Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

Download Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

Post on 12-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li><p> 1 1</p></li><li><p> 2</p><p>COLOFON</p><p> Programmacommissie: Anna van der Schors, Anton Bakker, David Jimmink, Dick Veldkamp, Dick Verburg, Hilde de Groot, Tijm Corporaal (vz)</p><p> Bijdragen: Anja Tekelenburg, Maria van de Looverbosch, Fotografie: Angelique Vranken: voorzijde, blz. 3, 4, 5, 6, 8, 18; Hanny Wieles: blz. 11, 15, 16, 17, 21; Anouk </p><p>Siegenbeek van Heukelom: blz. 7, 10; Angeline Kooijmans: blz. 14; Timon Woongroep: blz. 12; KNA/Johan Hoekstra: blz. 9.</p><p> Contactadres: Tijm Corporaal, tcorporaal@groenlinks.nl, 06 20010607 Website: http://houten.groenlinks.nl Facebook: /groenlinkshouten Twitter: @groenlinksHTN</p><p>INHOUDSOPGAVE blz. </p><p>VOORWOORD: ONTSPANNEN DE TOEKOMST IN 3</p><p>HOOFDSTUK 1 - EEN GEZONDE EN GROENE GEMEENTE 41.1. Waar hebben we ons de afgelopen jaren voor ingezet? 41.2. Wat willen we de komende jaren bereiken? 41.2.1. Wonen in een schone gemeente 51.2.3. Duurzaam heeft de toekomst 51.2.4. Bereikbaar als nergens anders 61.2.5. Groen voelt beter 71.2.6. Werk maken van gezondheid 7 HOOFDSTUK 2 - EEN VITALE SOCIALE GEMEENTE 92.1. Waar hebben we ons de afgelopen jaren voor ingezet? 92.2. Wat willen we de komende jaren bereiken? 102.2.1. Werk en inkomen 102.2.2. Zorg voor elkaar 112.2.3. Betaalbaar wonen 122.2.4. Jeugdzorg naar gemeenten 132.2.5. Passend onderwijs 13</p><p>HOOFDSTUK 3 - EEN OPEN EN BETROKKEN GEMEENTE 153.1. Waar hebben wij ons de afgelopen jaren voor ingezet? 153.2. Wat willen we de komende jaren bereiken? 163.2.1. Serieuze gesprekspartner zijn 163.2.2. Bloeiende verenigingscultuur blijft 163.2.3. Waardering voor diversiteit 173.2.4. Aandacht voor leefbaarheid 173.2.5. Ontmoeting met de gemeente bevorderen 173.2.6. Internationale samenwerking stimuleren 18</p><p>HOOFDSTUK 4 - FINANCILE KEUZES 194.1. Hier staan we voor 194.2. Inkomsten verhogen 194.3. Tabel met financile uitgangspunten 20</p><p>TOT SLOT 21</p></li><li><p> 3</p><p>Mensen zijn vaak met de toekomst bezig. Ons denken kan ons daarbij helpen of hinderen. Helpen als we DROMENVANDE TOEKOMST die we willen. Maar ook hinderen, omdat we ons zorgen maken. Zeker in deze tijd lijkt zorgen maken logisch. Alles verandert en is het niet onzeker wat de toekomst brengt? Dat is waar, maar gelukkig kunnen we ons aanpassen. </p><p>We zijn INSTAATOMTEVERANDEREN en dat doen we ook voortdurend. Zo had ik vier jaar geleden niet verwacht dat ik mijn huis energiezuiniger kon maken. Of dat ik uit de voeten zou kunnen met sociale media. Ik keek nog naar het journaal op vaste tijden, want anders miste ik het nieuws. Ik had niet verwacht dat ik zo BLIJ zou worden van ZONNEPANELEN op mijn woning en zo kon genieten van WINDMOLENS tijdens het hardlopen. </p><p>Verandering betekent soms het wijzigen van een koers. Veel inwoners van Houten n de gemeente hebben minder te besteden: dat betekent dat er ANDEREKEUZESGEMAAKTMOETENWORDEN. Wij gaan die keuzes niet uit de weg en laten ons daarbij leiden door onze groene en sociale principes: het voortbestaan van een LEEFBAREWERELD,eenMENSWAARDIG BESTAAN VOOR IEDEREEN enGOEDSAMENLEVEN. </p><p>Het Houten waar GroenLinks voor staat, zet zich in voor een OPENENONTSPANNENSAMENLEVING. </p><p>Een samenleving waarin je de ruimte krijgt om te ZIJN WIE JE BENT, waarin je kunt werken voor een fatsoenlijk inkomen, maar ook voldoende tijd overhoudt voor vrienden en familie. Het Houten van GroenLinks kiest onomwonden voor VERGROENING ook dichtbij, zodat we NIEUWE BANEN scheppen en een aarde achterlaten waar onze kinderen en kleinkinderen ook nog goed kunnen leven.Een keuze voor GroenLinks bij de gemeenteraads-verkiezingen op 19 maart is een keuze voor een GROENENSOCIAALHOUTEN.</p><p>Wij hopen dat ons programma u aanspreekt en uitdaagt, zodat u uw stem (opnieuw) ontspannen aan GROENLINKS toevertrouwt. </p><p>Namens de programmacommissie,</p><p>TIJMCORPORAALFractievoorzitter GroenLinks Houten</p><p>OPEN EN ONTSPANNEN DE TOEKOMST IN</p></li><li><p> 4</p><p>1.1. WAAR HEBBEN WE ONS DE AFGELOPEN JAREN VOOR INGEZET? </p><p>DUURZAME ENERGIE We hebben ons ingezet voor duurzame energie en UWind en Eneco ondersteund bij de realisering van windpark Houten. De windmolens produceren op een schone manier energie voor 25% van de Houtense huishoudens en veel Houtenaren participeren in het windpark waar hun energie wordt opgewekt. Daarnaast is een duurzaamheidsfonds opgericht. Jaarlijks wordt hierin door de gemeente Houten (legesopbrengsten) en Eneco in totaal 50.000,- gestort. Met dit fonds kunnen we jaarlijks investeringen doen in nieuwe duurzame projecten ter waarde van 1 miljoen euro (bij rentelasten van 5% over de investeringen).</p><p>BUURTGERICHT ZWERFAFVAL OPRUIMENWe hebben een initiatiefvoorstel ingediend om zwerfafval buurtgericht op te ruimen. Zwerfafval vervuilt het ecosysteem en maakt slachtoffers onder dieren. Wij stimuleren daarom buurtinitiatieven in Houten. Sinds 2013 wordt er door ons initiatief in steeds meer buurten zwerfafval opgeruimd. Door samen te werken aan een schone buurt of in een buurtmoestuin groeit de betrokkenheid in de wijk, en het milieu spint er garen bij. Mede door onze opstelling vindt nu ook bij sportkantines plasticinzameling plaats.</p><p>REALISATIE KRINGLOOPCENTRUM We hebben ons sterk gemaakt voor hergebruik en afvalreductie, bijvoorbeeld door de realisatie van een nieuw kringloopcentrum. We zijn voorstander van hergebruik van goederen en we zijn trots op het prachtige pand.</p><p>BEVORDERING GEZONDHEIDWe hebben gewerkt aan een gezond Houten, door ons hard te maken voor minder bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt en voor fruit in sportkantines. </p><p>VERVANGINGSFONDS VOOR BOMENWe hebben ons hard gemaakt voor een groen Houten door bijvoorbeeld aan te dringen op een vervangingsfonds, waardoor de aangetaste kastanjebomen langs de Rondweg kunnen worden vervangen.</p><p>VRAAGTEKENS BIJ MEER ASFALT We hebben ons actief verzet tegen de aanleg van meer en bredere wegen rond Houten. Het is niet gelukt de aantasting van het poldergebied en de aansluiting op de A12 bij Bunnik te voorkomen, maar we hebben wel duidelijk gemaakt dat verdere investeringen in automobiliteit achterhaald zijn. Steeds meer inwoners kiezen voor de trein, deel- en leenautos en de (elektrische) fiets. </p><p>1.2. WAT WILLEN WIJ DE KOMENDE JAREN BEREIKEN? </p><p>GroenLinksheeftgenoegeigenideenenheeftbovendienookgeluisterdnaarde ideenvaninwoners van Houten. Veel aanbevelingenwerden gedaan door de Fietsersbond,Milieuwerkgroep Houten en Transition TownHouten en de Ecowerkgroep Houten. Wedenken dat Houten ng gezonder en groenerkanworden.</p><p>Hoofdstuk 1 EEN GEZONDE EN GROENE GEMEENTEGroenLinkszetinopeengezondengroenHouten.OokintijdenvanbezuinigingkiestGroenLinksdaarom voor kwaliteit: schone lucht, schoon water en schone grond, een keuze voor onzegezondheid.Wekiezenookvoordewereldvanmorgen:doortekiezenvoornieuweenergiebronnenvoorkomenweuitstootvanbroeikasgassenenzijnweklaarvoordetoekomst.</p></li><li><p> 5</p><p>EEN GEZONDE EN GROENE GEMEENTEONZE BELANGRIJKSTE GROENE EN GEZONDE THEMA'S VOOR DE KOMENDE VIER JAAR:</p><p>1. Wonen in een schone gemeente2. Duurzaam heeft de toekomst3. Bereikbaar als nergens anders4. Groen voelt beter5. Werk maken van gezondheid</p><p>1.2.1. WONEN IN EEN SCHONE GEMEENTEGroenLinks kiest voor schone lucht, schoonwaterenschonegrondomdatwedegezondheidvanmensennatuurbelangrijkvinden:</p><p> GroenLinks kiest voor schone lucht. We zorgen dat de luchtkwaliteit in Houten regelmatig wordt gemeten. Waar de luchtvervuiling schadelijk is voor de gezondheid, neemt de gemeente passende maatregelen, bijvoorbeeld door het verlagen van de maximumsnelheid. Dat leidt tot minder uitstoot van CO2 n voorkomt geluidoverlast.</p><p> We kiezen voor gezonde lucht: we kiezen niet voor megastallen omdat deze stank veroorzaken. Bovendien brengt de intensieve veehouderij vanwege de grote aantallen dieren risicos met zich mee voor de volksgezondheid. </p><p> GroenLinks staat voor een buitengebied met een schone bodem en stimuleert ondernemers om duurzaam te innoveren en gebruik te maken van de modernste technieken in duurzame gewasbescherming. Op die manier worden het milieu en de leefomgeving zo min mogelijk belast. </p><p> Wij moedigen biologische teelt zoveel mogelijk aan, gezien de positieve effecten op milieu en natuur van biologische landbouw, veeteelt en kwekerijen. </p><p> We willen minder afval op straat. In zoveel mogelijk wijken cordineren buurt-ambassadeurs opruimacties. In 2018 wordt in elke wijk in Houten, ook in de kleine kernen, zwerfafval opgeruimd.</p><p> Schaliegas is voor ons geen optie. Fossiele energieproductie draagt niet bij aan de schone toekomst die wij willen. Wij kiezen voor fossielvrije energie, schoon grondwater en minder uitstoot van broeikasgassen.</p><p> GroenLinks wil schoner rioolwater door afvalwater en schoon regenwater zoveel mogelijk te scheiden.</p><p> Wij vinden dat er in Houten te vaak ontheffing wordt gegeven voor geluidsbelasting boven de bovengrens van de geluidsnormen. We zetten ons in voor het aanhouden van de voorkeursnorm van maximaal 48 dB voor wegverkeer en 55 dB voor railverkeer. Daarnaast willen wij maatregelen die de geluidoverlast als gevolg van (nachtelijk) goederenvervoer verminderen. Wij blijven de gemeente continu aanspreken op het serieus nemen van de geluidoverlast die bewoners ervaren en zetten ons in om belangengroeperingen te ondersteunen. </p><p> Het veelvuldig afsteken van particulier (knal)vuurwerk rond de jaarwisseling zorgt niet alleen voor geluidsoverlast en stress bij mens en dier, maar verstoort ook de rust in de natuur, geeft veel zwerfafval en is slecht voor de luchtkwaliteit. GroenLinks streeft naar vermindering van overlast door particulier vuurwerk. We zijn ervoor om het afsteken van particulier vuurwerk te gaan vervangen door een gezamenlijk, professioneel Houtens vuurwerk om Oud en Nieuw te vieren. </p><p>1.2.2. DUURZAAM HEEFT DE TOEKOMSTDuurzaam betekent voor ons dat we zo minmogelijk energie en grondstoffen verspillen.OnzeambitieisomookinHoutenin2030een100%duurzame datwil zeggen fossielvrije- energievoorziening te hebben. Duurzameenergiekomtuitstromendwater,windenvande zon en duurzame voeding komt van hetlandrondomHouten:</p><p> GroenLinks wil minder verspilling van stroom. We kunnen als gemeente toe met minder lantaarnpalen en de openbare verlichting mag s nachts worden gedimd. </p><p> GroenLinks wil dat de gemeente zelf energieneutraal wordt, zowel door besparingen op het verbruik als door zelf stroom op te wekken. We willen zonnepanelen op alle gemeentelijke accommodaties zoals scholen, sporthallen en wijkposten. We vinden </p></li><li><p> 6</p><p>het hard nodig dat de gemeente het eigen energiegebruik per locatie gaat bijhouden en verminderen.</p><p> Wij kiezen voor zonne-energie en we ondersteunen stimulerende maatregelen die het voor particulieren mogelijk maken om voordelig zonne-energie op te wekken en af te nemen.</p><p> Wij kiezen voor windenergie, de meest rendabele leverancier van duurzame energie. Er komen meer windturbines langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Windpark Goyerbrug is voor 2018 gerealiseerd op een manier waarbij inwoners meeprofiteren van de realisatie en exploitatie van het windpark.</p><p> We ondersteunen het opnieuw starten van de waterkrachtcentrale Hagestein. Deze centrale bestaat sinds 1958 en is daarmee de oudste waterkrachtcentrale van Nederland. In 2005 is de centrale stilgezet voor onderhoud, maar niet meer gestart. De elektriciteit uit de centrale kan 1.200 woningen in Houten en Vianen van groene stroom voorzien.</p><p> Door de komst van Windpark Houten is een duurzaamheidsfonds mogelijk gemaakt. Hiermee ondersteunen we inwoners en bedrijven die in Houten een duurzaam project willen starten, zoals burgers die gezamenlijk een park van zonnepanelen exploiteren.</p><p> We geven voorrang aan duurzame, innovatieve en creatieve ondernemers. GroenLinks steunt van harte het Platform Maatschappelijk Ondernemen (PMO). We vinden het belangrijk dat ondernemers bij elkaar worden gebracht: elkaar leren kennen, elkaar inspireren en samen projecten ontwikkelen. Het Houtense initiatief De KrachtFabriek moedigen wij aan, net zoals het project De Groene Hoeve in Schalkwijk. </p><p> We stimuleren initiatieven die de verkoop van streekproducten uit Houten en omliggende gebieden bevorderen. Zo voorkomen we onnodig transport van voedsel en realiseren </p><p>we minder vervuiling en meer betrokkenheid bij lokaal geproduceerd voedsel.</p><p> GroenLinks wil in de openbare ruimte meer plaatsen voor buurtmoestuinen, volkstuinen en vruchtbomen. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zien en ervaren waar ons voedsel vandaan komt. Lege plekken die binnen de Rondweg langdurig niet worden gebruikt zijn hier geschikt voor. </p><p> GroenLinks is voor de komst van een Stadswerkplaats. Ook zijn we voor de doorontwikkeling van het repaircaf naar een werkplaats waar mensen meerdere dagen per week terecht kunnen, reparaties leren uitvoeren en begeleid leren klussen. Dit voorkomt dat goed bruikbare apparaten te snel worden weggegooid omdat er een onderdeel niet meer werkt. </p><p>1.2.3. BEREIKBAAR ALS NERGENS ANDERSHoutenheefteenprachtigenunieknetwerkvanfietspaden.Fietseniseenschoneengezondemanier van voortbewegen. Bovendien ben jeinHoutenvaaksnelleropjebestemmingmetdefietsdanmetdeauto.GroenLinkswildatvoordeelnogmeergaanbenutten:</p><p> Voor GroenLinks is en blijft Houten DE fietsstad van Nederland! De hemel van de hemel voor fietsers zoals in Amerikaanse bladen stond. Dit betekent dat we een naam hoog te houden hebben en dus dat we ons fietspadennetwerk goed blijven onderhouden. Ook blijven we buiten de Rondweg investeren, zoals in snelwegfietsroutes naar Nieuwegein en Utrecht. </p><p> We stimuleren het fietsgebruik door de Houtense fietspaden veiliger te maken. De winterse gladheidsbestrijding moet blijven door fietspaden te vegen in plaats van pekel te strooien. We willen aanmoedigen dat meer mensen vaker kiezen voor de fiets als vervoersmiddel.</p><p> GroenLinks steunt het initiatief van de Fietsersbond voor een nieuw bewegwijzerings-systeem in Houten. </p><p> Woningen zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Dit kan met de inzet van elektrische buurtbussen op de Rondweg en naar de kleine kernen en electrocars en fietstaxis binnen de rondweg.</p><p> Wij geven voorrang aan alternatieven voor autobezit. GroenLinks maakt graag meer </p></li><li><p> 7</p><p>parkeerplaatsen vrij voor autos die worden gedeeld (zoals door Greenwheels en Wheels for all).</p><p> GroenLinks wil zo min mogelijk parkeer-plaatsen. Het parkeren van autos kost immers veel openbare ruimte en dus geld en gaat vaak ten koste van groen. Bij nieuwbouw komt de parkeerruimte op het terrein van de eigenaar. In de drukke delen van Houten komen parkeerheffingen en huishoudens met meerdere autos betalen hiervoor extra. </p><p> GroenLinks wil samen met andere gemeenten krachtig lobbyen voor beperking van de snelheid op de A27. Zo wordt de lucht schoner en neemt de geluidsoverlast af.</p><p>1.2.4. GROEN VOELT BETERWe leven in een dichtbevolkt gebied en wehebben steeds meer ruimte nodig. Hierdoorstaatdenatuuronderdruk.GroenLinksvindthet belangrijk om tegendruk te geven en denatuurteondersteunen.Nietalleenomdatweonze flora en fauna waardevol vinden, maarookomdatdenatuuronsrustbiedtenruimtevoorkinderenomtespelen.</p><p> Groene landschapselementen (bomen en heesters) vormen een wezenlijk onderdeel van gebouwde monumenten en buitenplaatsen en het...</p></li></ul>