Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Download Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Post on 10-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li><p>ChristenUnie SGP Rotterdam</p><p>Verkiezingsprogramma 2014 - 2018</p><p>Werken aan een </p><p>Mooier dam</p></li><li><p>2Inhoudsopgave</p><p>03 WerkenaaneenMooierdam!</p><p>06 Rotterdam,eenstadwaarinweomziennaarelkaar</p><p>12 Rotterdam,eenstadvoorjongerenengezinnen</p><p>16 Rotterdam,eenveerkrachtigestaddiewerkt</p><p>20 Rotterdam,eenmooieentoegankelijkestad</p><p>26 Rotterdam,eenveiligestad</p><p>28 Rotterdam,eenstadmettoegankelijkevoorzieningen</p><p>31 Eenslagvaardigeoverheiddiesamenwerkt</p><p>34 MooierdamCoolsingel71</p><p>ContactinformatieChristenUnie-SGPRotterdam</p><p>Bezoekadres:Coolsingel40-kamerSH83011ADRotterdam</p><p>Postadres:Postbus700123000KPRotterdam</p><p>Tel:(010)2672208E-mailadres:fractie@rotterdam.christenunie-sgp.nlWebsite:www.cusgprotterdam.nl</p><p>facebook.com/cusgprotterdamtwitter.com/cusgprotterdam</p></li><li><p>Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 3</p><p>ErisontzettendveelinRotterdamomdankbaarvoortezijn.Rotterdamstaaterop</p><p>veelpuntengoedvoor.Hetkanechternogveelbeter.VoordeChristenUnie-SGPis</p><p>vertrouwendaarbijeenkernwoord.HetvertrouwenvanRotterdammersinelkaar.</p><p>Hetvertrouwenvandeoverheidindekrachtvandesamenlevingenondernemers.Het</p><p>vertrouwenvanburgersinpolitiekenambtenaren.WerkenaaneenMooierdamvraagt</p><p>omeenbescheiden rol van de politiekomdatdestadzelfallangaaneenMooierdam</p><p>werkt.Hetisnietdepolitiekdiedestadmaaktmaardemensendieerinwonen.</p><p>Werken aan een </p><p>Mooier dam</p></li><li><p>4Samenleven doe je niet in je eentje,maarsamenmetanderen.HetisgoedomtebeseffendatvandeRotterdamsesamenlevingdekomendetijdmeergevraagdwordt.LoslatenvandeoverheidkanalleenalservertrouwenisindeRotterdammersendesamenleving.Deoverheidmoetlerenomdesamenlevinghaarwerktelatendoenennietindewegtezitten.JuistindezemoeilijketijdenwillenwesamenmetRotterdammerswerkenaaneensamenlevingwaarinweomzien naar elkaar. DeChristenUnie-SGPverwachtvanmensendatzezelfenmetanderenverantwoordelijkheidwillen</p><p>nemen.Burgersengroepeninkwetsbareomstandighedenwordendoordesamenlevingendegemeentegeholpen.Diehulpislaagdrempeligendichtbij!</p><p>AlswedenkenaaneenMooierdamdanisvoordeChristenUnie-SGPdemenselijke maat belangrijk.Rotterdammoetnietalleenvoorhetwinkelendpubliekennieuwehoogopgeleideinwonerseen</p><p>aantrekkelijkestadzijn,dielaatstedoelgroepwillenweooknietaantrekkenalsdattenkostegaatvandehuidigeinwoners.Hetgaatonsooknietomnogmeerhogegebouwen.DekomendevierjaargaathetonsomRotterdamennietomManhattanaandeMaas.Weleggendaarbijdenadrukopeenaantrekkelijkestadvoor jongeren, gezinnen en de inwoners van Rotterdam-Zuid.</p><p>Alshetgaatomdeinrichting van de staddanhebbenkleinschaligekwaliteitsimpulsenvoordeChristenUnie-SGPdevoorkeur.Detijdvanalleengrootschaligeinvesteringeniswatonsbetreftvoorbij.Wevindenhetbelangrijkdathetcentrumvandestadaantrekkelijkwordtvoormeerdanalleenbezoekersenevenementen.OokmoetenRotterdammersmeekunnenpratenover,eninvloedhebbenopdeinrichtingvandestad.WatonsbetreftwordtRotterdamweereenstadvoorfietsersenwandelaars.</p><p>Elke Rotterdammer is van waarde. WewillendaaromopkomenvooralleRotterdammersdiehetnietredden.Omdatzeverslaafdzijn,alsvluchtelingopstraatlevenofuitgebuitwordenalsprostituee.Dekomendejareninvesterenweinhetonderwijs.Dooroudersmeerbetrokkentemaken.DoortrotstezijnoponzeMBO stad, vakmanschap testimulerenendebestelerarennaarRotterdamtehalen.</p><p>DeRotterdamsehavenbehoorttotdegrootstechemischeclustersterwereld,110miljoentonolieen109miljoenolieproductenwordenhierjaarlijksovergeslagen.Indetoekomstzalereenhoopveranderen.Over50jaarzijndeolieraffinaderijenindehavenweg.Desteenkoolbergenzijndanwaarschijnlijkookverdwenen.Totslotzalerookmindervoedseldoordehavengaan.Rotterdammoetdaaromeenander soort havenworden,nietgebaseerdopgroeienvolumeopdekortetermijn,maaroprecyclenenmaakindustrie.Dehavenmoetdaaromnietlangerdegrootstewillenzijn,maareenknooppuntvangrondstoffenineencirculaireeconomieworden.Doordezetransitienualintezetten,zorgenweervoordatdewerkgelegenheid in de havenookindetoekomstbehoudenblijft.</p><p>Hetaccentlagdeafgelopendecenniainhetgemeentelijkebeleidopmaakbaarheidvanuithetideedatwewistenhoedetoekomsteruitzouzien.DekomendejarenleggenwehetaccentinRotterdamopveerkracht. Stedelijkeregiosopererensteedsmeerincontextendieaangroteveranderingenonderhevigzijn.DatsteltRotterdamvoornieuwevragenenleidthopelijkooktotnieuweantwoorden.KrijgtRotterdamtemakenmethoogwater?Waarmeeverdienenweover20of50jaaronsgeldin</p><p>Het is niet de politiek die de stad maakt maar de mensen die erin wonen.</p></li><li><p>5 Verkiezingsprogramma 2014 - 2018</p><p>Rotterdam?Hoezorgenweervoordatwetegendietijdnietgrotendeelsafhankelijkzijnvanneconomischesectorennenergiebron?Hoekomenwetegemoetaandewoonwensenvannieuweenhuidigebewoners?Metwiewerkenwesamenalsweindetoekomstdestadwillenontwikkelen?Veerkrachtbetekentookdatwehetzelfredzame vermogen van mensen versterkenofbenuttenomintespelenopdesnelveranderendesamenleving.Veerkrachtvereisteengoedebalanstusseninterventieenzelforganisatie.Mensenkunnennietalleszelfoplossen.Somsisingrijpenvandeoverheidnodig.Devragendiewedaarominditverkiezingsprogrammamoetenbeantwoordenzijn:HoemakenweRotterdamendesamenlevingveerkrachtiger?WaarbelemmertdeoverheidwellichtdeveerkrachtvanRotterdam?Kunnenwediebelemmeringenookwegnemen?</p><p>DeChristenUnie-SGPgaatzichdekomendevierjaarinzettenvoor7 belangrijke onderwerpen: </p><p>1. Rotterdam,eenstadwaarinweomziennaarelkaar2. Rotterdam,eenstadvoorjongerenengezinnen3. Rotterdam,eenveerkrachtigestaddiewerkt4. Rotterdam,eenmooieentoegankelijkestad5. Rotterdam,eenveiligestad6. Rotterdam,eenstadmettoegankelijkevoorzieningen7. Eenslagvaardigeoverheiddiesamenwerkt</p><p>Wat kunt u van de ChristenUnie-SGP fractie verwachten?DewerkwijzevandeChristenUnie-SGPisnietgerichtoppolitiekscoren,maarkenmerktzichdooreenzorgvuldigeafwegingvanverschillendebelangen.Eenbetrouwbareoverheidvoerteenbeleiddatdienstbaarisaanhetgoedefunctionerenvandesamenleving.Wegaandaaromnietvoorresultatenopkortetermijnmaarbeogenhetbereikenvanbelangrijkedoelstellingenoplangeretermijn.</p><p>WeziendeChristenUnie-SGPalsonderdeelvandechristelijke beweginginRotterdam.WewillenonswerknietopeeneilanddoenenleggendaaromverbindingenmetRotterdammersdiedebloeivandestadzoeken.Indegemeenteraadwillenweeenherkenbaarchristelijkgeluidlatenhoren,gentopBijbelsewaardenennormen.Opbasisvandituitgangspuntwijzenweophetbelangvan:omziennaarelkaar,sterkegezinnen,eentoegankelijkeenmooiestadvooriedereen,duurzaamheid,eengedegenfinancieelbeleid,rust,endemaatschappelijkebijdragevankerkenenreligieuzegemeenschappen.</p></li><li><p>6DeChristenUnie-SGPiservanovertuigddathtmoetgebeurenindesamenleving.</p><p>Desteunvanuitgezinnen,families,vriendenkringen,buurten,kerkenenanderesociale</p><p>gemeenschappenvergrootdemogelijkhedenendeveerkrachtvanmensen.Waarhet</p><p>mogelijkis,sluitdezorgvandeoverheidaanopdezesocialeverbanden.</p><p>Deoverheidheeftdusslechtseenaanvullenderolenmoetdekomendejarenleren</p><p>loslatenenaccepterendatdingensomsanderslopendanzevantevorenhadgedacht.</p><p>DeChristenUnie-SGPgelooftineenstadwaarinmensensamenlevenenomziennaar</p><p>elkaar.Opallerleimanierenkunnenmensenzelfbijdragenaansocialesamenhang.</p><p>Goedgeorganiseerdvrijwilligerswerkisdaarbijvandoorslaggevendbelang.</p><p>Rotterdam, </p><p>een stad waarin we </p><p>omzien naar elkaar</p></li><li><p>Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 7</p><p>Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraatDekomendejarenkrijgengemeentendeverantwoordelijkheidvoorsteedsmeertakenophetgebiedvandelangdurigezorg,dejeugdzorgenhetwelzijnswerk.Datzalzorgenvoorgroteveranderingen.NietalleenvoordeRotterdammers,maarookvoordemanierwaaropdeoverheidhaarwerkzalgaandoen.Zorgvoorelkaarisgeentaakvandestaat,maarvandestraat.DeChristenUnie-SGPvindthetdaarombelangrijkdat:</p><p> Desamenlevingsterkerwordtgemaakt.Deoverheidisnietlangeralleenaanzet!Doorbezuinigingenzaldeoverheidnoodgedwongenmoetenterugtreden.Hetdraaitnietmeeralleenomdeoverheidenhaarplannen.Deburgerisleidend,sturendenbeslissend.</p><p> Ermeerbuurt-ofwijkcomitskomendieRotterdammersmetelkaarverbindt.Dezecomitshebbenbetrekkingophetsocialedomein,maarkunnenbrederzijndandat.Ookveiligheidkanereenplaatskrijgen.Hetzaleenaantaljarenvergenomdezecomitsoptebouwen.Degemeenteondersteuntditprocesmetwijk-ofbuurtmakelaars.</p><p> Verenigingenenorganisatiessamenlevenmogelijkmaken.Degemeentewerktsamenmetdezeonmisbareverenigingenenmaatschappelijkeorganisatiesensteunthunbewegingvanonderopwaardatnodigis.</p><p> OudereninRotterdamnietaandekantstaan,maarvolopmeedoen!VeelouderennemenalsvrijwilligerofmantelzorgereenwaardevollepositieindeRotterdamsesamenlevingin.SteedsmeerouderenkomeninRotterdamwonen.DeChristenUnie-SGPjuichtdattoe.</p><p> Hetonderwerpeenzaamheidopdeagendakomt.EenzaamheidisnvandemeestonderschatteproblemenvanRotterdam.DatmoetveranderenomdatRotterdamdestadiswaarinweomziennaarelkaar!</p><p>Zorg en Welzijn Ophetgebiedvanzorgenwelzijnwordtdekomendejareneenaantalgroteveranderingenverwacht.Vooralophetgebiedvandelangdurigezorgenhetwelzijnswerk.DeWetmaatschappelijkeondersteuning(Wmo)istotstandgekomenvanuitdegedachtedatweweerterugmoetennaareenzorgzamesamenleving.EengedachtediedeChristenUnie-SGPondersteunt.Tegelijkertijdheeftdepraktijkindeafgelopenjarenuitgewezendatalleeneenwetdemaatschappijnietverandert.DeChristenUnie-SGPstaatvooreensterkereuitvoeringvandeWmo.Wijpleitenvooreenruimhartigbeleiddatvoorwaardenscheptvoordeburgeromzijneigenverantwoordelijkheidtenemenensolidairtezijntenopzichtevanmensenmeteen(psychiatrische)beperkingoflangdurigezorgbehoefte.</p><p>Detoenamevanhetaantalouderenzaldekomendeperiodezorgenvooreengroterevraagnaarzorgenpassendewoonvoorzieningen.Daarnaastzalbezuinigdmoetenwordenomdestijgendezorgkostenbeheersbaartehouden.Doordatveeloverheidstakenopditgebiedzijnofwordenovergeheveldnaargemeenten,moetenbelangrijkekeuzeswordengemaakt.DeChristenUnie-SGPvindthetechtervangrootbelangdatdegemeenteeerst,samenmetzorg-enwelzijnsinstellingenenanderebetrokkenen,eenvisieontwikkeltvoorzorgenwelzijnopdelangeretermijn.DeChristenUnie-SGPpleitvooreenvisie,waarin:</p><p> Eeneenzijdigefocusopzelfredzaamheidmoetwordenvermeden.Erkannietzomaarvanwordenuitgegaandatiedereenovervoldoendeautonomieeneigenkrachtbeschikt;</p><p> Zorg-enwelzijnsinstellingeneenonafhankelijkepositieindesamenlevinginnemen.Deorganisatieszijnnietgerichtopwinst,maaropdeclint.Zijwordengedrevendoorhunkennisenkundenwordennietdoordeoverheidofdooreconomischemarktwerkinggedirigeerd.</p></li><li><p>Rotterdam, een stad waarin we omzien naar elkaar 8</p><p> Keuzevrijheidvanzorgmoetzoveelalsmogelijkwordengegarandeerd.Respectvooridentiteitishierbijbelangrijk.Hulpbehoevendenmoetenzelfkunnenbesluitenwelkezorgenzorgaanbiederbijhenpast.</p><p> Deplaatsvandekerkenmoetduidelijkinbeeldzijnbijdeoverheid.Omdatdeoverheidmetdezegelijkwaardigepartnersmoetsamenwerkenkomtereenplatformvooroverlegtussenreligieuzeorganisatiesendeoverheid.KerkenenreligieuzeinstellingenparticiperenookindeWmoadviesraad.</p><p> Erruimteisvooreennetwerkvanbasiszorgindewijk.Dezezorgwordtgeorganiseerdvolgenshetsuccesvollebuurtzorgconcept.Ditsysteemzalbestaanuitkleinewijkteamsdiebewonerspersoonlijkkennen,aansprekenenbetrekkenbijdezorgvraagvandebuurt.Hierdooriszorgdichtbijbereikbaar.</p><p>ZorgdiebovendienbeterisafgestemdopdeeigenkrachtenhetsocialenetwerkvanRotterdammers.Deoverheidspeelteenbelangrijkerolinditnetwerkalspartnerdiesamenwerktmetprofessionalsennietprofessionalsinhetsocialedomein;dehuisarts,dethuiszorg,demantelzorgerendezorgvoordejeugd.</p><p>Ouderen Thuiszorgiseenbasisvoorzieningvoorouderen.Derelatiemetdeverzorgendeisvandoorslaggevendbelangvoordekwaliteitvandievoorziening.DeChristenUnie-SGPwilzoveelmogelijkvoorkomendatertelkensiemandandersvoordedeurstaat.</p><p> Eenzaamheidenarmoedeonderouderenwillenweeffectieftegengaan.Socialewijkteamsenbuurtcomitshebbenaandachtvoordezeproblematiek.Zijkunnendaarbijsamenwerkenmetvrijwilligersuithetnetwerkvanverengingen,scholenenkerken.</p><p> Heldere,eenvoudigeenduidelijkeoverheidscommunicatieen(aanvraag)formulieren.Persoonlijkcontactmetdeoverheidmoetmogelijkblijven.Veelouderenbeschikkenzelfnietoverinternet.DegemeenteRotterdamhoudtdaarrekeningmeeinhaarcommunicatie.</p><p> Dewijkbusiseenbelangrijkmiddelomdemobiliteitvanouderentegaranderen. Gratisopenbaarvervoervoor65-plussersmeteenlaaginkomenblijftbestaan.Ouderendieprimazelfhunreiskostenkunnenbetalengaandatwatonsbetreftzelfdoen.</p><p> Bijdeinrichtingvandebuitenruimtewordterrekeninggehoudenmetouderen.Tramsenbushalteswordenaangepast.Ouderenmeteenfysiekebeperkingkunnenzotochgebruikmakenvanhetopenbaarvervoer.</p><p>IntegratieDeRotterdamsesamenlevingismulticultureelenpluriform.IntegratiewaslangetijddepolitiekesplijtzwaminRotterdam.Opmerkelijkgenoegwashetindeafgelopenperiodegeenbelangrijkpolitiekthema.Integratiekosttijdenlijktsteedsbetertelukken.SteedsmeerNederlandsejongerenmeteenallochtoneachtergrondstuderenopdeRotterdamseinstellingenvoormiddelbaarenhogeronderwijs.Groteincidentenofproblemenhebbenzichdeafgelopenjarenooknietvoorgedaan.Veelgaatdusgoed.Tegelijkertijdzijnerzakendieomblijvendeaandachtvragen:Groepenindesamenlevingvoelenzichbuitenstaanders.Oorspronkelijkebewonersvoelenzichmeerdaneensontheemdinhuneigenbuurt.Hetisdaaromdehoogstetijdomteinvestereninvertrouwen.DeChristenUnie-SGPwildaarbijdenadrukleggenopovereenkomsteninplaatsvanverschillen.</p><p> Decultureleachtergrondvanmensenofgroepeniszeldeneenverklaringvoorproblemen.Veelsociologischeencriminologischeliteratuurlaatdatzien.Inhetparticipatiebeleidligtdefocusdaaromopsociaaleconomischeoorzakenenbeleidophetterreinvantaal,werkenemancipatie.</p><p>Elke Rotterdammer is van waarde!</p></li><li><p>Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 9</p><p> Taalen(vrijwilligers)werkzijndebelangrijkstemiddelenomechtdeeltenemenaandesamenleving.DegemeenteRotterdamwerktsamenmetbedrijvenenvrijwilligersbijhetaanbiedenvantaallessen.</p><p> WijgelovendatJezusChristusdeWeg,deWaarheidenhetLevenisenwillenditookvrijmoediguitdragen.Dezevastegeloofsovertuigingvormtdebasisvooreenruimhartigeverdraagzaamheid.VrijheidvangodsdienstenlevensovertuigingisdaaromeenbelangrijkuitgangspuntvandeChristenUnie-SGP.Wekunnenalleengoedmetverschillenomgaanalsweelkaarderuimtegunnendiewezelfookwillenhebben.Devrijheidvangodsdienstisnietgrenzeloosenmagnietwordenmisbruikt.Hetisgeenalibiomtegenderechtsordeintegaanofeenlegitimatievooreerwraakofvrouwenbesnijdenis.</p><p> Rotterdamiseenmagneet.VeelbewonersdiedemaatschappelijkeladderzijnopgeklommenverlatenRotterdam,terwijlmensendiejuistopzoekzijnnaarkanseninRotterdamkomenwonen.DoordehogematevandoorstromingstaathetsamenlevenineenaantalRotterdamsewijkenflinkonderdruk.Indiewijkenwordenmalafidehuisjesmelkersenuitzendbureausenillegalebewoninghardaangepakt.</p><p> Rotterdamgeeftaanmigrantendieterugwillenactievehulpbijterugkeernaarhetlandvanherkomst.</p><p>VrijwilligersEenterugtredendeoverheidvraagtvanburgersdebereidheidommeerverantwoordelijkhedentedragen.DeChristenUnie-SGPzieteensamenlevingvoorzich,waarinburgersvoorelkaarzorgenenvanuitnaastenliefdemaatschappelijkeverantwoordelijkheidnemen.Derealiteitisdaarnaastdathetnietmogelijkisomalleenmaaropvrijwilligersterugtevallen.VoorveelinwonersvanRotterdamzaleenvormvanprofessionelehulpnodigblijven.DeoverheidstaatklaarvoordezeRotterdammers.</p><p>Nederlandiskampioenvrijwilligerswerk.Ruim155.000Rotterdammerszettenzichvrijwilliginvooranderenenvoorelkaar.Deinitiatievenvanonderopzijnoveralindestadzichtbaar.Indesamenlevingisersprakevaneenzogenoemdaltrusmeoverschot:mensenwillenanderemensengraaghelpen.Datgaatalleennietmeerzoalsvroeger.Devrijwilligerdiena25jaareenlintjekrijgt,komtsteedsmindervoor.Deuitdagingwaarwealssamenlevingvoorstaan,ishoewenieuwevormenvanvrijwill...</p></li></ul>