victrix 50 -115

Download VICTRIX 50 -115

Post on 30-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kondenzační kotle VICTRIX 50-115

TRANSCRIPT

 • CONDENSING

  VICTRIX 50

  VICTRIX 75

  VICTRIX 90

  VICTRIX 115

 • 2VOD

  Immergas je pednm italskm vrobcem plynovch kotl, v jeho hlavnm zvod ve mst Brescello pracuje vce ne 800 zamstnanc na ploe

  2cca 45.000 m . Spolenost prodala v roce 2009 vce ne 300.000 kotl, piem 54 % z obratu inil vvoz kotl na evropsk a svtov trh.

  Sortiment firmy Immergas je neustle zdokonalovn a vyvjen v souladu s poadavky trhu. Draz je kladen, mimo jin, na minimln zt ivotnho prosted a maximln spory energie. V nabdce je aktuln vce ne 60 typ a variant kotl.Charakteristickmi vlastnostmi kotl Immergas jsou pedevm technologick vysplost, spor-nost, spolehlivost, dlouh ivot-nost a jednoduch obsluha.

  KRTK PEDSTAVEN SPOLENOSTI IMMERGAS

  IMMERGAS V R - SPOLENOST VIPS gas s. r. o.

  Immergas je v esk republice zastoupen firmou VIPS gas. V sdle spolenosti se nachz modern kolc stedisko, kde jsou obchodnm zstupcm, prodejcm, projektantm a servisnm technikm pedvny veker informace od vrobce doplnn o vlastn poznatky a zkue-nosti z bohat, vce ne 18 let praxe.

  D le f i remn f i l oso f ie nes ta k spnmu obchodu s technicky vysplmi vrobky pouze obchodn talent, ale nezbytn nutn je tak vysok odbornost a profesionln pstup.

 • 3NZK EMISE VYVEN SPALOVN

  Spolenost Immergas se sna bt co mon nejvce ohledupln k ivotnmu prosted. Zavdnm novch technologi a standard sniuje energetickou nronost vroby a investicemi do vzkumu, vvoje a do vzdln vech zamstnanc vytv podmnky k dal-mu zmenovn zte ivotnho prosted.

  Vvojov oddlen klade maximln draz na praktickou aplikaci vech poznatk vzkumu, kter in provoz kotl efektivnjm a ekologitjm. Kondenzan kotle VICTRIX 90/115 a VICTRIX 50/75 umouj uetit 20-30% nklad na vytpn v porovnn s kotli klasick konstrukce. Dky specilnmu systmu spalovn neprodukuj tm dn emise oxidu uhelnatho (CO) a oxid dusku (NOx), dvou nejvznamnjch zneiujcch ltek. Kondenzan kotle Immergas jsou (dle evropsk normy UNI EN 297 a UNI EN 483, rozdlujc kotle do pti td podle mnostv zneiujcch emis) zaazeny do pt tdy, jako zdroje s nejmenm mnostvm zneiu-jcch ltek ve spalinch.

  VOD

 • 4VARIABILITA VKONU

  10 kW 920 kW

  VELK VARIABILITA TEPELNHO VKONU

  VICTRIX 90/115 a VICTRIX 50/75 jsou zvsn ekologick kondenzan kotle uren pro irok kly instalac, od samostatnch instalac a po velk kotelny obytnch dom i prmyslovch podnik.

  Dky nzkm emism lze kotle instalovat i do historickch st mst a pamtkovch zn.

  Jejich pednostmi jsou zejmna vysok innost, velk rozsah modulace vkonu (20-100%) a monost zapojen a 8 zazen do jedn kaskdy.

  Umouj tedy zskat obrovskou flexibilitu v celm rozsahu tepelnho vkonu.

  .01

  .01

 • 5Minimln tepeln vkon

  Snen tepeln vkon

  Stedn tepeln vkon

  Maximln tepeln vkon

  PROVOZ V KASKD

  .02

  .02 ZAPOJEN KOTL DO KASKDY

  Kaskdov systm je tvoen dvma a vce kotli, kter jsou paraleln pipojeny k topnmu systmu. Regulace kaskdy a topnch zn je pak koncipovna jako zen technologickho celku, co pin dleit vhody, jakmi zejmna jsou :

  Vy celkov innost oproti pouit jednoho kotle s vym vkonem, kter by pracoval po velkou st topnho obdob na snen vkon a tm by ml veobecn ni innost.

  Ni provozn nklady.A to a o 15 % dky vy innosti v reimu topen i ohevu TUV.

  Vt provozn bezpenost.Rozdlen zdroj na dv a vce jednotek umouje udrovat topen aktivn i v ppad, kdy je napklad provdna drba na jednom ze zapojench zazen.

  Vy flexibilita provozu.Poadavek systmu se rovnomrn rozlo na vechna zazen. Stdavm provozem jedno-tlivch kotl nedochz k vtmu opoteben jednoho kotle vi ostatnm.

 • 6SYSTMOV REGULACE

  .03 .04 .05

  Kotle VICTRIX 90/115 a VICTRIX 50/75 jsou vybaveny elektronickm modulem nov generace. Ten zajiuje kompletn zen topnho okruhu a okruhu TUV (pokud je instalovn). Modul umouje tak nastaven topnho vkonu a vkonu pro ohev TUV na odlin hodnoty. Ekvitermn regulace je ji v zkladn vbav. Kotle lze tak dit regulac 0 - 10 V.V ppad zapojen kotl na vceznov okruhy nebo pi zapojen do kaskdy je z hlediska zen systmu dleit vyhodnocovn informac z jednotlivch zazen a otopnch okruh. S originlnmi regulanmi prvky psluenstv Immergas citliv vyladte jakoukoli instalaci.

  KASKDOV A DC REGULACE THETA

  ZNOV TERMOSTAT THETA RS

  PROSTOROV TERMOSTAT RFF

  dc jednotka celho termoregulanho systmu. Umouje adit, monitorovat a programovat chod a 8 kotl v kaskd. Regultor vyhodnocuje informace z vstupu a zpteky kaskdy a dle nich upravuje vkony jednotlivch hok. Jeden regultor THETA me dit 3 samostatn zny (z toho dv mohou bt smovan) a nepmotopn zsobnk TUV. Pro vt instalace je celkem mon zapojit a 5 regultor kaskdy (z nich je pouze jeden pipojen k elektronice kotle; tzv. master). To umouje dit najednou a 15 zn (10 ppadn smovanch) a 5 okruh TUV.

  Termostat THETA RS umouje ovldat konkrtn znu systmu bez zsah do hlavn dc regulace. Na tomto znovm termostatu uivatel jednodue nastav vechny parametry zen zny, vetn ekvitermnch kivek, teplot, atd. Pehledn displej samozejm zobrazuje veker informace o stavu zny. Termostat THETA RS je mon pout pouze v kaskdov instalaci kotl.

  Modulan termostat RFF pipojen k regulaci THETA umouje uivateli regulovat teplotu prosted jedn zny a manuln volit reim zen zny. Prostorov termostat RFF je mon pout pouze v kaskdov instalaci kotl.

  .03

  .04

  .05

  VENKOVN SONDA

  Zapojen do kotle snm citliv teplotu venkovnho prosted. Umouje kotli i kaskd plynule upravovat topn vkon do systmu v zvislosti na aktulnch vkyvech poas a tak optimalizovat spotebu energie.

  SONDA TEPLOTY V TOPNM OKRUHU

  Plon sonda poskytuje regulaci THETA pesn hodnoty teploty vstupn topn vody a tm zaruuje plynul chod celho systmu.

  SONDA TEPLOTY TUV

  Pro nepmotopn zsobnk TUV, kter je zen jako zna (bez vnjho tcestnho ventilu).

  DC JEDNOTKA CAR RSC

  Modulan dc jednotka CAR RSC umouje pesn zen kotle a otopn soustavy. Dovoluje upravit provozn parametry kotle a samozejmost je tak posun ekvitermn kivky i funkce automatick adaptace. Pehledn displej pak zobrazuje veker informace o stavu kotle a otopn soustavy. dc jednotku CAR RSC lze pout vhradn pro samostatnou instalaci kotle.

  .04

 • 7PSLUENSTV

  Hydraulick propojen

  Solrn panely

  Systmov regulace

  Odvod spalin

  Nepmotopn boiler

  KOMPLETN VBAVA

  Pro kotle VICTRIX 90/115 a VICTRIX 50/75 byly navreny speciln roziujc sady, kter umouj snadnou realizaci kotelny i samostatnou instalaci jednoho kotle.

 • 8MODELOV ADA

  NOVINKA

  VICTRIX 115

 • 9MODELOV ADA

  VICTRIX 115VICTRIX 115 je nstnn kondenzan plynov kotel s otevenou nebo uzavenou spalovac komorou a nucenm odvodem spalin (zle na zvolenm typu odvodu spalin a sn). Kotel m vkon 29 - 109 kW a je uren k vytpn. Dokonale vyven spalovn pispv k nzkmu obsahu NOx a CO ve spalinch. Tento kotel je mono nainstalovat bu samostatn, nebo do kaskdy (max. sestava 8 kotl). Pi zapojen kotl do kaskdy je nutn instalovat termoregulan jednotku THETA, kter rozhoduje o kaskdovm azen jednotlivch kotl. Pomoc tto jednotky, znovch termostat a regultor zn lze vyeit i sloit regulace velkch kotelen. V ppad instalace sady nepmotopnho boileru (voliteln) je mon ke kotli pipojit nepmotopn zsobnk TUV.

  Plynul modulace zen mikroprocesorem

  Elektronick zapalovn a hldn plamene

  Dv NTC idla primrnho okruhu

  Nerezov kondenzan vmnk

  Monost azen kotl do kaskdy

  Monost regulace kotle 0 - 10 V

  Monost pipojen sondy venkovn teploty

  Ekvitermn regulace v zkladn vbav

  Obhov erpadlo v zkladn vbav

  Monost pipojen modulan jednotky CAR RSC

  Elektrick kryt IPX5D

  Tda NOx - 5

  Doporuen psluenstv

  Zkladn typy odkouen

  Kd

  Kd

  Venkovn sonda 3.015266

  Kaskdov a dc regulace THETA 3.015244

  Regulace zen zn THETA RS 3.015264

  VICTRIX 115 3.020426 29 - 109

  Tepeln innost Kondenzan Elektrick Regulace Ekvitermn Model Kd vkon dle hok kryt 0 - 10 V regulace

  kW D.P.R. 660/96 s premixem IPX5D

  Horizontln koncentrick sada odkouen 80/125 3.015242

  Vertikln koncentrick sada odkouen 80/125 3.015243

  Vertikln sada vfukovho odkouen 80 3.015256

  Model Vka ka Hloubka

  VICTRIX 115 1010 mm 600 mm 610 mm

  0051BO2448

 • 10

  MODELOV ADA

  NOVINKA

  VICTRIX 90

 • 11

  MODELOV ADA

  VICTRIX 90VICTRIX 90 je nstnn kondenzan plynov kotel s otevenou nebo uzavenou spalovac komorou a nucenm odvodem spalin (zle na zvolenm typu odvodu spalin a sn). Kotel m vkon 22,5 - 90,0 kW a je uren k vytpn. Dokonale vyven spalovn pispv k nzkmu obsahu NOx a CO ve spalinch. Tento kotel je mono nainstalovat bu samostatn, nebo do kaskdy (max. sestava 8 kotl). Pi zapojen kotl do kaskdy je nutn instalovat termoregulan jednotku THETA, kter rozhoduje o kaskdovm azen jednotlivch kotl. Pomoc tto jednotky, znovch termostat a regultor zn lze vyeit i sloit regulace velkch kotelen. V ppad instalace sady nepmotopnho boileru (voliteln) je mon ke kotli pipojit nepmotopn zsobnk TUV.

  Plynul modulace zen mikroprocesorem

  Elektronick zapalovn a hldn plamene

  Dv NTC idla primrnho okruhu

  Nerezov kondenzan vmnk

  Monost azen kotl do kaskdy

  Monost regulace kotle 0 - 10 V

  Monost pipojen sondy venkovn teploty

  Ekvitermn regulace v zkladn vbav

  Obhov erpadlo v zkladn vbav

  Monost pipojen modulan jednotky CAR RSC

  Elektrick kryt IPX5D

  Tda NOx - 5

  Doporuen psluenstv

  Zkladn typy odkouen

  Kd

  Kd

  Venkovn sonda 3.015266

  Kaskdov a dc regulace THETA 3.015244

  Regulace zen zn THETA RS 3.015264

  VICTRIX 90 3.020425 22,5 - 90,0

  Tepeln innost Kondenzan Elektrick Regulace Ekvitermn Model Kd vkon dle hok kryt 0 - 10 V regulace

  kW D.P.R. 660/

Recommended

View more >