vrat katha

Post on 03-Apr-2018

234 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 Vrat Katha

  1/148

  1e kfkkyku

  ekfkkyku

  >> eMkr{khkku rsuhk{T >

  .q..w. 1008 yk[koefkiuLkS {nkhkse ykkkke

  -: Ake r fhkh :-

  .w. {nt whke Mk{e {otkSeMkr{khk {trh, ws-fA.

  -: Mktkkf - Mktkuf :-

  Mk.kw. kwhke Mk{e fuMkkkMkSeMkr{Lkkhk {trh, ws - fA.

  tT 2066, sL{k{ek. 2, MkxuBkh 2010, kwkh

  k{ yk]rk, 3000, f{ Yk. 30

  H

 • 7/28/2019 Vrat Katha

  2/148

  2 e kfkkyku

  k Mkk :- eMkr{khk {trh

  ehkhku fkuXkheMkr{khk hkuz, ws - fA.

  y.rLk. Mk.kw. Mk{e LktrfkuhkMkS, y.rLk. Mk.kw.Mk{e u[hkMkS, y.rLk. Mk.kw. Mk{e {kuhkhe[h

  kMkSLke k w M{]rk{kt kkk Mk.k w. k w. Mk{efuMkkkMkSLke uhk kkk ykekoke k{kekLkk nku MkezLke ykuMxuek rLkkMke k..{LkSkR rk{ hMkke .k. fuhkkR, MkwkwkLkkhkkR .k. kwkkkuLk, kkik rku, yLke, rnhuLk,

  Mkwkwk LkSkR .k. y{]kkuLk, kkike rLk{k, kkikrku, SkuLk, Mkwkwk fktrkkR .k. rLkkkkuLk, kkikheku, kkike rnh, fehe, fkLke kkk Mkwkwke hk{kkRhS kxu, Mkwkwke rLkkkkuLk S fuhkR ykrfMknfwxwtk krhkhu ws eLkhLkkhkuLkk LkqkLk {trh{nkuMkLkk Wkk{kt ykkf Mkuk fhu Au kku enrhku{Lku Mkk ykeLku yke Mkuk fhkLke uh fhkk hnuyue eLkhLkkhku kkMku Lk{ kkoLkk.

  {wf :-ehkhku eLx ueMkr{khk {trh, ws - fA.

 • 7/28/2019 Vrat Katha

  3/148

  3e kfkkyku

  MkkLkk

  khkqr{ ukuLke qr{ Au yLku uLke Mkkkkkuo

  kku hkkLkku kku ykke {w{wkwykuLku {kuk{kko [k{ktyku Au. W MktkLkk yLkuf khks ykrMkkTkku{kt kkuLke kkku Mkktk hsq fhue Au. kku khknrhkkuLku Mk, MkMktk, k yLku MkwLkerkLkku kkuMkhkkkqof MkhMk heku ykkuku Au. k]eLkk kx kh wyuyLkuf ekyku fhe Au yLku nrhkkuLku oLk ykke f]kkkofko Au. yr kktzLkk yrkrk eMkr{LkkhkkkLku k Mkkku Mk{kk kuk Mkk[k MktrLkc nrhkLkuMk{kr fhke ykhk{Lkkt oLkLkwt Mkw ykke yLkuf kh[k

  kqko Au yLku kkuLkku {rn{k kkku Au.yksu nrhkkuLkk fkkkuo ekfkkyku hsq

  fhkkt nkoLke kke yLkwk Au. kkuke rxtkk xuAu, xufke xfe hnuk Au yLku ykMkkke yhkukuLkku ytkyku Au. Mkkkh{kt quk yLku kxe{kt xfkkkufku yk kfkkyku{ktke kku R, kku khk yk{ WkhMkkku eS{nkhksLke Mkkkk kk{e fu.

  yk heku ykk yk ktkLkwt yk{ sLkkk kt[u, r[khuyLku kwhkku{kt kyu kfkkyku kuLke fkhe {uu yue

  {nkhksLku kkoLkk. yk ktk Akkk{kt fkuR krk hnuk kk{enku kku rLkh-keh Lku kB kku.

  r. {ntk kwhke Mk{e {oLktLkkMkS

 • 7/28/2019 Vrat Katha

  4/148

  4 e kfkkyku

  >> eMkr{Lkkhkku rskukhk{T >>

  yufke Wkrk yLku {nkB

  [Lkk{]k { . Lkk 8 {k {kteS {nkhks fnu Au su, y{khk ykrkku kke

  Mktkku k]nMk kku kRku knuLkkuyu Mkuo ku{u yufkeLkwtk y~ fhwt. ku rMku u RrLkuLkk yLku yrkkh{wt

  {Lk yu{ yrkkhu RrLkuLkk yknkh kLku rMku fhkLkrn fkh fu, Mkuo kkkku ykLku ykMkheLku hnu Au. yufkeLkurMku u fkuR ykLkku yknkh fhu ? kku ku ykLku ykMkheLkuhnukt Mkuo kkk yk kLkkh{kt u fhu Au.

  yufkekLke WkrkLke fkk

  kquo Mkwk{kt Lkkzest Lkk{Lkk yMkwhLkku rfhku{whkLk Lkk{u nkku, ku yrk kkLk nkukke yrk Wknkku, yu {whkLku yrk wfh fXeLk kk fheLku kk kkMkukefkuRk u, i, {Lkw kw, kke kuhu fkuR k kwkke

  {kt {h Lk kk ykwt hkLk {kwt. kkSyu kkkMkwfneLku hkLk ykwt. kAe yu yMkwh yrk Wk kRRLkrf Mkuo rkkkuLku SrkLku MkuoLku nktfe fkZeLku Mkuo MkukkukkLke keLkk ikuLku kkuXe ek, ukkyku rLkko yLku

  rLkMkus kR kkSLku hu kk. kkukkLkwt kwt w:kkSLku fne Mktkwt. kAe kkS kkuku yu f rLkkhfhk {kxu Mk{ko Lk nkukke rS kkMku kk yLku Mkuo

 • 7/28/2019 Vrat Katha

  5/148

  5e kfkkyku

  ]kktk tfhLku frn Mktkwt khu kkyu {eLku r[khfkuo su yk{kt fk{ kkLkLkwt Au, ke fkuRLkwt fk{ Lkke.

  yu{ r[khe kk kehMkkkhLku rfLkkhu kt ukrk k{ Aukt Mkuo kk. kt Mkuo yuf kku Qk hne nkk [k fheLkukk fhkk kfk kkLkLke ykhkLkk fhk {ktzk. kkkekkLk Mkk kk. kkukkLkkt r oLk ykkt. wyuh {kkk fkwt khu Mkuo ukuyu {whkLk kfe ykuwt

  w: fhe Mktkwt. khu ukuLku w:e uR kw wyuku iLku {khkLkwt hkLk ykke kkuku ukuLku Mkkku R [tkkeLkkhe{kt sRLku kkt[sL Lkk{Lkku t uhke kkzeLku iLku[uke ykke, tLkk Mkkte kk iku kkBk.

  {whkLk kwh knkh yke ukkyku Mkkku zkR fhk kku,uku Mkuo kuLkk {khLku MknLk Lkrn fhe fkke Lkke kk.yuxu ku kkLkLke Mkkku w fhk kku. kkyu ykkukhkLkLku fkhu yuf nh ko kOk kuLke Mkkku wyu wfwO k yu {kuo Lkrn. khu kkLk k kuLku {kun k{kzk

  {kxu kkukkLke nkh kue ukzeLku ktke su{ fkuR nkhe kk{eLku kke ku{ ktke kkLk fheLku k kukrLkkhkLke Mknke kwVk{kt u fheLku kt MkwR kk.

  {whkLk uzkku kuzkku kkLkLke kkAz ykku,

  kkLk ku Mk{u kkukkLkkt RrLku yLku yrkkh{wt {Lkyu{ yrkkhu RrLkuLku kkukkLke ytkMkoL{w fheLku kkuZknkk khu kuLkk yrkkhu RrLku{ktke yrk kusLkku Mk{wn

 • 7/28/2019 Vrat Katha

  6/148

  6 e kfkkyku

  kx kku yLku ku kus{ktke yuf YkkLk fLk kx kRkuLku uRLku {whkLk {kurnk kRLku kwAk kku su nu ue

  ykk fku Aku? yLku k{ku khukt ? fu fw{khkt Aku ? yLku uykk fw{khkt nkukku {Lku hku. khu fLk kkue su nwt kku nswfw{khe Awt yLku khk RAw Awt. k {khe yuf rkkk Au,ku wt ? kku su {Lku w{kt Sku ku {Lku hu. kAe ku fLkLkeMkkku w fhk kikh kku khu fLkyu knuuus kyu zku

  fheLku {whkLkLkwt {Mkf fkke Lkkwt khu Mkuo uku ueLkukku kk yLku nkk uzeLku Mkwrk fhk kk, khukkLk k yrkhkS kk. kAe kkLk k ykkRLku fLk u kkuk su, kwt fku Au ? khu fLk fnu su nu

  w nu kLkT nwt k{khk yrkkhu RrLkuLkk kus{ktkekx kyue yue ykkLke ke yuf k Awt. kkMLkeAwt. {kt Lkk{ yufke Au. kkLk fnu yk i fkuR heku{hkku Lk nkku kuLku kU {kkuo suke nwt kkhe Wkh yrk Mkkkyuku Awt {kxu kkhu su RAk nku ku {khe kkMkuke kwt hkLk

  {kk, khu yu fLk fnu su u ykk {khe Wkh Mkk kknku kku {Lku yus hkLk ykkku, su sLkku {kt yLkwckLk fhu,{khu rMku WkkMk fhu ku sLk ykkuf{kt {LkkuktrAk rMkrLkukk{u yLku unLku ytku Mko kkkkuke {wk kRLku {wkLku kk{u

  yLku su WkkMk fhk{kt yMk{ko nku kku ku Vknkh yufk fheLku k kLku fhu kku ku k ktrAk MkwLku kk{u yuh {Lku ykkku. khu kkLku hkS kRLku kuLku hkLk ykwt

 • 7/28/2019 Vrat Katha

  7/148

  7e kfkkyku

  su yks rMkke ykhteLku u fkuR k {Lkw {khkkqsLkkuMku Mkrnk k{kt k fhu ku Mkuo kkukkLkk RrAk

  VLku y~ kk{u. yk kuf{kt k Mkuo RAk {LkkuhkLkukk{u yLku ytku {kuku y~ kk{u. e nwt k{khkufukrf [kurMkYku krk kRLku k{kuLku yrk ykLkt ykke.yke heku kkLk kfe hkLkLku kk{eLku yufke MkkkRLku ytkkoLk kR kR. kh kAe kkLku kk uku kkMku

  yu k fhkwt. krfk{kMke kk {wrLkykuyu k yu kfwO. ku rMkke ykhteLku yk kuf{kt yk kLke ]rk kRAu.

  eS {nkhks fnu Au fu {o k{kt k yu{ fkwt

  Au yufkeLkwt k y~ fhwt. ku rMk fk{, ku,kukrf Mktkte wtzk kx {Lk{kt kk uk Lkrn yLku unufheLku k fkuR wtzwt yk[h fhwt Lkrn, yu{ k{kt fkwtAu yLku yu k {ku s y{u k fneyu Aeyu suyufkeLku rMku Zkuh kt fhe Lkrn yLku yufkRrLkuLkk yknkhLkku kk fhu khu yu yufke Mkk[e yLkuku rLkk kku Zkuhkt fnuk. {kxu ku Mkuo yknkhLkku kkfhu kuLkwt Lkk{ yufke k fwO fnuk k yrkkhu RLkufw{kkuo kuzu yLku kkuk kkukkLkk ykLku k ? ku yufkeLkwt

  k k {ku Lk fnuk, {kxu yufkeLkwt k fhwt khukku yrkkhu RrLkuLku yknkh fhk uk Lkrn. yuwt kkth rMk{kt yufkh yku Au ku kzkh kRLku fhwt kku

 • 7/28/2019 Vrat Katha

  8/148

  8 e kfkkyku

  kuLke Wkh kkLk Mkk kk Au k su Zkuh kt fhukuu fheLku kkLk Mkk kkk Lkke yLku ukrk{kt su

  rLkhk{wk fnuk Au ku kku Mkk yk k hku Au {kxu yurLkhk fnuk Au {kxu ykku k RAk kku yues hkesu, suk ukrk{kt rLkhk{wkku Au ? kuwt s kkwt Au k yukk{kt rn{k nkhe Lkrn. yue heku su rn{k hkeLku suwt{kuhu fkwt kuwt yufkeLkwt k fhu yLku kkLkLke fkk

  fekoLkkrfu fheLku Mkktu yLku hkrkyu kh fhu kku ku kMkk[wt Au yLku k{kt kuLkwt s Lkk{ yufke fne Au. eeS {nkhksu MkMktrkSLkLkk ke fh{kt y.33 {ktyu k kuLkk kuLkk fukrf krkyku Mkkku yLku yufkeLkk

  kqsLk Mkrnk yu k fhkLke kkukkLkk ykrkkuLku ykkk ykkeAu yLku yk kwMkf{kt su yufkeyku, sL{k{e, hk{Lk{e,Lk]Mkn [kwoe, skkkokek, Strkfk kuhu kku yLkukuLke Mktrk fkkyku fnue Au ku {nkLk kLk khks Lkk{uAu ku{kt rMkkhke Au kus fkkyku Mktkuk{kt ue Au suke

  MkuoLku kt[k, Mkktk{kt Mkwk{ ku {kxu yk kwMkf kt[e,MkkteLku yu kku rr {ku fhk {kxu MkkkLk kRyuyue eLkhLkkhk uLkk [h{kt kkoLkkLke Mkkku rh{wAwt yus.

  e. kwhke Mk{e fuMkkkMkSLkks eMkr{Lkkhk

 • 7/28/2019 Vrat Katha

  9/148

  9e kfkkyku

  sL{kx{e k fkk

  wkx{ee fkk{kh {ke wk {kukk yufke ke fkk{kh e Vk yufkee k fkkkuk {kk w ke yufkee k fkkkuk {ke f] ke kxrk yufkee fkk{kwe sk yufkee fkk{ke rk yufkee fkkyk{fe yufke Vk we fkkVk f] k{ku[ee yufke[ik wk fk{k yufkee fkk

  [ikf] Yrke yufke k fkkik w {kurne yufke k fkkik f] yhk yufke k fkksuX w rsok yufkee k fkksuX r kure yufkee k fkk

  ykkZ w ue yufke k fkk uu kyuu k{u fnuk AuykkZ r fkr{fk yufkee k fkkk wr wkk yufkee k fkkk e y yufkee k fkk

  khk w (k{) rhoe yufkekf] RLhk yufkee k fkkykku wr kkktfwk yufkee k fkkykku r h{k yufkee k fkk

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  1213

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  11

  13

  14

  16

  18

  20

  22

  24

  26

  29

  31

  3335

  36

  37

  39

  42

  44

  44

  47

  49

  51

  53

  54

  yLkw{rfkMktk kus

 • 7/28/2019 Vrat Katha

  10/148

  10 e kfkkyku

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  3233

  34

  35

  36

  3738

  39

  40

  41

  4243

  44

  45

  46

  47

  47

  48

  49

  fkf w kure yufkee k fkk-yuu e{f t[f k fnu Aufkf r Wrk yufkee k fkk kkyrf w yufke ree k fkkyrf {ke f]k h{k yufkee k fkkkhk we kh khe k fkkwYk kh k fkk

  ]n [woe k fkkrSe k fkk (ywk k)wkoke rwt qs fhwtfkf Mk{ee fkk}rk t[{e k fkk t. 1

  }rk t[{e ke fkk t. 2ek k{e fkkyk ]eke k fkkrhkkee k fkkfkuh ke (hq{) fkk

  kRese fkkehe ke fkksk koe kSLfk khku ykX{

  e whwkkuk{ {kxkrke k (r krke k)kt[{e k fkkku{e y{ke k fkk

  57

  60

  60

  63

  67

  68

  73

  7880

  83

  89

  92

  9397

  100

  102

  103

  107

  109

  117

  119

  125

  127

  130

  136

  141

 • 7/28/2019 Vrat Katha

  11/148

  11e kfkkyku

  sL{kx{e k fkk (1)s{kx{e yohkrk kre ue - rwt {kuoh