Verkiezingsprogramma CDA-Oldenzaal 2014-2018 ?· Op Jufferbeek-Noord moet behalve voor bedrijven ook…

Download Verkiezingsprogramma CDA-Oldenzaal 2014-2018 ?· Op Jufferbeek-Noord moet behalve voor bedrijven ook…

Post on 26-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> Verkiezingsprogramma CDA-Oldenzaal 2014-2018</p> <p>Verkiezingsprogramma </p> <p>CDA-Oldenzaal </p> <p>2014 - 2018 </p> <p>Inhoudsopgave: </p> <p>Voorwoord .................................................................................................................................................... 1 </p> <p>Inleiding ........................................................................................................................................................ 2 </p> <p>Klant en bestuur ........................................................................................................................................... 3 </p> <p>Veiligheid en Handhaving ............................................................................................................................. 4 </p> <p>Woon en Leefomgeving ................................................................................................................................ 5 </p> <p>Stad in ontwikkeling ..................................................................................................................................... 6 </p> <p>Economie, werk en inkomen ........................................................................................................................ 7 </p> <p>Maatschappij in ontwikkeling ....................................................................................................................... 8 </p> <p>Historie, cultuur en ontspanning .................................................................................................................. 9 </p> <p>Zorg ............................................................................................................................................................. 10 </p> <p>Participatie .................................................................................................................................................. 11 </p> <p>Ouderen ...................................................................................................................................................... 12 </p> <p>Financin .................................................................................................................................................... 13 </p> <p> Verkiezingsprogramma CDA-Oldenzaal 2014-2018 1 </p> <p>Voorwoord </p> <p>Het CDA is een landelijke partij die zijn wortels heeft in de gehele samenleving. Leidraad voor ons </p> <p>handelen zijn de waarden en normen van de joods-christelijke traditie. De mens staat centraal. </p> <p>De samenleving is net zo belangrijk: Samen, waarbij iedereen telt. </p> <p>Zonder een zorgzame en veilige samenleving kan het individu niet tot ontwikkeling komen. </p> <p>De samenleving kan veel zelf. De overheid moet niet alles willen regelen. En als we wel iets regelen, </p> <p>doen we dat samen met de mensen voor wie die regels bedoeld zijn. </p> <p>We staan voor een duurzame samenleving. We hebben naast de zorg voor mensen ook de zorg voor </p> <p>alle leven en zorg voor onze natuurlijke omgeving, voor onze aarde. We bezitten de aarde niet, maar </p> <p>hebben die in bruikleen. </p> <p>We geloven in noaberschop, mensen die iets voor elkaar over hebben, die om elkaar geven. Daar </p> <p>hoort bij dat we als overheid onze inwoners bevoegdheden en verantwoordelijkheden geven. </p> <p>Deze uitgangspunten bepalen ons doen en laten. </p> <p>Herman Horsthuis, </p> <p>Voorzitter </p> <p> Verkiezingsprogramma CDA-Oldenzaal 2014-2018 2 </p> <p>Inleiding </p> <p>Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA-Oldenzaal voor de periode 2014-2018. </p> <p>De ontwikkelgroep die door het bestuur in het leven is geroepen, heeft hiermee aan n van haar </p> <p>opdrachten van het bestuur voldaan. </p> <p>De ontwikkelgroep heeft gesprekken gevoerd met de Oldenzaalse samenleving en opgehaald wat in </p> <p>onze samenleving leeft. Deze gesprekken zijn de basis geweest voor ons programma voor de stad </p> <p>Oldenzaal, haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. </p> <p>Daarmee is dit een programma van en voor Oldenzalers. </p> <p>De realiteit is dat we als Oldenzaal niet op een eiland zitten. Dat betekent dat we terdege rekening </p> <p>moeten houden met de wereld om ons heen. We denken daarbij op de eerste plaats aan datgene wat er </p> <p>vanuit landelijke besluitvorming op de gemeente Oldenzaal afkomt aan nieuwe taken met zowel nieuwe </p> <p>kansen als nieuwe risicos. Om de kansen voldoende te benutten en de risicos zo veel mogelijk te </p> <p>verkleinen, is samenwerking belangrijk. Afhankelijk van de onderwerpen kan de schaal daarvan anders </p> <p>zijn. Samenwerking is denkbaar met n of meerdere gemeenten, in netwerkstadverband, in Noordoost </p> <p>Twente, in de 14 Twentse gemeenten. Samenwerking over de grens in de Euregio kan nieuwe kansen </p> <p>bieden. </p> <p>De gevolgen van de economische crisis spelen ook in de periode 2014-2018 een grote rol. Aan ons de </p> <p>taak om samen met anderen Oldenzaal zo optimaal mogelijk naar een goede, (sociaal) veilige, duurzame </p> <p>en kansrijke toekomst te leiden. Wij, het CDA-Oldenzaal, zijn overtuigd dat ons programma daar een </p> <p>uitstekende basis voor is. </p> <p>Namens de ontwikkelgroep, </p> <p>Hennie Maartens </p> <p>Lijsttrekker </p> <p> Verkiezingsprogramma CDA-Oldenzaal 2014-2018 3 </p> <p>Klant en bestuur </p> <p>De gemeente moet haar inwoners veel meer dan nu als klant gaan zien. De overheid is er voor haar </p> <p>inwoners, in ambtelijke taal burgers genoemd. Dat betekent dat de gemeentelijke organisatie zich </p> <p>steeds meer moet transformeren naar een serviceorganisatie. Dat vraagt een andere manier van denken </p> <p>en doen van zowel de politiek als de ambtelijke organisatie: met een open oog en oor ontdekken wat in </p> <p>de samenleving leeft en belangrijk gevonden wordt. Dat voor diensten een redelijk en reel tarief </p> <p>betaald moet worden, is logisch. </p> <p>Openheid, transparantie en een duidelijke en eenduidige communicatie zijn daarin sleutelbegrippen. </p> <p>Politiek blijft bij uitstek de plek waar de uiteindelijke keuzes gemaakt moeten worden tussen de </p> <p>verschillende belangen van de inwoners van Oldenzaal, het algemeen belang en de impact van </p> <p>landelijke regelgeving. </p> <p>Een gemeente heeft te maken met andere gemeenten, de provincie en een groot aantal </p> <p>maatschappelijke organisaties. We leven niet op een eiland. Netwerksturing wordt steeds belangrijker. </p> <p>Dat betekent dat samenwerking met andere organisaties niet alleen onvermijdelijk en noodzakelijk is, </p> <p>maar een nadrukkelijke meerwaarde heeft. </p> <p>De inwoners van Oldenzaal moeten vanaf het allereerste begin, aan de voorkant, betrokken worden bij </p> <p>nieuwe ontwikkelingen in de stad. Niet eerst plannen maken en vragen of het goed is, maar samen met </p> <p>inwoners werken aan nieuwe ontwikkelingen. De vraag hoe we iets mogelijk kunnen maken, is minstens </p> <p>zo belangrijk als de vraag hoe we iets kunnen voorkomen. </p> <p>Speerpunten voor ons hierin zijn: </p> <p>1. De gemeente is er voor haar inwoners, niet omgekeerd. </p> <p>De gemeentelijke organisatie wordt een serviceorganisatie voor haar inwoners. Dat betekent: </p> <p> De balie in het stadhuis is geopend op momenten dat inwoners in de gelegenheid zijn daar </p> <p>gebruik van te maken. </p> <p> Direct contact met inwoners wordt gentensiveerd, zowel fysiek als digitaal. </p> <p> Voor zo veel mogelijk producten wordt 7 dagen per week 24 uur per dag digitale bereikbaarheid </p> <p>gerealiseerd. Daarvoor is een aanzienlijke verbetering van de gemeentelijke website en het </p> <p>digitaal loket noodzakelijk. </p> <p> Communicatie is open, transparant, duidelijk en vooral klantgericht. </p> <p>2. Oldenzaal blijft participeren in de samenwerking met Netwerkstad en Noordoost Twente en vervult </p> <p>daarin een scharnierfunctie. Oldenzaal is daarin de smeerolie. </p> <p>3. Samenwerking wordt actief opgezocht. Uitwisseling van mensen en kennis om expertise binnen te </p> <p>halen of aan anderen te leveren, is onderdeel van deze samenwerking. </p> <p>4. We onderhouden goede contacten op het juiste niveau met provincie, rijksoverheid en Europa om </p> <p>op te komen voor de belangen van Oldenzaal. </p> <p> Verkiezingsprogramma CDA-Oldenzaal 2014-2018 4 </p> <p>Veiligheid en Handhaving </p> <p>Je veilig voelen in woon-, werk-, leer- en leefomgeving blijft essentieel voor iedere inwoner van </p> <p>Oldenzaal, van jong tot oud. Politie en justitie handhaven de openbare orde. Dit valt onder het landelijk </p> <p>beleid. Ook al is de invloed van de gemeente kleiner geworden op dit gebied, we blijven vooraf actief </p> <p>signalen afgeven naar politie en justitie. </p> <p>Aanpak van handel in drugs, gebruik of misbruik heeft voor ons hoge prioriteit. Dit geldt ook voor </p> <p>alcoholmisbruik. Naast politie en justitie zijn onderwijs, horeca en hulpverleningsinstellingen hierbij </p> <p>nadrukkelijk betrokken. Alle inwoners van Oldenzaal hebben een belangrijke signalerende taak in hun </p> <p>woonomgeving. </p> <p>Een positieve sociale controle, het feit dat inwoners van Oldenzaal in buurten en wijken op elkaar en </p> <p>elkaars eigendommen letten, is van groot belang voor het je veilig voelen in je eigen leefomgeving. </p> <p>Als de samenleving regels maakt, moeten deze ook gehandhaafd worden. Handhaving is geen doel op </p> <p>zich, maar een middel om het samenleven in goede banen te leiden. Dat betekent dat de manier waarop </p> <p>we handhaven duidelijk en transparant is. Dit heeft als doel dat de samenleving er beter van wordt. </p> <p>Speerpunten voor ons hierin zijn: </p> <p>1. Inwoners voelen zich veiliger in hun eigen woon- en leefomgeving. </p> <p>2. Aanpak van handel, gebruik en misbruik van drugs en misbruik van alcohol. </p> <p>3. Handhaven doen we op een verantwoorde en klantvriendelijke manier om samenleven in goede </p> <p>banen te leiden. Handhavers worden daartoe opgeleid en begeleid. </p> <p> Verkiezingsprogramma CDA-Oldenzaal 2014-2018 5 </p> <p>Woon en Leefomgeving </p> <p>Wij zijn trots op Oldenzaal, omdat we als stad de laatste jaren in de top 50 van beste woongemeentes </p> <p>van Nederland staan! Dit willen wij zo houden. </p> <p>Leven in een aantrekkelijke en veilige woon- en leefomgeving vinden wij essentieel. Dit moet zeker op </p> <p>niveau blijven. Dat kan niet zonder betrokkenheid, zeggenschap en inzet van wijkbewoners. </p> <p>Noaberschop is waar het in de buurt om draait! </p> <p>Speerpunten voor ons hierin zijn: </p> <p>1. In de Oldenzaalse wijken is de bewoner aan zet om in zijn of haar eigen woonomgeving samen met </p> <p>anderen keuzes voor hun wijk te maken. De gemeente faciliteert en ondersteunt waar nodig. </p> <p>2. Wij zijn voor invoering van buurtbudgetten. </p> <p>3. Nieuwe ontwikkelingen, bouwplannen en bestemmingsplannen worden als eerste actief met de </p> <p>buurt besproken. Open, transparante en duidelijke communicatie is een voorwaarde. </p> <p> 4. Bewaakte fietsenstalling in de binnenstad met oplaadpunten voor elektrische fietsen. </p> <p> 5. Scheiden van afval wordt beloond. </p> <p> Verkiezingsprogramma CDA-Oldenzaal 2014-2018 6 </p> <p>Stad in ontwikkeling </p> <p>Wonen, werken en recreren, staan centraal in onze aantrekkelijke woon- en werkstad. </p> <p>Dit willen we koesteren en verder uitdiepen, zodat we trots kunnen blijven op onze stad. </p> <p>De huidige visie op de structuur van de detailhandel is leidend. Leegstand in bestaande gebouwen in en </p> <p>om de binnenstad willen we voorkomen. Dat kan door flexibeler om te gaan met het bestaande </p> <p>bestemmingsplan. Meer woonfuncties in de binnenstad voor zowel jongeren als ouderen is een goede </p> <p>oplossing. </p> <p>De gemeente faciliteert en stimuleert ontwikkelingen. </p> <p>We denken in beginsel aan de Vijfhoek, de Groote markt en de binnenstadtuinen. </p> <p>De gemeente neemt de regie en zoekt de samenwerking met andere partners om plekken die nu velen </p> <p>een doorn in het oog zijn een nieuwe toekomst te geven. Hierbij denken we aan plekken als de </p> <p>voormalige huishoudschool aan de Gasthuisstraat, garage Teggeler en Eshuis. </p> <p>Wij zetten ons in voor bewuste keuzes en kwalitatieve goede en duurzame bouw. </p> <p>De Graven-Es, plandeel 9, wordt afgebouwd om het daar goed wonend te maken. Daarnaast ligt wat </p> <p>ons betreft het accent voor ontwikkelingen op Oldenzaal Centraal en inbreidingslocaties. </p> <p>Speerpunten hierin zijn: </p> <p>1. In en om de binnenstad leegstand terugdringen en voorkomen. </p> <p>2. De gemeente is geen ontwikkelaar. Treedt op als regisseur, stimulator en ondersteuner. </p> <p>3. De Graven-Es, plandeel 9, afbouwen. </p> <p>4. Nieuwe ontwikkeling woningbouw in Oldenzaal Centraal of op inbreidingslocaties. </p> <p> Verkiezingsprogramma CDA-Oldenzaal 2014-2018 7 </p> <p>Economie, werk en inkomen </p> <p>Oldenzaal is momenteel een aantrekkelijke werkgemeente voor zowel de werkgever als de werknemer. </p> <p>Dat moet zo blijven en verbeterd worden. </p> <p>De bereikbaarheid is daarvoor van groot belang. De economie is momenteel onderhevig aan veel </p> <p>veranderingen. Oldenzaal moet klaar zijn voor de toekomst. Daarom kiezen we voor het vernieuwen van </p> <p>bestaande industrieterreinen. </p> <p>Daarnaast vinden wij het belangrijk voor Oldenzaal dat Jufferbeek-Zuid en Jufferbeek-Noord tot </p> <p>ontwikkeling gaan komen. Op Jufferbeek-Noord moet behalve voor bedrijven ook ruimte zijn voor </p> <p>maatschappelijke voorzieningen, bijvoorbeeld sportaccommodaties en/of scholen. </p> <p>De beoogde bedrijventerreinen De Elsmors en Hanzepoort Oost en West worden wat ons betreft niet </p> <p>ontwikkeld. </p> <p>In de verdere toekomst kan het gebied, langs de A1, tussen Oldenzaal en Hengelo verder ontwikkeld </p> <p>worden. </p> <p>De ontwikkeling op en rondom het luchthavengebied is een gegeven. Dat biedt kansen met name op het </p> <p>gebied van werkgelegenheid, ook voor Oldenzalers. In de exploitatie van de luchthaven wordt wat ons </p> <p>betreft direct noch indirect overheidsgeld gestoken. De ontwikkeling van het luchthavengebied </p> <p>betekent dat doorlopende aandacht nodig is voor een leefbare en veilige woonomgeving met name in </p> <p>en rond de wijk Zuid-Berghuizen. </p> <p>Wij zetten in op een omleidingsspoor langs de A1, zodat massaal goederentransport door onze stad </p> <p>wordt tegengegaan. </p> <p>Ontwikkelingen op het gebied van de luchthaven, het spoor en de A1 krijgen onze blijvende aandacht. </p> <p>Werkgevers hebben ons aangegeven het zeer te waarderen als de gemeente vanuit haar regiefunctie </p> <p>netwerkbijeenkomsten organiseert. De samenwerking tussen ondernemers en gemeente die dan </p> <p>ontstaat, is een goede voedingsbodem om (jeugd)werkloosheid te verminderen. </p> <p>Speerpunten hierin zijn: </p> <p>1. Huidige industrieterreinen klaarstomen voor de toekomst. </p> <p>2. Nieuwe ontwikkelingen beperken tot Jufferbeek. </p> <p>3. Een goede infrastructuur in en rondom Oldenzaal. </p> <p>4. Geen overheidsgeld naar de exploitatie van het luchthavengebied. </p> <p>5. Een omleidingsspoor langs de A1. </p> <p>6. Samen met ondernemers netwerkbijeenkomsten organiseren. </p> <p> Verkiezingsprogramma CDA-Oldenzaal 2014-2018 8 </p> <p>Maatschappij in ontwikkeling </p> <p>De huidige crisis heeft een grote impact op alle geledingen van onze samenleving. Dat geldt ook voor </p> <p>kinderen en jongeren, zeker waar ontwikkelingskansen in het gedrang dreigen te komen. </p> <p>Gelukkig gaat het met het overgrote deel van de kinderen en jongeren in Oldenzaal goed. Voor onze </p> <p>ma...</p>