verkennend bodemonderzoek horstweg 76 - 82 en eerbeekseweg · pdf file 2010. 3....

Click here to load reader

Post on 31-Jan-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Verkennend bodemonderzoek Horstweg 76 - 82 en Eerbeekseweg 29 - 33 te Loenen

  1 april 2009

 • Verkennend bodemonderzoek Horstweg 76 - 82 en Eerbeekseweg 29 - 33 te Loenen

  Sulvada-terrein

 • Kenmerk R002-4592909LHU-cmn-V02-NL

  Verkennend bodemonderzoek Horstweg 76 - 82 en Eerbeekseweg 29 - 33 te Loenen 6\24

 • Kenmerk R002-4592909LHU-cmn-V02-NL

  Verkennend bodemonderzoek Horstweg 76 - 82 en Eerbeekseweg 29 - 33 te Loenen

  7\24

  Inhoud

  Verantwoording en colofon .......................................................................................................... 5

  1 Inleiding.......................................................................................................................... 9

  2 Vooronderzoek en onderzoeksstrategie ................................................................... 11 2.1 Algemeen ...................................................................................................................... 11 2.2 Huidige situatie .............................................................................................................. 11 2.3 Uitgevoerde bodemonderzoeken .................................................................................. 12 2.4 Beschrijving onderzoekslocatie en historie ................................................................... 12 2.5 Geohydrologie ............................................................................................................... 13 2.6 Hypothese voor het onderzoek ..................................................................................... 13

  3 Uitgevoerde werkzaamheden..................................................................................... 15 3.1 Algemeen ...................................................................................................................... 15 3.2 Veld- en analysewerkzaamheden ................................................................................. 15

  4 Resultaten .................................................................................................................... 17 4.1 Toetsingskader.............................................................................................................. 17 4.2 Veldwaarnemingen en metingen................................................................................... 18 4.3 Kwaliteit van de grond ................................................................................................... 19 4.4 Kwaliteit van het grondwater ......................................................................................... 21 4.5 Toetsing van de hypothese ........................................................................................... 22

  5 Samenvatting en conclusies ...................................................................................... 23 Bijlage(n) 1. Regionale ligging van de onderzoekslocatie 2. Onderzoekslocatie met monsterpunten 3. Boorprofielen 4. Locatiespecifieke toetsingswaarden 5. Analysecertificaten

 • Kenmerk R002-4592909LHU-cmn-V02-NL

  Verkennend bodemonderzoek Horstweg 76 - 82 en Eerbeekseweg 29 - 33 te Loenen 8\24

 • Kenmerk R002-4592909LHU-cmn-V02-NL

  Verkennend bodemonderzoek Horstweg 76 - 82 en Eerbeekseweg 29 - 33 te Loenen

  9\24

  1 Inleiding

  Tauw heeft in opdracht van IDEA Vastgoed te Deventer een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Horstweg 76 - 82 en Eerbeekseweg 29 - 33 te Loenen. De aanleiding voor dit bodemonderzoek is de voorgenomen nieuwbouw en de daarvoor benodigde bouwvergunning en de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Het doel van het onderzoek is aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond en in het grondwater in gehalten boven de streefwaarde of het geldende achtergrondgehalte.

 • Kenmerk R002-4592909LHU-cmn-V02-NL

  Verkennend bodemonderzoek Horstweg 76 - 82 en Eerbeekseweg 29 - 33 te Loenen 10\24

 • Kenmerk R002-4592909LHU-cmn-V02-NL

  Verkennend bodemonderzoek Horstweg 76 - 82 en Eerbeekseweg 29 - 33 te Loenen

  11\24

  2 Vooronderzoek en onderzoeksstrategie

  2.1 Algemeen Tauw heeft het vooronderzoek uitgevoerd volgens de Nederlandse voornorm NVN 57251 op basisniveau. In dit vooronderzoek hebben wij informatie verzameld over het historisch, huidig en toekomstig gebruik van de locatie. Daarnaast hebben wij informatie verzameld over, de bodemopbouw en geohydrologie. Ook hebben wij de omvang van de onderzoekslocatie afgebakend en een onderzoekshypothese opgesteld. Ten behoeve van dit vooronderzoek hebben wij de volgende bronnen geraadpleegd: • Informatie verstrekt door de opdrachtgever • Informatie verkregen bij de gemeente Apeldoorn, contactpersoon mevrouw M.H. Maan • Kadaster • NAGROM. NAtionaal GROndwater Model • VEWIN. Provinciale overzichten win- en productiemiddelen • Topografische Dienst. Hoogtecijferkaart • RIVM (ed.) 1987. Kwetsbaarheid van het grondwater • Toegepaste geologische kaart • Atlas van Nederland 2.2 Huidige situatie Locatiegegevens Adres: Horstweg 76 - 82 en Eerbeekseweg 29 - 33 Postcode en plaats: 7371 BS en 7371 CB te Loenen Oppervlakte in m²: 6.300 Terreinverharding: deels bebouwd, deels verhard met tegels/klinkers en deels onverhard Huidige bestemming: wonen en bedrijven De regionale ligging van de onderzoekslocatie vindt u in bijlage 1 (schaal 1:25.000). In bijlage 2 vindt u een situatieschets van de onderzoekslocatie. Hierop zijn de grenzen van de onderzoekslocatie aangegeven.

  1 NVN 5725: Bodem - Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek, oktober 1999

 • Kenmerk R002-4592909LHU-cmn-V02-NL

  Verkennend bodemonderzoek Horstweg 76 - 82 en Eerbeekseweg 29 - 33 te Loenen 12\24

  2.3 Uitgevoerde bodemonderzoeken Op een gedeelte van de onderzoekslocatie (Eerbeekseweg 31 en 33) is door de Klinker in 1999 een verkennend bodemonderzoek (kenmerk 991011EL.510) uitgevoerd. Uit de analyseresultaten blijkt dat in zowel grond als grondwater maximaal lichte verontreinigingen zijn gemeten. In 2004 is een historisch onderzoek uitgevoerd aan de Eerbeekseweg 31 en de Eerbeekseweg 33 te Apeldoorn. Hieruit blijkt dat op de Eerbeekseweg 31 een supermarkt en pannenkoekenrestaurant hebben gezeten. Daarnaast staat vermeld dat er op de locatie ondergrondse petroleum en benzine bewaarplaats hebben gezeten, de ligging in onbekend. Op het adres Eerbeekseweg 33 heeft een bakkerij en supermarkt gezeten. Uit de verkregen informatie van de gemeente Apeldoorn is naast het bovenstaande nog de volgende informatie bekend over bodemonderzoeken op en nabij de locatie: • Op Horstweg 80 heeft een sanering plaatsgevonden. De provincie heeft ingestemd met de

  sanering in een brief met kenmerk 2005-008549 d.d. maart 2006 • Op het tankstation ‘Het Middenpad’ is in augustus1996 een verkennend bodemonderzoek

  uitgevoerd, door DHV met kenmerk L0376-27-001. De bovengrond is licht verontreinigd met PAK. De ondergrond en grondwater zijn niet verontreinigd met de onderzochte stoffen

  2.4 Beschrijving onderzoekslocatie en historie Op dit moment bestaat het plangebied uit bestaande bebouwing, woningen en bedrijven. Deze worden gesloopt en vervangen door woningbouw (41 woningen, variërend van appartementen tot multiwoningen) en een commerciële ruimte van 190 m2. In het Historisch bodembestand (Hbb) zijn de volgende gegevens bij de gemeente Apeldoorn bekend: • Op Eerbeekseweg 31 zou een ondergrondse petroleum / kerosinetank van 1958 tot 1984

  aanwezig zijn geweest. De tank was in gebruik door Esso. Tussen 1927 en 1984 zou door de firma Automaat een ondergrondse benzinetank in gebruik zijn genomen. De ligging van deze tanks zijn onbekend. Bij de gemeente is geen informatie over deze tanks bekend

  • Op Eerbeekseweg 21 heeft van 1981 tot 1994 een autospuiterij gezeten. De werkzaamheden hebben in de openlucht plaatsgevonden. De exacte ligging van de spuiterij is niet bekend

 • Kenmerk R002-4592909LHU-cmn-V02-NL

  Verkennend bodemonderzoek Horstweg 76 - 82 en Eerbeekseweg 29 - 33 te Loenen

  13\24

  2.5 Geohydrologie In tabel 2.1 zijn de regionale geohydrologische gegevens van de onderzoekslocatie weergegeven. Tabel 2.1 Geohydrologische gegevens

  Grondwaterstromingsrichting Oost Noord Oost

  Stijghoogte van het grondwater 23,09 m +NAP

  Ligging t.o.v. grondwaterbeschermingsgebied 1.308 m

  Maaiveldhoogte 24,8 m +NAP

  Diepte freatisch grondwater < 1,2 m -mv

  Geologie Grof zand

  Dikte van de deklaag 2 - 5 m

  Zout of brak grondwater Nee

  Op de onderzoekslocatie ligt de diepte van de grondwaterspiegel op ongeveer 2,6 m -mv. Lokale factoren zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en dergelijke, kunnen de stromingsrichting van het oppervlakkig (freatisch) grondwater beïnvloeden. 2.6 Hypothese voor het onderzoek Op basis van de informatie verkregen uit het vooronderzoek wordt als hypothese gesteld dat er geen reden is om een bodemverontreiniging op het terrein te verwachten. Tauw heeft het onderzoek uitgevoerd op basis van de onderzoeksstrategie voor het verkennend onderzoek zoals is weergegeven in de norm NEN 57402. Op basis van de verkregen informatie uit het vooronderzoek is de onderzoeksintensiteit voor een onverdachte locatie (onv) gehanteerd. Vanwege de

View more