· web view paŃstwowa wyŻsza szkoŁa zawodowa w tarnowie. instytut humanistyczny. zakŁad...

Click here to load reader

Post on 02-Aug-2021

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

INSTYTUT HUMANISTYCZNY
OBOWIZUJE OD ROKU AKAD. 2014/2015
SPIS TRECI
SPECJALNO DO WYBORU – EDUKACJA MEDIALNA I DZIENNIKARSKA 164
SPECJALNO DO WYBORU – NAUCZYCIELSKA 181
I ROK
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
2
17
Student:
· ma elementarn wiedz o jzyku aciskim oraz dziedzictwie antycznym w kulturze nowoytnej (FP1P_W16);
· ma uporzdkowan podstawow wiedz gramatyczn i leksykaln umoliwiajc tumaczenie tekstu aciskiego (FP1P_W16);
· ma podstawow wiedz o metodyce wykonywania zada i procedurach obowizujcych w jzyku aciskim (FP1P_W16);
· zna podstawow terminologi z zakresu jzyka aciskiego i kultury antycznej zorientowan na zastosowanie praktyczne w dziaalnoci edukacyjnej (FP1P_W02);
· potrafi przetumaczy i wczy do wasnego tekstu wybrane aciskie terminy oraz utrwalone w kulturze zwroty (FP1P_U21);
· potrafi wyszuka, analizowa, ocenia, selekcjonowa i uytkowa informacje z wykorzystaniem rónych róde (FP1P_U01);
· potrafi skutecznie stosowa strategie uczenia si i uycia jzyka w rónych sytuacjach komunikacyjnych (FP1P_U15);
· ma wiadomo poziomu wasnej wiedzy, umiejtnoci i kompetencji (FP1P_K01);
· potrafi wspódziaa i pracowa w grupie (FP1P_K05);
· potrafi oceni przydatno rónorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zada i rozwizywania problemów w sferze edukacji jzyka aciskiego (FP1P_K07);
· ma wiadomo odpowiedzialnoci za zachowanie narodowego i wiatowego dziedzictwa kulturowego (FP1P_K11);
· charakteryzuje si tolerancj i otwartoci na odmienno i rónorodno kulturow (FP1P_K12).
19
· odpowiedzi ustne, dyskusja (kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjtymi w ZFP);
· kolokwia pisemne (kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi pisemnej przyjtymi w ZFP).
21
Warunki zaliczenia:
22
Podstawowe zasady gramatyczne i sownictwo aciskie.
Elementy wiedzy o kulturze antycznej i jej recepcji w kulturze polskiej.
23
ycie spoeczne i kulturalne Greków i Rzymian, obyczaje, wychowanie, literatura, filozofia, nauka i sztuka, mity – tematy zawarte w tekstach preparowanych, adaptowanych, oryginalnych, w sentencjach.
Alfabet. Wymowa. Iloczas. Akcent.
Deklinacja I.
Zaimki osobowe.
Zaimki dzierawcze. Dativus possessivus.
Deklinacja III typ spógoskowy.
Deklinacja III typ samogoskowy.
Indicativus praesentis, imperfecti, futuri I passivi.
Zaimek wzgldny, zaimek wskazujcy is, ea, id.
Skadnia nazw miast.
24
1. S. Wilczyski, T. Zarych, Rudimenta Latinitatis, cz. 1, 2.
2. J. Wikarjak, Gramatyka opisowa jzyka aciskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. K. Kumaniecki, Sownik acisko-polski.
4. J. Korpanty, May sownik acisko-polski.
5. J. Parandowski, Mitologia.
Literatura uzupeniajca
1. K. Kumaniecki, Historia kultury staroytnej Grecji i Rzymu.
2. L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje staroytnej Grecji i Rzymu.
3. S. Wilczyski, E. Pobiedziska, A. Jaworowska, Porta Latina.
4. E. Pobiedziska, Tablice gramatyczne z j. aciskiego.
25
26
27
28
2. ANALIZA TEKSTU
2
13
Prowadzcy
14
17
· zna i rozumie metody analizy, interpretacji i wartociowania rónych rodzajów tekstów (FP1P_W05); 
· ma podstawow wiedz ogóln o historycznej zmiennoci znacze (FP1P_W11);
· potrafi przeprowadzi krytyczn analiz i interpretacj rónych rodzajów tekstów (FP1P_U01);
· umie formuowa i wyraa wasne pogldy i idee, wykazujc si niezalenoci mylenia (FP1P_U14);
· posiada umiejtno argumentowania z wykorzystaniem wasnych pogldów i pogldów innych autorów oraz formuowania wniosków (FP1P_U14);
· ma wiadomo poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci oraz rozumie potrzeb cigego doksztacania si (FP1P_K01, FP1P_K04);
· docenia tradycj i dziedzictwo kulturowe ludzkoci (FP1P_K11). 
19
· ocena ciga wypowiedzi studentów, wykonania wicze praktycznych oraz analizy wybranego tekstu;
· kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjtymi w ZFP.
21
Warunki zaliczenia:
22
23
Treci ksztacenia (peny opis)
1. Tekstologia i jej dziay: a) tekstologia teoretyczna, b) tekstologia opisowa, c) tekstologia stosowana.
2. Tekst – dyskurs – komunikacja. Pojcie i definicje tekstu. Spójno tekstu, koherencja i kohezja. Tekst a dyskurs. Relacje tekstu do innych jednostek jzyka, np. tekst a zdanie. Wzorzec tekstu – tekstem.
3. Typy tekstów: ustny – pisany, werbalny – niewerbalny, prototypowy, teksty „kultury”, tekst tradycyjny a hipertekst.
4. Hipertekst: jego historia, natura, rodzaje.
5. Funkcje tekstów (K. Bühler, 1934), R. Jakobson, 1960).
6. Struktura i semantyka tekstu: metatekst, operatory metatekstowe, temat – remat, delimitacja tekstu.
7. Tekst a wewntrzne zrónicowanie jzyka. Tekst a warianty jzyka – odmiany i style, odmiana ustna i pisana, jej cechy. Odmiany jzyka: dialekty – gwary, socjolekty i profesjolekty, familekty, argony, slang. Genologia (S. Gajda, J. Bartmiski, H. Wojtak, B. Witosz).
8. Pragmatyczny kierunek bada nad tekstem. Tekst wobec aktu mowy (teoria aktów mowy J. Austina).
9. Autonomia tekstu a problem intertekstualnoci.
10. Analiza tekstu, etyka i estetyka mówienia (perspektywa historyczna: Biblia, myl grecka, etyka mowy i pragmatyka, amerykaska filozofia jzyka – H. P. Grice’a, akty mowy A. Wierzbickiej, akty mowy a kultura jzyka).
11. Dziaania na tekcie. Przeksztacanie tekstu. Wycig, wybór sów kluczy, plan, streszczenie, transfiguracja. Analiza morfolgiczna, kontekstualna i integralna.
24
3. Stylistyka a pragmatyka, red. B. Witosz, Katowice 2001.
4. Tekst. Analizy i interpretacje, red. J. Bartmiski, B. Boniecka, Lublin 1998.
5. B. Witosz, Lingwistyczne koncepcje tekstu wobec wyzwa komunikacji wirtualnej, [w:] Tekst w Sieci, red. D. Ulicka. Warszawa 2009, s. 15-27.
6. U. ydek-Bednarczuk, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005.
Literatura uzupeniajca
1. J. Labocha, Tekst, wypowied, dyskurs w procesie komunikacji jzykowej, Kraków 2008.
2. Wspóczesna polszczyzna. Wybór opracowa, t. 4: Tekstologia cz pierwsza, red. J. Bartmiski, S. Niebrzegowska-Bartmiska, Lublin 2004.
3. Wspóczesna polszczyzna. Wybór opracowa, t. 5: Tekstologia cz druga, red. J. Bartmiski, S. Niebrzegowska-Bartmiska, Lublin 2004.
4. A. Wilko, Spójno i struktura tekstu, Kraków 2002.
5. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykady ze stylistyki, Warszawa 2008.
25
26
27
28
3. NAUKI POMOCNICZE FILOLOGII POLSKIEJ
Nr pola
Nazwa pola
2
13
Prowadzcy
17
· ma podstawow wiedz o metodyce wykonywania zada z zakresu bibliografii i wyszukiwaniu informacji naukowej, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w tym obszarze wiedzy (FP1P_W21);
· potrafi wyszukiwa, analizowa, selekcjonowa i uytkowa informacje, w tym informacj bibliograficzn, z wykorzystaniem rónych róde i sposobów (FP1P_U01);
· umie samodzielnie zdobywa wiedz, posugujc si tropami i wskazówkami bibliograficznymi, zasobami baz danych i sieci internetowej, rozwijajc w ten sposób swoje umiejtnoci zawodowe (FP1P_U04, FP1P_U20);
· ma wiadomo poziomu wasnej wiedzy i umiejtnoci w zakresie treciowym objtym programem przedmiotu (FP1P_K01);
· potrafi wspódziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej róne role, np. koordynatora dziaa (FP1P_K05);
· ma wiadomo odpowiedzialnoci za zachowanie narodowego dziedzictwa kulturowego, zwaszcza spucizny literackiej w postaci zbiorów najwikszych bibliotek naukowych w Polsce (FP1P_K11).
19
· metoda projektu (prezentacja wykonanych zada).
20
Metody sprawdzania:
· kolokwium pisemne.
21
Warunki zaliczenia:
22
Opis bibliograficzny.
Morfologia ksiki.
Aparat naukowy w pracach pisemnych.
23
Dokument i jego typologia.
Bibliografia – definicja i rodzaje. Podstawowe bibliografie ogólne i literackie: Bibliografia polska K. Estreichera, bieca bibliografia narodowa, Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, Polska Bibliografia Literacka.
Opis bibliograficzny – rodzaje i struktura. Zasady sporzdzania opisów podstawowych typów dokumentów. Normy – rola standaryzacji opisu bibliograficznego.
Pozabibliograficzne róda informacji polonistycznej: monografie, syntezy, antologie i serie wydawnicze literackie – charakterystyka pojciowa, przegld najwaniejszych tytuów. Najwaniejsze sowniki, encyklopedie i kompendia jzykoznawcze i biograficzne. Przegld wybranych tytuów czasopism z zakresu literatury i jzyka polskiego.
Internet – nowe ródo informacji humanistycznej. Umiejtno korzystania z baz danych, w tym bibliograficznych oraz katalogów bibliotecznych dostpnych w sieci internetowej.
Rola i zasady konstruowania aparatu naukowego w pracach pisemnych: bibliografia zacznikowa, przypisy, indeksy. Sposoby powoa w tekcie naukowym.
24
Literatura podstawowa
1. Bibliografia: metoda i organizacja, pod red. Z. migrodzkiego, Warszawa 2000.
2. Czachowska J., Loth R., Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocaw [i in.] 1977.
3. Czachowska J., Loth R., Przewodnik polonisty: bibliografie, sowniki, biblioteki, muzea literackie, Wrocaw [i in.] 1989.
4. Dembowska M., Metoda „Bibliografii polskiej” Karola Estreichera, Warszawa 2001.
5. Janowska M., Opis bibliograficzny artykuów (interpretacja postanowie PN-N-01152), Warszawa 1997.
6. Janowska M., Opis bibliograficzny wydawnictw cigych (interpretacja postanowie PN-N-01152-02), Warszawa 1996.
7. Lenartowicz M., Przepisy katalogowania ksiek. Cz. 1, Opis bibliograficzny, Warszawa 1983.
8. Oliver P., Jak pisa prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 1999.
9. Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych, Pozna 2004.
10. Sownik terminów literackich, pod red. J. Sawiskiego [i in.], Wrocaw 2002.
11. Starnawski J., Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, Warszawa 2012.
Literatura uzupeniajca
1. Biekowska B., Ksika na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.
2. Eco U., Jak napisa prac dyplomow. Poradnik dla humanistów, przek. i aneks G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.
3. Encyklopedia wiedzy o ksice, Wrocaw 1971.
4. Kaiser R., Literackie spacery po Internecie, Kraków 1997.
5. Knecht Z., Metody uczenia si i zasady pisania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Wrocaw 2002.
6. Korpaa J., Dzieje bibliografii w Polsce, Warszawa 1969.
7. Mendykowa B., Podstawy bibliografii, Warszawa 1986.
8. Puo A., Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2001.
9. liwiska E., Internet: skrypt dla studentów kierunków humanistycznych, Warszawa 1999.
10. Urbaczyk S., Sowniki: ich rodzaje i uyteczno, Kraków 2000.
25
26
27
28
4. HISTORIA POLSKI NA TLE HISTORII EUROPY (WYKAD)
Nr pola
Nazwa pola
2
4
17
· ma podstawow wiedz o kulturze (FP1P_W12);
· ma uporzdkowan wiedz ogóln o historii Polski w jej zwizkach z histori powszechn (FP1P_W15);
· umie samodzielnie zdobywa wiedz (FP1P_U04);
· ma wiadomo poziomu wasnej wiedzy, umiejtnoci i kompetencji (FP1P_K01);
· ma wiadomo odpowiedzialnoci za zachowanie narodowego i wiatowego dziedzictwa kulturowego w rónorodnych jego przejawach (FP1P_K11).
19
20
· warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie 51% punktów (kryteria zgodne z kryteriami punktowej oceny wypowiedzi pisemnej przyjtymi w ZFP).
21
· egzamin pisemny po semestrze 1.
Warunki zaliczenia:
· warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie 51% punktów (ocenianie zgodne z kryteriami punktowej oceny wypowiedzi pisemnej przyjtymi w ZFP).
22
Zapoznanie studentów z dziejami pastwa polskiego na tle historii Europy.
23
2. Dynastia Jagiellonów.
4. Sytuacja pastwa polskiego w czasach saskich.
5. Stanisaw August Poniatowski ostatnim królem Polski (decyzje sejmów rozbiorowych 1772, 1793, 1795).
6. Legiony Polskie.
7. Powstanie listopadowe 1830 r. (przyczyny, przebieg oraz skutki).
8. Sytuacja Polaków pod zaborami; dziaalno patriotyczna w kraju i na emigracji.
9. Od powstania krakowskiego 1846 do powstania styczniowego 1863 (przyczyny, przebieg i skutki; stosunek zaborców do Polaków).
10. Rozwój ruchu narodowego, robotniczego i ludowego na ziemiach polskich w II po. XIX w. (programy dziaania, postulaty i przedstawiciele).
11. Sprawa polska w okresie I wojny wiatowej.
12. II Rzeczypospolita.
13. Druga wojna wiatowa na ziemiach polskich (przebieg kampanii wrzeniowej; okupacja ziem polskich.
14. Polski rzd emigracyjny (rzdy W. Sikorskiego, S. Mikoajczyka, T. Arciszewskiego; udzia polskich jednostek wojskowych w dziaaniach wojennych, stosunki Rzeczypospolitej z Francj, Wielk Brytani, Stanami Zjednoczonymi i ZSRR – ukad Sikorski-Majski).
15. Przemiany polityczne w Polsce powojennej.
24
4. Czesaw Brzoza, Andrzej Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006.
5. Wojciech Roszkowski, Historia Polski 1914-1998, Warszawa 1999.
6. Oskar Halecki, Historia Europy, jej granice i podziay, Lublin 2002.
7. Historia Europy, red. J. Carpentier i F. Lebrun, Warszawa 1994.
Literatura uzupeniajca
1. Wybrane zagadnienia z publikacji: Wielka historia Polski, t. 1-10, Kraków 1998-2001.
2. Zarys historii Polski, pr. zbior. pod red. J. Tazbira, Warszawa 1980.
25
26
27
28
4.1. HISTORIA POLSKI NA TLE HISTORII EUROPY (WICZENIA)
Nr pola
Nazwa pola
2
4
17
Student:
· ma uporzdkowan wiedz ogóln o historii Polski w jej zwizkach z histori powszechn (FP1P_W15);
· umie samodzielnie zdobywa wiedz (FP1P_U04);
· ma wiadomo odpowiedzialnoci za zachowanie narodowego i wiatowego dziedzictwa kulturowego w rónorodnych jego przejawach (FP1P_K11).
19
· dyskusja;
· referat;
· ocena aktywnoci studenta podczas zaj oraz przygotowanie i wygoszenie dwóch referatów; kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjtymi w ZFP;
· ródsemestralne pisemne kolokwium (kryteria zgodne z kryteriami punktowej oceny wypowiedzi pisemnej przyjtymi w ZFP).
21
Warunki zaliczenia:
· rednia ocen czstkowych uzyskanych w cigu semestru z aktywnoci podczas zaj, referatów i kolokwium.
22
23
1. Kultura pastwa polskiego w dobie piastowskiej.
2-3. Polityka wewntrzna i zagraniczna Jagiellonów (stosunki z Czechami, Wgrami, Zakonem Krzyackim; kultura odrodzenia, reformacja i kontrreformacja).
4-5. Wojny Rzeczypospolitej w XVII w. (wojny polsko-szwedzkie; wojny polsko-rosyjskie, powstania kozackie; wojny polsko-tureckie).
6. August II 1697-1733 oraz August III 1733-1763 na tronie polskim.
7-8. Powstanie kociuszkowskie.
9. Ksistwo Warszawskie.
10. Królestwo Polskie.
11-12. Sytuacja Polaków pod zaborami; dziaalno patriotyczna w kraju i na emigracji.
13-15. Polityka rusyfikacji i germanizacji oraz stosunek spoeczestwa polskiego wobec mocarstw zaborczych.
16-18. Udzia Polaków w walkach na frontach w trakcie I wojny, pierwsze orodki wadzy pastwowej na ziemiach polskich: Rada Regencyjna, Rada Narodowa Ksistwa Cieszyskiego, Polska Komisja Likwidacyjna.
19-21. Trudnoci i osignicia II Rzeczypospolitej (polityka wewntrzna i zagraniczna: rzdy sanacji).
22-23. Stosunki Polski z Niemcami, ZSRR, Czechosowacj, Litw, Wielk Brytani i Francj; wojna polsko-radziecka.
24-26. Polskie pastwo podziemne 1939-1945, struktura cywilna Delegatura Rzdu na Kraj, struktura wojskowa – charakterystyka organizacji: SZP, ZWZ, AK; powstanie warszawskie.
27-28. Okres stalinowski, Padziernik 1956, Marzec 1968, Padziernik 1970, Czerwiec 1976, powstanie Solidarnoci, stan wojenny.
29-30. Obrady Okrgego Stou, upadek komunizmu, wejcie Polski do NATO i UE.
24
4. Czesaw Brzoza, Andrzej Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006.
5. Wojciech Roszkowski, Historia Polski 1914-1998, Warszawa 1999.
6. Oskar Halecki, Historia Europy, jej granice i podziay, Lublin 2002.
7. Historia Europy, red. J. Carpentier i F. Lebrun, Warszawa 1994.
Literatura uzupeniajca
1. Wybrane zagadnienia z publikacji: Wielka historia Polski, t. 1-10, Kraków 1998-2001.
2. Zarys historii Polski, pr. zbior. pod red. J. Tazbira, Warszawa 1980.
25
26
27
28
5. HISTORIA FILOZOFII
2
13
Prowadzcy
17
Student:
· zna i rozumie podstawowe koncepcje filozoficzne i estetyczne, ich zaoenia i wpyw na rozwój kultury, jzyka i literatury polskiej (FP1P_W14);
· umie merytorycznie argumentowa, wykorzystujc pogldy innych autorów, a take formuowa wnioski (FP1P_U14);
· ma wiadomo odpowiedzialnoci za zachowanie narodowego i wiatowego dziedzictwa kulturowego (FP1P_K11);
· wykazuje postaw szacunku dla odmiennoci wiatopogldowej i kulturowej (FP1P_K12);
· ma wiadomo znaczenia refleksji humanistycznej w procesie ksztatowania wizi spoecznych (FP1P_K13).
19
20
· egzamin ustny;
· podstaw oceny jest wiedza na temat podstawowych nurtów filozoficznych, jakie pojawiy si w historii oraz umiejtno okrelania zwizków midzy filozoficznymi tezami; ogólne kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjtymi w ZFP.
21
· egzamin po semestrze 1.
Treci ksztacenia (skrócony opis)
Wykad z historii filozofii poprzedzony jest krótkim wprowadzeniem, które ukazuje natur tej nauki i jej dziay, znaczenie historii w jej poznawaniu oraz najwaniejsze jej cechy. Przedstawione s te zwizki filozofii z innymi dziedzinami wiedzy i kultury, z podkreleniem literatury i estetyki. Zwrócono te uwag na rónice midzy filozofi, wiatopogldem i ideologi.
Gówny wykad z historii filozofii jest prowadzony w porzdku chronologicznym. Uwzgldnione s w nim najwaniejsze pogldy filozoficzne, metody i zagadnienia od pierwszych filozofów greckich a po dekonstrukcjonizm i postmodernizm. Uwzgldnione s te waniejsze osignicia filozofii polskiej.
23
Filozofia jako nauka uniwersalna, fundamentalna, racjonalna i krytyczna.
Przedmiot materialny i formalny filozofii, metoda – jej rozumienie i przykady metod stosowanych w heurezie, uzasadnianiu tez filozoficznych.
Filozofia w relacji do innych dziedzin kultury.
Filozofia a wiatopogld i ideologia.
Dziay filozofii.
Empedokles, Anaksagoras, Demokryt, pitagorejczycy.
w. Tomasz z Akwinu, monistyczne i dualistyczne koncepcje czowieka.
Humanizm i empiryzm nowoytny.
Materializm i naturalizm nowoytny.
Egzystencjalizm teistyczny i ateistyczny, jego obecno w literaturze i kulturze.
Antropologia wspóczesnego personalizmu.
Filozofia analityczna, szkoa lwowsko-warszawska, najwaniejsze osignicie filozofii polskiej.
Filozofia sensu ycia i logoterapia (Bocheski, Frankl).
Filozofia spoeczna i filozofia dialogu.
Filozofia wolnoci.
1. Z. Wolak, Notatki do historii filozofii (skrypt nie publikowany).
2. R. C. Solomon, K. M. Higgins, Krótka historia filozofii, ód 1998 [i nastp. wyd.].
3. R. H. Popkin, A. Stroll, Filozofia, Pozna 1994.
4. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa 1978.
5. A. Mi, Filozofia wspóczesna, Warszawa 1995.
Literatura uzupeniajca
1. H. I. Krahelska, Filozofia i socjologia XX wieku, cz. 1-2, Warszawa 1965.
2. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2003.
3. J. Migasiski, Filozofia nowoytna, Warszawa 2011.
4. A. Walicki, Filozofia polskiego romantyzmu, Kraków 2009.
25
26
27
28
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Nr pola
Nazwa pola
2
13
Prowadzcy
14
17
Student:
· ma uporzdkowan wiedz o literaturze staropolskiej i owieceniu w ich zwizkach z literatur i kultur powszechn, zorientowan na zastosowania praktyczne w kulturze, dziaalnoci edukacyjnej i medialnej (FP1P_W04);
· zna zrónicowane konteksty interpretacyjne, literackie i pozaliterackie, a take rozumie rol ich wykorzystania w okrelaniu znaczenia wytworów kultury, zwaszcza dziea literackiego, w sposób zorientowany na zastosowania praktyczne w kulturze, dziaalnoci edukacyjnej i medialnej (FP1P_W05);
· ma elementarn wiedz o jzyku aciskim oraz dziedzictwie antycznym i biblijnym w kulturze nowoytnej (FP1P_W16);
· potrafi przetumaczy i wczy do wasnego tekstu wybrane aciskie i obcojzyczne terminy oraz utrwalone w kulturze zwroty (FP1P_U21);
· potrafi wyszukiwa, analizowa, ocenia, selekcjonowa i uytkowa informacje z wykorzystaniem rónych róde i sposobów (FP1P_U01);
· ma wiadomo poziomu wasnej wiedzy, umiejtnoci i kompetencji (FP1P_K01);
· ma wiadomo znaczenia refleksji humanistycznej w procesie ksztatowania wizi spoecznych (FP1P_K13);
· jest wiadomym uczestnikiem kultury, ksztatujcym i zaspokajajcym wasne potrzeby kulturalne i wpywajcym na upodobania otoczenia (FP1P_K15).
19
egzamin ustny po semestrze 2 (zawarto merytoryczna, kompozycja, poprawno jzykowa; ogólne kryteria zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjtymi w ZFP)
21
Forma zaliczenia:
· zaliczenie bez oceny po semestrze 1 i 2 (podstawa: obecno na wykadzie);
· egzamin po semestrze 2.
Warunki zaliczenia:
· aby podej do egzaminu, naley uzyska zaliczenie z aciny, pozytywn ocen z wicze z literatury staropolskiej i owieceniowej oraz z pracy rocznej wykonywanej w ramach wicze;
· egzamin ma form ustn, obejmuje materia z wykadu, tekstów zamieszczonych w spisie lektur obowizkowych i wskazanych podrczników. Na egzamin naley przynie ocenion prac roczn z recenzj prowadzcego.
22
Kurs literatury staropolskiej i owieceniowej obejmuje najwaniejsze tematy dotyczce rodzajów i gatunków poezji i prozy (z ich antycznymi – biblijnymi, greckimi i rzymskimi wzorcami), a take tematów i motywów dla dawnej literatury polskiej i europejskiej reprezentatywnych, wreszcie zrozumienia i opisu ich funkcjonowania we wspóczesnej kulturze literackiej narodowej i uniwersalnej.
23
II.1. Traditio hebraica. Obraz wiata i historii.
II.2. Traditio hebraica. Divina poesis – logos – mythos.
III.1. Traditio pagana. Epica poesis. Etos agonistyczny.
III.2. Traditio pagana. Dramatica poesis – tragoedia.
III.3. Traditio pagana. Dramatica poesis – comoedia.
III.4. Traditio pagana. Lyrica poesis.
III.5. Traditio pagana. Rhetorica – prosa oratio.
IV.1. Traditio christiana. Patrologia graeca et latina.
IV.2. Traditio christiana – gloria Dei cum cantico.
V.1. Medium aevum. Liryka liturgiczna.
V.2. Medium aevum. Iocus et amor.
V.3. Epica poesis. Docere et delectare.
V.4. Medium aevum. Prosa oratio – dictamen.
V.5. Medium aevum. Officium et ludus.
V.6. Medium aevum. Artes liberales – artes humaniora.
VI.1. Renesans. Humanitas – renascentia – reformatio.
VI.2. Renesans. Proza parenetyczna.
VI.3. Renesans. Antypareneza – Narrenliteratur.
VI.4. Renesans. Epica poesis.
VI.6. Renesans. Lyrica poesis.
VII.1. Barok. Konceptyzm. Klasycyzm.
VII.3. Barok. Epica poesis.
VII.4. Barok. Poezja dramatyczna.
VII.6. Barok. Sarmatyzm.
VIII.1. Owiecenie (pojcie nazwy okresu i prdu, style i kierunki estetyczne w XVIII w.).
VIII.2. Owiecenie – gówne gatunki poezji lirycznej, epickiej i dramatycznej.
VIII.3. Owiecenie – najwaniejsze tematy i motywy literackie w Polsce i w Europie w wieku XVIII.
24
1. Stary Testament (Ksiga Rodzaju; Ksiga Wyjcia; Ksiga Psalmów; Ksiga Hioba; Ksiga Koheleta; Pie nad Pieniami; Ksiga Izajasza; Ksiga Jeremiasza).
2. Homer, Iliada BN II 17 (4 wybrane ksigi).
3. Homer, Odyseja BN II 21 (4 wybrane ksigi).
4. Wergiliusz, Eneida (ks. I).
5. Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Antologia tragedii greckiej (tu: Sofokles; Król Edyp; Eurypides, Medea).
6. Horacy, Wybór poezji BN II 25, std: Pieni (5 wybranych pieni); Epody (2 wybrane utwory); List do Pizonów.
7. Owidiusz, Metamorfozy (ks. I).
8. Platon, Uczta.
9. Plutarch, ywoty sawnych mów (jedna biografia grecka i jedna rzymska).
10. Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie; listy w. Pawa: do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa w. Jana).
II. LITERATURA POLSKA
7. redniowieczna pie religijna polska, oprac. M. Korolko, BN I 65 (wyd. 2), std: Bogurodzica; Posuchajcie, bracia mia i 2 inne wybrane utwory.
8. Polska poezja wiecka XV w., oprac. M. Wodarski, Wrocaw 1997, BN I 60 (tu: Rozmowa mistrza Polikarpa; O zachowaniu si przy stole; Skarga umierajcego).
9. redniowieczna proza polska BN I 68 (tu: Kazania witokrzyskie; Kazania gnienieskie; Rozmylanie przemyskie – fragment).
10. redniowieczna poezja aciska w Polsce BN I 310 (po jednym tekcie z kadego gatunku).
11. Anonim tzw. Gall, Kronika polska, oprac. R. Grodecki, BN I 277 (wybra 3 fragmenty wierszowane i 3 fragmenty proz).
12. Antologia poezji polsko-aciskiej 1470-1543, oprac. A. Jelicz lub Antologia poezji aciskiej w Polsce, oprac. I. Lewandowski, Pozna 1996 (tu: F. Kallimach, M. Hussowski, Pawe z Krosna, J. Dantyszek, A. Krzycki, K. Janicjusz) – wybra 3 teksty.
13. J. Kochanowski, Dziea polskie, oprac. J. Krzyanowski, Warszawa 1980 (lub inne wydania utworów zamieszczonych w tej edycji) – CAO!
14. J. Kochanowski, Z aciska piewa Sowian Muza, prze. L. Staff (wybra 2 elegie, 2 ody i…