznymi.3,5 Powinien umie podstawowe zasady zapobiegania awariom przemysowym, operacji z cieczami niebezpiecznymi, zasadytransportu wewntrznego, owietlenia i wentylacji.

  4,0Powinien umie podstawowe zasady zapobiegania awariom przemysowym, operacji z cieczami niebezpiecznymi, zasadytransportu wewntrznego, owietlenia i wentylacji. Powinien umie oceni zagroenia wywoane substancjamisamonagrzewajcymi.

  4,5Powinien umie podstawowe zasady zapobiegania awariom przemysowym, operacji z cieczami niebezpiecznymi, zasadytransportu wewntrznego, owietlenia i wentylacji. Powinien umie oceni zagroenia wywoane substancjamisamonagrzewajcymi i niebezpiecznymi.

  5,0Powinien umie podstawowe zasady zapobiegania awariom przemysowym, operacji z cieczami niebezpiecznymi, zasadytransportu wewntrznego, owietlenia i wentylacji. Powinien umie oceni zagroenia wywoane substancjamisamonagrzewajcymi i niebezpiecznymi, zapalnoci pyw, mgie cieczy palnych, mieszanin hybrydowych, cia staych.

  Inne kompetencje spoeczne i personalneTCH_2A_A04_K01 2,0

  3,0 Student jest kompetentny w zapobieganiu awariom przemysowym, zna postpowanie z cieczami niebezpiecznymi, zasadytransportu wewntrznego, owietlenia i wentylacji.3,54,04,55,0

  Literatura podstawowa1. Ryng M.,, Bezpieczestwo techniczne w przemyle chemicznym, WNT, Warszawa, 1985, pierwsze

  2. Ryng M.,, Higiena bezpieczestwo pracy i bezpieczestwo poarowe w przemyle chemicznym, WNT, Warszawa, 1965, pierwsze3. Uzarczyk A., Zabiegaa W.,, Charakterystyka czynnikw szkodliwych i niebezpiecznych w srodowisku pracy.Czynniki chemiczne,Orodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdask, 1999, pierwsze

  Literatura uzupeniajca1. Makarewicz B.,, Popularny poradnik BHP, Wydawnictwo Zwizkowe, Warszawa, 1964, Pierwsze

  2. Zalewski R., Maleszka A.,, Statystyczna kontrola procesw, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna, 2000, pierwsze

  3. Pusty T.,, Przewz materiaw niebezpiecznych, Komunikacji i cznoci, Warszawa, 2009, drugie

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejLiteratura uzupeniajca4. Wasielewski M., Dawydow W.,, Bezpieczestwo w pracowni chemicznej, WNT, Warszawa, 2008, pierwsze

  Data aktualizacji: 25-03-2013

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejKierunek studiw

  Forma studiw

  Tytu zawodowy absolwenta

  ECTS

  Forma zaliczenia

  Kod

  Blok obieralny

  Jzyk

  Grupa obieralna

  Technologia chemiczna

  stacjonarna

  magister inynier

  TCH_2A_S_D07_01

  2,0

  zaliczenie polski

  ECTS (formy) 2,0

  Poziom drugi

  Obszary studiw nauki techniczne

  Profil oglnoakademicki

  Modu

  Przedmiot Biochemia

  Specjalno D07_Biotechnologia przemysowa

  Jednostka prowadzca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynieriirodowiska

  Forma dydaktyczna Semestr ECTS Waga ZaliczenieKod Godziny

  laboratoria 1 30 1,0 0,6 zaliczenieL

  wykady 1 30 1,0 1,0 zaliczenieW

  Markowska-Szczupak Agata ([email protected])Nauczyciel odpowiedzialny

  Inni nauczyciele

  Wymagania wstpne

  W-1 Ukoczenie I stopnia sudiw na kierunku technologia chemiczna, ochrona rodowiska, chemia biochemia lub I stopniainnych studiw technicznych lub przyrodniczychW-2 zaliczony kurs chemii organicznej

  Cele moduu/przedmiotuC-1 Zapoznanie studenta ze zwizkami chemicznymi bdcymi podstawowymi skadnikami ywych komrek.

  C-2 Zapoznanie si studenta z budow i funkcj enzymw.

  C-3 Uksztatowanie znajomoci podstawowych procesw metabolicznych zachodzcych w komrkach rolinnych i zwierzcych.

  C-4 Przygotowanie studenta do do planowania procesw biotechnologicznych na bazie znanych szlakw biochemicznych.

  Treci programowe z podziaem na formy zaj Liczba godzinT-L-1 Zapoznanie si z zasadami bezpieczestwa w labortorium 2

  T-L-2 Waciwoci biaek i aminokwasw. Denaturacja biaek. Rozpuszczalno i wysalanie biaek. 6

  T-L-3 Reakcje barwne i redukcyjne cukrw 4

  T-L-4 Podstawowe waciwoci fizykochemiczne lipidw. 6

  T-L-5 Izolowanie i oznaczanie wybranych enzymw rolinnych.Oznaczanie aktywnoci enzymw. 6

  T-L-6 Izolacja kwasw nukleinowych z materiau rolinnego. Elektroforeza kwasw nukleinowych. 6

  T-W-1 Informacje z historii i rozwoju biochemii. Podstawowe pojcia i definicje. Przypomnienie podstawowychwiadomoci o budowie komrki rolinnej i zwierzcej 3

  T-W-2 Struktura i budowa biaek: budowa i podzia aminokwasw, reakcje aminokwasw, rodzaje i waciwociwiza w peptydach i biakach, klasyfikacja biaek, funkcje biaek. 4

  T-W-3Enzymy: budowa enzymw, teorie dotyczce przebiegu reakcji biokatalitycznych, nazewnictwoenzymw, wpyw czynnikw zewntrznych na dziaanie enzymw, rola i funkcja enzymw w organimie. 2

  T-W-4Cukry: budowa monosacharydw, aktywno optyczna cukrw, reakcje charakterystyczne,najwaniejsze dwucukrowce (maltoza, laktoza, sacharoza), struktura i waciwoci cukrw zoonych,reakcje polisacharydw, zastosowanie produktw tych reakcji

  4

  T-W-5Tuszcze: budowa, reakcje i zastosowanie tuszczw, hydroliza i utwardzanie tuszczw, nasycone inienasycone tuszcze rolinne i zwierzce, substancje tuszczupodobne (sterole, steroidy, hormony itp.) iich znaczenie w organizmach ywych

  4

  T-W-6 Witaminy: budowa, podzia witamin (witaminy rozpuszczalne w wodzie i w tuszczach), rola i funkcjawitamin w przemianie materii 3

  T-W-7Uzyskiwanie energii w procesach metabolicznych, magazynowanie energii. Anabolizm i katabolizmbiaek, tuszczw i wglowodanw: glikoliza - szlak Embdena-Meyerhofa, cykl kwasu cytrynowego (cyklKrebsa), fosforylacja oksydacyjna, cykl pentozowy, metabolizm glikogenu i dwusacharydw, metabolizmkwasw tuszczowych, rozkad aminokwasw, cykl mocznikowy, fotosynteza

  6

  T-W-8 Biosynteza prekursorw makroczsteczek: synteza lipdw bon komrkowych i hormonw, biosyntezaaminokwasw i hemu, szlak syntezy kwasw tuszczowych z acetylo-CoA, glukogeneza 2

  Biochemia

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejTreci programowe z podziaem na formy zaj Liczba godzin

  T-W-9 Przechowywanie informacji genetycznej: budowa kwasw nukleinowych, model Watsona-Cricka, zasadaparowania zasad, kod genetyczny i jego znaczenie, przebieg replikacjim, transkrypcji i translacji. 2

  Obcienie prac studenta - formy aktywnoci Liczba godzinUczestnictwo w laboratoriach 24A-L-1

  Zapoznanie si z instrukcjami do laboratoriw 5A-L-2

  Zaliczenie pisemne 2A-L-3

  Uczestnictwo w wykadach 25A-W-1

  Konsulatcje z wykadowc 3A-W-2

  Zaliczenie pisemne wykadw 2A-W-3

  Metody nauczania / narzdzia dydaktyczneM-1 wykad informacyjny

  M-2 wiczenia laboratoryjne

  Sposoby oceny (F - formujca, P - podsumowujca)

  S-1 Krtkie sprawdziany oceniajce przygotowanie studenta do zaj. Do uzyskania "dopuszczenia" wicze wymaganejest zdobycie co najmniej 50%+1 punktu z maksymalnej liczbyF

  S-2 Zaliczenie pisemne w postaci testu otwartego, podsumuwujce wiedz i umiejtnoci zdobyte przez studenta . Douzyskania oceny pozytywnej oceny kocowej wymagane jest zdobycie 60%+1 punktu z wymaganej liczby punktw.P

  Zamierzone efekty ksztaceniaOdniesienie do efektwksztacenia dla kierunku

  studiw

  Odniesienie doefektw ksztaceniaprowadzcych douzyskania tytuu

  zawodowegoinyniera

  Odniesienie doefektw

  zdefiniowanych dlaobszaru ksztacenia

  Metodynauczania

  Celprzedmiotu

  Treciprogramowe

  Sposboceny

  Wiedza

  TCH_2A_W01 T2A_W01 InzA2_W01InzA2_W05

  C-1C-2C-3C-4

  S-1S-2

  T-W-2T-W-3T-W-4T-W-5

  M-1M-2

  TCH_2A_D07-01_W01Student posiada wiedz dotyczc wiedzy biochemicznejpodstawowych zwizkw organicznych wchodzcych w skadywych organizmw, zna przebieg gwnych szlakwbiochemicznych w komrkach rolinnych i zwierzcych.

  T-W-6T-W-7T-W-8T-W-9

  Umiejtnoci

  TCH_2A_U12 T2A_U16 InzA2_U04 C-3C-4 S-1T-L-4T-W-3 M-2

  TCH_2A_D07-01_U01Potrafii poczy wiedz biologiczn i chemiczn w celu poprawyprocesw technologicznych (np. zmniejszenia ichenergochonnoci, poprawy jakoci produktu itd.)

  T-W-7

  Inne kompetencje spoeczne i personalne

  TCH_2A_K01 T2A_K02T2A_K06InzA2_K01InzA2_K02

  C-1C-2C-3C-4

  S-1T-L-4T-W-3 M-2

  TCH_2A_D07-01_K01Student potrai w sposb kreatywny zaproponowa noewrowizania inzynierskie. Jest odpowioedzialny za podejmowanedecyzje

  T-W-7T-W-8

  Efekt Ocena Kryterium oceny

  WiedzaTCH_2A_D07-01_W01

  2,0Student nie potrafi wymieni adnych skadnikw biochemicznych komrki. Nie zna adnych szlakw biochemicznych.Opuci ponad 50% laboratoriw. Nie uzyska pozywnej oceny redniej (redn. ocen jest mniejsza ni 2,74) z tzw."wejciwek dopuszczajcych do uczestnictwa w labortorium.

  3,0Student potrafi wymieni wszystkie zwizkw organicznych wchodzcych w skad ywych komrek . Zna w stopniupodstawowym ich budow i funkcje. Umie wymieni przynajmniej jeden wany szlak metaboliczny. Student ma maksymalniedwie obecnoci usprawiedliwione i jedn nieusprawiedliwion na laboratoriach. Uzyska pozytywn ocen redni z"wejciwek" i z testowego zaliczenia kocowego (rednia ocen w przedziale 2,75- 3,25).

  3,5Student zna w stopniu podstawowym budow i funkcj zwizkw organicznych wchodzcych w skad ywych komrek (np.zna funkcj biaek i oglny schemat ich budowy). Umie przedstawi graficznie przynajmniej jeden szlak metaboliczny.Student ma maksymalnie dwie obecnoci usprawiedliwione i jedn nieusprawiedliwion na laboratoriach. Uzyska pozytywnocen redni z "wejciwek" i z testowego zaliczenia kocowego (rednia ocen w przedziale 3,26-3,75)

  4,0

  Student w stopniu dobrym umie scharakteryzowa budow chemiczn i waciwoci zwizkw organicznych, wchodzcych wskad ywych komrek (np. zna oglne zasady nazewnictwa, wybrane wzory). Umie przedstawi graficznie przynajmniej 3szlaki metaboliczne. Potrafi wytumaczy w jaki sposb nastpuje uzyskanie energii. Student ma maksymalnie dwieobecnoci usprawiedliwione i jedn nieusprawiedliwion na labortoriach. Uzyska pozytywn ocen redni z "wejciwek" itestowego zaliczenia kocowego (rednia ocen w przedziale 2,76-4,25).

  4,5

  Student w stopniu ponad dobrym umie opisa budow chemiczn i waciowoci zwizkw organicznych, wchodzcych wskad ywych komrek (np. zna wzory i umie je zapisa). Umie przedstawi graficznie przynajmniej 3 szlakwmetabolicznych. Potrafi wytumaczy w jaki sposb nastpuje uzyskanie energii na drodze rnych procesw. Umie jeporwna i wskaza najwydajniejszy sposb uzyskania energii. Student ma maksymalnie dwie obecnoci usprawiedliwione ijedn nieusprawiedliwion na labortoriach. Uzyska poztywn ocen redni z "wejciwek" i z testowego zaliczeniakocowego (rednia ocen w przedziale 4,26-4,75).

  5,0

  Student opanowa bardzo dobrze wiadomoci dotyczce budowy chemicznej zwizkw organicznych budujcych komrkiywych organizmw (np. zna ich wzory, podzia, funkcje, zasady nazewnictwa itp.) Potrafii opisa ich funkcj orazwytumaczy w jaki sposb ich niedobr przyczynia si do zakcenia prawidowego funkcjonowania komrki lub organizmu.Student umie ponadto przedstawi graficznie wikszo szlakw metabolicznych. Potrafi wskaza naistotniejsze produktyporednie. Objania w jaki sposwb uzyskiwana i gromadzona jest energia w komrkach. Umie wytumaczy dziaanie np.enzymw w zalenoci od zmieniajcych si parametrw rodowiska. Student ma ma maksymalnie dwie obecnociusprawiedliwione i jedn nieusprawiedliwion na laboratoriach. uzyska pozytywn ocen redni z" wejciwek" i ztestowego zaliczenia kocowego (rednia ocen w przedziale 4,75-5,0).

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejUmiejtnociTCH_2A_D07-01_U01 2,0 patrz wiedza

  3,0 patrz wiedza3,5 patrz wiedza4,0 patrz wiedza4,5 patrz wiedza5,0 patrz wiedza

  Inne kompetencje spoeczne i personalneTCH_2A_D07-01_K01 2,0 patrz wiedza

  3,0 patrz wiedza3,5 patrz wiedza4,0 patrz wiedza4,5 patrz wiedza5,0 patrz wiedza

  Literatura podstawowa1. Kyszejko-Stefanowicz L., wiczenia z biochemii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011

  2. Stryer L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003, (wydania starsze)

  3. Kczkowski J., Podstawy biochemii, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005, (lub nowsze wydanie)

  4. Koj A., Bereta J., Wykady z biochemii dla studentw biotechnologii i biologii, Wydawnictwo EJB, Krakw, 2005, (lub nowsze wydanie)

  5. Hames B., Hooper N.M., Krtkie wykady: Biochemia, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2002, (lub wydanie nowsze)

  Literatura uzupeniajca1. Gniot-Szulycka j., Lenicki A., Komoszyski M., Kowalczyk S., Wojczuk B., Materiay do wiecze z biochemii, Wyd. UniwersytetuMikoaja Kopernika, Toru, 20022. Strzeek J., Woos A., wiczenia z biochemii, Wydawnictwo ART, Olsztyn, 1986, 13. Synowski J., Technologia Prepartw Enzymatycznych Pochodzenia Mikobiologicznego, Wydawnictwo Politechniki Gdaskiej, Gdask,2007

  Data aktualizacji: 28-03-2013

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejKierunek studiw

  Forma studiw

  Tytu zawodowy absolwenta

  ECTS

  Forma zaliczenia

  Kod

  Blok obieralny

  Jzyk

  Grupa obieralna

  Technologia chemiczna

  stacjonarna

  magister inynier

  TCH_2A_S_D11_08

  3,0

  zaliczenie polski

  ECTS (formy) 3,0

  Poziom drugi

  Obszary studiw nauki techniczne

  Profil oglnoakademicki

  Modu

  Przedmiot Biochemia i biomimetyka w syntezie polimerw

  Specjalno D11_Biopolimery i biomateriay

  Jednostka prowadzca Instytut Polimerw

  Forma dydaktyczna Semestr ECTS Waga ZaliczenieKod Godziny

  laboratoria 2 30 1,0 0,6 zaliczenieL

  wykady 2 30 2,0 1,0 zaliczenieW

  El Fray Mirosawa ([email protected])Nauczyciel odpowiedzialny

  Inni nauczyciele

  Wymagania wstpne

  W-1 Student powinien posiada podstawow wiedz z zakresu chemii i technologii polimerw oraz podstaw nauki obiomateriaach polimerowych

  Cele moduu/przedmiotuC-1 Zapoznanie studenta z rpodstawowymi pojciami z zakresu biochemii komrek i biomimetyki w syntezie polimerw

  C-2 przygotowanie i prowadzenie prezentacji dotyczcej biochemii komrek i biomimetyki w syntezie polimerw

  C-3 Uksztatowanie umiejtnoci z zakresu biochemii komrek i biomimetyki w syntezie polimerw.

  Treci programowe z podziaem na formy zaj Liczba godzinT-L-1 Otrzymywanie mikrosfer i mikrokapsuek polimerowych 10

  T-L-2 Otrzymywanie membran polimerowych 10

  T-L-3 Badania biozgodnoi in vitro i in vivo (wycieczka na Pomorski Uniwersytet Medyczny) 10

  T-W-1 Waciwoci mechaniczne tkanek biologicznych 6

  T-W-2 Zasady projektowania biomateriaw 5

  T-W-3 Metody bada biozgodnoci, przegld metod in vitro, metody in vivo 3

  T-W-4 Mikrokapsuki i mikrosfery polimerowe 4

  T-W-5 Regulacje prawne, standardy europejskie, ocena ryzyka 6

  T-W-6 biomimetyka lekcje z natury (procesy transportu kapilarnego i osmotycznego, materiay membranowe) 6

  Obcienie prac studenta - formy aktywnoci Liczba godzinudzia studenta w laboratoriach 30A-L-1

  Udzia w wykadach 30A-W-1

  praca wasna studenta 30A-W-2

  Metody nauczania / narzdzia dydaktyczneM-1 wykady informacyjno-dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnej

  M-2 zajcia laboratoryjne

  Sposoby oceny (F - formujca, P - podsumowujca)S-1 ocena cigaF

  S-2 pytania otwarte, zadania problemoweP

  S-3 sprawozdanieP

  Biochemia i biomimetyka w syntezie polimerw

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii Chemicznej

  Zamierzone efekty ksztaceniaOdniesienie do efektwksztacenia dla kierunku

  studiw

  Odniesienie doefektw ksztaceniaprowadzcych douzyskania tytuu

  zawodowegoinyniera

  Odniesienie doefektw

  zdefiniowanych dlaobszaru ksztacenia

  Metodynauczania

  Celprzedmiotu

  Treciprogramowe

  Sposboceny

  WiedzaTCH_2A_W01TCH_2A_W04TCH_2A_W06

  T2A_W01T2A_W02T2A_W03

  InzA2_W01InzA2_W03InzA2_W05

  C-1C-2C-3

  S-1S-2S-3

  T-W-1T-W-2T-W-3

  M-1M-2

  TCH_2A_D11-08_W01student definiuje podstawowe pojcia zwizane z biochemikomrki i biomimetyk w syntezie polimerw

  T-W-4T-W-5T-W-6

  Umiejtnoci

  TCH_2A_U04TCH_2A_U08

  T2A_U03T2A_U07T2A_U08T2A_U09

  InzA2_U02 C-1C-2S-1S-2S-3

  T-W-1T-W-2T-W-3

  M-1M-2

  TCH_2A_D11-08_U01w wyniku przeprowadzonych zaj student potrafischarakteryzowa najwaniejsze aspekty biochemii komrki ibiomimetyki w syntezie polimerw

  T-W-4T-W-5T-W-6

  Inne kompetencje spoeczne i personalne

  TCH_2A_K01TCH_2A_K02

  T2A_K02T2A_K06T2A_K07

  InzA2_K01InzA2_K02

  C-1C-2C-3

  S-1S-2

  T-W-1T-W-2T-W-3 M-1

  TCH_2A_D11-08_K01student potrafi pracowa w zespole, jest przygotowany dowykorzystywania oraz ustawicznego zdobywania wiedzy wdowolnym rodowsiku zawodowym zwizanym z technologichemiczna i inynieri biomateriaw

  T-W-4T-W-5T-W-6

  Efekt Ocena Kryterium oceny

  WiedzaTCH_2A_D11-08_W01 2,0

  3,0 student posiada ograniczon wiedz w zakresie biochemii komrki i biomimetyki w syntezie polimerw3,54,04,55,0

  UmiejtnociTCH_2A_D11-08_U01 2,0 student nie posiada umiejtnoci w zakresie biochemii komrki i biomimetyki w syntezie polimerw

  3,0 student posiada ograniczone umiejtnoci w zakresie jak wyej3,5 student posiada podstawowe umiejtnoci w zakresie jak wyej4,0 student posiada umiejtnoci w zakresie jak wyej4,5 student posiada umiejtnoci w zakresie jak wyej oraz ograniczone umiejtnoci w zakresie biochemii komrki ibiomimetyki w syntezie polimerw5,0 student posiada umiejtnoci w zakresie jak wyej oraz podstawowe umiejtnoci w zakresiebiochemii komrki i biomimetykiw syntezie polimerw

  Inne kompetencje spoeczne i personalneTCH_2A_D11-08_K01 2,0 student nie wykazuje kreatywnoci i umiejtnoci pracy w zespole, nie zna zasad etyki zawodowej i bezpieczestwa pracy

  3,0 student posiada ograniczon kreatywno i umiejetno pracy w zespole oraz znajomoc zasad etyki zawodowej ibezpieczestwa pracy3,5 student posiada kreatywno i umiejetno pracy w zespole oraz znajomoc zasad etyki zawodowej i bezpieczestwa pracy4,0 student posiada kreatywno i umiejetno pracy w zespole oraz znajomoc zasad etyki zawodowej i bezpieczestwa pracy,a take jest przygotowywany do zdobywania wiedzy w danym rodowisku przemysowym4,5 student posiada kreatywno i umiejetno pracy w zespole oraz znajomoc zasad etyki zawodowej i bezpieczestwa pracy,a take jest przygotowywany do zdobywania wiedzy w dowolnym rodowisku przemysowym

  5,0student posiada kreatywno i umiejetno pracy w zespole oraz znajomoc zasad etyki zawodowej i bezpieczestwa pracy,a take jest przygotowywany do wykorzystywania i ustawicznego zdobywania wiedzy w dowolnym rodowiskuprzemysowym

  Literatura podstawowa1. S. Baewicz, L. Stoch, BIOCYBERNETYKA I INYNIERIA BIOMEDYCZNA 2000, Tom 4. Biomateriay, Exit, Krakw, 2000, I2. B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J, Schoen, J.E. Lemons, Biomaterials Science. An Introduction to Materials in Medicine, Elsevier, SanDiego, 20043. Y. Bar-Cohen, Biomimetics Biologically Inspired Technologies, CRC Taylor&Francis, New York, 2006

  Literatura uzupeniajca1. Wise D.L, Biomaterials and Bioengineering Handbook, Marcel Dekker, New York, 2000

  Data aktualizacji: 30-11-2012

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejKierunek studiw

  Forma studiw

  Tytu zawodowy absolwenta

  ECTS

  Forma zaliczenia

  Kod

  Blok obieralny

  Jzyk

  Grupa obieralna

  Technologia chemiczna

  stacjonarna

  magister inynier

  TCH_2A_S_D02_04

  3,0

  egzamin polski

  ECTS (formy) 3,0

  Poziom drugi

  Obszary studiw nauki techniczne

  Profil oglnoakademicki

  Modu

  Przedmiot Biochemia i zwizki biologicznie aktywne

  Specjalno D02_Technologia podstawowej syntezy organicznej

  Jednostka prowadzca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

  Forma dydaktyczna Semestr ECTS Waga ZaliczenieKod Godziny

  wiczenia audytoryjne 1 15 1,0 0,7 zaliczenieA

  wykady 1 30 2,0 1,0 egzaminW

  Swarcewicz Maria ([email protected])Nauczyciel odpowiedzialny

  Swarcewicz Maria ([email protected])Inni nauczyciele

  Wymagania wstpneW-1 ukoczony kurs Chemia Organiczna

  Cele moduu/przedmiotu

  C-1 Przygotowanie studentw do prowadzenia bada technologicznych z wybranymi procesami biochemicznymi i zwizkamibiologicznie aktywnymi

  C-2 Przygotowanie i prowadzenie prezentacji dotyczcych zagadnie zwizanych z biochemi i zwizkami biologicznieaktywnymi

  C-3 uksztatowanie umiejtnoci z zakresu integrowania wiedzy z chemii i biochemii do rozwiazywania problemwwystpujcych w kosmetykach, lekach, rodkach ochrony rolin.

  C-4 uksztatowanie umiejtnoci z zakresu pozyskiwania informacji z literatury polskiej i anglojzycznej, baz danych zwizanychz rolinnymi metabolitami wtrnymi.

  Treci programowe z podziaem na formy zaj Liczba godzin

  T-A-1 Analiza budowy chemicznej cukrw, tuszczy, aminokwasw i biaek. Wlasnoci chemiczne i ich rola worganizmie. 5

  T-A-2 Rozwizywanie zagadnie zwiazanych z wystpowaniem nukleotydw, funkcjami DNA i RNA worganizmie, rol enzymw w przemianach biochemicznych. 3

  T-A-3 Wykorzystanie informacji z literatury do wyjanienia mechanizmu fotosyntezy, chemosyntezy i przemianbiochemicznych cukrw, tuszczy i biaek w organizmie. 4

  T-A-4 Analiza zwizkw biologicznie aktywnych jako skadnikw kosmetykw. Integrowanie wiedzy z zakresuchemii i biochemii w poszukiwaniu nowych potencjalnych skadnikw w kosmetykach. 3

  T-W-1 Przegld podstawowych skadnikw chemicznych komrki. Poznanie podziau i wspzalenociprzemian energii i materii w komrce. 2

  T-W-2 Przegld grup zwizkw organicznych zaliczanych do metabolitw pierwotnych : cukry, tuszcze,aminokwasy i biaka. Budowa chemiczna, wasnoci fizykochemiczne, izomeria. 3

  T-W-3 Zapoznanie sie z rola nukleotydw i kwasw nukleinowych i z ich budow chemiczn. Budowa enzymw,ich podzia, kinetyka enzymatyczna, typy inhibicji enzymw w reakcjach biochemicznych. 3

  T-W-4 Zapoznanie si z fotosyntez zachodzc w roslinie, z metabolizmem pierwotnym wystpujcym wroslinie, a w tym cyklem Celvina 1

  T-W-5 Przegld drg przemian glukozy, powstawania acetylokoenzymu A, cyklu Krebsa, acuch oddechowegojako procesu oddychania komrkowego 6

  T-W-6 Przegld przemian katabolicznych i anabolicznych tuszczy i biaek. Rola aminokwasw w przemianachbiochemicznych. 4

  T-W-7 Zapoznanie si z budow bony komrkowej i skory. 1

  T-W-8 Przegld podziau witamin, ich budowy chemicznej, wlasnoci i roli w organizmie. 4

  T-W-9Zapoznanie si z zastosowaniem preparatw enzymatycznych w kosmetykach i analityce. Przegldzwizkw biologicznie aktywnych wystpujcych w kosmetykach. Kosmeceutyki jako nowa formakosmetykw.

  6

  Obcienie prac studenta - formy aktywnoci Liczba godzinudzia w wiczeniach 15A-A-1

  Udzia w konsultacjach 3A-A-2

  Biochemia i zwizki biologicznie aktywne

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejObcienie prac studenta - formy aktywnoci Liczba godzin

  Przygotowanie prezentacji 4A-A-3

  Przygotowanie do kolokwium i zaj audytoryjnych 7A-A-4

  Praca w zespole 2A-A-5

  Udzia w wykadzie 30A-W-1

  Udzia w konsultacjach. 3A-W-2

  Przygotowanie do egzaminu 20A-W-3

  Studiowanie literatury 7A-W-4

  Metody nauczania / narzdzia dydaktyczneM-1 wykad informacyjny

  M-2 wiczenia audytoryjne

  Sposoby oceny (F - formujca, P - podsumowujca)

  S-1 Kolokwia z przerobionego materialu.Prezentacja multimedialna opracowanego tematu z zakresu biochemii i zwiazkw biologicznie aktywnychF

  S-2 egzamin pisemnyP

  Zamierzone efekty ksztaceniaOdniesienie do efektwksztacenia dla kierunku

  studiw

  Odniesienie doefektw ksztaceniaprowadzcych douzyskania tytuu

  zawodowegoinyniera

  Odniesienie doefektw

  zdefiniowanych dlaobszaru ksztacenia

  Metodynauczania

  Celprzedmiotu

  Treciprogramowe

  Sposboceny

  Wiedza

  TCH_2A_W08 T2A_W03 InzA2_W02C-1C-2C-3C-4

  S-1S-2

  T-A-1T-A-2T-A-3T-A-4T-W-1T-W-2T-W-3

  M-1M-2

  TCH_2A_D02-04_W08potrafi scharakteryzowa zwizki chemiczne wystpujce wprzemianach biochemicznych i rol tych przemian w organizmie

  T-W-4T-W-5T-W-6T-W-7T-W-8T-W-9

  Umiejtnoci

  TCH_2A_U09 T2A_U07T2A_U10InzA2_U01InzA2_U03

  C-1C-2C-3C-4

  S-1S-2

  T-A-1T-A-2 M-1

  M-2

  TCH_2A_D02-04_U09potrafi integrowa wiedz z zakresu biochemii w formuowaniu irozwiazywaniu problemw zwizanych z jakocia produktworganicznych

  T-A-3T-A-4

  Inne kompetencje spoeczne i personalne

  TCH_2A_K03 T2A_K01T2A_K03

  C-1C-2C-3C-4

  S-1S-2

  T-A-1T-A-2 M-1

  M-2TCH_2A_D02-04_K03ma wiadomo ksztacenia ustawicznego poprzez praceindywidualne oraz grupowe

  T-A-3T-A-4

  Efekt Ocena Kryterium oceny

  WiedzaTCH_2A_D02-04_W08 2,0 nie spenia kryteriw okrelonych dla oceny 3

  3,0 potrafi wymieni wybrane grupy zwiazkw chemicznych majacych znaczenie jako metabolity pierwotne i wtrne3,5 potrafi wymieni i krtko scharakteryzowa wybrane grupy zwiazkw chemicznych majacych znaczenie jako metabolitypierwotne i wtrne4,0 potrafi wymieni i krtko scharakteryzowa wikszogrup zwiazkw chemicznych majacych znaczenie jako metabolitypierwotne i wtrne oraz okreli mechanizm przemian biochemicznych4,5 potrafi scharakteryzowa i zidentyfikowa zwiazki chemiczne jako metabolity pierwotne i wtrne, zwizki biologicznieczynne wystpujce w kosmetykach5,0 potrafi scharakteryzowa i zidentyfikowa zwiazki chemiczne jako metabolity pierwotne i wtrne, opisa wybrane procesybiochemiczne i zwizki biologicznie czynne wystpujce w kosmetykach

  UmiejtnociTCH_2A_D02-04_U09 2,0 nie spenia kryteriw okrelonych dla oceny 3

  3,0 potrafi integrowa wiedz z biochemii dla rozwizywania wybranych problemw zwizanych z jakoci produktworganicznych3,54,04,55,0

  Inne kompetencje spoeczne i personalne

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejInne kompetencje spoeczne i personalneTCH_2A_D02-04_K03 2,0 nie spenia kryteriw okrelonych dla oceny 3

  3,0 ma wiadomo wpywu zwizkw biologicznie aktywnych na organizm i znaczenie podstawowych przemian biochemicznych3,5 potrafi wykaza znaczenie podstawowych przemian biochemicznych na organizm, rozumie zagroenie jakie mogpowodowa substancje niebezpieczne4,0 ma wiadomo jakie procesy biochemiczne mog zosta wykorzystane w biosyntezie nowych zwiazkw chemicznych4,5 aktywnie uzupenia wiedz o najnowsze informacje mogce mie wpyw na bezpieczestwo wprowadzenia nowych zwizkwchemicznych z wykorzystaniem przemian biochemicznych5,0 zna metody udostpniania wasnej wiedzy mogcej mie wpyw na jako zwizkw biologicznie aktywnych

  Literatura podstawowa1. Hames B.D., Hooper N.M., Houghton J.D., Krtkie wykady - biochemia, PWN, Warszawa, 2001

  2. Kczkowski J, Podstawy Biochemii, WNT, Warszawa, 2004

  3. Hooper H, Biochemia, PWN, Warszawa, 2004

  4. Moszczyski H., Py K., Biochemia witamin, PWN, Warszawa, 1998

  5. Draelos Z.D.,, Kosmeceutyki, Urban & Partner, Wrocaw, 2011

  Literatura uzupeniajca1. Kohlmunzer S., Farmakognozja, PZWL, Warszawa, 2003

  2. Clayden J., Greeve N., Warren S., Wothers P., Chemia organiczna, WNT, Warszawa, 2011

  Data aktualizacji: 27-09-2012

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejKierunek studiw

  Forma studiw

  Tytu zawodowy absolwenta

  ECTS

  Forma zaliczenia

  Kod

  Blok obieralny

  Jzyk

  Grupa obieralna

  Technologia chemiczna

  stacjonarna

  magister inynier

  TCH_2A_S_D05_04

  3,0

  egzamin polski

  ECTS (formy) 3,0

  Poziom drugi

  Obszary studiw nauki techniczne

  Profil oglnoakademicki

  Modu

  Przedmiot Biochemia i zwizki biologicznie aktywne

  Specjalno D05_Technologia rodkw pomocniczych i kosmetykw

  Jednostka prowadzca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

  Forma dydaktyczna Semestr ECTS Waga ZaliczenieKod Godziny

  wiczenia audytoryjne 1 15 1,0 0,7 zaliczenieA

  wykady 1 30 2,0 1,0 egzaminW

  Swarcewicz Maria ([email protected])Nauczyciel odpowiedzialny

  Swarcewicz Maria ([email protected])Inni nauczyciele

  Wymagania wstpneW-1 ukoczony kurs Chemia Organiczna

  Cele moduu/przedmiotu

  C-1 Przygotowanie studentw do prowadzenia bada technologicznych z wybranymi procesami biochemicznymi i zwizkamibiologicznie aktywnymi

  C-2 Przygotowanie i prowadzenie prezentacji dotyczcych zagadnie zwizanych z biochemi i zwizkami biologicznieaktywnymi

  C-3 uksztatowanie umiejtnoci z zakresu integrowania wiedzy z chemii i biochemii do rozwiazywania problemwwystpujcych w kosmetykach, lekach, rodkach ochrony rolin.

  C-4 uksztatowanie umiejtnoci z zakresu pozyskiwania informacji z literatury polskiej i anglojzycznej, baz danych zwizanychz rolinnymi metabolitami wtrnymi.

  Treci programowe z podziaem na formy zaj Liczba godzin

  T-A-1 Analiza budowy chemicznej cukrw, tuszczy, aminokwasw i biaek. Wlasnoci chemiczne i ich rola worganizmie. 5

  T-A-2 Rozwizywanie zagadnie zwiazanych z wystpowaniem nukleotydw, funkcjami DNA i RNA worganizmie, rol enzymw w przemianach biochemicznych. 3

  T-A-3 Wykorzystanie informacji z literatury do wyjanienia mechanizmu fotosyntezy, chemosyntezy i przemianbiochemicznych cukrw, tuszczy i biaek w organizmie. 4

  T-A-4 Analiza zwizkw biologicznie aktywnych jako skadnikw kosmetykw. Integrowanie wiedzy z zakresuchemii i biochemii w poszukiwaniu nowych potencjalnych skadnikw w kosmetykach. 3

  T-W-1 Przegld podstawowych skadnikw chemicznych wystpujcych w komrce. Poznanie podziau iwspzalenoci przemian energii i materii w komrce. 2

  T-W-2 Przegld grup zwizkw organicznych zaliczanych do metabolitw pierwotnych: cukry, tuszcze,aminokwasy i biaka. Ich budowa chemiczna, wasnoci fizykochemiczne, izomeria. 3

  T-W-3Zapoznanie si z rol nukleotydw i kwasw nukleinowych w organizmie i ich budow chemiczn.Poznanie budowy, podziau enzymw. Kinetyka enzymatyczna i typy inhibicji wykorzystywane wsyntezie organicznej.

  3

  T-W-4 Zapoznanie si z fotosyntez zachodzc w rolinie, metabolizmem pierwotnym wystpujcym wrolinie, z cyklem Celvina. 1

  T-W-5 Przegld drg przemian glukozy, powstawania acetylokoenzymu A, cyklu Krebsa, przemian w acuchuoddechowym jako procesu oddychania komrkowego. 6

  T-W-6 Przegld przemiam katabolicznych i anabolicznych tuszczy, biaek i aminokwasw. 4

  T-W-7 Zapoznanie si z budow bony komrkowej, skry. 1

  T-W-8 Przegld podziau witamin, ich budowy chemicznej, wlasnoci i roli w organizmie. 4

  T-W-9Zapoznanie si z zastosowaniem preparatw enzymatycznych w kosmetykach i analityce. Przegldzwizkw biologicznie aktywnych wystpujcych w kosmetykach. Kosmeceutyki jako nowa formakosmetykw.

  6

  Obcienie prac studenta - formy aktywnoci Liczba godzinudzia w zajciach 15A-A-1

  Biochemia i zwizki biologicznie aktywne

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejObcienie prac studenta - formy aktywnoci Liczba godzin

  Udzia w konsultacjach 3A-A-2

  Przygotowanie prezentacji 3A-A-3

  Przygotowanie do kolokwium i zaj audytoryjnych 8A-A-4

  Praca w zespole 2A-A-5

  Udzia w wykladzie 30A-W-1

  Udzia w konsultacjach. 3A-W-2

  Przygotowanie do egzaminu 20A-W-3

  Studiowanie literatury 8A-W-4

  Metody nauczania / narzdzia dydaktyczneM-1 wykad informacyjny

  M-2 wiczenia audytoryjne

  Sposoby oceny (F - formujca, P - podsumowujca)

  S-1 Kolokwia z przerobionego materiau.Prezentacja multimedialna opracowanego tematu z zakresu biochemii i zwiazkw biologicznie aktywnychF

  S-2 egzamin pisemnyP

  Zamierzone efekty ksztaceniaOdniesienie do efektwksztacenia dla kierunku

  studiw

  Odniesienie doefektw ksztaceniaprowadzcych douzyskania tytuu

  zawodowegoinyniera

  Odniesienie doefektw

  zdefiniowanych dlaobszaru ksztacenia

  Metodynauczania

  Celprzedmiotu

  Treciprogramowe

  Sposboceny

  Wiedza

  TCH_2A_W08 T2A_W03 InzA2_W02 C-1 S-1

  T-A-1T-A-2T-A-3T-A-4T-W-1T-W-2

  M-1M-2

  TCH_2A_D05-04_W08potrafi scharakteryzowa zwizki chemiczne wystpujace wprzemianach biochemicznych i rol tych przemian w organizmie.

  T-W-3T-W-4T-W-5T-W-6T-W-8T-W-9

  Umiejtnoci

  TCH_2A_U09 T2A_U07T2A_U10InzA2_U01InzA2_U03

  C-1C-2C-3C-4

  S-1

  T-A-1T-A-2T-W-1T-W-2T-W-3

  M-1M-2

  TCH_2A_D05-04_U09potrafi integrowa wiedz z zakresu biochemii w formuowaniu irozwizywaniu problemw zwiazanych z jakoci produktworganicznych

  T-W-4T-W-5T-W-6T-W-8

  Inne kompetencje spoeczne i personalne

  TCH_2A_K03 T2A_K01T2A_K03

  C-1C-2C-3C-4

  S-1S-2

  T-A-1T-A-2T-A-3T-A-4T-W-1T-W-2T-W-3

  M-1M-2

  TCH_2A_D05-04_K03ma wiadomo wpywu posiadanej wiedzy i ksztaceniaustawicznego, jakoci pracy wasnej i w grupie na projektowaniebada.

  T-W-4T-W-5T-W-6T-W-7T-W-8T-W-9

  Efekt Ocena Kryterium oceny

  WiedzaTCH_2A_D05-04_W08 2,0 nie spenia kryteriw okrelonych dla oceny 3

  3,0 potrafi wymieni wybrane grupy zwiazkw chemicznych majcych znaczenie jako metabolity pierwotne i wtrne3,5 potrafi wymieni i krtko scharakteryzowa wybrane grupy zwizkw chemicznych majcych znaczenie jako metabolitypierwotne i wtrne4,0 potrafi wymieni i krtko scharakteryzowa wikszo grup zwizkw chemicznych majcych znaczenie jako metabolitypierwotne i wtrne oraz okreli mechanizm przemian biochemicznych4,5 potrafi scharakteryzowa i zidentyfikowa zwizki chemiczne jako metabolity pierwotne i wtrne, zwizki biologicznieaktywne wystpujce w kosmetykach5,0 potrafi scharakteryzowa i zidentyfikowa zwizki chemiczne jako metabolity pierwotne i wtrne, opisa wybrane procesybiochemiczne i zwizki biologicznie aktywne wystpujce w kosmetykach

  UmiejtnociTCH_2A_D05-04_U09 2,0 nie spenia kryteriw okrelonych dla oceny 3

  3,0 potrafi integrowa wiedz z biochemii w rozwizywaniu wybranych problemw zwiazanych z jakoci produktworganicznych3,54,04,55,0

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejInne kompetencje spoeczne i personalneTCH_2A_D05-04_K03 2,0 nie spenia kryteriw okrelonych dla oceny 3

  3,0 ma wiadomo wpywu zwiazkw biologicznie aktywnych ma organizm i znaczenie podstawowych przemianbiochemicznych3,5 potrafi wykaza znaczenie podstawowych przemian biochemicznych na organizm, rozumie zagroenie jakie mogpowodowa substancje niebezpieczne4,0 ma swiadomo jakie procesy biochemiczne mog zosta wykorzystane w biosyntezie nowych lekwm pestycydw4,5 aktywnie uzupenia wiedz o najnowsze informacje mogce mie wpyw na jako produktw naturalnych5,0 zna metody udostpniania wasnej wiedzy mogcej mie wpyw na jako substancji naturalnych

  Literatura podstawowa1. Hames B.D., Hooper N.M., Houghton J.D., Krtkie wykady - biochemia, PWN, Warszawa, 2001

  2. Kczkowski J, Podstawy Biochemii, WNT, Warszawa, 2004

  3. Hooper H, Biochemia, PWN, Warszawa, 2004

  4. Moszczyski H., Py K., Biochemia witamin, PWN, Warszawa, 1998

  5. Draelos Z.D.,, Kosmeceutyki, Urban & Partner, Wrocaw, 2011

  Literatura uzupeniajca1. Kohlmunzer S., Farmakognozja, PZWL, Warszawa, 2003

  2. Clayden J., Greeve N., Warren S., Wothers P., Chemia organiczna, WNT, Warszawa, 2011

  Data aktualizacji: 27-09-2012

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejKierunek studiw

  Forma studiw

  Tytu zawodowy absolwenta

  ECTS

  Forma zaliczenia

  Kod

  Blok obieralny

  Jzyk

  Grupa obieralna

  Technologia chemiczna

  stacjonarna

  magister inynier

  TCH_2A_S_D04_04

  3,0

  egzamin polski

  ECTS (formy) 3,0

  Poziom drugi

  Obszary studiw nauki techniczne

  Profil oglnoakademicki

  Modu

  Przedmiot Biochemia i zwizki biologicznie aktywne

  Specjalno D04_Technologia lekw i pestycydw

  Jednostka prowadzca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

  Forma dydaktyczna Semestr ECTS Waga ZaliczenieKod Godziny

  wiczenia audytoryjne 1 15 1,0 0,7 zaliczenieA

  wykady 1 30 2,0 1,0 egzaminW

  Swarcewicz Maria ([email protected])Nauczyciel odpowiedzialny

  Swarcewicz Maria ([email protected])Inni nauczyciele

  Wymagania wstpneW-1 ukoczony kurs Chemia Organiczna

  Cele moduu/przedmiotu

  C-1 Przygotowanie studentw do prowadzenia bada technologicznych z wybranymi procesami biochemicznymi i zwizkamibiologicznie aktywnymi

  C-2 Przygotowanie i prowadzenie prezentacji dotyczcych zagadnie zwizanych z biochemi i zwizkami biologicznieaktywnymi

  C-3 uksztatowanie umiejtnoci z zakresu integrowania wiedzy z chemii i biochemii do rozwiazywania problemwwystpujcych w kosmetykach, lekach, rodkach ochrony rolin.

  C-4 uksztatowanie umiejtnoci z zakresu pozyskiwania informacji z literatury polskiej i anglojzycznej, baz danych zwizanychz rolinnymi metabolitami wtrnymi.

  Treci programowe z podziaem na formy zaj Liczba godzin

  T-A-1 Analiza budowy chemicznej cukrw, tuszczy, aminokwasw i biaek. Wlasnoci chemiczne i ich rola worganizmie. 5

  T-A-2 Rozwizywanie zagadnie zwiazanych z wystpowaniem nukleotydw, funkcjami DNA i RNA worganizmie, rol enzymw w przemianach biochemicznych. 3

  T-A-3 Wykorzystanie informacji z literatury do wyjanienia mechanizmu fotosyntezy, chemosyntezy i przemianbiochemicznych cukrw, tuszczy i biaek w organizmie. 4

  T-A-4Analiza zwizkw biologicznie aktywnych jako skadnikw lekw naturalnych, kosmetykw i rodkwochrony rolin. Integrowanie wiedzy z zakresu chemii i biochemii w poszukiwaniu nowych potencjalnychskadnikw w lekach naturalnych, kosmetykach czy pestycydach.

  3

  T-W-1 Przegld podstawowych skadnikw chemiccznych wystpujcych w komrce. Poznanie podziau iwspzalenoci przemian energii i materii w komrce. 2

  T-W-2 Przegld grup zwizkw organicznych zaliczanych do metabolitw pierwotnych: cukry, tuszcze,aminokwasy i biaka. Ich budowa chemiczna, wasnoci fizykochemiczne, izomeria. 3

  T-W-3Zapoznanie si z rol nukleotydw i kwasw nukleinowych w organizmie i ich budow chemicznPoznanie budowy, podziau enzymw. Kinetyka enzymatyczna i typy inhibicji wykorzystywane wsyntezie organicznej.

  3

  T-W-4 Zapoznanie si z fotosyntez zachodzc w rolinie, metabolizmem pierwotnym wystepujacym wroslinie, z cyklem Celvina. 1

  T-W-5 Przegld drg przemian glukozy, powstawania acetylokoenzymu A, cyklu Krebsa, przemian w acuchuoddechowym jako procesu oddychania komrkowego. 6

  T-W-6 Przegld przemiam katabolicznych i anabolicznych tuszczy, biaek i aminokwasw. 4

  T-W-7 Zapoznanie si z budow bony komrkowej, skry. 1

  T-W-8 Przegld podziau witamin, ich budowy chemicznej, wlasnoci i roli w organizmie. 4

  T-W-9 Zapoznanie si z zastosowaniem preparatw enzymatycznych w kosmetykach i analityce. Przegldzwizkw biologicznie aktywnych wystpujcych w lekach, kosmetykach, rodkach ochrony rolin. 6

  Obcienie prac studenta - formy aktywnoci Liczba godzinudzia w wiczeniach 15A-A-1

  Biochemia i zwizki biologicznie aktywne

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejObcienie prac studenta - formy aktywnoci Liczba godzin

  Udzia w konsultacjach 3A-A-2

  Przygotowanie prezentacji 4A-A-3

  Przygotowanie do kolokwium i zaj audytoryjnych 7A-A-4

  Praca w zespole 2A-A-5

  Udzia w wykladzie 30A-W-1

  Udzia w konsultacjach. 3A-W-2

  Przygotowanie do egzaminu 20A-W-3

  Studiowanie literatury 7A-W-4

  Metody nauczania / narzdzia dydaktyczneM-1 wykad informacyjny

  M-2 wiczenia audytoryjne

  Sposoby oceny (F - formujca, P - podsumowujca)

  S-1 kolokwia z przerobionego materialuprezentacja multimedialna opracowanego tematu z zakresu biochemii i zwiazkw biologicznie aktywnychF

  S-2 egzamin pisemnyP

  Zamierzone efekty ksztaceniaOdniesienie do efektwksztacenia dla kierunku

  studiw

  Odniesienie doefektw ksztaceniaprowadzcych douzyskania tytuu

  zawodowegoinyniera

  Odniesienie doefektw

  zdefiniowanych dlaobszaru ksztacenia

  Metodynauczania

  Celprzedmiotu

  Treciprogramowe

  Sposboceny

  Wiedza

  TCH_2A_W08 T2A_W03 InzA2_W02C-1C-2C-3C-4

  S-1S-2

  T-A-2T-A-3T-A-4T-W-1T-W-2T-W-3

  M-1M-2

  TCH_2A_D04-04_W08potrafi scharakteryzowa zwiazki chemiczne wystpujace wprzemianach biochemicznych i rol tych przemian w organizmie.

  T-W-4T-W-5T-W-6T-W-7T-W-8T-W-9

  Umiejtnoci

  TCH_2A_U09 T2A_U07T2A_U10InzA2_U01InzA2_U03

  C-1C-2C-3C-4

  S-1S-2

  T-A-1T-A-2T-A-3T-A-4T-W-1T-W-2T-W-3

  M-1M-2

  TCH_2A_D04-04_U09potrafi integrowa wiedz z zakresu biochemii w formuowaniu irozwiazywaniu problemw zwizanych z jakoci lekw,pestycydw, kosmetykw.

  T-W-4T-W-5T-W-6T-W-7T-W-8T-W-9

  Inne kompetencje spoeczne i personalne

  TCH_2A_K03 T2A_K01T2A_K03

  C-1C-2C-3C-4

  S-1S-2

  T-A-1T-A-2 M-1

  M-2TCH_2A_D04-04_K03ma swiadomo ksztacenia ustawicznego poprzez praceindywidualne oraz grupowe

  T-A-3T-A-4

  Efekt Ocena Kryterium oceny

  WiedzaTCH_2A_D04-04_W08 2,0 nie spenia kryteriw okrelonych dla oceny 3

  3,0 potrafi wymieni wybrane grupy zwizkw chemicznych majcych znaczenie jako metabolity pierwotne i wtrne3,5 potrafi wymieni i krtko scharakteryzowa wybrane grupy zwizkw chemicznych majcych znaczenie jako metabolitypierwotne i wtrne4,0 potrafi wymieni i krtko scharakteryzowa wikszo grup zwizkw chemicznych majcych znaczenie jako metabolitypierwotne i wtrne oraz okreli mechanizm przemian biochemicznych4,5 potrafi scharakteryzowa i zidentyfikowa zwizki chemiczne jako metabolity pierwotne i wtrne oraz zwizki biologicznieaktywne wystpujce w lekach, rodkach ochrony rolin, kosmetykach.5,0 potrafi scharakteryzowa i zidentyfikowa zwizki chemiczne jako metabolity pierwotne i wtrne, opisa wybrane procesybiochemiczne oraz zwizki biologicznie aktywne wystpujce w lekach, rodkach ochrony rolin, kosmetykach.

  UmiejtnociTCH_2A_D04-04_U09 2,0 nie spenia kryteriw okrelonych dla oceny 3

  3,0 potrafi integrowa wiedz z biochemii w rozwiazywaniu wybranych problemw zwizanych z jakocia produktworganicznych3,54,04,55,0

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejInne kompetencje spoeczne i personalneTCH_2A_D04-04_K03 2,0 nie spenia kryteriw okrelonych dla oceny 3

  3,0 ma wiadomo wpywu zwizkw biologicznie aktywnych na organizm i znaczenie podstawowych przemian biochemicznych3,5 potrafi wykaza znaczenie podstawowych przemian biochemicznych na organizm, rozumie zagroenie jakie mogpowodowa substancje niebezpieczne4,0 ma wiadomo jakie procesy biochemiczne mog zosta wykorzystane w biosyntezie nowych lekow, pestycydw4,5 aktywnie uzupenia wiedz o najnowsze informacje mogce mie wpyw na bezpieczestwo wprowadzania nowych zwizkwchemicznych z wykorzystaniem przemian biochemicznych5,0 zna metody udostpniania wlasnej wiedzy mogcej mie wpyw na jako zwiazkw biologicznie aktywnych

  Literatura podstawowa1. Hames B.D., Hooper N.M., Houghton J.D., Krtkie wykady - biochemia, PWN, Warszawa, 2001

  2. Kczkowski J, Podstawy Biochemii, WNT, Warszawa, 2004

  3. Hooper H, Biochemia, PWN, Warszawa, 2004

  4. Moszczyski H., Py K., Biochemia witamin, PWN, Warszawa, 1998

  Literatura uzupeniajca1. Kohlmunzer S., Farmakognozja, PZWL, Warszawa, 2003

  2. Clayden J., Greeve N., Warren S., Wothers P., Chemia organiczna, WNT, Warszawa, 2011

  Data aktualizacji: 27-09-2012

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejKierunek studiw

  Forma studiw

  Tytu zawodowy absolwenta

  ECTS

  Forma zaliczenia

  Kod

  Blok obieralny

  Jzyk

  Grupa obieralna

  Technologia chemiczna

  stacjonarna

  magister inynier

  TCH_2A_S_D03_04

  3,0

  egzamin polski

  ECTS (formy) 3,0

  Poziom drugi

  Obszary studiw nauki techniczne

  Profil oglnoakademicki

  Modu

  Przedmiot Biochemia i zwizki biologicznie aktywne

  Specjalno D03_Technologia lekkiej syntezy organicznej

  Jednostka prowadzca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

  Forma dydaktyczna Semestr ECTS Waga ZaliczenieKod Godziny

  wiczenia audytoryjne 1 15 1,0 0,7 zaliczenieA

  wykady 1 30 2,0 1,0 egzaminW

  Swarcewicz Maria ([email protected])Nauczyciel odpowiedzialny

  Swarcewicz Maria ([email protected])Inni nauczyciele

  Wymagania wstpneW-1 ukoczony kurs Chemia Organiczna

  Cele moduu/przedmiotu

  C-1 Przygotowanie studentw do prowadzenia bada technologicznych z wybranymi procesami biochemicznymi i zwizkamibiologicznie aktywnymi

  C-2 Przygotowanie i prowadzenie prezentacji dotyczcych zagadnie zwizanych z biochemi i zwizkami biologicznieaktywnymi

  C-3 uksztatowanie umiejtnoci z zakresu integrowania wiedzy z chemii i biochemii do rozwiazywania problemwwystpujcych w kosmetykach, lekach, rodkach ochrony rolin.

  C-4 uksztatowanie umiejtnoci z zakresu pozyskiwania informacji z literatury polskiej i anglojzycznej, baz danych zwizanychz rolinnymi metabolitami wtrnymi.

  Treci programowe z podziaem na formy zaj Liczba godzin

  T-A-1 Analiza budowy chemicznej cukrw, tuszczy, aminokwasw i biaek. Wlasnoci chemiczne i ich rola worganizmie. 5

  T-A-2 Rozwizywanie zagadnie zwiazanych z wystpowaniem nukleotydw, funkcjami DNA i RNA worganizmie, rol enzymw w przemianach biochemicznych. 3

  T-A-3 Wykorzystanie informacji z literatury do wyjanienia mechanizmu fotosyntezy, chemosyntezy i przemianbiochemicznych cukrw, tuszczy i biaek w organizmie. 4

  T-A-4 Analiza zwizkw biologicznie aktywnych jako skadnikw lekw, rodkw ochrony rolin, kosmetykw. 3

  T-W-1 Przegld podstawowych skadnikw chemiccznych wystpujcych w komrce. Poznanie podziau iwspzalenoci przemian energii i materii w komrce. 2

  T-W-2 Przegld grup zwizkw organicznych zaliczanych do metabolitw pierwotnych: cukry, tuszcze,aminokwasy i biaka. Ich budowa chemiczna, wasnoci fizykochemiczne, izomeria. 3

  T-W-3Zapoznanie si z rol nukleotydw i kwasw nukleinowych w organizmie i ich budow chemicznPoznanie budowy, podziau enzymw. Kinetyka enzymatyczna i typy inhibicji wykorzystywane wsyntezie organicznej.

  3

  T-W-4 Zapoznanie si z fotosyntez zachodzc w rolinie, metabolizmem pierwotnym wystepujacym wroslinie, z cyklem Celvina. 1

  T-W-5 Przegld drg przemian glukozy, powstawania acetylokoenzymu A, cyklu Krebsa, przemian w acuchuoddechowym jako procesu oddychania komrkowego. 6

  T-W-6 Przegld przemiam katabolicznych i anabolicznych tuszczy, biaek i aminokwasw. 4

  T-W-7 Zapoznanie si z budow bony komrkowej, skry. 1

  T-W-8 Przegld podziau witamin, ich budowy chemicznej, wlasnoci i roli w organizmie. 4

  T-W-9 Zapoznanie si z zastosowaniem preparatw enzymatycznych w kosmetykach i analityce. Przegldzwizkw biologicznie aktywnych wystpujcych w lekach, rodkach ochrony rolin i kosmetykach. 6

  Obcienie prac studenta - formy aktywnoci Liczba godzinudzia w wiczeniach 15A-A-1

  Udzia w konsultacjach 2A-A-2

  Przygotowanie prezentacji 4A-A-3

  Biochemia i zwizki biologicznie aktywne

 • [ logo uczelni ]

  Wydzia Technologii i Inynierii ChemicznejObcienie prac studenta - formy aktywnoci Liczba godzin

  Praca w zespole 2A-A-4

  Przygotowanie do kolokwium i zaj audytoryjnych 8A-A-5

  Udzia w wykladzie 30A-W-1

  Udzia w konsultacjach. 3A-W-2

  Przygotowanie do egzaminu 20A-W-3

  Studiowanie literatury 7A-W-4

  Metody nauczania / narzdzia dydaktyczneM-1 wykad informacyjny

  M-2 wiczenia audytoryjne

  Sposoby oceny (F - formujca, P - podsumowujca)

  S-1 Kolokwia z przerobionego materialu.Prezentacja multimedialna opracowanego tematu z zakresu biochemii i zwiazkw biologicznie aktywnych.F

  S-2 egzamin pisemnyP

  Zamierzone efekty ksztaceniaOdniesienie do efektwksztacenia dla kierunku

  studiw

  Odniesienie doefektw ksztaceniaprowadzcych douzyskania tytuu

  zawodowegoinyniera

  Odniesienie doefektw

  zdefiniowanych dlaobszaru ksztacenia

  Metodynauczania

  Celprzedmiotu

  Treciprogramowe

  Sposboceny

  Wiedza

  TCH_2A_W08 T2A_W03 InzA2_W02C-1C-2C-3C-4

  S-1S-2

  T-A-1T-A-2T-A-3T-A-4T-W-1T-W-2T-W-3

  M-1M-2

  TCH_2A_D03-04_W08potrafi scharakteryzowa zwizki chemiczne wystpujace wprzemianach biochemicznych i rol tych przemian w organizmie

  T-W-4T-W-5T-W-6T-W-7T-W-8T-W-9

  Umiejtnoci

  TCH_2A_U09 T2A_U07T2A_U10InzA2_U01InzA2_U03

  C-1C-2C-3C-4

  S-1S-2

  T-A-1T-A-2 M-1

  M-2

  TCH_2A_D03-04_U09potrafi integrowa wiedz z zakresu biochemii w formuowaniu irozwiazywaniu problemw zwizanych z jakoci produktworganicznych.

  T-A-3T-A-4

  Inne kompetencje spoeczne i personalne

  TCH_2A_K03 T2A_K01T2A_K03

  C-1C-2C-3C-4

  S-1S-2

  T-A-1T-A-2T-A-3T-A-4T-W-1T-W-2T-W-3

  M-1M-2

  TCH_2A_D03-04_K03ma wiadomo ksztacenia ustawicznego poprzez praceindywidualne oraz grupowe

  T-W-4T-W-5T-W-6T-W-7T-W-8T-W-9

  Efekt Ocena Kryterium oceny

  WiedzaTCH_2A_D03-04_W08 2,0 nie spenia kryteriw okreslonych dla oceny 3

  3,0 potrafi wymieni wybrane grupy zwizkw chemicznych majcych znaczenie jako metabolity pierwotne i wtrne3,5 potrafi wymieni i krtko scharakteryzowa wybrane grupy zwizkw chemicznych majcych znaczenie jako metabolitypierwotne i wtrne4,0 potrafi wymieni i krtko scharakteryzowa wikszo grup zwiazkw chemicznych majcych znaczenie jako metabolitypierwotne i wtrne oraz okreli mechanizm przemian biochemicznych4,5 potrafi scharakteryzowa i zidentyfikowa zwizki chemiczne jako metabolity pierwotne i wtrne, zwizki biologicznieaktywne wystpujce w lekach, rodkach ochrony rolin, kosmetykach5,0 potrafi scharakteryzowa i zidentyfikowa zwizki chemiczne jako metabolity pierwotne i wtrne, opisa wybrane procesybiochemiczne i zwizki biologicznie aktywne wystpujce w lekach, rodkach ochrony rolin, kosmetykach.

  UmiejtnociTCH_2A_D03-04_U09 2,0 nie spenia kryteriw okrelonych dla oceny 3

  3,0 potrafi integrowa wiedz z biochemii w rozwizywaniu wybranych pro