vizyon komünikasyon teknolojileri

26

Upload: vizyon-komuenikasyon-teknolojileri

Post on 01-Jun-2015

343 views

Category:

Technology


6 download

DESCRIPTION

Vizyon Komünikasyon Teknolojileri, Tanıtım Dosyası. Vizyon Komünikasyon Teknolojileri'nin sunduğu sistem çözümlerine dair tüm bilgiler ve görseller.

TRANSCRIPT

Page 1: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri
Page 2: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

kaydetmekpaylaşmak

sesini

1

sesinitanıdı insan.

Önce

paylaşmak istedi.

sonra, anlattıklarınıkaydetmek istedi.

ardından,

Page 3: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

Bir zamanlar sadeceses e edenle anlattıkları,ya ı e i imlere d n şt .

nsan, akıl alma ara larla anlatmaya e iletmeye de am ettik e,biz yolda daimi ir rol edine e i .

ele i yon, internet, e e iş sistemlerii i ir ok alanda iletişimin n destekleye e i .

a a ok paylaşmak,teknolo i e iletişimin etirdiklerini

da a ok k llanmak i in.

2

Page 4: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

3

Biz Kimiz?i yon om nikasyon, iletişim teknolo ileri alanınday ksek teknolo i sistem mleri reten e

iş ortaklarına r n deste i sa layan ir m endislik irmasıdır.

nya apında sa ip old partnerlik ilişkileri sayesinde,son teknolo inin sade e ente rasyon e taki ini de il y r tt

r e alışmalarıyla n l n de stlenen ir eki e sa iptir.

erke i sistemleri, eniş ant şe ekeler, triple play e mlerinde n olmaktan d yd r r ,

maksim m m şteri memn niyeti ile destekler.

Page 5: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

misyon

vizyon

ayatın i inde yer alan iletişim teknolo ilerininer aşamasında topl ma kesintisi i met ermek,

aşamanın de erini ilerek, amandan e l klerdenk rtaran teknolo i mleri s nmak,

opl mdaki iletişim altyapısının kalitesini d rmakilmeyen r e yatırımlarıyla arttırmak.

letişim teknolo ilerinde a e ilme partnerini olmak.

4

Page 6: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

ÇözümleriÇözümleriSistemSistem

Page 7: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri
Page 8: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

SMATV

olt kları oş ırakmayan mlerm yaşam e alışma alanlarında, yıllar a kon or s r le ek r nt

kalitesi s nan ltra road and merke i sistemlerini, i er optik teknolo isiile ente re ederek, mesa e e a one sınırlarını aşıyor .

7

Page 9: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

a lol eniş ant e ekeleri a it ant enişli i a layan

ltyapılarasi ptik , asi ptik et ork , ,

derin i er e şe ekelerine e deneyimimi iekledik da a a ka loyla y ksek ant enişli ini

m mk n kıldık.

elediye, kamp s, topl kon t, , ,iş merke i, retim tesisi e operat rlere me t ka lo

altyapılarını daha e ekti de erlendirme ırsatıya da yeni altyapılarda tek ka lo erinden

i a it e st ant enişlikleri s n yor . ktiet ernet m ne alternati m ile akım işletme

operasyonlarındaki orl k e iderleri minimi e ediyorda a d ş k ilk yatırım maliyetleri sa lıyor .

8

Page 10: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

a los eniş ant e ekeler

km esa eye e psı a laşıyor

ler, oteller, tatil k yleri, kamp sler, iş merke leri, re idanslar.ani kısa a, t m yaşam alanlarında oint to oint t ile

noktadan noktaya oint to ltipoint m ile noktadan oklnoktalara , ptime amanlı, ka los a lar k r yor .

eden iodi ikasyon kolaylaştıran, esnek e enişletile ilir şe ekeler endi a ını ı kolay a kontrol ede ilme, sor n saptaya ilme e e ilme

edekli alışma sayesinde kesintilerden kendini kor ya ilen yapılar rekli sistem taki i e deste i elirtilen mesa e e ı de eri, teknik olarak le ilmekle irlikte, yasal olarak re lasyonlarına ta idir. 9

Page 11: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

IPTV

ek şla lti on ortel, astane, kon t ve işletmelerde sistemleri ile en in i erik;

maksim m sistem e m şteri y netimi s n yor .

i e ise sade e m şteri memn niyetini in arttı ınıi lemek e ek ka an sa ladı ını

a ır y lamaları k llanmak kalıyor.

10

Page 12: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

Digital Signage

Ürününüzü ya da Hizmetinizi Soneknolo iyle anıtın

opl yaşam alanları, ler, taşıma istasyonları, kon re, are ser i alanlarında reklamdan kolayca gelir elde edebilir; kitle

y nlendirme masra ından e aman kay ından i ital i na eteknolo isi ile tasarr ede ilirsini .

stelik tek ir il isayar erinden, yayınlarını ın plan e e mişinit tan, t m ekranları e akışı kontrol ede ilen y netim sistemi ile irlikte.

esteklenen ormatlarideo , , , , . es , , a , , esim , , , nimasyon , , tream i er , . eeds, e t il a ni ode

Page 13: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

ıllık eneyimimi e yılıneknolo isini kledik

onaklama, e len e, karşılama, e itim e pa arlamadayeni ir say a a an, dinamik nterakti sistemlerini,y ksek sistem manlı ımı la s n yor .

nterakti altyapılarını , o , o e i ital i na e teknolo isiyleente re ederek tek altyapı erinden y l yor t mi tiya larını ı karşılaya ak topl mler retiyor .

12

nterakti

Page 14: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

Kablo TV

ltyapını ı o r atırıma n şt r yor yılı aşan ka lo deneyimimi le, n m rl ,

ele e in teknolo isine k pr k ran, ka andıranve n el t tan şe ekeler s n yor .

13

Page 15: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

nterakti e eke rmak,i imle l ıkışmak adar olayonelerini e riple lay internet, , o i metlerini,

me t ka lo altyapısını k llanarak, d ş k işletim eilk yatırım maliyetleriyle, kaliteden d n ermeden s n n.

, topl kon t, , otel e şe irlerdeki me t koaksiyelaltyapısı erinden eniş ant i metleri s nmaya imkan erir.

14

Page 16: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

15

est kipmanları

Ölçümde GüvenSistem analizörlerinde d nya liderleri ile alışmaktan r rl y

er i tiya ı karşılayan r n port y m ile şe ekeleri i leyen,ka akları tespit eden, enilir l mler s nan e arı a tespitlerinikolaylaştıran test ekipmanlarının isterseni sade e r n danışmanlı ını,isterseni altyapını a y n sistem yapılandırmasını sa lıyor .

atış sonrası pro esyonel e itimlerle eki ini i lendiriyorrkiye de ilk reti i se iyesinde kali rasyon hizmetimizle,

i a larını ın akımını yapıyor .

Page 17: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

eri letişimi i in tiya yd nina i i et ork ltyapını ı e oistemleri ile nte re derek n yor .

şletmeler, ler, re idanslar, oteller ya da iş merke leri i i sa lam esor ns altyapılara i tiya d yan yaşam alanlarına,ina i i e ş eler arası mleri ileenişletile ilir e esnek, ele e in teknolo isine y n,

ana tar teslim sistemler k r yor s rekli deste ini eriyor .

16

et ork

Page 18: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

VoIP

Telefon iderlerini i d ş ren, ş eler arası iletişimini i ara ılı ı ile retsi sa layan, ses e data paylaşımını tek altyapıüzerinden er ekleştiren, ka lolama iderlerini a altan,esnek e n ellene ilir oi e o er tele on şe ekeleri k r yor .

Page 19: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

inyal şleme

18

yd , karasal yayın, st dyo e eya ka lo kaynaklarındanaldı ımı t m eri, ses e r nt sinyal ormatlarını

i tiya larını do r lt s nda s re lerden e iriyor esinyal işleme altyapını ı k r yor .

nalo , , , e ormatlarındanistedi ini ormata d n şt r lmiş sinyaller sayesinde

daha ekonomik, y ksek kaliteli, dış akt rlerden etkilenmeyen,sayısı ke kopyalana ilen sinyal akışı sa lıyor .

Page 20: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

Mobil TV

erke i sistemini i t m mo il i a larını dae ş elerini de k llanmak mı istiyors n

m yayın akışları, ş eler arası kon erans r şmeleri e atta toplantıları , tek altyapı erinden, t m mo il i a larını da e ş elerini de y lamanı ı sa layan mo il sistemi s n yor .

19n demand ya da do r dan yd kaynaklı ses e r nt paylaşımı, kaydı enoktalar arası so et

esteklenen i a e oynatma ya ılımları et op o a lantılı , i k ime layer, i one , i ad , i od , t m ndroidi a ları, okia , ok e las oynatı ılar

Page 21: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

er n de işen k llanı ılara internet i meti mi s n yors n sayılı yasa ile sistemdeki k llanı ılarını ın

k llanım kayıtlarını eya atamalarını t tmanı mı erekiyorasanın t m erektirdiklerini karşılayan, y netimi kolay

e elleştirile ilir ir lo lama sistemi s n yor .

20

asal o lama istemi

Page 22: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

Mozaik TV

Sistem Özellikleri eya ser isleri erinden mo aik ol şt rma, esnek ente rasyon olana ı . eya ıkış, ideo en odin deste i , . e kaynakları deste i snek ıkış it ı ı, m ps ye kadar internet erinden streamin deste i m ses ormatlarında a dio rem deste i llanı ı tara ından elleştirile ilen layo t e arka plan yapılandırma inamik ekran d eni dinamik layo t de iştirme s rs ekran de işimi y kseklik ile yerden tasarr ekti maliyet

arklı şekil e d enlerde,arklı kaynakları ir araya etirerek, istedi ini ekran

e oy tlarda mo aik r nt kanalı s n yor .

Mozaik TV

Sistem Özellikleri

arklı şekil e d enlerde,arklı kaynakları ir araya etirerek, istedi ini ekran

e oy tlarda mo aik r nt kanalı s n yor .

Page 23: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

22

aşadı ımı er mekana teknolo iyi etirmek i in,1992 yılından ne

on teknolo i r nleri,istem ente rasyon i in y ksek teknolo i mleri e

na tar teslim pro eler s n yor .

stelik nları pro elerini in t m aşamalarında yapıyor

ro e a ırlamae reye almat elendirmeanışmanlık

eşi lendirmer n tedari i

ro eni in i tiya d y lan er an i ir aşamasında ya da ana tar teslim olaraktan a altyapı partneriyi .

Page 24: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri
Page 25: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

Notlar............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 26: Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

FTD.001.01.02.001.V01.13