venturened bedrijfspresentatie

28
Partners in groei Participatie Bedrijfsopvolging en – bemiddeling Recovery / doorstart April 2011

Upload: venturened

Post on 22-Apr-2015

653 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Bedrijfspresentatie van VentureNed dat participeert en investeert in veelbelovende bedrijven en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf / MKB. Wij richten ons primair op:- Participatie.- Opvolging- Bemiddeling- Recovery / doorstart- Bedrijfswaardering.Voor info: [email protected]

TRANSCRIPT

Page 1: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

• Participatie• Bedrijfsopvolging en –

bemiddeling• Recovery / doorstart

April 2011

Page 2: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 2 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

Inhoudsopgave

• Inleiding• Samenvatting• Doelstellingen VentureNed• Doelgroepen VentureNed• De markt• Wat bieden we aan?• Onze werkwijze en bedrijfsmodel• De partners van VentureNed• Uitgangspunten verdienmodel• Resultaten begroting

• Bijlagen• Voor elke financieringsfase bij het MKB

biedt VentureNed een oplossing• Selectiecriteria• De partners stellen zich voor • Website VentureNed• VentureNed bedrijfspresentatie

Page 3: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 3 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

Inleiding-1VentureNed richt zich primair op• Participatie• Bedrijfsopvolging en -bemiddeling• Recovery / doorstart

Wat is onze doelgroep en hoe selecteren we?VentureNed participeert en investeert in veelbelovende bedrijven en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Onze doelgroep zijn ook bedrijven die kampen met een financieringsbehoefte door een tijdelijke dip, te snelle groei, veranderende marktomstandigheden, opvolgingsprobleem of uitbreidingsinvestering en daarin niet meer kunnen voorzien via hun eigen financieringskanalen. Alle participaties worden vooraf intensief doorgelicht op vele criteria. Bij de eindevaluatie van iedere participatie zijn groeipotentie, verbeteringspotentieel, attractiviteit van de markt, score op financiële ratio's en kwaliteit van de organisatie en het zittende management sleutelfactoren bij de eindbeoordeling.

Hoeveel participaties en hoe beheren we ze?VentureNed verwerft gemiddeld zes nieuwe participaties per jaar. Iedere participaties wordt actief begeleid door twee vaste partners van VentureNed. Het beschikbaar stellen van risicodragend kapitaal wordt gekoppeld aan actieve (turn-around) begeleiding. Onze actieve inbreng is erop gericht om uitvoering te geven aan het waardecreatieplan. Elke participatie monitoren we aan de hand van een afgewogen rapportagemodel.

Nemen we zomaar afscheid van een participatie?Op basis van de marktsituatie, gerealiseerde groeikansen en (extra) gecreëerde waarde door ondermeer optimalisatie, investeringen en eventuele overnames / samenvoeging, wordt na drie tot vijf jaar het besluit genomen om afscheid te nemen van (een deel van) een participatie. VentureNed streeft ernaar om het betrokken bedrijf en de ondernemer ook na de (gedeeltelijke) exit te blijven ondersteunen in het realiseren van haar groeiambities. Als partners in groei willen wij trots zijn en blijven op onze participaties en een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van het MKB.

Page 4: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 4 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

Inleiding-2Wat bieden en vragen wij financiers?Met dit Businessplan bieden wij financiers inzicht in onze plannen voor de komend jaren. EBIT (vóór partnerbeloning) stijgt van 390 k€ in 2008 via 1.312 k€ in 2009 naar 2.058 k€ in 2010. Bruto rendement op totaal vermogen is 14,4% (2008), 38% (2009) en 60% (2010). Aan vreemd vermogen hebben we gemiddeld € 3.000 k€ nodig, uitgaande van 2009 2,3x EBIT.

Wie zijn we en wat maakt ons bijzonder?We zijn een ervaren groep van zes ondernemende partners uit diverse disciplines van het bedrijfsleven, die ieder ruim 20 jaar ervaring meebrengt. Onlangs hebben we besloten als groep om onze kennis en ervaring in te zetten om MKB bedrijven en ondernemers te ondersteunen in het realiseren van hun groeiambities. We richten ons daarbij ook op markt van bedrijfsoverdracht en –opvolging, die de komende jaren sterk stijgt als gevolg van de toenemende vergrijzing. In ‘onze’ marksegmenten (handel, industrie en dienstverlening) spreken we over 67.000 potentiële ondernemingen.Wij investeren zowel onze tijd als ons geld in ondernemingen. Een actieve inbreng in onze participaties dus door gemiddeld een dag per week aan de gang te gaan bij onze participaties. We hebben en bieden een optimale bundeling van kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsanalyse, turn-around management, verandermanagement, financiën, marketing, verkoop, ict, techniek, handel en productie. In de bijlage stellen wij ons verder aan u voor.

Page 5: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 5 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

Samenvatting

• VentureNed investeert en participeert in veelbelovende bedrijven en ondernemers in het midden- en klein bedrijf.

• Participaties worden actief begeleid door de partners van VentureNed. Wij gaan als aandeelhouder én adviseur samen met het bedrijf aan de gang. Het beschikbaar stellen van risicodragend kapitaal wordt gekoppeld aan actieve (turn around) begeleiding.

• Vanuit ons kantoor in Utrecht richten wij ons primair op participatie, reorganisatie en bedrijfsopvolging en –bemiddeling.

• Wij richten ons op de sectoren handel, industrie/productie en dienstverlening (met name ict).

• Ons doel is ook bedrijven te ondersteunen die kampen met een financieringsbehoefte (tijdelijke dip, te snelle groei, opvolgings-probleem, uitbreidingsinvestering) en daar niet meer in kunnen voorzien via hun eigen financieringskanalen, waaronder de huisbankier.

• Inbreng van geld, kennis én tijd van de juiste ondernemers/specialisten.

• Verwachte resultaten• EBIT vóór partnerbeloning: 2007: 39 k€,

2008: 390 k€, 2009: 1.312 k€ en in 2010: 2.058 k€

• Vreemd vermogen• (x k€) 2007: 750, 2008: 2.250, 2009:

3.000, 2010: 3.000

Page 6: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 6 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

Doelstellingen VentureNed

• VentureNed is een no-nonsense bedrijf geleidt door ondernemers, gericht op het midden- en kleinbedrijf.

• Vanuit ons kantoor in Utrecht richten wij ons op participatie, reorganisatie, bedrijfsopvolging, organisatieadvies en tijdelijk management.

• Wij ondersteunen ook bedrijven die kampen met een financieringsbehoefte door een tijdelijke dip, te snelle groei, opvolgingsprobleem of uitbreidingsinvestering en daar niet meer in kunnen voorzien via hun eigen financieringskanalen, waaronder de huisbankier.

• Wij gaan als aandeelhouder én adviseur samen met het target bedrijf aan de gang. Het beschikbaar stellen van risicodragend kapitaal wordt gekoppeld aan een actieve (turn around) begeleiding om samen met de ondernemer problemen voor de langere termijn op te lossen. Dus een inbreng van geld, kennis én tijd van de juiste ondernemers/specialisten.

• Onze missie is het genereren van significante transactiewinsten voor onze aandeelhouders. Deze worden gerealiseerd door na de verwerving van participaties, waardevermeerdering te creëren.

• Deze waardevermeerdering wordt gerealiseerd door de juiste mix van onze actieve begeleiding/interventie en door op het juiste moment exits te realiseren (2-5 jaar).

© VentureNed BV - 2007

Page 7: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 7 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

Doelgroepen VentureNed

• VentureNed richt zich op de Nederlandse markt.

• De sectoren waarop wij ons richten en waar wij onze expertise hebben zijn:

• handel• industrie/productie• dienstverlening, met name ict

• De investeringsbedragen van onze participaties liggen tussen € 100.000 en € 1.500.000

• Omvang organisaties: 5 – 200 werknemers.‘Vragen’ van onze doelgroep:• Gebrek aan liquide middelen• Dalende omzet en marges• Negatief eigen vermogen

• ( Te ) hoge financierings- en/of salarisdruk• Afnemend vertrouwen bij financier(s), “de

bank doet moeilijk”• Leveranciers die vooruitbetaling eisen• Onvoldoende werkkapitaal• Stagnerende markten, geen innovatie• U hebt plannen en ideeën, maar hoe deze

te financieren• Continuïteit van uw organisatie in het

geding• Surseance of faillissement in zicht• Behoefte aan doorstart• Toenemende concurrentie• Geen goede opvolger• …

Page 8: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 8 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

De markt (bron EIM)

• In de komende jaren zullen veel ondernemers in Nederland vanwege hun ouderdom willen stoppen. Veel bedrijven komen te koop te staan.

• Het aantal bedrijfsoverdrachten is de laatste jaren sterk gestegen. De verwachting is dat dit blijft stijgen, onder meer door vergrijzing van de bevolking.

• Uit onderzoek blijkt dat na overdracht meer innovatie plaatsvindt, nieuwe markten worden opgezocht, bedrijfsprocessen verbeterd worden en de productiviteit omhoog gaat.

• In Nederland zijn ongeveer 758.000 ondernemingen actief, waarvan 752.000 binnen het MKB.

• Van deze MKB bedrijven zijn er 45.000 actief in de industrie, 59.000 handelsbedrijven en 177.000 in de dienstverlening.

• In handel en industrie is méér dan drie op de tien ondernemers ouder zijn dan 55 jaar. Bedrijfsopvolging is daar de komende jaren een belangrijk thema, met een potentiële markt van: 15.000 (industrie), 19.000 (handels) bedrijven. Overigens vindt 40% van de bedrijfsoverdrachten plaats binnen de familie. In de dienstverlenende sector ligt het % 55+ veel lager, circa 10%, dus potentieel ongeveer 18.000 bedrijven.

• Op dit moment is nog eens 6% van de Nederlandse ondernemers bezig met de overdracht van zijn bedrijf. Dat zijn ongeveer 45.000 bedrijven. Tot slot verwachten 15.000 ondernemers binnen 1 à 2 jaar met een bedrijfsoverdracht te beginnen.

Page 9: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 9 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

Wat bieden we aan?

• Wij bieden kennis, ervaring, tijd, aandacht, en geld aan om de groei en/of financieringsuitdaging samen met de ondernemer en onderneming op te lossen.

• In ruil voor onze inbreng vragen wij een participatie in het desbetreffende bedrijf.

• De inbreng van risicodragend vermogen koppelen wij aan een actieve begeleiding door onze partners.

• Met onze inbreng willen we één of meer van de navolgende vraagstukken oplossen:

• Bedrijfsopvolging• Doorstart na faillissement en/of

schuldsanering (Recovery)• Reorganisatie• Financieringsbehoefte

Hoofdactiviteiten• Participeren/investeren in veelbelovende

MKB bedrijven met groeiperspectief.• Selecteren participaties• Participeren/investeren• Beheren/reorganiseren participaties• Verkopen (delen van) participaties

• Verkoopbemiddeling.• Organisatieadvies en tijdelijk management.

Page 10: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 10 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

Onze werkwijze en bedrijfsmodel (1)

Selectie Participatie / Beheer Verkoop / Exit

• De focus van VentureNed ligt op bedrijven in de sectoren handel en industrie en zakelijke dienstverlening (met name ict).

• Participatie in Nederlandse kleine en middelgrote, niet beursgenoteerde ondernemingen (5-200 medewerkers).

• Investeringsbedrag: € 100.000 - € 1.500.000

• Selectie op basis van set van gedegen selectiecriteria die de kwaliteit van de markt, klant, toeleverancier, management, interne organisatie en financiële situatie beoordelen (bijlage).

• Gemiddeld zes nieuwe participaties per jaar en gemiddeld twaalf in beheer.

• Inbreng startkapitaal van € 450.000 door VentureNed, inbreng vreemd vermogen door bank(en) en/of private investeerder(s).

• Participaties worden ondergebracht in afzonderlijke CV’s.

• Actieve inbreng (ca. 1 dag p/week per participatie) door partners VentureNed om uitvoering te geven aan waardecreatie plan.

• Monitoren en rapporteren over participatie aan de hand van afgewogen rapportagemodel.

• Op basis van marktsituatie, gerealiseerde groeikansen en (extra) gecreëerde waarde door onder andere optimalisatie, investeringen en eventuele overnames / samenvoeging, wordt na drie tot vijf jaar besluit genomen om afscheid te nemen van (een deel van) een participatie.

• VentureNed streeft ernaar om het betrokken bedrijf en de ondernemer ook na de (gedeeltelijke) exit te blijven ondersteunen in het realiseren van haar groeiambities. Als partners in groei willen wij trots zijn en blijven op onze participaties en een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van het MKB.

• Verkoop/exit (deel) aandelen in MKB bedrijf door: particuliere verkoop aan derden, terugverkopen aandelen aan het MKB bedrijf of een IPO via de aandelenbeurs.

Page 11: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 11 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

Onze werkwijze en bedrijfsmodel (2)

• We willen significante transactiewinsten genereren voor onze aandeelhouders. Ons selectiebeleid is daarop gebaseerd en na de verwerving van de participaties, creëren wij door onze inbreng waardevermeerdering.

• Deze waardevermeerdering wordt gerealiseerd door de juiste mix van onze actieve begeleiding / interventie door onze partners en door op het juiste moment exits te realiseren (3-5 jaar).

• Het participatiebeleid van VentureNed is er op gericht om een substantieel minderheidsbelang (soms een meerderheidsbelang) te verwerven in een aantal - gemiddeld 12 - veelbelovende ondernemingen, bedrijven met groeiperspectief.

• Het is onze doestelling en drive om samen met de ondernemer(s) van onze participatie(s) het verborgen potentieel te activeren. Op grond van een helder en duidelijk reorganisatieadviesen/of recovery plan –het waardecreatie plan- willen we weer een winstgevende toekomst mogelijk maken.

• VentureNed streeft ernaar om het betrokken bedrijf en de ondernemer ook na de (gedeeltelijke) exit te blijven ondersteunen in het realiseren van haar groeiambities. Als partners in groei willen wij trots zijn en blijven op onze participaties en een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van het MKB in Nederland.

Page 12: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 12 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

MarcSpronk

Piet HeinOttervanger

Ronaldde Weerd

De partners van VentureNedOnze executive partners hebben ieder ruim 20 jaar ervaring. We hebben daarmee een optimale bundeling van kennis en ervaring in huis op het gebied van bedrijfsanalyse, turn-around management, verandermanagement, financiën, marketing, verkoop, ict, techniek, handel en productie. In de bijlage stellen wij ons verder aan u voor.

Page 13: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 13 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

Uitgangspunten verdienmodel (1)

Inkomstenbronnen• Advies en interim management: per

partner totaal gemiddeld 0,5 dag per week bij onze participaties en bij andere relaties; tarief gemiddeld € 1.200 per dag.

• Omzet op basis van verrichte benoembare activiteiten (opstellen ondernemingsplan, investment summary, uitvoeren due diligence, emissie/succes fee) rondom de verwerving van een participatie: gemiddeld € 12.000 per participatie; gemiddeld 6 nieuwe participaties per jaar.

• Omzet samenhangende met het beheer van verworven participaties; uiteindelijk streven we naar gemiddeld 12 te beheren participaties in portefeuille met een gemiddelde omvang van € 300.000 en een gemiddelde opbrengst fee per participatie van 7%.

• Omzet samenhangende met het geheel of gedeeltelijke verkopen van in participaties die we in portefeuille hebben; uiteindelijk streven we ernaar om gemiddeld 6 participaties per jaar te vervreemden met een gemiddelde omvang van € 600.000 (factor 2 t.o.v. de initiële investering.

• Omzet samenhangende met (verkoop) bemiddelingsopdrachten: gemiddelde fee van 5 % bij een gemiddelde omvang per bemiddelingsopdracht van € 750.000.

• De gemiddelde behoefte aan vreemd vermogen zal uiteindelijk in totaal vanaf jaar 3 (2009) € 3.000.000 bedragen.

• We rekenen met een kostenvoet voor vreemd vermogen van 10%.

• Inbreng eigen vermogen / werkkapitaal door partners € 450.000.

Page 14: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 14 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

Uitgangspunten verdienmodel (2)

variabele# of deals / participaties 2007 2008 2009 2010aantal (inkoop) deals / nieuwe participaties p/jr 3 6 6 6aantal te beheren / herstructureren participaties p/jr 3 9 12 12aantal (verkoop) deals / te vervreemden participaties p/jr 0 0 3 6aantal verkoopbemiddelingsopdrachten p/jr 1 3 4 4

advies & interimmanagementtarief per dag / aantal adviesdagen € 1.200 126 126 126adviesomzet per jaar € 0 € 151.200 € 151.200 € 151.200

participatieomzettotaal per start van een participatie resp. p/jr € 11.940 € 35.820 € 71.640 € 71.640 € 71.640opbrengst/fee per te beheren participatie resp. p/jr € 21.000 € 0 € 126.000 € 189.000 € 252.000gemiddeld resultaat per verkochte participatie resp. p/jr € 300.000 € 0 € 0 € 900.000 € 1.800.000

totaal € 35.820 € 197.640 € 1.160.640 € 2.123.640verkoopbemiddelinggemiddelde omvang deal verkoopbemiddelingsopdracht € 750.000gemiddelde fee% per deal 5%gemiddelde opbrengst per bemiddeling resp. p/jr € 37.500 € 37.500 € 112.500 € 150.000 € 150.000

totale omzet per jaar € 73.320 € 461.340 € 1.461.840 € 2.424.840

Page 15: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 15 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

Resultaten begroting

2007 2008 2009 2010OmzetcategorieAdvies & interimmanagement (+ beheer investering/participatie) € 0 € 151.200 € 151.200 € 151.200Participatieomzet € 35.820 € 197.640 € 1.160.640 € 2.123.640Verkoopbemiddeling € 37.500 € 112.500 € 150.000 € 150.000Omzet totaal € 73.320 € 461.340 € 1.461.840 € 2.424.840

Subtotaal kosten € 34.334 € 71.195 € 150.069 € 367.139

EBIT € 38.986 € 390.145 € 1.311.771 € 2.057.701

Vreemd vermogen (AL, AK, Bank) € 750.000 € 2.250.000 € 3.000.000 € 3.000.000Kosten vreemd vermogen (10%) € 12.500 € 225.000 € 300.000 € 300.000

Totaal kosten € 46.834 € 296.195 € 450.069 € 667.139

Resultaat voor belasting ex. partnerbeloning € 26.486 € 165.145 € 1.011.771 € 1.757.701

Page 16: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

Bijlagen bij Businessplan september 2007

• Voor elke financieringsfase bij het MKB biedt VentureNed een oplossing

• Selectiecriteria• De partners stellen zich voor• Website VentureNed • VentureNed bedrijfspresentatie

Page 17: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 17 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

Voor elke financieringsfase bij het MKBbiedt VentureNed een oplossing

• Opbouwfase. Er is een idee of concept, financiering wordt gebruikt voor marktonderzoek, productontwikkeling en de start van het productie- en verkoopproces. Banken willen zekerheden alvorens te financieren.

• Overlevingsfase. Investeringen in marketing, productie faciliteiten en personeel. Door verpanding deels financiering via bank mogelijk.

• Expansiefase. Negatieve cashflow door groei, werkkapitaalfinanciering nodig via lease, factoring of aanvullend kapitaal.

• Succes. Bedrijf maakt winst. Uitkoop van investeerders via MBO.

• Uitbreidingsfase. Investeringen nodig voor organische groei of aankoop van aanvullende activiteiten. Risicodragend vermogen nodig voor aantrekking verdere financiering.

• Onderbezetting. Afzet valt tegen; banken willen verliesfinanciering stoppen. Faillissement dreigt.

• Doorstart financiering voor overleving.

Om

vang

/

com

ple

xite

it

Ontwikkelingsfase

Opbouw Overleven Expansie Succes Uitbreiding Onderbezetting Herstart

Start kapitaal

Investerings kapitaal

Acquisitie of vervanging

Doorstart

Werk kapitaal

MBO

Page 18: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 18 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

Selectiecriteria

• Inventariserende doorlichting: potentiële participatie wordt gescreend op criteria als branche en type onderneming, omvang onderneming (omzet en aantal medewerkers), investeringsbedrag, etc.

• Vervolgselectie op basis van scores op 9 selectiecriteria:1. Verbeterpotentieel, groeipotentie2. Verbeterpotentieel, winstpotentie3. Attractiviteit van de markt4. Attractiviteit van klanten5. Attractiviteit van toeleveranciers6. Attractiviteit van organisatie inclusief

changeability7. Attractiviteit van management8. Attractiviteit processen en ICT

9. Score op financiële ratios• Rentedekking schuld• Omzetgroei• Eigen vermogen / totaal

vermogen• Current ratio• Rentabiliteit eigen vermogen

• Z-score: bij deze score houden we rekening met zaken als: verhouding tussen winst en activa, verhouding tussen omzet en activa, verhouding ingehouden winsten en activa, en verhouding werkkapitaal en activa. Een score van 1,8 of minder wijst op een naderend faillissement, terwijl een score van 3 of meer op een gezonde onderneming duidt.

Page 19: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 19 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

De partners stellen zich voor Jan Boersma (1957)

Opleiding• Postdoctorale Opleiding Accountancy, Universiteit van

Tilburg• Doctoraal Bedrijfseconomie, Rijks Universiteit Groningen• Atheneum B, Bogerman College, SneekLoopbaan en werkervaring• Jan heeft in 25 jaar ruime ervaring opgedaan bij

verschillende organisaties.• Chief Financial Officer bij de Tirus Group waar de

organisatie fors is uitgebouwd door acquisities en autonome groei.

• Financial Director van de Europese activiteiten van Belden Wire & Cable, waarbij de organisatie is versterkt door integratie van acquisities en systemen op elkaar werden aangesloten.

• Diverse posities binnen Philips, o.a. als controller, operational auditor en financieel analist.

Profiel• Jan is een van de zes oprichters van VentureNed. Hij is een

gedegen teamplayer met een sterk analytische inslag en is daarbij resultaat- en doelgericht. Hij is er van overtuigd dat de basis van gezonde bedrijven gebaseerd is op samenwerking en teamgeest.

• Hij heeft vele jaren managementervaring in internationale industriële bedrijven. Zijn brede financiële management ervaring en bedrijfseconomische achtergrond combineert hij met een zeer pragmatische benadering.

• Als financieel eindverantwoordelijke heeft hij ruime ervaring met acquisities, integreren van organisaties en het opzetten en implementeren van reorganisaties.

Kerncompetenties• Financieel management• Financiële analyse en doorlichting• Opzetten en uitvoeren van

kostenbesparingsprogramma’s• Business planning

Page 20: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 20 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

De partners stellen zich voor Eric H.Th. van Nooten (1956)

Opleiding• Atheneum B, Tymstra Atheneum, Den HaagLoopbaan en werkervaring• Eric heeft de afgelopen 25 jaar een ruime ervaring

opgedaan als zelfstandig ondernemer en heeft binnen een 10-tal MKB ondernemingen geparticipeerd.  Veelal in de bouw- en industriesector.

Nevenfuncties• Eric staat verschillende MKB ondernemers met insolventie

problematiek belangeloos bij.

Profiel• Na jarenlang geheel zelfstandig actief te zijn geweest op het

gebied van bedrijfovername en reorganisatie is Eric een van de initiatiefnemers van VentureNed. Hij is ondernemer pur sang. Een autodidact die op zijn 23e zijn eerste onderneming is opgestart, welke hij op zijn 35e jaar heeft verkocht. Na zijn 35e jaar heeft hij zich gericht op de overname van meerderheidsbelangen van ondernemingen met continuïteitsproblemen.  Winstoptimalisatie projecten en het verbeteren van bestaande structuren op het gebied van financiën, marketing, communicatie, productiviteit, waren daarbij zijn kerntaken.

• Ook investeringen in doorstarts hebben altijd zijn interesse.Daarnaast is Eric insolventiedeskundige.  Het uitwerken van crediteuren akkoorden, het onderhandelen met fiscus en bankinstellingen maar ook met curatoren over activaovernames, kunnen altijd op zijn speciale aandacht rekenen.

• Vanaf 1997 richt hij op de business consultancy.  Zijn brede kennis en ervaring en zijn vermogen om snel contact te leggen zijn voor veel ondernemers een toegankelijke bron van steun en inspiratie.  Zijn geheel eigen stijl wordt gekenmerkt door praktische en doeltreffende eenvoud.  Daarnaast is hij een sterk, doelgericht onderhandelaar.

Kerncompetenties• Interim management• Financiële analyse en doorlichting• Insolventiebegeleiding• Opzetten en uitvoeren van

kostenbesparingsprogramma’s• Opzetten marketingmix strategieën• Start-Up’s

Page 21: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 21 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

De partners stellen zich voor Piet Hein Ottervanger (1949)

Profiel• Piet Hein is één van de oprichters van VentureNed.

Hij is gedreven als business valuator en business coach met het accent op het sturen op waardecreatie.

• Als adviseur actief met betrekking tot bedrijfsgroei, -opvolging en -bemiddeling

• Enthousiasmerende teamplayer, gericht op draagvlak en samenwerking. Communicator en geeft problemen helder en simpel weer. Pragmaticus en zeer resultaatgericht.

• Hij is een manager met een bedrijfseconomische en ICT achtergrond. Vele jaren ervaring in international management van snel groeiende bedrijven met ICT en industriële producten.

• Daarnaast bestuurlijk actief geweest in de ICT branche organisatie en succesvol start-ups begeleid. Als eindverantwoordelijke ruime ervaring met de uitvoering van strategie, innovatie, samenwerking, overnames en veranderen van bedrijfsprocessen.

Opleiding• Postdoctoraal Business Valuation, RSM /Erasmus Universiteit, Rotterdam• Accredited Associate Institute for Independent Business, Londen• Postdoctorale Controllersopleiding, VU Amsterdam• Hoger Financieel Administratief Management (HOFAM)• Kandidaats Bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam• HBS-B, Grotius College, Heerlen

Loopbaan en werkervaringPiet Hein heeft de afgelopen 30 jaar rijke ervaring opgedaan als• adviseur en mentor van MKB ondernemers met als specialisaties business

planning en innovatie. Als IIB associate toegang tot een wereldwijd kennisnetwerk van 4000 senior professionals (vanaf 2005);

• Vice President Toshiba Europe en General Manager Toshiba Information Systems Benelux. Inhoud gegeven aan de oprichting, Benelux-integratie en de uitbouw tot marktleider mobile computing met behulp van indirecte distributie. Change management (6 sigma) doorgevoerd (13 jaar);

• Directeur Operations van Transmark Industrial, een technische handelsonderneming met als hoofdproduct appendages voor de olie, petrochemische en process industrie. Uitvoering gegeven aan integratie van 2 bedrijfsovernames (6 jaar);

• application software engineer en later bedrijfseconoom en MT lid van de snel groeiende business unit Technical Services van Philips Telecommunication & Information Systems, actief in de verkoop en services van office computers (10 jaar).

Nevenfuncties• Lid (ex ledenraad) Nederlands centrum Commissarissen & Directeuren (NCD)• Rotary districtscommissielid Rotary Youth Leadership Award (RYLA)

Kerncompetenties• algemeen management• groei en innovatie (proces, product,

organisatie)• business planning• mentoring

Page 22: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 22 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

De partners stellen zich voor Marc Spronk (1960)

Opleiding• NCD-Nyenrode Commissarissen cyclus, Nyenrode• Young Managers Program, Insead Fontainebleau• Postdoctorale Controllersopleiding, VU Amsterdam• Doctoraal Bedrijfseconomie, VU Amsterdam• Atheneum B, Comenius College HilversumLoopbaan en werkervaring• Organisatieadviseur en partner bij Ernst & Young Consulting

(1987-2000) en vice president bij Capgemini (2000-2006).• Uiteenlopende opdrachten uitgevoerd bij onder andere: Agio

Sigarenfabriek, Aviko, Beiersdorf, Borculo Domo Ingredients, Centocor, Cosun, ECR Nederland, Frico Cheese, Friesland Foods, Friesland Coberco Butter Products, HBG, DAF Trucks, F. Van Lanschot Bankiers, KPN, Meneba Meel, Nutrifeed, Quality Bakers, Samas Groep, Sara Lee / Douwe Egberts, Struik Foods, Sucrea, Suiker Unie en Unilever.

Profiel• Marc is één van de oprichters van VentureNed. Hij is enorm

gedreven om bedrijven (weer) groei perspectief te geven en daardoor vaak een nieuwe en zonnigere toekomst.

• Hij heeft 20 jaar ervaring als organisatieadviseur (Ernst & Young Consulting en Capgemini). Daarbij was hij meestal actief in de Industrie en in de Food Sector.

• Hij combineert ervaring bij zeer professionele organisaties met de pragmatiek van de vele productiebedrijven in de (voedings)industrie die hij (verder) op weg heeft geholpen in de afgelopen 20 jaar.

• Hij wisselt strategische analyses af met verrassende creativiteit en pragmatisme. Hij communiceert gemakkelijk op de fabrieksvloer en in de directiekamer.

• Hij is een senior organisatie adviseur / manager professionals met bedrijfseconomische, financiële en ICT achtergrond. 20 jaar ervaring in management en advies bij nationale en internationale organisaties op operationeel en boardroom niveau. Ruime ervaring met strategievorming, innovatie, samenwerking, fusie, structureren/optimaliseren/integreren van bedrijfsprocessen en organisaties, doorvoeren van reorganisaties en cultuurverandering.

Nevenfuncties• Lid Raad van Toezicht Zorginstellingen Loosdrecht, Loosdrecht• Lid Raad van Advies Jaguar The Fresh Company, Barendrecht

Kerncompetenties• groei, groeistrategie en innovatie

(proces, product, organisatie)• (her)ontwerp bedrijfsprocessen en

organisatie• ict/automatisering, pakketselectie

en –implementatie• logistiek, ketenintegratie en

ketensamenwerking• veranderen met resultaat

Page 23: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 23 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

De partners stellen zich voor Ronald de Weerd (1957)

Profiel    • Na 20 jaar carrière bij organisatieadvies en IT bedrijven

behoort Ronald de  Weerd tot de initiatiefnemers van VentureNed. Belangrijkste drijfveer voor de overstap is de ambitie om als eigen ondernemer andere ondernemers te ondersteunen in het verder uitbouwen van hun bedrijf.

• In de organisatieadvies praktijk was hij meer dan 10 jaar senior partner en lid van het management team bij PriceWaterhouseCoopers en Executive bij IBM Nederland.

• In loop der jaren veel (inter)nationale ervaring opgedaan zowel binnen het management van PWC als adviseur van internationale bedrijven. Karakteristiek voor zijn aanpak is de strategische visie gevolgd door pragmatische oplossingen.

• Zijn klanten appreciëren de recht door zee aanpak en heldere analyses. 

Kwalificaties• Doctoraal Bedrijfseconomie VU Amsterdam• Executive Development Program Cornell UniversityWerkervaring• Gestart als organisatieadviseur met als aandachtsgebied het

maken van haalbaarheidsstudies en business plannen voor nieuwe vestigingen en strategieën.

• Begin negentiger jaren verschoof de aandacht naar winstverbeteringprojecten op basis van BPR en ABC en daarna is de focus komen te liggen op specifieke sectorkennis.

• In 1996 en 1997 verantwoordelijk voor de management accounting module voor de post doctorale controllers opleiding aan de EUR.

• Vanaf 1999 is de IT component bijna in alle projecten aanwezig. Dit varieert van E-business toepassingen tot het implementeren van ERP pakketten en het opzetten van Shared Service Centers.

• De advies werkzaamheden zijn ingevuld door relatiebeheer op RvB/divisie niveau en in de uitvoeringsfase via deelname in stuurgroepen. Directe account verantwoordelijkheid voor KPN, PCM en Reed Elsevier en actief geweest bij vele industriële en dienstverlenende bedrijven.

• In het verleden heb ik ondermeer opdrachten gedaan voor Fortis, Efteling, Avery Denison, Centocor, Theodoor Gilissen, Stork, Philips, Shell, Nedlloyd, Daf Trucks, Rockwool, TNT Post, Van Gend&Loos, Farm Frites, Wolters Kluwer, Campina, Unilver, PCM, McCain, Bezeq, Omnitel, KvK, EU, Wereldbank, EBRD.

• Gedurende 2006 -2007 werkzaam als interim manager bij KPN.Overige activiteiten    • Commissaris bij start up

Kerncompetenties    • Strategie en reorganisatie• Bedrijfsdoorlichting en procesanalyse• Projectmanagement en implementatie

trajecten• Interim management• Mentoring en teambuilding

Page 24: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 24 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

De partners stellen zich voor Gerard Willemsen (1953)

Kwalificaties• M.O. Economie VU Amsterdam• Executive MBA Program IMD, Lausanne Zwitzerland• Executive Development Program Thunderbird University,

Arizona USAProfiel• Gerard is één van de zes oprichters van VentureNed. Na een

carrière van meer dan 25 jaar bij beursgenoteerde bedrijven, nam Gerard het besluit om zijn kennis, kunde en ervaring te gebruiken om andere ondernemers succesvol(ler) te maken.

• Ruim 25 jaar ervaring in de industrie, transport en engineering. In zijn loopbaan heeft hij veel internationale ervaring opgedaan en succesvol geweest in het omgaan met andere culturen. Zijn profielschets kenmerkt doorzettingsvermogen, conceptueel vermogen, visie, sensitiviteit en samenwerkingsvermogen.

• De laatste 15 jaar heeft Gerard diverse turnaround opdrachten succesvol afgerond bij internationale bedrijven op senior management nivo.

Laatste positie• VP Woodward Governor Comp.USALoopbaan en werkervaring• Gestart in 1976 bij Stork N.V. als project controller waarna

verschillende functies volgde binnen project management, inkoop, gevolgd door commerciele functies op mondiaal nivo.

• In 1990 bij Wartsila gestart als senior officer met een masterplan studie voor het opzetten van een compleet nieuwe produktie vestiging met nieuwe produkten, gebaseerd op BPR.

• In 1992 gestart met de uitvoering en implementatie van het project (totaal investering NLG 200mio) op basis van een lean business processen, het invoeren van een supply chain organisatie, het implementeren van een ERP systeem en het implementeren van een lean organisatie model.

• Na het project succesvol opgeleverd te hebben de organisatoe geleid op het nivo van Vice President tot 2001

• In 20001gestart bij Woodward Governor, USA als VP voor de Europesche vestigingen en lid van de Amerikaanse Hoofddirectie.

• Hierbij een visie ontwikkeld en een complete turnaround door gevoerd bij de Europesche vestigingen. Deze operatie is succesvol in afgerond in 2006

• Medio 2006 diverse interim opdrachten en bedrijfsdoorlichtingen uitgevoerd voor o.a. ABN Amro.

Nevenfuncties en overige activiteiten• Commissaris bij Scheepswerf Peters, Kampen• Lid Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen,

Kringgroep Commissarissen Oost Nederland• 5 jaar lid geweest van Raad van Advies, Stichting Gasturbine

Onderwijs

Kerncompetenties•Strategische ontwikkeling•Bedrijfsdoorlichting•(her)ontwerp bedrijfsprocessen en organisatie•Algemeen management•Interim management

Page 25: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 25 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

Website VentureNed (www.venturened.nl)

Page 26: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 26 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

VentureNed bedrijfspresentatie-1

Page 27: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

- 27 -© VentureNed BV - 2007 V20070927

VentureNed bedrijfspresentatie-2

Page 28: VentureNed bedrijfspresentatie

Partners in groei

VentureNed BVAtoomweg 63

3542 AA Utrecht

Telefoon 030 - 8 505 505Fax 084 - 2 288 246

E-mail [email protected] rekeningnummer 48.45.15.993

KvK Utrecht nummer 301.87.389BTW nummer 8119.13.855.B01

www.venturened.nl