wdrażanie centrów zdrowia psychicznego (czp) w polscefundacja- .•zalecane rozwiązanie...

Download Wdrażanie Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP) w Polscefundacja- .•zalecane rozwiązanie organizacyjne

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Wdraanie Centrw Zdrowia

Psychicznego (CZP) w Polsce

Marek Balicki

Biuro ds. pilotau NPOZP

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Konferencja Zdrowie zaczyna si w gowie

WIELICZKA - 25 wrzenia 2018 r.

Rekomendacja Rady Europy 818 (1977)

dot. sytuacji osb psychicznie chorych

przedsiwzicie rodkw zmierzajcych

do redukowania zalenoci od duych instytucji oraz do rozwoju szerokiego systemu opieki opartego na spoecznociach lokalnych,

pozwalajcych na tworzenie warunkw zblionych do tych, w jakich normalnie yj pacjenci,

czuwajc jednoczenie nad tym, aby realizacja tego celu nie prowadzia

do zwikszenia liczby przedwczesnych zwolnie ze szpitala, zanim nie zostanie stworzona odpowiednia sie placwekopieki rodowiskowej

Zielona Ksiga. Strategia zdrowia

psychicznego dla UE (KE 2005)

Na zwiekszenie akceptacji spoecznej moe wpynac deinstytucjonalizacja opieki psychiatrycznej oraz wprowadzenie odpowiednich usug, dostepnych w ramach podstawowej pomocy, w orodkach lokalnych i szpitalach ogolnych, dostosowanych do potrzeb pacjenta i jego rodziny.

Due szpitale psychiatryczne i zakady moga zwiekszac napietnowanie.

W ramach reformy usug psychiatrycznych wiele krajw odchodzi od leczenia zdrowia psychicznego w wielkich orodkach leczniczych (w niektrych nowych Panstwach Czonkowskich takie osrodki stanowia dua czesc infrastruktury swiadczacej usugi w zakresie zdrowia psychicznego) na rzecz usug zorganizowanych w danej spoecznosci.

Idzie to w parze ze szkoleniem pacjentw, ich rodzin oraz personelu w zakresie strategii aktywnego uczestnictwa i brania na siebie odpowiedzialnosci.

Zielona Ksiga. Strategia zdrowia

psychicznego dla UE (KE 2005)

Na zwiekszenie akceptacji spoecznej moe wpynac deinstytucjonalizacja opieki psychiatrycznej oraz wprowadzenie odpowiednich usug, dostepnych w ramach podstawowej pomocy, w orodkach lokalnych i szpitalach ogolnych, dostosowanych do potrzeb pacjenta i jego rodziny.

Due szpitale psychiatryczne i zakady moga zwiekszac napietnowanie.

W ramach reformy usug psychiatrycznych wiele krajw odchodzi od leczenia zdrowia psychicznego w wielkich orodkach leczniczych (w niektrych nowych Panstwach Czonkowskich takie osrodki stanowia dua czesc infrastruktury swiadczacej usugi w zakresie zdrowia psychicznego) na rzecz usug zorganizowanych w danej spoecznosci.

Idzie to w parze ze szkoleniem pacjentw, ich rodzin oraz personelu w zakresie strategii aktywnego uczestnictwa i brania na siebie odpowiedzialnosci.

Struktura kosztw NFZ

22%

1%7%

70%

Ambulatoryjne i pozost.

rodowiskowe

Dzienne + hostele

Stacjonarne

2 363 mln z

3,4% kosztw NFZ

(bez lekw)

rdo: Narodowy Fundusz Zdrowia, styczen 2016 r.

Cele drugiej edycji NPOZP

(2017-2022)

1) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej,

wielostronnej i powszechnie dostpnej opieki zdrowotnej oraz innych

form opieki i pomocy niezbdnych do ycia w rodowisku rodzinnym i

spoecznym:

upowszechnienie rodowiskowego modelu psychiatrycznej

opieki zdrowotnej

zalecane rozwizanie organizacyjne - Centrum Zdrowia

Psychicznego

2) ksztatowanie wobec osb z zaburzeniami psychicznymi waciwych

postaw spoecznych, w szczeglnoci zrozumienia, tolerancji,

yczliwoci, a take przeciwdziaania ich dyskryminacji

Co oznacza termin

psychiatria rodowiskowa

ang. community psychiatry - podkrela zwizek z

lokaln wsplnot spoeczn

niem. Gemaindenahe Psychiatrie - dosownie

psychiatria blisko gminy

J. Wcirka (2000) moe celowe byoby mwi o

psychiatrii lokalnej wsplnoty spoecznej

J. Wcirka, Psychiatria srodowiskowa: idea, system, metoda i to. Postepy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 319-337

rodowiskowa opieka

psychiatryczna

srodowiskowe centra zdrowia psychicznego

systemy wsparcia spoecznego

przywracanie uczestnictwa spoecznego

(nauka, praca, relacje)

PILOTA

Gwne zasady pilotau CZP

- nowy paradygmat1. odpowiedzialno terytorialna - obowizek opieki nad lokaln

spoecznoci okrelon geograficznie

2. budet globalny (stawka roczna 75 z na mieszkaca)

3. jeden podmiot odpowiedzialny wsppraca vs konkurencja

4. pozostae placwki z obszaru CZP jako podwykonawcy

5. cigo i koordynacja, wielostronno, ukierunkowanie na potrzeby,

akceptowanie przez pacjenta

6. wczesne rozpoznanie sytuacji yciowej - zapobieganie izolacji spoecznej

lub uzalenieniu od sub psychiatrycznych

7. zespoowo, wymienno rl, udzia redniego personelu medycznego i

pracownikw niemedycznych, asystenci zdrowienia

Odpowiedzialnosc terytorialna

- powiat koscierski (Kod TERYT: 2206)

Odpowiedzialnosc terytorialna

- m. Torun (Kod TERYT: 0463)

Budet na populacj

Corocznie waloryzowany budet (ryczat)

Wielko nie zaley od liczby udzielonych

wiadcze czy wykonanych punktw

Swobodne gospodarowanie rodkami, ale

tylko na potrzeby CZP (koszty dziaalnoci,

rozwj) - budet globalny

O co chodzi?

Maksymalizacja

produkcji usug

(iloc)

Maksymalizacja

efektu

(jakoc)

Powd: ograniczonosc zasobw (kadr, pieniedzy)

NIE STA NAS NA ICH MARNOWANIE!

Centrum Zdrowia Psychicznego

PODMIOTOWO

SAMODZIELNO

ODPOWIEDZIALNO

KREATYWNO

WSPPRACA

Co to jest program

pilotaowy?

Pilota zaczyna si w gowie

Co to jest program

pilotaowy?Nowelizacja ustawy z dnia 29 wrzenia 2017 r.:

- zesp zaplanowanych dziaa z zakresu opieki zdrowotnej o charakterze testowym,

- dotyczcych nowych warunkw organizacji, realizacji lub nowego sposobu finansowania wiadcze opieki zdrowotnej,

- poprzedzajcych wdroenie rozwizasystemowych.

Czas realizacji pilotau: 1 VII 2018 30 VI 2021

Por. zdrowia psych.

Zesp. leczenia rodowisk.

(mobilny)

Oddzia caodobowy

Oddzia dzienny

zintegrowana wiadczenia psychiatryczne

Punkt Zgoszeniowo-Koordynacyjny

(PZK)

wsppraca z POZ, systemami pomocy spoecznej, NGOs i

in.

Podmiot leczniczy prowadzcy CZP zapewnia

- kompleksow opiek zdrowotn nad osobami z zaburzeniami

psychicznymi

- na okrelonym obszarze terytorialnym

- w formie: pomocy doranej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej

i rodowiskowej.

(art. 5a UOZP)

Centrum Zdrowia Psychicznego

Pilota - model CZP zobowizanie do objcia kadego zgaszajcego si mieszkaca z obszaru

dziaania (z wyj. uzalenie, dzieci i modziey, sdwki);

CZP finansuje leczenie swoich pacjentw w innych placwkach (take w

ZOL) z wyj. orodkw specjalistycznych

kompleksowo, cigo i koordynacja pomocy

Punkty Zgoszeniowo-Koordynacyjne (PZK) pn-pt 8:00-18:00

przypadki pilne - rozpoczcie leczenia do 72 godz.

indywidualne plany terapii; koordynatorzy, asystenci zdrowienia;

pozaszpitalna infrastruktura w caoci zlokalizowana na obszarze dziaania;

moliwo podwykonawcw

personel CZP - jeden harmonogram na wszystkie zakresy

Wybr realizatorw pilotau

I etap - lipiec 2017 zaproszenie do udziau w pilotau - list

Ministra Zdrowia

zgosio si 147 podmiotw, z tego 95 podmiotw

zakwalifikowano do dalszych dziaa

II etap - grudzie 2017 - Biuro ds. pilotau w IPiN;

wyoniono 42 podmioty populacja ok. 4,4 mln

mieszkacw pow. 18 r. (lista rezerwowa - 18)

III etap maj 2018 Minister Zdrowia - rozporzdzenie

pilotaowe: 28 podmiotw populacja ok 3,1 mln

Ludnosc miejska

(10 CZP)

Ludnosc miejska i

wiejska

(18 CZP)

Realizatorzy pilotau

w ukadzie wojewdzkim

Start pilotau 1 lipca 2018

Od 1 VII zawarto 5 umw pilotaowych:

4 CZP - woj. podlaskie (Suwaki, oma, Hajnwka, Grajewo)

1 CZP - woj. warmisko-mazurskie (Elblg)

Pozostae umowy zawierane w III kwartale (od 1 VIII: Kocierzyna, Sandomierz; od 1 IX: Koszalin, Radzy) wikszo od 1 X br.

Wana kwestia:

zawieranie umw na podwykonawstwo z placwkami ambulatoryjnymi dziaajcymi na obszarze CZP celem zapewnienia kontynuacji opieki

Problemy i zagroenia

1. Poziomy: NFZ, wiadczeniodawcy prowadzcy CZP, podwykonawcy, rodowisko profesjonalne

2. Sfery: wartoci, zasad, organizacji i finansowania

3. Relacje: pomidzy instytucjami i wiadczeniodawcami, CZP a podwykonawcami, wewntrzne u wiadczeniodawcw prowadzcych CZP

4. Wsppraca, wsplnotowo vs. rywalizacja, indywidualizm

5. Rynek wewntrzny vs. odpowiedzialno za populacj okrelon terytorialnie

Najblisze miesice

1. Konferencje (m. in. dla pomocy spoecznej

samorzdowcw)

2. Wizytacje w CZP

3. Przygotowanie narzdzi do monitorowania i

oceny pilotau

4. Interaktywna strona internetowa

5. Rekomendacje organizacyjno-legislacyjne dla

Ministerstwa Zdrowia

Scenariusze po pilotau

1. Brak zmian systemowych lub zmiany

systemowe niezgodne z zaoeniami

psychiatrii rodowiskowej

2. Kontynuacja modelu przy zwikszajcej

si liczbie CZP

3. Zmiany systemowe - CZP na obszarze

caego kraju

All models are

wrong.

But some are

useful.

George E.P. Box (1919-

2013)

D

Recommended

View more >