verkiezingsprogramma 2014-2018 sterk en sociaal visie en uitgangspunten bij de...

Download VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 Sterk en Sociaal Visie en uitgangspunten Bij de Gemeenteraadsverkiezingen

Post on 01-Nov-2019

3 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • verkorte versie van het

  VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

  Sterk en Sociaal

  Vlnr: Thea, Rob, Dick, Greet, Nanny, Joop, Frank, Inge, Gert, Mohamed

  Onze kandidaten

  1. Frank Meurs

  2. Inge Broekx

  3. Joop van Montfoort

  4. Gert Smits

  5. Nanny Nijboer

  6. Mohamed Gouzzaf

  7. Thea Patist

  8. Dick Bleijerveld

  9. Rob Verhoeven

  10. Greet van de Haar-Veen

  Secretariaat: Tom Rouwens, Sluiseiland 10, 4132 AG Vianen, tel. 06 51830227 website: www.vianen.pvda.nl twitter: @PvdAvianen facebook: www.facebook.com/PvdAVianen

  http://www.vianen.pvda.nl/ http://www.facebook.com/PvdAVianen

 • Visie en uitgangspunten Bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in Vianen is de PvdA de enige partij links van het politieke spectrum. Wij maken dan ook keuzes die zijn geënt op onze sociaaldemocratische visie: sociaal, rechtvaardig, duurzaam en gericht op (zelf)ontplooiing. Wij streven naar een samenleving met als kernwaarden: solidair, respectvol, zorgzaam, veilig en zelfredzaam. Daarbij hoort een lokale overheid die zich faciliterend en dienstbaar opstelt, die verbindt, die nauw contact houdt met de burgers en die doeltreffend en doelmatig opereert: regionaal samenwerkend, regisserend en uitbestedend als dat zinvol is.

  Onze aandachtsgebieden Werk, inkomen en economie De PvdA Vianen wil:

   een regionaal Plan van de Arbeid waarin aangestuurd wordt op uitbreiding (of minimaal behoud) van de werkgelegenheid, het creëren van leerwerkplaatsen, stageplaatsen en participatiebanen en speciale projecten voor 45-plussers.

   dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door stageplekken en werkervaringsplaatsen aan te bieden en 5 procent van de arbeidsplaatsen reserveert voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.

   dat mensen die langdurig van een minimaal inkomen leven, extra steun krijgen; denk aan de U-Pas en het overnemen van de eigen bijdrage in de ziektekosten.

  Zorgen voor meedoen De PvdA Vianen wil: ● dat Vianen bevordert dat zorg dicht bij de mensen thuis wordt geleverd, o.a.

  door investering in extra wijkverpleegkundigen. ● dat publieke voorzieningen goed toegankelijk zijn voor iedereen; we

  ondersteunen en luisteren daarbij naar het Gehandicapte Overleg Vianen (GOV). ● de inzet stimuleren van vrijwilligers en mensen die op zoek zijn naar een baan

  bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen of bij klussen in huis. Dit mag echter niet leiden tot het verdringen van regulier werk.

  ● dat het voortbestaan van het hospice in Vianen ondersteund wordt. ● ‘levensstijlcampagnes’ met een jaarlijks uitvoeringsprogramma op thema’s als

  overgewicht en genotmiddelen en sport en bewegen voor ouderen.

 • ● dat de gemeente initiatieven gericht op emancipatie en participatie van (allochtone) vrouwen blijft ondersteunen en waar nodig uitbreidt.

  Onderwijs, jeugd en zorg De PvdA Vianen wil: ● dat de volgende generatie kinderen zonder

  achterstanden opgroeit. Daaraan kan worden bijgedragen door de Voorschool, de Brede school en taallessen.

  ● weer een Wethouder Jeugdzaken om de samenhang in beleid én uitvoering op het gebied van jeugd en jongeren te bevorderen.

  ● dat in het beleid het accent ligt op preventie, ontschotting en samenwerking bij de activiteiten van jeugdzorgaanbieders.

  Wonen De PvdA Vianen wil: ● extra aandacht voor de woningbehoefte van starters en senioren. ● dat minimaal 35% van de nieuw te bouwen woningen beschikbaar is voor sociale

  huur en koop. ● per wijk een gevarieerd woningaanbod: koop en huur, duur en goedkoop. ● leegstand bestrijden door bijvoorbeeld (bedrijfs-)panden een andere

  bestemming te geven. ● dat aan iedere wijk/kern een lid van het College van B&W wordt gekoppeld. ● een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. Veiligheid De PvdA Vianen wil: ● dat in het veiligheidsbeleid evenwicht is tussen voorkomen (preventie) waar het

  kan en handhaven (repressie) waar dat moet. ● dat de gemeente bewoners betrekt bij de inventarisatie en oplossing van

  veiligheidsproblemen. ● dat het doen van aangifte eenvoudiger wordt. Het steunpunt van de politie moet

  goed bereikbaar zijn met ruime openingstijden. ● huisvuil en afval op straat wordt opgeruimd.

  Sport en cultuur De PvdA Vianen wil: ● 3% van voor wonen bestemd gebied voor speelruimte reserveren. ● cultuureducatie als vast onderdeel in het basisonderwijs.

 • ● een multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties als uitgangspunt; o.a. overdag beschikbaar zijn voor onderwijs.

  ● aan subsidie voor sportverenigingen en culturele instellingen de voorwaarde verbinden dat zij educatie als kerntaak hebben.

  ● de gemeente samen met de exploitant het gebruikskarakter van Sociaal Cultureel Centrum De Stadshof stimuleert.

  ● dat de gemeente uitvoeringsmaatregelen bevordert die voortkomen uit het document Toekomstvisie Vianen 2025.

  Natuur, milieu, landschap en verkeer De PvdA Vianen wil: ● oplaadpunten voor elektrische auto’s. ● energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw (zonnepanelen, enz.). ● een planmatig bomenbeleid. Tijdens de raadsperiode 2006-2010 is hiervoor door

  de PvdA- wethouder het ‘bomenbeleidsplan’ ontwikkeld met selectieve kap met gerichte herplanting.

  ● dat huishoudens hun afval gratis bij de gemeentewerf kunnen afgeven. ● voor de gemeentewerf beter op bewonerswensen aansluitende openingstijden.

   een gedifferentieerde afvalheffing.

   betere en veiliger oversteekplaatsen bij de Hof van Batenstein en bij de kruising Lijnbaan/Aime Bonnastraat en een taludtrap bij de Hoge Brug.

   vrachtverkeer weren uit de woonomgeving en andere daarvoor niet toegeruste wegen, zoals de dijkwegen.

  De financiën van de lokale overheid De PvdA Vianen wil:

   dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen

   een sterke begrotings- en budgetdiscipline.

   Transparantie in de verantwoording vooraf én achteraf.

   dat lokale lastenontwikkeling gelijke tred houdt met de inflatie.

   dat de gemeente reserves aanhoudt om tegenvallers te kunnen opvangen maar dat reservevorming geen doel op zich is.

  Onze aanbeveling Geef uw stem aan de PvdA Vianen dan helpt u mee aan een Sterke en Sociale samenleving.