vilniaus universitetas 1854377/1854377.pdfآ  humanitariniai mokslai, istorija (05 h) vilnius, 2009

Download VILNIAUS UNIVERSITETAS 1854377/1854377.pdfآ  Humanitariniai mokslai, istorija (05 H) Vilnius, 2009

Post on 07-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VILNIAUS UNIVERSITETAS

  Valdemaras Klumbys

  LIETUVOS KULTŪRINIO ELITO ELGSENOS MODELIAI

  SOVIETMEČIU

  Daktaro disertacija

  Humanitariniai mokslai, istorija (05 H)

  Vilnius, 2009

 • 2

  Disertacija rengta 2004–2009 metais Vilniaus universitete

  Mokslinis vadovas:

  doc. dr. Algirdas Jakubčionis (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai,

  istorija – 05 H)

 • 3

  Turinys

  Įvadas .............................................................................................................................4

  1. Kultūrinio elito elgsenų sovietmečiu teoriniai modeliai ......................................29

  1.1. Prisitaikymo sovietmečiu teorinis modelis ...................................................29

  1.2. Opozicijos ir pasipriešinimo elgesio modelių koncepcijos ...........................56

  1.3. Prisitaikymo, opozicijos ir pasipriešinimo elgsenų santykiai kultūrinio elito elgsenoje ..................................................................................................................73

  2. Visuomeninės erdvės sovietinėje Lietuvoje teorinis modelis ..............................82

  3. Lyginamoji kovinio ir konservacinio diskursų sovietinėje Lietuvoje analizė ...109

  3.1. Bendrieji diskursų bruoţai ..............................................................................109

  3.2. Katalikybės svarba diskursuose ..................................................................115

  3.3. Politiškumo ir aktyvumo skirtumai ginties būklėje ....................................120

  3.4. Materializmas ir miesčioniškumas koviniame bei konservaciniame diskursuose ............................................................................................................132

  3.5. Vertybių ir veiksmų santykis diskursuose ..................................................139

  4. Kultūrinis elitas tarp viešumos ir visuomeninės erdvės ....................................144

  4.1. Kultūrinis elitas tarp ideologijų ir veiksmų ....................................................144

  4.2. Nuostata: prisitaikymas kaip pasipriešinimas bei pasipriešinimas kaip

  prisitaikymas ..........................................................................................................153

  Išvados .......................................................................................................................160

  Schemų sąrašas ..........................................................................................................163

  Šaltiniai ir literatūra ...................................................................................................164

 • 4

  Įvadas

  Sovietmečio Lietuvos visuomenės moksliniai tyrimai dar tik įsibėgėja.

  Kol kas didţiausias dėmesys skiriamas sovietinio reţimo politikos Lietuvoje

  įvairiose srityse analizei. Neištyrus politinių sprendimų poveikio visuomenei

  tokia analizė lieka vienpusė, nes epocha parodoma tarsi per sovietinių

  valdininkų „akinius“, kai matomas daugiau susiklosčiusios padėties formalusis,

  oficialusis lygmuo.

  Tiriant sovietinę visuomenę labai svarbu įsigilinti į visuomenėje

  vykusius sudėtingus giluminius procesus, kurie ne visada buvo nulemti

  valdţiusiųjų, o kartais ir jų nepastebėti. Šie procesai įtakojo ne tik visuomenės

  narių elgesį, santykius su sovietine sistema, bet ir pačio reţimo pobūdį bei

  politiką įvairiose srityse.

  Sovietinės Lietuvos visuomenėje ypatingą vietą uţėmė kultūrinis elitas.

  Akivaizdus jo dvilypis poveikis sovietinės Lietuvos visuomenei; savo kūryba ir

  elgsena jis veikė visuomenę, o dėl autoriteto bei atliktos svarbios sovietmečiu

  ideologijos palaikytojų funkcijos jis buvo reikalingas Lietuvos administracijai

  – politiniam elitui. Kultūrinis elitas ne tik aptarnavo sovietinę ideologinę

  mašiną, bet ir saugojo, puoselėjo tautiškumą bei lietuvių kultūrą. Dėl

  išskirtinės padėties visuomenėje jo nariai buvo ir labiau suvarţyti nei dauguma

  paprastų visuomenės narių, ir tuo pačiu metu turėjo laisvių, kurios daugumai

  buvo sunkiai prieinamos.

  Šios prieţastys lėmė, kad kultūrino elito elgesio modelių tyrimai gali

  tiek atskleisti Lietuvos iki šiol gajas visuomenės raidos sovietmečiu

  tendencijas, tiek paaiškinti reţimo politikos Lietuvoje ypat umus, tiek suteikti

  informacijos apie kultūrinius, socialinius, politinius tuomet vykusius procesus.

  Jo elgsenos tyrimas leidţia susidaryti gilesnį ir įvairiapusiškesnį sovietinio

  laikotarpio Lietuvos visuomenėje vykusių sociokultūrinių bei politinių procesų

  vaizdą. Kartu jis suteikia galimybę pakoreguoti ar pakeisti visuomenėje

  įsigalėjusius sovietmečio stereotipus, klaidingus sovietinės visuomenės ir joje

  vykusių procesų vertinimus.

  Kultūrinio elito elgsenos analizė atskleistų tiek bendras sovietinio blo ko

  visuomenių raidos tendencijas, tiek ir Lietuvos visuomenės skirtumus nuo kitų

  sovietinių visuomenių. Tyrimas leistų Lietuvos kultūrinį elitą bei jo elgsenas

  palyginti su kitų sovietinių bei nesovietinių šalių kultūriniais elitais ir jų

  elgsenomis, patikslintų sovietologiniuose bei istoriniuose tyrimuose pateiktus

  kultūrino elito elgsenos ir vaidmens reţime bei visuomenėje interpretacijas.

  Sovietmečio intelektualų vaidmuo sovietmečiu tiek istoriografijoje, tiek

  viešojoje erdvėje aptariamas gana daţnai. Neretai diskusijos šiuo klausimu

  virsta itin karštomis polemikomis. Tai rodo, kad vertinant sovietmečio patirtį,

 • 5

  kuriant šio laikotarpio vaizdinį, kultūrinio elito elgsenos sovietmečiu

  problemos, – ypač santykių su ideologija ir valdţiusiuoju sluoksniu, –

  dabartinei visuomenei lieka svarbios.

  Tokiose diskusijose, o daţnai ir moksliniuose tyrimuose vyraujantis

  normatyvinis elgesio sovietmečiu vertinimas, daţnai gana kategoriškas, liudija

  apie tebevyraujantį norą išsiaiškinti, koks elgesys tuomet buvo teisingas ar bent

  pateisinamas, o koks – blogas ir smerktinas. Jei tokio normatyvumo apraiškos

  publicistikoje gali būti suprantamos kaip teisingų elgesio modelių paieškos

  kritikuojant neteisinguosius, tai moksliniuose darbuose toks poţiūrio taškas

  siaurina regos lauką. Normatyvinio poţiūrio į praeityje egzistavusias elgsenas

  atsisakymas leidţia į elgsenas sovietmečiu paţvelgti nauju rakursu, giliau ištirti

  jos prieţastis bei pasekmes.

  Visuomenės gilumoje vykusių procesų ir diskursų analizė leidţia teigti,

  jog tas vyraujantis vertinamasis poţiūris taip pat yra sovietmečio produktas. Ši

  išvada įgalina visai kitaip vertinti tiek dabartinę sovietmečio inteligentijos

  kritiką, tiek ir sovietmečiu vykusius procesus bei viešojoje erdvėje sklidusius

  diskursus. Toks poţiūris leidţia nustatyti visuomenės poveikį elgsenai bei

  oficialiai skelbtiems tekstams, taip pat – ir konkretiems reţimo sprendimams,

  jo politikai įvairiose srityse. Tai sudaro prielaidas tikslesnei ir gilesnei

  sovietmečio analizei, uţpildo kai kurias istoriografijos „baltąsias dėmes“.

  Sovietmečio tyrimuose iki šiol maţai dėmesio skiriama

  neoficialiosioms, neformalizuotoms elgsenoms. Tuomet jos įgijo didelę

  reikšmę, todėl jų tyrimas leidţia ne tik pamatyti daugelio sovietmečiu vykusių

  procesų šaknis, bet ir atrasti naujų, svarbių tuometiniam visuomeniniam

  gyvenimui, procesų. Būtent kultūrinio elito pavyzdys ryškiausiai atspindi

  sovietmečio dvilypumą tarp oficialaus elgesio viešumoje ir neoficialaus –

  neviešumoje. Fundamentalus oficialaus ir neoficialaus elgesio dvilypumas

  išlieka būdingas ir posovietinei Lietuvos visuomenei, daugelis tuomet

  susiformavusių neformalių elgsenų yra paplitusios iki šiol, todėl šio dvilypumo

  kilmės bei veikimo analizė gali pasitarnauti ne tik sovietinės okupacijos, bet ir

  dabartinės visuomenės paţinimui.

  Tyrimo objektas ir darbe vartojamos sąvokos. Tyrimo objektas –

  Lietuvos kultūrinis elitas ir jo elgsenos modeliai 5 deš. vid. – 9 deš. pab.,

  tiriami remiantis kompleksine šaltinių analize. Tokios chronologinės ribos

  pasirinktos dėl keleto prieţasčių. 1940–1941 m. sovietinė okupacija truko labai

  trumpai, o jos sąlygos gerokai skyrėsi nuo tų, kurios susidarė po reokupacijos,

  kai Lietuvoje liko labai maţai kultūrinio elito atstovų. Skyrėsi ir daugelio

  kultūrinio elito narių elgsenos pirmaisiais okupacijos metais ir po reokupacijos,

  neretai sunku įţvelgti ir elgsenos modelių perimamų tarp šių laikotarpių.

  Tyrimo pabaigos riba pasirinktas Sąjūdţio susiformavimas, kai greitai ir

 • 6

  radikaliai pasikeitė visos visuomenės, taip pat ir kultūrinio elito, elgsena.

  Naujieji elgesio modeliai ir jų sąsajos su ankstesniais modeliais reikalauja

  atskiro tyrimo.

  Tyrinėjamu laikotarpiu išskirtini du lūţiniai momentai. P

Recommended

View more >