wspomnienie o tomku - .fajna ksi…¼ka- fajny obiad- fajna dziewczyna- czarna robota-...

Download WSPOMNIENIE O TOMKU - .fajna ksi…¼ka- fajny obiad- fajna dziewczyna- czarna robota- czarna noc

Post on 27-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PPPAAARRRAAADDDAAA rok 2008/2009, numer 3 1

Rok 2008/2009 nr 3

stycze - luty

W tym numerze: Dzie Jzyka Polskie-go 2

WOP 4

Prbna matura 5

Panel koleeski 6

Nowinki komputerowe 8

WSPOMNIENIE O TOMKU

2 lutego zmar przedwczenie

Tomasz Blazer, ucze, ab-

solwent Mechanika, ktry

jako pierwszy otrzyma tytu Primus inter pares,

od czterech lat nauczyciel przedmiotw zawodo-

wych w naszej szkole. Poznaam Tomka najpierw

jako ucznia, ktry wygrywa szkolne konkursy

poetyckie. Liczba uczestnikw tych konkursw

nie bya imponujca, ale Jego utwory si wyr-

niay, byy zwarte, krtkie, jakby celniej ni inne

wyraay myl, tak je wspominam. Przez trzy lata

jego nauczycielk jzyka polskiego bya pani Ja-

nina Wojciechowicz, pniej, po jej przejciu na

emerytur, ja uczyam w tej klasie. Najczciej

lekcje mielimy w sali 201, Tomek siedzia

w pierwszej awce pod oknem. Jakim by

uczniem? Myl, e takim, jakim by czowie-

kiem. Spokojnym, dowcipnym, na pewno lubia-

nym przez kolegw i nauczycieli, co zawdzicza

swojemu urokowi osobistemu, umiejtnoci bycia

z rnymi ludmi, dorosymi i rwienikami. Ju

w czwartej klasie razem pracowalimy nad szkol-

n uroczystoci poegnania klas Zasadniczej

Szkoy Zawodowej. To bya bardzo dobra i atrak-

cyjna impreza, Tomek z kolegami z klasy ubrani

w togi (poyczone z jakiej prywatnej szkoy)

przeprowadza rodzaj egzaminu dla opuszczaj-

cych mury Mechanika, na przykad uczestnicy

musieli zmontowa rower, a wychowawca musia

przejecha okrenie. Ale prawdziw przygod

artystyczn przeylimy rok pniej, kiedy

z uczniami przygotowywaam uroczysto 50-

lecia Szkoy. Tomek wystpowa jako aktor

w przedstawieniu wykorzystujcym fragment

Ferdydurke Witolda Gombrowicza oraz jako

przedstawiciel uczniw podczas czci oficjalnej.

Jako profesor Bladaczka by wietny, pamitam,

jak majestatycznie przechadza si po niby klasie,

dyktujc uczniom, e

Sowacki wielkim poet

by, itd., szczeglnie

podkrela znaki inter-

punkcyjne, co byo paro-

di mojego zwyczaju.

Kilka lat temu, gdy To-

mek ju pracowa w na-

szej szkole, przypomnia-

no te chwile. Na koniec

uroczystoci 60 -lecia

Mechanika modzi na-

uczyciele, take Tomek,

piewali Sto lat dla Me-

chanika. To bya bardzo

radosna chwila, nikt nie

przypuszcza wwczas,

e nieszczcie jest tak

blisko. Napisaam, jak

Go wspominam jako

ucznia, teraz kilka sw o

tym, jakim by koleg, wsppracownikiem, na-

uczycielem. Oczywicie jak kady z modych na-

uczycieli dopiero uczy si zawodu, najpewniej

popenia bdy. Myl jednak, e bardzo szybko

okazao si, e ma prawdziwy talent jako wycho-

wawca. Jego klasa bardzo szybko staa si grup,

Tomek potrafi ich zachci, wasnym przyka-

dem, do udziau w dodatkowych pracach czy im-

prezach, na przykad wsplnie z nimi bra udzia

w biegu. Tomek jako kolega by wyjtkowo lu-

biany, szczeglnie jego urok i kultur, rodzaj ele-

gancji w zachowaniu doceniay kobiety. W mojej

pamici pozostanie na zawsze jako uroczy, ko-

chany chopiec, mody mczyzna, podchodzcy

do ycia powanie, ale take umiejcy si nim

cieszy.

wspominaa Jadwiga Wsierska

czyli Nigdy nie rb tego, czego pniej bdziesz aowa!

Gazetka szkolna Zespou Szk Ponadgimnazjalnych nr 4

PPPAAARRRAAADDDAAA rok 2008/2009, numer 3 2

Niektrzy lubi poezj.

Niektrzy -

Czyli nie wszyscy.

Nawet nie wikszo wszystkich, ale mniejszo.

Nie liczc szk, gdzie si musi,

i samych poetw,

bdzie tych osb chyba dwie na tysic.

Lubi-

Ale lubi si te ros z makaronem,

Lubi si komplementy i kolor niebieski,

Lubi si stary szalik,

Lubi si stawia na swoim,

Lubi si gaska psa.

Poezj-

tylko co to takiego poezja

Niejedna chwiejna odpowied

Na to pytanie ju pada

A ja nie wiem i nie wiem i trzymam si tego

Jak zbawiennej porczy.

W. Szymborska

Powyej zamieszczony wiersz Wi-

sawy Szymborskiej sta si mottem Dnia

Jzyka Polskiego, ktry odby si 12 grud-

nia 2008 r.

Bogaty program tego dnia rozpocz

si od pisania dyktanda przez wszystkich

uczniw obecnych w szkole.

Od drugiej lekcji cay Mechanik czy-

ta Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

Ten swoisty maraton czytelniczy, w Me-

chaniku zorganizowany po raz pierwszy,

zacz dyrektor szkoy, mgr in. Tadeusz

Pacholczyk, odczytujc Inwokacj. Na-

stpnie epopej narodow odczytywali

uczniowie. Kolejne lekcje przebiegay po-

dobnie czytanie epopei rozpoczyna na-

uczyciel, po nim kontynuowali gone czy-

tanie uczniowie.

Dzie Jzyka Polskiego zakoczy

si wyonieniem mistrza ortografii i ucznia

najlepiej czytajcego Pana Tadeusza

oraz spotkaniem z poezj Czesawa Mio-

sza i Wisawy Szymborskiej. Przygotowali

je uczniowie klasy I c T.

Dzie Jzyka Polskiego by jednym

z bardziej udanych dni w szkole, poniewa

zaangaowano do rnych konkursw

wszystkich uczniw obecnych w tym cza-

sie w szkole. Zaoone przez organizatorki,

nauczycielki jzyka polskiego, cele rw-

nie zostay zrealizowane. Dzie ten by

tak pomylany, aby budzi zainteresowanie

jzykiem polskim, jego czystoci i po-

prawnoci, doskonali umiejtno po-

prawnego pisania, utrwali wiedz na te

PPPAAARRRAAADDDAAA rok 2008/2009, numer 3 3

mat twrczoci Adama Mickiewicza

w zwizku z 210. rocznic jego urodzin,

utrwala i poszerza wiedz na temat

twrczoci Czesawa Miosza i Wisawy

Szymborskiej, rozbudza wraliwo po-

przez suchanie utworw wielkich

strzw oraz wzbudza uczucie dumy

z dorobku kulturalnego polskich twrcw.

M. D.

W ramach Dnia Jzyka Polskiego 12

grudnia 2008 r. naszej szkole odby si

konkurs ortograficzny przygotowany przez

panie Iwon Chwedczuk Lesiak i Kata-

rzyn Nazaruk. Tematem konkursu orto-

graficznego bya Poprawno i kultura

jzyka. Oto niektre konkursowe zada-

nia:.

1. Od wyrazw w M l.p. utwrz D l. mn.:

to ma niedoga tramwaj noyce 2. Zaznacz poprawn form oraz okrel

rodzaj danego wyrazu:

pomaracz / pomaracza zatrzask / zatrzaska podkoszulek / podkoszulka sweter/swetr 3. Od podanych form rzeczownikw w l.p.

utwrz M l. mn.:

psycholog geolog geograf premier minister ksidz ksi 4. Uzupenij zdania rzeczownikami w od-

powiedniej formie:

Szukam (rekwizyt).... Za chwil koniec (antrakt). Czy kto nie widzia (termometr).

Moe zaszkodzi ci ten kawaek (tort).

5. Powtarzajce si przymiotniki zastp 3

synonimami:

fajna ksika- fajny obiad- fajna dziewczyna- czarna robota- czarna noc- czarna rozpacz- 6. Popraw szyk wyrazw w zdaniu tak, aby

zaimki odnosiy si do odpowiednich wy-

razw.

Poszedem z koleg na basen, ktry bardzo dobrze pywa.

Kupiem ksik w naszej ksigarni, ktr przeczytaem jednym tchem.

Jechaem samochodem z tat, ktry w drodze zepsu si kilka razy.

7. Dopisz omwienia, ktre delikatniej wy-

raaj te same treci: np. kradnie- ma lep-

kie rce

umar- jest plotkarzem- jest skpy- jest zarozumiay- jest gupi- 8. Dopisz zwizki frazeologiczne o prze-

ciwstawnym znaczeniu do podanych:

mle jzykiem- bogaty jak Krezus- siedzie z zaoonymi rkoma- widzie co w czarnych kolorach-

Marta abdzka

PPPAAARRRAAADDDAAA rok 2008/2009, numer 3 4

Wielka Orkiestra witecznej Pomocy

w tym roku zagraa XVII raz. Podczas

tegorocznego finau zbierano pienidze

na sprzt onkologiczny dla dzieci. 13

stycznia w rnych zaktkach Europy

odbyy si liczne koncerty i zbirki pie-

nidzy. Uzbierano ponad 4 miliony zo-

tych.

Szkolny Fina Wielkiej Orkiestry

witecznej Pomocy rozpocz si ju 5

stycznia. Przez pierwsze dwa dni

uczniowie zbierali pienidze w klasach.

Cz uczniw wrzucaa due kwoty,

a niektrym w ogle nie podobaa si

zbirka nawet przysowiowego grosza,

co musz przyzna jest dla mnie nie-

zrozumiae. W rod i czwartek sprze-

dawane byy ciasto oraz losy na loteri.

Oczywicie, jak co roku, kupony na nie-

wiedz znikay szybko. Niestety, na

szkolne wypieki nikt nie mia

ochoty i ciasto nie byo inte-

resujcym produktem w

przeciwiestwie do

mnianych wczeniej

nw i losw.

W pitek odbya si impreza

sumowujca Szkolny Fina Wielkiej Or-

kiestry witecznej Pomocy. Jako gocie

honorowi zostali zaproszeni DJ-eje

dcy absolwentami naszej szkoy. Pod-

czas zabawy licytowane byy karykatury

nauczycieli oraz najbardziej oczekiwane

losy Wykrt, zwalniajce ca klas ze

sprawdzianu, nawet zapowiedzianego.

W tym roku byo ich a 10. Jedna z klas

wykupia kilka losw. Kolejnym etapem

imprezy by wystp Pauliny Daniszew-

skiej, ktra zapiewaa pikne polskie

utwory. Dalsza licytacja loter