verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

16
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen Lokakuu 2014 Riikka Vanninen r [email protected] Diat: slideshare.net/ RiikkaVanninen Twitter: @ riikkavanninen

Upload: riikka-vanninen

Post on 06-Jul-2015

279 views

Category:

Education


6 download

DESCRIPTION

Työpajan alustus, lokakuu 2014. Diat muokattu aiemman diasarjan (Riikka Vanninen, PAOK, slideshare.net/RiikkaVanninen CC BY-SA) pohjalta.

TRANSCRIPT

Page 1: Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

Verkkokurssin suunnittelu ja

verkko-opiskelun ohjaaminen

Lokakuu 2014

Riikka Vanninen

[email protected]

Diat: slideshare.net/RiikkaVanninen

Twitter: @riikkavanninen

Page 2: Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

Verkkokurssin suunnitteleminen• Tavoitteet

– mitä opiskelija oppii/osaa kurssin jälkeen

• Sisältö

• Opiskelijan toiminta

– miten työskennellään, millaisia tehtäviä, opiskelijan oma toiminta/ryhmän

toiminta, työmäärä ja ajankäyttö

• Opettajan toiminta

– ohjaus (miten ja milloin työskentelyä ohjataan), palaute (kuka antaa, mistä ja

milloin), ohjaukseen käytettävä aika

• Tiedonlähteet, materiaalit

– valmis materiaali vai opiskeluprosessin aikana

tuotettava materiaali, erilaiset materiaalit (teksti,

kuva, ääni, video, animaatio…)

• Työkalut

– mikä oppimisympäristö, mitä verkkotyökaluja käytetään

Kuva:Pixabay.com, CC0

2

Page 3: Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

Mielekäs (verkko-)oppiminen

• Opiskelijoiden aktiivisuus ja

omatoimisuus

• Intentionaalisuus

• Konstruktiivisuus

• Reflektiivisyys

• Siirtovaikutus

• Yhteistoiminnallisuus

• Tilannesidonnaisuus

• Vuorovaikutus

(Mäkiniemi 2007)Kuva:Pixabay.com, CC0

3

Page 4: Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

V

Laadukkaan verkko-opetuksen elementtejä

Pruikkonen 2012

Toimintatapojen

ja tehtävien

kuvaaminen

etukäteen

Virtuaaliluokan

ja oppimis-

alustan

yhteiskäyttö

Yksilöaktivointi Monimuotoiset

ohjaustavat

Reaaliaikainen

dokumentointi

Yhteisölliset

työskentely-

menetelmät

Hyvä

t k

äytä

nn

öt

Vuorovaikutus ja

opiskelijoiden

osallistaminen

aktiivisiksi toimijoiksi

Vara-

suunnitelma

teknisten

ongelmien

varalta

Vaihtelevat

toimintamallit

Erilaiset palautteen-

antomuodot ja -tavat

Suunnitelmallisuus Tarkoituksenmukaisesti

valitut menetelmät ja

toiminnallisuudet

Oikea-aikainen ja

prosessinaikainen

ohjaus

Rauhallinen ja salliva

ilmapiiri

Opettajan aktiivinen

läsnäolo verkossaPedagoginen taito ja

johtajuus

La

ad

uk

ka

an

etä

-ja

ve

rkk

o-

op

etu

ks

en

ele

me

ntt

ejä

4

Page 5: Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

Verkko-opettajan rooli

• Tiedonjakaja vai oppimisen ohjaaja?

• Verkko-opettajan erilaisia rooleja

– materiaalin tuottaja

– tekninen tuki

– asiantuntija

– fasilitaattori

– tutor

– motivoija

5

Page 6: Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

Verkko-opiskelun ohjaaminen

• Vuorovaikutuksellinen

ohjaus

• Reflektiivinen ohjaus

• Toiminnallinen ohjaus

Kuva:Pixabay.com, CC0

6

Page 7: Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

Opettajan roolit verkossa

(Opettajan roolit verkossa. Coomey & Stephenson 2001. Mukaillut S. Nurmela. Teoksessa

Suominen & Nurmela 2011.)

Tarkoin määritellyt

tehtävät

Opettajajohtoinen Opiskelijalähtöinen

Lopputuotokset

avoimia

opettaja ohjaaja

valmentaja tukija

7

Page 8: Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

Opettajan verkkoläsnäolo

• Aktiivinen läsnäolo ja näkyvyys verkkokurssilla

– oma asiantuntijuus ja hiljaisen tiedon

jakaminen

– opettaja keskustelee omalla äänellä tasa-

arvoisesti oppijoiden kanssa ja tuottaa

ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä ryhmän

kanssa

– erehtyminen sallittua myös opettajalle

• Palautteissa usein kiitosta kaikenlaisesta

näkyvyydestä – näkymättömyys koetaan

kielteiseksi

Lähde: Suominen & Nurmela 2011: Verkko-opettaja, 55-56

Kuva: openclipart.org

8

Page 9: Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

Reaaliaikainen ja/tai

tallennettu/äänitetty vuorovaikutus

• Vuorovaikutuksen suurin haaste on

usein yhteisen ajankohdan löytäminen,

äänitetty istunto voi auttaa tässä

• Todellinen vuorovaikutus ja osallistujien

aktivointi tärkeää esim.

verkkoneuvotteluissa

• Vuorovaikutus myös keventää joskus

raskasta ja yksinäistä verkossa

opiskelua

Lähde: Suominen & Nurmela 2011: Verkko-opettaja, 60-63 Kuva:Pixabay.com, CC0

9

Page 10: Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

Verkko-opiskelun ohjeistaminen

• Verkkokurssilla tehtäväohjeiden ja toiminnan ohjeistuksen oltava tarkempaa kuin lähiopetuksessa

heikko ohjeistus on yksi merkittävä verkkokurssien keskeyttämisten syy

• Opettajan verkkoläsnäolon merkitys

– opettajan näkyvyys

– osallistuminen keskusteluun

– kannustaminen

– ohjaaminen

Lähde: Suominen & Nurmela 2011:

Verkko-opettaja, 55-56Kuva:Pixabay.com, CC0

10

Page 11: Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

Verkkokurssin oppimistehtävät

Määrittele jokaisen oppimistehtävän

kohdalla:

1. Mikä on tehtävän tarkoitus ja

tavoite

2. Kenen kanssa opiskelija

työskentelee

3. Miten tehtävä arvioidaan ja mikä on

sen painoarvo

4. Mitä oppija oppii

5. Kuinka paljon tehtävän tekemiseen

kuluu aikaa

6. Mihin ja milloin tehtävä palautetaan

Lähde: Suominen & Nurmela 2011:

Verkko-opettaja, 55-56

Kuva:Pixabay.com, CC0

11

Page 12: Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

Sosiaalinen media osana verkkokurssia

vai verkkokurssi sosiaalisessa mediassa?

Sosiaalisen median palvelutyypit

1. Sisällön luominen ja julkaisu (esim. blogit, wikit, käsitekartat (Mindmeister, Popplet), GoogleDrive)

2. Sisällön jakaminen (esim. Youtube)

3. Sosiaaliset verkostopalvelut (esim. Facebook, Google+)

4. Yhteisöllinen tuottaminen (esim. Wikipedia, wikit, blogit, GoogleDrive)

5. Virtuaalimaailmat (esim. Second Life)

Lähde: Lietsala & Sirkkunen 2008 Kuva:Pixabay.com, CC0

12

Page 13: Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

Top Sites in Finlandwww.alexa.com/topsites/countries/FI

1. Google.fi

2. Google.com

3. Facebook.com

4. Youtube.com

5. Wikipedia.org

6. Iltalehti.fi

7. Iltasanomat.fi

8. Yle.fi

9. Yahoo.com

10.Hs.fi

11. Nordea.fi

12. Blogspot.fi

13. Linkedin.com

14. Twitter.com

15. Imgur.com

16. Live.com

17. Imdb.com

18. Suomi24.fi

19. Op.fi

20. Tori.fi

13

Page 14: Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

Top 100 Tools for Learning 2014c4lpt.co.uk/top100tools

1. Twitter

2. Google Docs/Drive

3. YouTube

4. PowerPoint

5. Google Search

6. WordPress

7. Dropbox

8. Evernote

9. Facebook

10.LinkedIn

11. Google+ & Hangouts

12. Moodle

13. Prezi

14. Pinterest

15. Slideshare

16. Blogger

17. Word

18. Wikipedia

19. Feedly

20. Diigo

14

Page 15: Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

Opiskelijan oppimisprosessin ohjaaminen

• Pohdi opiskelijan oppimisprosessin ohjausta verkko-opiskelun eri

vaiheissa:

– ennen verkko-opiskelun alkua

– verkkokurssin alussa

– verkkokurssin aikana

– verkkokurssin lopussa

• Minkälaista ohjausta eri vaiheissa

annetaan?

• Kuka ohjausta antaa?

• Miten ohjaus toteutetaan?

• Mihin tulee kiinnittää erityisesti

huomiota?

Kuva:Pixabay.com, CC0

15

Page 16: Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

Mitä verkko-opiskeleminen

edellyttää opiskelijalta?

• Verkko-opiskelussa tarvittavan laitteen (kurssista riippuen tietokone/

tabletti/älypuhelin) ja internet-yhteyden käyttömahdollisuutta

• Tietoteknisiä perustaitoja

• Aikaa

• Sitoutumista opiskeluun

• Itseohjautuvuutta

• Aktiivisuutta

• Aikataulujen noudattamista – etenkin

ryhmässä tehtävät verkko-oppimistehtävät

Kuva:Pixabay.com, CC0

16