vngdqkduyljmruwghwlphuhhqg nuviewer.webproof.com/pageflip/334/52161/files/dh-marts... · 2011. 3....

of 24 /24
Marts 2011 Personportræt     Den grønne købmand har været direktør i Planteskole- ringen siden 1993 og fylder 60 år d. 4. marts Side 21 ”Fashion Attraction” Gør dit havecenter til en anden oplevelse og behold kunder, der er på vej til kun at handle på nettet Side 16 Formland Spring Glade farver og optimisme var nøgleord på den store forårsmesse i Herning Side 12 Salen var fyldt godt op til Danske Havecentres Temadage på Hotel Svendborg d. 2. - 3. februar 2011 side 14

Upload: others

Post on 27-Jan-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • Marts 2011

  Personportræt     Den grønne købmand har været direktør i Planteskole-ringen siden 1993 og fylder 60 år d. 4. marts Side 21

  ”Fashion Attraction”Gør dit havecenter til en anden oplevelse og behold kunder, der er på vej til kun at handle på nettet Side 16

  Formland SpringGlade farver og optimisme var nøgleord på den store forårsmesse i Herning Side 12

  Salen var fyldt godt op til Danske Havecentres Temadage på Hotel Svendborg d. 2. - 3. februar 2011 side 14

 • � Danske Havecentre

  GART

  NERNES FORSIKRING

  GRUNDLAGT I 190

  8

  Spade 03022011.indd 1 15-02-2011 15:00:39

 • Kan branchen leve uden vikarer og hvordan lovliggør man sit havecenter?

  SYNSPUNKT

  Så er foråret kommet - i hvert fald ifølge kalenderen. Det meteorologiske forår lader vente på sig, hvilket meget let kan betyde, at højsæsonen igen i år bliver presset sam-men på tre måneder. Tre måneder, hvor 60-70 % af omsætningen skal presses igennem giver i de fleste ha-vecentre problemer. Man bør derfor som havecenterejer overveje at nytænke bemandingen i forårssæsonen.

  I andre dele af den grønne branche har man igennem mange år arbejdet med udenlandske vikarer. I dag hæv-der de, at det ville være umuligt at drive et gartneri eller

  planteskole uden udenlandske vikarer. Hvordan kan vi så leve uden? Den øgede konkurrence kombineret med stagnerende omsætning gør, at det er umuligt at have en høj fast bemanding bare fordi det er nødvendigt tre måneder om året. Re-sultatet er derfor for mange havecentre, at de ikke når det, de skal og får ikke fulgt op på tingene. En løsning på dette problem kunne være udenlandske vikarer fra Baltic Workforce, som står for alt det praktiske og sender en regning hver måned på kr. 90,00 pr. time plus moms. Man kan leje medarbejdere for minimum en måned på fuld tid. Vikarer i to eller tre måneder i forårssæsonen vil være den hjælp, der gør at nøglemedarbejderne kan koncentrere sig om kunderne i åbningstiden og skabe det personlige salg, som er så nødvendigt. Vikarerne får fyldt varer ind, prismærket, ryddet op, luget og fejet. For det enkelte havecenter vil det reducere omkostninger-ne ved at tilpasse behovet for medarbejdere, så det følger sæsonerne i havecentret - og med baggrund i de sidste to sæsoner kræver det en grundbemanding fra først i marts til slutningen af november, med en tillægsbemanding fra april til juni.

  Et af foreningens medlemmer blev noget overrasket, da han modtog et brev fra den lokale kommune først i januar måned, hvori det fremgik, at den virksomhed han har drevet igennem 25 år pludselig var ulovlig, og hvis han ikke overholdt det påbud, som ville gøre hans virksomhed lovlig igen, ville han blive idømt bøde med henvisning til, at der også kunne idømmes tvangsbøder. Danske Havecentre er ligeså chokerede over henvendelsen fra kommunen, som vores medlem. Det er uhørt, at man vil kriminalisere en person, fordi en kommune anlægger en betragt-ning med bagrund i planloven om, at nogle af de varer, der sælges i det pågæl-dende havecenter ikke er blevet givet en landzonetilladelse, på trods af, at amtet og naturfredningsstyrelsen i 2001 godkendte de selvsamme varegrupper. Hertil kom-mer, at den fortolkning, som kommunen anlægger varesortimentet i et havecenter, ikke tilgodeser den brancheglidning, der er sket gennem de sidste 50 år, hvilket er katastrofal for det pågældende medlem og hele branchen. Så godt som ingen af vore medlemmer beliggende i landzonen, har løbende søgt om landzonetilladelse til nye varegrupper, der skulle ind i sortimentet, og med baggrund i den retorik, som fremføres fra førnævnte kommune, vil det betyde, at så godt som alle have-centre beliggende i landzonen, driver en ulovlig virksomhed og ejerne derfor er at betragte som kriminelle. Det er min vurdering, at de af foreningens medlemmer, der ligger i landzonen, og som ønsker at bygge om, udvide salgsarealet, eller bare sikrer sig, at de driver en lovlig virksomhed, bør gå i dialog med deres kommune for at få udarbejdet en lokalplan for deres havecenter. På den måde kan man undgå misforståelser og langstrakte sagsbehandlinger , hvis man pludselig skal i gang med bygningsændringer, eller ønsker et varesortiment som landzonetilladelsen ikke gi-ver adgang til. Mange kommuner er faktisk forstående overfor, at havecentre har udviklet sig fra produktion til detail med alt det der følger.Per Boisen Andersen, redaktør. [email protected]

  Udgives af Danske Havecentre, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV Tel. 66 17 44 89 Fax 66 17 44 59 www.danskehavecentre.dk - [email protected] [email protected] Redaktion Per Boisen Andersen, ansvarshavende - Marianne Bachmann Andersen Tel. 62 29 26 26. Artikler i Danske Havecentre afspejler ikke nødvendigvis bestyrelsens holdning. Danske Havecentre udkommer 10 gange årligt. Abonnement: Danmark kr. 995,- + moms. Norge og Sverige d. kr. 1195,-

  Layout/tryk Grafisk Produktion Odense, Peder Skrams Vej 4, 5220 Odense SØ. Annoncer Annonceafdelingen, Holme Parkvej 389, 8270 Højbjerg Tel. 86 24 75 77 Fax 86 24 75 82 Finn Skovsgaard - [email protected] DH’s bestyrelse Jesper Nielsen (formand) Tel. 97 42 96 97 Fax 97 41 46 64 - Jørn Alstrup (næstformand) - Ulla Jensen - Niels Bergen - Henrik Houmann - Direktør Per Boisen Andersen Mobiltel. 22 30 53 89 Sekretariatet mandag-torsdag kl. 9.00-16.00 - fredag kl. 9.00-13.00 Deadline Annoncer og redaktionelt stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 11. marts 2011

  Kontrolleret af

  [email protected]

    4 �Grønnert�Debatten�om�Stjernekonceptet�fortsætter

  17 �Vinderne af Stjernekonceptet Se�de�mange�glade�vindere�og�deres�sponsorer

    6 �Set og sket Flotte�resultater�i�den�engelske�havecenterkæde�Nutcutts�Garden�centres

    8 �Nyt og Nyttigt Fortsætter�de�sidste�års�trend�”Grow�Your�Own”?

  13 �Nye æresmedlemmer Bent�Christensen�og�Flemming�Houmann�modtog�udnæv-nelsen�som�æresmedlemmer�og�Mogens�Sørensen�fik�”Det�grønne�blad”�overrakt�i�forbin-delse�med�Temadagene�d.�2.�–�3.�februar

 • � Danske Havecentre

  SET & SKETSET & SKET

  Tusind tak for sidst. Det var to pragt-fulde dage vi kollegialt havde sam-men i forbindelse med Stjernekon-ceptet den 2. og 3. februar 2011 på Hotel Svendborg. Jeg tror, vi alle føler, at vi virkelig fik noget med hjem fra alle de indslag, vi blev præsenteret for. Det er dejligt, at få sat ord på det vi alle arbejder med i hverdagen, nemlig medarbejdere samt gæster og fremtiden.

  Tillykke til de vindere i de for-skellige kategorier. Vi ved selv fra sidste år, hvor meget det betyder at vinde en kategori, det er en utrolig dejlig fornemmelse. Jeg fø-ler dog stadigvæk ikke, at bestyrel-sen helt forstod min kritik af Stjer-nekonceptet i forrige nummer af Danske Havecentre. Citat begyndt: ”Vi mener, at individuelle vurderin-ger skal være med til at højne alle

  og ikke promovere den enkelte”, citat slut. Undskyld – det er anden gang, der er uddeling i forbindelse med Stjernekonceptet. Jeg troede, at man havde lært af første Stjer-nekoncept uddeling, netop det jeg skriver i citatet – at højne alle og ikke promovere den enkelte.

  Der skal et vist mod til at skrive det jeg gør, men jeg mener det sgu. Jeg bliver helt dårlig på bran-chens vegne, når jeg besøger Tan-tes Have og ser de mange priser, der hænger der, for et år – ikke at Michael ikke har et af de flotteste havecentre i Danmark, for det har han, men princippet, at det skal komme så mange til gode, det er det jeg har ment hele tiden. Besty-relsen ønsker, at der bliver en stør-re opbakning til Stjernekonceptet. Så skal det da også være opnåeligt

  for flere at vinde og altså en slags begrænsning for de få. Jeg er ud-mærket klar over, at det kan være svært at bedømme til alles tilfreds-hed. Vi har været godt tilfreds med vores bedømmelse, men jeg føler alligevel, at der mangler en faglig gartner sammen med Eve Tigwell, så hele Eves ”forherlighedsprincip-per” ikke alene skal ligge til grund for bedømmelsen, men at også det mere rationelle og praktiske skal være til stede, også for at vi kan overleve. En dansk gartner sammen med Eve Tigwell kunne være Marianne Bachmann Ander-sen og så vil min kritik forstumme, for så vil den faglige kompetence være til stede og Per Boisen An-dersen kunne fritages for det el-lers tiltænkte job, at køre med Eve rundt.

  I vores firma gør vi alle det vi er bedst til – vi har ikke råd til andet.

  Det er dejligt at tænke på, at om føje tid vælter gæsterne ind i butikken. Jeg føler faktisk allerede, nu hvor sneen er væk, at kunder-nes smiley vender opad, altså er glade, også på vores vegne. Per Boisen Andersen efterlyste i sidste nummer af Danske Havecentre, at vi burde være bedre til at fortælle positive historier. Jeg håber du sy-nes, at min kan bruges.

  God forårssæson.

  Per JensenGug Anlæg & Planteskole A/S

  Deadline for indlæg til marts måneds talerør – ’Grønnert’ er mandag d. 21. marts 2011 til [email protected]

  MedleMMernes synspunkt Per Jensen, Gug Anlæg & Planteskole A/S

  Det har fra start været DH’s besty-relses intention, at Stjernekoncep-tets formål skal være at forbedre og højne kvaliteten af DH’s butik-ker. Bestyrelsen har ikke ønsket at skabe en intern konkurrence.

  Eve Tigwells systematiske og vægtede vurdering af alle områ-der i butikken, også de forhold der vedrører indtjeningen i de enkelte havecentre, er det bedste værktøj vi har kunnet finde. Eve Tigwells baggrund er faktisk en gartnerud-

  dannelse og plantekvalitet vægtes jo også ekstra højt i bedømmelses-skemaet.

  Formålet med at Per Boisen føl-ges med Eve rundt på hendes tur, er først og fremmest at kunne assi-stere de havecentre, der måtte øn-ske hjælp til oversættelse af Eve’s kommentarer. Ideen er så, at mens Eve er i gang med at bedømme et havecenter, har Per mulighed for at foretage medlemsbesøg i området, hvilket er et ønske, der

  ofte nævnes i forskellige sammen-hænge.

  Hvis vi skal bevare troværdighe-den i projekt Stjernekoncept, skal vi bedømmes ens og priserne skal uddeles på baggrund af denne bedømmelse. Hvis vi begynder at fifle med pointene eller begynder at sætte loft på, hvor mange priser et enkelt havecenter må modtage, og derefter giver priser til havecen-tre der bliver nummer to eller tre, mister vi troværdigheden. Jo flere,

  vi bliver i Stjernekonceptet, des bedre bliver priserne fordelt og flere vil kunne få den markedsfø-ringsmæssige gavn af at have vun-det i en kategori.

  Den markedsføringsmæssige værdi af Stjernekonceptet skal jo bruges udadtil og ikke internt i branchen, vores største konkurren-ter er trods alt dagligvarehandlen og byggemarkeder og ikke vores kollegaer i DH.

  Danske Havecentres (DH) bestyrelses kommentar til Per Jensens indlæg

 • Danske Havecentre �

  Staudegartneriet | Juelsmindevej 44 | 5463 Harndrup | tlf. 22 16 24 86 | fax 64 88 12 67 | [email protected]

  Prøv vores 13 cm koncept• fyldige planter

  • større jordvolumen

  • bedre holdbarhed

  • kun 8 stk. pr. kasse

  • kun to stregkoder – én for krydderurter og én for stauder

  • alle planter koster det samme kr. 11,00 – eller lad os blande en container til en god pris

  • 11,5 cm stauder

  • 11,5 cm Hebe (grønne)

  • 13 cm Heuchera ca. 30 forskellige

  • 13 cm Totalkoncept

  • 13 cm krydderurter

  • 11,5 cm viola fra koldhus klar ca. 1. marts

  • 2 liter pæoner 16 sorter

  Vi kan levere

  A5 skilte

  til det hele

 • � Danske Havecentre

  SET & SKET

  I 2007 solgte Notcutts deres pro-duktion af planter til John Woods. Derefter købte de seks havecentre i 2008 for at forøge deres antal af butikker til i alt 19. Fortjenesten opgjort pr. august 2010 var på 4,6 mio. £ - et resultat, der for tre år siden kun var på 72.000 £. Fra 2007 og til 2010 er omsætningen i kæden steget fra 36 mio. £ til 60 mio. £. En væsentlig årsag til, at det er gået kæden så godt skyldes Andy King. Et havecenter skal være i nærheden af, hvor kunderne be-væger sig. At være placeret i nær-heden af et butikscenter er rigtig fint. Jul i Notcutts Garden Centres

  fylder meget, men Andy King er ikke bange for, at det overskygger salget af haverelaterede produkter. Han mener også, at det er nødven-digt for detailbutikker at være on-linebutikker samtidig med at være en fysisk butik – det sker også for andre specialbutikker og deres on-line salg er stigende. Indførslen af et såkaldt Loyalty Card med et stort fordelsprogram for 10 £ pr. år har helt klart været medvirkende år-sag til succesen. At tilbyde poten-tielle butikker Franchise er et andet emne, som man arbejder med for at øge omsætningen. Havecen-trene vil fortsat øge deres sorti-

  ment af andre varer, end de tradi-tionelle og det skal være med til at holde en stabil kundestrøm og omsætning. Flere af medlemsbu-tikkerne i kæden oplever konkur-rence af andre havecentre, som opstår i geografisk nærhed. Her mener Andy King at loyalitetspro-grammet er med til at holde på

  kunderne. Viden, gode tilbud, til-lægssalg, kvalitet og god service kombineret med stærk styring af havecentrene er vejen frem. Med en strategi om at optage nye ha-vecentre og udvide aktiviteterne, er Andy King sikker på succes i fremtiden.

  � Horticulture�Week

  Seks nyheder fra HollandQuercus bimundorum ’Crimson Spire’ modtog guld og skulle udmærke sig ved at være søjleformet og få flotte rødlige blade. Sorten stammer fra USA og skulle være helt meldugsfri.

  Sorbus aucuparia ’Fingerprint’ modtog guld samt prisen for bedste nyhed. Ligner ’Fastigi-ata’, men endog mere kompakt og langsomtvoksende. Er fri for skurv og beholder de smukke grønne blade længe. Får oran-gerøde bær.

  Ilex crenata ’Allgold’ vandt sølv og er en meget kompakt og langsomtvoksende type. Blade-ne er limegule og brændes ikke af solen.

  Rudbeckia ’Dublin’ er en af i alt tre nye kompakte Rudbeckia, som udmærker sig ved kun at blive 50 – 60 cm høje. De er fuldt vinterhårdføre. Vand en sølvmedalje.

  Abelia ’Pinky Bells’ bliver 60 – 80 cm høj og har relativt store lilla blomster og skinnende grønne blade. Er rimelig vinter-hårdfør. Planten vandt bronze.

  Thuja plicata ’Kager’s Beauty’ har en kompakt og overhængende vækstform med flotte grønne nåle, der om vinte-ren skifter til bronzefarve. Vokser langsomt og vil efter 10 år fylde 80 cm i højden og godt 1 m i bredden. Planten vandt bronze.

  Nu kan kunderne selv designe deres orangeri. I forbindelse med

  Julianas Botanica serie, kan man på et modul på deres hjemmeside selv udtrykke sin havedrøm. På den måde kan man selv indrette sit drivhus. Juliana har også et an-

  Dansk Planteskoleejerforening    er blevet til    Danske PlanteskolerDanske planteskoler er det nye navn for brancheforeningen af produktionsplanteskoler. På gene-ralforsamlingen d. 19. januar 2011 valgte medlemmerne at bakke op om forslaget og det nye logo for den 112 år gamle organisation. Danske Planteskoler har nu fokus på såvel erhvervspolitik som på faglige arrangementer og en over-

  ordnet markedsføring under over-skriften ”Vi planter os til et grøn-nere og sundere samfund”.

  Andy King skaber flotte resultater i havecenterkæden Nutcutts Garden Centres

  Nyt fra Juliana det produkt, der er ganske nyt. Al-lux pakkepostkasse, der kan mod-tage internetkøb og andre pakker, når man ikke selv er hjemme.

  Pakkepostkasserne er stilfuldt udført i et

  praktisk design og kan mod-tage de fleste

  a l m i n d e l i g e pakker. Postkas-serne har rukol-ås. Se mere på: www.juliana.com

 • Danske Havecentre �

  Vi sætter service i højsædet

  Vi er også stærke i udvalgte stue- og udplantningsplanter, spørg bare...

  Altid stort udvalg og spændende nyheder

  Kvalitetsprodukter til lave priser

  Egen transport- og lagerafdeling

  Vi mixer dine produkter på containeren som du ønsker - grAtis

  Se mere på www.dan-elite.dk

  Nyhed

  NyhedFarvet dækbark – 9 forskel-lige farver til kreative grønne anlæg og dekorationer.

  DelikatesseTørrede blåbær, tranebær og mandler i eksklusiv emballage – lige til at sætte på bordet.

  Nyt, spændende gourmetkoncept – “Homegrown Mushrooms®”

  Vi har de sunde,populære juicer og marmelader.

  Alle er velkomne hos Dan·Elite og the Old Fruit garden

  Nyhed

 • � Danske Havecentre

  NYT & NYTTIGT

  BUGA 2011 ligger ved RhinenDen store tyske have eller par-kudstilling er i 2011 placeret i Kob-lenz ved Rhinen. Der er 650 km fra den dansk-tyske grænse og du kan tage turen flere gange i løbet af 2011, for udstillingen varer fra 15. april – 16. oktober. Man har valgt at udsmykke hele tre forskellige lokationer – i alt 48 ha i byen Kob-lenz, der er en gammel romersk by

  med store vindyrkningstraditioner. Der er flere danske busselskaber, der arrangerer ture til udstillingen og andre besøg i området. Du kan også selv arrangere turen. Få hjælp og inspiration på hjemmesiden: www.buga2011.de

  Hvornår skifter trenden med ”Grow Your Own”?Alle nye trends har en op og ned-adgående kurve. ”Gør det selv” i haven har måske allerede toppet, så hvad skal vi gøre for at være

  parate til næste nye trend – og hvilken bliver det? Den engelske konsulent Leslie Kossof mener, at trenden er på vej til at blive en

  vedvarende sællert. Er man dygtig nok til at integrere gør det selv i alle dele af ens havecenter, vil det appellere til kunderne og resul-tere i succes. Årsagen til hendes vurdering er: mængden af penge, som kunderne ønsker at bruge er i deres bevidsthed mindre og det vil forholde sig sådan længe. Dem, der har eller får penge vil fortsat bruge dem med en større grad af fornuft og overveje deres for-brug. Vi har alle brug for føde, og mange ønsker at have kontrol og aktivitet forbundet med deres liv. Det er observationer, som gælder i alle lande nærmest på verdens-plan. Denne dagsorden peger di-rekte hen mod ”Grow You Own” bølgen.

  Leslie Kossoff mener, at de nye interessante kunder er dem, der bor i byen. Gårdhaver og altaner skal udstyres med hængende

  grøntsagsdyrkning, krukkedyrkning og alle former for gør det selv udstyr, så de også bliver miljø-mæssige og økonomisk bevidste omkring deres handlinger. Lyt til dine kunder og indret spændende displays så kunderne fortsat finder det spændende at handle hos dig, når de skal dyrke selv.

  Find selv den næste trend! Så-dan lyder hendes udfordring, for trends kommer ikke af sig selv – de skabes. Behovet ligger allerede hos forbrugeren, det gælder blot om at lave en strategi for, hvornår og hvordan man introducere en ny trend. Ved at samarbejde med an-dre, vil man som kæde eller orga-nisation kunne skabe trenden, der afløser ”Grow Your Own”.

  � Kilde�GardenRetail

  Forårets plantetrend:  Blomsterne indtager boligenIfølge trendforskerne handler det i 2011 om at kombinere det nyttige med det skønne, og hvor findes det match bedre end hos planter? Når forårets plantetrend, Modern Bloom, holder sit indtog i boligen vil planter optræde som farverige og dekorative indslag

 • Danske Havecentre �

  Glibstrupvej 26, Lyne · 6880 Tarm · Tlf. 24611613 · Fax 75250418

  Roser, hæk og læplanter i god dansk kvalitet

  Send en fax eller mail til [email protected] og få

  tilsendt forårets beholdningsliste. Vor målsætning er, at kunne

  levere danskproducerede kvalitetsplanter til en god pris.

  Vi er lige nu i gang med et spændende generationsskifte.

  Etik og æstetikAnja Bisgaard Gaede, er trendredaktør hos pej gruppen og arbej-der til dagligt med nye trends og tendenser fra interiørverdenen.

  • Forbrugerne længes efter skønhed og er på vej væk fra etikkens strenge vej. De bevæger sig nu hen imod de mere æstetiske og nydelsesbaserede værdier, men tør ikke slippe fornuften helt.

  De gennemgående farver i plantetrenden er blå og grøn sam-men med blossom eller lyserød. Når du jonglerer med farverne derhjemme, er det vigtigt, at der er balance mellem plante og underlag. Er der fx fuld knald på farverne, skal skjuleren, fadet eller krukken være neutral, hvorimod grønne planter gerne må peppes op med farvede eller dekorerede underlag.

  Planteforslag til Modern Bloom-plantetrenden:CampanulaKrokus (Crocus)Hortensia (Hydrangea)Jasmin (Jasminum)Brændende kærlighed (Kalanchoe)Pletter i luften (Muehlenbeckia)Musehaleaks (Peperomia)Rose (Rosa hybrid)Perlehyacinth (Muscari)

 • 10 Danske Havecentre

  Tekst og foto: Marianne Bachmann Andersen

  Februar er måneden, hvor messer spår om fremtidenFormland Spring 2011 spreder budskabet om optimisme i de-tailbranchen. Med muntre farver, humoristiske indslag og produkter til fornuftige priser tror udstillerne på en god 2011 i efterkrisens slip-vind.

  Noget for enhver smagMan går ikke gennem Formland med et tydeligt billede af, hvor-dan detailhandlen kommer til at se ud de næste 12 måneder. Der er mange vidt forskellige bud på, hvad der bliver HOT. Og så afhæn-

  ger det jo af, hvad øjet ser. Min dagsorden gik ud på at få af- el-ler bekræftet om gul og orange bliver de nye farver. Mange me-ner det faktisk! Sidste års trend fra PEJ-gruppen med titlen HAPPY er måske først i år trængt helt igen-

  É Flower Factory er et resultat af Anette Eckmanns trendsættende udstilling, hvor Flora og Fauna er overskriften. Inspirationen kommer fra blomsternes gudinde Flora, mens en anden del af udstillingen bar præg af kranier, insekter og udstoppede dyr.

  Ç Det HELT nye er farvet tape, som bliver brugt til og i buketter og sammenplantninger

  É Albertines Hortensia hitter med serier af Grow Your Own produkter, hvor både frø, jord og plantebeholdere er inkluderet

  Ç Den nye serie Herbs fra Albertines Hortensia er populær og firmaet har en stor efterspørgsel på de romantiske produkter til havens gøremål

  Å Indretningsarkitekten Mille Fly og reklamefotografen Sofie Helsted havde endnu engang sammensat produkter fra udstillerne i et meget stort inspirationsområde. Forskellige udtryk med tidens farver og produkter gav mange gode input til nye måder at sammensætte produkter

  Å Et er sikkert – den knaldrøde farve går igen næsten alle steder

 • Danske Havecentre 11

  www.fausol.dk · metalvej 7 · 4000 roskilde · 7027 2950

  Få det storeFausol varekatalogtilsendt

  Hornum®PlænegræsEn ny serie kvalitetsfrøi 1 kg kartonog 3 kg poser

  2011 NyhederPlænegræs

  Gi’r dig sunde ogglade planter !

  nem til forbrugeren. I et parallelt spor er der masser af romantik og pastelfarver til både ude og inde. Naturen er helt klart et element i langt de fleste nye ting. Også ud-stillere benytter sig af, at rustikke træstubbe og uslebne brædder er

  sagen. På den måde, vil der være noget for enhver at komme efter.

  Meget at berette og viseMed kameraet indstillet til foto-grafering i messelokalerne er her et ganske snævert udpluk af de

  Å Vend verden 90 grader og hæng spande op som reoler

  É The-firmaet Bohea sælger malaysisk te. Udover deres serie af aromateer og iste, har de en serie af Garden Teas, som kunne være oplagte på hylderne i dit havecenter. Det er ublandede sorte teer fra nøje udvalgte tehaver. Se mere på www.bohea.dk Ç

  Kaffe på den nemme måde. Coffee Brewer fra

  Growerscup.dk brygger 0,5 l kaffe i en engangspose.

  Kaffen er forseglet i posen, der nemt fyldes med varmt

  vand. Derefter filtreres kaffen til direkte brug. Helt eminent til en tur i haven

  eller skoven. ”Spejder” udgaven har en vejledende

  udsalgspris på 15 kr. pr. pose. Se mere på www.

  growerscup.dk Ñ

 • 12 Danske Havecentre

  rigtig mange indtryk på messen. Selvom man ikke er på jagt ef-ter nye leverandører, er der rigtig mange udstillere, der gør meget ud af at udstille og inspirere deres butikker til at sælge varer. Form-land er helt klart et godt sted at bruge en dag på at forny have-centrenes indretning og udstilling i den kommende sæson. Skulle

  der derfor være nogle, som gerne vil se alle billederne, som jeg tog, er I velkommen til at henvende jer til mig.

  Modemessen i Bella CenteretSamtidig med Formland Spring, afholdtes modemessen i Køben-havn, hvor Bella Centeret husede CIFF. Set med ”havecenterøjne”

  bar modemessen præg af, at der er natur, bedstemorsblomster og hjemmestrikkede trøjer, huer m.v. Af enkelte spændende produkter kan nævnes det norske regntøjs-firma Blæst by Lillebøe, hvor der er kræset for detaljerne og anvendel-se i deres serie af regnfrakker og støvler. Den danske distributør er: Depart ApS www.depart.dk

  Til børnene har nordmændene opfundet waders i gennemført og afprøvet kvalitet med dekorative motiver. Den danske forhandler er: www.sitbag.dk og du kan se produk-terne på: www.barnevaderen.no Der findes flere unikke børnetøjs-mærker, der egner sig til salg i havecentrene – et af dem kunne være Wheat. Se www.wheat.dk

  13.530 besøgende i dagene 3. – 6. februar.

  4.880 forskellige forretninger besøger messen.

  Nedgang på 1.357 besøgende og 5,9% lavere antal forretninger

  sammenlignet med messen i 2010.

  Op mod 650 udstillere på 70.000 m2.

  FAKTA om Formland Spring 2011

  É Madleys står for romantik med et stort udvalg af lækre Home and Garden produkter

  Å Klinta og Co er svensk. Med en blanding af egne produkter og et udvalg af engelske eksklusive produkter, er der grundlag for et varierende udvalg til mange specialbutikker=havecentre. Prøv f.eks. massagelys, der er helt naturligt fremstillet og fås med mange forskellige dufte (fornuftige udsalgspriser). Den danske medarbejder anbefaler desuden at besøge ejeren, Lisa Stevens butik i Höör i Sverige. Se mere på www.klintaco.se

  Å Nyt fra Bonfire er et bålfad på ben. Derved udvides anvendelsesmulighederne væsentligt – også for kogegryden og panden, som ikke længere behøver et fast etableret bålsted

  Ç Praktisk kvalitetstøj til ude og inde fra WheatÇ Barnevaderen fra Norge

 • Danske Havecentre 13

  TEMADAGENE

  Bent Christensen, Bo Grønt Dronninglund.

  Flemming Houmann, Skrædderbakkens Havecenter - her overrakt til sønnerne Carsten og Henrik.

  Det grønne blad blev givet til Mogens Sørensen, Weibull.

  Nye æresmedlemmer i Danske Havecentre

 • 14 Danske Havecentre

  Et alsidigt opbud af foredragsholdere satte gang i mange tanker hos de knapt 100 deltagere på Danske Havecentres Temadage. Denne gang var rammen Hotel Svendborg, hvor der var plads til alle. Denne artikel er et forsøg på at opsummere indholdet hos foredragsholderne. Læsere, der deltog i dagene kan genopleve indlæggene, mens dem, der gik glip af dagene, kan blive inspireret og så huske at melde sig til arrangementet til næste år.

  Sulaima GouraniDanskIsraelsk peptalker med mange argumenter for at gøre meget for at holde på de kunder, du har – ikke kun at skaffe nye. Hvornår har du sidst fået service i en detailbutik? Vores forventninger til, hvilken oplevelse vi får i butikker er ikke særlig høje. I specialbutikker, som havecentre og planteskoler hører under, vil mange kunne yde en særlig service. Adgangsbilletten er annoncer, indgangspartiet og de varer, der er i butikken. Derefter gælder det om at lave en individuel oplevelse for ALLE kunderne. Det vil være fint at RØRE lidt ved kunderne og have en adfærd, der

  gør dig til én af de mennesker, som kunderne har haft berøring med i denne uge – måske har kunden nemlig ikke berøring og dialog med andre end dig? Sulaima er træt af LEVERPOSTEJ og vil så gerne kunne se forskel på butikkerne. Vil gerne have os til at opfatte vores kunder som medlemmer, partnere eller kollegaer. Vores kunder vil ikke ”sælges til”, de vil have viden og ekspertise. Giv den væk gratis og slå på det! Vær med i en kæde, men vær en individuel butik med egen sjæl. Det skal være ægte, autentisk og personligt.

  Service-strategiHar din butik en sådan? Nej, vel! Sulaima mener, at det er noget af det vigtigste at få diskuteret med sig selv. Kunderne gider ikke blive modtaget af en telefonbesked om at taste 1, 2, 3, 4 eller flere for at få information. Det går ikke, at vi fjerner os fra kunden og gør vores butikker til supermarkeder, hvor der ingen service er. Det er nye tider og der skal nye metoder til. Leg selv kunde i jeres butikker og sørg for, at det I forventer også er det, som kunderne får. Som nøgletal gælder, at en forbedring på loyaliteten hos kunderne på 1% giver 3% på bundlinjen. Spørg dine kunder, om de er tilfredse, og om de vil anbefale dig til andre. Ansæt medarbejdere, der har attitude – ikke ”leverpostej”. Sørg for at den følelsesmæssige intelligens (EQ) er høj hos dine ansatte, for de 20 – 30 årige kunder forventer en involvering i deres liv. Vær konkret i dit budskab. Eks. ”Vi

  hjælper” – husk på reklamen fra BIVA. Tænk på bamsekonceptet ”Build a Bear” – det er virkelig kundeinvolvering. Lad kunderne komme og klage og vær´ GLAD. 96% af de utilfredse kunder klager nemlig ikke! Det gælder ikke om at lade kunderne få ret, men bed dem om at engagere sig i salget og få dem til at byde ind med, hvad de synes er rimeligt som kompensation – det ender ofte med at være de kunder, der anbefaler allerflest nye kunder til dig.

  ”De eneste, der går af sig selv er kunderne”Således indledte John Bratting Harmsen, der i fem kvarter fortalte uhyggelige historier om købsoplevelser fra det virkelige liv. Oplevelser, hvor man ryster på hovedet,

  men godt er klar over faktisk sker. John havde også lige nået at være i hele to havecentre inden, han skulle underholde os. Begge steder

  kunne han gå alt for lang tid, inden han blev kontaktet af en sælger. Som ”Mystery Shopper” er han vant til at tjekket butikkers evne til at servicere de kunder, der har valgt at besøge deres butikker. Han tæller ”hits”, hvor det kunne have været muligt for ekspedienterne/sælgerne at kontakte ham for et salg. Trods mange mulige henvendelser, oplevede han ingen, da han gik i havecentrene. Måske begår vi den fejl at have ansatte, der kan en masse om de produkter, som vi sælger, men er dårlige sælgere? Han berettede også om de oplevelser, som venner og bekendte har med køb af forskellige produkter. Et godt eksempel er vennen, der havde fået en utrolig dårlig betjening, da han købte en bil. Han berettede højlydt om episoden til et selskab, hvor mange lyttede. Da John efterspurgte, hvornår det var sket, svarede vennen, at det kunne han ikke lige huske, men det var måske 15 år siden!

  3/11 reglenSom mennesker husker vi de gode historier og nævner dem tre gange. De dårlige historier fylder så meget, at vi gennemsnitligt beretter dem hele elleve gange! Ønsker vi flere kunder i vores butikker er det altså hårdt arbejde, hvis der er mange med dårlige historier, der bliver udbredt så mange gange.

  Bliv vred sammen med kundenEn god øvelse er at sætte sig over sammen med kunden, der kommer med en defekt vare. En cykelhandler har lige solgt en Kildemoes cykel til en

  dame, der returnerer efter få minutter med samme cykel – nu med flade dæk! Cykelhandleren bliver vred med kunden, griber røret og vil ringe til Kildemoes fabrik

  ”KÆMP IKKE FOR AT FÅ NYE KUNDER – HOLD FAST PÅ DEM, DU HAR, SÅ

  KOMMER RESTEN AF SIG SELV”

  Bevægende Temadage på Hotel Svendborg d. 2. – 3. februar

  TEMADAGENE� 2.- 3. februar 2011 på Hotel SvendborgTekst og foto: Marianne B. Andersen

 • Danske Havecentre 15

  for at få fyret den montør, som har samlet cyklen. Kunden synes det er lige overdrevet nok og er fantastisk tilfreds med at få cyklen lappen i løbet af den næste time. John selv har købt en dyr vandkoger, som han skal blære sig over for vennerne med, men kontakten knækker af, da han skal koge den første kedel vand. Han returnerer varen hos Elgiganten og bliver ekspederet af den samme sælger, som dagen forinden havde solgt ham kedlen. Ekspedienten beder om hans kvittering! Siger at det er underligt, for der er aldrig reklamationer og at han selv har én, der fungerer perfekt! Som kunde, bliver man ikke mindre vred over den defekte vare og mon ikke der går lang tid, før John handler her igen?

  HV- spørgsmålStil aldrig kunder spørgsmål, som kan give svaret NEJ. Brug spørgeteknikker, der starter med hvilke, hvad, hvor, hvem, hvorfor. Spørg ikke om de skal have hjælp – spørg, hvad du kan gøre for dem. Tal eventuelt kunden efter munden med papegøjemetoden. Eks. konen er sur. Sig sur. Hun svarer sur fordi hendes kollegaer er syge og at der ingen hjælp er. Sig hjælp. Stille og roligt vil samtalen udmunde i en opklaring af, hvorfor hun er sur og at det ikke skyldes dig og de rammer, som i står i, men at årsagen er en hel anden. Nu er konen ikke sur længere! På lignende

  vis kunne John fortælle hvordan forskellige salgssituationer kunne opstå og gennemspilles, så den samlede oplevelse blev positiv – eller negativ.

  FFUEn anden interessant pointe, som John frembragte var Fakta Fordel Udbytte. Han gav et eksempel på, hvordan han skulle købe en ny madras. Som kunde var han mest interesseret i at vide, hvilket udbytte, som han kunne få ud af købet (god søvn). I stedet for oplyses han

  om hvor mange fjedre og hvilken latex topmadrassen er lavet af. I et havecenter oplyser vi ofte om, hvor hårdfør planterne er, men hvilket udbytte har kunden af det? Måske skal vi infor

  mere mere om, hvilke oplevelser, kunderne vil få, hvis de køber de pågældende planter?

  Den frodige haveMarieLouise Veber Paustian er autodidakt haveelsker og en omvendt én af slagsen. Hendes mor har altid elsket haven – og datteren hadet den, da hun var barn. Nu er hun selv voksen og har seks børn. Mon hendes børn også hader haven? Selv har hun sat sig ind i planternes indbyrdes samspil og udtryk. Som skribent for Alt om haven besøger hun mange haver og deres passionerede ejere. Hun deler derfor gerne ud af de erfa

  ringer som hun nu også selv har erfaret fra sine egne projekter. Med bogen ”Den frodige have” har hun ofte fortalt glade haveejere, hvad der kan gøres for at få endnu mere glæde ud af at være haveejer. Hendes forkærlighed for især roser er stor, men også Rhododendron og stauder er vigtige elementer i haven, hvor også større træer og specialiteter er med til at skabe rammen. MarieLouise er aktiv i Det Danske Haveselskab, hvor hun er med i Åben Have projektet og hjælper til med at arrangere ture til plantemarkeder i bl.a. Tyskland. Hendes berøringsflade med haveejerne er med til give havecentre og planteskoler kunder – kunder der skal kunne mærke en forskel, når de dukker op for at få yderligere vejledning i at skabe små paradislignende oaser hjemme i haverne.

  Et rigtigt energibundt fra HerningHar du ikke mødt Gitte Hornshøj før, skal du benytte dig af lejligheden, hvis den byder sig! Med en ualmindelig hjertevarme mødte

  hun en stor flok halvtrætte tilhørere efter en hel dag med masser af nye indtryk. På bedste jyske moderlige måde blev vi indviet i hendes tidligere og nuværende liv med høje kassekreditter, stifttænder og 95 kg! Hun har prøvet mange ting og har en holdning til, at god opførsel er meget vigtig. Hvordan man lærer god opførsel er ofte et godt spørgsmål, for den er ikke medfødt. Nogle af hendes pointer var:• Kom til tiden• Giv en velkomst med

  positive forventninger• Indtag Chaplin benstilling• Informér så der ikke er noget,

  der er hemmeligt• Sørg for at ”indånde” – hav takt

  og tone og en positiv attitude

  Væk med ”de nedgroede negle” som altid kun går efter at finde fem fejl. Er der sådanne medlem

  ”Kunderne skal føle sig vigtige.

  Husk de 20 første sekunder, de 20 første cm (ansigtet), de 20 første ord og de 20 første skridt”

  TEMADAGENE

  ”Ris er noget, man spiser – ros

  er noget man gir´”

 • 16 Danske Havecentre

  mer i familien, så lad være med at invitere dem!Gitte er et fuldt engageret menneske med en evne til at tale endog meget stærkt. Med morsomme indslag og beskrivelser af hende selv i pinlige situationer, gav hun os en oplevelse af, hvor vigtigt det er at tage os af hinanden på en god og anstændig måde. At god opførsel er helt gratis og en sikker vej frem – også for vores børn og børnebørn!

  Fremtiden ifølge Johan Peter PaludanDen truende fremtid k de gode gamle dage. Vi tilhører én af de allerbedste brancher, når det gælder fremtiden. Således indledte Johan Peter Paludan, der som privatperson både har kone og have, hvilket afstedkommer adskillige besøg til planteskolen. I fremtidsforskningsverdenen opererer man med megatrends og deres indvirkning på forskellige forhold. Johan Peter Paludan gav sit bud på, hvilken fremtid de danske havecentre og planteskoler vil møde.

  Forkælet vi er et rigt samfundFortravlet vi arbejder fra tid til

  opgaveFor dovne convenience er et nyt

  dansk udtrykForvirret vi lever i et multime

  diesamfund med mange valgForarget vi er den politiske for

  bruger og vil vide, hvordan varerne er fremkommet

  Forbeholdne vi frygter det nyeForskellige segmenter opløses,

  ingen er ”ens” mere

  Fortrolige al digitalt er vi med påFor få det er en kendsgerning, at

  der i fremtiden vil være for få til de mange, der skal have omsorg

  1. VidenUddannelse, større krav om refleksion. De sociale medier spiller en stor rolle. Wikepedia er et eksempel på, at alle filtre er slået fra. Al information er tilladt, kun den skjulte viden har værdi, for resten har de andre også!2. Ny teknologiRFID, sensorer ”vand mig”, Google 3D, husstandsvindmøller, skab din egen personlige plante ved hjælp af bioteknologi og overlappet mellem den fysiske verden og nettet.3. AccelerationGenopfind haven, lav haveleasing, brug og smid væk haven, spar tid og få færdige planter – naturen er for langsom. En modreaktion mod acceleration er slow gardening.4. HyperkompleksitetSamfundet er komplekst i forskellige områder. Kultur, økonomi, politik m.v. Når noget bliver hyperkomplekst, vil analyser af alle komplekse områder skulle resultere i, at vi kan vurdere situationen og give de rigtige svar – en umulig opgave!5. GlobaliseringVi er alle fælles om de samme typer haver6. KommercialiseringVed at assistere staten, skab grønne rum i fællesskabet, realisér drømmen om en Havemand7. Økonomisk vækstMobilen er livsnødvendig, herlighedsværdier og oplevelser vil skabe økonomisk vækst. Det skal være nemt at gå i haven, økologi, socialt liv, sundhed. Haven konkurrerer med udestuen og det nye køkken.

  8. DemokratiseringDe rigtige varer, vil om 10 år transformeres til stangvarer i supermarkederne. Find hele tiden de nye unikke varer.9. PolariseringDe billigste varer og de eksklusive sælger – den bløde mellemvare er den, der har det sværest.10. ImmaterialiseringEn funktion, der tages for givet. Kærlighed, omsorg, tryghed, id, holdninger og eventyr. Virksomhedens sjæl – hvad skal vi være kendt for?11. Individualisering Prosumer – sammensmeltning af produkt og konsumer. Et tydeligt eksempel er ”Build a Bear”. Kundeinvolvering – overført til vores branche kunne alle haver være havecentre?12. NetværkssamfundKlubkoncepter, netværk , utilfredse kunder uskadeliggøres, nem have, økologi, kompostering, renovering, regnvand, sol og vind

  Stephan Mai fra Holland indviede os i værktøjer til tyske og hollandske havecentreFlower Council of Holland er en organisation, der bl.a. arbejder med afsætningsfremme af produkter i havecentrene. De har gennemført en meget vidtrækkende undersøgelse omkring kundernes adfærd i forhold til deres handel. Organisationen har tidligere brugt mange midler på at formidle salg af produkter – især potteplanter – på udstillinger og messer rundt i hele verden. Den strategi har de omlagt og tilbyder nu brugbare løsninger til deres kunder – havecentrene.

  Brugbar hjemmesideDet har bl.a. resulteret i en hjemmeside www.flowercouncil.org

  hvor man har et miks af tips, video, trend, mærkedage, nyheder og mulighed for at bruge værktøjer til at udskrive kampagner m.m. En lang og grundig analyse viser, at nøgleforbrugeren er den ”kultiverede performer”, der sammen med ”hyggefruen” udgør 60% af salget. Produkterne skal være naturlige og appellere til intellektet. Det grove segment peger på kvinder 50+, men vil helt klart søge nærmere de yngre 30 – 40 årige.

  Dingers i KölnEt af de havecentre med størst omsætning af potteplanter, har Flowercouncil Holland brugt som pilotprojekt. Ved hjælp af analyser og design, blev deres indendørsområde forbedret, og forvandlingen var meget synlig. Flowercouncil Holland tilbyder de danske havecentre en lignende analyse og forslag til forbedring. Er du interesseret, så kontakt Per Boisen Andersen.God udgangsbøn!Afslutningen – kronen på værket – skulle have været Jan Gintberg, der desværre måtte melde afbud pga. dobbeltbookning. I stedet havde man fået fat på Lisbeth G. Peder

  TEMADAGENE� 2.- 3. februar 2011 på Hotel Svendborg

 • Danske Havecentre 17

  Bedste i kategorien Granit og Krukker: Bo Grønt Ny Kalundborg, v. R. Jensen, P. Martinussen og B. Andersen & Jespers Planteskole A/S, Holstebro v. Kirsten og Jesper Nielsen

  sen. Hun arbejder med stressramte mennesker, som hun får ”på

  benene” igen efter ganske kort tid. Hun gav os en snak om, hvordan vi får livsglæden og arbejdsglæden tilbage i en trist hverdag. I stedet for at bore i, hvad der er gået galt i dit liv, tager hun udgangspunkt i den situation, du er i lige nu, og får den forbedret med helt enkle og meget lidt vanskelige tiltag.

  Humor og tårerLokalet på Hotel Svendborg var den eftermiddag en blanding af tårer og latter. Lisbeth G. Pedersen formåede at gøre selv tunge begivenheder til morsomheder uden at negligere deres betydning. Hun tydeliggjorde betydningen af at rose og anerkende hinanden.

  Hun beviste, hvor vigtigt det er for ledere og ejere, at deres udstråling

  er anerkendende og respekterende overfor deres medarbejdere. Den attitude når hele vejen ud til kunderne og deres familier. Hun borede i deltagernes personlige liv og redegjorde for nogle af de dårlige vaner både mænd og kvinder har. Hvornår forhold ikke længere duer og hvordan du lever, så du kan klare udefrakommende plud

  selige hændelser, uden at bryde sammen.Med redskaber til dagligdagen kunne alle deltagerne se hinanden i øjnene og give varme afskedshilsner med hjem. En fantastisk afslutning på nogle rigtig gode temadage anno 2011.

  ”Evnen til at ville, giver evnen til at

  kunne”

  Årets havecenter i katego

  rien

  store havecentre: Bo Grø

  nt

  Skæring, Egaa v. Steen Vi

  nkel

  og Benny Felthaus

  Årets havecenter i kategorien mellemstore havecentre: Skrædderbakkens Havecenter, Ølstykke v. Henrik Houmann

  Årets havecenter i kategorien

  mindre havecentre: Nykøbing-

  Rørvig Havecenter, Nykøbing

  Sj., v. Nethe Lissau og Morten

  Andersen

  Bedste i kategorien Stueplanter og potteskjulere: Nykøbing-Rørvig Havecenter v. Nethe Lissau og Morten Andersen

  Bedste i kategorien Vand i

  haven: Jespers Planteskole A/S,

  Holstebro v. Kirsten og Jesper

  Nielsen

  Bedste i kategorien Frugt og bær: Skrædderbakkens Havecenter, Ølstøkke v. Henrik Houmann

  Bedste i kategorien

  Prydbuske og prydplante

  r:

  Skrædderbakkens Havec

  enter,

  Ølstykke v. Henrik Houma

  nn

  Bedste i kategorien Surbund: Bo Grønt Høsterkøb, Hørsholm v. Peter Martinussen

  Bedste i kategorien Stauder:

  Bo Grønt Høsterkøb, Hørsholm

  v. Peter Martinussen

  Bedste i kategorien Sommerblomster: Bo Grønt Skærring, Egaa v. Steen Vinkel og Benny Felthaus

  Bedste i kategorien

  Indendørs livsstil: Bo Grønt

  Holbæk Planteskole v.

  Lonnie og Niels Bergen

  Stjernekonceptets vindere

  Bedste i Udendørs livsstil: Bo

  Grønt Skæring, Egaa v. Steen

  Vinkel og Benny Felthaus

  Bedste i kategorien Roser:

  Jespers Planteskole A/S,

  Holstebro v. Kirsten og Jesper

  Nielsen

  TEMADAGENE

 • 18 Danske Havecentre

  Tekst og foto: Marianne Bachmann Andersen

  Genskab butikkens fashion attraction – ellers løber nettet med kunderne

  Udfordringen for detailhandlen er ikke at få kunderne til at bruge pen-ge igen. Det gør de allerede. Det er derimod at få skabt et tiltrækkende alternativ for de snusfornuftige for-brugere, som står bag den eksplo-sivt voksende nethandel.

  Ifølge PBS er antallet af dan-ske netbutikker firedoblet på fire år og handlen på nettet er steget med 42% i første halvår 2010 sammenlignet med året inden. I samme periode er der lukket stribevis af fysiske butikker og de tilbageblevne er glade for at ligge omkring indeks 100.

  Administrerende direktør for For-eningen af Distance- og Internet-handel, Anette Falberg har udtalt, at halvdelen af al detailhandel i 2020 vil foregå online. Researchmulighe-derne og gennemsigtigheden på nettet har betydet, at forbrugerne nærmest har kastet sig i armene på nethandlen. Snusfornuften hos forbrugerne præger købsadfæren og her står nethandlen stærkt.

  Detailhandlen står overfor en stor udfordring og skal søge at genopfinde sig selv i stedet for at løbe i hælene på nethandlen.

  Tid og tendenser anviser syv punkter, som man kan tage fat på, hvis man ønsker at genska-be butikkens attraktionsværdi.

  1. Skab fashion attrac-tion. Butikken er levende – nettet er dødt. Tænk butikken som et teater, med masser af oplevel-ser. Varer på hylder kan netbutikken også, så det er med at levendegøre varerne i butikken.

  2. Gentænk det basale. Ser-vice, salg, udvalg, åbnings-tider ect. Især salg og ser-vice skal man lede længe efter – og det har netbu-tikken ikke. Lad ikke per-sonalet ”stå i butik”, men sørg for at de er sælgere.

  3. Tilbyd varer til en fornuftig pris. Prisen er en meget vigtig parameter for købs-beslutningen. Sørg for at prisen er fornuftig i forhold til produktet. Opleves dette i den fysiske butik, behøver forbrugeren ikke handle på nettet.

  4. Frist forbrugerne i nuet. Nethandel er research, analyser, sammenligning af priser og produkter. Den fysiske butik skal satse på det modsatte. Frist kunderne. Kvinder træffer omkring 80% af alle købsbeslutninger, så fokuser på, hvordan de fristes.

  5. Kom i dialog med kun-derne. Snak med kun-derne i din butik og skab relationer. Det er svært at konkurrere med i en net-handelssituation på trods af blogs, mails og chat. Sørg for at gøre det seriøst og professionelt.

  6. Invester i nye teknologier. En moderne fysisk butik må appellere til alle menneskers sanser. Tale, høre, føle, lugte og smagesanser. Sats på det, som netbutikker ikke kan. Lyde, lys, duft, smagsoplevel-ser. Ved hjælp af moderne teknologier, er der uendeligt mange muligheder for at skabe unikke shoppingsople-velser.

  7. Design butikken. Den mo-derne fysiske butik skal ikke alene tænkes som et teater, men også indrettes og desig-nes derefter. Tænk butikken som en teaterscene med ind-retningen som rekvisitter. Sørg for en fleksibel butiksinventar, så scenen hele tiden kan skif-tes om.

  � Kilde:�Tid�og�tendenser

 • Danske Havecentre 1�

  OPERATION: Chip It!Med RFID for fremtiden

  Container Centralen A/S, afd. NordicTel.+45 6314 2190Fax +45 6314 [email protected]

  For at beskytte CC Pool Systemet opdaterer Container Centralen jævnligt id-mærket til CC Containere. ”Operation Chip It” er Container Centralens femte mærknings-operation.

  De nye låse ser anderledes ud end de gamle og har en indbygget RFID*-chip, der indeholder en unik elektronisk id-kode. Det gør det endnu nemmere at

  Hvis du har behov for yderligere låse eller har spørgsmål, kontakt venligst CC Nordic. Du kan også besøge www.operation-chip.it.com.

  Husk den nye lås!Alle CC Containere har fået ny lås

  NY RFID-L

  ÅS!

  CC Containere skal være forsynet med CC-metalskiltet og en gyldig lås for at blive accepteret i CC Pool Systemet

  Husk den nye lås

  RFID in the horticultural industry is powered by IBM

  7796 DKHavec5_210x297_DK.indd 1 07/02/11 12.22

 • 20 Danske Havecentre

  Den grønne købmandFor mange kan det synes lidt vold-somt at skifte fra et job i benzin-branchen til et i planteskolebran-chen. Men for Aksel Wiberg, der i 1985 forlod sin stilling i oliesel-skabet Gulf for at blive daglig leder af Landsforeningen Danske Plan-tehandlere, LDP, var der ikke den store forskel.

  - Jeg er købmand, og hvad jeg skal handle med er ikke afgøren-de, forklarer han.

  - Heldigvis var der rene lin-jer, da jeg talte med LDPs le-delse om jobbet. »Vi mener, vi har styr på det med plan-terne. Men vi vil gerne have lidt hjælp til at sælge dem,« sagde de. Og det er jo det, jeg kan, så det kunne ikke være bedre.

  Da han i 1993 skiftede fra LDP til et job som direk-tør i – den gang som nu – Danmarks største kæde af havecentre, Planteskole-Ringen, var springet måske lidt større – for arbejds-giverne. For Aksel Wiberg skulle efterfølge Carl Erik Larsen, der havde været kædens direktør siden starten, men var død kort forinden. Og han var en er-faren planteskolemand, der kom til Planteskole-Ringen fra en stilling som leder af produktionen i den store Eg-gert Pedersens Planteskole i Nykøbing F.

  Men ”Ringens” bestyrelse havde lagt mærke til, hvad der var sket i LDP i Wibergs tid, og der var en voksende erkendelse af, at hvis man ville være med

  i kampen om forbrugernes rå-dighedsbeløb, måtte man bruge

  samme metoder og med samme intensitet som andre, der bejler til forbrugernes gunst. Og Wiberg stod med en god butiksuddannelse fra isenkrambranchen, suppleret med erfaring fra Kvickly-kæden, og des-uden havde han læst til merkonom

  i markedsføring og strategi, mens han var i LDP, hvor han også havde fået branchekendskab. Stærke kort – han blev ansat.

  Fredag den 4. marts fylder han 60 år og kan se tilbage på en ræk-ke tilfældigheder, der bragte ham dertil, hvor han er.

  Han er født i Valsgård ved Hobro, hvor lærer Rindom var hans klas-selærer i ni år. Rindom blev lands-kendt under navnet Lindum, spillet af Bent Mejding, i filmen ”Drøm-men” fra 2006, instrueret af Niels Arden Oplev fra nabosognet Oue. Filmen handler om lokalsamfun-dets reaktion, da Lindum under en afstraffelse tævede en elevs ene øre halvt af. Og billedet af Lindum som en streng lærer af og i den gamle skole er reelt nok, mener Ak-sel Wiberg. Men han synes, filmen svigter pointen – at eleverne både frygtede og elskede Rindum.

  - Han kunne dele lussinger ud det ene øjeblik, og det næste gik vi med ham i hånden og hyggede os. Sådan var det den gang – det er det vist ikke mere.

  Faderen var graver ved kirken, og fra han var dreng måtte Aksel hjælpe med det, han nu kunne hjælpe med. Han cyklede rundt med regninger for vedligeholdelse af gravstederne – det var, som om betalingen faldt nemmere, når drengen, ikke faderen, stod i dø-ren. Og han stod ved kirketårnet under begravelser, så han kunne give signal til faderen om at be-gynde ringningen, når de, som bar, sænkede kisten i graven.

  - Opvæksten i Valsgård gav mig nogle værdier, som jeg har taget med mig. Vi lærte at hjælpe til – at bidrage, når vi kunne. Men man skulle ikke tro, man var noget. Man skulle opføre sig ordentligt, ellers kunne man få et par lussinger og skulle skamme sig. Jeg har skam-met mig en del, men lærte nok lektien og blev et produkt af et samfund, hvor det ikke gjaldt om at råbe højest, men hvor man gjor-

  Planteskole-Ringens direktør, Aksel Wiberg, fylder 60 år den 4. marts. Han begyndte i den sorte skole, hvor et par lussinger hørte til dagens orden, ville egentligt have været bankmand og har også snuset til benzinbranchen, inden han fandt sin plads i det grønne.

  Tekst og foto: Planteskoleringen

 • Danske Havecentre 21

  • Espalierfrugttræer

  • Roser på stamme

  • Austinroser på stamme

  MINKS PLANTESKOLE ENGROSVi kan også levere dine kvalitetsplanter

  Gl. Nybyvej 42 . Troense . 5700 Svendborg . Tlf. 62 22 60 91 . Fax 62 22 60 [email protected]

  • Frugttræer

  • Sydfrugter

  • Prydmalus

  FabulousThorseng

  Grace Victoria

  de sin pligt, var beskeden og kom stille og ubemærket gennem livet.

  Efter skolen ville Aksel Wiberg ger-ne have været bankmand, men der var ingen læreplads at få i Hobro. Så gik han lidt længere ned ad Adel-gade og kom forbi isenkræmmeren – og her fra der plads. Herfra kom han til Kvickly i Hobro. Soldatertiden tilbragte han ved Sjællandske Livre-giment i Slagelse og fik så meget smag på Sjælland – »Hvor var det godt at komme hjemmefra« - at han blev derovre. Han mødte Margit, som han nu har været gift med i 33 år, og da hun boede i Helsingør, fik han job hos først en isenkræmmer og siden Kvickly i Helsingør, hvor han avancerede til uddelerassistent. Herfra kom han til olieselskabet Gulf (nu Q8) som ansvarlig for tanksta-tionerne i Nordsjælland. Det viste sig imidlertid snart, at Gulf søgte nye ejere, og der var ikke rigtig plads eller penge til Wibergs

  initiativer. Derfor søgte han i 1985 stillingen som daglige leder i Lands-foreningen Danske Plantehandlere, hvorfra han i 1993 kom til Plan-teskole-Ringen som direktør. Den gang var der 23 medlemmer, i år er der 25, men i 2007 var der 28.

  - Vi snakker hele tiden med in-teresserede virksomheder – nogle gange snakker vi i flere år, før det lykkes. Og en gang imellem falder der medlemmer falder fra, nogle lukker, andre får andre interesser.

  - Udfordringen har såmænd ikke ændret sig så meget siden den gang. Vi skal udvikle os for at følge med tiden. Udvikle vores butikker, vores koncept og vores sortiment. Mange medlemmer er jo begyndt på en landejendom, hvor de hav-de indrettet en lille butik i en del af udlængerne. Det ville nok ikke være helt nok i dag, og de fleste har da også udviklet butikken gen-nem årene.

  - Fordi butiksdriften bliver stadig vigtigere, har vi forsøgt at få den med i uddannelsen, så de unge i hvert fald kender til teorien, inden de køber eller starter en butik. Det er også lykkedes i en vis udstræk-ning – i dag kan eleverne tilbringe hele praktiktiden i et havecenter.

  I en tid, da forbrugerne kan købe haveplanter mange steder har Planteskole-Ringen valgt at lægge vægt på de gamle dyder service og faglig vejledning.

  - Vi skal ikke være et plantesu-permarked, der bare skal køre flest mulige varer igennem systemet hurtigst muligt. Vi skal være spe-cialforretninger, der tilbyder have-ejerne den hjælp, inspiration og vejledning, de har brug for på en måde, så vores butikker stadig er sunde forretninger.

  I konkurrencen med andre plan-tesælgere kæmper Aksel Wiberg og Planteskole-Ringen for lige vilkår,

  så der stilles samme krav til sund-hdskontrol, plantepas og andet til supermarkeder, som der stilles til planteskoler og havecentre.

  På tærsklen til foråret er der dog så meget havemand i købmanden, at han er optimist.

  - Vi skal nok klare os. 2010 var på grund af vejret ikke noget jubel-år, hverken for os eller andre i bran-chen. Men det bliver forår igen.

  Lindesbergkrukken kan anvendes både inde og ude. Den er frostsikker, isolerer, har vandmaga-sin og holder på fugten. Krukken er fremstillet af EPP, et robust materiale, der vejer minimalt og skåner miljøet. Fås i grå eller sort - i forskellige strørrelser og designs.

  Mona Tank - vandingssystem til større krukker, som er placeret udendørs. Krukkerne skal ikkevandes så ofte - og du kan vande, når det pas-ser dig. Du sparer tid, vand og gødning. Giver frodige planter. Fås i flere størrelser - til alle typer krukker. Holder i mange år.

  Blumat er et effektivt vandingssystem til inden-dørs brug. Vander dine planter “automatisk” og giver altid en passende vandmængde, uan-set om planterne er placeret i sol, skygge, var-me eller kulde. Perfekt til brug under ferie eller i fritidshus etc.

  Indendørs vandIngssystem KruKKe med mange fordele udendørs vandIngssystem

  Thuesen Jensen AS • Smedeland 11 • 2600 Glostrup • 3613 0920 • www.tj.dk • [email protected]

 • 22 Danske Havecentre

  Leverandørannonce

  43 x 41 mm - farve

  kr. 550,-

  diverse

  Tlf. 7027 2950 · [email protected]

  www.fausol.dk

  haveredskaber

  Leverandørannonce

  43 x 41 mm - farve

  kr. 550,-

  skilte · indretning

  TELEFON 86 49 59 21 . WWW.SURROW.DK

  Smedejernsskilte

  • drivhuse

  • plante støtte

  • salgsborde

  • varme apparater

  Nistedvej 12, Stige5270 Odense N, DanmarkTlf. (0045) 40 28 44 38Fax (0045) 66 16 66 99E-mail [email protected]

  Se vores nye hjemmeside

  www.dutchtec.dk

  jord · muld

  • Jordforbedring

  • Varmebehandlet champignonkompost

  • 100% fri for ukrudtsfrø

  • Til afdækning af bede

  Tlf. 9619 1880 · www.champost.dk

  PLANTESKOLE

  Tlf. 86 68 34 33 · FAX 86 68 01 87WWW.HVIIDSPLANTESKOLE.DK

  BASTA PLANTERRavnebjergvej 6 · 3450 Allerød

  Tlf +45 48 17 72 37 · Fax +45 48 17 09 [email protected] · www.basta-planter.dk

  Et spændende sortiment af

  Rhododendronog surbundsplanter

  en god ide til hus og have

  Vi har forsikret jordens folki mere end 100 år

  • HOVEDKONTORStruergade 24

  DK-2630 TaastrupTelefon +45 43 71 17 77Telefax +45 43 71 36 16

  www.garfors.dkE-mail [email protected]

  forsikringer

  klimastyring · vanding

  planteleverandør

  Roser og hækplanter

  Annette & Ole PedersenNordrupvej 101 · DK-4100 Ringsted

  Tlf. +45 5764 0313 · Fax +45 5764 0104www.vesterskovgaard.dk

  kemikalier · gødning

  - helt naturligt

  Organisk og miljørigtig havepleje

  • Biologisk og organisk gødning

  • Mykorrhiza plantestarter• Biologiske ukrudtsmidler• Jord- og barkprodukter• Biologisk havedamspleje

  www.osmo.dkE. Marker A/S - Tlf. 74 67 08 08

  PEMO BambusProduktion: Højbjergvej 2 DK-5620 Glamsbjerg Fax: +45 64 72 10 78 Handy: +45 25 39 06 25Administration: Fjellebrovej 4 DK-5750 Ringe Fax: +45 62 66 16 98Handy: +45 20 46 40 26

  w w w. p e m o - b a m b u s . d k

  Højbjergvej 2DK-5620 GlamsbjergTel. +45 70 22 06 25Fax +45 64 72 10 [email protected]

  PEMO BambusProduktion: Højbjergvej 2 DK-5620 Glamsbjerg Fax: +45 64 72 10 78 Handy: +45 25 39 06 25Administration: Fjellebrovej 4 DK-5750 Ringe Fax: +45 62 66 16 98Handy: +45 20 46 40 26

  w w w. p e m o - b a m b u s . d k

  PEMO Bambus

  Laag Boskoop 192771 GV BoskoopHollandTel: +31 172 236520Fax: +31 172 217341E-mail: [email protected]

  www.rg-export.nl

  René van der Rijst:Mobil: +31 651394511

  www.nortechco.dk

  Nu også ophæng

  til CC container

  ELEGANT OG PRAKTISK

  MODULSYSTEM

  21 85 01 25

  Professionel præsentation = Øget salg!

  VandingssystemeR& haVeRedskabeR

  Thuesen Jensen AS • Smedeland 112600 Glostrup • 3613 0920 • www.tj.dk • [email protected]

  kokodanawww.kokodana.dk

  Orkidéjord

  Bunddække

 • Danske Havecentre 23

  RoskildeTekniskeSkole

  RoskildeTekniskeSkole

  Et mål med

  fremtiden...

  VilvordeVilvorde

  - for en grøn fre

  mtid

  www.rts.dk

  Roskilde Tekniske

  Skole •Vilvorde

  • Køgevej 172

  • 4000 Roskilde •

  Telefon 46 300 4

  00.

  uddannelser

  Danske Havecentre 23

  AKTIVITETSKALENDER

  DANSKE HAVECENTREGeneralforsamling 15. juni

  Studietur Schweiz 15. - 19. august

  UDSTILLINGER/ØVRIGE AKTIVITETERChelsea Flowershow 24. - 28. maj

  Handelspladsen for potteplanter 08. - 09. juni

  RHS Hampton Court Flower Show 05. - 10. juli

  RHS Flower Show Tatton Park 20. - 24. juli

  Handelspladsen for potteplanter 17. - 18. august

  Blomsterfestival, Odense 17. - 20. august

  Formland Autumn 18. - 21. august

  Plantarium 24. - 27. august

  Groot Groen 05. - 07. oktober

  BUGA 2011 15. - 16. oktober

  Handelspladsen for potteplanter 26. - 27. oktober

  Prydbuske • Prydtræer • Formklippede stedsegrønne • Stedsegrønne i CO/K • Solitærbuske

  Bambus • Hæk-, læ- og bunddækkeplanter • Prima Færdig Hæk® • Herkules Hæk

  Prima Færdig Bunddække® • Frugttræer • Frugtbuske • Specialfrugttræer • Stammede Roser

  Prima Plant ApS . Nordre Ringvej 18 . DK-5700 Svendborg . Tlf. 62 23 27 27 . Fax 62 23 27 28 . [email protected] . www.prima-plant.dk

  SpecialiSterne i kvalitetSplanterSe vores sortiment og beholdning på www.prima-plant.dk

  FØR

  EFTER

  NYE MEDLEMMER

  ORDINÆRE

  BlomstertorvetHanstholmvej 77700 Thisted96193333v/Grete Tilsted Jacobsen

  Plantecenter FynKildegårdsvej 435792 Årslev62281400v/Stig Pedersen

  Leverandørannonce

  43 x 41 mm - farve

  kr. 550,-

 • Rådgivning - Byggeri - Indretning - Inventar

  Lundegårdsvej 1 - DK-5690 Tommerup - Tlf. +45 63 76 70 50 - www.garditec.dk - e-mail: [email protected]

  Havecenter planlægning- vi har mulighederne…

  Stor viden og erfaring i byggeri og indretning af havecentre, lige fra ny-, om- og tilbygning over vareplacering og kundestrøm til det helt

  rigtige inventar.

  Returneres ved varig adresseændring

  Hvidkærvej 295250 Odense SVwww.danskehavecentre.dk