wet inburgering en deltaplan inburgering. wi wi = win st? win st?

Download WET INBURGERING en Deltaplan Inburgering. WI WI = WIN st? WIN st?

Post on 13-May-2015

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dia 1
 • WET INBURGERING en Deltaplan Inburgering
 • Dia 2
 • WI WI = WIN st? WIN st?
 • Dia 3
 • Dia 4
 • Inburgeringsplichtig WI e ook alweer?
 • Dia 5
 • Inburgeringsplichtig Vreemdelingen, niet - EU / EER burgers en Zwitsers Niet meer dan acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland woonachtig geweest Geen vrijstellingen op grond van diplomas of certificaten of certificaten Niet met tijdelijk verblijfsdoel in Nederland Niet in de leerplichtige leeftijd Tot 65 jaar
 • Dia 6
 • Inburgeringsbehoeftig WI e ?
 • Dia 7
 • Inburgeringsbehoeftigen Tot Nederlander genaturaliseerde burgers die tijdens de leerplichtige leeftijd minder dan acht jaar in Nederland woonachtig waren en niet over het vereiste taalniveau beschikken Antillianen en Arubanen die niet over het vereiste taalniveau beschikken
 • Dia 8
 • Deltaplan: Vrijwillige inburgeraars: Eu of EER burgers of Zwitsers die niet over het vereiste taalniveau beschikken. Bijvoorbeeld: Polen die hier voor langere tijd werken en hun partners die opvoeder zijn.
 • Dia 9
 • Taalniveau Vereist: Vijf vaardigheden Lezen, schrijven, spreken, luisteren en gespreksvaardigheden: Niveau 2 Nt2 Common European Framework of Reference ( CEFR)
 • Dia 10
 • Kennis van de Nederlandse samenleving Werk en inkomen; Omgangsvormen, waarden en normen; Wonen; Gezondheid en gezondheidszorg; Geschiedenis en geografie; Instanties; Staatsinrichting en rechtsstaat; Onderwijs en opvoeding
 • Dia 11
 • Profielen: Werk en burgerschap, of Opvoeding, Gezondheid, Onderwijs ( OGO) en burgerschap ( OGO) en burgerschap Straks ook: Ouderen en zelfstandigen Ouderen en zelfstandigen
 • Dia 12
 • Dia 13
 • Examens: Centraal : IB Groep; Kosten: 37 Electronisch praktijkexamen 52 Toets gesproken Nederlands 52 Toets gesproken Nederlands 37 KNS 37 KNS Decentraal: op instellingen die daarvoor gecertificeerd zijn Kosten : 104 Totale kosten: 230 euro Wordt bij aanbod nmalig vergoed door gemeente
 • Dia 14
 • Inhoud examens: Centraal deel: elektronisch praktijkexamen Toets gesproken Nederlands Examen KNS
 • Dia 15
 • Examen decentraal: Portfolio 30 stuks, of: Portfolio 15 stuks en drie assessments of: Zes assessments Assessments gaan over burgerschap, werk, OGO cruciale praktijksituaties ( CPs) ( CPs)
 • Dia 16
 • Vrijstellingen : Diegene die : Certificaten of toetsen heeft behaald Een uitkering ontvangt op grond van de WAO, WAZ, of WAJONG en meer dan 80% arbeidsongeschikt is arbeidsongeschikt is
 • Dia 17
 • Tevens vrijstelling voor oudkomers die vr 1 januari 2007 hun traject hebben afgerond: Op grond van oudkomerscertificaat of certificaat WIN ( profieltoets) met verklaring van ROC Lezen en schrijven: niveau 1 Nt2 Spreken en luisteren: niveau 2 Nt2 MO-toets: minstens 80 % goed
 • Dia 18
 • Vrijstelling Op grond van een bewijs waaruit blijkt dat iemand minstens acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland woonachtig was. Hoeft niet ononderbroken te zijn Bewijs: inschrijving in de GBA of een daaraan voorafgaande bevolkingsboekhouding
 • Dia 19
 • Ontheffing Op grond van het halen van de korte vrijstellingstoets op B1 niveau Slechts n keer mogelijk 81 euro Niet mogelijk nadat een aanbod is geaccepteerd of men al een lening heeft aangevraagd
 • Dia 20
 • Ontheffing Wegens psychische of lichamelijke belemmeringen Is mogelijk na keuring door GGD-arts Keuring moet door betrokkene zelf betaald worden, maar kan eventueel door de gemeente vergoed worden
 • Dia 21
 • Ontheffing Indien het niet lukt om het examen te behalen maar men zich voldoende heeft ingespannen, is het mogelijk na 4,5 jaar ontheffing te vragen Procedure : op eigen verzoek of ambtshalve door College van de woonplaats
 • Dia 22
 • Dia 23
 • Nieuwkomers Gezinsvormers, gezinsherenigers zonder uitkering zonder uitkering WIB : examen in het buitenland behaald; 3,5 jaar de tijd WIB : examen in het buitenland behaald; 3,5 jaar de tijd Eigen verantwoordelijkheid. Geen aanbod gemeente Eigen verantwoordelijkheid. Geen aanbod gemeente
 • Dia 24
 • Nieuwkomers,gezinsvormers /- herenigers met uitkering Inburgeringsplichtig WI - 3,5 jaar. Gemeentelijk aanbod is mogelijk Keuze gemeente
 • Dia 25
 • Nieuwkomers, asielgerechtigden Inburgeringsplichtig; 5 jaar de tijd om het inburgeringsexamen te halen; wordt 3,5 jaar. Verplicht aanbod door gemeente volgens de WI Maatschappelijke begeleiding verplicht voor de gemeente
 • Dia 26
 • Oudkomers, asielgerechtigd Inburgeringsplichtig; 5 jaar de tijd voor het examen Verplicht aanbod door de gemeente volgens de WI Maatschappelijke begeleiding verplichte taak voor de gemeente
 • Dia 27
 • Dia 28
 • Oudkomer / vreemdeling met uitkering Inburgeringsplichtig; 5 jaar na vaststelling inburgeringsplicht ( beschikking) Aanbod is keuze van de gemeente
 • Dia 29
 • Genaturaliseerde inburgeraars mt of zonder uitkering Niet inburgeringsplichtig Aanbod is keuze gemeente
 • Dia 30
 • Oudkomer / vreemdeling zonder uitkering met zorgtaak (b.v. opvoeders) Inburgeringsplichtig Aanbod kan via de WI, keuze gemeente
 • Dia 31
 • Geestelijk bedienaar met of zonder uitkering Inburgeringsplichtig Aanbod verplicht voor de gemeente
 • Dia 32
 • Dia 33
 • BPI Bestand Potentile Inburgeringsplichtigen Is gevuld met persoonsgegevens die door gemeentes zijn aangeleverd vanuit GBA Reguliere wijzigingen zoals verhuizingen en overlijden worden automatisch verwerkt IB-Groep heeft BPI gefilterd met gegevens die bij hen bekend zijn De overgebleven personen zijn mogelijk inburgeringsplichtig
 • Dia 34
 • ISI Informatie Systeem Inburgering Actief systeem inburgeringsplichtigen Gemeente kan hierin nieuwkomers opvoeren, registreren wie een aanbod heeft gekregen en handhaving registreren
 • Dia 35
 • ISI ISI bevat tevens gegevens van mensen die niet, niet meer of nog niet inburgeringsplichtig zijn Dit om te voorkomen dat mensen opnieuw opgeroepen worden door gemeentes om gegevens te verstrekken
 • Dia 36
 • Dia 37
 • Einde traject: IB-Groep stuurt diploma direct naar inburgeraar School maakt eindrapportage voor de gemeente
 • Dia 38
 • Dia 39
 • Handhaving: Bij intake Voortgangscontrole Controle op het inburgeringsexamen
 • Dia 40
 • Analfabeten Criterium: niet of bijna geen scholing in eigen land genoten Voorafgaand aan de inburgeringsvoorziening is scholing mogelijk in het kader van de WEB. Alfabetiseringstraject verplicht via het ROC
 • Dia 41
 • Bonus Inburgeringsplichtigen die binnen drie jaar het inburgeringsexamen halen, wordt een bonus verstrekt ten bedrage van 270 euro (= de eigen bijdrage)
 • Dia 42
 • Dia 43
 • Deltaplan Wat verandert en wat blijft?
 • Dia 44
 • Aanbod Staatsexamen mogelijk vanaf 1 januari 2008 Ruimer aanbod mogelijk, bijvoorbeeld beroepsopleiding ( MBO) Pardonregeling: persoonsvolgend budget mogelijk met start inburgering op het COA
 • Dia 45
 • Duale trajecten: Streven naar 80 % duale trajecten in 2010 meer diversiteit in trajecten: OGO, werk, zelfstandigen, ouderen
 • Dia 46
 • Wat blijft? Spilfunctie gemeente Handhaving Eigen bijdrage
 • Dia 47
 • Zijn we op de goede weg? Zijn we op de goede weg?
 • Dia 48
 • Een snelweg of of Een landweggetje?
 • Dia 49
 • Of: Een gulden middenweg?