web viewnastavni program predmeta za peti razred: srpski jezik i književnost, maternji jezici...

of 631 /631
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU ZA DRUGI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I NASTAVNOM PROGRAMU ZA PETI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - dr. pravilnik, 3/2011 - dr. pravilnik, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017 i 9/2017) Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuje se nastavni plan za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavni program za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Član 2 Nastavni plan za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavni program za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. Član 3 Nastavni plan za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavni program za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja primenjuju se počev od školske 2007/2008. godine. Nastavni plan iz stava 1. ovog člana za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja primenjuje se počev od školske 2008/2009. godine, za sedmi razred počev od školske 2009/2010. godine, a za osmi razred počev od školske 2010/2011. godine. Član 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku". Samostalni član Pravilnika o dopuni Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i

Author: vudiep

Post on 13-Feb-2018

285 views

Category:

Documents


11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PRAVILNIK

O NASTAVNOM PLANU ZA DRUGI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I NASTAVNOM PROGRAMU ZA PETI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - dr. pravilnik, 3/2011 - dr. pravilnik, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017 i 9/2017)

lan 1

Ovim pravilnikom utvruje se nastavni plan za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavni program za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

lan 2

Nastavni plan za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavni program za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja odtampani su uz ovaj pravilnik i ine njegov sastavni deo.

lan 3

Nastavni plan za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavni program za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja primenjuju se poev od kolske 2007/2008. godine.

Nastavni plan iz stava 1. ovog lana za esti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja primenjuje se poev od kolske 2008/2009. godine, za sedmi razred poev od kolske 2009/2010. godine, a za osmi razred poev od kolske 2010/2011. godine.

lan 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".

Samostalni lan Pravilnika o dopuni Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2013)

lan 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku", a primenjivae se od kolske 2013/2014. godine.

Samostalni lan Pravilnika o izmenama Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)

lan 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije - Prosvetnom glasniku" i primenjuje se od kolske 2016/2017. godine.

Samostalni lan Pravilnika o izmeni Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)

lan 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije" i primenjuje se od kolske 2016/2017. godine.

Samostalni lan Pravilnika o izmenama i dopunamaPravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2017)

lan 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku RS - Prosvetnom glasniku", a primenjivae se na uenike koji peti razred upisuju poev od kolske 2017/2018. godine.

Samostalni lanovi Pravilnika o izmeni Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2017)

lan 2

Nastavni plan za peti i esti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, primenjivae se poev od kolske 2017/2018. godine, a za esti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, primenjivae se poev od kolske 2018/2019. godine.

lan 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije - Prosvetnom glasniku".

Samostalni lanovi Pravilnika o izmenama i dopunamaPravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2017)

lan 4

Nastavni program predmeta za peti razred: Srpski jezik i knjievnost, Maternji jezici pripadnika nacionalnih manjina (Maarski jezik, Rumunski jezik, Slovaki jezik, Hrvatski jezik i Bosanski jezik), Srpski kao nematernji jezik, Strani jezik, Likovna kultura, Muzika kultura, Istorija, Geografija, Matematika, Biologija, Graansko vaspitanje, Drugi strani jezik i Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture (Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture i Slovaki jezik sa elementima nacionalne kulture) primenjivae se poev od kolske 2018/2019. godine.

lan 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku RS - Prosvetnom glasniku".

NASTAVNI PLANZA DRUGI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Red.broj

A. OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

PETI RAZRED

ESTI RAZRED

SEDMI RAZRED

OSMI RAZRED

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

1.

Srpski jezik_______________ jezik1

5

180

4

144

4

144

4

136

2.

Srpski jezik2

3

108

3

108

3

108

2

68

3.

Strani jezik

2

72

2

72

2

72

2

68

4.

Likovna kultura

2

72

1

36

1

36

1

34

5.

Muzika kultura

2

72

1

36

1

36

1

34

6.

Istorija

1

36

2

72

2

72

2

68

7.

Geografija

1

36

2

72

2

72

2

68

8.

Fizika

-

-

2

72

2

72

2

68

9.

Matematika

4

144

4

144

4

144

4

136

10.

Biologija

2

72

2

72

2

72

2

68

11.

Hemija

-

-

-

-

2

72

2

68

12.

Tehniko i informatiko obrazovanje

2

72

2

72

2

72

2

68

13.

Fiziko vaspitanje

2

72

2

72

2

72

2

68

UKUPNO: A

23-26*

828-936*

24-27*

864-972*

26-29*

936-1044*

26-28*

884-952*

Red.broj

B. OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

1.

Verska nastava/ Graansko vaspitanje3

1

36

1

36

1

36

1

34

2.

Strani jezik4

2

72

2

72

2

72

2

68

3.

Fiziko vaspitanje - izabrani sport5

1

36

1

36

1

36

1

34

UKUPNO: B

4

144

4

144

4

144

4

136

UKUPNO: A + B

27-30*

972-1080*

28-31*

1008-1116*

30-33*

1080-1188

30-32*

1020-1088*

Red.broj

V. IZBORNI NASTAVNI PREDMETI6

1.

uvari prirode

1

36

1

36

-

-

2.

Svakodnevni ivot u prolosti

1

36

1

36

1

36

1

34

3.

Crtanje, slikanje i vajanje

1

36

1

36

1

36

1

34

4.

Hor i orkestar

1

36

1

36

1

36

1

34

5.

Informatika i raunarstvo

1

36

1

36

1

36

1

34

6.

Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture

2

72

2

72

2

72

2

68

7.

ah

1

36

1

36

1

36

1

34

8.

Domainstvo

-

-

-

-

1

36

1

34

UKUPNO: V

1-2*

36-72*

1-2*

36-72*

1-2*

36-72*

1-2*

34-68*

UKUPNO: A + B + V

28-31*

1008-1116*

29-32*

1044-1152*

31-34*

1116-1224*

31-33*

1054-1122*

1

Naziv jezika nacionalne manjine u kolama u kojima se nastava odrava na maternjem jeziku nacionalne manjine.

2

Realizuje se u kolama u kojima se nastava odrava na maternjem jeziku nacionalne manjine.

*

Broj asova za uenike pripadnike nacionalnih manjina

3

Uenik bira jedan od ponuenih nastavnih predmeta i izuava ga do kraja drugog ciklusa.

4

Uenik bira strani jezik sa liste stranih jezika koju nudi kola u skladu sa svojim kadrovskim mogunostima i izuava ga do kraja drugog ciklusa

5

Uenik bira sportsku granu sa liste koju nudi kola na poetku kolske godine

6

kola je duna da, pored obaveznih izbornih predmeta sa liste B, ponudi jo najmanje etiri izborna predmeta sa liste V, za svaki razred, od kojih uenik bira jedan predmet, prema svojim sklonostima, na poetku kolske godine

NASTAVNI PLANZA PETI I ESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Red. broj

A. OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

PETI RAZRED

ESTI RAZRED

ned.

god.

blok nastava

ned.

god.

blok nastava

1.

Srpski jezik i knjievnost __________ jezik