vođenje projekata iz područja energetike i energetske

of 19 /19
5. Međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva 2017 Vodice, 29.03. - 31.03.2017. Prof. dr. Mladen Radujković Vođenje projekata iz područja energetike i energetske učinkovitosti

Author: others

Post on 14-Nov-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Osnove upravljanja projektimaVodice, 29.03. - 31.03.2017.
menadment)
Radujkovi M. , Sjekavica M. : Razvoj modela za poboljšanje uspješnosti upravljanja
projektom analizirajui rizike, promjene i ogranienja, Graevinar 2/2017
Što ukljuuje voenje projekta …..
Saeti opis ciljeva projekta, problema koji se rješava, potrebe ili ideje
vlasnika projekta, veza sa strategijom vlasnika projekta
Hijerarhijski grafiki prikaz komponenti koje ine sadraj projektne
isporuke (WBS)
(OBS)
sudionicima
rokovi
Plan nabave, opskrbe i logistike u projektu, angairanje dobavljaa i
izvršitelja
Prof. dr. Mladen Radujkovi
projektu
Analiza ogranienja pri izvršenju
Procesi i metodologija koja e se primjenjivati u upravljanja projektom, alati
Meunarodni standardi upravljanja projektom i dijelovi koji se koriste
Analiza i zakljuak najboljih praksi sa slinih projekata
Metode praenja kontrole izvršenja projekta, metrika, izvještavanje o izvršenju, trend prognoze, izvještaji o posebnim analizama
Nain komunikacije u projektu (interna i eksterna), rješavanje konflikata i sporova
Primjena informacijskih tehnologija i raunalnih aplikacija za upravljanje projektom
Postupak pokretanja projekta ili neke faze, postupak zakljuenja projekta
Nain i postupci administriranja i dokumentiranja u projektu
Drugo po potrebi
Tema 2. Voditelj projekta
Voenje projekata iz podruja
energetike i energetske uinkovitosti
Okvir – Zašto Upravljanje projektom
što je novo ? EU ……. JPrP uvodi se sukladno pravilima novog operativnog
razdoblja. Novi aplikacijski obrazac (dio A.4.)
PRILOG II.
VELIKI PROJEKT EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI
RAZVOJ / KOHEZIJSKI FOND : ULAGANJE U
INFRASTRUKTURU / PROIZVODNO ULAGANJE
projekta uz upuivanje na njegov tehniki, pravni,
financijski i administrativni kapacitet
potrebnog za provedbu projekta i navesti broj
osoblja s takvim strunim znanjem koji je dostupan u
okviru organizacije i rasporeen na projekt

UPRAVLJANJA PROJEKTOM GRADNJE
optimizacije utrošaka sredstava i vremena, te radi
zakonite i kvalitetne izvedbe graevine.
(2) Investitori koji se u smislu propisa kojima se
ureuje javna nabava smatrajujavnim naruiteljima,
obvezni su imenovati voditelja projekta u sluaju:
Konzultant ske usluge
drugih graevina ukupne investicijske vrijednosti
preko 10.000.000,00 kuna bez PDV-a.
2. ulaganja sredstava u izgradnju zgrada ukupne
investicijske vrijednosti preko 50.000.000,00 kuna
bez PDV-a.
zakonito i pravilno obavljanje poslova propisanih
ovim Zakonom.
privatne investitore koji imenuju voditelja projekta.
Konzultant ske usluge
najmanje 8 godina radnog iskustva na odgovarajuim
poslovima s obrazovanjem iz podruja arhitekture,
graevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva koja je
završila preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij
kojim se stjee akademski naziv magistar, magistar
inenjer ili koja je uspješno završila odgovarajui
specijalistiki diplomski struni studij iz navedenih
podruja kojim se stjee struni naziv struni
specijalist inenjer ako je tijekom cijelog svog studija
stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno koja je na
drugi nain propisan posebnim propisom stekla
odgovarajui stupanj obrazovanja i koja ima potrebna
znanja iz podruja upravljanja projektima.
Konzultant ske usluge
upravljanja projektima ako ima:
upravljanje projektom ili
obrazovnim programom koji ukljuuje najmanje 30
ECTS bodova iz podruja relevantnih za upravljanje
projektima gradnje.
programe iz stavka 2. ovoga lanka utvruje
ministar pravilnikom.
prema IPMA ICB
ZNANJA
kompozicija svih sastavnica i sposobnost primjene toga =
KOMPETENTNOST!!!!!!!!
KOMPETENTNOST
inicijativu, poetak, provoenje i završetak projekta
Elementi kompetentnosti u ponašanju (15) - bazirani na
opisima ponašanja te ukljuuju i vlastite stavove
Elementi kontekstualne kompetentnost (11) - opisuju koncept
projekta, programa ili portfelja i veze izmeu tih koncepata sa
organizacijom ili organizacijama ukljuenih u projekt
15
upravljanja projektima (prema ICB3)
Kompetencija je skup znanja, osobnog ponašanja, vještina i relevantnog iskustva potrebnog da se bude uspješan u odreenoj funkciji (upravljanje projektom).
Stjecanje kompetencije :
Školovanjem (ECTS
pojedinaca koji rade kao voditelji projekata.
Standard koji se koristi u cijelom svijetu. Prof. dr. Mladen Radujkovi
PROCES CERTIFIKACIJE
U Hrvatskoj IPMA certifikaciju provodi Hrvatska udruga za upravljanje projektima www.capm.hr
prema IPMA meunarodnom standardu
Prof. dr. Mladen Radujkovi
Dodatne informacije : [email protected] , [email protected]
ili za certificiranje [email protected]