vrste hadisa i njihova podjela

Download Vrste hadisa i njihova podjela

Post on 06-Apr-2015

624 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

obzirom da postoje brojne vrste hadisa, kao i mnogostručnih naziva u hadiskoj terminologiji koje je prilično teškorazumjeti bez zasebnoga metodološkog pristupa, mi ćemo ihovdje, radi njihova lakšeg značenjskog određenja i poimanja,razdijeliti u nekoliko zasebnih srodnih tematskih cjelina.

TRANSCRIPT

VRSTE HADISA I NJIHOVA PODJELADa bismo prijevod ovoga djela uinili to razumljivijim i dostupnijim naemu itaocu, neophodno je da iznesemo i krai prikaz kroz vrsta tekst Rije moe, znaiti: rije hadisa i njihovu cijele knjige definiciju. spominje ima A s obzirom rije da se najee upravo vie

hadis,Ona priu

valja posebno objasniti znaenje ovoga pojma.

hadis uod

arapskom odreenog

jeziku

znaenja. obavijest,

ovisno govor,

semantiko-stilskog vijest,

kontkesta,

razgovor, u

saopenje,

pripovijest, predanje, tradiciju i si. A l i , u hadiskoj nauci ova se upotrebljava i smislu prije ukupnosti i u toku Poslanikove svoje te tradicije; odnosi se na sve ono to je posljednji Allahov Poslanik, Allah ga blagoslovio o njegovu spasio, vjerovjesnike govore ostalim svim misije rekao, uradio, odobrio, kao i sve obavijesti koje roenju, djetinstvu, osobnosti, njegovim tjelesnim, karakternim drugim osobinama. S obzirom da postoje brojne vrste hadisa, kao i mnogo strunih naziva u hadiskoj razumjeti ovdje, bez zasebnoga radi njihova lakeg terminologiji koje je prilino teko pristupa, mi i emo ih znaenjskog odreenja poimanja, metodolokog

razdijeliti u nekoliko zasebnih srodnih tematskih cjelina.

16

PODJELA HADISA S OBZIROM NA N A I N KAKO SU PRENESENI

Hadise, s obzirom na nain na koji su do nas doprli, odnosno na broj ravija koji su ih prenijeli, moemo podijeliti na dvije osnovne vrste: 1. mutevatir 2. ahad hadisi hadisi MUTEVATIR HADISI Mutevatir je njegovu atentinost. Da bi se jedan hadis mogao smatrati mutevatirom Ostalo je smatrati neophodno je da ispunjava slijedee uvjete: - Treba biti prenesen od velikog broja ravija. ravija neophodan da bi se jedan hadis mogao biti spornim m e u hadiskim uenjacima koliki je to m i n i m u m mutevatirom. Odabrano je miljenje da ih ne smije biti ni u jednoj generaciji manje od deset. - Isto toliki broj prenosilaca hadisa treba biti prisutan u svim broj toga. - Sami sastav ravija treba biti takve prirode da iskljuuje svaku mogunost njihova generacijama. Tako, ukoliko bi samo u jednoj generaciji ravija bio manji od spomenutog, hadis se ne bi smatrao onaj hadis koji iz generacije u generaciju

prenosi toliki broj prenosilaca da je iskljuena ikakva sumnja u

mutevatirom pa makar ih u ostalim generacijama bilo i vie od

dogovora

na

neistini.

To da

podrazumjeva da su ravije iz razliitih mjesta i pokrajina, su razliitih zanimanja i da pripadaju razliitim mezhebima.

17

- Ono to se propovijeda treba da se izravno ulo i l i vidjelo. Mutevatir hadis nam daje sto postotnu sigurnost kao da smo ono to nam se u njemu prenosi vidjeli vlastitim oima ili, pak, uli vlastitim dvije i vrste smisao uima, tako da u to 1. ne ostavlja ni najmanje sumnje. Postoje iji je i i mutevatir hadisa: mutevatir

Mutevatir hadisii 2.

tekst

(el-mutevatiru-l-lafzijj)

Mutevatir hadisi ije je samo smisao mutevatir, makar se tekstneto razlikovao za

(el-mutevatiru-l-ma'nevijj).prvu vrstu jest hadis:

Primjer

"Ko

slae

na

mene

namjerno,

neka

pripremio

sebi

mjestoruku

u

dehenemu";prilikom dove.

prenijelo U oko

ga je sedamdeset i nekoliko ashaba. Primjer za drugu vrstu su hadisi koji govore podizanju stotinu hadisa se govori na ovu temu.

AHAD HADISI

Ahad hadisomuslove mutevatira.

se

naziva

svaki

hadis

koji

ne

ispunjava

Ahad hadisi se dijele: mehur, aziz i garib hadisi.

MehurMehur prenose mutevatir po

hadisije trojica onaj i hadis vie ovu koji ravija iz ali generacije koji ne mehura u generaciju rang i nazivaju

dostie

hadisa.

Neki

vrstu

mustefidom.18

Postoje dvije vrste mehur hadisa: 1. hadis koji je postao mehur uslijed toga to ispunjava gore spomenute uvjete i 2. hadis koji ne ispunjava spomenute uvjete ali je nazvan m e h u r o m uslijed njegove iroke upotrebe. Obje vrste mehur hadisa mogu imati razliit stepen. M o g u biti sahih, hasen,

daif, a mogu biti i apokrifni.

Zato,

openito kazavi, svi hadisi, osim mutevatir hadisa, podlijeu provjeri. Jedino mutevatir hadise nije potrebno provjeravati; oni su svi na najviem stupnju vjerodostojnosti.

AzizAziz

hadisihadisom se naziva svaki hadis koji ni ujednoj

generaciji ne prenosi manje od dvojice ravija. Neki uenjaci smatraju aziz hadisom i onaj hadis koji iz generacije u generaciju prenosi po dvojica prenosilaca. Meutim, ovakva definicija strane veine muhaddisa. aziz hadisa nije prihvaena od

Garib

hadisi

Garib hadisom naziva se onaj hadis koji iz generacije u generaciju jedan ravija. Garib hadisa imamo dvije vrste: 1. Opi garib hadis i 2. relativni garib hadis. Opi garib je onaj hadis koji iz generacije ashaba prenosi samo jedan ravija. Primjer zato jest hadis: prenosi po jedan ravija, ili ga u nekim generacijama, i l i , pak, u makar jednoj generaciji prenosi samo

"Djela se19

prosuuju

iskljuivo

prema

namjerama..."nazivamo ga ravija. u

Ovaj onaj od

hadis hadis

iz koji

generacije ashaba prenosi samo Omer b. Hattab. Relativnim prenosi generacija vie prenosi garib a samo hadisom potom jedan ashaba, nekoj Primjer: slijedeih

"Vjerovjesnik,

Allah ga blagoslovio i spasio,

uao je u Mekku, a na glavi je

imao ljem." Ovaj hadis od Zuhrija prenosi samo Malik.

PODJELA HADISA S OBZIROM NA NJIHOV STEPEN VJERODOSTOJNOSTI Hadiski kategorije: odbacuju. Kasnije su hadiski uenjaci sve hadise koji se prihvataju podveli pod Mi vrsta, sa obuhvata. dvije se vrste: ovdje na uenjaci, one koji u osnovi, se sve hadise i na dijele one na dvije se

prihvataju

koji

sahih hadise i hasen hadise,ukratko na osvrnuti na hadise koje svaku svaka

dok su od od tih njih

sve hadise koji se odbacuju podveli pod kategoriju emo posebnim osvrtom

daif hadisa.

SAHIH HADISI Sahih je onaj koji ne protivrjei hadis koji kontinuirano prenosi poten i drugim pouzdanijim mogao predajama i nema u

precizan ravija od istoga takvog ravije sve do kraja seneda, te sebi skrivenih mahana i nedostataka. Da bi se jedan hadis smatrati sahihom, mora ispuniti pet slijedeih uvjeta:20

1. Sened m u mora biti spojen od poetka do kraja. To znai da je svaki ravija ivio u isto vrijeme sa onim od kojega hadis prenosi, po Buhariji, da se sa n j i m susreo i od njega hadis izravno uo. 2. Svi prenosioci u senedu hadisa mora da budu iskreni i poteni. Pod iskrenou i potenjem se podrzumijeva slijedee: da su svi oni muslimani, punoljetni i pametni da nisu skloni lai i grijeenju (injenju harama i proputanju farza), da su estiti i da ne kre pravila islamskog ponaanja. Hadiski uenjaci nisu prihvatali hadis n i t i od jednog prenosioca za kojeg su utvrdili da je makar jednom u ivotu slagao, i l i je svjesno uinio neki haram, i l i propustio farz, ukoliko pokajao. 3. Svi prenosioci treba da b u d u precizni do te mjere da su u stanju sve to jedanput uju doslovno upamtiti, ukoliko usmeno prenose, odnosno tano i bez grjeaka zapisati ukoliko to ine pismenim putem. 4. ravijama. Ukoliko bi se desilo da jedan pouzdani ravija o jednoj te istoj stvari i l i dogaaju pria drukije od ravije koji je pouzdaniji od njega, hadis koji on propovijeda automatski bi postao slab ukoliko objanjenje. 5. Jer, nekakav Preneseni dogodi hadis se, ne smije da u sebi imati nikakvih sve slab.21

se, pak, zato nije iskreno

Nijedan drugim

ravija

u

svome ili

kazivanju od njega

ne

smije

protivrijeiti

pouzdanim

pouzdanijim

se ne bi moglo nai neko kompromisno

skrivenih mahana i nedostataka. naime, jedan hadis ispuni postane spomenute uvjete, a onda neki od eksperata otkrije u njemu skriveni nedostatak, uslijed kojega hadis

Na

primjer,

svi

su

hadisi

koje

prenosi

Hasan

el-Basri

od

Omera b. Hattaba na ovaj nain postali slabi i ako su na p r v i pogled izgledali pouzdani. Uenjaci su otkrili, iako je Hasan vremenski doekao Omera, da je on imao svega dvije godine kad je Omer umro, a dijete sa dvije godine nije u stanju upamtiti hadis.

Vrste sahih hadisa Sahih hadis uenjaci dijele na dvije vrste: 1. sahih li zatihi hadis, a to je onaj hadis koji je sam po sebi sahih, jer ispunjava spomenute uslove; 2. sahih li gajrihi hadis, koji je uslijed drugih hadisa postao sahih hadisom. Naime, ova vrsta sahih hadisa u osnovi pripada hasen hadisima, ali je doao u mnogo predaja koje ga uzdiu na rang sahih hadisa. Kategorije sahih hadisa Nisu svi sahih hadisi na istom stupnju vrijednosti.

Postoji razlika i m e u sahih hadisima. Jedni su pouzdaniji od drugih. Hadiski uenjaci ih rangiraju ovako: 1. Najbolja vrsta sahih hadisa su oni koje su i Buharija i Muslim zabiljeili (sa potpunim senedima) u svojim Damiima, a potom slijede 2. hadisi koje je zabiljeio samo Buharija, 3. hadisi koje zabiljeio samo Muslim, 4. hadisi koji ispunjavaju uvjete Buharije i Muslima a oni ih nisu zabiljeili u Sahihima, 5. hadisi koji ispunjavaju uvjete Buharije,22

6. hadisi koji ispunjavaju uvjete Muslima, i 7. hadisi koje drugi uenjaci, osim Buharije i Muslima, ocjenjuju sahihom. HASEN HADISI Hadiski su uenjaci razliito definirali pojam hasen

hadisa. Prema miljenju Hattabija, hasen je onaj hadis iji se ishod zna, iji su prenosioci poznati, na kome obitava veina hadisa, te koji je prihvatila veina uenjaka i po njemu postupila veina fakiha. Tirmizija hasenom smatra svaki hadis u ijem se senedu ne nae osoba osumnjiena