Verkiezingsprogramma 2014 – 2018 CDA Wageningen Iedereen ... ?· Samen werken we aan een Wageningen waar het prettig wonen, werken en recreëren is. ... Iedereen telt mee, iedereen doet mee Meer doen met minder geld:

Download Verkiezingsprogramma 2014 – 2018 CDA Wageningen Iedereen ... ?· Samen werken we aan een Wageningen waar het prettig wonen, werken en recreëren is. ... Iedereen telt mee, iedereen doet mee Meer doen met minder geld:

Post on 05-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA Wageningen </p><p>Iedereen telt mee, iedereen doet mee </p></li><li><p>Iedereen telt mee, iedereen doet mee Beste mede-Wageninger, Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Wageningen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Een programma dat met zorg is samengesteld op basis van de normen en waarden en uitgangspunten van het CDA. CDA Wageningen doet een beroep op alle Wageningers. We zijn als mensen samen aan zet om problemen aan te pakken met gebruik van ieders eigen ervaringen, unieke eigenschappen en talenten. Wageningen is een fijne gemeente, met veel unieke eigenschappen die ons onderscheiden van omliggende gemeenten. Maar ook een gemeente waar volgens het CDA nog veel verbeterd moet worden om tegemoet te komen aan wensen van burgers en bedrijven. Wij vinden dat je als volksvertegenwoordiger ook daadwerkelijk tussen de mensen moet staan en een luisterend oor moet hebben voor wat er speelt in de samenleving. Het CDA heeft daarom in de afgelopen raadsperiode meer dan 50 werkbezoeken afgelegd aan verenigingen, organisaties, bedrijven en instellingen, van Johan Frisoschool tot aan Wageningen UR en van wielervereniging tot aan Voedselbank. Dat is meer dan alle andere partijen samen aan persoonlijke bezoeken aflegden. Tijdens deze werkbezoeken zagen we de kracht van Wageningen. Die kracht wil het CDA aanwenden en in de komende jaren versterken. Op die manier kunnen we samen met inwoners, ondernemers en organisaties, de vele kansen benutten die Wageningen heeft. Vanuit onze eigen kracht en mogelijkheden, ondanks alle landelijke economische tegenspoed. Ik hoop van harte dat u samen met het CDA die uitdaging aan wilt gaan. En dat u zich herkent in de manier waarop we in Wageningen de zaken willen aanpakken. Hoe dan ook, het CDA Wageningen vindt dat iedereen meetelt en mee moet kunnen doen. Samen werken we aan een Wageningen waar het prettig wonen, werken en recreren is. Het CDA maakt zich sterk voor w Wageningen en hoopt dat u met ons meedoet! Ik wens u veel leesplezier, Mirjam Wildekamp Voorzitter CDA Wageningen </p></li><li><p>Een partij voor de samenleving als geheel </p><p>Het CDA is een christen democratische partij. Onze manier van bestuurlijk handelen en onze ideen over goede politiek, zijn genspireerd op christelijke normen en waarden. Als leidraad daarvoor hanteert het CDA vier uitgangspunten: </p><p>Rentmeesterschap </p><p>De wereld is niet alleen voor ons, maar voor alle komende generaties. Daarom voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. </p><p>Gespreide verantwoordelijkheid </p><p>Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden. Wageningers verdienen alle ruimte om te participeren en deel uit te maken van een gemeenschap, waarin maatschappelijk initiatief ruimte krijgt. </p><p>Solidariteit </p><p>Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. </p><p>Publieke gerechtigheid </p><p>Het CDA staat pal voor de rechtsstaat, een betrouwbare overheid als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. </p><p>Hiermee wil het CDA een partij voor de gehele samenleving zijn. Niet voor een bepaald belang of voor een bepaalde doelgroep, maar voor iedereen. Opdat mensen die zich op basis van gedeelde waarden zoals waardigheid, wederzijds respect, veiligheid, geborgenheid, zorg voor elkaar en gemeenschapszin, aangesproken voelen. </p></li><li><p>Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA Wageningen </p><p>Iedereen telt mee, iedereen doet mee </p><p>Meer doen met minder geld: samen kan het! </p><p>De tijd waarin wij anno nu leven wordt gekenmerkt door een zich terugtrekkende overheid en bezuinigingen op de voorzieningen. Veel komt straks neer op de schouders van de burgers. Dat vraagt om maatschappelijke samenhang en om solidariteit, maar ook om een slagvaardige gemeente. Het komt aan op een optimale samenwerking tussen burgers, bedrijven en gemeente. Een samenwerking waarbij iedereen meedoet en verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en voor elkaar. </p><p>Wageningers zijn trots op hun stad. Op die stad waar het prettig leven, werken en recreren is. Het CDA spant zich in om deze trots ook in de toekomst te rechtvaardigen. Stemwijzer </p><p>Dit programma bevat onze ambities voor de periode. 2014 2018. Het is geen handboek met oplossingen voor alle uitdagingen en problemen in Wageningen. Het vormt een leidraad voor CDA-bestuurders en raadsleden, bij belangrijke beslissingen over het gemeentelijk beleid. Maar bovenal is dit programma een stemwijzer, zodat u kunt kiezen voor een partij met realistische plannen waar de stad beter van wordt. </p><p>Het CDA Wageningen kiest voor de volgende themas: </p><p>- Wageningers verdienen alle ruimte. Een leefbaar Wageningen begint bij Wageningers zelf. </p><p>- Wageningen heeft alles in zich om aantrekkelijk te zijn. - Werk en economie in Wageningen krijgen alle kansen van de wereld. - Er komt meer aandacht voor zorg en welzijn in Wageningen. - Wageningen als prettige woonplaats. - Voorzieningen zijn belangrijk voor het welzijn van mensen in de stad. - De bereikbaarheid van onze stad moet verbeterd worden en </p><p>toekomstbestendig zijn. - De gemeente als slagvaardige, efficinte organisatie in dienst van de burger. </p></li><li><p>Wageningers verdienen alle ruimte. Een leefbaar Wageningen begint bij Wageningers zelf. </p><p>Het leefbaarder maken van een stad is niet een kwestie van de overheid alleen. Voor het CDA begint politiek en bestuur met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een eigen bijdrage aan de samenleving. </p><p> Het CDA wil ruimte bieden aan het maatschappelijk initiatief om samen Wageningen als stad om in te leven, te wonen en te werken, verder te verbeteren. </p><p> De gemeente kan mensen, instellingen en organisaties in Wageningen het vertrouwen geven om te doen waar ze goed in zijn. Dan zal de burger de gemeente ook het vertrouwen schenken om te doen wat zij als overheid moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden. </p><p> Het CDA wil minder wetten en regels. Daarmee creren we de ruimte die nodig is voor Wageningers en het maatschappelijk initiatief. Zo maken we Wageningen leefbaar. </p><p> Sociale veiligheid De verantwoordelijkheid elkaar aan te spreken vormt een belangrijke basis voor sociale veiligheid. Het CDA wil dat de gemeente initiatieven steunt die de discussie over sociale veiligheid en de naleving van normen en waarden in de samenleving bevorderen. </p><p> Kinderen moeten veilig kunnen buitenspelen. De school, de wijkbewoners en de gemeente zorgen gezamenlijk voor een veilige speelplek. Initiatieven die hier aan bijdragen wil het CDA steunen. </p><p> De komende periode wordt er meer ingezet op buurtpreventie. In samenwerking met de politie en de wijkplatforms gaat het CDA verder ontwikkelen. Extra aandacht is er voor de oudere inwoners. </p></li><li><p>Wageningen heeft alles in zich om aantrekkelijk te zijn. </p><p>Zo halen we eruit wat erin zit: </p><p> De entree van het Wageningse centrum heeft een flinke impuls nodig. Het CDA wil voorrang verlenen aan de opwaardering van de Stadsbrink. We kiezen voor herstel van de stadsgracht, als dat onderdeel is van een bredere stadsontwikkeling, zonder gemeenschapsgeld. Er moet een oplossing komen voor het Kirpesteinterrein. </p><p> Wageningen heeft een goed voorzieningenniveau voor alle groepen in de samenleving. Dat moet zo blijven. We gaan voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, zorg en welzijn in stand houden en zelfs versterken. </p><p> Goede en bereikbare voorzieningen voor ouderen hebben de hoogste prioriteit. We zetten in op ontmoetingsplekken en cultuur-, bewegings- en zorgfaciliteiten. </p><p> Wageningen als City of Life Sciences kan tot volle bloei komen als bedrijven en de universiteit optimaal kunnen samenwerken. Bedrijven moeten zich dan wel makkelijk kunnen vestigen en ontwikkelen. We gaan zorgen voor een gezonder ondernemersklimaat in Wageningen. </p><p> Wageningen is de stad van de bevrijding. Daar willen we meer aandacht voor, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de Liberation Route en bij musea. </p><p> Burgers, ondernemers en de Wageningse economie zijn gebaat bij een aantrekkelijk centrum met voldoende parkeervoorzieningen. Door de eerste twee uur gratis te parkeren in combinatie met achteraf betalen voor parkeren in het centrum, maken we winkelen aantrekkelijker. </p><p> Wageningen kan veel aantrekkelijker zijn voor recreanten en bezoekers, als er betere </p><p>fiets- en wandelverbindingen zijn met onder andere het centrum, de uiterwaarden, de jachthaven en het Arboretum. </p><p> Een mooie, groene, schone stad is een aantrekkelijke stad. Het onderhoud van de plantsoenen, speelplaatsen, wegen, bermen, fietspaden, rotondes en uiterwaarden gaat meer aandacht krijgen. Op dit punt mag niet verder bezuinigd worden. De overlast van hondenpoep moet verminderen. </p><p> Wageningen heeft een groen, duurzaam imago. Dat moet beslist zo blijven en verder gestimuleerd worden. Bijvoorbeeld door het opwekken en gebruik maken van groene energie. Zonder daarin dwingend te zijn. Onze stad is gebaat bij de juiste balans tussen mens en natuur. Zo houden we Wageningen leefbaar en aantrekkelijk. </p><p> Wageningen wordt sneller klimaatneutraal als we ons daarvoor samen inspannen. Ideen over duurzame oplossingen bij bedrijven en inwoners zijn er genoeg, maar komen niet altijd uit de verf. We willen duurzame initiatieven accelereren, faciliteren en belonen via een platform waar mensen met ideen om hulp kunnen vragen of hulp kunnen aanbieden. </p></li><li><p> Het CDA wil zo snel mogelijk zonnepanelen op alle basisscholen, gekoppeld aan een educatief programma voor leerlingen. Daardoor groeit het bewustzijn voor schone energie en wat je daar zelf aan kunt doen. </p><p> De uiterwaarden willen we schoon houden. Veel Wageningers recreren hier. Het CDA wil de zorg voor natuurschoon rondom Wageningen waarborgen. </p><p> Het CDA is een voorstander van windenergie. Belangrijk hierbij zijn wat ons betreft de locatie, landschappelijke inpassing en participatiemogelijkheden voor burgers. Wageningen heeft geen of nauwelijks locaties voor grote windmolens. Daarom gaat onze voorkeur uit naar een gezamenlijk windpark in overleg met de regio. Door participatiemogelijkheden wordt het ook echt een project van en voor burgers. </p></li><li><p>Werk en economie in Wageningen krijgen alle kansen van de wereld. </p><p>Werk en economie zijn belangrijk voor de stad. Werk zorgt voor participatie en sociale cohesie: iedereen telt mee, iedereen doet mee. Een sterke economie zorgt voor een gezonde stad, met goede voorzieningen voor iedereen. Maar dan wel werk en economie volgens de Wageningse maat. Niet het recht van de sterkste of focus op winst op korte termijn, maar continuteit en samenwerking gericht op de lange termijn. Om werkgelegenheid te behouden en te stimuleren is het belangrijk dat overheid, bedrijfsleven en burgers een constructieve verhouding met elkaar hebben. </p><p>Zo zorgen we voor meer werk en een sterkere lokale economie: </p><p> Wageningen is een kleine, vitale stad met een wereldwijd netwerk, met unieke mogelijkheden voor ondernemende mensen. Alle kansen voor een groei-economie dus. Het CDA wil dat het college van Wageningen daarom in zet op een actieve bedrijvenlobby om meer bedrijvigheid en arbeidsplaatsen naar Wageningen te trekken. </p><p> We verbeteren het vestigingsklimaat, met aantrekkelijke mogelijkheden voor nieuwe bedrijven. De gemeente faciliteert daarbij met actief accountmanagement, dat zich richt op het aantrekken van nieuwe bedrijven en een klantvriendelijke service biedt voor bedrijven die vragen hebben of initiatieven ontplooien. </p><p> Wageningen heeft een unieke positie: we zijn het kloppend hart van FoodValley, met Wageningen UR en de daaraan gerelateerde kennisinstellingen en bedrijvigheid. Deze vormen tezamen 70% van de werkgelegenheid in onze stad. Het maakt ons aantrekkelijk voor soortgelijke bedrijven. Wageningen moet deze groeimotor optimaal benutten, door effectieve samenwerking binnen FoodValley met de partnergemeenten. </p><p> Het CDA vindt diversiteit in werkgelegenheid in Wageningen belangrijk. Diversiteit is een magneet voor meer bedrijvigheid. Daarom gaat onze aandacht uit naar alle werkgelegenheid: op en rond de campus, op de kantorenparken, bedrijventerreinen en in de haven, in de middenstand, het winkelbedrijf en in de horeca. </p><p> Het CDA maakt zich sterk voor revitalisering van de Nudeparken. Op die manier worden onze bedrijventerreinen toekomstbestendig en duurzaam. Ook de binnenhaven is economisch van belang voor Wageningen. We maken een gezonde groei mogelijk, zonder de gevolgen van verkeer en milieu uit het oog te verliezen </p><p> Tenslotte kunnen economie en werkgelegenheid worden bevorderd door het toerisme naar Wageningen te stimuleren. Wageningen heeft veel te bieden aan toeristen, zoals de bevrijdingsstad/liberation route, cultuurhistorie, maar ook de prachtige natuurlijke omgeving van Rijn, Vallei en Zuid-Veluwe. </p></li><li><p> CDA is voorstander van reclamebelasting waaruit initiatieven van georganiseerde middenstanders worden gefinancierd. Het CDA wil free-riders-gedrag (wel profiteren, niet meebetalen) van ondernemers tegengaan. Op die manier krijgt de binnenstad voldoende middelen voor evenementen als de Sinterklaasintocht en voor zaken als kerstverlichting. </p><p> CDA is tegen verdere verruiming van winkeltijden op zondag. We vrezen dat bij verdere verruiming de (kleinere) zelfstandige winkeliers worden weggeconcurreerd door het grootwinkelbedrijf, wat tot een kaalslag van het stadshart leidt. Hardwerkende Wageningse winkeliers hebben wat ons betreft ook recht op een rust- en familiedag. </p><p> De gemeente Wageningen moet om een leefbare binnenstad te behouden, zo snel mogelijk beleid ontwikkelen om leegstand in de binnenstad tegen te gaan. </p></li><li><p>Er komt meer aandacht voor zorg en welzijn in Wageningen </p><p>Gemeenten krijgen er in 2015 drie grote taken bij. Dit zijn taken voor de jeugdzorg, de sociale werkvoorziening en de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Het blijft de verantwoordelijkheid van de overheid om daar waar nodig mensen gericht te ondersteunen. Daarbij wordt uitgegaan van zelfredzaamheid en ruimte voor eigen en maatschappelijke initiatieven. Maar er moet een vangnet zijn voor kwetsbare burgers. </p><p>Voor mensen die zich voor de samenleving inspannen, zoals vrijwilligers, heeft het CDA veel respect. We juichen het toe als mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de samenleving. Daarom geeft het CDA ruimte voor burgerinitiatieven, vrijwilligerswerk en maatschappelijke organisaties. Het CDA wil de positie versterken van mantelzorgers die bijvoorbeeld een zieke partner thuis verplegen. Het langdurig verlenen van mantelzorg kan namelijk een zware belasting zijn. Het CDA wil meer aandacht voor een gezondere levensstijl. Daarbij is jong geleerd oud gedaan. Al op jonge leeftijd kunnen kinderen bewust worden gemaakt van de noodzaak om ge...</p></li></ul>