verkiezingsprogramma 2014 v1.2 - SP Leiden ?· Bestuur, organisatie en financiën 42 2 1 ... Wél kunnen…

Download verkiezingsprogramma 2014 v1.2 - SP Leiden ?· Bestuur, organisatie en financiën 42 2 1 ... Wél kunnen…

Post on 10-Jun-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>verkiezingsprogramma</p><p>SP Leiden20142018</p></li><li><p>1</p><p>inhoud</p><p>1.Inleiding 32.Zorgenwelzijn 53.Betaalbaarwonen 104.Armoede,werkeninkomen 145.Dejeugdheeftdetoekomst 186.Leidengroenenduurzaam 217.Verkeerenvervoer 268.SPeerpunt:deKunst 329.Sportenspel 3410.Onderwijs 3611.Leidseeconomie 3912.Bestuur,organisatieenfinancin 42</p></li><li><p>2</p><p>1.InleidingDeSPheeftsterkeidealen,waaropwijallesbaseren:menselijkewaardigheid,gelijkwaardigheidensolidariteit.Westeunenenbevorderenalleswatdiedrieidealenverderbrengtenwebestrijdendatgenewatdieidealenindewegstaat.Wedoendatmeteenwerkwijzediedirectgeworteldisindieidealen.Onzewerkwijzeisopen,transparant,betrokkenengerichtopsamenwerking.Wijluisterenendoenaltijdgoedonderzoek.Weproberenwederzijdsbegripensamenwerkingteorganiseren.Enwestekenveelenergieinhetondersteunenvanmensendieopwatvoormanierdanookhulpkunnengebruiken.Oppraktischewijzemetonzehulpdienst,maarookdoordebarricadenoptegaanalsdatnodigis.Ofdooractieftebemiddelenbijconflicten,vooralalsdaarbijmensenbetrokkenzijndiehulpenondersteuningkunnengebruiken.Onzeidealenvindenduseenheelpraktischeinvulling.Daarbijstaatdemenselijkemaataltijdcentraalhetgaatomdemensinzijndirecteomgevingenomdienstendiedaaropzijnafgestemd,dieduspersoonlijkenopmaatzijn.Diemenselijkemaatisdooranderepolitiekepartijenvaaklosgelatentengunstevandenkenvanuit(grote)organisatiesenbedrijven,geldstromenenbureaucratie.WehebbendeafgelopenvierjaarinLeidenlatenziendathetterugbrengenvandemenselijkemaatvoorallebetrokkeneneenbetereenmeernatuurlijkemanierisomzakenteorganiseren.Daarbijhebbenweveelsuccessengeboekt.Zohebbenwebijvoorbeelddezorgveilingindethuiszorgafgeschaft.Indezorgveilingwerddezorgvoormensengeveildvoordelaagsteprijs.DankzijdeSPisdekwaliteitvandezorgnuweerhetbelangrijkste.Enwezijnbezigzorgenwelzijnookopallerleianderemanierenveelmeerkleinschaligenvertrouwdteorganiseren,voorjongenoud.WehebbensamenmetbewonersvandeZeeheldenbuurtsuccesvolgestredentegensloopvanhunwijk,enmetbewonersvanDeKooitegeneenringwegdoordeSumatrastraat.OokbijzakenwaarvoordeSPaljarensamenmetbetrokkenenknokt,hebbenwesuccesgeboekt:deOostvlietpolderblijftgroen,eninplaatsvandeRijnGouweLijnkomtereenverbeterdespoorverbindingmetUtrechtCentraaleneennetwerkvanvrijliggendebusbanen.Enzozijnernogveelmeerzakenwaarwetrotsopzijn.Ukuntdaareldersinditverkiezingsprogrammameeroverlezen.Onzebetrokkenheidengedrevenheidwordtookherkendengewaardeerddooranderen.WethouderRoosvanGelderenisin2013genomineerdvoorBestebestuurdervanNederlanddoorhetVPROprogrammaDeslagomNederland.Ditprogrammazochtnaarbestuurdersdiebetrokkenzijnenluisterennaardemensenomwiehetgaat.RaadslidJulianvanderKraatsisookin2013doorzijncollega'sendeLeidsepersgekozentotLeidsraadslidvanhetjaar.DeSPisnietalleenindepolitiekearenaactief.VanuitonspandaandeMarnixstraathelptdeSPHulpdienstelkjaarmeerdanduizendmensenmetvanallesennogwat,ledenennietleden.Denkdaarbijaanbelastingaangiftenenandermoeilijkpapierwerk,desnoodsmettolkofaanhuis.Maarookhulpbijhetvindenvandewegbijambtelijkeorganisatiesensteunbijconflictenmethuisbazenofanderebedrijvenenorganisaties.OokheeftdeSPeenbudgetcoach,diemenseninmoeilijkhedenhelptomzoveelmogelijkzelfdeproblemenhethoofdtebieden.Rechtshulpwordtsteedsontoegankelijkerdoorhartelozebezuinigingen.Tegelijkertijdkomenmeermenseninfinancileproblemendoorstijgendehuren,hogekostenvoorenergie,zorgenlevensonderhoud,ofdoorhetverliesvaneenbaan.Weziensteedsmeermensenaankloppenbijonzehulpdienst.Wehebbenmet</p></li><li><p>3</p><p>ledeogentoegezienhoehetaantalgezinnendatafhankelijkisvandevoedselbankgestaaggroeide.PastedevoedselbankaanvankelijknogmakkelijkinhetSPpandaandeMarnixstraat,inmiddelszijnhonderdenLeidsegezinnenaangewezenopdevoedselbankenmoesterwordenuitgewekennaareengroterelocatie.DatistriestenonnodigineenwelvarendlandalsNederland.MaarergebeurtnogveelmeerinDeSPeer,hetpartijkantooraandeMarnixstraat.DaarisookSPeerpuntDeKunst,eenbescheidengalerieentrefpuntvoorgoedbezochtecultureleactiviteiten.Oponzewebsitewww.leiden.sp.nlkuntuzienwatweervooractiviteitengeorganiseerdhebben.DeSPheeftdussterkeidealenenstaattegelijkmetbeidebenenstevigopdegrond.EenstemopdeSPisjuistnnodigomdatwijvanuitdeidealenendiepraktischeinstellinghetafbraakbeleiduitDenHaagzoveelmogelijkwillenombuigeninietspositiefs.Debezuinigingenzijnenormenonmenselijk.Wekunnenzekernietallesrepareren.Wlkunnenwezakenbeterorganiseren,metbehulpvanhetprincipevandemenselijkemaat.Endeprioriteitenverleggennaardemensendiehethardstonzehulpnodighebben.Daarhebjebetrokkenenvakkundigemensenvoornodig,dieprecieswetenvoorwiezehetdoen.DeSPheeftdiemenseninhuis.</p><p>DeSPwildekomendevierjaarwerkenaandevolgendezaken:</p><p> Zorgpersoonlijkendichtbij Betaalbaarwonenvooriedereen Toegankelijkenruimhartigarmoedebeleid Werkmakenvanlokaleinitiatievenvooreenbetermilieu Leidenfietsstadnummern Kunstensporttoegankelijkvooriedereen Gelijkekanseninhetonderwijs EconomischbeleidrichtenopLeidseondernemers Open,dienstbaarentransparantbestuur</p></li><li><p>4</p><p>2.Zorgenwelzijn</p><p>GroteveranderingenErstaangroteveranderingenvoordedeur:gemeentesmoetenbinnenkortveeltakenovernemenvanhetrijk.OnderanderedejeugdzorgendezorgdienunogonderdeAWBZ(AlgemeneWetBijzondereZiektekosten)valtwordtovergeheveldnaardegemeente.DatvindtdeSPgeengoedidee,vooralomdatgemeentenertegelijkflinkebezuinigingenbijkrijgen.Aldezetaken(begeleiding,ondersteuningenwaarschijnlijkpersoonlijkeverzorging)wordenper2015onderdeelvandeWetMaatschappelijkeOndersteuning(WMO).Hiermeevervaltookhetrechtopzorg;inplaatsdaarvanmogengemeentesbeslissenof,enzojawelkezorgofondersteuningnodigis.DeSPvindtdathetrechtopzorginLeidenvooriedereenbehoudenmoetblijven!Helaasgaandezegroteveranderingendusookgepaardmetforsebezuinigingen.Endatallesinooknogeenseenzeerkortetijd.Wemoetenonsverzettentegendebezuinigingen,maartegelijkookhetbestemakenvandemiddelendiewehebben.</p><p>VerstandigomgaanmetgeldDeSPisaltijdzuinigmetgeld,maardoordegrotebezuinigingenishetextradringendomzoefficintmogelijkmetelkeeurocentomtegaan.Bezuinigenkanookandersdanversoberenenafschaffen.DeSPwildathetgeldvoorzorgookechtaanzorgbesteedwordtendathetzonuttigmogelijkgebruiktwordt.Daarisnunogsteedsveelwinsttebehalen.Onnodigebureaucratiemoetvermedenwordenenookgroteorganisatiesmetveelmanagerszorgenvooronnodighogekosten.DeSPzorgtervoordathetgeldterechtkomtdaarwaardatooknodigis,bijzorgenwelzijnzelf.</p><p>MenselijkemaatDeSPwilzorgenwelzijnvormgevenvolgenshetprincipevandemenselijkemaat:demensenzijndirecteomgevingstaancentraal,nietdeorganisaties,degeldstromenofdeprocedures.Iedermensheeftrechtopgoedebereikbarezorgenwelzijnsvoorzieningen.Hetbeleidndepraktijkmoetenaltijdzijngebaseerdopzelfstandigheidenzelfbeschikkingzolanghetkan.Hulp,ondersteuningenzorgmoetgebodenwordenwaardatnodigis.Daarbijmoetvooralaandachtzijnvoordeextrakwetsbaren,zoalsdakenthuislozen,hoogbejaarden,chronischziekenenmensendiemoetenlevenvaneenminimuminkomen.Wijvindendatzorgenwelzijnopmaatmoetenwordengeleverd:flexibel,creatiefenkleinschalig,indeeigenvertrouwdebuurtofthuis.Zorgenwelzijnispersoonlijk,dichtbijengerichtopheeldemens.Bovendienmoetzorgookgebodenwordendoorgoedopgeleideengoedbetaaldeprofessionals.Wijverzettenonsdanooktegendetrendomtebezuinigenopzorgdoorsteedsgoedkoperekrachtenintezetten.Voorheteffectiefinrichtenvanzorgenwelzijnbiedthetprincipevandemenselijkemaateenuitstekenduitgangspunt.Waardemenschtcentraalstaat,wordendeorganisaties,deprotocollenendehokjesondergeschikt.Erkannogveelbeterwordensamengewerkt,zoalsnureedsgebeurtbijdeaanpakvanngezin,nplanofviadesocialewijkteamsdieindestadwordenopgericht.Dubbelwerkmoetwordenvoorkomenenmensenmogennietmeerdewegkwijtrakenineenwoudvanorganisaties,regelsenloketten.</p></li><li><p>5</p><p>DeSPwilgeenmarktwerkingindezorg.Dezorgisgeenmarkt.Wanneerjezoalswijgoedekwalitatievezorgwilbieden,waarbijorganisatiessamenwerkenenrekeninghoudenmetdemenselijkemaat,danmoetjeaanbestedingenjuistvermijden.Veelbelangrijkerisdatweinvesterenindekwaliteitvanzorgenvertrouwenopdedeskundigheidvanprofessionals.</p><p>OnvoorwaardelijkezorgVeelpartijenindelandelijkepolitiekhebbenhetover'wederkerigheid'bijhetleverenvanzorg.Datprincipebetekentdatmensenietsmoetenterugdoeninruilvoordezorgdiezekrijgen.DeSPvindtdateenperversidee.Hetuitgangspuntvanwederkerigheidreduceertmensenmeteenzorgvraagtotprofiteurs,diehunsituatieaanzichzelftewijtenhebben.Maarhetgaatjuistommensendiegraagwillenmeedoenindemaatschappij.Datlukthennietgoedomdatzijhulpnodighebbenbijhunproblemen.InLeidenmagnooitdesituatieontstaandatmensenalleenrechtopzorghebbenalszijzelfookietsterugdoen.Daarwaarhetnodigis,moetaltijdonvoorwaardelijkzorgwordenverleend.</p><p>ThuiszorgOpthuiszorgwordtdoordelandelijkepolitiekaljarenbezuinigd.HetkabinetvanVVDenPvdAwildaarbovenopnunogeenseenkwartvanhetbudgetschrappen!Mensenmoetenvanditkabinetwellangerthuisblijvenwonen,maardeondersteuningdiezedaarbijnodighebbenwordtverminderd.Hethuidigeregeringsbeleidbedientzichvanmooiewoorden,maarvoertindepraktijkkillebezuinigingendoor.Naastverzettegendezeplannenensteunaandemensendiegetroffenworden,zullenweookopzoekmoetennaaralternatieven.Metslimmeverbindingentussenverschillendevormenvanzorghopenwejuistdemensendieondersteuninghethardstnodighebben,tebiedenwatzenodighebben.</p><p>SocialewijkteamsOmzorgenwelzijndichterbijdemensenteorganiseren,willenwijsocialewijkteamsinstellen.Socialewijkteamshebbeneenvasteplekineenwijk.Zezijntoegankelijkenaanspreekbaarenbestaanuitzowelprofessionalsalsactievemensenuitdewijk.Zehebbenookeenbelangrijkesignalerendeenpreventievewerking.Ookhierisdemenselijkemaatweerhetleidendeprincipe.Daardoorkunnenwijkteamsmensenbetermethunproblemenhelpenhetzijzelf,hetzijdoorhentebegeleidennaaranderevormenvanzorgofondersteuning.</p><p>Vrijwilligers,mantelzorgersenervaringsdeskundigenAlsallemantelzorgersenvrijwilligerszoudenophoudenhunwerkteverrichten,ligtonshelelandplat.Zijleverenonmisbaarwerk.Samenmetprofessionals,ervaringsdeskundigenenclintenvormenzijfundamenteleschakelsinhetsocialedomein.Daarommoetenwedeondersteuningvandezemensengoedregeleneneengoedeonderlingesamenwerkingmogelijkmaken.Ookwillenwijwerklozemensendievrijwilligerswerkdoenofmantelzorggevenvrijstellenvansollicitatieplicht.Vrijwilligersmogennietdeplekinnemenvanprofessionals,maarzemoetenwelprofessioneelondersteundwordenwaarnodig.</p><p>LeideniseensocialeensolidairestadJenaastekennenisdebasisvooreenveilige,prettigeensocialeomgeving.Daaromishetbelangrijkdatmensennietver,maarmtelkaarpraten.Elkaarontmoetenensamenactiviteitenorganiserenvoorkomtdatgroepenmensengesoleerdvananderenlevenoftegenoverelkaarkomentestaan.Degemeentemoetdezeontmoetingensamenwerkingzoveelmogelijkstimulerenenhiervoorrandvoorwaardenscheppen.Daarommoetenerindebuurtenvoldoendeontmoetingsplekkenzijn,zoalsspeeltuinen,buurthuizenenouderensteunpunten.</p></li><li><p>6</p><p>Discriminatieofanderevormenvanuitsluitingmoetenzoveelmogelijkvoorkomenenbestredenworden,omdatditmensenschaadtendaardoordehelesamenlevingontwricht.Leidenmoeteenstadzijnwaariedereenzichzelfdurfttezijn.Waarveiligheidvooriedereengewaarborgdis,hoejeerookuitziet,waarjeookvandaankomtofwelkeseksuelegeaardheidjeookhebt.Uitgaanvandiversiteitisbelangrijk.Leidseorganisatiesmoetendezegedachtestimuleren,uitdragenenzichhierzelfnaargedragen.</p><p>ToegankelijkheidDetoegankelijkheidtotvoorzieningenmoetindebredezinvanhetwoordmogelijkwordengemaakt.Wedoelenhiermeeopdetoegankelijkheidvangebouwenendeopenbareruimtevoormensenmeteenfysiekebeperking,maarookopdetoegankelijkheidvanbijvoorbeeldsport,cultuurenrecreatievoormensenmetweiniggeld.</p><p>OuderenErwordtveelgepraatoverdevergrijzing.Vaakligtdenadrukdanopwatouderennietmeerkunnen,overhunproblemenofoverhunzorgvraag.Maarermagnietwordenvergetendatouderensteedslangervitaalzijn,actiefblijvenenveelkunnenbetekenenvoorhunomgeving.Hetisbelangrijkomdevitaliteitvanouderenzoveelmogelijktestimuleren.Wijwillendaaromouderenhelpenenondersteunenbijhundagelijksbestaanenbijhetvrijwilligerswerkdatzedoen.DeSPwilzorgenvoorgenoegontmoetingsplekken,enouderenverenigingenenorganisatiesondersteunen.</p><p>VluchtelingenLeidenisstadvandevluchtelingen.Leidenmoetdietitelwaarmakenenookondersteuningblijvenbiedenaanmensendienergensandersmeerkunnenaankloppen.DitwordtsteedsmoeilijkeromdatgemeentesvanhetRijkgeennoodopvangmeermogenbieden.Datleidtsteedsvakertotinhumanesituaties.Vluchtelingenwordenvatbaardervooruitbuitingencriminaliteit.Daaromwillenwijdathetvoorgemeentenmogelijkmoetzijnominschrijnendegevallenopvangtebieden,zonderdatzedaarvoorwordengestraft.Alsillegaliteitstrafbaarwordtgesteld,moetenLeidenzijneigenprioriteitenstellenwatbetreftdeinzetvanpolitie.</p><p>DakenthuislozenBijzonderkwetsbaremensenzijndedakenthuislozen.Dezemensenzijnineenmensonterendesituatieterechtgekomenomdatdeproblemenhenbovenhethoofdzijngegroeid.Hetisbelangrijkommensenzosnelmogelijkweeruitzichttebiedenopeenzelfstandigenvolwaardigleven.Uitgangspuntenhiervoorzijneendakbovenhethoofd,hulp,ondersteuningenactivering.Daarbijmoetenwecreatieveexperimentendurvenaangaan.Inanderestedenzijngoedeervaringenopgedaanmetwonenmetzelfbeheervoorbepaaldegroependakenthuislozen.DeSPwildelenvanleegstaandekantoorgebouwendaarvoorgebruiken.</p><p>WatheeftdeSPbereiktdeafgelopenjaren?DeafgelopenvierjaarheeftdeSPdestadLeidenmeebestuurdenisRoosvanGelderenonzewethoudervoorJeugd,ZorgenWelzijngeweest.Wehebbenindietijdalveelveranderd!ToendeSPvierjaargeledenaandecollegeperiodebegon,werdthuiszorgtoegewezenmetbehulpvaneenveiling.Daarwerdiemandszorgvraaggeveildenvergevenaandelaagstebieder.Vaakwarendatschoonmaakbedrijven.Mensenkregennietdeorganisatievanhunvoorkeurenerwerdveelvanpersoneelgewisseld.Voorintermenselijkcontactwasvrijwelgeenruimtemeerenerwerdveelteweiniggenvesteerdindedeskundigheidvandemedewerkers.Designalerendefunctievandethuiszorgmedewerkerswasbijnahelemaalweg.Hierontbrakdemenselijkemaattotaal.DeSPheeftlatenopnemeninhetcoalitieakkoorddatdezorgveilingzouwordenafgeschaft.Onzewethouderheeftovereenstemmingbereiktmetandereregiogemeentesdieinhetzelfde</p></li><li><p>7</p><p>systeemzaten:inplaatsvandezorgveilingkunnenmensennuweerzelfkiezenvoorkwalitatiefgoedezorg.Erwordtnietmeergewisseld(opnieuwgeveild),dusmensenhoudenhunvertrouwdezorgmedewerker.Voornieuwezorgvragenisernogweleensoortvanveiling,maardaarbijgaathetnietlangeromdelaagsteprijs,maarjuistomdekwaliteitvandeverschillendeaanbieders.Daarnaasthebbenweookveelwerkgemaaktvanonzezestienprachtigespeeltuinen.Zezijnvakergeopendenwordengebruiktdoormeerderegroepenmensenuitdebuurt,vanjongtotoud.SpeeltuinenwordenwatdeSPbetreftnogmeerhethartvandebuurt,waarvrijwilligersaandeslagzijnenondersteundwordenwaarnodig.Enwehebbengeknoktvoorbeterefinancileregelingenvoorchronischzieken,gehandicaptenenouderen,wantzijhebbendeafgelopenjarentemakengekregenmeteenstapelingvanbezuinigingen.Wehebbenonderandereeenmeerderheidkunnenvindenvoorhetverhogenvandetoeslagvoorgehandicapten,chronischziekenenouderen,binnenhetarmoedebeleid.</p><p>Kortom,deSPwilwerkenaandevolgendezaken:</p><p> Verzettegendebezuinigingenorganiseren Extraaandachtvoorgroependiegeconfronteerdwordenmeteenstapelingvanbezuinigingen,zoals</p><p>chronischziekenengehandicapten Geldbestedenaandezorgzelfennietaanbureaucratieenduremanagers Zorgenwelzijnpersoonlijk,dichtbijengerichtopheeldemens Zorgisonvoorwaardelijk,zondertegenprestatie Geenmarktwerkingindezorg Thuiszorgenhulpbijhethuishoudenzoveelmogelijkbehouden Toegankelijkesoci...</p></li></ul>