využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely we ...bp.svse.cz/2010_bakalarske...

68
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a Management Studijní obor: Marketing a Management Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot Kevin" BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jan RAABE Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin PŘIBYL, Ph.D. Znojmo 2010

Upload: others

Post on 06-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Bakalářský studijní program: Ekonomika a Management

Studijní obor: Marketing a Management

Využití marketingového mixu na příkladu

hudební kapely "We forgot Kevin"

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Autor: Jan RAABE

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin PŘIBYL, Ph.D.

Znojmo 2010

Page 2: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

Prohlášení

Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Využití marketingového mixu na příkladu

hudební kapely "We forgot Kevin" vypracoval samostatně pod vedením Ing. Martina

Přibyla, Ph.D. a s pouţitím literatury, kterou uvádím v seznamu pouţité literatury.

Ve Znojmě 30.4.2010 ____________________________

Podpis

Page 3: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

Poděkování

Chtěl bych poděkovat svému vedoucímu práce Ing. Martinovi Přibylovi, Ph.D. za jeho

odborné konzultace a připomínky k mé práci a za jeho všestrannou trpělivost.

Page 4: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor Jan Raabe

Bakalářský studijní program Ekonomika a management

Obor Marketing a management

Název tématu: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely

"We forgot Kevin"

Zásady pro vypracování:

Analýza dostupných literárních zdrojů

Návrh vhodné metodiky

1. Určení cílového segmetu na základě marketingového výzkumu

2. Charakteristika hudebního stylu a konkrétní kapely

3. Vytvořené "hudebního marketingového mixu"

a) Prudukt (CD)

b) Cena - setavení konkrétní ceny

c) Distribuce

d) Propagace

4. Formulace a doporučení pro hudební kapelu vstupující na trh

Page 5: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

Rozsah práce: 40

Seznam odborné literatury:

DYER, Gillien. Advertising as communication. 2nd compl. ed. Bungary, Suffolk : Richard

Clay Ltd, 1990. 230 s. ISBN 0-415-02781-0

FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 2. vyd. Brno : Computer Press, a.s., 2008. 444 s.

ISBN 80-251-1041-9.

JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. 1. vyd. Praha : Grada Publishing

a.s., 2008. 288 s. ISBN 978-80-247-2724-0.

MAJARO, Simon. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 1996. 312 s. ISBN

80-7169-279-2

PAYNE, Adrian. Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 1996. 248 s. ISBN 80-

7169-276-x

Datum zadání bakalářské práce: květen 2009

Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2010

L. S.

Jan Raabe Ing. Martin PŘIBYL autor vedoucí bakalářské práce

Prof. PhDr. Miroslav FORET, CSc. rektor SVŠE Znojmo

Page 6: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

Abstrakt

Práce pojednává o problematice marketingového mixu nové začínající kapely.

Teoretická část se zabývá vysvětlením odborné terminologie v oblasti marketingu jako je

marketing, marketingový mix (cena, propagace, místo a produkt), marketingový výzkum,

art marketing.

Praktická část analyzuje data z marketingového výzkumu, realizovaného v období mezi 1.

12. 2009 aţ 9. 1. 2010, pomocí těchto dat je především sestaven profilový respondent, na

kterého se aplikuje marketingový mix, který je sestaven pomocí dotazníkového šetření.

Výsledkem práce je navrţení marketingového mixu pro kapelu „We forgot Kevin“, a tok

její prezentaci na trhu s hudbou.

Klíčová slova: Marketing, Marketingový průzkum, Marketingový mix, Profil respondenta

a We forgot Kevin.

This work presents of marketing mix for starting music band.

The theory part explains basic terminology of marketing such as marketing, marketing mix

(price, promotion, place and product), marketing research, art marketing.

The practical part analyses gained data from marketing research realized between

1.12.2009 and 9.1.2010. Based on these data was created profile respondent on whome the

marketing mix, composed according to questionnaire enquiry, is applied. The result of this

work presents a proposal of marketing mix for starting band „We forgot Kevin“ and its

presentation on the music market.

Key words: Marketing, Marketing research, Marketing mix, respondent profile and We

forgot Kevin.

Page 7: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

Obsah

1 Úvod ...............................................................................................................................7

2 Cíle a metodika práce ......................................................................................................8

2.1 Cíle práce .................................................................................................................8

2.2 Metodika práce .........................................................................................................8

3 Teoretická část .............................................................................................................. 10

3.1 Marketing ............................................................................................................... 10

3.1.1 Virální marketing (viral marketing) .................................................................. 11

3.2.1 Marketingový průzkum ........................................................................................ 11

3.2.2 Marketingový výzkum ......................................................................................... 12

3.2.2.1 Kvantitativní výzkum .................................................................................... 13

3.2.2.2 Kvalitativní výzkum ...................................................................................... 13

3.2.2.3 Otázky otevřené ............................................................................................ 14

3.2.2.4 Otázky uzavřené ............................................................................................ 15

3.2.3.1 Význam cenového výzkumu .......................................................................... 15

3.2.4 Marketing na internetu ......................................................................................... 15

3.2.4.1 Online průzkum ............................................................................................. 15

3.2.4.2 Facebook a jeho vyuţití v marketingu ........................................................... 15

3.3 Marketingový mix .................................................................................................. 16

3.3.1 Populární hudba a marketingový mix ............................................................... 17

3.3.2 Produkt ............................................................................................................ 18

3.3.3 Cena ................................................................................................................. 20

3.3.4 Distribuce......................................................................................................... 20

3.3.5 Propagace (komunikace) .................................................................................. 22

4 Vlastní práce ................................................................................................................. 25

4.1 Profilový respondent ............................................................................................... 25

4.1.1 Identifikační znaky respondenta ....................................................................... 25

4.1.2 Hudební preference respondenta ....................................................................... 30

4.1.3 Profil respondenta ............................................................................................ 34

4.2. Marketingový mix ................................................................................................. 34

4.2.1 Produkt ............................................................................................................ 34

4.2.2 Cena ................................................................................................................. 37

4.2.3 Místo ................................................................................................................ 41

Page 8: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

4.2.4 Propagace......................................................................................................... 44

4.3 Konečné shrnutí .................................................................................................. 49

5 Závěr ............................................................................................................................ 50

6 Pouţité zdroje ............................................................................................................... 52

6.1 Pouţitá literatura:.................................................................................................... 52

6.2 Veřejné on-line zdroje: ........................................................................................... 53

7 Přílohy

Page 9: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

7

1 Úvod

Předkládaná práce se zabývá určitou částí kulturního dění. Umělecká oblast

se za posledních 20 let radikálně změnila, před rokem 1989 byl kaţdý názor jiný neţ

oficiální pronásledován.

Tvorba Václava Havla byla u nás zakázaná, ale ve světě se dobře prodávala. Jaroslav

Hutka strávil část ţivota nedobrovolně v zahraničí. Tito uvedení jsou příkladem

posuzování kulturní tvorby v minulé době.

Dnes není kultura řízena státem, dokladem můţe být dílo kontroverzního umělce Davida

Černého, jehoţ „Entropa“ část národa pobavila a část rozhněvala. Umění je velice široký

pojem a posouzení kaţdého díla je od souhlasného stanoviska aţ po naprostý nesouhlas.

V následujícím je popsán vliv marketingu na předpokládanou uměleckou tvorbu

alternativní hudební skupiny.

Marketing lze pochopit jako jednu z veličin, které je potřeba splnit pro dosaţení cílů

našeho podniku. Jedná se hlavně o dlouhodobé cíle, jimiţ nemusí být pouze zisk, protoţe

ten s marketingem příliš nesouvisí, jelikoţ na marketing musí podnik vynaloţit nemalé

prostředky.

Marketing se uplatňuje ve všech podnicích, např. v podniku sluţeb či výrobním podniku,

v neposlední řadě také v neziskových organizacích. Předkládaná bakalářská práce

se zabývá marketingem v umění, a to především v hudebním průmyslu. Práce má v rámci

marketingu navrhnout propagaci nové, začínající kapele, jeţ nehraje populární hudbu, ale

spíše alternativní ţánr. Začínající hudební skupina nemá prostředky k tomu, aby mohla

vyuţít veškeré nástroje marketingu, aby se mohla prosadit na domácím hudebním trhu

a získat si fanoušky. V bakalářské práci se zabývám hledáním takových prostředků, které

by zaručovaly, ţe propagace bude nejlevnější pro kapelu, jeţ nemůţe a ani nechce vyuţívat

sluţeb reklamních agentur.

Pro potřeby předkládané práce byl proveden marketingový výzkum, jenţ měl odpovědět

na otázky, zdali mají čeští posluchači zájem o alternativní hudbu, jestli je nějaká moţnost,

jak na českém trhu propagovat alternativní hudbu, a jak vysoké jsou finanční prostředky,

které je český posluchač ochoten vloţit do poslechu hudby.

Page 10: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

8

2 Cíle a metodika práce

2.1 Cíle práce

Práce si klade za cíl vytvořit doporučení k vyuţití části marketingového mixu (produkt

cena, místo, a propagace) pro konkrétní hudební skupinu s názvem „We forget Kevin“.

Zdrojem pro tato doporučení budou data získaná z marketingového výzkumu. Dalším

cílem práce je zjistit demografické údaje o potencionálních posluchačích hudební skupiny.

Výstupem této práce by měly být odpovědi na konkrétní otázky:

Jaký je nejvhodnější způsob distribuce hudby pro potencionální posluchače?

Jaké je sestavení adekvátní ceny nabízených produktů?

Jakou formou propagovat hudební skupinu?

Jaká je podoba produktu pro tuto kapelu?

2.2 Metodika práce

Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické časti je objasněno

několik základní pojmů týkajících se marketingu, marketingového výzkumu a sestavení

ceny. Tyto informace jsou čerpány z odborné literatury. U uvedených definic termínů,

jakými jsou marketing, marketingový mix nebo marketingový průzkum, proběhla

komparace, a to metodou vertikální.

Hlavním pilířem práce je marketingový výzkum. Tento výzkum byl prováděn v době od 1.

12. 2009 do 9. 1. 2010. Celý výzkum probíhal na internetovém serveru „www.vyplnto.cz“.

Dotazník obsahuje 42 otázek. Jelikoţ bylo pro dotazování pouţito internetového serveru,

je potřeba některé otázky upravit tak, aby bylo moţno je pouţít právě touto metodou.

Výsledkem tedy je, ţe na internetovém serveru je uveřejněno 75 otázek. Tento dotazník

by měl dostatečně odpovědět na základní otázky vyuţití marketingového mixu na hudební

scéně a ukázat potencionální zákazníky.

Page 11: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

9

V době od 16. 11. 2009 do 26. 11. 2009 byl proveden pretest o hodnotě 50 respondentů.

V něm bylo zjištěno několik chyb dotazníku, jeţ byly následně odstraněny. Jedna z úprav,

která byla provedena, je sníţení počtu otevřených otázek. Pokud bude pouţita otevřená

otázka, tak s maximálně jednou variantou odpovědi. Následně dle uvedených odpovědí

byla pouţita nejčetnější varianta odpovědí a byly sestaveny moţnosti výběru u několika

otázek. Předpokladem je, ţe tento dotazník vyplní alespoň 500 lidí, coţ je jeden z důvodů,

proč byly omezeny otevřené otázky. Je téměř nemoţné vypsat všechny hudební styly,

proto proběhla syntéza hudebního stylu, např. rock (art rock, instrumental rock, Detroit

rock, soft rock atd.). Je nemoţné, aby byly uvedeny všechny, bylo tedy pouţito několik

základních, a to dvacet osm, které budou nejčetnějšími odpověďmi ve výzkumu.

V práci samotné je uvedeno sestavení marketingového mixu pro novou hudební kapelu.

Bude zmíněno nejvhodnější místo, kde by měla kapela vystupovat, a dle dotazníkového

šetření bude doporučeno, na jaká města by se kapela měla zaměřit. Dále bude uvedena

propagace, na niţ by výše zmíněná hudební skupina musela vynaloţit co nejniţší moţné

náklady. Dále bude navrhnuta cena, která by odpovídala moţnosti českého hudebního trhu

tak, aby nebyla ani příliš nízká, ani příliš vysoká. Doporučen také bude nejvhodnější

produkt kapely, a to CD a koncert.

Podle dotazníku byl sestaven profilový respondent, jenţ dotazník vyplňoval. Sestavení

profilového respondenta povaţuji za důleţité proto, aby hudební kapela věděla, jaké

má moţnosti a na koho svou propagaci zaměřit.

Page 12: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

10

3 Teoretická část

V teoretické části jsou uvedeny a odbornými definicemi vysvětleny pojmy, jejichţ znalost

povaţuji v předkládané práci za nezbytnou. Některé z nich jsou případně vysvětleny

na jednoduchém grafu, kde jsou ukázány základní pojmy a principy problému, jako je

marketing, marketingový výzkum, marketingový mix, sluţba, reklama a cena.

3.1 Marketing

Marketing je stěţejní pojem této práce. Odborná literatura uvádí nespočet definic, pouček

a myšlenek o tom, co marketing je, čím se vyznačuje. Některé jsou jednoduché, ale

výstiţné, některé jsou sloţitější, ale zato mnohdy obsáhlejší. Níţe uvádím 3 definice, jeţ

povaţuji za dostačující pro pochopení pojmu marketing.

„Co je to marketing? Komunikace se zákazníkem, která z nabídky a spotřeby produktu

udělá mimořádný, nezapomenutelný záţitek.“ (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK,

2005, s. 9) Jedná se o zcela vystiţnou definici, jiţ pochopí i laici, kteří nemají ţádné

vzdělání ve směru marketingu.

Druhá definice je spíše zaměřená na firmy: „Jedna z činností vykonávaných organizacemi

a sada procesů pro vytváření hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahu takovým způsobem,

z něhoţ má prospěch organizace a zájmové skupiny s ní spojené.“ (SOLOMON,

MARSHALL, STUART, 2006, s. 6)

Velice zajímavou definici uvádí SEKOT (2002, s. 15): „Míra ekonomické účinnosti

ve schopnosti vytvořit v daných podmínkách maximum pro ţivotní potřeby. Zorný úhel

trţní ekonomiky aktualizuje marketing jako typ ekonomického řízení, který trh (market)

povaţuje za ústřední kategorii ekonomického cyklu. Pro marketingově orientovanou firmu

to znamená proces průběţné konfrontace vlastních rozhodnutí s potřebami trhu. Jde tedy

o „manaţerský a sociální proces, při němţ jednotlivci a skupiny zákazníků dostanou to,

co chtějí cestou vytváření výrobků a jejich směnou.“ (KOHOUT, 1999 s. 23) Je přirozené,

ţe za významnou součástí marketingu je povaţován přiměřený zisk.“

Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického odvětví marketingu, a to tzv. art

marketingu. Johnová uvádí, ţe art marketing „je vlastně aplikací marketingu v kultuře

a umění. K art marketingu můţeme přistupovat ze dvou různých pohledů. První rovinou je

vyuţití umění v marketingu. Druhou rovinou je vyuţití marketingu v umění. Marketing

Page 13: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

11

umění se dá rozdělit na obchod s uměním, tedy na jeho komerční vyuţití, a na marketing

umění v neziskové sféře.“ (JOHNOVA, 2008, s. 36)

3.1.1 Virální marketing (viral marketing)

Pod tímto téměř novým, laické společnosti ještě neznámým pojmem si jednoduše můţeme

představit tzv. atraktivní propagaci. Při virálním marketingu je zákazníkovi nabízen

unikátní obsah či sluţba, která pro něj bude natolik zajímavá či vtipná, ţe si odkaz

na ni budou uţivatelé spontánně rozesílat mezi sebou. Tímto neřízeným šířením, které je

velmi podobné virovému lze oslovit atraktivní formou mnoho potencionálních zákazníků.

„Virální marketing je zaloţen na prostředcích moderní komunikace (především internetu

a mobilních technologií), které umoţňují lidem jednoduše sdílet své záţitky a pocity

s ostatními.“ (TOMAN, 2008)

Internet je v dnešní zmodernizované, on-line a mobilní době, řekněme, přehlcen

mnoţstvím webových stránek. Jsou neustále zdokonalovány, zkrášlovány a vylepšovány

proto, aby ohromily co největší počet uţivatelů. Můţeme se setkat se stránkou, kde je

lidem nabízen slevový šek, reklamní oblečení, otevřená diskuze, poradna, zajímavý

videoklip, akční hra nebo jen vyzvánění do mobilu. A kdyţ je k tomu moţné dostat toto

ještě zadarmo, slyší na tuto propagaci kaţdý zákazník, obzvláště český.

3.2.1 Marketingový průzkum „Je disciplína vycházející z poznatků řady vědních oborů – matematiky, statistiky,

ekonometrie, psychologie, sociologie, informatiky a dalších… Je funkce, která spojuje

spotřebitele, zákazníka a veřejnost s marketingovým pracovníkem prostřednictvím

informací – informací uţívaných k zjišťování a definování marketingových příleţitostí

a problému, k tvorbě, zdokonalování a hodnocení marketingových akcí, monitorování

marketingového úsilí a k zlepšení pochopení marketingu jako procesu. Marketingový

výzkum specifikuje poţadované informace podle vhodnosti k řešení problému, vytváří

metody pro sběr informací, řídí a uskutečňuje proces sběru dat, analyzuje výsledky

a sděluje zjištěné poznatky a jejich důsledky.“ (PŘÍBOVÁ, 1996, s. 13)

Níţe uvádím grafické zpracování procesu marketingového výzkumu. „Bez ohledu na šíři

a hloubku poţadovaného zkoumání jde ve výzkumu vţdy o posloupnost kroků, které jsou

Page 14: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

12

řazeny v logickém sledu. Obvykle se označují jako proces marketingového výzkumu.“

(PŘÍBOVÁ, 1996, s. 25)

3.2.2 Marketingový výzkum „Hlavním cílem marketingového výzkumu je poskytnout podstatné a objektivní informace

o situaci na trhu. Především se jedná o informace o zákazníkovi. Mezi základní veličiny,

které jsou zásadní pro marketingový výzkum, patří zákazníkova osobní socioekonomická

charakteristika, jeţ zahrnuje vzdělání, místo bydliště, věk, ekonomickou aktivitu. Dále je

moţné pomocí výzkumu zjišťovat, kde a co zákazník nakupuje nebo nenakupuje, také to,

jak je spokojen či naopak nespokojen s nabídkou, co by chtěl nebo potřeboval.“ (FORET,

2008, s. 93)

Obrázek 1: Marketingový výzkum jeho průběh

Zdroj: PŘÍBOVÁ, 1996, s. 12

1. Analýza marketingových

příležitosti

2. Výzkum a výběr cílových trhů

4. Plánování marketingových

programů – marketingový mix

marketingový

výzkum

3. Navrhování marketingových

strategií pro zvolené cílové trhy

5. Organizování, provádění a

kontrola marketingových činnosti

Page 15: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

13

Obrázek 2: Proces marketingového výzkumu

Zdroj: PŘÍBOVÁ, 1996, s. 25

3.2.2.1 Kvantitativní výzkum

„Kvantitativní výzkum se zabývá získáváním údajů o četnosti výskytu něčeho, co jiţ

proběhlo nebo se děje právě nyní. Účelem kvantitativního výzkumu je získání měřitelných

číselných údajů. Aby byly naplněny podmínky shromaţďování údajů a mohli jsme získat

statisticky spolehlivé výsledky, je nutné pracovat s velkými soubory respondentů.

V procesu formulování dotazování je příp. moţné údaje získat také pozorováním frekvence

určitých jevů nebo analýzou sekundárních údajů.“ (KOZEL A KOL., 2006, s. 120)

3.2.2.2 Kvalitativní výzkum

„Kvalitativní výzkum je svým zaměřením doplňkem výzkumu kvantitativního, není

mu však podřízen. Má jím být vyjádřeno, ţe výzkum sociálních jevů má dvě vzájemně

se doplňující části: obsah a jeho jednotlivé kvantifikovatelné charakteristiky. Úkolem

kvalitativního výzkumu je odhalovat neznámé skutečnosti o sociálních a sociálně-

psychických jevech.“ (NOVÝ, SYRUNEK A KOL., 2006, s. 256)

URČENÍ CÍLE VÝZKUMU

DEFINOVÁNÍ VYZKUMNÉHO

PROBLÉMU

PŘÍNOS VÝZKUMU

ZDROJE DAT

METODY A TECHNIKY SBĚRU DAT

URŘENÍ VELIKOSTI VZORKU

SBĚR DAT

ZPRACOVÁNÍ A ANLÝZA DAT

ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

Page 16: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

14

Tabulka 1: Porovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Charakteristika Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum

Použité metody Analýza sekundárních materiálů a

údajů, standardizovaný rozhovor,

písemný dotazník, standardizovaný

telefonický rozhovor aj.

Psychologická explorace,

nepřímé projektivní

postupy, hloubkové

individuální rozhovory,

skupinové rozhovory,

expertní rozhovory aj.

Způsob dotazování Přesně stanovené formulace dotazů i

pořadí pokládaných otázek

Volně formulované otázky,

počet otázek není omezen,

otázky vedou k postiţení

motivačních struktur a

vysvětlení podstatních

souvislostí.

Tazatel Připravený laik, který klade předem

formulované otázky v určeném

pořadí tak, aby měl minimální vliv

na průběh rozhovoru.

Psycholog nebo důkladně

odborně připravený tazatel,

který zná cíl výzkumu,

přizpůsobuje se výzkumné

situaci a klade dotazy podle

jejího vývoje.

Kontakt Všechny formy kontaktu jsou

moţné: ústní, písemná, telefonická.

Při osobním jde zhruba o střední

intenzitu kontaktu, tzn. tazatel svým

vystupováním a chováním vzbuzuje

v respondentovi ochotu odpovídat na

otázky.

Osobní a poměrně

intenzivní. Tazatel nejprve

vytváří ovzduší důvěry,

v průběhu rozhovoru citlivě

reaguje na odpovědi a

přizpůsobuje jim další

otázky.

Velikost

zkoumaného

souboru

Reprezentativní vzorek několika

stovek nebo tisíc respondentů.

Malý vzorek (několik

desítek) respondentů.

Analýzy dat Převládají statistické postupy. Vyhodnocení jednotlivých

případů, aplikace metod

kvalitativní analýzy, např.

obsahové analýzy.

Zdroj: PŘÍBOVÁ, s. 28 - 29, 1996

Dotazníky obsahují dva základní typy otázek, na něţ respondenti odpovídají. Jedná se buď

o otázky otevřené, nebo uzavřené.

3.2.2.3 Otázky otevřené

Otevřené otázky nenabízí ţádnou variantu odpovědi. Respondent odpovídá podle vlastního

uváţení. Protoţe není ve svých odpovědích nijak omezován, můţeme tak získat více

informací, resp. podstatně širší poznání zkoumaného jevu.

Page 17: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

15

3.2.2.4 Otázky uzavřené

Následně jsou otázky uzavřené, které jsou mnohem jednoduší na zpracování, ale

respondent se nemůţe mnohdy vyjádřit podle sebe „Otázky i odpovědi jsou

standardizovány, coţ znamená, ţe varianty moţných odpovědí jsou v dotazníku vyznačeny

a respondent pouze označuje odpověď, která mu připadá správná.“ (KOZEL A KOL.,

2006, s. 120)

3.2.3.1 Význam cenového výzkumu

„Cena je nejpruţnější nástroj marketingového mixu. Cenová rozhodnutí je moţno

realizovat okamţitě. Proto, aby byla rozhodnutí účinná a reálná, je často nutný cenový

výzkum.“ (KOZEL A KOL., 2006, str. 209)

3.2.4 Marketing na internetu Jelikoţ dnes, v 21. stol. je internet téměř standardně v kaţdé domácnosti (podle průzkumu,

jenţ zveřejnil ČTÚ v roce 2009, je na internetu více jak 54 % domácností v České

republice), tak se samozřejmě také marketing přesunul do tohoto stále populárnějšího a pro

mnoho lidí nezbytného masmédia. Na internetu si můţeme on-line jednak prohlédnout

nabízené zboţí, zhlédnout reklamu, jednak být účastníkem marketingového výzkumu.

3.2.4.1 Online průzkum

Dnes jiţ naprosto běţný způsob dotazování, který muţe respondent vyplnit sám, nebo

dokonce o tom neví, ţe je právě zkoumán „Průzkumy jsou prováděny on-line zasláním

dotazníků pro jednotlivce přes e-mail, nebo vyvěšením průzkumu na webu nebo

na elektronické nástěnce." (STRAUSS, FROST, 1999 s. 95)

3.2.4.2 Facebook a jeho využití v marketingu

Fenomén dnešní doby, nejev v České republice, ale po celé Evropě. Je mnoho různých

sociálních sítí na které chodí denně tisíce lidí (myspace.com, lide.cz, last.fm atd.),

ale Facebook navštěvuje denně miliony lidi.

„Facebook pages, dále jen FBP, jsou nástrojem pro vaši prezentaci a marketingovou

komunikaci, umoţňující vytváření interaktivních a vysoce uţivatelsky přizpůsobitelných

stránek přímo uvnitř sociální sítě Facebook. Oproti obecně známým a hojně vyuţívaným

skupinám (groups) mají FBP několik zásadních výhod:

Page 18: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

16

Informace publikované administrátorem stránek se objevují i na zdi jejich

fanoušků.

Stránky lze obohatit o aplikace umoţňující interakci s uţivateli.

Do stránek lze vkládat vlastní kód a grafiku.

Chování fanoušků stránek lze sledovat pomocí statistik.

Stránky lze automaticky aktualizovat z externích zdrojů a lze je integrovat do firemní

internetové prezentace.

Dobře připravené Facebook stránky jsou důleţitým faktorem pro SEO1.

Pro zachování objektivity je však třeba podotknout, ţe FBP mají taktéţ řadu nevýhod

a technologických nedostatků. Na odstranění pouze některých z nich vývojoví designeři

Facebooku pracují…“ (JANČA, 2009)

3.3 Marketingový mix Jedná se o jednu ze základen marketingu, na níţ stojí nejen výrobek samotný, ale také jeho

cesta ke spotřebiteli. Následně i náš zisk je ovlivněn právě tímto faktorem. Je mnohdy

rozšířen o tzv. 5P, jejímţ posledním P jsou lidé (people).

Jak uvádí KOTLER (2003, s. 70): „Marketingový mix je charakterizován souborem

nástrojů, jejichţ prostřednictvím můţe marketing ovlivňovat trţby. Tradiční nástroje

marketingového mixu se označují jako 4P: výrobek (product), cena (price), místo (place)

a propagace (promotion). Od počátku se tato podoba marketingového mixu potýká s řadou

výhrad. Opodstatněnou připomínkou bylo, ţe podoba 4P reprezentuje hledisko prodejce,

nikoli zákazníka. Robert Lauterborn doporučoval, aby prodejci nejprve pracovali se 4C,

neţ určí 4P. Tato 4C představují hodnotu pro zákazníka (customer value) namísto výrobků,

zákaznické náklady (customer cost) místo pouhé ceny, pohodlí (convenience) místo místa

a komunikace (communication) místo propagace. Jakmile má marketingový pracovník

promyšlenou podobu 4C z hlediska zákazníka, je mnohem snadnější určit 4P.“

1 Search Engine Optimization, tedy upravení či vytváření prezentace tak, aby byla co nejsnáze dostupná pro

internetové vyhledávače

Page 19: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

17

3.3.1 Populární hudba a marketingový mix

Marketingový mix má různé podoby, základní koncept jsou 4P ale na příklad sluţby mají

5P, doprava, nebo cestovní ruch mají svoje P, „marketingový mix je jednoduchý koncepční

rámec, jako základní seznam bodů pro taktiku management ve vztahu značky a zákazníka.

V této sekci se zabýváme aplikací tohoto nástroje pro skupiny v populární hudbě.

Nemluvíme pouze o komunikačních aspektech hudebních skupin, ale jejího řízení jako

„produktu““. (REILLY, 2004, s. 21)

Tabulka 2: 4P a 4C

4P 4C

Produkt (product) Potřeby a přání zákazníka (cusgtomer needs and wants)

Cena (price) Náklady na straně zákazníka (cost to the customer)

Distribuce (place) Dostupnost (convenience)

Komunikace (promotion) Komunikace (communikation)

Zdroj: KOTLER, s. 71, 2007

Nebo jak se uvádí SOLOMON: „Při určení nejlepšího způsobu, jak prezentovat zboţí nebo

sluţbu spotřebitelům, musí zodpovídající za marketing učinit mnoho rozhodnutí, takţe

potřebují mnoho nástrojů. Souhrn strategických nástrojů nazývá marketingový mix a ten

se skládá z nástrojů pouţívaných k dosaţení ţádoucí odezvy u sady předem definovaných

spotřebitelů. Mezi tyto nástroje patří samotný produkt, cena produktu, propagační činnosti,

které produkt představí spotřebitelům, a místo, kde je produkt k dispozici. Prvky

marketingového mixu jsou (v angličtině) běţně známé jako čtyři P: produkt, cena,

propagace a místo (product, price, promotion, place).“ (SOLOMON, MARSHALL,

STUART, 2006, s. 18)

Page 20: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

18

Tabulka 3: Marketingový mix

Marketingový mix

Produktová politika Komunikační politika Cenová politika Distribuční politika

sortiment,

kvalita,

design,

vlastnosti,

značka,

obal,

služby,

záruka

reklama,

podpora prodeje,

osobní prodej,

publicita

ceníky,

slevy,

náhrady,

platební lhůty,

úvěrové podmínky

distribuční kanály,

dostupnost,

sortiment,

umístění,

zásoby,

doprava,

Cílový trh

Zdroj: KOTLER, s. 70, 2007

3.3.2 Produkt

Přední osoba oboru nazývá produktem „fyzické předměty, sluţby, osoby, místa,

organizace, myšlenky. Můţe být definován jako cokoliv, co lze na trhu nabídnout, co získá

pozornost, co můţe slouţit ke spotřebě, co můţe uspokojit nějaké přání nebo potřebu.“

(KOTLER, 1998, s. 717).

3.3.2.1 Produkt v hudebním průmyslu

Produktem je samozřejmě myšlena hudba a v ještě uţším významu vytváření konkrétních

zvuků v hudbě. Můţeme diskutovat, ţe „produkt“ také zahrnuje slova písní nebo produkci

hudby. Pokud se díváme na hudbu z pohledu moţností nahrání k reprodukci a distribuci

pro hromadnou spotřebu, musíme vzít v úvahu formát produktu. Hudba je reprodukována

v různých technických formátech, nejdůleţitější příklady jsou vinyl, minidisk, digitální

audio páska (DAT), video, DVD, audio páska (kazeta), MP3 a CD.

Hudební ţánr je další sloţkou hudebního produktu. Stačí navštívit obchod abyste viděli

jaké změny v sortimentu nastaly důsledkem příchodu hip hopu nebo R&B. Další variantou

produktu označené jako ţivé a často povaţované za nejdůleţitější jsou ţivá alba, studiová

Page 21: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

19

alba singly, prodlouţené nahrávky a nové videa a audio namixované na prodlouţených

nahrávkách. (REILLY, 2004, s. 21)

Je důleţité zmínit, ţe „produkt má tři úrovně“. (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK,

2005, s. 94), tyto úrovně nám ilustruje následující obrázek.

Obrázek 3: Rozdělení produktu

Zdroj: FORET, s. 94, 2005

Produkt jako takový je nositelem několika zásadních vlastností, mezi něţ patří kvalita,

design, značka, provedení a obal.

3.3.2.2 Kvalita

FORET (2006, s. 171) píše: „Kvalita produktu je jedním z hlavních nástrojů budování

pozice na trhu. Jedná se o komplexní kategorii a obecně představuje jeho způsobilost plnit

své funkce. Zahrnuje takové stránky produktu, jako je jeho ţivotnost, pohotovost,

spolehlivost, přesnost, způsob fungování a údrţby atd.“

3.3.2.3 Design

Definice výrazné autorské osobnosti charakterizuje design následovně: „představuje

rozsáhlý koncept zahrnující design výrobku, design souvisejících sluţeb, grafický design

a design prostředí. Design poskytuje soubor nástrojů na přípravu úspěšných výrobků

a sluţeb.“ (KOTLER, 2003, s. 24)

Page 22: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

20

3.3.2.4 Značka podle KOTLERA (2007, s. 628) je pod pojmem míněn „název, termín,

symbol, design nebo kombinace těchto prvků, jejímţ účelem je identifikovat zboţí,

či sluţbu jednoho prodejce nebo prodejní skupiny a odlišit je od konkurenčního zboţí

a sluţeb.“

3.3.2.5 Provedení

Provedení si lze představit jako „varianty provedení produktu, kde vedle základního

(výchozího) modelu jsou připraveny také modely vyšší úrovně s dodatečným,

nadstandardním vybavením. Zde je nutné poznat, co z nabídky spotřebitel chce a kolik je

za to ochoten zaplatit, a tyto informace potom konfrontovat s výší nákladů na zajištění

těchto dalších poţadavků.“ (FORET, 2006, s. 173)

3.3.2.6 Obal

Je první co zákazník, nebo potencionální zákazník vidí, pro mnoho lidí je rozhodnutí

o koupi právě na obalu. „Obal je nádoba či balení, v nichţ se produkt nachází, ale také

mnohem víc. Marketingový odborníci, usilují o vytvoření skvělého obalu, jenţ uspokojuje

a překonává potřeby spotřebitelů a zároveň vytváří konkurenční výhodu.“ (SALAMON

a kol., 2006, s. 276)

3.3.3 Cena

Cena je nejdůleţitější součástí marketingového mixu. Optimální cena je zjišťována

v dotazníku. „Cena je nejpruţnější nástroj marketingového mixu. Cenová rozhodnutí je

moţno realizovat okamţitě. Proto, aby byla rozhodnutí účinná a reálná, je často nutný

cenový výzkum.“ (KOZEL a kol., 2006, s. 209). Staré ruské přísloví říká: Na kaţdém trhu

jsou dva blázni – jeden ţádá příliš málo a druhý příliš mnohem“ (KOTLER, 2003, s. 16)

Je moţné uvést další definici ceny. „Cena je výše peněţní úhrady, zaplacená na trhu

za prodaný výrobek či poskytovanou sluţbu. Cena je pro podniky důleţitou informací

o trhu, stanoví určitá kriteria pro podnik a podporuje jeho aktivity určitým směrem.

Z pohledu podniku je cena nejpruţnější proměnnou ze všech čtyř částí marketingového

mixu.“ (SVĚTLÍK, 2005, s. 130)

3.3.4 Distribuce

Velice důleţitá součást marketingového mixu, která se zabývá, jak náš produkt či sluţbu

co nejlépe dostat k zákazníkovi. Výběrem vhodných způsobem dopravy, výběrem místa

prodeje apod.

Page 23: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

21

„Výběrem vhodné distribuční cesty, kterou bude zboţí distribuováno k zákazníkovi, je

rozhodnutí velkého strategického významu. Je to rozhodnutí, kterým se řídí ostatní sloţky

logistického systému, zabezpečujícího spokojenost zákazníka s marketingovým procesem.

Z hlediska firmy znamená výběr nevhodné distribuční cesty abnormální zvýšení nákladů

na distribuci. Naopak volba správné cesty zajišťuje firmě určité konkurenční zvýhodnění.“

(MAJARO, 1996, s. 173)

3.3.4.1 Distribuce v hudebním průmyslu

Hudba je distribuována přes internet buď on – line nebo ve formátech ke staţení,

organizacemi jako je Amazon či jiných druhů online prodejců nebo přímo od účinkujících

samotných. Mnoho produktů je prodáno přes obchody s hudbou, supermarkety a obchody

na dálnicích. (REILLY, 2004, s. 21)

Jak nejlépe distribuovat ve sluţbách? „Za nejvhodnější formu distribuce sluţeb bývá

tradičně povaţován přímý prodej. Přestoţe je tento způsob stále běţný v některých,

například profesionálních, odvětvích sluţeb, mnoho podnikatelů hledá nové prodejní cesty

za účelem dosaţení rychlejšího růstu a efektivnějšího vyuţití kapacity.“ (PAYNE, 1996, s.

152)

3.3.4.2 Přímý prodej

Jedná o prodejce, který se prezentuje přímo před zákazníkem bez zprostředkovatelů, přímo

sám výrobce nebo obchodní zástupce, který přijde aţ k nám domů nebo nás zastaví

na ulici, má několik podob:.

„Zástupce či zprostředkovatel

Zástupci a zprostředkovatelé prodávající a nakupující

Dodavatelé poskytující sluţby na základě smlouvy či licence – nejčastěji

franchisingu“

(PAYNE, 1996, str. 152).

Page 24: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

22

Obrázek 4: Distribuční cesty v podniku sluţeb

Zdroj: PAYNE, s. 153, 1996

3.3.5 Propagace (komunikace)

Jedna ze sloţek marketingového mixu, která má za úkol především mezi lidmi propagovat

produkt nebo sluţbu, napomoci k tomu má různé nástroje marketingu jako je reklama,

podpora prodeje apod.. Jedna definice propagaci charakterizuje jako „Podpora neboli

marketingová komunikace je čtvrtým a nejviditelnějším nástrojem marketingového mixu.

Obnáší všechny nástroje, prostřednictvím kterých firma komunikuje s cílovými skupinami,

aby podpořila výrobky nebo image firmy.“ (PELSMACKER, 2003, s. 358)

3.3.5.1 Reklama

Reklama je dnes fenoménem, který automaticky přešel ze svých počátků ve 20. Století

do zmodernizované a především medializované společnosti století 21., kdy reklama kaţdý

den ovlivňuje postoj a názor kaţdého člověka. Denně jsme upoutávány obrovským

mnoţstvím reklamy, ţe je moţné, ţe spousta z nás ji jiţ nevnímá. Reklama se přesunula

ze standardních reklamních medií, do osobního ţivota kaţdého z nás. „Reklama je

neosobní placená forma jednosměrné komunikace podniku se zákazníkem prostřednictvím

různých medií. Je to cílená činnost, která potencionálnímu zákazníkovi přináší informace

o existenci produktu, o jeho vlastnostech, přednostech, kvalitě apod.“ (FORET, 2004, s.

134).

Poskytovatele služby

Zákazník

Zástupce prodávajícího

Zástupce kupujícího

Dodavatel služby na

základě licence nebo

smlouvy

Agent či

zprostředkovatel

Page 25: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

23

Déle je zde definice, která naprosto přesně vystihuje dnešní situaci „podnik musí vyuţívat

médií. Pokud to nedělá, z řady různých praktických důvodů, v podstatě neexistuje.“

(KOTLER, 2003, s. 75)

Jako poslední je zde uvedena definice, která jí vystihuje i její vývoj: „K porozumění

reklamy jako formy komunikace a jako institucí mající sociální vliv, je důleţité je rozumět

jako část historického a sociálního procesu pevně spojeného s ekonomikami západních

industriálních národů. Moderní reklama není sto let stará a datuje se od doby kdy

kapitalistický systém produkce hlavní změny. (…) Dnes je reklama obrovská a velmi

dobře organizovaná instituce kontrolující velké objemy peněz a přinášející velké zisky,

čímţ se stává podstatnou součástí kapitalistických ekonomik. Abychom porozuměli

sociálnímu významu reklamy a posoudili její místo v moderní společnosti, musíme

se podívat na to proč a jak se vyvinula z jednoduchého systému do sofistikovaného

systému komunikace od mála producentů k masám.”. (DYER, 1990, s. 26)

3.3.5.2 Podpora prodeje

Jedna definice vidí v podpoře prodeje „komunikační aktivity, jejichţ cílem je zvýšit objem

prodeje a učinit nabídku zboţí pro zákazníky atraktivnější“ (FORET, 2005, str. 121). Podle

toho, na jaký typ zákazníků je podpora prodeje směrována rozděluje FORET podporu

na několik subjektů, ke kterým podporu uplatňujeme jako jsou zprostředkovatelé,

spotřebitelé a v maloobchodní sféře, závěrem udává několik cílů podpory prodeje.

Příklad různé podpory prodeje vůči zprostředkovatelům jak uvádí FORET (2005, str. 121):

· cenové obchodní podmínky,

· necenové obchodní podmínky,

· společná reklamní činnost,

· výstavky nabízeného zboţí,

· pracovní schůzky,

· večírky,

· rauty,

· věcné či peněţité odměny apod..

Page 26: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

24

Následně FORET (2005, str. 121) uvádí podporou prodeje vůči spotřebitelům:

· kupony,

· slevy z ceny,

· rabaty,

· cenové balíčky,

· prémie,

· odměny,

· soutěţe,

· vzorky.

Snad nejdůleţitější podporou prodeje se dá pozorovat v maloobchodní činnosti FORET

(2005, str. 122):

· slevy z ceníkových cen,

· maloobchodní kupony,

· dvojité kupony,

· předvádění vlastností zboţí.

Jako poslední body uvádí FORET (2005, str. 122) jako cíle podpory prodeje:

· zvýšení prodeje propagovaného zboţí,

· zvýšení spotřeby propagovaného zboţí,

· motivovat zákazníky, aby kupovali propagovaný výrobek a ne konkurenční,

· přesvědčovat zákazníky k dalším, opakovaným nákupům propagovaného zboţí,

· působit na zákazníky, aby byli vůči propagovanému zboţí loajální,

· motivovat distributory k podpoře propagovaného zboţí u spotřebitelů.

Page 27: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

25

4 Vlastní práce

Především se bude zabývat analýzou dat, které byly sesbírány v dotazníkovém šetření,

pomocí těchto dat, bude navrţen marketingový mix, který bude aplikována na profil

respondenta.

4.1 Profilový respondent

V této první části mé vlastní práce budu dokumentovat výsledky internetového dotazníku.

Dle identifikačních znaků, jako je pohlaví, věk, vzdělání apod., jsem zjistil jaký je typický

respondent dotazníku. Tento dotazník vyplnilo 714 lidí z celé České republiky, šetření

probíhalo pomocí internetu.

4.1.1 Identifikační znaky respondenta

4.1.1.1Pohlaví

Zdroj: Práce autora

Graf č. 1 ukazuje, ţe ţeny s 58 % zastoupením jsou častějšími respondenty neţ muţ.

Rozdíl mezi počtem odpovídajících ţen a muţů však není nijak markantní. Muţů

odpovídalo 42 %. Nelze tedy konstatovat, ţe odpovídaly pouze ţeny, a tak profilovým

respondentem můţe být jak ţena, tak muţ.

42%

58%

Pohlaví

Muž Žena

Graf č. 1: Pohlaví respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden 2010

Page 28: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

26

4.1.1.2 Věk

Graf č. 2: Věk respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden 2010

Zdroj: Práce autora

Z grafu č. 2 lze vyčíst, ţe nejpočetnější věková skupina odpovídajících je mezi 17 – 23

lety. Tato skupina představuje 531 respondentů, coţ je 75 % z celkového počtu.

Nejčetnějším věkem je pak věk 22 let s 13,5 % respondentů a 21 let s 12,74 %

respondentů.

4.1.1.3 Vzdělání

Zdroj: Práce autora Zdroj: Práce autora

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

2617

47

7488

7891 96

5736

24 16 10 12 5 3

Věk

21%2%

66%

11%

Dosažené vzdělání

ZŠ SOU SŠ VŠ

12%

88%

Středoškoláci

Nestuduje Studuje

Graf č. 4: Nejvyšší vzdělání respondentů

marketingového průzkumu listopad 2009 –

leden 2010

Graf č. 3: Studující středoškoláci respondentů

marketingového průzkumu listopad 2009 –

leden 2010

Page 29: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

27

Graf č. 3 dokazuje, ţe 66 % respondentů je středoškolsky vzdělaných s maturitou, 21 %

má dokončené vysokoškolské vzdělání. Graf č. 4 upřesňuje, ţe 88 % středoškolsky

vzdělaných lidí dále pokračuje ve studiu na VŠ. Pouze 2 % respondentů jsou ze středních

odborných učilišť. Následuje 21 % respondentů s ukončenou základní školou, coţ

představuje 152 respondentů v absolutní hodnotě. Pouhé 1 % respondentů dále nestuduje

a má pouze základní vzdělání.

4.1.1.4 Ekonomická situace

Zdroj: Práce autora

Z grafu č. 5 se můţeme dozvědět, ţe nejčetnějším, a to v necelých 31 %, je příjem

domácností v rozmezí 25 000 – 50 000 Kč, coţ odpovídá průměrné mzdě v České

republice, kterou uvádí ČSÚ.

Druhý nejvíce četný příjem domácností odpovídajících činí 20 000 – 25 000 Kč tato

moţnost byla vybrána 17 % respondenty. Třetí nejčetněji zvolená odpověď byla moţnost

nezveřejnit příjem. Aby byla zachována důvěryhodnost a dodrţení morálních norem

nebyla otazka č. 35 v dotazníku povinná, nezodpovědělo ji celkem 16 % respondentů.

Téměř shodně dopadla kategorie příjmu v rozmezí 15 000 – 20 000 Kč a 50 000 Kč a více,

obě mají kolem 10 % respondentů. V poslední řadě jsou zde kategorie 7 000 – 10 000 Kč

a 10 000 – 15 000 Kč. První zmiňovaná dosáhla 8 % a druhá má nejniţší četnost,

a to pouhých 7 % respondentů, v absolutních číslech celkem 50 respondentů.

8,407

10,92

17,51

30,81

9,10

16,25

Příjem domácnosti7 000 - 10 000Kč

10 000 - 15 000Kč

15 000 - 20 000Kč

20 000 - 25 000Kč

25 000 - 50 000Kč

50 000Kč a více

Nevyplnil

Graf č. 5: Příjem domácností respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden

2010

Page 30: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

28

4.1.1.5 Demografie respondentů

Graf č. 6: Místo bydliště respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden

2010

Zdroj: Práce autora

Z grafu č. 6 je patrné, ţe necelých 30 % respondentů, tedy nejvíce, je z Královéhradeckého

kraje. Druhým nejčetnějším krajem je Jihomoravský. To je pravděpodobně dáno faktem,

ţe v kraji Královéhradeckém autor bakalářské práce i dotazníku bydlí a v Jihomoravském

studuje. Ještě je důleţité se zmínit o kraji Ústeckém. Ústecký kraj je třetí nejčetnější,

jelikoţ kolegyně, s níţ autor spolupracoval na dotazníku, studuje právě v Ústí nad Labem.

Zdroj: Práce autora

28,42

14,2812,4611,76 9,945,74 2,94 2,8 2,52 2,52 2,24 1,96 1,96 0,42

Demografie respondentů

20,72 19,614,28 11,9 11,48

4,48 3,78 3,08 2,8 2,66 2,1 0,98 0,84 0,7 0,56

Demografie respondentů dle místa studia

Graf č. 7: Místo studia respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden 2010

Page 31: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

29

Podle místa studia, jak je čitelné z grafu č. 7, je opět na prvních pozicích kraj

Jihomoravský, hlavní město Praha a Ústecký kraj. Hlavní město Praha zvolilo 19 %

respondentů, coţ je dáno podílem vysokých škol v tomto městě, a to v počtu 32 vysokých

škol, jak v roce 2008 uvedl ČSÚ. Praha má nejvyšší koncentraci VŠ ze všech českých

měst.

Zdroj: Práce autora

Graf č. 8 znázorňuje, ţe nejčastěji byly vybrány obce o velikosti 10 000 – 50 000 obyvatel,

coţ jsou okresní města, a to v 34 % případů. Druhým nejčetnějším jsou města nad 100 000

obyvatel. Jedná se právě o města krajská, nebo hlavní město Praha, v nichţ sídlí univerzity,

můţeme je tedy označit jako města studentská. Zajímavé je, ţe 10 % respondentů pochází

z obce do 500 obyvatel, ale města s počtem 50 000 – 70 000 obyvatel a 70 000 – 100 000

obyvatel byly shodně vybrány ve 4 % případů, coţ je pouze 29 odpovídajících.

10%13%

8%

9%34%

4%

4% 18%

Velikost obce kde respondenti bydlí

0 - 500 501 - 2 000 2 001 - 5 000 5 001 - 10 000

10 001 - 50 000 50 001 - 70 000 70 001 - 100 000 100 000 a více

Graf č. 8: Velikost obce respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden 2010

Page 32: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

30

4.1.2 Hudební preference respondenta

V této části se je rozebrána osoba respondenta, jaké má preference v hudbě, zdali ho hudba

ovlivňuje a nebo jestli má nějaké hudební vzdělání.

4.1.2.1 Ovlivnění hudbou

Zdroj: Práce autora

Podle grafu č. 9 lze tvrdit, ţe respondenti mají hudbu velice rádi, pro 85 % je dokonce

nástrojem manipulace – dokáţe je ovlivňovat. Trend, jak hudba ovlivňuje ţivot, je dobře

vidět na stylu oblékání, např. lidé, kteří mají rádi styl SKA, často nosí veselé kostkované

oblečení; nebo lidé poslouchající styl reagge se stylizují do jamajských barev. K těmto

dvěma stylům patří také motiv marihuany, jenţ se objevuje v mnoha textech písní. Lidé

se také dají ovlivnit politickými, uměleckými aj. názory interpretů, které také bývají

přidávány do textů písní. Respondenti, kteří si myslí a také v dotazníku odpovídají,

ţe hudba jejich ţivotní styl neovlivňuje, dle svých dalších odpovědí v dotazníkovém

šetření nevkládají do hudby velké prostředky a jsou spíše z rodin s vyšším příjmem.

Téměř všichni respondenti na otázku č. 1 „Máš rád hudbu?“ odpověděli ano, jen jeden

respondent vybral moţnost ne.

85%

15%

Ovlivňuje hudba tvůj život?

Ano Ne

Graf č. 9: Četnosti ovlivnění hudbou respondentů marketingového průzkumu listopad

2009 – leden 2010

Page 33: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

31

4.1.2.2 Preference hudební scény

Zdroj: Práce autora

Z grafu č. 10 je moţné vyčíst, ţe respondenti mnohem více preferují zahraniční tvorbu neţ

českou. Je to způsobeno (podle dalších jejich odpovědí na otázky, uveřejněné v našem

dotazníku) ţivotní úrovní respondenta, vzdělaností a vlivem médií – televize, rozhlasu

a zejména internetu, kde je zahraniční tvorba více propagována a lze se k ní rychleji

a snadněji dostat (např. anglickou píseň lze snadno nalézt na internetu rychleji, neţ

českou).

4.1.2.3 Vzdělání v hudbě

Zdroj: Práce autora

54%23%

23%

Preference hudební sceny

Zahraniční Domácí Nevím

57%

43%

Hraješ na hudební nástroj

Ano Ne

Graf č. 10: Preference hudební scény respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 –

leden 2010

Graf č. 11: Hraní na hudební nástroj respondentů marketingového průzkumu listopad

2009 – leden 2010

Page 34: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

32

Dalším důleţitým zjištěným faktem je, ţe 57 % respondentů jsou lidé, kteří hrají na nějaký

hudební nástroj, či zpívají. Dalo by se tedy předpokládat, ţe 410 respondentů má k hudbě

ještě bliţší vztah, jsou v hudbě jistým směrem nějak vzdělaní. Odpovědi jsou ovlivněny

tím, ţe kolegyně studuje obor „Popularizace hudby“, kde téměř kaţdý student hraje

na hudební nástroj, a tito studenti jsou také odpovídajícími v našem průzkumu.

Povaţuji za důleţité uvést, ţe respondenti tráví mnoho času na internetu, ať jiţ na sociální

sítí Facebook, vyhledáváním informací, poslechem hudby, studiem do školy, nebo

komunikací s přáteli. Tato fakta znázorňují grafy č. 12 a 13 - 606 respondentů je aktivních

na Facebooku, 534 respondentů vyhledává hudbu na youtube.com, 266 na bandzone.cz,

coţ dokazuje, ţe respondenti vyuţívají mnohem častěji internet neţ TV nebo rádio.

4.1.2.4 Preference hudebních televizí a rádií

Zdroj: Práce autora Zdroj: Práce autora

34 20100 100 94

489

Kdy respondenti sledují hudební TV

349

201 190131 111

74 663

Kdy respondeti poslouchají rádio

Graf č. 12: Sledování TV respondentů

marketingového průzkumu listopad 2009 –

leden 2010

Graf č. 13: Poslouchání rádia respondentů

marketingového průzkumu listopad 2009 – leden

2010

Page 35: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

33

Tabulka 4: Ovlivnění respondenta marketingového výzkumu hudebními stanicemi v rádiu

nebo televizními stanicemi

Rádio a hudební stanice

největší

vliv na

výběr

hudby

sledování a

poslech

pravidelných

pořadů

nejčetněji

sledované

pořady v rádiu

a na hudebním

kanále

Rádio 21,42 % 9,52 % Ranní show

TV 8,96 % 5,18 % Inbox

Zdroj: Práce autora

Zdroj: Práce autora

Tabulka č. 4 a graf č. 14 ukazují, ţe rádio a televize nemají velký vliv na respondenta při

výběru hudby. Rádio dosáhlo téměř 21,5 % a televize jen necelých 9 % odpovědí.

Pravidelně sleduje hudební pořady v televizi jen 5 % respondentů a rádia poslouchá

pouhých 9,5 % respondentů. Nejposlouchanějšími jsou ranní show. Nejsledovanějším

hudebním pořadem v televizi je na TV Očko „Inbox“, i kdyţ tak odpověděli pouze

4 respondenti.

269148 138 126 103 98

Nejposlouchanější radia

Graf č. 14: Porouchanost rádii respondentů marketingového průzkumu listopad 2009

– leden 2010

Page 36: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

34

Odpovědi dotazovaných nám dokázaly, ţe většina lidí poslouchá rádio jako kulisu –

zejména v autě. Tato moţnost byla vybrána 349 respondenty, 202 respondentů poslouchá

rádio „ve volném čase“, opět jako kulisu. Jen 10 % respondentů sleduje rádiové pořady

pravidelně. Graf č. 14 nám zobrazuje rozmanitost rádií, jeţ respondenti poslouchají.

4.1.3 Profil respondenta

Dle odpovědí našeho dotazníkového průzkumu je moţné konstatovat, ţe profilovým

respondentem našeho šetření je muţ nebo ţena ve věku 17 – 23 let, je středoškolsky

vzdělaný/á a dále studuje vysokou školu. Respondent je z rodiny, která má měsíční příjem

20 000 – 50 000 Kč, a bydlí v Královéhradeckém kraji. Naopak studuje v Jihomoravském

kraji. Profilový respondent bydlí v okresním městě s počtem obyvatel mezi 10 000 –

50 000.

Tento respondent má rád hudbu, která ovlivňuje jeho ţivot. Kaţdy druhý respondent hraje

na hudební nástroj, nebo zpívá, navštěvoval nebo navštěvuje ZUŠ (základní umělecká

škola). Preferuje zahraniční hudební scénu a anglický jazyk v textech písní.

Téměř vůbec nesleduje hudební pořady v televizi, rádiu nebo TV, pořady pouţívá spíše

jako kulisu k různým činostem. Preferuje zejména známé hudební stanice (rádiové), ale

poslouchá je jen, aby se necítil sám, či k dalším svým činnostem.

4.2. Marketingový mix

4.2.1 Produkt

Hudební skupiny vytváří dva druhy produktu. Donedávna bylo nejdůleţitější vydávání alb.

Nyní, v době, kdy se dá veškerá hudba legálně a především ilegálně stáhnout z internetu,

je tento produkt téměř bezpředmětný. Proto je pro současné kapely mnohem důleţitější

pořádat koncerty a vystupovat v klubech, na stadionech, na festivalech apod. Pro ilustraci

je uveden rozhovor s Petrem Fialou (frontman a také kytarista kapely Mňága a Ţďorp),

který potvrzuje, ţe vydávání CD ztratilo na intenzitě a mnohem důleţitější jsou koncerty.

„Uživit se hudbou v Česku se dá, dokonce, i když hraješ své písničky, neděláš kompromisy

a ani nejsi propíraný bulvárem, ani se extra netlačíš do nějakých medií, ale je

to podmíněno tím, že na koncerty chodí alespoň v průměru 250 lidí. (…) První desku jsme

Page 37: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

35

samozřejmě zazdili, protože jsme ji vydávali v Ostravě a vydali jsme jich okolo deseti

dvaceti tisíc kusů, a to v té době vydal desku každý Vincent Venera, každý, kdo měl ruce

a nohy, vydával desku. Takový kapely, který dneska hrají pro pár lidí, jako jsou třeba

Plexis, prodávaly 100 000 desek. Pak jsme vydali druhou, těch se prodalo asi 70 000 -

80 000 (… )Pak to spadlo pod nějakých 50 000, 30 000, 20 000 (…) Před pěti lety jsme

prodali 6 000 - 7 000, teď už prodáme jen 3000 – 4000. (…) To znamená, že hudby

a kupovaní hudby si tady lidé zas tak moc neváží. Hudba je jen takový doplněk, není

to nějaká potřeba mít nějakou věc (…) Myslím si, že pro všechny kapely je podstatné, aby

koncertovaly. CD se stává doplňkem.“ (In PROTIVÁNEK, 2010)

4.2.1.1 Album

Pro některé lidi není hudba jen poslech, ale také produkt samotný. Je pro ně důleţité

vlastnit album své oblíbené kapely, a to originální album:

Jádro – audio stopa na CD,

Reálný produkt – Obal:krabička (plastová, papírová), letáček s fotkami

kapely, texty písní, poděkování,

Rozšířený produkt – příjem image kapely, souhlas s názorem kapely.

4.2.1.2 Koncert

Zdroj: Práce autora.

Graf č. 15 potvrzuje, ţe 66 % respondentů by chtělo vidět svojí oblíbenou kapelu naţivo.

Tento fakt dává jasný signál, ţe lidé preferují ţivou hudbu.

66%

34%

Je pro tebe deležité vidět oblíbenou kapelu na živoAno Ne

Graf č. 15: Oblíbenost koncertů respondentů marketingového průzkumu listopad

2009 – leden 2010

Page 38: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

36

4.2.1.2.1 Koncert jako produkt

Jako druhý produkt kapely je koncert, je důleţité jak kapela vystupuje, koncert se stává

mnohem důleţitější pro kapelu, neţ samotné album:

Jádro – záţitek z koncertu

Reálný produkt – po koncertu jít mezi diváky, povídat si s nimi, fotit se nebo

podepsat tričko nebo CD

Rozšířený produkt – prodej CD na koncertě, hození paličky od bicích mezi diváky

4.2.1.3 Oblíbenost jazyků v hudbě

Zdroj: Práce autora

Tento graf zobrazuje nejvyšší preference jazyků v hudbě. Respondent měl moţnost vybrat

z několika jazyků a oznámkovat ho jako ve škole.

Anglický jazyk (509 hlasů) je nejoblíbenější jazyk v hudbě. Zajímavé je, ţe téměř ho

respondenti vybrali dvakrát častěji neţ češtinu (255 hlasů) v moţnosti známky za „1“.

Z grafu č. 6 je čitelné, ţe české texty písní má v oblibě 562 respondentů, coţ je dáno

mateřským jazykem respondentů. Nejméně preferencí dostal jazyk německý, který ovšem

„zvítězil“ také ve variantě známky za „5“, s 333 hlasy je nejméně oblíbeným jazykem

ve zpěvu. Jazyk francouzský je oblíben stejně jako čeština. Jedná se o zajímavou

skutečnost a myslím si, ţe je to dáno pocitem exotiky a romantiky, který v lidech vzbuzuje

poslech francouzské písně. Přesto francouzština není v Čechách příliš uţívaným jazykem

v textech písní.

1 2 3 4 5

255 229163

50 1746 67 86182

333

509

14926 7 23

228 236139

74 37

Oblíbenost jazyků v hudbě

Česky Německý Anglický Francouszky

Graf č. 16: Oblíbenost jazyků v hudbě respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 –

leden 2010

Page 39: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

37

Zdroj: Práce autora

Ovšem graf č. 17 popírá, ţe by lidé neměli český jazyk v oblibě, 79 % respondentů

odpovědělo, ţe se jim líbí české texty písní. Grafy č. 16 a č. 17 nám dokazují,

ţe respondenti mají český jazyk ve skladbách a písních rádi, ale více preferují anglický

jazyk. Tento fakt je nejspíše dán charakteristikou našeho vzorku respondentů, tedy

převáţně mladých a vzdělaných lidí, kteří kromě češtiny v dostatečné míře ovládají

angličtinu, popř. jiné cizí jazyky, takţe si můţou texty skladeb přeloţit, popř. textům

okamţitě rozumí. Přesto angličtina stále má charakter exotiky, něčeho cizího, pro lidi

zajímavějšího, tudíţ je oblíbenější.

4.2.2 Cena

Cena, jak bylo zmíněno výše, je jeden z nejdůleţitějších faktorů, které ovlivňují

marketingový mix. Je především důleţitý na našem trhu. V České republice je totiţ cena

brána jako rozhodující faktor nákupu. Tento trend dokazuje nákupní chování Čechů

v maloobchodě a také tabulka č. 5, kde můţeme vidět podíl levných CD a DVD. Rok 2008

byl prvním rokem, kdy trh s hudebními nosiči v České republice začal růst. Tento trh,

stejně jako všechny ostatní, byl však v roce 2009 zasaţen celosvětovou finanční krizí,

takţe růst prodeje byl opět přerušen. Je patrné, ţe se jedná o trh náchylný na rizika.

Jakmile totiţ musí lidé začít šetřit, hudba a obecně zábava je na prvním místě, kde je

finanční zdrţenlivost patrná.

Tabulka č. 5 která nám ukazuje, jaký byl vývoj na českém hudebním trhnu, tato tabulka

byla stavena z několik zdrojů, z důvodu přehlednosti. (ČTK, 2009)

79%

21%

Libí se ti české texty písní?

určitě ano určitě ne

Graf č. 17: Oblíbenost českého jazyka respondentů marketingového průzkumu

listopad 2009 – leden 2010

Page 40: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

38

Tabulka 5: Srovnání českého hudebního trhu za rok 2008 a 2009 v tis. Kč

2008 2009

Trh CD a DVD 555 000 490 000

CD 302 200 265 900

Digitální nosiče 25 687 18 879

Přílohy k novinám 183 000 167 000

Zdroj: Práce autora

Tabulka č. 5 dokumentuje, ţe lidé jsou ochotni vynaloţit za hudební nosiče dostatek

prostředků, ale bohuţel jen ve formě levných DVD nebo CD v novinovém stánku. Právě

tyto levné CD a DVD dovedly trh k prvnímu oţivení a růstu v roce 2008. To je způsobeno

především nízkou cenou, pohybující se kolem 50 Kč, kdy jsou disky jako přílohy

k novinám či časopisům. Pro zajímavost uvádím vyjádření ředitele jedné z hudebních

společností v České republice k situaci na hudebním trhu. Obchodní ředitel Sony BMG

Martin Moravec říká: „Ukázalo se, že v Česku nefunguje jiný obchodní model než nízká

cena, ale to je i jinde ve světě." Podle něj právě na těchto typech prodejů můţe částečně

spočívat budoucnost hudebního průmyslu (Moravec, 2009). Pro vydavatele byl zklamáním

i vývoj digitálních prodejů. Ty sice meziročně rostou, očekávání ale dlouhodobě

nenaplňují. Na internetu se prodala loni hudba za více neţ 29 milionů, coţ je ale jen o 24%

více neţ v roce 2007 (Moravec, 2009).

4.2.2.1 Příjem domácnosti a útrata za hudbu ročně

Tabulka č. 6 odpovídá na otázku, zda-li a kolik jsou domácnosti respondentů ochotni

utrácet za hudbu. Je očividné, ţe nejvíce domácností utrácí za hudbu mezi 2 000 Kč

aţ 5 000 Kč za rok, jak odpovědělo 28 % ze všech respondentů.

Tento fakt ukazuje, ţe hudba má stálou základnu, která je nezávislá na ekonomické stránce

lidí - např. necelých 31 % domácností s ročním příjmem 7 000 aţ 10 000 Kč vydá

za hudbu 2 000 - 5 000 Kč; obdobně odpovídali respondenti z domácnosti s příjmem

50 000 Kč a více, kde se výdaje za hudbu ve stejné cenové hladině liší o pouhá dvě

procenta). Naopak pouhá dvě procenta všech domácností utratí za hudbu mezi 7 000 –

9 000 Kč za rok.

Page 41: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

39

Tabulka 6: Roční výdaje domácností za hudbu respondentů marketingového průzkumu

listopad 2009 – leden 2010

Ročně za

hudbu

Příjem domácnosti

Celkem 7000 –

10000

10 001-

15 000

15 001-

20 000

20 001-

25 000

25 001 -

50 000

50 001-

více

0-100 8,72 % 9,29 % 9,08 % 8,41 % 9,52 % 8,52 % 9,00 %

101-300 5,10 % 5,43 % 5,31 % 4,92 % 5,57 % 4,98 % 5,26 %

301-600 8,06 % 8,59 % 8,40 % 7,78 % 8,80 % 7,88 % 8,32 %

601-1000 14,65 % 15,60 % 15,26 % 14,13 % 15,98 % 14,31 % 15,11 %

1001-2000 18,10 % 19,28 % 18,86 % 17,46 % 19,75 % 17,69 % 18,68 %

2001-5000 30,55 % 26,03 % 27,66 % 33,00 % 24,23 % 32,14 % 28,35 %

5001-7000 9,05 % 9,64 % 9,43 % 8,73 % 9,87 % 8,84 % 9,34 %

7001-9000 2,14 % 2,28 % 2,23 % 2,06 % 2,33 % 2,09 % 2,21 %

9001- více 3,62 % 3,86 % 3,77 % 3,49 % 3,95 % 3,54 % 3,74 %

Celkem 100,00 % 100,00 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00 % 100,00 %

Zdroj: Práce autora

4.2.2.2 Příjem domácnosti a maximální cena vstupenky na koncert

Následuje tabulka č 7., ze které lze vyčíst kolik jsou respondenti ochotni vkládat

do koncertu hudebních skupin.

Tabulka 7: Vynaloţení prostředků za koncert respondentů marketingového průzkumu

listopad 2009 – leden 2010

Příjem

domácnosti

max. za

koncert

Příjem domácnosti

Celkem 7000 - 10

000

10 001 -

15 000

15 001 -

20 000

20 001 -

25 000

25 001 -

50 000

50 001 - a

více

100,00 8,33 % 0,00 % 2,56 % 1,60 % 0,91 % 1,54 % 2,01 %

300,00 8,33 % 12,00 % 12,82 % 9,60 % 7,73 % 7,69 % 9,20 %

500,00 23,33 % 14,00 % 24,36 % 25,60 % 18,64 % 12,31 % 20,23 %

800,00 10,00 % 16,00 % 17,95 % 13,60 % 10,91 % 7,69 % 12,37 %

1000,00 21,67 % 34,00 % 20,51 % 18,40 % 28,18 % 24,62 % 24,58 %

1500,00 18,33 % 12,00 % 11,54 % 20,80 % 21,82 % 21,54 % 19,06 %

a více 10,00 % 12,00 % 10,26 % 10,40 % 11,82 % 24,62 % 12,54 %

Celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Zdroj: Práce autora

Z tabulky č. 7 je patrné, ţe na koncert, který stojí více jak 1 500 Kč půjdou především lidé

s příjmem domácnosti vyšším neţ 50 000 Kč. Pokud se podíváme na tabulku č. 7

Page 42: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

40

a na tabulku č. 6, zjistíme, ţe lidé s niţším příjmem půjdou spíše na hudební festival neţ

na drahý koncert, kde bude tato kapela hrát také, ale ještě s mnoha dalšími. Důleţitý je

fakt, ţe 55 % lidí je ochotno utratit za vstupenku na koncert více jak 1000 Kč.

4.2.2.3 Koupě CD

Jako poslední je uvedena tabulka č. 8, v níţ jsou zpracovány odpovědi na otázku „Pokud

by CD stálo 150 Kč, byl/a bys ochotný/á si ho raději kupovat neţ ilegálně stahovat

z internetu?“

Tabulka 8: Ochota koupit si CD respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 –

leden 2010

Cena CD

Příjem domácnosti

Celkem 7000 -

10000

10 001-15

000

15 001-20

000

20 001-25

000

25 001 -

50 000

50 001-

více

Ano 66,67 % 90,00 % 84,62 % 72,00 % 70,45 % 76,92 % 74,58 %

Ne 33,33 % 10,00 % 15,38 % 28,00 % 29,55 % 23,08 % 25,42 %

Celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Zdroj: Práce autora

V tabulce č. 8 můţeme číst, ţe téměř 75 % lidí by si CD do 150 Kč raději koupili, neţ aby

jej ilegálně stahovali. Nejspíše tento fakt způsobuje čas, který nad stahováním lidé stráví.

Hledáním a stahováním CD z internetu, ze serverů jako např. ulozto.cz můţeme strávit

i několik hodin. Pro mnohé jde o ztracený čas, takţe by bylo pro ně jednodušší zaplatit 150

Kč.

Dále je zajímavé, ţe lidé s příjmem vyšším neţ 50 000 Kč by hudbu z internetu ilegálně

stahovali mnohem častěji neţ lidé s příjmem mezi 10 000 Kč aţ 20 000 Kč.

Pokud porovnáme všechny tři tabulky, zjistíme, ţe příjem rodiny příliš nerozhoduje

o vynaloţení finanční částky na hudbu. Jediný rozdílem je, ţe na draţší koncert půjdou lidé

s vyšším příjmem. Někdy dokonce lidé z bohatších domácností utrácí za hudbu spíše méně

peněz.

Page 43: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

41

4.2.3 Místo

Tato část práce se bude zaobírat určením místa, kde by kapela měla vystupovat. Především

ve velikosti města a hudebních stylu, který v těchto městech respondenti preferují.

Na těchto základech je na konci návrh na turné kapely.

Tabulka 9: Oblíbenost hudebních stylů podle velikosti obce respondentů marketingového

průzkumu listopad 2009 – leden 2010

Zdroj: Práce autora

Graf č. 18: Preference hudebních stylů respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden

2010

Zdroj: Práce autora

Hudební styl „rock“ je nejoblíbenějším hudebním stylem na českém trhu. Poslouchá ho

v průměru 31 % respondentů ve všech obcích v České republice bez ohledu na počet

Velikost obce

rock

pop

punk

jazz

SK

A

alte

rnat

ivní

hudba

Cel

kem

0 – 500 33 % 20 % 10 % 13 % 12 % 12 % 100,0 %

501 – 2000 33 % 18 % 16 % 10 % 14 % 10 % 100,0 %

2001 – 5000 31 % 16 % 16 % 12 % 13 % 11 % 100,0 %

5001 - 10 000 32 % 21 % 14 % 10 % 11 % 11 % 100,0 %

10 001 - 50 000 30 % 18 % 13 % 12 % 16 % 12 % 100,0 %

50 001 - 70 000 26 % 14 % 12 % 18 % 20 % 9 % 100,0 %

70 001 - 100 000 33 % 18 % 10 % 15 % 12 % 12 % 100,0 %

100 001 a více 29 % 15 % 13 % 15 % 13 % 16 % 100,0 %

Průměr 31 % 17 % 14 % 13 % 14 % 12 %

0%10%20%30%40%

0 - 500 501 -2000

2001 -5000

5001 - 10 000

10 001 -50 000

50 001 -70 000

70 001 -100 000

100 001 a více

Obíbenost hudebních stylů podle velikosti obce

rock pop punk jazz SKA alternativní hudba

Page 44: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

42

obyvatel. Pouze u obcí s počtem obyvatel v rozmezí 50 000 – 70 000 obyvatel se objevil

výkyv, preference „rocku“ klesla na 26 %.

Hudební styl „pop“ průměrně poslouchá 17 % odpovídajících. V obcích s 2 000 – 5 000

obyvateli vybralo „pop“ 21 % dotázaných, avšak ve městech s 50 000 – 70 000 obyvateli

ho zaškrtlo jen 14 % dotázaných. Můţeme soudit, ţe v malých obcích lidé nemají takovou

moţnost volby zábavy, a tak jejich moţnosti zvolit si z pestré palety rozličných druhů

ţánrů jsou omezené pouze na základní, jako je rock, pop, punk, folk atd.

Dalším nejvíce preferovaným ţánrem je „punk“, který zvolilo necelých 14 % respondentů,

a těsně za ním se umístil „jazz“, který v průměru poslouchá 13% dotazovaných. Hudební

ţánr „SKA“ patří k současným nejoblíbenějším ţánrům, který poslouchá především dnešní

mládeţ. V průměru ho ve svých odpovědích zvolilo 14 % respondentů. V obcích s 50 000

– 70 000 obyvatel bylo „SKA“ vybráno dokonce ve 20 % případů.

Poslední je v tabulce č. 9 uvedena „alternativní hudba“, v průměru ji poslouchá 12%

respondentů ve všech městech, jen města nad 100 000 obyvatel byla označena 16 %

respondentů. Jedním z moţných důvodů těchto faktů je, ţe velká města, kde ţije více lidí

a také studují mladí lidé, kteří povaţují alternativní hudbu za populární ţánr, mohou těmto

lidem alternativní hudbu nabídnout. Pořadatelé hudebních akcí, musí mít totiţ jistotu,

ţe na koncert či jinou hudební událost přijde dostatečné mnoţství lidí, kteří svým

vstupným alespoň pokryjí náklady pořadatelů.

4.2.3.1 Místo koncertu

V níţe uvedené tabulce č. 10 je několik navrhovaných měst, kde by měla kapela

vystupovat, a názvy oblíbených klubů v těchto městech, které především preferují naši

respondenti. Kapely by měly vystupovat v krajských městech. Známé kluby mají téměř

stálou klientelu. Podle odpovědí by kapely měly tyto kluby navštěvovat dvakrát do roka,

především na jaře.

Na základně zjištěných informací z odpovědí respondentů byla sestavena níţe uvedená

tabulka č. 10, která byla navrţena speciálně pro kapelu „We Forgot Kevin“.

Page 45: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

43

Tabulka 10: Návrh na turné pro kapelu „We Forgot Kevin"

Turné

Místo Datum Název klubu

Hradec Králové 16. 4. 2010 music club "LaPutika"

Pardubice 17. 4. 2010 Doli klub "Blue Moon"

Praha 23. 4. 2010 Roxy

Praha 24. 4. 2010 Rock Café

Ústí nad Labem 28. 4. 2010 Majáles

Karlovy Vary 30. 4. 2010 Bueta Vista Club

Plzeň 1. 5. 2010 Jazz rock Café

České Budějovice 5. 5. 2010 Club and Kafé Velbloud

Brno 7. 5. 2010 Melodka

Olomouc 8. 5. 2010 S-klub

Zdroj: Práce autora

4.2.3.2 CD

Většina kapel vydělává kromě vyprodaných koncertů také prodanými hudebními nosiči.

Proto by i začínající kapely měly po odehraném koncertu prodávat svá CD. Lidé si je

poslechnou, více poznají styl hudby a v případě úspěchu budou kapelu propagovat mezi

své přátele a známé, i kdyţ většinou nejspíše nelegální cestou. Po koncertu bývá cena CD

niţší neţ v kamenném obchodě a navíc posluchač bude ještě ovlivněn záţitkem z právě

poslechnutého koncertu. Kdyţ ještě bude CD prodávat člen kapely, např. frontman, jistě se

zvýší zájem o muziku dané hudební skupiny. Kombinace těchto faktorů by měla mít silný

efekt na prodej hudebních nosičů.

4.2.3.3 Digitální audio stopa

Posledním produktem, který posluchači nejvíce oceňují, je prodej skladeb v podobě

digitální stopy v internetových obchodech. Typický respondent je člověk, který je on-line

alespoň kaţdý druhý den. Proto je existence internetových obchodů důleţitá. Poptávku

hudebních posluchačů dále doplňují webové stránky jednotlivých kapel, kde by si lidé

mohli stáhnout cover na obal a potisk na vrchní stranu disku, čímţ si sami vytvoří téměř

originální CD.

Page 46: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

44

4.2.3.4 Distribuční kanály

Jsou navrhovány ve dvou variantách, a to:

1) Výrobce Spotřebitel

2) Výrobce Maloobchod Spotřebitel

(Kota, 2009)

Varianta číslo jedna je vyuţívána při prodeji sluţby, jako je koncert, ale především při

prodeji CD přímo publiku na koncertu. Je to nejlevnější distribuční kanál, jelikoţ nemá

ţádné náklady na odbyt, ţádá si pouze čas interpretů na konci koncertu.

Varianta číslo dvě, je pouţívána především pro prodej alba na internetových obchodech,

zejména ve formě digitální stopy. Maloobchod je zde zastoupen internetovou doménou.

4.2.4 Propagace

Je to nejdůleţitější část, na které musí kapela hodně zapracovat, jelikoţ její

dosavadní prezentace není dostatečná, zdaleka nedosahuje moţností, které můţe vyuţít,

jelikoţ jsou to především moţnosti, které nic nestojí, jen čas kapely.

Zdroj:Práce autora

Grafu č. 19 dokazuje, ţe internet je pro respondenta nejdůleţitějším kanálem pro

vyhledávání hudby nebo nových interpretů. Graf zobrazuje, ţe v České republice to je

především bandzone.cz. Bandzone byla vybrána ve 266 případech.

266

534

148 181

18

13857

105 126

3 5 9 5 28 354 78 84 103

Vyhledávání hudby na internetu

Graf č. 19: Vyhledávání hudby na internetu respondentů marketingového průzkumu listopad

2009 – leden 2010

Page 47: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

45

Zahraniční weby mají jednoznačnou přesilu a vyslouţily si prvenství. Nejdůleţitější

hudební server v průzkumu je youtube.com, vybralo ho 534 respondentů. Důvodem je

moţnost sledování videoklipů. Podle sledovanosti se dá odhadnout nejlepší písnička z alba

nebo od dané kapely. Druhý se umístil myspace.com. Jedná se o sociální síť, na níţ

si mohou návštěvníci vytvořit svůj vlastní profil. Tato síť je navíc rozšířena o profily kapel,

jeţ zde mohou vkládat písničky, a to jak ke stáhnutí, tak k poslechu. K šíření kapel zde

dochází díky fanouškům, nebo kapely mají přátele z jiných kapel, na něţ je zde odkaz.

Podle respondentů jen 148 z nich hledá novou hudbu na Facebooku. To je velmi zajímavé

zjištění, protoţe při vyplňování dotazníku bylo právě na Facebooku 606 respondentů

aktivních, jak nám dokládá graf č. 20 105 lidí vyuţívá wikipedii.org k vyhledávání nových

hudebních jmen. Google.com vyuţívá 126 lidí.

4.2.4.1 Aktivita respondentů na Facebooku

Tabulka (vis příloha č. 2) je především důkazem, ţe facebook.com je zřejmě největší

fenomén dnešní doby, a to nejen pro mladé lidi. I kdyţ respondenti hledají hudbu

na internetu na různých serverech, nebo jen pracují na svých počítačích, jsou z 90% aktivní

na Facebooku. Podle grafu č. 20 85 % respondentů aktivně vyuţívá facebook.com,

hlavním kanálem pro šíření dotazníku, byl právě Facebook.

Zdroj: Práce autora

4.2.4.2 Návrh na propagaci

Kapela „We Forgot Kevin“ hraje „indi rock“, který přímo vychází z „rock“ stylu. Mnoho

lidí tento styl povaţuje za alternativní, proto by tato kapela měla především vystupovat

85%

15%

Využíváš aktivně facebook.com?

Ano Ne

Graf č. 20: Aktivita na na Facebooku respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 –

leden 2010

Page 48: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

46

v krajských, tedy větších městech. Je zde největší pravděpodobnost návštěvy posluchače.

Preferovat by měla známé a tradiční kluby, které mají především stálou klientelu. Hrát

v klubech by měla dvakrát do roka a datum koncertu by bylo nejlepší stanovit v jarním

termínu, kdy se spousta lidí těší na venkovní (open air) festivaly. Právě festivaly patří

k nejoblíbenějším místům hudební zábavy. Mezi nejznámější festivaly v České republice

patří Rock For People, Benátská noc či Open Air Music Festival Trutnov, kde je

alternativní scéna brána jako základ festivalu. Velkou oblibu si získaly také majálesy, jeţ

jsou oslavou jara a studentského ţivota a na nichţ vystupují nové, začínající kapely.

K propagaci nové kapely doporučuji skupině „We Forgot Kevin vyuţít tzv. virální marketing,

o němţ jsem se zmínil jiţ dříve. Jako začínající, neznámá kapela, která nemá finanční

prostředky na drahou propagaci, se musí propagovat co nejlevněji, pokud moţno zadarmo.

„Virální marketing na internetu má k dispozici široké spektrum nástrojů, počínaje

textovými sděleními zasílanými e-mailem, aţ po multimediální klipy nebo hry šířené

pomocí sociálních sítí. Pravidlem však je, ţe reklamní sdělení musí být zabaleno tak, aby

motivovalo adresáta k jeho dalšímu šíření a nejlépe tak, aby jako reklama vůbec

nevypadalo. Investice do vytvoření takového balení však představuje jediné náklady

na celou kampaň, neboť jeho distribuci zajistí sami adresáti.“ (JANČA, 2009) Na internetu

by kapela mohla pouţít právě tyto servery, které jí zajistí jistou pozornost lidí.

Tento druh marketingu by měla kapela vyuţívat co nejvíce, jelikoţ se jedná o levný způsob

propagace, navíc ještě zajímavější, protoţe můţe posluchači nabídnout první „ochutnávku“

jejich vlastní tvorby. Kapele podle zjištěných skutečností z dotazníku navrhuji zveřejnit

vlastní videoklip, který by měl komický text. Tento klip by měl být v anglickém jazyce

s titulky. Tento klip by měli lidé šířit sami pomocí youtube.com a na sociálních sítích.

4.2.4.2.1 Internet

Pro kapelu je důleţité být známou mezi lidmi, proto je zcela nezbytné „být“ na internetu,

potaţmo na hudebních serverech. Z ankety vyplývá, ţe mezi nejznámější a nejţádanější

servery patří níţe uvedené:

Bandzone.cz – zde je moţná prezentace svých písní, komentáře k písním, profil kapely.

Lidé se mohou stát fanouškem kapely. Jde o server pro Českou nebo Slovenskou

republiku. Zde je také moţné si hudbu stáhnout do PC.

Page 49: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

47

Myspace.com – zde si kapela vytvoří obdobný profil jako na bandzone.cz, ale pouze

v anglickém jazyce. Je především pro posluchače, kteří hledají hudbu mimo Českou

republiku. Kapela „We Forgot Kevin“ má téměř všechny písně v anglickém jazyce. Opět je

moţné stáhnout si nabízené skladby do PC.

Last.fm – kapela si zde opět můţe vytvořit vlastní profil. Tato stránka se chová jako

internetové rádio, které přehrává hudbu. Název rádia je vţdy podle názvu kapely. Zde je

opět moţné stáhnout si hudbu do PC a navíc kaţdý uţivatel vidí, kolikrát byla kaţdá píseň

hrána.

Youtube.com – jedná se opět o server, kde si profil můţe vytvořit jednotlivec, který sem

přidá videoklip, jenţ třeba sám natočil na koncertu, nebo klip, který vytvořil z fotografií.

Ostatní návštěvníci si mohou kaţdý klip přehrát, stačí jen do vyhledávače zadat název

písně nebo kapely. Většina odkazů z webových stránek bude směřovat právě sem.

Facebook.com – je nejdůleţitější a nejpopulárnější sociální síť v České republice (nejen).

Kapela si můţe vytvořit svoji vlastní skupinu, svůj profil. Poté můţe šířit veškeré

informace, písně, klipy i termíny koncertů pomocí zpráv svým fanouškům a ti dále svým

přátelům atd. Lidé, přátelé, fanoušci zde mohou také okamţitě komunikovat pomocí chatu.

Dalším důleţitým místem pro propagaci kapely je vlastní webová stránka. Zde dochází

k prvnímu kontaktu s posluchačem. Vlastní webová stránka především charakterizuje

kapelu, přibliţuje ji posluchači. Navíc je zde uvedena např. historie kapely, termíny

koncertů, fotografie a videa z koncertů, prodávají se zde reklamní materiály, jako jsou

trička, čepice, odznaky apod., i hudební nosiče. Stránka by měla kopírovat image kapely -

jak vystupuje, jaký hraje hudební styl atd.

4.2.4.2.2 Návrh stránky a ceny

Návrh na webové stránky bude kapela „We Forgot Kevin“ opět řešit nejlevnějším

způsobem, a to pomocí serveru banan.cz. Hlavním oborem činnosti je

poskytování webhostingových a doménových sluţeb. Předností, proč zvolit server, je,

ţe si kapela sama navrhne design stránky a lidé z banan.cz tyto stránky zpracují pro kapelu

zcela zdarma. Jediné, co musí kapela zaplatit, je webhosting, jenţ činí 1200 Kč za rok.

Page 50: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

48

4.2.4.2.3 Fyzická propagace

Jako nová hudební kapela si nemůţe dovolit drahé reklamy a vzhledem k malému počtu

stávajících fanoušků by ani neměly správný efekt. Je několik alternativ, z nichţ kapela

můţe vybírat, aby se mohla propagovat:

Letáčky – nejvhodnější by byl malý letáček, kde budou veškeré informace o kapele,

odkazy na internet, kde si stáhnout skladby atd. Tento leták by měl být distribuován

v klubech, kde bude kapele hrát, bude viset ve školách na fyzických nástěnkách apod. Měl

by být designován do jednotného vizuálního stylu se všemi ostatními propagačními

materiály.

Placky – v poslední době hodně oblíbený předmět mladých lidí. Jedná se o odznaky,

na nichţ můţeme vidět kapely, politické názory, hesla, obrázky apod. Na placce by měl být

především název kapely. Nositel placky se tím charakterizuje a hlásí se k image kapely.

Kapela by jej prodávala na koncertech, dávala k CD spolu se samolepkou.

Samolepky – další moţnost, jak levně šířit mezi lidmi název „We Forgot Kevin“. Pokud

si je bude někdo lepit na PC, automobil, mobilní telefon, dveře kolejí apod., znovu se stává

nositelem image kapely.

Plakát – ten by měla kapela prodávat vţdy na koncertě, kde hraje. Měl by být zajímavý,

aby si ho lidé byli ochotní někde vylepit. Ideální by byl formát A4 a lidé by si ho mohli

stáhnout ze stránek kapely a vytisknout sami doma.

Všechny navrhované předměty by měly být ve stejném vizuálním stylu, jak jiţ bylo

napsáno, aby si jej lidé rychle zapamatovali. Tento styl by měl být stejný po určitou dobu,

například po dobu, kdy kapela vydá alespoň dvě desky. Poté by se mohl změnit.

Cena této propagace by byla pouţita část peněz, které kapele dává město ve formě grantu

suma je 10 000 Kč, kapela tyto prostředky můţe vyuţit na co chce (propagace, nahrávání

alba, nová technika apod.). Tabulka č. 11 je navrhnuta mnoţství a cena propagace. Podle

tabulky je cena 4 084 Kč bez poštovného včetně DPH. Tabulka je opět sestavena

z několika zdrojů, pro přehlednost bylo pouţito právě tabulky, jedná se především

o podniky, které nabízejí výrobu a tisk reklamních materiálů.

Page 51: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

49

Tabulka 11: Cena a mnoţství propagačního materiálu

Množství Cena v Kč Celkem v Kč

Plakáty a letáčky 50 20 1 000

samolepky 100 9,02 1 084

Placky 200 10 2 000

Celkem

4 084

Zdroj: Práce autora.

4.3 Konečné shrnutí

Konečný návrh pro kapelu „We forgot Kevin“.

Produkt - je kapele navrhnuto, jak prodávat CD vystupovat na koncertech, jak svoje

produkty zatraktivnit, také by kapela měla svoje texty písni tvořit v anglickém jazyce.

Cena - kapela má jasný, ţe CD nebude prodávat za vyšší ceny, pokud se jedná o CD

na koncertu cena je navrhována na 100 Kč, co se týče ceny jako digitální stopy, cena je

navrţena kolem 50 Kč za celé album.

Místo - je kapele doporučeno několik klubů, kde by mohla vystupovat, jsou to krajská

města, kde je velké mnoţství studentů a mladých lidí.

Propagace - která je shrnuta na třech stranách výše, jelikoţ kapela vůbec nevyuţívá tyto

moţnosti které jsou navrhovány. Především vyuţívání internetu, za pomocí virálního

marketingu a levné fyzické propagace by měla na tomto bodě nejvíce zapracovat.

Page 52: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

50

5 Závěr

V praktické části je zveřejněn a analyzován výsledek dotazníkového šetření, jeţ mělo

pomoci na tyto otázky odpovědět.

Nejdříve byl na základě odpovědí respondentů, kterých celkem odpovědělo 714, stanoven

profilový respondent, jehoţ určení můţe pomoci začínající hudební skupině pomoci

v rozhodování, na jaké posluchače by měla směřovat svou propagaci. Základem byly

otázky týkající se osobních údajů odpovídajících. Z dotazníkového šetření bylo zjištěno,

kdo je potencionální posluchač, kde ţije, jaké je jeho vzdělání, kde se rád baví

a především, kde vyhledává novou hudbu.

Pomocí analýzy a zpracování dat bylo zjištěno, ţe profilovým respondentem můţe být muţ

nebo ţena ve věku 17 – 23 let. Tento respondent je student vysoké školy, popřípadě

alespoň středoškolsky vzdělán. Podle demografického umístění respondent nejčastěji

bydlel v kraji Královéhradeckém, ale studoval v kraji Jihomoravském nebo v Praze. Svůj

volný čas tráví on-line na internetu, kde je aktivním uţivatelem sítě Facebook, novou

hudbu vyhledává na internetu, především na serverech jako je bandozone.cz, youtube.com

nebo myspace.com. Rádio nebo hudební stanice v televizi pouţívá jen okrajově, především

jen jako kulisu při řízení automobilu, nebo při práci.

Na základě těchto poznatků byla sestavena propagace, která je co nejlevnější pro začínající

hudební skupinu, jeţ se jmenuje „We Forgor Kevin“. Hudební skupina by měla vyuţívat

maximální moţnosti internetu, jako jsou sociální sítě, weby pro hudební kapely apod.

Do povědomí posluchačů se dostane díky ţivým koncertům ve známých klubech větších

českých měst, zejména krajských, nebo těch, kde jsou univerzity, a na festivalech.

Koncerty by se měly konat především v jarních termínech. Po odehrání koncertu by měla

osobně prodávat svá alba. Důleţitá je i standardní jednoduchá propagace ve formě plakátů,

letáků, placek, samolepek a webových stránek kapely. V současném internetovém světě je

ale mnohem důleţitější tzv. virální marketing, kterého podle návrhu můţe vyuţít

na sociálních sítích typu Facebook nebo Myspace, a to vytvořením klipu, který by se šířil

pomocí Youtube na těchto sítích. Většina písní kapely by měla být v anglickém jazyce,

protoţe ten je u posluchačů nejoblíbenější.

Cílem této bakalářské práce bylo také odpovědět na konkrétní otázky:

Page 53: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

51

Jaký je nejvhodnější způsob distribuce hudby pro potencionální posluchače?

Jaké je sestavení adekvátní ceny nabízených produktů?

Jakou formou propagovat hudební skupinu?

Jaká je podoba produktu pro tuto kapelu?

Na základě odpovědí respondentů byly navrhnuty dvě distribuční cesty, jak hudbu přivést

k potencionálním posluchačům. Primární cesta je osobní prodej kapely na koncertu, jako

druhá je moţnost zakoupit si album nebo jednotlivé písně na hudebním serveru.

Respondenti svými odpověďmi potvrdili, ţe by byli ochotni kupovat hudební nosiče,

především CD, pokud by byla jejich cena nízká, tedy maximálně do 150 Kč.

Hudební kapela by se měla propagovat především na hudebních serverech a sociálních

sítích (Youtube, Facebook, Myspace) a svými koncerty, kde by byly prodávány fyzické

předměty jako trika, odznaky a samolepky,

Ideálním produktem kapely pro potencionálního posluchače je zaprvé buď CD, jeţ

si budou moci lidé zakoupit na internetu, nebo přímo od členů kapely po koncertu, nebo

za druhé koncert kapely, konaný na jaře ve známých českých klubech krajských a větších

měst v České republice a také odehraný v létě na venkovním hudebním festivalu.

I kdyţ v současnosti, kdy se svět vzpamatovává z finanční krize a kdy velká část mladých

(nejen) lidí tráví většinu času u počítače na internetových sociálních sítích, kde je moţné

získat nejen informace o hudbě, ale také hudbu samotnou, klesá zájem o originální hudební

nosiče, stále je hudba důleţitou součástí člověka, jeho volného času i času stráveného

v práci. Hudbu posloucháme téměř všude – v autě, v práci, při cestě MHD, při nákupech

v nákupních centrech, ve škole, v soukromí i při vysedávání u počítače. Stále vznikají nové

hudební skupiny, které si najdou své fanoušky, pro něţ mohou vydávat svá alba a hrát ţivé

koncerty. Lidé si chtějí svůj čas zpříjemňovat a poslech hudby je pro ně, nejen

nejjednodušší cestou, ale také tou nejpříjemnější.

Page 54: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

52

6 Použité zdroje

6.1 Použitá literatura: DYER, Gillien. Advertising as communication. 2nd compl. edition. Bungary, Suffolk :

Richard Clay Ltd, 1990. 230 s. ISBN 0-415-02781-0

FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 2. vyd. Brno : Computer Press, a.s., 2008.

444 s. ISBN 80-251-1041-9.

FORET, Miroslav, DOLEŢAL, Michael, DOLEŢALOVÁ, Klára, ŠKAPA, Radoslav.

Marketing. 1. vyd. Brno:Masarykova univerzita v Brně., 2004. 178 s. ISBN 80-210-3500-5

FORET, Miroslav, PROCHÁZKA, Petr, URBÁNEK, Tomáš. Marketing: základy

a principy. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2005. 149 s. ISBN 80-251-0780-6.

JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. 1. vyd. Praha : Grada

Publishing a.s., 2008. 288 s. ISBN 978-80-247-2724-0.

KOTLER, P. Marketing, Management. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-600-5.

KOTLER, Philip. Marketing od A do Z : osumdesát pojmů, které by měl znát každy

manažer. Praha : Management press, 2003. 203 s. ISBN 80-7261-082-1

KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s.,

2006. 280 s. ISBN 80-247-0966-x.

KOTLER, Philip, WONG, Veronica, SAUNDERS, John, AMSTRONG, Gary. Moderní

marketing. Jana Langerová, Vladimír Nový. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2007.

1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2

MAJARO, Simon. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada publishing spol. s r. o., 1996.

312 s. ISBN 80-7169-279-2

NOVÝ, Ivan; SURINEK, Alois., a kol. Sociologie pro ekonomy a manažery. 2. Praha :

Grada Publishing a.s., 2006. 288 s. ISBN 80-247-1705-0.

Nový obraz budoucnosti. Rowan Gibson; Pavel Medek. 3. dopl. vyd. Praha : Management

press, 2007. 262 s. ISBN 978-80-7261-159-1.

O´REILLY, Dragh. Art Marketing. 1. Mappel, Netherland : Charon Tec Pvt Ltd., 2004. The

Marketing of popular music, s. 219. ISBN 0-7506-5968-8.

PAYNE, Adrian. Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada publishing spol. s r. o., 1996. 248

s. ISBN 80-7169-276-x

PELSMACKER, Patric De, GEUGENS Maggie, BERGH ,Joeri Van Den. Marketingová

komunikace. Vlasta Šafaříková. 2. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2009. 600 s.

ISBN 80-247-2054-1

Page 55: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

53

PŘÍBOVÁ, Marie, .a kol. Marketingový výzkum v praxi. 1. vyd. Praha : Grada publishing,

spol. s r.o., 1996. 248 s. ISBN 80-7169-299-9.

SOLOMON, M., R. a kol. MARKETING – očima světových marketing manaţerů. 1. vyd.

Brno: Computer Press, 2006. 552 s. ISBN 80-251-1273-X.

STRAUSS, Judy; FROST, Raymond. Marketing on the Internet. 1. New Jersey : Librara of

Congress Cataloging-in-Publication Data, 1999. 371 s. ISBN 0-12-010585-6.

SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing : Cesta k trhu. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a

nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2005. 340 s. ISBN 80-86898-48-2

6.2 Veřejné on-line zdroje:

BCT europe [online]. 30-6-2009 [cit. 2010-04-15]. Ceny samolepek. Dostupné z WWW:

<http://www.tiskvizitek.cz/produktyasluzby/samolepky/cenik-samolepek>.

Český hudební trh v roce 2008 vykázal nárůst poprvé od roku 1998. ProCulture [online].

23.2.2010, 1, [cit. 2010-04-20]. Dostupný z WWW:

<http://www.proculture.cz/cultureinfo/cesky-hudebni-trh-v-roce-2008-vykazal-narust-

poprve-od-roku-1998-2069.html>.

ČSÚ [online]. 2010, 24.4.2010 [cit. 2010-03-24]. Český statistický úřad. Dostupné z

WWW: <http://www.czso.cz/>.

Hudební průmysl v číslech . IFPI [online]. 10-2-2010, 1, [cit. 2010-04-20]. Dostupný z

WWW: <http://www.ifpicr.cz/?rubrika=1185>.

Internet má v Česku polovina domácností. Většinou s bezdrátovým připojením

. Idnes [online]. 2009-3-12, 2009, 1, [cit. 2010-04-20]. Dostupný z WWW:

<http://mobil.idnes.cz/internet-ma-v-cesku-polovina-domacnosti-vetsinou-s-bezdratovym-

pripojenim-1bn-/mob_operatori.asp?c=A091203_130020_mob_operatori_jm>.

JANČA, Jan. Virální marketing na internetu. Cognito [online]. 21. 1. 2009, 1, [cit. 2010-

03-12]. Dostupný z WWW: <http://www.cognito.cz/marketing/viralni-marketing-na-

internetu-i/>.

JANČA, Jan. Virální marketing na internetu. Cognito [online]. 21. 1. 2009, 1, [cit. 2010-

04-12]. Dostupný z WWW: <http://www.cognito.cz/marketing/viralni-marketing-na-

internetu-ii/>.

JANČA, Jan. Faceboo jako nástroj internetového marketingu. Cognito [online]. 21. 1.

2009, 1, [cit. 2010-04-12]. Dostupný z WWW:

<http://www.cognito.cz/marketing/facebook-jako-nastroj-internetoveho-marketingu-i/>.

Page 56: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

54

Kotovy stránky [online]. 2005 - 2009, 2009 [cit. 2010-02-28]. Zásoby výrobků ve

výrobním podniku a zboţí v obchodním podniku. Dostupné z WWW: <http://www.kotas-

cz.estranky.cz/clanky/maturita-_ekonomika_/zasoby-vyrobku-ve-vyrobnim-podniku-a-

zbozi-v-obchodnim-podniku->

Pha_školství. ČSÚ [online]. 12.11. 2008, 1, [cit. 2010-03-18]. Dostupný z WWW:

<http://www.praha.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/skolstvi-xa>.

Placka [online]. 2009 [cit. 2010-04-15]. Ceník výroby. Dostupné z WWW:

<http://www.placka.eu/cenik-vyroby-t_59/>.

PROTIVÁNEK, Petr. Aktualně [online]. 30.3.2010 [cit. 2010-03-21]. Mňága a Ţďorp -

křest CD Takţe dobrý. Dostupné z WWW:

<http://aktualne.centrum.cz/video/?id=301376>.

Trţby z hudby loni klesly na necelou půlmiliardu. ČTK [online]. 8-2-2010, 1, [cit. 2010-

04-11]. Dostupný z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/trzby-z-hudby-loni-klesly-na-

necelou-pulmiliardu-fb2-/ekonomika.asp?c=A100208_171945_ekonomika_vem>.

Tiskni digitálně [online]. 2010 [cit. 2010-04-15]. Nové ceny barevného tisku. Dostupné z

WWW: <http://www.tisknidigitalne.com/>.

TOMAN, Ivo. Ivorius [online]. 14. 07. 2008 [cit. 2010-04-16]. Virální Marketing.

Dostupné z WWW: <http://ivorius.com/internetovy-marketing/viralni-marketing-

atraktivni-propagace>.

Page 57: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

Seznam grafů:

Graf č. 1: Pohlaví respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden 2010 ................. 25

Graf č. 2: Věk respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden 2010 ..................... 26

Graf č. 3: Nejvyšší vzdělání respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden 2010 . 26

Graf č. 4: Studující středoškoláci respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden

2010 ............................................................................................................................................ 26

Graf č. 5: Příjem domácností respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden 2010 27

Graf č. 6: Místo bydliště respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden 2010 ...... 28

Graf č. 7: Místo studia respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden 2010 ......... 28

Graf č. 8: Velikost obce respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden 2010 ....... 29

Graf č. 9: Četnosti ovlivnění hudbou respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden

2010 ............................................................................................................................................ 30

Graf č. 10: Preference hudební scény respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden

2010 ............................................................................................................................................ 31

Graf č. 11: Hraní na hudební nástroj respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden

2010 ............................................................................................................................................ 31

Graf č. 12: Sledování TV respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden 2010 ..... 32

Graf č. 13: Poslouchání rádia respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden 2010

.................................................................................................................................................... 32

Graf č. 14: Poslouchanost rádii respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden 2010

.................................................................................................................................................... 33

Graf č. 15: Oblíbenost koncertů respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden

2010 ............................................................................................................................................ 35

Graf č. 16: Oblíbenost jazzků v hudbě respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 –

leden 2010 ................................................................................................................................... 36

Graf č. 17: Oblíbenost českého jazyka respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 –

leden 2010 ................................................................................................................................... 37

Graf č. 18: Preference hudebních stylů respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 –

leden 2010 ................................................................................................................................... 41

Graf č. 19: Vyhledávání hudby na internetu respondentů marketingového průzkumu listopad 2009

– leden 2010 ................................................................................................................................ 44

Graf č. 20: Aktivita na na Facebooku respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden

2010 ............................................................................................................................................ 45

Page 58: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

Seznam tabulek:

Tabulka 1: Porovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu ................................................... 14

Tabulka 2: 4P a 4C....................................................................................................................... 17

Tabulka 3: Marketingový mix ...................................................................................................... 18

Tabulka 4: Ovlivnění respondenta marketingového výzkumu hudebními stanicemi v rádiu nebo

televizními stanicemi ................................................................................................................... 33

Tabulka 5: Srovnání českého hudebního trhu za rok 2008 a 2009 v tis. Kč ................................... 38

Tabulka 6: Roční výdaje domácností za hudbu respondentů marketingového průzkumu listopad

2009 – leden 2010 ........................................................................................................................ 39

Tabulka 7: Vynaloţení prostředků za koncert respondentů marketingového průzkumu listopad 2009

– leden 2010 ................................................................................................................................ 39

Tabulka 8: Ochota koupit si CD respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 – leden

2010 ............................................................................................................................................ 40

Tabulka 9: Oblíbenost hudebních stylů podle velikosti obce respondentů marketingového

průzkumu listopad 2009 – leden 2010 .......................................................................................... 41

Tabulka 10: Návrh na turné pro kapelu „We Forgot Kevin" .......................................................... 43

Tabulka 11: Cena a mnoţství propagačního materiálu .................................................................. 49

Page 59: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

Seznam obrázků:

Obrázek 1: Marketingový výzkum jeho průběh ............................................................................ 12

Obrázek 2: Proces marketingového výzkumu ............................................................................... 13

Obrázek 3: Rozdělení produktu .................................................................................................... 19

Obrázek 4: Distribuční cesty v podniku sluţeb ............................................................................. 22

Page 60: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

7 Přílohy

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Dotazník

Příloha č. 2: Aktivita na Facebooku a vyhledávání hudby na internetu

Příloha č. 3: Obrázek jak fungují sociální sítě a obrázek jak vyuţít virální marketing na

soc. sítích

Page 61: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

Příloha č. 1: Dotazník

Milý respondente,

jsme dva studenti, Áďa a Jenda, oba pracujeme na bakalářské práci. Tímto

dotazníkem bychom chtěli vyuţít chvilku Tvého volného času. Dotazník obsahuje 38

otázek, které se týkají hudebních témat a reklamy kolem hudebního průmyslu. Áďa by ráda

zkoumala formování a vývoj hudebních zájmů a preferencí mladého člověka. Jenda by rád

na základě dotazníku sestavil propagaci nové hudební kapele. Chtěli bychom Ti poděkovat

za zodpovězení otázek a zároveň poprosit o kvalitní a vyčerpávající odpovědi. Dotazník by

Ti měl zabrat maximálně 20minut Tvého drahocenného času.

Tak vzhůru do toho!!! Tvůj tým Áďa a Jenda

1. Máš rád hudbu? Ano Ne

2. Cítíš, že hudba ovlivňuje Tvůj životní styl? Ano Ne

3. V kolika letech začala hudba ovlivňovat Tvůj životní styl? ……………

4. Vzpomeneš si, jaké hudební žánry jsi poslouchal v těchto letech? Pokud možno

připiš i interprety.

(Odpovědi na tuto otázku jsou důleţité!)

12 -14

15 -17

18-20

21-23

24-25

6. Co má největší vliv na Tvůj výběr hudby?

Rodina

Reklama

TV

Rádio

Přátelé

Jiné ……………………………………….

7. Kdy posloucháš rádio? (můžeš zaškrtnout více odpovědí)

Ráno

V práci

Večer

V noci

Při zábavě

Ve volném čase

V autě

Neposlouchám

8. Posloucháš pravidelné rádiové pořady? Ano Ne

Pokud ano, napiš jaké ……………………….

Page 62: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

9. Jaké rádiové stanice posloucháš?

………………………………………………………...

10. Sleduješ hudební stanice v televizi?

Ráno

Dopoledne

Odpoledne

Večer

V noci

Nesleduji

11. Sleduješ na hudebních stanicích pravidelné pořady? Ano Ne

Pokud ano, napiš jaké …………………………………

12. Kde v mediích vyhledáváš nové interprety?

Prosím, napiš vše, co Tě napadne.

www ………………………………………….

pořady ……………………………………….

TV pořady …………………………………..

Rádio ………………………………………….

Jiné …………………………………………….

13. Čteš denní tisk?

Blesk

Aha

Deník

Mladá fronta dnes

Lidové noviny

Hospodářské noviny

Ne

Jiné….…………………………

14. Jakou podobu novin preferuješ? tištěnou internetovou

(Pokud internetovou, napiš server)

………………………………………………………………

15. Čteš týdenní časopisy? Ano Ne

(Pokud ano, jaké?)

………………………………………………………………….

16. Čteš měsíčníky? Ano Ne

(Pokud ano, jaké?)

………………….................................................

Náklady na hudbu

17. Šel/Šla bys sám/sama na koncert?

Ano

Pokud by vystupoval můj nejoblíbenec, tak ano

Ne, jen s přáteli

Page 63: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

18. Je pro Tebe důležité vidět Tvou oblíbenou kapelu živě?

Ano

Ne, stačí mi jen poslech

19. Kolik jsi ochotný/ná nejvíce zaplatit za vstupenku na koncert Tvé oblíbené

kapely?

100Kč

300Kč

500Kč

800Kč

1000Kč

1500Kč

Více

20. Pokud by CD Tvého oblíbeného interpreta stálo mezi 100 – 150Kč, kupoval/a by

jsi CD raději ,než stahoval/a z internetu ilegálně?

Ano Ne

21. Jakou scénu preferuješ více? Domácí Zahraniční Nevím

22. Jak se jmenuje tvoje momentálně nejoblíbenější kapela? (můžeš napsat i více)

……………………………………

23. Líbí se Ti české texty písní?

A) určitě Ano

B) určitě Ne

24. Jaký jazyk se ti ve zpěvu líbí nejvíc? (Očísluj, jako ve škole ;) ) A)Čeština 1 2 3 4 5

B)Angličtina 1 2 3 4 5

C)Němčina 1 2 3 4 5

D)Francouzština 1 2 3 4 5

E)Jiný 1 2 3 4 5

25. Hraješ na nějaký hudební nástroj anebo zpíváš? Ano Ne

26. Navštěvuješ nebo jsi navštěvoval/a ZUŠ ? (základní umělecká škola) Ano Ne

27. Cítíš, že jsi ten/ta, kdo šíří hudbu ve tvé partě?

Ano

Částečně

Ne

28. V tvojí partě, se kterou sdílíš hudbu a hudební zážitky, jsou převážně:

Spíš chlapci

Spiš dívky

Je to vyrovnané

Page 64: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

29. Máš pocit, že tvůj hudební výběr ovlivnila škola, kterou studuješ? (Pokud jdeš do

prvního ročníku SŠ a nebo VŠ , tak použij předešlé studium)

Ano

Spiše ano

Ne

Spiše ne

Nevím

30. Jakou hudbu poslouchali a poslouchají tvoji rodiče?

(napiš ţánry, popřípadě interpreta)

Poslouchali: …………………………………………

Poslouchají: …………………………………………

Nevím

31. Poslouchají tvoji rodiče hudbu rádi?

Ano

Ne

Pouze jako kulisu

Jen rádio anebo rádiové pořady

32. Jak ovlivňují lidé, se kterými trávíš volný čas, výběr tvé hudby?

Hodně

Málo

Vůbec

33. Jsi? Ţena Muţ

34. Věk? ………..

35. Nejvyšší dosažené vzdělání?

SOU

36. Jaký je měsíční příjem Tvé domácnosti? (v tisících Kč)

7 000 – 1 0000

10 001 - 15 000

15 001 – 20 000

20 001 – 25 000

25 001 – 50 000

50 001 – a více

37. Používáš media (televize a rádio) jako kulisu?

A) vţdy

B) občas

C) nikdy

Page 65: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

38. V jakém kraji bydlíš?

Jihomoravský kraj

Jihočeský kraj

Královéhradecký kraj

Karlovarský kraj

Liberecký kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Vysočina

Zlínský kraj

Hlavní město Praha

39. V jakém kraji studuješ?

Jihomoravský kraj

Jihočeský kraj

Královéhradecký kraj

Karlovarský kraj

Liberecký kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Vysočina

Zlínský kraj

Hlavní město Praha

40. Kolik peněz zhruba utratíš ročně za hudbu? (nákup CD, koncert, festivaly atd.),

(v Kč)

0 – 100

101 – 300

301 – 600

601 – 1 000

1 001 – 2 000

2 001 – 5 000

5 001 – 7 000

7 001 – 9 000

9 001 – a více

41. Využíváš aktivně FaceBook?

A) Ano

B) Ne

Page 66: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

42. Kolik obyvatel má Tvá obec?

0 - 500

501 – 1 000

1 001 – 5 000

5 001 – 10 000

10 001 – 15 000

15 001 – 20 000

20 001 – 30 000

30 001 – 50 000

50 001 – 100 000

100 001 - a vice

43. Jak se jmenuješ? (jen křestní jméno, ne příjmení!!!)

…………………………..

Dotazník je u konce a my bychom ti chtěli tímto ještě jednou poděkovat za Tvé

odpovědi a čas. Hezký zbytek dne a hodně kvalitní hudby ti přeje.

PS: Případné dotazy na [email protected]

Tvůj tým Áďa a Jenda.

Page 67: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

Příloha č. 2: Aktivita na Facebooku a vyhledávání hudby na internetu

Internetové weby Aktivita na facebooku

Ano Ne

bandzone.cz 93,98% 6,02%

youtube.com 89,70% 10,30%

myspace.com 90,54% 9,50%

facebook.com 98,30% 1,70%

freemusic.com 94,40% 5,60%

i-legalne.cz 92,90% 7,10%

last.fm 91,30% 8,70%

wikipedia.org 88,60% 11,40%

google.com 84,10% 15,90%

jiné CZ web 90,70% 9,30%

jiné evropské weby 89,70% 10,30%

jiné mimo evropské weby 90,50% 9,50%

nevyhledávám 61,20% 38,80%

Zdroj: Práce autora

Page 68: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We ...bp.svse.cz/2010_Bakalarske prace/Marketing a... · Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického

Příloha č. 3: Scháma a fungování sociální sítě a obrázek jak vyuţít virální marketing na

soc. sítích

Zdroj: JANČA, 2009

Zdroj: JANČA, 2009