wizyty studyjne

Download Wizyty Studyjne

Post on 18-Jan-2016

33 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”. Wizyty Studyjne. Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 200 9 /20 10 Materiały informacyjne. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Wizyty StudyjneZasady udziau w wizytach studyjnych w roku szkolnym 2009/2010Materiay informacyjneFundacja Rozwoju Systemu EdukacjiNarodowa Agencja Programu Uczenie si przez cae ycie

 • WIZYTY STUDYJNEOd 1 stycznia 2008 r. poczony program wizyt studyjnych dla specjalistw z zakresu edukacji oglnej oraz ksztacenia i doskonalenia zawodowego koordynowany jest przez CEDEFOP Europejskie Centrum Rozwoju Ksztacenia Zawodowego w Salonikach, Grecja http://studyvisits.cedefop.europa.eu Kontakt:Study visits - Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training)E-mail: studyvisits@cedefop.europa.eu

 • PRZED WIZYT:

  - uczestnik wizyty otrzymuje z CEDEFOPu login i haso do bazy OLIVE, organizator wizyty studyjnej take otrzymuje z CEDEFOP list uczestnikw wizyty oraz dostp do bazy OLIVE (profile uczestnikw), organizator jest zobowizany przesa uczestnikowi swojej grupy program wizyty, informacje o hotelu oraz list uczestnikw wraz z danymi do kontaktu nie pniej ni 4 tygodnie przed rozpoczciem wizyty, uczestnik powinien potwierdzi swj udzia w wizycie, a take przesa kopi potwierdzenia udziau do Narodowej Agencji (e-mailem), uczestnik NIE POWINIEN przesya potwierdzenia do CEDEFOPWIZYTY STUDYJNE

 • WIZYTY STUDYJNEPRZED WIZYT:

  zapozna si ze stron internetow www.sv.org.pl/ Informacje dla uczestnikw wizyt: informacje dla uczestnikw opracowane przez CEDEFOP (w j. angielskim) tabela zawierajca wysoko dofinansowania wzr potwierdzenia uczestnictwa wzr raportu grupowego (w jzyku roboczym wizyty) wzr kocowego raportu ewaluacyjnego raport indywidualny dla Narodowej Agencji (w jzyku polskim)- zacznik nr II do umowy zapozna si z informacjami dla uczestnikw na stronie CEDEFOP http://studyvisits.cedefop.europa.eu

 • PRZED WIZYT:

  Naley przygotowa: prezentacj dotyczc tematu wizyty zgodnie z sugesti organizatora,informacje dotyczce systemu edukacji w Polsce (strony internetowe MEN, Euridice http://www.eurydice.org.pl),informacje o instytucji/organizacji, ktr uczestnik reprezentuje,informacje o regionie, publikacje, materiay reklamowe,

  WIZYTY STUDYJNE

 • PRZED WIZYT :

  naley rwnie zorganizowa sobie podr oraz pobyt (zgodnie z sugesti organizatora), zadba o ubezpieczenie zdrowotne, zapozna si warunkami finansowymi udziau w wizycie studyjnej, podpisa umow finansow z Narodow Agencj.

  Uczestnicy mog podejmowa zobowizania finansowe dopiero po otrzymaniu potwierdzenia od organizatora i podpisaniu umowy finansowej z Narodow Agencj.

  WIZYTY STUDYJNE

 • WIZYTY STUDYJNEKOSZTY UTRZYMANIA:

  stawki ryczatowe dla poszczeglnych krajw 100% stawek zaproponowanych przez Komisj Europejsk ilo stawek ryczatowych: od 3 do 5 dni

  Ilo stawek ryczatowych jest indywidualnie wyliczana dla kadego uczestnika, w zalenoci od czasu trwania wizyty

 • Przed wyjazdem uczestnik powinien podpisa umow na dofinansowanie udziau w wizycie studyjnej. W umowie jest wymieniony numer katalogowy wizyty oraz wysoko dofinansowania. Jeeli uczestnik zmieni grup naley podpisa now umow lub aneks do umowy.

  Okres uprawniony do ponoszenia kosztw jest podany w umowie (Art.I.2). Wydatki poniesione przed lub/i po terminie okrelonym w umowie s nieuprawnione.WIZYTY STUDYJNE

 • W TRAKCIE WIZYTY:

  grupa powinna mieszka w jednym hotelu, opata za udzia w wizycie jest kosztem nieuprawnionym (na koszty organizacyjne wizyty) aktywny udzia w wizycie m.in. poprzez udzia w przygotowaniu raportu grupowego

  WIZYTY STUDYJNE

 • PO WIZYCIE:

  Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatw wizyty

  1. Promocja i informacja:- logo + info - artykuy w prasie lokalnej, regionalnej, czasopismach fachowych2. Upowszechnianie rezultatw:- publikacje, materiay- seminaria, konferencje, rada pedagogiczna,strona internetowa: instytucji, Narodowej Agencji, CEDEFOP, Komisji Europejskiej3. Wykorzystanie rezultatw:- wsppraca z partnerami- wsplne projektyWIZYTY STUDYJNE

 • PO WIZYCIE:

  Promowanie w swoim rodowisku zawodowym udziau w projektach europejskichWczenie do swojej codziennej pracy informacji i dowiadcze zdobytych podczas wizytyUtrzymywanie kontaktw z osobami poznanymi podczas wizyty oraz gospodarzami wizytyWIZYTY STUDYJNE

 • ROZLICZENIE :

  Aby rozliczy grant Beneficjent powinien przesa do Narodowej Agencji nastpujce dokumenty:

  kocowy raport ewaluacyjny (wydrukowany i podpisany);- cz merytoryczna,- cz finansowa.- raport grupowyWIZYTY STUDYJNE

 • KOCOWY RAPORT EWALUACYJNY:

  cz merytoryczna: potwierdzenie udziau w wizycie studyjnej (powinno zawiera nazwisko uczestnika i daty rozpoczcia i zakoczenia wizyty)

  Kocowy raport ewaluacyjny powinien zosta przesany do Narodowej Agencji w terminie do 30 dni od daty zakoczenia dziaania (data podana w umowie w art.4.2.

  WIZYTY STUDYJNE

 • RAPORT GRUPOWY:

  wsplnie pisany przez wszystkich uczestnikw wizyty - kadego dnia stanowi podsumowanie wsplnych dowiadcze i wnioskw

  Raport grupowy nie jest dziennikiem podry, nie naley opisywa kadego dnia wizyty.

  WIZYTY STUDYJNE

 • Kontakt:

  Wizyty Studyjne:Anna Dbska adebska@frse.org.plTel. 022 46 31 288

  Pawe wierczyski pswierczynski@frse.org.pl Tel. 022 46 31 299

  Dzia finansowy:Katarzyna Markowska kmarkowska@frse.org.plTel. 022 46 31 133www.sv.org.pl

  www.frse.org.pl WIZYTY STUDYJNE

  ***************

Recommended

View more >