· web view glasovi i glasovne promjene rečenica poštivanje pravopisne norme hrvatski...

Click here to load reader

Post on 01-Jan-2020

12 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Škola: _____________________________________

Ime i prezime učiteljice/učitelja:

Školska godina: 2018./2019.

______________________________________

Razredni odjel: osmi (8.____)

IZVEDBENI PLAN I PROGRAM RADA ZA HRVATSKI JEZIK

Autori i naslovi udžbenika:

Slavica Kovač, Mirjana Jukić, Meri Juričev-Dumpavlov: Hrvatska krijesnica, udžbenik hrvatskoga jezika za VII. razred osnovne škole

Olga Jambrec, Ante Bežen: Hrvatska čitanka za VIII. razred osnovne škole

REDNI BROJ SATA

NASTAVNO PODRUČJE

NASTAVNA JEDINICA

TIP NASTAVNOGA SATA

NASTAVNE TEME /

NASTAVNE CJELINE

KLJUČNI POJMOVI

OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

CILJ(EVI) NASTAVNOGA SATA

NAPOMENA

1.

JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Spontani razgovor i upoznavanje

s Hrvatskom čitankom 8 i

s Hrvatskom krijesnicom 8

kombinirani

spontani razgovor, , lektira, popis lektire, obvezna lektirna djela, slobodni izbor

Samostalno se služiti udžbenikom, čitankom i radnom bilježnicom, nabrojati i objasniti načine praćenja i vrednovanja postignuća, iščitavati i komentirati planirani vremenik pisanih provjera znanja.

Upoznati se s ciljem učenja nastavnih sadržaja u predmetu Hrvatski jezik. Dogovoriti način rada, upoznati se s nastavnim sredstvima. Upoznati se s načinom vrednovanja.

2.

JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Uvod u lektiru, motivacija za čitanje lektire (Josip Pupačić, More)

kombinirani

suodnos teme i motiva; inverzija, opkoračenje, stanka

Odabrati i argumentirati odabir lektirnih naslova, obrazložiti važnost dobre pripreme za sat lektire. Dogovoriti način obrade lektirnoga djela, komentirati i objasniti zadatke za samostalan rad / rad u skupini, navesti svoja očekivanja i predviđanja.

Dogovoriti lektirne naslove i načine interpretacije lektira. Osvijestiti važnost čitanja, potaknuti učenike na čitanje lektirnih djela.

Potaknuti učenike na čitanje lektirnoga djela. Dogovoriti zadatke za samostalan rad.

3.

4.

HRVATSKI JEZIK

Ponovi što znaš o hrvatskome jeziku

(fra Ante Vučković, Riječ)

ponavljanje, vježbanje

Jezične teme 7. razreda

služba riječi u jednostavnoj rečenici, nezavisnosložene i zavisnosložene rečenice; prvi tiskani rječnik i prva tiskana gramatika, Gajeva reforma, gajica, zajednički jezik svih Hrvata

Prepoznati vrste riječi, određivati gramatičke kategorije promjenjivih vrsta riječi, prepoznati rečenične dijelove, razlikovati vrste rečenica, prepoznati vrste naglaska, označavati naglašeni slog u jednostavnijim primjerima, služiti se istoznačnicama, bliskoznačnicama i suprotnicama, navesti i objasniti ključne točke povijesnoga razvoja hrvatskoga jezika, pisati poštujući pravopisnu normu.

Usustaviti jezično gradivo prethodnih razreda. Ponoviti ključne pojmove prethodnih razreda. Primijeniti znanje na novim primjerima.

5.

KNJIŽEVNOST

Miroslav Krleža, Bonaca u predvečerje

interpretacija

Kompozicija lirske pjesme

Ritam u lirskoj pjesmi

suodnos teme i motiva; elipsa, inverzija, opkoračenje, stanka

Uočiti kompoziciju pjesme, objasniti povezanost teme i motiva u lirskoj pjesmi, objasniti elipsu, inverziju i stanku kao ritmotvorne elemente u lirskoj pjesmi, imenovati i objasniti pjesničke slike te stilska izražajna sredstva.

Uočiti kompoziciju pjesme i povezanost teme i motiva. Uočiti ritmotvorne elemente u pjesmi. Razvijati sposobnost primanja, razumijevanja i vrednovanja pjesničkoga djela.

6.

HRVATSKI JEZIK

Početni ispit znanja

provjera

Jezične teme 7. razreda

služba riječi u jednostavnoj rečenici, nezavisnosložene i zavisnosložene rečenice; prvi tiskani rječnik i prva tiskana gramatika, Gajeva reforma, gajica, zajednički jezik svih Hrvata

Prepoznati vrste riječi, određivati gramatičke kategorije promjenjivih vrsta riječi, prepoznati rečenične dijelove, razlikovati vrste rečenica, prepoznati vrste naglaska, označavati naglašeni slog u jednostavnijim primjerima, služiti se istoznačnicama, bliskoznačnicama i suprotnicama, navesti i objasniti ključne točke povijesnoga razvoja hrvatskoga jezika, pisati poštujući pravopisnu normu.

Primijeniti jezično znanje prethodnih razreda u pismenoj provjeri znanja.

7.

MEDIJSKA KULTURA

U potrazi za knjigom

obrada

U potrazi za knjigom

kataloško i računalno pretraživanje

Objasniti ulogu knjižničnoga kataloga, samostalno ili uz pomoć knjižničara pronaći podatke o određenome knjižnome naslovu kataloškim i računalnim pretraživanjem.

Osposobiti se za pretraživanje knjižničnoga kataloga – klasičnoga i računalnoga.

8.

HRVATSKI JEZIK

Veliko slovo u višerječnim imenima

(Biografija – Ernest Hemingway)

obrada

Pisanje višerječnih imena

pisanje velikoga slova u višerječnim imenima

Uočiti u tekstu višerječna imena, objasniti pravila za pisanje višerječnih imena, razvrstavati imena prema dva pravila o pisanju višerječnih imena i pravilno ih pisati, razlikovati i pravilno pisati posvojni pridjev kao opći pojam i kao dio višerječnih imena, samostalno se koristiti pravopisom u pisanju velikoga početnog slova.

Poznavati i primjenjivati pravopisna načela o pisanju velikoga slova u višerječnim imenima. Povezivati nove spoznaje s već usvojenim znanjima o pisanju višerječnih imena.

9.

JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Pisanje velikoga slova u višerječnim imenima

vježbanje

Pisanje – poštivanje pravopisne norme

pisanje velikoga slova u višerječnim imenima

Uočiti u tekstu višerječna imena, pravilno pisati višerječna imena, samostalno se koristiti pravopisom u pisanju velikoga početnog slova.

Utvrditi znanje o pisanju višerječnih imena i uvježbati ga na novim primjerima.

10.

HRVATSKI JEZIK

Raščlamba početnoga ispita znanja

ponavljanje

Jezične teme 7. razreda

služba riječi u jednostavnoj rečenici, nezavisnosložene i zavisnosložene rečenice; prvi tiskani rječnik i prva tiskana gramatika, Gajeva reforma, gajica, zajednički jezik svih Hrvata

Uočiti i objasniti vlastite pogreške u zadatcima, samostalno ispravljati pogreške, kritički se osvrnuti na način i vrijeme pripreme za ispit znanja.

Dobiti povratnu informaciju o uspješnosti rješavanja početnoga ispita znanja. Raščlaniti zadatke i ukazati na najčešće pogreške. Potaknuti na samovrednovanje vlastitoga rada i odnosa prema učenju.

11.

KNJIŽEVNOST

Miroslav Krleža, Čežnja

interpretacija

Kompozicija lirske pjesme

Književnost – umjetnost riječi

GOO – društvena kompetencija

suodnos teme i motiva, pjesma u prozi; pisac i pripovjedač, lirski subjekt

Prepoznati pjesmu u prozi, uočiti, shvatiti, objasniti obilježja pjesme u prozi, uočiti i objasniti povezanost teme i motiva, uočiti lirski subjekt, uočiti, shvatiti i izreći ideju pjesme u prozi.

Prepoznati pjesmu u prozi. Uočiti obilježja pjesme u prozi. Naučeno primijeniti u vlastitome pisanom izrazu.

Razvijati vještine pažljivoga slušanja drugih – parafraziranja, sažimanja, tumačenje neverbalne komunikacije, kodirati i dekodirati osjećaja i potrebe drugoga.

12.

KNJIŽEVNOST

Pismeni ispit: Pjesma u prozi

(Slavko Mihalić, Kiša na Pagu)

provjera

Kompozicija lirske pjesme

suodnos teme i motiva, pjesma u prozi

Navesti književne rodove i njihove osobitosti, prepoznati pjesmu u prozi, izdvojiti osnovni motiv, prepoznati osjećaje u pjesmi, imenovati vrstu pjesničke slike, imenovati stilska izražajna sredstva, izdvajati pojedinosti iz sadržaja teksta.

Primijeniti znanje o pjesmi u prozi u pismenoj provjeri znanja.

13.

HRVATSKI JEZIK

Osnovna obilježja hrvatskih narječja

(Stjepko Težak, Gdje ča i kaj slaje i slajše zvoni)

obrada

Osnovna obilježja hrvatskih narječja

GOO – kulturološka kompetencija

hrvatska narječja, štokavsko narječje i hrvatski književni jezik

Razlikovati najvažnija obilježja svakoga hrvatskoga narječja i glavne prostore gdje se govore, razlikovati štokavska narječja od hrvatskoga književnog jezika, objasniti odnos naziva hrvatskoga jezika i hrvatski standardni jezik te ih razlikovati, na odabranim primjerima zamjenjivati književne riječi dijalektalnima i obratno.

Razlikovati najvažnija obilježja svakoga hrvatskog narječja i glavne prostore gdje se govore. Razlikovati štokavsko narječje od hrvatskoga književnog jezika. Razumjeti odnos naziva hrvatski književni jezik i hrvatski standardni jezik.

Razlikovati osobni, zavičajni i nacionalni identitet. Navesti jezik kao temelj hrvatske nacionalne kulture i identiteta.

14.

HRVATSKI JEZIK

Zavičajni govor i narječje prema književnome jeziku

(Vinko Nikolić, Prvi frut)

obrada

Zavičajni govor i narječje prema književnome jeziku

GOO – kulturološka kompetencija

zavičajni govor i hrvatski književni jezik

Nabrojati hrvatska narječja i govore, razlikovati zavičajni govor i narječje od književnoga jezika, protumačiti odnos i ulogu zavičajnoga govora i narječja prema hrvatskome književnom jeziku, zamjenjivati riječi, izraze i rečenice zavičajnoga govora hrvatskim knji