van boven bekeken

18
Van boven bekeken

Upload: trevor

Post on 24-Feb-2016

83 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Van boven bekeken. Zelf doen … ?. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. (Jes.55:9). De opdracht…. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Van boven bekeken

Van boven bekeken

Page 2: Van boven bekeken
Page 3: Van boven bekeken
Page 4: Van boven bekeken
Page 5: Van boven bekeken
Page 6: Van boven bekeken
Page 7: Van boven bekeken
Page 8: Van boven bekeken
Page 9: Van boven bekeken

Zelf doen … ?

Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

(Jes.55:9)

Page 10: Van boven bekeken

De opdracht…Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

(Col.3:1-3)

Page 11: Van boven bekeken

… naar beneden ?Bidt gij dan aldus:Onze Vader die in de hemelen zijt,uw naam worde geheiligd;uw Koninkrijk kome;uw wil geschiede,gelijk in de hemel zo ook op de aarde.

(Mat.6:9-10)

Page 12: Van boven bekeken

Van boven gesprokenWant zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt … , maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord, … , ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.

(Jes.55:10-11)

Page 13: Van boven bekeken

Gelovige woordenDoch de hoofdman antwoordde en zeide:Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de één:Ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander:Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf:Doe dit, en hij doet het…

(Mat. 8:8-9)

Page 14: Van boven bekeken

Voorbeeld 1 Zij vertoornden Hem bij de wateren van Meriba;het verging Mozes kwalijk om hunnentwil,want zij waren tegen zijn Geest weerspannig,en hij sprak onbezonnen met zijn lippen.

(Psalm 106:30)

Page 15: Van boven bekeken
Page 16: Van boven bekeken
Page 17: Van boven bekeken

Voorbeeld 2 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen…

(Mat.5:43-44)Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen…

(Rom.12:17)

Page 18: Van boven bekeken