virtually islamic guidelines

Download Virtually islamic guidelines

Post on 08-May-2015

365 views

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION Guidelines Virtually Islamic:

2. Amlp Inb Ap-{K-l-v n ImWn-Ww hnthIw AtcmKyw kv IpSpw_w,... WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 3. temI ]ptcm-K-Xn-bpsS Ncn{Xw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 4. Csv 1957 Ata-cn- {]Xn-tcm[ Bh-iy-mbn PsaSp-p. hfsc thK-n kzoIm-cyX e`np `qan-im-kv{X-]-c-amb ]cn-[n-I-fn BtKmf hym]-I-ambn D]-tbm-K-s-Sp-pp hyn-IX Iyq--dp-I-fpsStbm svhp-I-fp-sStbm ]cm-Pbw Cs-ns sam-n-ep hnizm-k-o-b- sXsb _m[n-p-I-bn-. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 5. tkh-- www (world wide web) Remote access (hnZqc Iyq-n-v) Business Social networking Researches News Entertainment,.... WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 6. Good IN good OUT Garbage IN garbage OUT WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 7. Iyq- ssXn-IX (ethics) ]Im-h-Imiw (copyright) tZiob {]mtZ-inI hnIm-c-sf amn-Ww Aoe Nn{Xw/hoUntbm/D-Sw Fnh {]N-cn-n-m ]mSn-. ssk_ tamj-W- ]mSn WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 8. CkvemanI {]t_m-[ {]h hfsc hyh-m-]n-X-ambn S-m kuI-cy-ap al-m b Ap-{K-l-amWv bYm-n Cs-v. ]T Kth-j-W km[y-X-I temIw Hcp BtKmf {Kma-am-Ip-tm psS {]t_m-[ taJ-e-I hn]p-e-am-Ip-I-bm-Wv. Cu mW-bns adp-hiw ]qambpw Ccp-m- Wv ; ss]im-Nn-I-X-I-fpsS hnlm-c-tI{w. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 9. Csv D]-tbm-Kn-p coXn-b-p-k-cnv kzw tSn-sb-Sp-mpw cIw Xnc-s-Sp-mpw km[n-p-p. 10. acW Znw psS mkv Fm-bn-cnpw ? psS av Bscmw a-kvI-cn-pw.... psS J_-dns sRcppw ..... msf ]c-tem-I-v.... Fs {]h s]mfn-p-t]m-Iptam? 11. Cs-nse NXn-p-gn-I WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 12. Fm-hcpw -sb-p-dn-mWv _n(-k)-tbmSv tNmZn-n-cp--Xv. Fm lpssZ^ (d) XnIsf- p-dn-m-bn-cpp tNmZn--Xv. B Xn-Ifn nv hnpnpXn-m-bn-cpp AXv. -I-f-tmse Xn-Ifpw Xncn--dn-b-Ww. Fnte Ah-bn nv hnp-nm apv km[n-p-I-bp-q. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 13. Ge-p-I am{nIIn-Sp-I am{nI hkvXp- ]c-ky- Ap-`h IY-I hgn-tI-SpI-fn-tev Xncn-p-hn-Sp Hmsse cNI/hoUn-bm-I Csn A-hn-izm-k-fpsS henb tiJc. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 14. {Inkv-akv, HmWw,... Bscnepw Hcp kapZmbtmSv tbmPn m Ah Ahcn s]hmbn ]qnI kapZmbsf ]np-S-cp Ah. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 15. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION _nZv-A-p-I Xo{h-hmZ Nn-I lmIn-an-v hmZ- apAvXkneo Nn-I kq^o Xzco-Jv Nn-I tamtU-Wnv Ckvemw hmZn-I hyXn-bm--sf kqn-pI ! 16. kqn-pI Adnhv CJvemkv bpn-Zo ! WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 17. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION Aoe Nn{X-/D-S-- tUnv kwhn-[m-- tkmjy aoUn-b-I Ihm-I 18. Nmnv kwhn-[m-- Fb sabn Ih-dp-I-fpsS A-I hg-n-tI-SpI-fn-te-p Xmtm Ipn-In-S-bn-tev A[mnI Nn-I {]W-bhpw Ap-_ hy`n-Nmc Nn-Ifpw Ian-Xm- ]mnencp-v kwkm-cn-p-Xpw Nmv dqan-en-cp-v kwkm-cn-p-Xpw hy`n-Nm-c-ns ]cn-[n-bn-emWv hcn-I. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 19. tkmjy FPn-o-b-dnv nba hncp--amb Hv kw`-hn-pp Fv tXmn- msX Bfp-Isf sXn--cn-nv hnh-c- tNm n-sb-Sp-p coXn. DZm:- t^m Im, C sabn WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 20. AUn-v Imc-W-am-Ipp A{I-aW hmk hf-cpp Ap-I-cW {`aw Hmsse sKbn-ap-I WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 21. ^njnv (Phishing) hyn hnh-c- tamjvSn-p coXn C-sabn- enpIfm I_-fn-n-pp DZm: nv ]v tImSn cq] e`n-n-cn-p-p. Adn-bm C sabn-ep-Iv reply Ab--cpXv Pop up Ifn hyn hnh-c- I-cpXv WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 22. ssk_ _pn-bnv ]cn-lm-kw, tXtPme-[w, Ak`yw {]N-cn-n- ap--hsc A]-am-n-p kt-i- mWn-n-p t^mtm/hoUntbm Fnh {]N-cn-n- WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 23. km-nI Xn-p-I tem-dn-I tee- tjmnv & jnnv _mv, {IUnv ImUv Xn-p-I Hmsse tPmen-I WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 24. I hm-I-fpsS {]Nmcw t^kv_-p-v, hmvkv Bv XpS-n-b-h-bn-eqsS Nnn-p--Xnepw thK-n I hm-I {]N-cn-p-p. Am-lp-hns dkq (k)-bpsS t]cn t]mepw I lZo-kp-I {]N-cn-p-p. Kuchw Bfp-I hnkva-cn-p-p. hm-I-fpsS kXy-k-X hne-bn-cp-Ww. tijta ssepw sjbdpw BImhq. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 25. dnbm-enn tjmI AnkvemanIw apkvenwI-fmb BWpw s]pw Hcp-anv kZm-Nmc koa-I adn-I-Sv tPn Xpn--fn-pp. icoc {]Ziw Ckvemw hntcm-[np asf Acw {]hv hnp-sIm-Sp--cp-Xv. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 26. Ckvemans Iqm-b-a-Wnv ldm-amb Imcy- lem-se cq]-n Ah-X-cn-n-p- tcpw -bp-an-m am[y-a- WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION kwKoXw Ay-]p-cp-j-m-cpsS apn sImnpg-b Hudv ad-bmv hkv{X [mcWw A`n-bw/Umkv njnamb Imcy- Ay-m-fns AS-bm-f- 27. Csv {]Wbw anv Im {]W-b- nsf {]W-bn-p--Xp-t]mse Ah ap- -h-scbpw {]W-bn-t-mw. hnhm-l-ti-j-ap Pohn-X-nepw hnizm-kyX kwi-bn--sSpw hnhm-l-np app {]Wbw hy`n-Nm-cmWv WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 28. hnIrXamb ssewKnI k] kv{Xosb hkvXp-hmbn ImWp-p. arKsf t]mepw ap-jy Cv Zpcp-]-tbmKw sNpp. GbnUvkv a-p-jyn-S-bn {]N-cn-Xv Nnmkn- I-fn nmsW hkvXpX F{X t]-dnbmw!! WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 29. I-hS X{- cm{Xn 10 aWnv tijw samss_ I-n-I Hm^-dp-I Ip-p. ?? Ian-Xm- Ahn-lnX _- ]c-ky-/ Google Ads WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 30. CkvemanI acym-Z-I WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 31. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 32. Am-lphns ma-n Bcw-`n-pI Am-lp-sh-p-dn-p kvacW Am-h-iy--fn nv XncnpI-f-bm s klm-bn-p-p. ssZh-kva-cWbp ]mkvthUp-I DZm:- #$Godis1!! !ittakullaah*** (*iFearAllah*) WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 33. kemw ]dp XpS-pI Nmn-v, t^m Im, C sabn Fnh XpS-p-tm kemw ]d-bpI n hnizm-kn-I-fm-Ip-Xv hsc kz-n {]th-in-p- I-bn-. n ]c-kv]cw kvtln-p--Xp-hsc hnizm-kn-I- fm-Ip-I-bn-. n kvtln-p--h-cm-Im Rmsmcp Imcyw Adn-bnp Xc-stbm? nn-S-bn kemw hym]n- n-p-I. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 34. kabw Zp-cp-]-tbm-K-s-Sp--cpXv Ah Am-h-iy-fn nv Xncnv Ifbp-h-cmWv WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 35. GIm--X-bn kq-aX ]pepI B Ip-Isf cIw kv]in-p-I-bn Am-lphns XW e`npw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION Am-lpsh Hmv Io-scm-en-n--h ldm-ap-I-fn-tev Fn-tm--p-h ]c-tem-Iv Ah-cpsS Aa-ep-I s]mfn- p-t]mIpw 36. ]Ww Am-h-iy-ambn Nne-h-gn--cpXv n-bambpw [qm ]nim-Np--fpsS ktlm-Z-c--fm- Ipp. ]nimtNm Xs mYtmSv n sIhm-Ip-p. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION sKbn-ap-I NqXm-- t]m sskp-I-fn-tev k_vkv{In-]vj Am-hiy tjmnv ioe- 37. ]en-i-bp-ambn _-s-S-cpXv ]eni Xnphsbpw Xonphsbpw FgpXnshphtbpw kmnIsfbpw Amlphns dkq i]nncnpp Hmsse sImn-sh-p-I NqXm-- ak-c-, s_p-I tem-dn-I,... WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 38. A-m-h-iy--fn nv Ip-Isf XmgvWw I-p-I-fpsS Ip-tm-hpw a-p-I ad-p-sh-p- Xpw Ah (A-m-lp) Adn-bp-p. psS Ip-Iv Ao-e-X-bpsS sekv thtWm? WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 39. ap--hsc D]-{Z-hn-p coXn-bn D]-tbm-K-s-Sp--cpXv WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 40. P--fn hnSp-hm-p-I hnebvp hmp Nne, Ah Hcp hnh-c-hp-an-msX ap-jys ssZh- am-n npw sXn-p-I-f-bp--Xnpw AXns ]qnpXmpamWv {ian-p-Xv. A-c-mv Xs-bmWv ny-amb in-bp--Xpw. IgnbpXpw XnIfntesnp hntmZ hamsf Dt]npI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 41. kwKoXw t]mtWm-{K^n knna ImbnI ak-c- ({In--v, IPL,..) kocn-b-ep-I B-l-Xy-I kzh-cXn Hfn-tm-- WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION Iuam-c-m-cpsS Bth-i- 42. psS tPmenIfpw ]T-hpw adp D]-tbm-Kn--cpXv 1. GImsb 2. IqpImsc 3. Hgnhp kabs 4. bus kqnpI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 43. sXpI sNmp {]tNm-Z-- Fs Bcpw ImWn CX{X henb sXmtWm? CsXms sNbvXnpw Fs {^knv Hcp Ipg--hp-an-. Fs Bpw Adn-bm-m-hn a-smv XWp-n-m CsXs klm-bnpw CsXms Nn{X--f-t, icn-p-a-tm R kplrp am{X-amWv R hnhmlw Ign-m Xocpam-n--]-cmWv Cs Fsmw Imc-W-... WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 44. Iqp-sIv Hcm Xs kvtln-Xs aXnembn-cn-pw. AXnm n-fn-tem-tcm-cp-cpw Xm Bcp-ambn Iqp-Iq-S-W-sav Nnn-s (A-_q-Zm-hq-Zv, Xnan-Zn) kplrp At Znhkw i{Xp--fm-bn-cn-pw, kq-aX ]men--h-scm-gn-sI. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 45. {]mb-]qn Fn-bm hnhmlw Ign-m Ckvemw ntinp. km[y-a-m--h-tcmSv tmpjvTn-mpw. Ip-Isf Xmgvm ntinp. {]IrXn]-c-ambn BWnv s]n-tmSpw s]nv BWntmSpw BIjWw tXmpw. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 46. tmv Am-lp-sh-p-dn-p kvacW kZm ne- npp. IqSp-X-embn kI sNmpw k NnI shv ]pempw klm-bn-p-p. tZtlIsf nb-{n-m ]cn-io-en-n-pp. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 47. Am-lp-hns ma KpW hnti-j-W- ]Tn-pI Fmw ImWp--h, Fmw Adn-bp--h, ..... P--fn nv ad-p-sh-mepw Am-lp-hn nv ad-p-sh- m km[n-p-I-bn-. sNbvX Hmtcm {]hhpw msf lmP-dm--sSpw Am-lpsh Adn-bm-pw ]Tn-mpw {ian-pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 48. sXp-Iv ad kzoI-cn-pp! Fm B adsb krjvSn-hn nv apXv ad-p-sh-m km[n-ptam? {_uk lndn nb sNpp. psS I- tcJ-s-Sp-p {K-n nXv nb sNm apv km[n-ptam? ss{]hv {_uknv sNptm ae-p-I tcJ-s-Sp-p-p- sh Imcyw ad--cp-Xv. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 49. _n(-k) ]dp: Bscnepw Zpam-n-tev Wn-m Wn--hv Ahs Ap-K-an--h-cpsS Xpey in e`n-pw. AXv Ah-cpsS ]m]-nv Hcp Ipdhpw hcp-p-I-bn-. (apkvenw) Hcp sXv sNbvXm lrZb-n Hcp Idp ]pn hogpw. Xu_ sNbvXm AXv ambv-s-Spw. Xn-I A[n-I-cn-n-m Idpv ]pn hep-Xm-Ipw, lrZbw Ccp- f-S--Xm-Ipw. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 50. sXp-I kw`-hn-m F{Xbpw s]smv Xu_ sNpI kw`-hn--Xn tJZw thWw hogvN kw`-hn n_ _m[y-X-I nd-th--Ww. D]{Z-hnsn a tNmZn-Ww a-ns Am-lp-hn-p Ap-k-c-W-bpsS Ibv]v Ap-`-hn-n-n-p-I, Ah-tm-Sp [nm-c- ns am[pcyw Bkz-Zn--Xp-t]m-se. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 51. ZnIvdp-Ifpw {]mIfpw A[n-I-cn-n-pI ss]im-NnI Nn-Ifpw t{]c-W-IfpamWv ap-jys Xn-I- fn-tev bn-p--Xv. Ah-bn nv c tSm dpJn id-C a-kvImcw icn-bmw-hw n-lnpI hy`nNmcn-te-s-n-p kml-Ncysf XS-bpI Iqp-Imsc Xnc-s-Sp-pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 52. nc-ambn Zo ]Tn-p kwhn-[m---fn t_m[-]qw In-I-fm-IpI ^nXv-Isf Aa-ep-I-fm adn-I-S-pI Adn-hp--h-cp-ambn kwkm-cn-p-I. {]mb-ambm hnhmlw Ign-pI t_m[-hI-cWw kab {Iao-I-cWw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 53. Cl-tem-Iv shv Hcm asm-cm-fpsS yq-X-I ad- p-sh-m Jnbm-av mfn Amlp Ahs yq- X-I ad-p-sh-pw. (apkvenw) psS ktlm-Z-c--fpsS A`n-amw kwc-n-Ww WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 54. mhv Imc-W-amWv ap-jy-cn A[n-Ihpw c-I-n {]th-in--s-Sp-I. mhn-sbpw P-t-{n-b-sbpw kqn- p--hv kzw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 55. Am-lphns XW oXnammb `cWmXnImcn Amlphns amn hf bphmhv ]nbpambn av _sh Amlphns t]cn kvtlnpIbpw Amlphn s t]cn ]ncnbpIbpw sNbvXh 1 2 3 4 WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 56. Am-lphns XW IpeoXbpw kucyap Hcp kv{Xo ZpSnv Wnm Rm Amlphns `bsSpp Fv ]dh Zmw IpIbpw heXv ssI IpXv CSXv ssI AdnbmsX adv shpIbpw sNbvX-h GImXbn Amlphnspdnv Hmv Ioscmennh. 5 6 7 WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 57. AUn- Cs-n AUn-v Imc-W-am-Ip {][m taJ-e-I t]mtWm-{K^n Nmnv sKbn-anv NqXmw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 58. Hgn-hp-k-abw Nn-I t{]cI in (Nn{Xw/i_vZw,..) ico-chpw apw amdn-p-S-pp sXv sNpp WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 59. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION AS-bm-f- sXp-I sNpXn Ahv ktmjw tXmpw aXNnI-fn nv ]Xps Dh-enbpw kZm av `bw nd--Xm-bn-cnpw Ah cl-ky-ambn Xn-I sNpw kzbw-t`mKw t]mep t am- kzoI-cnpw 60.

Recommended

View more >