verkennend onderzoek papua barat - februari 2016

Download Verkennend onderzoek Papua Barat - februari 2016

Post on 25-Jul-2016

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EEN VERKENNEND ONDERZOEK DOOR DAAN GOPPEL I.O.V. DE SDSP NAAR INVESTERINGS- EN ONTWIKKELINGSKANSEN IN PAPUA BARAT VANUIT BUITENLANDS PERSPECTIEF. Dit rapport schetst de dynamiek van de huidige veranderingen die Papua Barat doormaakt op sociaaleconomisch gebied. In het eerste deel wordt vanuit een historische achtergrondbeschrijving toegewerkt naar de huidige situatie en beschreven wat de grote veranderingen zijn en hoe zij werken.Vervolgens wordt onderzocht wat deze veranderingen betekenen voor de inheemse bevolking van Papua Barat. In het tweede deel wordt een meer encyclopedische beschrijving gegeven van Papua Barat en gekeken naar maatschappelijk verantwoorde investeringskansen voor buitenlandse bedrijven. De combinatie van zowel een ontwikkelingsperspectief als economisch perspectief op de situatie in Papua Barat maakt dit rapport interessant voor een breed publiek van lezers, van ontwikkelingswerker tot zakenman.

TRANSCRIPT

 • verkennend onderzoek papua Ba-rat

  investerings- en ontwikkelingskansenvanuit buitenlands perspectief

  opdrachtgever:Stichting duurzame samenleving papua barat (SDSP)

  Onderzoeksperiode :juli-november 2015

  onderzoek:Daan goppel

  vormgeving:Daan Goppel

  tekst en fotos: Daan Goppel

  verkennend onderzoek papua Barat investerings- en ontwikkelingskansenvanuit buitenlands perspectief

  opdrachtgever:Stichting duurzame samenleving papua barat (SDSP)

  Onderzoeksperiode :juli-november 2015

  onderzoek:Daan goppel

  vormgeving:Daan Goppel

  tekst en fotos: Daan Goppel

 • Verkennend onderzoek Papua Barat - 20151

  Inhoudwoord vooraf - bestuur SDSP 3

  Samenvatting - Nederlands 5Ringkasan - Bahasa Indonesia 5Resumo - Esperanto 6Abstract - English 7

  Inleiding 9Getal- en valutasleutel 10Kaarten 11

  Deel I Ontwikkelingskansen1) Achtergrond ontwikkelingsproblematiek Papua Barat1.1 Ontwikkelingsachterstand 151.2 Historische achtergrond 16Kader: Speciale autonomie 19

  2) Huidige dynamiek2.1 Pemekaran 202.2 Pemekaran: positi ef 202.3 Pemekaran: negati ef 212.4 Arbeidsverdeling in Papua Barat 22

  3) Ontwikkelingsachterstand inheemse Papoeas3.1 Achterstand inheemse Papoeas 233.2 Externe factoren 233.3 Interne factoren 23 3.3.1 Premodern-communaal versus modern-kapitalisti sch 23Kader: Het leven van inheemse Papoeas in de binnenlanden 25 3.3.2 Culturele kenmerken inheemse Papoeas 27 3.3.2.1 De relati e tussen de Papoea en zijn grond 27 3.3.2.2 De relati e van Papoeas tot elkaar 28

  3.3.2.3 Maskawin: bruidschat 28

  Kader: Het leven van inheemse Papoeas aan de kust 29

 • 4) Onderwijs in Papua Barat4.1 Onderwijs als middel 304.2 Onderwijs in Papua Barat 304.3 Katholieke scholen in Papua Barat 32Kader: Installatiebedrijf 32

  Kader: Baksteenbedrijf 32

  5) Lesprogramma ondernemen voor inheemse Papoeas5.1 Evenwichtige arbeidsverdeling 345.2 Lesprogramma ondernemen 34

  Deel II Investeringskansen1) Profiel Papua Barat1.1 Huidige dynamiek 391.2 Geografie 391.3 Klimaat 401.4 Demografie 401.5 Bestuurlijke indeling 411.6 Democratisch systeem en autonomie 431.7 Transport 44 1.7.1 Transport over land 44 1.7.2 Transport over water 45 1.7.3 Transport door de lucht 461.8 Energie 471.9 Watervoorziening 481.10 Arbeidsbevolking 491.11 Landgebruik 511.12 Financile situatie lokale overheden 521.13 Economische kenschets 55 1.13.1 Bruto Nationaal Product 55 1.13.2 Allocatiegelden 56 1.13.3 Sectoren 56 1.13.4 Investeringen 58

  2) Plannen voor Papua Barat2.1 Planningstelsel Indonesi 602.2 Ontwikkelingsplannen nationaal niveau 62 2.2.1 RPJP Nasional 2005-2025 62 2.2.2 RPJM III Nasional 2015-2019 62

  2.2.3 RKP Nasional 2016 69 2.2.4 Overig ontwikkelingsplan: MP3EI 702.3 Ontwikkelingsplannen provinciaal niveau, Papua Barat 72 2.3.1 RPJP Daerah Provinsi Papua Barat 2012-2031 73 2.3.2 RPJM Daerah Provinsi Papua Barat I 2012-2016 74 2.3.3 RKP Daerah Provinsi Papua Barat 2016 742.4 Ruimtelijke ontwikkelingsplannen 75 2.4.1 RTRW Nasional 2008-2028 75 2.4.2 RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033 78

  3) Investeringskansen per sector 3.1 Inleiding 823.2 SWOT-analyse en algemene wenken bij het ondernemen in Papua Barat 833.3 Energie 86 3.3.1 Hydro-elektrische energie 87 3.3.2 Zonne-energie 87 3.3.3 Getijdenenergie 87 3.3.4 Bodemwarmte-energie 873.4 Tropische land- en tuinbouw 88 3.4.1 Cacao 90 3.4.2 Nootmuskaat en kruidnagel 91 3.4.3 Koffie 923.5 Bosbouw 923.6 Visserij 963.7 Toerisme 98

  4) concrete investeringsmogelijkheden4.1 Vis In Manokwari 1004.2 Cacao In Ransiki 1034.3 Hydro-elektrische energie In Tambrauw 105

  Lijst figuren en verwijzingen FIguren 108 Verwijzingen 110

  Bijlagen DVD: Papua Onze Toekomst, SDSP & DKProducties, 2015 114 Correspondentie: SDSP - Nederlandse overheid t.a.v. bilateraal ontwikkelingsgeld 114 Papua Barat, november 2012-april 2014

 • Verkennend onderzoek Papua Barat - 20153

  woord vooraf - bestuur sdspDe klimaatt op in Parijs van 2015 maakt ons als wereldburger duidelijk hoe belangrijk het is goed voor onze aarde te zorgen. Voor ons is ook de aandacht voor het duurzaam beheren van de 40 miljoen ha biodiversiteit met haar bewoners van de Papua-provincies in Indonesi weer volop actueel.

  De vraag is natuurlijk: Hoe kunnen we in Papua Barat een duurzame ontwikkeling op gang brengen die e ect heeft voor de natuur en de gemeenschap? Op basis van onze ervaringen en op basis van gesprekken met overheid en bedrijfsleven, kunnen wij vaststellen dat het voor de gouverneur van Papua Barat alleen mogelijk gaat worden als hij assistenti e krijgt van (M)aatschappelijk (V)erantwoord (O)ndernemende bedrijven van buiten Papua Barat.

  De voorzitt er van de Senaat van Indonesi en de gouverneur van Papua Barat weten dat vanaf begin jaren 60 binnen het MVO-bedrijfsleven in Nederland veel experti se is opgebouwd op gebied van werken in ontwikkelingslanden. Zij geven aan graag te willen samenwerken met de Nederlandse bedrijven. De ambassade kan hierin een intermediaire rol vervullen (zie de DVD Papua onze toekomst, in de bijlage) Daarbij willen zij rechtstreeks en e ecti ef gebruik maken van de faciliteiten die Nederland biedt. Daardoor kunnen ze relati ef snel gebruik maken van kennis en kunde, zonder eerst zelf ti jd te verliezen om het wiel opnieuw uit te vinden. Duurzaam beheer van de natuur en het aanbrengen van evenwicht tussen Planet-People-Pro t in Papua Barat kan met hulp van de Nederlandse ministeries van ontwikkelingssamenwerking / buitenlandse handel en economische zaken.

  De parti culiere Sti chti ng Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) heeft meer dan 20 jaar ervaring in het samenwerken met bedrijfsleven en het doen van onderzoek in Papua Barat. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van alle huidige plannen over Papua Barat, en de kansen die er zijn voor economische initi ati even. Wij zijn er van overtuigd dat duurzame economische initi ati even de sleutel zijn tot ontwikkeling van het gebied, de mensen n het behoud van de natuur. Duurzame ontwikkeling met MVO-bedrijven kunnen de motor zijn om versneld de grotendeels nog aanwezige mentaliteit van het verzamelsysteem (leven van opbrengsten die van boven komen) met het moderne kapitalisti sche technocrati sche systeem (systeem waarbij je zelf aan de bak moet) met elkaar te verbinden.

  Waarom nu de kansen benut moeten worden? De plannen van de Indonesische regering bieden goede kaders voor verdere ontwikkeling. De geldstroom die op gang komt voor Papua Barat biedt vele kansen. Tegelijkerti jd is voor politi eke, publieke en private organisati es in Indonesi nog te weinig zichtbaar van de situati e van Papoea-jongeren in het binnenland en de mensen die verpauperen aan de randen van de steden. Om de goede bedoelingen van de regering Jokowi zoals transformati e, masterplannen, de ontwikkeling van het volk zelf en belasti ngfaciliteiten te e ectueren, moeten deze jongeren zichtbaar worden en opgeleid worden. Opleiding en training-on-the-job horen daar bij.

  De kansen moeten mede snel benut worden, omdat voor jongeren die wel een goede (vak-)opleiding hebben, er onvoldoende werk voorhanden is. Ze missen werkervaring, of verliezen banen aan hogeropgeleide of ervarener migranten. Hierdoor kan een groot deel van de jongeren zich in deze moderne technocrati sche samenleving niet staande houden. Willen deze Papoeas een kans krijgen, is er een aanpak nodig zonder bureaucrati e en corrupti e maar met een goede basisopleiding en een arbeidsethos passend bij een kapitalisti sche n duurzame samenleving.

  De aanpak die wij voorstaan is dus gebaseerd op MVO-ondernemers. In de projecten van de SDSP is alti jd geprobeerd met bedrijven in zowel Nederland als Papua Barat te werken. Het blijkt dat deze ondernemers structureel bijdragen aan een duurzame samenleving. Zeker nu de centrale regering en de gezagsdragers in Papua Barat uitspreken dat ze met Nederlandse bedrijven willen samenwerken, is het noodzakelijk te acteren. Dat initi ren we door een aantal initi ati even te starten.

  Ten eerste het bijeenbrengen en analyseren van informati e, en het ter beschikking stellen van kennis, kunde en netwerk aan organisati es die willen investeren in Papua Barat. De SDSP stelt zich daarbij op als netwerk- en kennisorganisati e.

  Ten tweede het ontwikkelen van concrete duurzame business cases, waarin parti jen in samenwerkingsverbanden (publiek-private-samenwerking of consorti a) uitvoering geven aan concrete projecten. De SDSP kan hierin de rol van aanjager en kennispartner hebben, maar het doel is deze samenwerkingsverbanden zelfdragend en zelfvoorzienend te laten zijn. De fi nanciering komt van de samenwerkende parti jen en kan onder meer met bilateraal geld ondersteund worden. Momenteel komt er geen bilateraal geld naar Papua Barat (zie de bijlagen met correspondenti e aan o.a. de Tweede Kamer). Met deze voorverkenning geven we diverse parti jen inzicht in de kansen die er wel degelijk zijn, waardoor ook mogelijk aanspraak gemaakt kan worden op bilaterale fi nanciering.

 • Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 4

  Ten derde het laten opstellen van een breder kader. De vele plannen die ook in bijgaand rapport zijn beschreven, ge

View more