valtatien 4 parantaminen vأ¤lillأ¤ kempele - kello ¤أ¤tiet/vt4... valtatien 4 parantaminen...

Download Valtatien 4 parantaminen vأ¤lillأ¤ Kempele - Kello ¤أ¤tiet/Vt4... Valtatien 4 parantaminen vأ¤lillأ¤

Post on 17-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Valtatien 4 parantaminen välillä Kempele - Kello Kempele, Oulu, Haukipudas Yleissuunnitelma

 • Tiehallinto Oulu 2008

  Valtatien 4 parantaminen välillä Kempele - Kello Kempele, Oulu, Haukipudas Yleissuunnitelma

 • Tiehallinto Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5 90 100 OULU Puhelinvaihde 0204 22 11

  Kannen kuva: Ramboll Finland Oy

  Pohjakartat:

  © Genimap Oy, lupa L 4356 © Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/08 © Haukiputaan kunta © Kempeleen kunta © Oulun kaupunki, tekninen keskus

 • TIIVISTELMÄ

  LÄHTÖKOHDAT

  Suunnittelukohde Valtatie 4 on osa kansainvälistä Eurooppa-teiden verkkoa (E8 ja E75) ja se kuuluu myös yleiseuroop- palaiseen TEN-verkkoon (Trans-European Network). Oulun kaupunkiseudulla valtatie 4 (Pohjantie) on seudun ja koko Pohjois-Suomen tärkein tieyhteys.

  Yleissuunnitelma kattaa noin 26 kilometrin mittaisen moottoritiejakson Kempeleen ja Kellon eritasoliitty- mien välillä. Tällä jaksolla on nykyisin 11 eritasoliit- tymää. Liikennemäärät valtatiellä 4 ja sille johtavil- la väylillä kasvavat voimakkaasti yleisen liikenteen kasvun ohella siksi, että osa Oulun, Kempeleen ja eteläisen Haukiputaan uusista asunto- ja työpaikka- alueista sijoittuvat valtatien 4 lähialueille. Suunnit- teluosuudella on tarpeen varautua moottoritien ja eritasoliittymien edelleen kehittämiseen liikenteen ja maankäytön tarpeiden mukaan.

  Valtatien 4 keskimääräinen vuorokausiliikenne vuon- na 2006 oli suunnittelujakson eteläpäässä 22 400, Oulujoen ylittävällä sillalla 42 700 ja pohjoispäässä 21 000 autoa. Vuoden 2030 ennusteliikennemäärät vastaavissa kohdissa ovat 39 000, 64 000 ja 46 000 autoa vuorokaudessa.

  Ongelmat Oulujoen ylittävällä Kontinkangas-Laanila tiejak- - solla esiintyy ruuhkia ja suuria nopeusvaihteluja aamu- ja iltahuipputuntien aikana. Tämä osuus on myös erittäin herkkää liikenteen häiriöille, jolloin autojonot voivat olla kilometrien pituisia ja jono liikkuu vain matelemalla. Häiriötilanteen onnettomuusriskit ovat suuria. Muutamien ramppien suuret liikennemäärät aihe- - uttavat ongelmia moottoritielle liittymisissä ja er- kanemisissa, jolloin syntyy pitkiä jonoja ja vaara- tilanteita. Päätiellä on turvallisuuspuutteita tiejaksolla - Kontinkangas-Isko. Oulun, Laanilan, Iskon ja Lin- nanmaan eritasoliittymät ovat riskialttiita kohtia. Ilman parantamistoimenpiteitä liikenteen turvalli- - suus- ja toimivuusongelmat laajenevat Oulujoen ylittävältä osuudelta koko suunnittelujaksolle. Tienvarsiasutus kärsii jo nykytilanteessa osalla - matkaa liikenteen meluhaitoista. Tieympäristön laatua on tarpeen parantaa. -

  TAVOITTEET

  Suunnitelman yleisenä tavoitteena on kehittää valta- tie 4 Oulun kaupunkiseudulla korkeatasoiseksi kau- punkimoottoritieksi siten, että tie ja sen liittymät pys- tyvät välittämään yhä kasvavat liikennemäärät tur- vallisesti ja sujuvasti pitkälle tulevaisuuteen. Tiejakso on osa Oulun seudun laatukäytävää. Moottoritien parantamistoimenpiteiden tulee mahdollistaa nopea joukkoliikenne. Kevyelle liikenteelle tulee turvata kor- keatasoiset olosuhteet. Tieympäristö suunnitellaan maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti korkealuok- kaiseksi ja tien aiheuttamia meluhaittoja vähenne- tään melusuojauksilla. Suunniteltavien tiejärjestely- jen tulee tukea alueen maankäytön kehittämistä.

  Yleissuunnitelmassa esitettävien toimenpiteiden tu- lee olla kustannustehokkaita, vaiheittain toteutetta- via ja elinkaariajattelua tukevia. Toimenpiteiden oh- jelmoinnissa sovelletaan neliporrasajattelua, mikä tarkoittaa sitä, että ennen järeitä rakentamis- ja pa- rantamistoimenpiteitä pyritään löytämään mahdolli- simman monipuolisesti maankäyttöön, liikkumiseen, kulkumuotoon, liikenneverkon käytön tehostamiseen ja pieniin parannustoimenpiteisiin liittyvien toimenpi- teiden keinovalikoimia.

  VAIHTOEHTOTARKASTELUT

  Yleissuunnitelmassa tutkittiin Kempeleeseen vireillä olevan liike- ja työpaikka-alueen liittymämahdollisuu- det moottoritielle. Tämä Zatelliitin alue sijoittuu Kem- peleen ja Ouluntullin eritasoliittymien väliselle alu- eelle, jonka täysimittainen hyödyntäminen edellyttää hyviä liikenneyhteyksiä. Samalla tutkittiin myös Kem- peleen-Kaakkurin välisen alueen tie- ja katuverkkoa kokonaisuutena, jossa arvioitiin alueen maankäytön kehittämisen edellyttämää tie- ja katuverkkoa sekä moottoritien liittymiä. Kempeleen kunta on laati- nut valtatien 4 yleissuunnittelun kuluessa taajaman

  osayleiskaavan muutoksen, jossa on käsitelty Zatel- liitin alueen maankäyttöä ja liikenneverkko. Tarkoitus on, että laadittava osayleiskaava korvaa osayleis- kaavan suunnittelualueella Oulun seudun yhteisen yleiskaavan.

  Vaihtoehtotarkastelujen perusteella päädyttiin siihen, että Zatelliitin alueen kohdalle voidaan rakentaa eri- tasoliittymä ilman että kaupunkimoottoritien standar- di siitä huononee eli eritasoliittymien välimatkavaati- mukset täyttyvät. Tässä yhteydessä todettiin myös, että Zatelliitin eritasoliittymän kohdalta on tarpeen osoittaa uusi yhteys radan poikki Eteläsuomentielle Kempeleen kuntakeskuksen puolelle. Tämä yhteys palvelee kuntakeskuksen ja radan länsipuolen liiken- netarpeita uudelle liike- ja työpaikka-alueelle sekä moottoritielle. Kempeleen aikaisemmissa maankäy- tön ja liikenteen suunnitelmissa esitetystä yhteydes- tä Kokkokankaantieltä Eteläsuomentielle likimäärin Piriläntien liittymän kohdalla esitetään luovuttavaksi.

  Valtatieltä 4 Ouluntullin kohdalta Eteläsuomentielle tutkittu yhteys eli Ouluntullin orsi on tarpeen erityi- sesti Oulunportin alueen maankäytön kehittämisen ja tältä alueelta moottoritielle suuntautuvan liiken- teen kannalta.

  YLEISSUUNNITELMA

  Tekniset ratkaisut ja telematiikka Valtatie 4 esitetään parannettavaksi 3+3 -kaistaisek- si kaupunkimoottoritieksi Kempeleen-Pateniemen eritasoliittymien välillä ja Pateniemen-Kellon välisen osuuden poikkileikkaus säilyy nykyisenä 2+2 -kais- taisena. Kiireellisin leventämiskohde on Oulujoen ylittävä osuus.

  Suunnittelujaksoon sisältyy yhteensä 12 eritasoliit- tymää, joista 11 on nykyisiä. Kaikkia nykyisiä erita- soliittymiä parannetaan. Suunnitelmassa esitetään, että moottoritielle voidaan johtaa nopea joukkolii- kenne. Tämä edellyttää eritasoliittymiin lisäramppe- ja, bussipysäkkejä ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Kempeleen, Kaakkurin, Linnanmaan ja Pateniemen eritasoliittymien poikittaisyhteyksissä varaudutaan toiseen ajorataan, lisäkaistoihin ja liikennevalojen parantamiseen.

  Joukkoliikenteen edistämiseksi on eritasoliittymiin suunniteltu pysäkit, joihin on hyvät yhteydet ympä- röiviltä asunto- ja työpaikka-alueilta. Pysäkit raken- netaan korkealuokkaisiksi. Suunnitelmassa esite- tään että pysäkeillä on saatavissa ajantasaista aika-

  tauluinformaatiota ja mahdollisuuksien mukaan tulisi järjestää henkilöautojen saatto- ja liityntäpysäköinti- mahdollisuudet esimerkiksi kaupallisten palvelujen yhteydessä olevilta pysäköintialueilta.

  Kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan erityises- ti Oulujoen ylityskohdalla, johon suunnitelmassa on esitetty uusi silta nykyisen sillan ylävirran puolelle. Nykyisen Oulujoen sillan kevyen liikenteen kaistat voidaan käyttää joen ylitse tehtävien kolmansien kaistojen yhteydessä ensimmäisessä toteuttamis- vaiheessa. Laanilan eritasoliittymässä rakennetaan Typpitien poikki alikulkukäytävä sekä kevyen liiken- teen väylä ja silta Ruskontien ylitse, josta toteutetaan yhteydet Ruskontiehen ja Ylä-Siirtolan katuverkolle.

  Hankkeeseen sisältyy liikenteen telematiikkaa, johon kuuluu muuttuvat nopeusrajoitukset, muuttuvat va- roitusmerkit ja tiedotusopasteet sekä neljä ajoradan yläpuolista muuttuvaa tiedotusopastetta. Suunnitte- luosuudella voidaan käyttää tieosuuksista riippuen 60, 70, 80,100 tai 120 km/h nopeusrajoitusta, joka valitaan normaalitilanteessa automaattisesti.

  Hankkeeseen sisältyy yhteensä 129 siltaa, joista ny- kyisiä on 97 kpl ja uusia 32 kpl. Rakenteellisia muu- toksia tehdään 81 nykyiseen siltaan. Oulujoen koh- dalla liikennejärjestelyjen toteuttaminen lopullisessa laajuudessaan edellyttää siltojen päällysrakenteiden uusimista. Nykyinen päällysrakenne voidaan hyö- dyntää ensimmäisen vaiheen ns. heilurikaistaratkai- sussa, jolloin sillalla on kolme ajokaistaa kumpaan- kin suuntaan.

  Ympäristö Väyläympäristön kehittämisen lähtökohdaksi suun- nittelualue on jaettu erilaisiin jaksoihin. Jako perus- tuu ympäröivän kaupunkirakenteen erityylisiin osiin (kaupunkikuvallisiin alueisiin) ja niille parhaiten so- veltuviin melusuojaustapoihin. Jaksotus on synteesi melusuojaustavoista sekä kaupunki- ja ympäristöku- vasta. Jaksotuksen keskeisimmän osan muodostaa Oulun eritasoliittymästä Laanilan eritasoliittymään ulottuva ydinjakso, joka on alueen kaupunkimaisin ja rakennetuin osa. Yleissuunnitelmassa on esitetty kullekin osuudelle tieympäristön käsittelyperiaatteet. Jo nykyiset liikennemäärät edellyttävät joissain koh-

  Kontinkangas-Laanila 2007

 • dissa melusuojausten parantamisia ja liikennemää- rien voimakas kasvu edellyttääkin mittavia melun- torjuntatoimenpiteitä. Melusuojaukset on suunniteltu koko väylätilan pituudelta kokonaisuudeksi, joka pe- rustuu väylätilan jaksotukseen. Melusuojaustapoi- na käytetään meluseiniä, melukaiteita, läpinäkyviä melukaiteita ja -seiniä sekä maavalleja. Oulujoen ylittävällä osuudella esitetään käytettäväksi pääosin läpinäkyviä melusuojauksia, jotta myös väylätilasta on näköy

Recommended

View more >