varsinais-suomen taajamien maankأ„ytأ–n, palveluiden liikenneverkon ratkaisuista saadussa...

Download VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKأ„YTأ–N, PALVELUIDEN Liikenneverkon ratkaisuista saadussa palautteesta

Post on 27-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 •  

   

  VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA

  LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

  Luonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet 18.4.2016

  Yleisvastine Koko maakuntaa koskevat lausunnot s. 1 Loimaan seutu s. 32 Salon seutu s. 36 Turun seutu s. 41 Turunmaa s. 73 Vakka-Suomi s. 75 Mielipiteet s. 77

 • Varsinais-Suomen liitto 18.4.2016 Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava Luonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet

  1

  YLEISVASTINE

  Vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheessa esitetyillä ratkaisuilla on haluttu herättää keskustelua kaavan teemoja koskevista kysymyksistä siinä onnistuen. Saaduissa lausunnoissa ja mielipiteissä on nostettu esiin tärkeitä näkökulmia ja kehittämisehdotuksia sekä viety maakunnan ja maakuntakaavoituksen kehittämistä koskevaa keskustelua eteenpäin. Käyty keskustelu on ollut rakentavaa ja palautteen avulla on saatu hyvä käsitys siitä, miten valmistelua ehdotusvaiheessa tulee jatkaa.

  1. MAAKUNTAKAAVAN TEHTÄVÄ

  Lausunnoissa nostetaan esiin maakuntakaavan rooli kuntakaavoituksen ohjausvälineenä ja entistä strategisempaan suuntaan vietävää suunnittelua pidetään yleisesti hyvänä ja oikeansuuntaisena. Tälle kehitykselle ristiriitaisena pidetään erityisesti kaupan ohjauksen sitovuutta ja rajoittavuutta. Lausunnoissa on painotettu, että maakuntakaavan tulisi entistä voimakkaammin keskittyä kaupunkiseudun elinvoimaisuuteen ja sitä edistäviin toimiin. Tämän nähdään toteutuvan parhaiten siten, että maakuntakaava mahdollistaa ja sallii enemmän liikkumavaraa sekä tukee kuntien ratkaisuvaltaa maankäytön kehittämisen että kilpailukyvynedistämisen osalta. Maakuntakaava on yleispiirteinen strateginen kaava, jonka tehtävä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti on ohjata kuntien kaavoitusta ja muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua ja edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. VAT:n mukaan maakuntakaavoituksessa on mm. esitettävä toimenpiteet yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi ja kaupunkiseuduilla varmistettava henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä. Lisäksi on varmistettava palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen.

  Maakuntakaava on myös yksi osa maakunnan suunnittelun kokonaisuutta maakuntastrategian suunnitelman ja ohjelman kanssa. Näihin asiakirjoihin on kirjattu maakunnan toimijoiden yhteisesti kokoamia maakunnan elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta edistäviä asioita ja toimenpiteitä niihin pääsemiseksi.

  Vaihemaakuntakaavan tehtävänä on olla seutujen elinvoimaisuutta vahvistava suunnitelma, jossa on suunnattu katseet keskeisiin strategisesti merkittäviin kehittämisen painopisteisiin. Maakuntakaavoitusprosessi tulee nähdä jatkuvana kehitystyönä ja pyrkimyksenä on kehittää maakuntakaavasta entistä strategisempi aluekehittämisen työkalu. Tavoitteena on ollut kehittää maakuntakaavoituksen strategisia merkintöjä ja ns. vyöhykesuunnitteluperiaatteita, jotta tämä pyrkimys edistyisi.

  Strategisiin kehittämisperiaatemerkintöihin sisältyy ajatus kokonaisvaltaisesta kaupunki- ja taajamakehittämisen kestävästä suunnittelukehyksestä, jonka sisältö voi vaihdella seutujen ja taajamien ominaispiirteiden mukaan. Tämä perustuu kuntien vahvuuksiin ja terveeseen kilpailuun. Kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa katsotaan alueellisten yhtenäisten kehittämisperiaatteiden olevan merkityksellisiä alueiden vetovoimaisuuden kasvattamisessa.

  Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan tehtävä on muodostaa maakuntaan ja seuduille näistä lähtökohdista kokonaiskuva ja luoda sellaiset strategiset linjaukset ja toimenpiteet, joita seuduilla voidaan sitoutuneesti kuntakaavoituksessa ja päätöksenteossa edistää.

 • Varsinais-Suomen liitto 18.4.2016 Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava Luonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet

  2

  2. MAAKUNTAKAAVAN MERKINTÖJEN SITOVUUS/OHJEELLISUUS SEKÄ MITTAKAAVASTA JA VAIHEITTAIN LAADINNASTA JOHTUVAT TULKINNAT

  Lausunnoissa on tuotu esiin tarve selventää maakuntakaavojen määräysten sitovuutta/ohjeellisuutta. Samoin maakuntakaavan mittakaavasta johtuva merkintöjen tulkinta kaipaa selventämistä. Vaiheittain laadittava kaava asettaa myös haasteita kaavan tulkitsemiselle, jota on syytä selventää. Maakuntakaavan mittakaavasta johtuen ovat aluevarausrajaukset yleispiirteisiä ja niitä on tarkoitus kuntakaavoituksella tarkentaa. Maakuntakaavassa tehdyt rajaukset ovat siten osittain tulkinnanvaraisia, eikä rajausten vähäinen tarkistaminen aina ole tarkoituksenmukaista eikä tarpeellista.

  Kaava keskittyy maankäytön kehittämiseen strategisin kehittämisperiaatemerkinnöin. Näiden alla ovat voimassa kaikki kokonaismaakuntakaavan merkinnät ja määräykset, joita ei tällä kaavalla muuteta. Kehittämisperiaatemerkintöjen strategisesta luonteesta johtuen merkinnät ovat laajoja ja kattavat alueita, joille sijoittuu monia, kokonaismaakuntakaavassa osoitettuja toimintoja/merkintöjä, joita tulkitaan yhtäaikaisesti kehittämisperiaatemerkintöjen kanssa.

  Kaavan strategisesta luonteesta johtuen tarkkojen rajausten ja aluevarausten tarkan sisältötulkinnan sijaan tulisi sitoutua edistämään kaavan strategisten periaatteiden toteuttamista ja nähdä kehittämisperiaate- ja vyöhykemerkintöjen suunnittelumääräykset nykyistä painoarvoaan merkityksellisempänä ohjausvälineenä. Tärkeää on tunnistaa ja ottaa huomioon aluevarausmerkintöihin ja kehittämisperiaatemerkintöihin sisältyvät luonne-erot.

  Kaavan laadintaa ovat ohjanneet rakennemallissa sitoudutut periaatteet, tehdyt selvitykset, kuntien yleiskaavat tai meneillään olleiden yleiskaavaprosessien selvitykset sekä asemakaavat. Maakuntakaavan esitystavalla ei voida siirtää maakuntakaavatasolla ratkaistaviin asioihin liittyviä selvitysvelvollisuuksia muulle alueiden käytön suunnittelulle. Maakuntakaavassa ei voida toisaalta myöskään osoittaa merkittävästi käyttötarkoitukseltaan muuttuvia alueita ilman laajemmin käytävää vuorovaikutusta tai kuntatasolla tehtäviä alemman kaavatason selvityksiä. Kaavajärjestelmä tulisikin nähdä jatkuvana kaksisuuntaisena ja vahvassa yhteistyössä tehtävänä kokonaisuutena, jossa eri kaavatasoilla tehtävät selvitykset palvelevat koko suunnittelujärjestelmää. Vaihemaakuntakaavan keskeisiä selvityksiä ovat tässä kaavaprosessissa olleet Turun kaupunkiseudun rakennemallin lisäksi keskusverkkoselvitys, kaupan palveluverkkoselvitys sekä liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tämän lisäksi on laadittu liikenteellisiä, ylikunnallisia erillisselvityksiä.

  Lausunnoissa on tuotu esiin uusia aktiivisen maankäytön aluevarausesityksiä, jotka kaikki eivät ole ajantasaisten yleis- /asemakaavojen tai rakennemallin mukaisia. Monet näistä esityksistä kohdistuvat maakuntakaavan seudulliselle virkistysaluevyöhykkeelle tai muuttavat muutoin merkittävästi alkuperäistä maakunta- tai yleiskaavan käyttötarkoitusta. Mikäli käyttötarkoituksen muutos vaikuttaa merkittävästi maakuntakaavan alueisiin, edellytetään muutokselta perusteluja, joiden tulee pohjautua riittäviin selvityksiin, joissa voidaan arvioida muutoksen aiheuttamia vaikutuksia. Näitä voivat olla mm. kehittämissuunnitelmat ja -selvitykset. Yleiskaavojen vastaisesti esitettyjen käyttötarkoitusmuutosten osalta on arvioitava kunnan oman strategisen suunnittelun ajantasaisuus sekä tarve kunnan maankäytön suunnittelusta käytävästä vuorovaikutuksesta ja päätöksenteosta.

  Merkintöjä ja määräyksiä ja niiden sitovuutta tullaan tarkentamaan.

  Kaava-aineistoon tullaan liittämään aineisto, joka selventää vaihemaakuntakaavaluonnoksen merkintöjen vaikutusta ja suhdetta voimassaoleviin merkintöihin.

 • Varsinais-Suomen liitto 18.4.2016 Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava Luonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet

  3

  3. KAAVAN TEEMAT JA RATKAISTAVAT KYSYMYKSET

  3.1 Taajamien maankäyttö

  Kaavan tavoitetta kasvattaa taajama-alueita pääsääntöisesti sisäänpäin, pidetään pääsääntöisesti kannatettavana. Lausunnoissa on toisaalta otettu myös kantaa taajamien kasvualueiden, ns. lievealueiden rakentumisen ohjaustarpeeseen sekä taajamien ulkopuolisten alueiden kehittämiseen maakuntakaavalla. Selvitykset osoittavat Varsinais-Suomen taajamien yhdyskuntarakenteen kehityksen olleen viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana voimakkaasti laajenevaa, osin varsin suunnittelemattomasti hajaantuvaa. Vaihemaakuntakaavan strateginen tavoite on taajamien kasvun suuntaaminen nykyisille maakuntakaavan aktiivisen maankäytön alueille sekä keskeisille, erityisesti vetovoimaisuustekijöiltään kehitettäville alueille.

  Kaupungistuminen on erityisesti suuremmilla kaupunkiseuduilla kiihdyttänyt taajamoitumista ja taajama-aste onkin Varsinais-Suomessa kokonaisuudessaan korkea. Taajamat voidaan kuitenkin jakaa eriluonteisiin alueisiin - tiiviiseen ja harvaan. Harvat taajama-alueet ovat pääsääntöisesti niitä taajamien kasvualueita, joissa suunnittelujärjestelmämme ei ole pysynyt perässä. Alueet ovat kuitenkin luonteeltaan ka

Recommended

View more >