Verkiezingsprogramma SP Groningen 2015

Download Verkiezingsprogramma SP Groningen 2015

Post on 08-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Verkiezingsprogramma van de SP voor de provinciale statenverkiezingen van 18 maart 2015.

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1KOM OP VOOR GRONINGEN! SP-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019</p><p>KOM OP VOORGRONINGEN!</p><p>VERKIEZINGSPROGRAMMA SPPROVINCIALE STATEN 2015-2019</p></li><li><p>2KOM OP VOOR GRONINGEN! SP-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019</p></li><li><p>INHOUD</p><p>ONZE SPEERPUNTEN 4</p><p>1. LEEFBAARHEID 5</p><p>2. ECONOMIE 8</p><p>3. GASWINNING EN ENERGIE 11</p><p>4. OMGEVING, NATUUR EN MILIEU 14</p><p>5. BESTUUR EN ORGANISATIE 17</p><p>6. VERKEER 20</p><p>7. CULTUUR 22</p><p>KANDIDATENLIJST 24</p><p>TOELICHTING: WETTELIJKE TAKEN VAN DE PROVINCIE 25</p><p>3KOM OP VOOR GRONINGEN! SP-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019</p></li><li><p>SPEERPUNTEN</p><p>Samen strijden voor solidariteit komt voor de SP op de eerste plaats. Altijd en overal. Daarom zijn deze zaken voor ons in Groningen de komende tijd het belangrijkste:</p><p> De aardgaswinning moet per direct worden verminderd. Veiligheid staat voorop.</p><p> De leefbaarheid in de hele provincie moet behouden en verbeterd worden, onder andere door het in stand houden van voorzieningen.</p><p> De economische basis van de provincie moet worden versterkt.</p><p> Beslis mt en niet ver mensen. Organisaties en bewoners moeten serieuzer en eerder worden betrokken bij plannen die hen aangaan.</p><p> Er moet voor een betere bescherming van natuur en landschap worden gezorgd en de overgang naar duurzame landbouw moet worden gestimuleerd.</p><p>In dit programma krijgen deze punten ruime aandacht, maar geven we ook onze visie op veel andere provinciale zaken. De inzet van het programma en de verkiezingsstrijd is dat wij na 18 maart deze plannen gaan verwezenlijken. Partijen die kiezen voor sociale vernieling envoor tweedeling in de samenleving vinden in de SP een stevige tegenstander. </p><p>In het nuchtere, rode Groningen kiezen we voor de weg naar een menselijke, sociale en solidaire samenleving. En dat lukt alleen met een sterke SP.</p><p>4KOM OP VOOR GRONINGEN! SP-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019</p><p>123456789</p><p>10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849</p></li><li><p>1. LEEFBAARHEIDDe provincie als voortrekker bij wonen, welzijn en zorg</p><p>In delen van de provincie Groningen is al langere tijd sprake van krimp van de bevolking. Die krimp en de daarmee samenhangende leegloop zijn mede het gevolg van het in de afgelopen jaren gevoerde beleid. Hierbij is de nadruk ge-legd op de ontwikkeling van de steden en grote plaatsen en is te weinig en ver-keerd genvesteerd in de ontwikkeling van o.a. werkgelegenheid en huisves-tingsmogelijkheden in de regio. </p><p>Al vele jaren komen de initiatieven voor het aanpakken van de gevolgen van krimp en het daarmee voorkomen van verdere krimp onvoldoende van de grond. In de komende vier jaar moet de provincie Groningen daarom een ster-kere rol gaan spelen en nog meer concrete initiatieven gaan ontplooien. </p><p>Leegloop zet een neergaande spiraal in gang: minder mensen leidt tot minder voorzieningen en vervolgens weer tot minder mensen. Leegstaande huizen ver-krotten. Ze worden gesloopt en nieuwbouw blijft uit. Verpaupering ligt dan op de loer. Volgens de SP moet en kan die ontwikkeling gekeerd worden. De leeg-loop in de regios moeten we aanpakken door de mensen die er wonen per-spectief te bieden: perspectief op werk, op behoud van voorzieningen, op een geschikte woning en op een veilige leefomgeving. </p><p>Daarvoor dient er de komende jaren fors genvesteerd te worden in de kleine kernen, in de regionale economie, in opleidingen, in voorzieningen en in huizen.Dat is een zware opgave waarbij de inzet nodig is van gemeenten, bedrijfsle-ven, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties ende provincie, vooral de provincie. </p><p>Door soepel om te gaan met regels voor het gebruik van oude boerderijen, maar ook door middelen beschikbaar te stellen voor multifunctionele dorps-centra en sportaccommodaties, kan de provincie ontwikkelingen in de krimpre-gios stimuleren. Initiatieven van ondernemers die werkgelegenheid in de krimpregios opleveren moeten niet worden tegengewerkt, maar worden gesti-muleerd. Bij alle ontwikkelingen moeten de gemeenten een leidende rol heb-ben: als de gemeenten een plan steunen, moet de provincie zich daarvoor in-zetten.</p><p>Groningen is de sportprovincie van Nederland en dient zich ook zo te blijven profileren. Sport is belangrijk in de strijd tegen armoede, uitsluiting en onge-zondheid.</p><p>1. De provincie moet alle gelden die niet aan wettelijke taken worden uitgegeven inzetten ten behoeve van het Fonds Leefbaarheid. De middelen uit dit fonds moeten in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten gebruikt worden voor de uit-</p><p>5KOM OP VOOR GRONINGEN! SP-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019</p><p>ONZE VOORSTELLEN:</p><p>123456789</p><p>101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748</p></li><li><p>voering van plannen om het voorzieningenniveau op peil te houden. Het fonds is be-stemd voor alle gemeenten, maar vooral voor de gemeenten die met leegloop te ma-ken hebben.</p><p>2. De provincie moet zo veel mogelijk bijdragen aan het in stand houden van voorzie-ningen, bijvoorbeeld via ondersteuning van de vestiging van multifunctionele dorps-centra, waarin een consultatiebureau, basisschool, opleidingen, winkel en dergelijke gevestigd zijn. </p><p>3. Om deze voorzieningen mogelijk te kunnen maken dient de provincie een Accomo-datiefonds Leefbaarheid op te richten, waarmee bestaande sport- en clubgebouwen,dorpshuizen, e.d. geschikt worden gemaakt om bij te dragen aan de leefbaarheid door meerdere voorzieningen te combineren onder een dak. </p><p>4. De provincie moet lokale initiatieven op het platteland als het gaat om voorzieningen,samenhang, werkgelegenheid en zorg stimuleren. Daarbij maakt de provincie men-sen deelgenoot van de plannen en geeft zij hen de ruimte om zelf met oplossingen tekomen, te investeren in vrijwilligers en mensen met elkaar te verbinden. Dat kan met kennis, contacten en middelen.</p><p>5. Herstructurerings- en leefbaarheidsplannen voor buurten, dorpen en wijken moeten opgesteld en regelmatig vernieuwd worden samen met de bewoners. Ze moeten er op gericht zijn dat mensen in hun buurt, dorp of wijk kunnen blijven wonen en dat sociale verbanden behouden blijven.</p><p>6. Renovatie en verduurzaming van woningen moeten leiden tot een sterke verbetering van de bestaande woningvoorraad. Subsidieregelingen voor woningeigenaren en corporaties zijn daarvoor een goede stimulans, ook voor de werkgelegenheid. De provincie moet daarnaast regionale en lokale initiatieven om collectief energie op te wekken steunen en mogelijk maken. </p><p>7. Nieuwbouw van woningen moet ook in kleine kernen mogelijk blijven zodat jongeren en ouderen er kunnen blijven wonen. De nieuwbouwactiviteiten moeten minder een-zijdig gericht zijn op Meerstad, Blauwestad en het gebied van Regiovisie Groningen-Assen.</p><p>8. Van de woningbouw moet minimaal dertig procent in de sociale sector gerealiseerd worden. Bovendien dient hierbij sprake te zijn van een goede spreiding in buurten endorpen.</p><p>9. Voor een deel van de grote boerderijen in Groningen is nog geen nieuwe functie ge-vonden. De provincie moet het initiatief nemen om in samenwerking met zorginstel-lingen en woningcorporaties te onderzoeken of deze boerderijen kunnen worden om-gebouwd naar kleinere wooneenheden, bijvoorbeeld voor ouderen en/of mensen die zorg nodig hebben.</p><p>10. De provincie behoort gemeenten te ondersteunen in het in orde houden, of brengen, van sportaccommodaties en dient lokale projecten te steunen waar mensen zelf door middel van sport, muziek, theater, etc. zorgen voor leefbaarheid in buurten en dorpen.</p><p>6KOM OP VOOR GRONINGEN! SP-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019</p><p>123456789</p><p>101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051</p></li><li><p>11. Topsportevenementen moeten alleen aanspraak kunnen maken op provinciale subsi-die als zij dit koppelen aan breedtesport en daarmee iets terugdoen voor de samen-leving als geheel.</p><p>12. In de woon- en leefbaarheidsplannen van de gemeenten zal bijzondere aandacht ge-schonken moeten worden aan het behouden en versterken van welzijns- en zorg-voorzieningen op lokaal en regionaal niveau. De provincie moet de gemeenten met alle middelen ondersteunen bij het uitvoeren van deze plannen.</p><p>13. Iedereen die voor een ander wil zorgen moet meer mogelijkheid krijgen om een zo-genaamde kangoeroewoning te bouwen, waarbij twee zelfstandige woningen ondereen dak worden gecombineerd.</p><p>14. De provincie dient de gemeenten waar mogelijk in het aanpakken van sociaalecono-mische gezondheidsproblemen te ondersteunen. Daar waar bij de overdracht van dejeugdzorg van provincie naar gemeenten problemen ontstaan, moet de provincie de eerste jaren blijven bijspringen met een knelpuntenpot en een team van deskundige ambtenaren.</p><p>15. In geval van nood moet iedereen zo snel mogelijk geholpen worden. De wettelijk vastgestelde maximale aanrijtijden voor het ambulancevervoer moeten daarom on-verkort gehandhaafd worden. De provincie dient zich hier hard voor te maken. </p><p>16. Het alarmnummer 112 hoort in de hele provincie mobiel goed bereikbaar te zijn. De provincie dient zich daarom in te zetten voor een volledige dekking.</p><p>17. De provincie moet alles op alles zetten om in de regio voldoende ziekenhuiszorg te behouden. Wanneer ziekenhuizen gesloten worden moeten daarvoor in de plaats in ieder geval voorzieningen komen waardoor patinten in hun eigen omgeving behan-deld kunnen worden. </p><p>7KOM OP VOOR GRONINGEN! SP-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019</p><p>123456789</p><p>10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152</p></li><li><p>2. ECONOMIEWerk voor iedereen, in de hele provincie </p><p>Groningen kampt met hoge werkloosheid. Het wegvallen van traditionele indu-strie en harde bezuinigingen van het rijk op de sociale werkvoorzieningen en dezorg geven Groningen klap op klap. De provincie richt zich nu vooral op de staden de Eemshaven. De SP vindt dat er in de hele provincie perspectief moet zijn op werk. De provincie moet daarom zwaar inzetten op versterking van de eco-nomie in de gebieden die achterblijven. We willen creatieve maatregelen die sterk rekening houden met de kansen die de verschillende regios bieden.</p><p>1. Het provinciale economische beleid moet leiden tot een versterking van de regioge-bonden economie. Elk deel van de provincie heeft mogelijkheden die benut kunnen worden. Aan de provincie is de taak om ze op te sporen en om te stimuleren dat ze ontwikkeld worden. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan: </p><p> Het opzetten in de regio van een centrum voor dienstverlenende bedrijven voor de gehele havensector. Niet alleen de Eemshaven, maar ook de havens in Delfzijl, Leer en Papenburg groeien snel.</p><p> Het inzetten op toerisme rond onder andere de Blauwestad, in De Marne en in Westerwolde.</p><p> Het toestaan van een Outlet Center en de Wereldbazaar langs de A7 richting Duitsland.</p><p> Het onderzoeken van wellnessvoorzieningen rond Tripscompagnie, in samen-hang met de zoutwinning aldaar.</p><p> Het stimuleren van het verbouwen en verwerken van natuurvezels, gekoppeldaan het opzetten van een kenniscentrum in de directe omgeving.</p><p>Bij al deze ontwikkelingen moet nadrukkelijk de combinatie met (bestaande) onder-wijsvoorzieningen gemaakt worden.</p><p>2. De provincie moet samen met gemeenten en in samenspraak met inwoners, oplei-dingsinstituten, vakbonden, ondernemers en uitkeringsinstanties regionale economi-sche plannen maken. Deze plannen hebben als doel werkgelegenheid te creren en te behouden.</p><p>3. Bij het creren van werkgelegenheid is het midden- en kleinbedrijf (MKB) van groot belang. Het MKB is de banenmotor van Groningen en de provincie moet er alles aan doen om de ontwikkeling van het MKB te stimuleren. De provincie dient een deel vanhaar vermogen te gebruiken om een kredietunie te realiseren ten behoeve van het Groningse MKB. Ondernemers met goed onderbouwde investeringsplannen moeten hier een beroep op kunnen doen nu het reguliere bankwezen het laat afweten en al-leen nog kredieten verleent aan een beperkt aantal bedrijven, vaak tegen onaccepta-bele voorwaarden.</p><p>4. Groningen moet d energieprovincie van Nederland worden, de provincie van de hernieuwbare energie. De opwekking van hernieuwbare energie moet worden onder-steund en scholen en bedrijven moeten aangezet worden hun kennis en investerin-</p><p>8KOM OP VOOR GRONINGEN! SP-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019</p><p>ONZE VOORSTELLEN:</p><p>123456789</p><p>10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849</p></li><li><p>gen te bundelen. Hiermee versterken we onze economische positie, dringen we de werkloosheid terug en zetten we een grote stap vooruit naar een duurzame samenle-ving.</p><p>5. De provincie dient haar invloed aan te wenden om te bereiken dat de middelen die beschikbaar zijn voor het aanpakken van de aardbevingsschade maximaal besteed worden binnen de provinciegrenzen. Er moet daarbij gezorgd worden dat zoveel mo-gelijk Groningers worden geschoold voor het verkrijgen van de benodigde kennis en vaardigheden om schadeherstel af te handelen en vooral om preventieve maatrege-len te realiseren. Hierbij kan meteen gewerkt worden aan het verbeteren van de bouwkundige staat van gebouwen en kunnen ze zo energieneutraal mogelijk ge-maakt worden.</p><p>6. Verdere ontwikkeling van de Eemshaven en de haven van Delfzijl is belangrijk en moet worden gestimuleerd. Dat moet wel gebeuren op basis van een integraal plan dat enerzijds de economische groei waarborgt en anderzijds belangrijke natuurwaar-den beter beschermt.</p><p>7. Er moet nadrukkelijker aansluiting worden gezocht bij Noord-Duitsland, de Scandi-navische landen en de Baltische staten. De ontwikkeling van deze Noordelijke Ont-wikkelingsas (NOA) moet met kracht worden doorgezet.</p><p>8. De samenwerking tussen het onderwijs en de dienstverlenende sector, zoals de zorg,moet worden verbeterd. De vraag naar geschoold dienstverlenend personeel zal in de toekomst alleen maar toenemen in de provincie. Daarnaast kunnen scholieren en studenten door een goede koppeling ervaring opdoen in de praktijk.</p><p>9. De provincie Groningen dient ervoor te zorgen dat in heel Groningen snelle internet-verbindingen tot stand te komen. Dat maakt het aantrekkelijker voor mensen om hierte (blijven) wonen. Voor bedrijven in onder andere de agrarische en horeca sector is het een noodzaak voor de bedrijfsvoering. Hiermee kan dus ook werkgelegenheid worden behouden en gecreerd.</p><p>10. De provincie moet het voortouw nemen in het maken van afspraken tussen gemeen-ten om de onderlinge concurrentie van bedrijventerreinen in het lokken van bedrijvente stoppen.</p><p>11. De provincie moet verdergaande spreiding van de rijksdiensten bevorderen en be-staande rijksdiensten en instellingen, zoals de penitentiaire inrichting, behouden. On-derzoek heeft aangetoond dat deze spreiding een belangrijke impuls is geweest voorde welvaartsstijging in de regio.</p><p>12. Economische ontwikkelingen en investeringen horen door de provincie te worden ondersteund. Als een dergelijke financile ondersteuning voor het ontvangende be-drijf renderend blijkt te zijn, dient dit te leiden tot terugbetaling van de financile bij-drage. Dit komt in de plaats van subsidies die niet terugbetaald hoeven te worden. </p><p>13. De provincie behoort enkel samen te werken met en enkel aan te besteden bij socia-le bedrijven. D...</p></li></ul>