verkiezingsprogramma 2014 2018

Download Verkiezingsprogramma 2014 2018

Post on 22-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • VERKIEZINGS- PROGRAMA

  Groningen 2014 -2018

  VOOR EEN STAD DIE WERKT!

  Meer informatie op pvdagroningen.nl

 • Kom

  past

  ekst

  - Ve

  rkie

  zing

  spro

  gram

  ma

  2014

  - 20

  18

  Wat maakt Groningen Groningen? Een welvarende stad, gebouwd op de principes van een eerlij-ke spreiding van kennis, inko-men en macht. Dat is het doel van de PvdA in Groningen. Wij willen dat de PvdA een bondge-noot en verzamelpunt is voor alle mensen die hier aan mee willen werken. Samen kunnen we hiervoor zorgen. De partij zelf is slechts een middel. Sinds de economische neergang in 2008 begon is er veel veran-derd. De bomen groeien niet langer tot in de economische hemel, veel te veel mensen zijn werkloos. Kortom: er staat tegenwind. Mensen en orga-nisaties zullen moeten inleve-ren, dat moet eerlijk gebeu-ren. We blijven echter altijd optimistisch bouwen aan de vooruitgang van onze stad en van haar inwoners. Groningen blijft volop in ontwikkeling! Maar wat kenmerkt onze stad? Gronin-gen is anders. Als Groningen het spel speelt zoals de andere grote steden gaan we het niet winnen. De mogelijk-heden zijn hier niet hetzelfde. Daarom doen we het hier anders. Met eigen-zinnigheid en specifieke beleidskeuzes slaan wij paden in waar anderen liever veilig op de hoofdweg blijven. De stad kiest haar eigen weg en probeert voor-op te lopen in nieuwe ontwikkelingen.

  Groningen heeft lef. De PvdA loopt niet weg voor pijnlijke hervormingen die de stad en de stadjers verder brengen. Voorop blijven lopen betekent ook als eerste de koers veranderen. Deze stad geeft niet alleen kansen aan mensen, maar ook aan nieuwe ideen.

  De kracht van klein

  Dit programma is een actuele weergave van hoe wij als progressieve partij den-ken over sociaaldemocratische themas in deze stad. Dat wordt niet pas bedacht bij het opschrijven van het programma; het is een synthese van de input van de Stadjers en van de eigen ervaringen, de waarden en de gedachten van de hele partij. Daarnaast geven wij weer wat wij van plan zijn te doen voor de stad in de komende raadsperiode. Een ding is zeker, om Bob Dylan te citeren: The Times They are A-Changin. Al lange tijd ziet de PvdA de grenzen van ons soci-aaleconomisch systeem. Dat betekent dat we nieuwe oplossingen moeten bedenken. Dat gaat niet zonder pro-blemen en leidt tot bestuurlijke insta-biliteit op alle niveaus, van Europa, tot thuis in Groningen. De val van het col-lege in 2012 kan niet los worden gezien van een nieuwe economische en politie-ke realiteit. We moeten nieuwe priori-teiten stellen.Centraal uitgangspunt voor de PvdA is dat wij streven naar sociale rechtvaar-

  2

 • Voor een Stad die werkt!

  digheid. Dit koppelen we aan geloof in vooruitgang: de overtuiging dat we deze imperfecte wereld altijd weer iets beter kunnen maken. Wij vinden dat politiek er is om de wereld vooruit te helpen. Hoe we dat doen verandert door de ja-ren heen. Een grootschalig masterplan is vaak geen optie meer. Sommige grote investeringen zijn nu niet meer zinvol. Klein werkt tegenwoordig vaak beter: zo vinden wij dat voor groepen met specifieke problemen ook specifiek be-leid nodig is. Dat geeft mensen en over-heden weer grip op de zaak, waar die nu soms verloren is gegaan. Ontwikke-lingen, zoals bijvoorbeeld in Meerstad, worden aangepast aan de nieuwe rea-liteit. In de toekomst zullen ruimtelijke ontwikkelingen eerder de lege gaten vullen, dan de stad aan de buitenkant uitbreiden. Streven naar een compacte stad en het uitgangspunt dat diensten zich het beste in het centrum kunnen vestigen zijn daarmee weer actueel. De omstandigheden dwingen ons het beleid te verleggen, daarom is juist dit programma, dat op de komende jaren betrekking heeft, van buitengewoon belang.

  Onze welvaart is onder druk komen te staan. Daarom is er noodzaak tot her-vormingen. Terwijl afgelopen decennia onze rijkdom groeide, verschraalde de samenleving op andere terreinen on-der invloed van het neoliberalisme. Nu de rijkdom achteruit gaat, wordt dat her en der pijnlijk duidelijk. Een welva-rende samenleving is niet hetzelfde als een rijke bevolking. Inkomen is belang-

  rijk, maar belangrijker is, dat er voor iedereen werk is. Welvaart betekent mr goede zorg voor onze ouderen, een vangnet voor iedereen die het niet kan redden op eigen kracht. Welvaart is kansen bieden aan jongeren, door goed onderwijs en een daaropvolgende baan. Welvaart is een veelzijdig cultureel le-ven. Zo kunnen we even doorgaan. Hoe vinden we nieuwe manieren om samen te werken aan de vooruitgang van onze stad en regio? Dit programma gaat daarom punt voor punt de verschillen-de facetten langs van wat een welva-rende stad voor ons betekent. De boel dreigt dan te stagneren in Nederland, maar Groningen gaat door!

  3

 • HoofdstukkenDe keuze voor de hoofdstukken is aan de ene kant een poging om volledig te zijn; ieder onderwerp moet ergens on-der kunnen vallen. Aan de andere kant geeft het aan wat n belangrijk wordt gevonden door de partij. Je zou kun-nen zeggen dat de hoofdstukken zijn gekozen op basis van prioriteiten. Ie-der hoofdstuk bestaat uit een visie en concrete maatregelen. De nadruk ligt op visie. Wij hebben omwille van de leesbaarheid bewust gekozen onvolle-dig te zijn als het gaat om de kern van de sociaal-democratie. Het landelijk verkiezingsprogramma en het begin-selprogramma gaan we niet weer op-nieuw opschrijven. Zo komen we tot de volgende verdeling in hoofdstukken (themas):

  1. Een levendige binnenstad

  2. Bestuurlijke kwaliteit, financieel gezond

  3. Werk voor iedereen

  4. Een bereikbare stad

  5. Zorg en welzijn

  6. Veilige buurten, mooi wonen

  7. Onderwijs-, cultuur- en sportstad

  4

 • D Voor een Stad die werkt!

  De binnenstad van Groningen is onze grootste troefkaart om de stad verder te helpen en banen te creren. Gronin-gen is naast een bewoonde stad vooral een bezochte stad. Een mooie stad trekt toeristen, talent en bedrijven. Gronin-gen staat op eenzame hoogte voor een stad van onze omvang en dat moeten we koesteren. Leegstand bedreigt de aantrekkelijkheid van de stad en is voor ons daarom onacceptabel. Juist nu de binnenstad onder druk begint te staan door teruglopende horecabestedingen en de opkomst van online winkelen. Om onze troefkaart te kunnen blijven spe-len, besteden we een hoofdstuk aan de visie op de binnenstad. Hierbij herstel-len we onze stedelijke adagia van: voor-zieningen in de binnenstad, gedurfde architectuur en de compacte stad. Deze

  uitgangspunten hebben onze binnen-stad gemaakt tot wat het is. Cultuur en binnenstad kun je niet los zien. Een rijk cultureel leven is op zichzelf belang-rijk, maar ook voor het vestigings- en ondernemingsklimaat. We waarderen de diversiteit van cultuuruitingen van schouwburg tot djemb. Onze binnen-stad verhoogt daardoor de kwaliteit van leven van de hele regio. We willen daarom bijvoorbeeld dat grote feesten en festivals in de binnenstad mogelijk blijven, ze maken onze binnenstad tot de beste binnenstad van Nederland. De tendens van overmatige focus op veilig-heidsrisicos moet gekeerd worden. Ini-tiatieven en ideen, ook al hebben die een tijdelijk karakter, moeten we volop kans geven.

  5

  Een levendige binnenstad

 • ZK

  ompa

  stek

  st -

  Verk

  iezi

  ngsp

  rogr

  amm

  a 20

  14 -

  2018

  Zowel het college in de stad als in de provincie is in de afgelopen periode gevallen en dat is een symptoom van steeds groter wordende instabiliteit. Dit moeten we bestrijden. Daarbij zijn ste-vige bestuurders nodig die weten waar ze voor staan, maar altijd flexibel van geest blijven. Met nieuwe taken zoals de jeugdzorg en de geplande herindeling moet onze regio eensgezind opereren. Een mogelijk twistpunt is zelfs herinde-ling. Wij vinden dat herindelingen van onderaf moeten komen, aansluitingen op sociaal en economisch vlak moeten hebben. Gemeenten moeten een schaal hebben die ze optimaal in staat stelt de taken voor de burger goed uit te oefe-nen. Groot is daarbij niet altijd beter. Draagvlak bij de bevolking is van groot belang.

  Kwalitatief bestuur kan niet zonder goed burgerschap. Daarom waarderen we mensen die iets terug willen doen

  voor de samenleving. Inwoners die zich verdienstelijk maken koesteren we en faciliteren we. We willen stimuleren dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen om van Groningen een nog mooiere stad te maken.Financieel gezien staan we er beroerd voor. Onder andere door grondaanko-pen, een matige bedrijfsvoering, rijks-bezuinigingen en de relatief hoge werk-loosheid. Bezuinigingen zijn daardoor onvermijdelijk. Wij willen niet zomaar beleid schrappen. We willen dat op een menselijke manier doen. In de lijn met onze principes is het onwenselijk dat bepaalde groepen buiten de boot val-len. De kosten van het gemeentelijk ap-paraat moeten omlaag; het mag niet zo zijn dat geld weglekt terwijl op andere plaatsen pijnlijke bezuinigingen door-gevoerd moeten worden.

  Bestuurlijke kwaliteit, financieel gezond

  6

 • HVoor een Stad die w

  erkt!

  Het is belangrijk dat iedereen werk heeft. Toch is er helaas niet voor ieder-een altijd volledig betaald werk. We moeten daarom zorgen dat mensen zo goed mogelijk beschikbaar blijven voor een baan. Met steeds minder geld moeten we creatievere oplossingen bedenken voor de spanning op de ar-beidsmarkt. Wij willen niet dat mensen met een uitkering werk moeten doen waardoor gewone banen verdwijnen en het minimumloon wordt ondermijnd. Werk-leertrajecten zijn een goed idee; niemand wordt beter van de hele dag thuis op de bank zitten. Dat is slecht voor het individu n de maatschappij. Regelingen mogen misschien kariger worden, we laten niemand vallen. We-derkerigheid wordt als klassiek sociaal-democratisch uitgangspunt wel