€¦ · web viewmācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi....

of 45 /45
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA MĀRKALNES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900903 „Pūcīte”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4351 Tālrunis 64354480, 29497426 e-pasts: [email protected] direktora p.i. Sanita SILIROVA PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 1

Author: others

Post on 22-Jun-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

MĀRKALNES PAMATSKOLA

Reģ. Nr. 4412900903„Pūcīte”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts,

Alūksnes novads, LV – 4351

Tālrunis 64354480, 29497426e-pasts: [email protected]

direktora p.i. Sanita SILIROVA

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

2016

1

Page 2: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

Saturs

1. Iestādes vispārīgs raksturojums ....................................................................4

1.1. Skolēnu skaits........................................................................................... 5

1.2. Skolas personāls ....................................................................................... 61.3. Pedagogu kvalifikācija un darba stāžs .................................................. 61.4.. Darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi....................................... 7

1.5. Interešu izglītība...................................................................................... 8

1.6. Skolas tradīcijas ...................................................................................... 8

1.7. Īpašie piedāvājumi .................................................................................. 9

1.8. Skolas budžeta nodrošinājums ............................................................... 9

1.9. Iepriekšējā perioda rekomendāciju skolas darba uzlabošanai ..........11

2. Mācību saturs ...................................................................................................... 11

2.1. Mācīšana un mācīšanās .........................................................................122.2. Mācīšanās kvalitāte ............................................................................... 132.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa ............................................ 14

3.Izglītojamo sasniegumi ..........................................................................................15

3.1. Skolēnu sasniegumi Valsts pārbaudes darbos.................................... 15

4.Atbalsts izglītojamajiem ....................................................................................... 18

4.1.Psiholoģiskais atbalsts............................................................................. 18

4.2.Atbalsts personības veidošanā ............................................................... 19 4.3.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni .......................................................... 20

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā ..................................................................... 22

5. Iestādes vide ...........................................................................................................23

5.1. Mikroklimats ..........................................................................................23

5.2. Fiziskā vide ............................................................................................. 24

6.Iestādes resursi........................................................................................................25

6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi ......................................................25

2

Page 3: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

6.2.Personālresursi ...........................................................................................26

7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.............................................................................................................27

7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana ................................................................................................................27

7.2.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība ................................................................................................................28

7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām .................................................29

Citi sasniegumi ..........................................................................................................30

Turpmākā attīstība ...................................................................................................30

3

Page 4: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

1.Iestādes vispārīgs raksturojums

Mārkalnes pamatskola ir Alūksnes novada pašvaldības dibināta un padotībā esoša Mārkalnes pagasta vispārējās pamatizglītības iestāde. Mārkalnes pamatskola atrodas Alūksnes novada Mārkalnes pagastā, kas robežojas ar Pededzes pagastu, Ziemeru pagastu, Jaunalūksnes pagastu un Igauniju. Pamatskola ir vienīgā izglītības iestāde Mārkalnes pagastā. Atrodas 14 km attālumā no Alūksnes pilsētas.

Mārkalnes pamatskolas vēsture sākusies 1868.gadā, kad uz Lāzberģa muižas īpašnieka barona Vofa dāvinātās zemes paceļas no laukakmeņiem būvēta vienstāvu skolas ēka. Tā kā skola atradās Lāzberģa pagastā, tad pirmais skolas nosaukums bija Lāzberģa pagasta “Marijas” skola. Gadu gaitā mainījās gan skolas nosaukums, gan arī skolas izskats. 2014.gadā Mārkalnes pamatskola svinēja 145 gadu jubileju. Tagad tā ir trīsstāvu ēka, skolās telpās ierīkots internāts, skolas ēdnīca. Pie skolas iekārtots sporta laukums un iekopts ābeļdārzs. Skola īsteno vairākas izglītības programmas:

Kods Nosaukums Licences numurs

Izsniegšanas datums

21011111 Pamatizglītības programma V-1767 26.03.2010.21015811 Speciālās pamatskolas programma

izglītojamajiem ar garīgas attīstības traucējumiem

V-2057 05.05.2010.

21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

V-2522 15.07.2010.

210141111 Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma

V-4510 25.07.2011.

01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

V-6733 13.09.2013.

Pamatizglītības programmu apgūst 26 skolēni.Speciālās pamatskolas programmu izglītojamajiem ar garīgas attīstības traucējumiem apgūst 2 skolēni.Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem apgūst 3 skolēni.Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu apgūst 8 skolēni.Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu apgūst 7 skolēni.

4

Page 5: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

Skolēnu skaita sadalījums pēc izglītības programmām.

05

1015202530

1.1. Skolēnu skaits.

Alūksnes novada Mārkalnes pamatskolā mācās ne tikai skolēni no Mārkalnes pagasta, bet arī no Alūksnes pilsētas , kuri labprāt izmanto skolas internātu.

Pēdējos gados skolēnu skaits Mārkalnes pamatskolā samazinās. 2013./2014. māc. gadā mācījās 52 skolēni, 2014./2015. māc. gadā mācījās 49 skolēni, 2015./2016. māc.gadā Mārkalnes pamatskolu apmeklē 39 skolēni. Strauja skolēnu skaita samazināšanas ir saistīta ar cilvēku izbraukšanu uz ārzemēm, ģimeņu dzīvesvietas maiņu Latvijas robežās (pārvācas no laukiem uz pilsētām). Kā arī liela nozīme ir Alūksnes novada pašvaldības pieņemtajam lēmumam par Mārkalnes pamatskolas likvidāciju ar 2016.gada 31.augustu.

Skolēnu skaita izmaiņas 3 gadu laikā.

2013/2014 m.g. 2014/2015 m.g. 2015/2016 m.g.0

10

20

30

40

50

60

5

Page 6: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

Skolā darbojas arī pirmsskolas grupiņa. Bērniem ir iespēja mācīties labiekārtotās telpās, izmantot skolas sporta zāli. Visu nepieciešamo pirmsskolas izglītības programmas realizēšanai nodrošina pašvaldība. Šogad tika būtiski uzlabota materiālā bāze, tika iegādāts sporta inventārs, attīstošās spēles, enciklopēdijas. Pirmsskolas skolotāja uz doto momentu studē Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā un apgūst studiju programmu ” Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”. Bērnu skaits ir neliels, kas nodrošina individuālu pieeju katram bērnam. Audzēkņu skaits pirmsskolas izglītības programmā pēdējo triju gadu laikā arī ir samazinājies.

Pirmsskolas skolēnu skaita izmaiņas triju gadu laikā

2013/2014 m.g.

2014/2015 m.g.

2015/2016 m/g.

012345678

Pirmsskolas grupaPiecgadīgo/sešgadīgo grupa

1.2. Skolas personāls.

2015./2016. mācību gadā Mārkalnes pamatskolā strādā:

12 pedagogi, no tiem 1 strādā pirmsskolas grupā1 internāta audzinātājs2 internāta nakts aukles2 apkopējas1 pavārs1 sētnieks2 sezonas kurinātāji

1.3. Pedagogu kvalifikācija un darba stāžs.

Izglītības programmu īstenošanā nodarbināti 12 pedagogi:

Augstākā pedagoģiskā izglītība 11 Iegūst augstāko pedagoģisko izglītību 12015./2016. māc. gadā viens pedagogs pabeidza B programmas kursus un ieguva tiesības mācīt ģeogrāfiju pamatskolas posmā.

6

Page 7: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

Astoņi pedagogi strādā pamatdarbā, un 3 skolotāji strādā blakusdarbā (angļu valodas, ķīmijas un bioloģijas, fizikas un informātikas skolotājs).

Pamatdarbs Blakusdarbs0123456789

Pedagogu skaita sadalījums pēc darba stāža.

Vairāk par 20.g Vairāk par 10 g. No 5 līdz 10 g. Mazāk par 5 g.0

1

2

3

4

5

6

1.4.Darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

Mārkalnes pamatskolas darbības mērķis un uzdevumi noteikti skolas Nolikumā.

Darbības mērķis ir: organizēt un īstenot pedagoģisko un izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu un sekmē pirmsskolas bērnu sagatavošanu pamatizglītības standarta apguvei.

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

Skolas uzdevumi:

1. Īstenot licencētas vispārējās pamatizglītības programmu pamatskolā, speciālajā izglītībā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, speciālajā izglītībā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, pirmsskolas vispārizglītojošo programmu, kā arī pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma.

7

Page 8: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

2. Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas veicina skolēna personības vispusīgu attīstību.

3. Sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, vidi, Latvijas valsti.

4. Radīt iespējas ikviena skolēna personības attīstībai interešu izglītības programmās saskaņā ar viņa spējām un interesēm atbilstoši pašvaldības iedalītajām finansējumam.

5. Racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.

6. Sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk tekstā – vecākiem), lai nodrošinātu obligātās vispārējās pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem.

7. Sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

8. Darbībā ievērot demokrātijas, humānisma, individuālas pieejas un sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.

9. Piedalīties projektu konkursos, tos īstenot, kā arī piedalīties valsts projektos, kuri veicina pamatvirzienu un uzdevumu realizēšanu iedalītā budžeta ietvaros.

1.5. Interešu izglītība.

Mārkalnes pamatskolā piedāvā audzēkņiem darboties un attīstīt savas spējas 3 interešu izglītības programmās:

Mazpulks “Čiekurs” – 22 audzēkņi.

Mākslas pulciņš “Dziedam, dejojam, tēlojam, spēlējam” – 32 audzēkņi.

Sporta pulciņš – 26 audzēkņi.

1.6. Skolas tradīcijas

*Zinību diena*Rudens ražas izstāde*Rudens un pavasara pārgājieni*Skolotāju diena*Skolas dzimšanas dienas svinības*Latvijas valsts dzimšanas dienas pasākumi*Lāčplēša dienas pasākums, piedalīšanas Lāčplēša stafetē*Ziemassvētku koncerts

8

Page 9: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

*Valentīndiena*Latvisko tradīciju pasākumi( Meteņdiena, Mārtiņi, Lieldienas)*Mātes dienas koncerts;*Pēdējā skolas zvana diena 9. klasei;*Izlaidums.

1.7.Īpašie piedāvājumi

*Skolā ir nodrošinājums ar informācijas tehnoloģijām un interneta pieslēgumu

*mācības sakārtotā, sakoptā vidē

*Iespēja pēc stundām nodarboties ar sportu skolas sporta zālē un sporta laukumā

*papildus izglītošanos fakultatīvās nodarbībās un interešu izglītības programmās;

*bezmaksas mācību grāmatas, darba burtnīcas visos mācību priekšmetos

*bezmaksas nokļūšana uz skolu, kā arī no skolas uz mājām

*garšīga, veselīga skolēnu ēdināšana;

*Eiropas Komisijas programma “Skolas auglis”

*Iespēja izmantot internāta pakalpojumus

*Skolas ēkā pagasta bibliotēkas pakalpojumi, e-lasītavas piedāvājums lasīt e-grāmatas.

*Bērniem ar mācīšanās vai veselības traucējumiem ir individuālās nodarbības pie speciālās izglītības skolotājas (skat.1.pielikumu).

1.8. Skolas budžeta nodrošinājums

Skolas budžetu sastāda: Valsts finansējums, Pašvaldības finansējums.

Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets.

Kods Pozīcija2013. gads LVL

2014. gads EUR

2015. gads EUR

Ieņēmumi Valsts finansējums 46681 70939 70219Pašvaldības 42185 66350 70769Papildus finansējums 15733

Kopā 88866 137289 156721Ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma un mantas realizācijas 4683

9

Page 10: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

Meža fonda pasākumi 500Grāmatu iegāde 400 1040 1044Pirmklasnieku ēdināšana 978 2587 3110Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 2022 2516 1702Citi ieņēmumi 75Ieņēmumi kopā 97449 143507 162577

Izdevumi Atlīdzība pedagogiem kopā 50225 73014 721031100 Pedagogu darba alga 40673 59154 579421210 VSAOI 9552 13655 13573

1220Darba devēja sociāla rakstura pabalsti 205 588Pašvaldības finansējuma izlietojums 47071 66609 87016

1100 Tehnisko darbinieku darba algas 21824 33889 382411210 VSAOI 5124 7882 8782

1220Darba devēja sociāla rakstura pabalsti 241

2100Komandējumi un dienesta braucieni 128 87

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 730 937 946

2220 Komunālie pakalpojumi 2135 2440 25232230 Iestādes administratīvie izdevumi 353 804 6832240 Remonta darbi un iestāžu

uzturēšnas pakalpojumi 7956 1750 30882250 Informācijas tehnoloģijas

pakalpojumi 307 6812270 Citi pakalpojumi 72310 Biroja preces, inventārs 937 1145 18552320 Degviela, kurināmais 1429 3113 37192350 Kārtējā remonta un iestāžu

uzturēšanas materiāli 801 1199 11862360 Ēdināšanas izdevumi, mīkstais

inventārs, virtuves inventārs 4005 7362 74682370 Mācību līdzekļi un materiāli 192 507 11945000 Pamatkapitāla veidošana 1450 4942 16641

Izdevumi kopā 97296 139623 159119

1.9.Iepriekšējā perioda rekomendāciju skolas darba uzlabošanai izpilde

10

Page 11: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

Priekšlikums IzpildeKatram skolotājam rast iespējas realizēt mācīšanas procesā mūsdienīgas tehnoloģijas.

Katram skolotājam ir iespējas strādāt ar mūsdienu tehnoloģijām datorklasē, kā arī var izmantot portatīvos datorus katrā kabinetā.

Skolas direktorei pārzināt skolas budžetu, katru mēnesi pieprasot informāciju par izpildi.

Skolas direktore pārzina skolas budžetu un katru mēnesi saņem izdrukas par budžeta izpildi no Alūksnes novada pašvaldības.

Rast iespēju vismaz 0.25 slodzes iedalīt direktores vietnieka vai lietveža pienākumu veikšanai.

Nav izpildīts.

Skolas vadībai sakārtot amatu aprakstus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Sakārtoti amatu apraksti.

Veidot vienotā sistēmā skolas darba vispārīgo un detalizēto izvērtēšanu ar skolas attīstības un ikdienas darba plānošanu, procesā iesaistot visas skolas darbā ieinteresētās puses.

Notikusi skolas darba izvērtēšana, domājot par attīstību, veidojot informāciju Rīcības attīstības plānam.

Sakārtot dokumentāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Pēc arhīva pārbaudes nebija aizrādījumu par dokumentācijas kārtošanu, rīkojumu izdošanu un reģistrēšanu. Sakārtota dokumentācija.

2. Mācību saturs

Skolotāji Pamatizglītības programmā īsteno VISC izstrādātās mācību priekšmetu paraugprogrammas.

Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai ar mācīšanās traucējumiem skolotāji īsteno pašu veidotās autorprogrammas.

Skolas metodiskajās komisijās apspriež jautājumus un konsultējas ar kolēģiem par mācību priekšmetos izmantojamām programmām, izvērtē tās. Skolotāji izprot, kā viņu mācītā priekšmeta saturs iekļaujas skolas īstenotajās izglītības programmās. Atbilstoši normatīvajiem aktiem katru mācību gadu tiek apstiprinātas izmantojamās programmas mācību priekšmetos. Stundu saraksts ir veidots saskaņā ar mācību plānu, skolēnu mācību slodze nepārsniedz Izglītības likumā noteiktās prasības (skat.2.pielikumu).

Mācību procesā skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst skolēnu vecumam, mācību priekšmeta saturam un specifikai. Ne vienmēr skolotāju izmantotās metodes ir efektīvas darbā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai garīgā atpalicība. Tāpēc skolā darbs tiek plānots tā, lai šiem skolēniem tiktu sniegts individuāls atbalsts vai arī stundā diferencēti uzdevumi atbilstoši skolēnu spējām.

11

Page 12: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, izmanto alternatīvas mācību formas –ekskursijas uz muzejiem, dabas, vēstures un kultūras objektiem, ražošanas uzņēmumiem.

Skolotāji stundās apgūto vielu atspoguļo e-klases žurnālā. Skolēniem ir iespēja iepazīties ar mācību stundām, stundu izmaiņām un mājas uzdevumiem e-klasē.Mācību līdzekļu iegāde tiek plānota un veikta, sadarbojoties visiem skolotājiem. Katru gadu pavasarī tiek izvērtēts un nepieciešamības gadījumā koriģēts izmantojamās mācību literatūras saraksts. Nepieciešamais mācību literatūras saraksts nākošajam mācību gadam tiek apstiprināts ar direktora rīkojumu. Skolēni tiek pilnībā nodrošināti ar mācību grāmatām.

2.1. Mācīšana un mācīšanās

Viens no galvenajiem Mārkalnes pamatskolas uzdevumiem ir mācību kvalitātes nodrošināšana, kura tiek panākta, skolotājiem izmantojot dažādas mācību un satura apguves metodes. Skolotāji regulāri apmeklē profesionālās pilnveides kursus, aktualizē zināšanas metodikā un mācību saturā, dalās pieredzē pedagoģiskajās sēdēs.

Mācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti, sasniedzami un skolēniem saprotami. Darbs stundās ir labi organizēts un stundas norit raiti. Tās rada interesi par konkrēto mācību priekšmetu, un skolotājs stundas gaitā vai noslēgumā noskaidro, ko un kā skolēni ir iemācījušies (skolotāja vērtējums, pašvērtējums vai savstarpējais vērtējums). Pārsvarā skolotāji stundas organizēšanā un vadīšanā izmanto stundas trīs fāžu modeli: ierosināšanu (motivēšanu darbam), apjēgšanu (jaunās vielas apguvi) un refleksiju (mācību vielas nostiprināšanu). Skolotāju izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilstošas skolēnu spējām, mācību priekšmetu specifikai un mācību satura prasībām. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka lielākā daļa skolotāju stundā, ja nepieciešams, elastīgi maina mācību metodes. Mācību metožu izvēle tiek piemērota katras klases skolēnu vajadzībām un vecumposma īpatnībām.

Mācību stundu vērojumi liecina, ka visi skolotāji mācību stundas veido kā skolotāja un skolēna kopdarbības formu, kā arī lielākā daļa skolotāju mācību stundas veido kā audzēkņu sadarbības iespēju izpausmes formu. Stundās tiek izmantotas dažādas darba organizācijas formas –pāru un grupu darbs. Vērojumi mācību stundās liecina, ka mācību darba temps pārsvarā visiem skolēniem ļauj sasniegt mācību stundā izvirzītos mērķus. Mācību stundās skolotāji cenšas rosināt visus klases skolēnus izteikt savu viedokli, analizēt un secināt. Skolotāji prasmīgi veido un vada dialogu ar skolēniem.

Skolā ir izstrādāta mājas darbu sistēma. Mājas darbi ir daudzveidīgi. Dažkārt tie saistīti ar informācijas meklēšanu dažādos informācijas avotos. To izpildei skolēniem ir pieejama pagasta bibliotēka, skolas informātikas klase.

12

Page 13: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

2.2. Mācīšanās kvalitāte

Skola regulāri informē vecākus par mācību darbam izvirzītajām prasībām. Par mācību darbā izvirzītajām prasībām katru gadu vecāki saņem informāciju 1.septembrī, klašu vecāku sapulcēs (konkrētā informācija attiecīgajai klasei), 3., 6. un 9.klašu vecāki tiek informēti par Valsts pārbaudes darbu norises kārtību. Kā ikdienas saziņas forma ar vecākiem par mācību darbā izvirzītajām prasībām tiek izmantotas skolēnu dienasgrāmatas un e-klase, kuras pakalpojumu apjomu izvēlas paši skolēnu vecāki (uzaicinājuma komplekts ir pieejams visiem vecākiem), e-pasti, tālrunis. Skolotāji organizē un aicina vecākus kopā ar bērnu uz individuālajām sarunām vecākiem ērtā laikā. Nepieciešamības gadījumā skolotāji uzaicina vecākus uz individuālām sarunām.

Mācību procesā tiek izmantoti visi izglītības iestādē esošie resursi– bibliotēka, lasītava, datorklase, 2 mājturības un tehnoloģiju kabineti, sporta zāle. Izglītojamie tiek rosināti arī patstāvīgi tos izmantot projektu nedēļā, gatavojot prezentācijas dažādos mācību priekšmetos, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī iespēju robežās lietot pašu rīcībā esošos resursus. Mācīšanās motivācijas paaugstināšanos sekmē arī IKT izmantošana stundās. Skolēni gatavo savu darbu prezentācijas, izmanto Interneta resursus. Citu mācību priekšmetu stundas notiek arī informātikas kabinetā, pagasta bibliotēkā, Skolēni mācās, izmantojot pieejamos materiālus e-vidē (uzdevumi.lv).

Par labiem un augstiem sasniegumiem mācībās, olimpiādēs, konkursos skolēni tiek apbalvoti, vecākiem un pedagogiem izteiktas pateicības.

Skolā regulāri uzskaita un analizē skolēnu kavējumus. Lielākā daļa skolēnu bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas. Vecāki ir informēti, kā viņiem jārīkojas, ja bērns kavē mācību stundas, un skolotāji zina un attiecīgi rīkojas, ja vecāki nav informējuši skolu par bērna mācību stundu kavējumiem.

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Mārkalnes pamatskolas skolotāji vērtē izglītojamo sasniegumus atbilstoši valstī noteiktajiem normatīvajiem regulējumiem un skolā izstrādātajiem izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumiem.

Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmetu specifikai. Izglītības iestādē ir vienotas prasības pārbaudes darbu rezultātu vērtēšanā. Skolotāji izmanto dažādas, mācību priekšmeta specifikai atbilstošas pārbaudes formas, un pirms katra pārbaudes darba izglītojamos iepazīstina ar vērtēšanas kritērijiem. Skolotāji veic vērtējumu uzskaiti

13

Page 14: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

izglītības iestādes noteiktajā kārtībā. Lielākā daļa skolotāju regulāri un sistemātiski veic ierakstus klases žurnālos un citos valsts noteiktajos dokumentos (sekmju kopsavilkumu žurnālos, liecībās, personu lietās). Vecāki tiek regulāri informēti par skolēnu sekmēm- katra kalendārā mēneša beigās klašu audzinātāji izsniedz sekmju izrakstus.

Lielākā daļa skolotāju veic pārbaudes darbu rezultātu analīzi e-klasē, izveidojot vērtējuma skalu, nosakot katra skolēna darba izpildes %, katra skolēna iegūto vērtējumu, katra uzdevuma izpildes koeficientu, apguves līmeņus klasē, darba izpildi procentos, kā arī izdara secinājumus- analizē veiksmes un neveiksmes. Analīzes rezultāti tiek izmantoti mācību procesa pilnveidošanai.

Skolēniem ir zināma vērtēšanas kārtība visos mācību priekšmetos. Pārbaudes darbi ir izplānoti katra mācību priekšmeta tematiskajos plānos visam mācību gadam. Ir izstrādāts pārbaudes darbu grafiks, ar kuru skolēni var iepazīties mācību klasēs.

E-klases sistēma nodrošina operatīvu izglītojamo un viņu vecāku informēšanu par vērtēšanas procesa rezultātiem. 82% izglītojamo norāda, ka pedagogi savlaicīgi izlabo darbus un informē par rezultātiem, 85%- piekrīt vai drīzāk piekrīt apgalvojumam, ka viņiem pedagogi sniedz izsmeļošu informāciju par darbu vērtējumu. 77% audzēkņu ir apmierināti ar pārbaudes darbu noteikumu izskaidrojumu.

Skolā ir veikta skolēnu un vecāku anketēšana par mājas darbu nepieciešamību un lomu mācību procesā. Gandrīz visi skolēni un vecāki atzīst, ka mājas darbi ir nepieciešami, taču reizēm to ir par daudz.

Skolēnu mācību sasniegumi tiek regulāri (2 reizes gadā) analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs. Vecāki regulāri saņem informāciju par skolēna mācību sasniegumiem - ieraksti dienasgrāmatā, ikmēneša sekmju izraksti, e-klase, individuālās sarunas, liecības.

Izglītības iestādes darba stiprās puses

Gan skolēni, gan vecāki var sekot līdzi mācību sasniegumiem e-klasē Vecāki regulāri tiek informēti par sava bērna mācību rezultātiem katru

mēnesi sekmju izrakstos Skolā ir vienota mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma.

Tālākās attīstības vajadzības

Veicināt vecāku interesi par skolēnu sekmēm, regulāri ierakstot visus vērtējumus dienasgrāmatās.

Skolotājiem sabalansēt mājas darbu apjomu.

Vērtējums – labi

14

Page 15: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

3.Skolēnu sasniegumi

Visi skolēnu sasniegumi tiek novērtēti gan klases kolektīvā, gan iknedēļas skolas līnijā, svinīgajās svētku līnijās. Svarīgi arī par mazām veiksmītēm pateikt paldies skolas vārdā, uzslavēt un motivēt darboties turpmāk. Bieži tiek veidotas izstādes, kurās izliekam visu skolēnu veikumus, lai rosinātu censties arvien labāk paveikt darbiņus.

3.1. Skolēnu sasniegumi Valsts pārbaudes darbos.

Izglītības iestāde uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos:

3.klases kombinētajā valsts pārbaudes darbā ;

6.klases kārto valsts ieskaiti latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās;

9.klašu valsts pārbaudes darbi.

Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti, nosakot sasniegumus un pilnveidojamās prasmes. Skolas kopējie rezultāti katru gadu tiek izskatīti pedagoģiskajā sēdē, salīdzinot sasniegumu dinamiku, un izvirzīti uzdevumi mācīšanas un mācīšanās procesam. Valsts pārbaudes rezultātu statistiku un dinamiku apkopo skolas direktore.

Valsts pārbaudes darbu statistika 2014./2015. māc. gadā.

9.klase

Skolēnu skaits

1-3 ballesNepietiekams

Līmenis%

4-5 ballesPietiekams

līmenis%

6-8 ballesOptimāls līmenis%

9-10 ballesAugsts līmenis

%Matemātika 6 100%Latviešu valoda

6 83.34% 16.66%

Latvijas un pasaules vēsture

6 16.66% 16.66%

Angļu valoda

3 100%

Krievu valoda

3 66.66% 33,33%

15

Page 16: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

Valsts pārbaudes darbu statistika 2013/2014 māc. gadā.

9.klase

Skolēnu skaits

1-3 ballesNepietiekams

Līmenis%

4-5 ballesPietiekams

līmenis%

6-8 ballesOptimāls līmenis

%

9-10 ballesAugsts līmenis

%Matemātika 4 100%Latviešu valoda

4 75% 25%

Latvijas un pasaules vēsture

4 75% 25%

Angļu valoda

1 100%

Krievu valoda

3 33.33% 66.66%

Valsts pārbaudes darbu statistika 2012/2013 māc. gadā.

9.klase

Skolēnu skaits

1-3 ballesNepietiekams

Līmenis%

4-5 ballesPietiekams

līmenis%

6-8 ballesOptimāls līmenis

%

9-10 ballesAugsts līmenis

%Matemātika 7 100%Latviešu valoda

7 28.57% 71,43%

Latvijas un pasaules vēsture

7 42.86% 42.86% 14.28%

Angļu valoda

2 100%

Krievu valoda

5 80% 20%

16

Page 17: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

Valsts pārbaudes rezultātu salīdzinājums par 2012./2013, 2013./2014.,2014/2015 mācību gadiem pēc vidēja vērtējuma.

2012./2013. 2013/2014. 2014./2015.0

1

2

3

4

5

6

7

MatemātikaLatviešu valodaAngļu valodaKrievu valoda Latvijas un pasaules vēsture

Valsts pārbaudes darbu rezultāti pēc apguves koeficentiem. (Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes datiem).

2014./2015.mācību gads.

Mārkalnes pamatskolā NovadāMatemātika 0.46 0.61Latviešu valoda 0.64 0.63Angļu valoda 0.65 0.54Krievu valoda 0.61 0.6Latvijas un pasaules vēsture

0.73 0.68

2013/2014. mācību gads.

Mārkalnes pamatskolā NovadāMatemātika 0.44 0.69Latviešu valoda 0.56 0.63Angļu valoda 0.45 0.61Krievu valoda 0.66 0.65Latvijas un pasaules vēsture

0.53 0.63

17

Page 18: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

2012/2013. mācību gads

Mārkalnes pamatskolā NovadāMatemātika 0.51 0.56Latviešu valoda 0.63 0.61Angļu valoda 0.65 0.58Krievu valoda 0.56 0.64Latvijas un pasaules vēsture

0.63 0.60

4.Atbalsts izglītojamajiem

4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana( drošība un darba aizsardzība)

Skolā uz vietas nav iespējams iegūt psihologa, psihoterapeita vai logopēda palīdzību. Tāpēc mums ir izveidojusies laba sadarbība ar Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes skolu atbalsta speciālistiem. Psihologi un logopēds 2 reizes mācību gadā brauc uz skolu. Tiek vadītas nodarbības klasēs, runāts individuāli ar skolēniem un vecākiem, ieteikts, kuriem bērniem nepieciešama regulāra palīdzība. Vecāki individuāli ved savus bērnus pie speciālistiem uz Alūksni. Vadītas nodarbības arī skolotājiem un runāts individuāli par skolēnu vajadzībām un problēmām.

Skolā nav medicīnas darbinieka, bet ir laba sadarbība ar netālu esošo Mārkalnes feldšeru punktu, kur strādā ārsta palīgs. Nepieciešamības gadījumā vienmēr tiek sniegta palīdzība. Ārkārtas gadījumos saucam ātro medicīnisko palīdzību, ziņojam skolēnu vecākiem. Ārsta palīgs 2 reizes mācību gadā pārbauda skolēnus uz pedikulozi un kašķi. Skolā ir arī pirmās palīdzības aptieciņa, audzinātāji un tehniskie darbinieki ir zinoši par bērnu veselības stāvokli, individuālajām vajadzībām. Lai vēl papildinātu zināšanas par Pirmo medicīnisko palīdzību, visi pedagogi un tehniskie darbinieki piedalījās Sarkanā Krusta organizētajos kursos Mārkalnes pamatskolā.

Skolotāji pārzina skolēnu mājas apstākļus, ir apzinātas skolēnu sociālās un psiholoģiskās vajadzības. 77 % skolotāju uzskata, ka skolēni pārrunā savas problēmas ar audzinātāju, uzticas skolotājiem.

95 % vecāku zina par iespēju saņemt medicīnisko vai psihologa palīdzību. Skola rūpējas par skolēnu drošību, skolēni to apzinās un skolā jūtas droši.

Drošību un kārtību iestādē nodrošina pēc apstiprināta grafika dežurējošie pedagogi. Un katru dienu ir dežurants arī mācību stundu laikā. 93 % skolēnu aptaujā atzīst, ka skolā un skolas pagalmā jūtas droši.

Visi skolā ir zinoši, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. Skolā ir izstrādāti un atbilstoši normatīvo aktu prasībām izvietoti evakuācijas plāni. Skola organizē skolēnu teorētiskās un praktiskās nodarbības par satiksmes drošības noteikumu

18

Page 19: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

ievērošanu. Tikšanās ar policistiem un CSDD darbiniekiem. Skolā ir izstrādātas un apstiprinātas darba drošības noteikumu ievērošanas instrukcijas.

Klases audzināšanas stundās audzinātāji organizē nodarbības par rīcību ekstremālās situācijās un instruē skolēnus par drošību. Mācību priekšmetu skolotāji veic instruktāžu par drošības noteikumu ievērošanu mācību stundās.

Skolā izstrādātas daudzveidīgas instrukcijas atbilstoši normatīvajiem dokumentiem. Izglītojamie un darbinieki tiek iepazīstināti ar darba drošības noteikumu, skolas iekšējās kārtības u.c. noteikumu ievērošanu, par to parakstoties e-klases izdrukās vai instruktāžas žurnālā. Izglītojamajiem mācību un audzināšanas procesā tiek uzsvērta personīgās higiēnas un veselīga dzīvesveida, drošības jautājumu aktualitāte.

Izglītojamie un skolas personāls ir informēts, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. 99% izglītojamo apgalvo, ka zina, kā rīkoties bīstamās un ārkārtas situācijās, savukārt 88% zina, kā rīkoties traumas vai pēkšņas saslimšanas gadījumā. Skola veic izglītojamo apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, taču šis darbs pilnveidojams.

Skolā popularizē veselīgu dzīvesveidu, organizē veselību veicinošus pasākumus, piemēram Dabīgo sulu diena, Sporta diena, Vingrošanas nodarbības.

Izglītības iestādes darba stiprās puses Izglītojamie zina iekšējās kārtības noteikumus Skolēni regulāri tiek iepazīstināti ar drošības instruktāžām Skolēni skolā jūtas droši. Vecāki informēti par atbalsta saņemšanas iespējām.

Tālākās attīstības iespējas. Aktīvāk iesaistīt skolēnu Mazo domi skolēnu drošības vajadzību izpētē.

4.2.Atbalsts personības veidošanā Skolas izglītojamajiem tiek dotas optimālas iespējas realizēt sevi Skolēnu pašpārvaldes, daudzveidīgu klases, skolas pasākumu organizēšanā, līdzdalībā, taču daļa izglītojamo pasīvi iesaistās gan izglītojamo, gan skolas padomes darbā.

Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde- skolēnu Mazā dome. Skolā ir izstrādāts pašpārvaldes nolikums, tajā ir noteikta ievēlēšanas kārtība, darbības mērķi un uzdevumi. Katram pusgadam ir sastādīts darba plāns. Skolēnu pašpārvalde palīdz organizēt un organizē pēc savas iniciatīvas ārpusstundu pasākumus, piedalās skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā un labojumu ieteikšanā. Skolēnu pašpārvalde izvērtē savu darbu, piedalās semināros Alūksnes Bērnu un Jauniešu Centrā. Pašpārvaldi koordinē un darboties palīdz skolas direktore, kā arī Klašu audzinātāju MK vadītāja, kas to veic bez atlīdzības, jo skolā nav direktora vietnieka audzināšanas darbā.

Skolā tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi un saturīgi ārpusstundu pasākumi, kas vērsti uz vispusīgas personības attīstību. To organizēšanā iesaistās gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki. Visiem skolēniem tiek piedāvāta iespēja iesaistīties šajos pasākumos.

19

Page 20: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

Klases audzinātājiem ir izstrādāts savs audzināšanas plāns – izvirzīti mērķi un uzdevumi, klases stundās ir iekļautas šādas tēmas:

pilsoniskā audzināšana, svētki un tradīcijassaskarsme un uzvedības kultūra, veselīga dzīvesveida pamati, drošība, profesionālā izglītība.

80 % skolēnu atzīst, ka klases stundas vienmēr ir interesantas. Interešu izglītības programmu izstrāde ir pamatota un mērķtiecīga, jo

saskaņota ar skolā realizētājām mācību programmām un iekļaujas vienotā mācību darba sistēmā. Interešu izglītības programmu nodarbību laikus plāno atbilstoši izglītojamo vajadzībām un skolas iespējām. Skolā visiem ir pieejama informācija par interešu izglītības programmām un nodarbību norišu laikiem.

Skolēniem ir iespēja piedalīties dažādās interešu izglītības programmās, lai pilnveidotu savas individuālās vajadzības. Interešu izglītības programmas ir 3 virzienos –„Dziedam, dejojam, spēlējam „ ( teātris, mūzika, dejas), vides izglītība ( mazpulks), sports. Komerczinības, kas lielu darbu iegulda arī skolas vēstures izpētē un saglabāšanā.

Labus rezultātus ir uzrādījusi Mārkalnes mazpulka organizācija ”Čiekurs”, kas guvusi panākumus daudzos mazpulku organizētajos pasākumos Latvijā. Mazpulcēni piedalās un gūst uzvaras sporta spēlēs, darbojas nometnēs un forumos.

Skolā labus darba rezultātus sasniedz teātra studija ”Dziedam, dejojam, spēlējam”. Teātra studijas izglītojamie tiek labi sagatavoti skatuves runas konkursiem, teātra kolektīvu skatēm: iegūtas pateicības novada pasākumos.

95% vecāku atzīst, ka skolā visiem skolēniem ir iespēja iesaistīties ārpusstundu aktivitātēs.

Izglītības iestādes darba stiprās puses Mārkalnes mazpulka „Čiekurs” aktīvā darbība Iespēja sevi apliecināt teātra mākslā Iespēja iesaistīties pasākumos visiem skolas skolēniem Daudzpusīgas ārpusstundu nodarbību iespējas

Tālākās attīstības iespējasPilnveidot skolēniem uzvedības kultūras, saskarsmes un sadarbības prasmes.

4.3.Sadarbība ar skolēna ģimeni

Jau daudzu gadu garumā Mārkalnes pamatskolai ir izveidojusies laba sadarbība ar lielāko daļu skolēnu vecākiem. Vecāki ir saprotoši, izpalīdzīgi un pozitīvi noskaņoti pret skolu.

Uzsākot katru mācību gadu, kopējā sanāksmē vecāki tiek iepazīstināti ar mācību gada aktualitātēm, paveikto vasaras periodā, ārpusstundu nodarbību piedāvājumu, tiek uzklausīti vecāku ierosinājumi, ņemtas vērā viņu vajadzības. Pirmajās mācību gada

20

Page 21: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

nedēļās vecāki tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un ārpusstundu nodarbību norises laikiem.

Visu mācību gadu vecāki regulāri saņem informāciju par notikumiem skolā, paredzamajiem pasākumiem – pārgājieniem, ekskursijām, konkursiem, olimpiādēm u.c.

Katru mēnesi vecāki saņem sekmju izrakstu, informāciju par bērna sasniegumiem. 91% vecāku atzīst, ka skolas ziņojumi sniedz precīzu un vajadzīgu informāciju par bērna sasniegumiem.

9. klases skolēni kopā ar vecākiem 2 reizes mācību gada laikā tiekas ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, skolas vadību, lai runātu par mācību sasniegumiem un problēmām, kā arī lai pārspriestu turpmākās izglītošanās iespējas.

Klašu audzinātāji vismaz 2 reizes gadā organizē vecāku sapulces, taču ļoti atzīstama forma ir individuālas pārrunas, kad vecāki sev pieņemamā laikā var tikties ar audzinātāju un citiem priekšmetu skolotājiem. Šādas sarunas notiek ne tikai ar sekmēs vājāko skolēnu vecākiem, bet ar visiem vecākiem.

92% skolotāju uzskata, ka tikšanās ar vecākiem ir labi organizētas un pārdomātas. 100% skolotāju labprāt izmanto iespēju tikties ar vecākiem.

Organizējam arī vecāku kopējās sanāksmes, kad aicinām kādas jomas speciālistu. 58% vecāku uzskata, ka sapulces skolā ir labi organizētas un sagatavotas.

Skolas pasākumi, kuros tiek iesaistīti vecāki: Rudens ziedu un dārzeņu kompozīciju izstāde, Ziemassvētku Adventes vainagu un citu darbu izstāde, Lieldienu kompozīciju izstāde, Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums, Ziemassvētku pasākums, Vecāku nedēļa, Lielā talka, Mātes un Ģimenes dienas pasākums (skolēnu koncerts un radošo darbu

izstāde), Ģimeņu pēcpusdiena.

Vecāki labprāt nāk uz skolu, lai runātu par kādu problēmu ar audzinātāju vai direktori. 85% vecāku uzskata, ka var atklāti runāt ar skolotājiem.

Darbojas skolas padome, vecāki ir aktīvi, atsaucīgi.

Izglītības iestādes darba stiprās puses Daudzveidīgas informācijas apmaiņas formas, kas veicina skolas,

skolēnu un vecāku sadarbību. Vecāku atbalsts skolai, atsaucība, ieinteresētība skolas pastāvēšanā,

Tālākās attīstības iespējas Vecāku pašiniciatīva skolas darba attīstīšanai.

Vērtējums – gandrīz labi

21

Page 22: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā

Karjeras izglītība - pasākumu nodrošinājums, lai mācītu un palīdzētu apgūt un attīstīt prasmes. Karjeras izglītība ir veids, kā palīdzēt attīstīt savas zināšanas, un prasmes, kas nepieciešamas, lai pieņemtu lēmumus, plānotu un mērķtiecīgi veidotu savas karjeras izaugsmi. Pamatskolas posms ir pats sākums tās apzinātai veidošanai, kas secīgi turpinās vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē un visas dzīves laikā.

Skolas pasākumi:

1. Klases stundu  (obligātā tēma – karjeras izglītība) plānošana.2. Skolēnu izpētes plānošana un veikšana3. Sadarbības plānošana un veidošana ar skolēnu vecākiem4. Ārpusstundu  un ārpusskolas pasākumu klasei un skolai plānošana,

organizēšana un piedalīšanās tajos: o Izglītojoši pasākumi (lekcijas, semināri, konkursi, debates, tikšanās,

ekskursijas),o Kultūras pasākumi (koncerti, izrādes, izstādes, valsts, tautas un skolas

svētki),o Sporta pasākumi (sacensības, krosi, stafetes, pārgājieni, sporta dienas),o Interešu izglītības programmas  „Karjeras izglītība” realizācijas

plānošana.o Dažādas mācību iestādes (atvērto durvju un informācijas dienas)

5. Sadarbība ar atbalsta personālu (psihologs, logopēds,  sociālais pedagogs, medmāsa u.c.)

6. Sadarbība ar mācību priekšmetu skolotājiem  u.c. pedagogiem

Klases pasākumi.

Tematiskās klases stundas „Karjeras izvēle”, Projektu nedēļas par karjeras izvēli, Klases ekskursijas uz iestādēm un uzņēmumiem, Tematiskie klases vakari, konkursi, pasākumi.

Ārpusskolas pasākumi:

„Ēnu dienas”- ēnojam pašvaldības darbiniekus. Izglītības iestāžu atvērto durvju un informācijas dienas, Karjeras dienas Alūksnē apmeklējums, priekšnesumu veidošana- 2015.gadā

uzņēmām filmu „Kā kļūt par uzņēmēju”, apdrukājām T- kreklus „Jaunais uzņēmējs”

Tā kā skolā realizē Uzņēmējdarbības programmu, tad šajās stundās vecāko klašu skolēniem ir iespēja gūt atbalstu karjeras izglītībā. Viens no uzdevumiem: veicināt inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību skolu vidē. Programmas ietvaros skolēni mācās veidot uzņēmumu un attīstīt tā darbību, konsultējoties ar ekspertiem un piedaloties izglītojošos pasākumos. Skolēni mācās analizēt uzņēmuma darbības rezultātus un pieņemt lēmumus uzņēmuma darbības attīstīšanā.

22

Page 23: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

Uzdevumi:

1. Apgūt zināšanas par uzņēmējdarbības saturu, būtību, struktūru un galvenajiem elementiem.2. Apgūt zināšanas un izprast galvenās cēloņus uzņēmējdarbības sakarības un principus saistībā ar mūsdienās notiekošajiem saimnieciskajiem procesiem Latvijā, Eiropā, pasaulē.3. Mācīties uzņēmējdarbības izprast galvenās uzņēmuma darbības likumsakarības un novērtēt labvēlīgu apstākļu izveidošanos jaunu uzņēmumu izveidošana.4. Veicināt praktisko zināšanu un prasmju apguvi, izmantojot tradicionālās un modernās  informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.5. Attīstīt un pilnveidot prasmes patstāvīgam darbam.

6.   Mācīties izprast, analizēt un vērtēt uzņēmuma darbības apstākļus noteiktā komercdarbības vidē un rast radošu pieeju jaunu komercdarbības ideju un pastāvošo saimniecisko problēmu risināšanai.7. Apzināties savas intereses un radīt motivāciju skolēna profesionālai ievirzei nākotnē.

Liels ieguvums ir prasme rakstīt savus biznesa plānus.

Mācības citās mācību iestādēs turpina: 100% -2014./15.māc. g. absolventi

50%- 2013./14. māc. g. absolventi

90%- 2012./13.māc.g. absolventi

5. Iestādes vide

5.1. Mikroklimats

Mārkalnes pamatskola veido savu tēlu kā viena no Alūksnes novada pagastu skolām, kura meklē individuālu pieeju katram skolēnam. Par izglītības iestādes dzīvi tiek sniegts neliels ieskats skolas avīzē, „Alūksnes Novada Vēstīs”, „Malienas Ziņās” vai „Alūksnes Ziņās”.

Skolas mikroklimats ir tāds, lai labi justos gan pedagogi, gan skolēni, gan tehniskie darbinieki. Mazā lauku skolā viens otru labi pazīst un var atbalstīt priekos un bēdās. Skolēni jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no vecuma, ģimenes materiālā stāvokļa, dzimuma, reliģiskās piederības.

Tiek daudz strādāts, lai saliedētu bērnus, kas brauc mācīties no Alūksnes pilsētas, ar pagastu bērniem, jo viņiem ir savādāka pieredze no iepriekšējām izglītības iestādēm un vairumam ir problēmas mācībās vai bijušas problēmas ar skolas biedriem lielās

23

Page 24: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

klasēs, klaiņošana pa pilsētu un stundu kavēšana. Visi skolēni tiek iesaistīti interešu izglītībā un, piemēram, Ziemassvētku pasākumā piedalās visi, tādā veidā ļaujot sevi parādīt ikvienam.

Skola respektē katra izglītojamā un darbinieku tiesības. Iekšējās kārtības noteikumi paredz gan disciplīnas pārkāpumu izvērtēšanu, gan novērtēt sasniegumus.

5.2. Fiziskā vide

Mārkalnes pamatskolas ēka ir sena un daudzām telpām vēl nepieciešams kosmētiskais remonts. Skolā mācās pirmsskolas bērni un 1.-9. klases skolēni. Klašu telpas ir piemērotas skolas vajadzībām (ir gan meiteņu mājturības virtuve, gan zēnu darbmācības kabinets).

Klašu telpas ir plašas, ne visas izremontētas. Saulaina telpa un izremontēta ir pirmsskolas grupiņai, mūzikas klase, matemātikas kabinets, vizuālās mākslas klase.

2015.gadā no citas ēkas pārcelta virtuve uz skolas ēku un veikts remonts.

Klasēs un gaiteņos ir augi, lai izskatītos labāk neizremontētie gaiteņi vai klases telpas. Visu mācību gadu foajē telpā tiek izliktas skolēnu darbu izstādes, mazpulka veikums, grāmatu izstādes. Skola tiek noformēta atbilstoši katram gadalaikam, svētkiem. Ir stends ar skolas aktuālo informāciju. Gaiteņos redzamā vietā ir evakuācijas plāni, ieejas un izejas norādes, ugunsdzēsības aparāti.

Datorklasi izmantojam arī citu mācību priekšmetu apguvē, jo tur atrodas arī interaktīvā tāfele.

Skolai piederošā teritorija tiek uzturēta kārtībā, 2015.gadā izveidota jaunu skujeņu dobe pie jauniešu projekta „Daru pats. Daru citam” soliņa, kur iespējams atpūsties, tvert WI fi un baudīt skaistu dabas skatu. Ir uzstādīts bērnu rotaļu laukums skolas ābeļdārzā un tiek veidota Sprīdīša dabas taka.

Tālākās attīstības iespējas:

Remontdarbi telpās Rotaļu zonas pilnveidošana

24

Page 25: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

6.Iestādes resursi

6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Skolā ir visas telpas un materiāli tehniskie resursi, kas nepieciešami izglītības programmu īstenošanai. Telpu iekārtojums atbilst kvalitatīvam mācību procesam, skolēnu skaitam un vecumam. Telpas ir estētiski noformētas, mēbeles ir pieņemamā tehniskā stāvoklī, soli katram skolēnam atsevišķi.

Atbilstoši izglītības iestādes budžeta iespējām un vajadzībām, tiek iegādāti modernizēti mācību tehniskie līdzekļi, mācību grāmatas. Materiāltehniskā bāze regulāri tiek papildināta un atjaunota skolas budžeta ietvaros.

Sporta vajadzībām tiek izmantota sporta zāle, projekta ietvaros ir arī modernizēta sporta materiālā bāze. Ir dažādas iekārtas, galda spēles sporta nodarbībām un brīvā laika pavadīšanai. Skolai ir savs sporta laukums. Skolas ārpusstundu pasākumi notiek skolas zālē vai Mārkalnes pagasta tautas nama zālē.

Skolēniem ir pieejami datori datorklasē (5 datori) un pagasta bibliotēkā (4datori), jo pagasta bibliotēka atrodas skolas ēkā, skolotāju vajadzībām 2 datori ir skolotāju istabā, direktorei savā kabinetā 1 dators, skolai ir 2 printeri un 1 kopētājs, arī bibliotēkā ir kopētājs, printeris. Izglītojamiem ir nodrošināta pieeja datoriem ar interneta pieslēgumu.

2012. gadā ERAF projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros tika saņemts multimediju tehnoloģiju komplekts, 2 portatīvie datori un interaktīvā tāfele ar projektoru.

Ārpusstundu nodarbības notiek piemērotās skolas telpās.

Izglītības iestādes darba stiprās puses

Samērā jauna datortehnika, interaktīvā tāfele un citas IT Skolā ir radīti apstākļi pilnvērtīgai e-klases izmantošanai Skolēni ir nodrošināti ar mācību grāmatām un citiem mācību līdzekļiem, Ir nepieciešamais sporta inventārs, Bibliotēkā ir e-lasītava.

Tālākās attīstības iespējas

Skolas mācību līdzekļu resursu pilnveide. Datortehnikas pilnveide, Pilnveidot skolotāju zināšanas tehnoloģiju izmantošanā.

Vērtējums –labi

25

Page 26: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

6.2.Personālresursi

Skolā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmas īstenošanai. Vispārējās pamatizglītības īstenošanā strādā 11 pedagoģiskie darbinieki. Vispārējās pirmsskolas programmas īstenošanā strādā 2 skolotāji. Skolotāji regulāri ceļ savu kvalifikāciju tālākizglītības kursos. Daļa skolotāju ir ieguvuši kvalitātes pakāpi ESF projekta ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. Pedagogi aktīvi izmanto iespēju celt savu kvalifikāciju ESF organizētajos profesionālās pilnveides kursos. Pedagogiem tiek dota iespēja tālākizglītības nolūkos apmeklēt citas izglītības iestādes.

Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā strādā pedagogi ar orientāciju uz nepārtrauktu savas kvalifikācijas pilnveidi, attīstību un radošu darbību.

Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos. Skolotāji strādā ar pilnu atdevi un lielu atbildības sajūtu. Skolas direktore zina katra skolotāja darba pieredzi, profesionālo kompetenci un stiprās puses. Skolā ir izveidota un veiksmīgi darbojas Klašu audzinātāju metodiskā komisija, kurā ir iesaistīti arī visi priekšmetu skolotāji. Skolotāji regulāri apmeklē novadā organizētās metodiskās sanāksmes, savstarpēji dalās pieredzē, piedalās pieredzes apmaiņas braucienos uz citām novada vai valsts skolām.

Visi skolas skolotāji apgalvo, ka ir informēti par tālākizglītības iespējām, zina savas vajadzības un vadība atbalsta kursu apmeklēšanu.

Izglītības iestādes darba stiprās puses

Nepārtraukta pedagogu tālākizglītība.

Tālākās attīstības vajadzības

Turpināt pedagogu tālākizglītību, Iegūt tiesības mācīt otru priekšmetu, apmeklējot B kursus un iegūstot

sertifikātu, Rosināt skolotājus dažādu metodisko materiālu izstrādei.

Vērtējums- ļoti labi

26

Page 27: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta, veiksmīgi plānota un izvērtēta visas darbības jomās. Pašvērtēšanas process virzīts uz būtiskāko katrā skolas darba jomā. Katra mācību gada beigās tiek veikta skolas darba pašvērtēšana.

Savu darbu vērtē klašu audzinātāji, interešu pulciņu vadītāji, priekšmetu skolotāji. Tas tiek analizēts pedagoģiskās padomes sēdēs, informatīvās sanāksmēs, metodiskās komisijas sēdēs, pārrunās ar skolas atbalsta personālu. Detalizēti tiek analizēti semestra un gada skolēnu mācību sasniegumi. Tiek konstatētas skolas darba stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi. No šiem pašvērtējumiem tiek izvirzītas skolas stiprās puses un turpmākās vajadzības. Šajā darbā tiek iesaistīti visi skolotāji, kā arī tiek uzklausīti skolēnu un vecāku viedokļi, kas tiek konstatēti pārrunu un anketēšanas rezultātā.

Skolas attīstības plāns ir loģisks, strukturēts, pārskatāms un skaidrs. Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver sasniedzamos konkrētos mērķus, uzdevumus un rezultātu novērtēšanas kritērijus. Ņemot vērā attīstības plānā paredzēto, skola veido gada plānu, metodiskās komisijas darba plānu, audzināšanas darba plānus, plāno pārraudzību.

Izglītības iestādes darba stiprās puses

Skolai ir pārdomāts un demokrātiski izveidots attīstības plāns, Pašvērtējumā iegūtā plašā un daudzpusīgā informācija tiek izmatota

turpmākā iestādes darba plānošanā.

Tālākās attīstības vajadzības

Pilnveidot pašvērtējuma sistēmu skolā, Skolas darba plānošanā un izvērtēšanā vairāk iesaistīt vecākus un Skolas

padomi, Nodrošināt regulāru un kvalitatīvu informāciju par Skolas attīstības

plāna realizāciju, kontrolē gūtajiem secinājumiem.

Vērtējums –labi

7.2.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Mārkalnes pamatskolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. Skolā ir Izglītības iestādes nolikums, kas atbilst normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes gada darba plāns, Iekšējās kārtības noteikumi, Skolēnu pozitīvo mācību rezultātu stimulēšanas kārtība, Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums, Skolas padomes reglaments, Skolas pašpārvaldes nolikums,

27

Page 28: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

Skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība, kuri apspriesti un apstiprināti atbilstoši to specifikai.

Izglītības iestādes iekšējie normatīvie akti izstrādāti un pieņemti demokrātiski. 95% skolotāju apgalvo, ka viņu priekšlikumi tiek ņemti vērā.

Atbilstoši Darba likumam ar visiem darbiniekiem ir noslēgti darba līgumi, izstrādāti amatu apraksti.

Izglītības iestādes dokumenti pamatā atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.

Skolas vadību veido tikai direktore, nav vietnieku ne izglītības, ne audzināšanas jomā, bet ir skolotāji, kuri atbalsta direktori, palīdzot realizēt viņas radošās idejas, skolotāji, uz kuriem var paļauties.

Direktore veiksmīgi sadarbojas ar skolas padomi, pedagoģisko padomi, skolēnu pašpārvaldi, izglītības iestādes arodbiedrību. Skolas padome aktīvi iesaistās skolas darba plānošanā, organizēšanā, problēmu risināšanā.

Visi pedagogi uzskata, ka skolas vadība ir ieinteresēta skolas darbā, atvērta priekšlikumiem un uzlabojumiem skolas darbā, skolotāji norāda, ka vadība prot viņus uzklausīt un atbalstīt.

Skolas vadība nodrošina iespēju apmeklēt citas skolas un iepazīt to pieredzi („Labākās pieredzes skola”- pirmsskola), kā arī organizē izglītošanās iespējas skolā. Iegūto pieredzi skolotāji izmanto mācību un audzināšanas procesā.

Pedagogu darba slodzes sadalītas, ievērojot esošo situāciju, kvalifikāciju, pieredzi un atbilst normatīvo aktu prasībām.

Direktore nodrošina regulāru informācijas apmaiņu ar skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem par skolas ikdienas darbu. Direktore plāno, organizē, vada skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas direktore konsultējas ar kolēģiem. 100% skolotāju anketās apgalvo, ka vajadzības gadījumā saņem palīdzību un atbalstu no vadības, ka ir iespēja pārrunāt darba rezultātus ar vadību.

Izglītības iestādes darba stiprās puses

Skolas vadībai izveidojusies laba savstarpējā sadarbība ar skolas skolotājiem,

Visi pedagogi tiek iesaistīti iekšējo reglamentējošo dokumentu izstrādē, Visu lēmumu un svarīgu dokumentu pieņemšanā skolas vadība

konsultējas ar skolas kolektīvu, Ir liela pedagogu ieinteresētība sava un skolas darba uzlabošanai.

Tālākās attīstības vajadzības

Veicināt pedagogu iesaisti projektos papildus finansējuma iegūšanai, Pēc iespējas vairāk deleģēt dažādus pienākumus visiem skolā

strādājošajiem pedagogiem, jo viens vienīgais vadības pārstāvis- skolas

28

Page 29: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

direktors- nevar kvalitatīvi veikt visus viņam uzticētos pienākumus un atbildību.

Vērtējums –labi

7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

Mārkalnes pamatskolai ir regulāra sadarbība ar Alūksnes novada pašvaldību. Skolai ir iespēja novada domē iesniegt priekšlikumus, informēt par vajadzībām mācību vides sakārtošanā un uzlabošanā.

Skolai ir laba sadarbība ar Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, ir iespējams saņemt konsultācijas, atbalstu dažādu skolas darbības jautājumu risināšanā. Skola ar Izglītības pārvaldi sadarbojas arī izglītības procesa, interešu izglītības programmu īstenošanas jautājumos, iesniedz iesniegumus par skolas darbu pilnveidojošiem jautājumiem, saņem atbalstu šo jautājumu risināšanā.

Izglītības pārvaldes pārstāvji koordinē skolotāju metodisko apvienību seminārus, organizē konferences skolu vadītājiem.

Laba sadarbība izveidojusies arī ar Mārkalnes pagasta pārvaldi, kas vienmēr sniedz atbalstu skolēnu nodrošināšanā ar transporta pakalpojumiem, palīdz skolas apkārtnes uzturēšanā. Pretimnākoši ir arī bāriņtiesas un sociālā dienesta darbinieki, kas, vajadzības gadījumā, atbalsta un sniedz konsultācijas. Izveidojusies sadarbība ar Mārkalnes pagasta tautas namu, kas ir ieinteresēti veiksmīgā sadarbībā, jo tieši skolēni un viņu vecāki ir aktīvākie pasākumu apmeklētāji. Mārkalnes pamatskolas skolēni piedalās Teātra pulciņā tautas namā.

Aktīva sadarbība ir arī ar Mārkalnes pagasta bibliotēku, Alūksnes pilsētas bibliotēku (Dzejas dienas, dzejas konkursi) un Alūksnes Bērnu un jauniešu centru, piedalāmies viņu organizētajos pasākumos, projektos (Jauniešu iniciatīvu projekts, Vasaras nometnes, apmācības jauniešiem).

Izglītības iestādes darba stiprās puses

Veiksmīga sadarbība ar Mārkalnes pagasta institūcijām, Vietējo uzņēmēju atbalsts, Laba sadarbība ar novada institūcijām, izglītības atbalsta iestādēm,

valsts un pašvaldības policiju.

Tālākās attīstības vajadzības Turpināt sadarbību ar pagastā esošajiem uzņēmējiem, Rast iespēju jaunām sadarbības formām.

29

Page 30: €¦ · Web viewMācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. Mācību stundu vērojumi un analīze liecina, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti,

Vērtējums- ļoti labi

Citi sasniegumi

Starpnovadu konkurss “Pa Sibīrijas latviešu pēdām” – 1.vieta Alūksnes un Apes novadā, kā arī Vidzemes novadā,

Matemātikas konkurss „Matemātika – visu zinātņu karaliene”, Makulatūras vākšanas akcija „Otru elpu papīram”, Projekts “Labdarības skola” sadarbībā ar Alūksnes un Apes Novada fondu. Dalība Karjeras nedēļas pasākumos, Projekts mazpulcēniem Dalība Lāčplēša dienas aktivitātēs. Iekļūšana labāko darbu vidū konkursos par Aspazijas un Raiņa daiļradi, rīko

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija. Atzinības Dzejas konkursā Dzejas dienās 2015. 2.vieta 7.-9.klašu grupā Alūksnes un Apes novadu skolu literārajā konkursā

„Meklēju es atslēdziņu”.

Sporta aktivitātēs (ārpus Alūksnes un Apes novadu sacensībām) skola ir piedalījusies:

Latvijas Mazpulku XVIII sporta spēles, Vislatvijas tautas slēpojums Mežiniekos.

Turpmākā attīstība

Turpmākā attīstība netiek plānota balstoties uz Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada 26.februāra lēmumu likvidēt Mārkalnes pamatskolu 2016.gada 31.augustā.

Pašnovērtējuma ziņojums apstiprināts pedagoģiskās padomes sēdē 26.01.2016. (protokols NR.4).

Mārkanes pamatskolas direktora p.i. Sanita SILIROVA---------------------------------

Z.v.

SASKAŅOTS:

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs

Arturs DUKULIS ............................................................... Z.v.

30