vezbe - strukturni dijagrami

Download Vezbe - Strukturni Dijagrami

Post on 25-Nov-2015

90 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vezbe - Strukturni DijagramiWBSRBSOBS

TRANSCRIPT

 • 10/13/2011

  1

  Upravljanje projektima

  Strukturni dijagrami

  PBS (Product Breakdown Structure)

  WBS (Work Breakdown Structure)

  OBS (Organization Breakdown Structure)

  Koristi se i matrica odgovornosti - RACI matrica.

 • 10/13/2011

  2

  PBS dijagram PBS dijagram omoguava da se neki zadatak ili poduhvat

  (ili proizvod), podeli na sastavne delove, pri emu se daje prikaz veza izmeu celine i delova komponentnidijagram.

  Prednosti PBS dijagrama:

  Utvruje se lista delova koji predstavljaju zaokruene celine,

  Na PBS dijagramu se mogu videti kanali komunikacije,

  Mogunosti propusta i greaka su svedene na minimum,

  Strukturni sistem omoguava numeriko obeleavanje,

  Svakom lanu tima se moe dodeliti odgovornost za odgovarajuu komponentu.

 • 10/13/2011

  3

  WBS dijagram

  WBS tehnika omoguava struktuiranje nekog zadatkaili poduhvata na sastavne elemente, sa prikazom postojeihodnosa izmeu elemenata i celine.

  Ovo struktuiranje ide logikom sistemskog pristupa u podelijednog sloenog sistema na podsisteme i to u vie nivoa

 • 10/13/2011

  4

  WBS dijagram

  WBS dijagrami ili dijagrami detaljne eme radova

  (WBS - Work Breakdown Structure), daju mogunost da

  se upravlja realizacijom svake pojedine celine, od

  najnieg upravljakog nivoa, pa do najvieg, odnosno, da

  se upravlja projektom u celini.

  WBS

 • 10/13/2011

  5

  WBS primer

  PBS i WBS

  Projektni menader je odgovoran za izradu WBS-a.

  Svakom elementu WBS-a treba pripisati jedinstveni identifikacioni broj tj. kod jedinstvena numeracija.

  Podela projekta dobijena WBS tehnikom omoguava da se premanjoj formiraju odgovarajui vremenski planovi realizacijeprojekta, (gantogrami ili mreni planovi), i da se izvriodgovarajua organizaciona podela za upravljanje projektom.

  PBS i WBS dijagrami mogu se poklapati na poetnim nivoima (prvinivo ili prva dva nivoa)

 • 10/13/2011

  6

  Prednosti WBS dijagrama Osnova za izradu termin planova,

  Osnova za procenu i kontrolu trokova,

  Pomo projektnom timu u analizi rada (razumevanje

  posla koji treba da se uradi),

  Izrada liste aktivnosti koje treba da se obave,

  Smanjivanje rizika previanja pojedinih bitnih aktivnosti,

  Mogunost alociranja obima posla po pojedinim

  celinama (work load), itd.

  OBS dijagram

 • 10/13/2011

  7

  Zadatak 1.

  Za primer projekta razvoja novog softverskog proizvoda, potrebno je uraditi WBS projekta, tako to e se aktivnosti date u tabeli povezati sa II nivoom WBS-a, koji obuhvata sledee celine:

  A - Priprema; B - Izrada; C - Testiranje; D -Dokumentacija; E - Program obuke i finalizacija.

  Rb Aktivnost

  1 Definisanje projektnog zadatka

  2 Kreiranje prototipa

  3 Pregled i ocena prototipa

  4 Studija korisnosti

  5 Izrada korisnikog interfejsa

  6 Izrada svih delova novog softvera

  7 Alfa test korisnikog interfejsa

  8 Debagovanje

  9 Test prorauna

  10 Test izlaznih vrednosti programa

  11 Test hardverske kompatabilnosti

  12 Beta test

  13 Izrada dokumentacije

  14 Pregled i revizija dokumentacije

  15 tampanje dokumentacije

  16 Izrada programa obuke za korisnike

  17 Sklapanje finalnog paketa

 • 10/13/2011

  8

  Zadatak 1.

  Zadatak 2.

  Za primer projekta izgradnje stambene zgrade, potrebno je uraditi WBS projekta, tako to e se date aktivnosti povezati sa II nivoom WBS-a, kojiobuhvata 6 celina:

  A Sklapanje ugovora; B Pribavljanje dozvola; C Angaovanje izvoaa; D Ruenje kue; E Izgradnja objekta; F Prodaja stanova

 • 10/13/2011

  9

  Rb Aktivnost

  1 Analiza lokacije, zemljita i okruenja

  2 Angaovanje pravnog i tehnikog konsultanta

  3 Sklapanje i overavanje ugovora u optini

  4 Pribavljanje plana detaljne regulacije

  5 Akt o uslovima, idejni projekat, odobrenje

  6 Glavni projekat

  7 Tehnika kontrola

  8 Prijava za izgradnju

  9 Prikupljanje ponuda i analiza moguih izvoaa

  10 Sklapanje ugovora sa izvoaem

  11 Pribavljanje odobrenja za ruenje

  12 Realizacija ruenja kue

  13 ienje uta i ubreta

  14 Postavljanje temelja

  15 Izgradnja armature i betonskih ploa

  16 Ugradnja instalacija, cevi, toplotnih elemenata

  17 Zavrni radovi, kreenja i razno

  18 ienje i ureenje zgrade i stanova

  19 Angaovanje posrednikih agencija, reklamiranje

  20 Realizacija prodaje, angaovanje pravnika

  21 Realizacija naplate od prodaje stanova

  Zadatak 2.