valsts policijas apsardzes darbības kvalifikācijas

of 74 /74
Valsts policijas Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumi (84 stundu programma) Saturs 1.Normatīvie akti .................................................................................................................................. 3 1.1. Apsardzes darbības likuma mērķis, darbības joma, saturs un lietoto terminu skaidrojums...... 3 1.2. Apsardzes darbības likumam pakārtotie normatīvie akti un citi ar apsardzes jomu saistītie normatīvie akti ............................................................................................................................. 5 2.Apsardzes darbības nosacījumi ......................................................................................................... 6 2.1. Apsardzes komersanta un iekšējās drošības dienesta tiesības un pienākumi ............................ 6 2.2. Apsardzes darbības ierobežojumi............................................................................................11 2.3. Apsardzes sertifikāts, tā izsniegšanas kārtība, ierobežojumi un anulēšanas nosacījumi ........12 2.4. Apsardzes darbinieka pienākumi un tiesības ..........................................................................17 2.5. Apsardzes darbībā izmantojamie speciālie līdzekļi. Fiziska spēka un speciālo līdzekļu pielietošanas nosacījumi ............................................................................................................19 2.6 Apsardzes darbinieka atbildība ................................................................................................22 3. Administratīvā atbildība .................................................................................................................27 3.1. Administratīvā pārkāpuma jēdziens. .......................................................................................27 3.2. Izplatītākie administratīvie pārkāpumi apsargājamos objektos ..............................................28 4.Kriminālatbildība ............................................................................................................................29 4.1. Noziedzīga nodarījuma jēdziena skaidrojums.........................................................................29 4.2. Izplatītākie noziedzīga rakstura apsargājamo objektu apdraudējumi. ....................................29 4.3. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību ...................................................................................30 5.Ugunsdrošības noteikumi ................................................................................................................34 5.1.Cilvēku, tai skaitā, personu ar invaliditāti, evakuācijas pamatprincipi. ...................................34 5.2. Ugunsdrošības prasības evakuācijas ceļiem un izejām. Prasības evakuācijas plāniem. .........35 5.3. Dežurējošā personāla (apsardzes darbinieka) pienākumi. .......................................................36 5.4. Ugunsdrošībai lietojamās zīmes un signālkrāsojums ..............................................................36 6.Civilā aizsardzība un katastrofu pārvaldīšana .................................................................................37 6.1. Katastrofas un to pārvaldīšana ................................................................................................37 6.2. Fizisko personu pienākumi un tiesības civilās aizsardzības jomā...........................................38 6.3. Paaugstinātas bīstamības objekti. Paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plāns ...................................................................................................................................................39 1.Apsardzes organizēšanas vispārīgie noteikumi ...............................................................................39 1.1. Apsardzes darbības organizēšanas mērķis ..............................................................................39 1.2. Risku novērtēšana un apdraudējumu novēršana .....................................................................40 1.3. Objektu apsardzes instrukcijas ................................................................................................40 1.4. Konflikti, to risināšana ............................................................................................................40 2.Apsargājamā objekta fiziskā apsardze ............................................................................................42 2.1.Nekustamā īpašuma, preču vai citas kustamās mantas apsardze un drošības nosacījumi .......42 2.2.Posteņu izvietojums un tā nozīme. Posteņu pieņemšana – nodošana ......................................42 2.3.Objekta ārējā perimetra aizsardzība .........................................................................................43 2.4.Caurlaižu režīms. Kravas un mantu kontroles nodrošināšana..................................................44 2.5.Pārvadājamo kravu vai citu materiālo vērtību pavadīšanas (izņemot inkasācijas apsardzi) specifika .....................................................................................................................................44 2.6.Fiziskās personas apsardzes (miesassardzes) vispārīgie nosacījumi, organizatoriskie pasākumi un taktika ...................................................................................................................................45 2.7.Iekšējās kārtības un drošības nodrošināšana apsargājamajā objektā un tajā esošo personu aizsardzība .................................................................................................................................45

Author: others

Post on 22-Nov-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1programma)
Saturs
1.Normatvie akti .................................................................................................................................. 3
1.1. Apsardzes darbbas likuma mris, darbbas joma, saturs un lietoto terminu skaidrojums ...... 3
1.2. Apsardzes darbbas likumam pakrtotie normatvie akti un citi ar apsardzes jomu saisttie
normatvie akti ............................................................................................................................. 5
2.Apsardzes darbbas nosacjumi ......................................................................................................... 6
2.1. Apsardzes komersanta un iekšjs drošbas dienesta tiesbas un pienkumi ............................ 6
2.2. Apsardzes darbbas ierobeojumi ............................................................................................ 11
2.3. Apsardzes sertifikts, t izsniegšanas krtba, ierobeojumi un anulšanas nosacjumi ........ 12
2.4. Apsardzes darbinieka pienkumi un tiesbas .......................................................................... 17
2.5. Apsardzes darbb izmantojamie specilie ldzeki. Fiziska spka un specilo ldzeku
pielietošanas nosacjumi ............................................................................................................ 19
3. Administratv atbildba ................................................................................................................. 27
3.2. Izplattkie administratvie prkpumi apsargjamos objektos .............................................. 28
4.Kriminlatbildba ............................................................................................................................ 29
4.2. Izplattkie noziedzga rakstura apsargjamo objektu apdraudjumi. .................................... 29
4.3. Apstki, kas izsldz kriminlatbildbu ................................................................................... 30
5.Ugunsdrošbas noteikumi ................................................................................................................ 34
5.3. Deurjoš personla (apsardzes darbinieka) pienkumi. ....................................................... 36
5.4. Ugunsdrošbai lietojams zmes un signlkrsojums .............................................................. 36
6.Civil aizsardzba un katastrofu prvaldšana ................................................................................. 37
6.1. Katastrofas un to prvaldšana ................................................................................................ 37
6.2. Fizisko personu pienkumi un tiesbas civils aizsardzbas jom ........................................... 38
6.3. Paaugstintas bstambas objekti. Paaugstintas bstambas objekta civils aizsardzbas plns
................................................................................................................................................... 39
1.1. Apsardzes darbbas organizšanas mris .............................................................................. 39
1.2. Risku novrtšana un apdraudjumu novršana ..................................................................... 40
1.3. Objektu apsardzes instrukcijas ................................................................................................ 40
1.4. Konflikti, to risinšana ............................................................................................................ 40
2.Apsargjam objekta fizisk apsardze ............................................................................................ 42
2.1.Nekustam pašuma, preu vai citas kustams mantas apsardze un drošbas nosacjumi ....... 42
2.2.Posteu izvietojums un t nozme. Posteu pieemšana – nodošana ...................................... 42
2.3.Objekta rj perimetra aizsardzba ......................................................................................... 43
2.4.Caurlaiu rems. Kravas un mantu kontroles nodrošinšana .................................................. 44
2.5.Prvadjamo kravu vai citu materilo vrtbu pavadšanas (izemot inkascijas apsardzi)
specifika ..................................................................................................................................... 44
un taktika ................................................................................................................................... 45
aizsardzba ................................................................................................................................. 45
nodrošinšan ............................................................................................................................ 46
3.2.Apsardzes mobil norkojuma darba aspekti ........................................................................... 49
3.3.Apsardzes tehnisko sistmu un tehnisko ldzeku izmantošana tehnisks apsardzes
nodrošinšan ............................................................................................................................ 51
4.3.Inkascijas apsardz izmantojam globls navigcijas sistma un tehniskie ldzeki ............ 52
5.Publisku paskumu apsardze ........................................................................................................... 54
5.2. Ieejas rems, apmekltju prbaude, izmantojamie tehniskie ldzeki .................................. 56
5.3.Krtbas nodrošinšanas taktika, tehnisko ldzeku un apsardzes tehnisko sistmu izmantošana
publisku paskumu apsardz ..................................................................................................... 56
6.1.Tirdzniecbas objektu raksturojums, apsardzes patnbas un riski ........................................... 57
6.2.Likumprkpumu (zdzba, piesavinšans, krpšana un citi likumprkpumi) novršanas un
atklšanas pamieni ................................................................................................................. 57
6.4.Apsardzes tehnisko sistmu un tehnisko ldzeku izmantošana tirdzniecbas objektu apsardz
................................................................................................................................................... 59
7.1. Dadu apdraudjuma situciju raksturojums, patnbas un to sekas ..................................... 60
7.2.Objekta darbinieku, apmekltju vai citu iedzvotju brdinšana un informšana
apdraudjuma gadjum ............................................................................................................. 61
7.4. Apsardzes darbinieka rcba ugunsgrka gadjum. Ugunsdzsbas ldzeku izmantošana .... 62
7.5. Apsardzes darbinieka rcba, saemot trauksmes signlu no automtisks ugunsgrka
atklšanas un trauksmes signalizcijas sistmas. Ugunsaizsardzbas sistmu izmantošana ..... 64
7.6. Apsardzes darbinieka rcba aizdomgu vielu vai priekšmetu atrašanas gadjum ................. 64
7.7.Apsardzes darbinieka rcba spridzinšanas draudu vai terora akta pazmju konstatšanas
gadjum .................................................................................................................................... 65
7.10. Apsardzes darbinieka rcba apsardzes tehnisko sistmu bojjumu gadjum ...................... 66
8.Apsardzes darbinieka rcba notikuma viet ................................................................................... 67
8.1.Apsardzes darbinieka rcbas noteikumi un to secba likumprkpuma izdaršanas viet ....... 67
8.2.Apsardzes darbinieka, veicot apsardzes darbbu, sadarbba ar policiju un citm valsts
prvaldes iestdm sabiedrisks krtbas un drošbas nodrošinšan ....................................... 68
9.Informcija par cilvka rienes pazmm un ts izmantošana apsardzes darbb ........................... 68
9.1.Cilvka rienes pazmes un to klasifikcija ............................................................................. 68
9.2. Vrdiskais (verblais) cilvka rienes apraksts un t sastdšana ........................................... 69
9.3. Personas atpazšana pc fotogrfijas ....................................................................................... 69
1.Aktvie specilie ldzeki ................................................................................................................. 69
1.3.Drošbas nosacjumi, izmantojot specilos ldzekus ............................................................... 73
3
1.Normatvie akti
1.1. Apsardzes darbbas likuma mris, darbbas joma, saturs un lietoto
terminu skaidrojums
b) Apsardzes darbbas likums
c) Apsardzes darbbas noteikumi
d) visi iepriekšmintie varianti
2. Apsardzes darbbu nereglament:
a) Apsardzes darbbas likums
c) Detektvdarbbas likums
b) apsardzes tehnisko sistmu ierkošana
c) skaidras naudas apsardze
d) visi iepriekšmintie varianti
4. Apsardzes darbba nav:
b) fizisko personu apsardze
c) apsardzes konsultciju sniegšana
5. Apsardzes darbba ir:
b) apsardzes tehnisko sistmu ierkošana
c) apsardzes konsultciju sniegšana
e) visi iepriekšmintie varianti
a) apsardzes darbiniekam
b) apsardzes komersantam
a) iekšjs krtbas dienestam
8. Apsardzes darbinieks ir:
b) fizisk persona, kas samusi apsardzes sertifiktu un veic apsardzes
darbbu
c) fizisks personas, kas samušas apsardzes sertifiktu un veic apsardzes
darbbu, k ar ostas policijas darbinieki
9. Apsardzes darbinieks ir:
a) fizisk persona, kas samusi apsardzes sertifiktu un veic apsardzes
darbbu
c) visi apsardzes komersanta darbinieki
d) visi apsardzes komersanta darbinieki, kas strd formas trp
10. Apsargjamais objekts var bt:
a) fiziska persona un skaidra nauda
b) krava, preces un cita kustam manta
c) objektos notiekoši paskumi
d) visi iepriekšmintie varianti
a) krava, preces un cita kustam manta
b) nekustamais pašums vai teritorija
c) objektos notiekoši atseviši, bet ne pastvgi paskumi
d) visi iepriekš mintie varianti
e) a un b variant mintie objekti
12. Apsardzes pakalpojumi ir:
b) iekšjs drošbas dienesta darbba
c) stratiskas nozmes preu prvadšana
d) visi iepriekšmintie varianti
13. Apsardzes sertifikts ir:
d) visi iepriekšmintie varianti
sertifikts ir:
izgltbas programmas „Personu un pašuma aizsardzba” apgšanu
b) dokuments, kas apliecina fizisks personas profesionlo kompetenci
apsardzes darbbas jom
Apsardzes darbbas sertifikcijas komisij
15. Apsardzes komersants nav:
pakalpojumu sniegšanai
c) komersants, kas samis specilo atauju (licenci) apsardzes tehnisko
sistmu ierkošanai
pakalpojumu sniegšanai
pakalpojumu sniegšanai
sistmu ierkošanai
e) visi iepriekš mintie ir apsardzes komersanti
17. Iekšjs drošbas dienests ir:
a) persona, kas nodrošinšana savu apsardzi, iekšjo krtbu un drošbu
b) iestdes, komersanta vai organizcijas struktrvienba, kas nodrošina
ts apsardzi, iekšjo krtbu un drošbu
c) komersants, kas samis specilo atauju (licenci) apsardzes darbbas
veikšanai
1.2. Apsardzes darbbas likumam pakrtotie normatvie akti un citi ar
apsardzes jomu saisttie normatvie akti
18. Ministru kabineta noteikumi, kas nav izdoti saska ar spk esošo
Apsardzes darbbas likumu:
b) Licenu un sertifiktu reistra noteikumi
6
anulšanas krtbu un valsts nodevas maksšanas krtbu un apmru
d) Prrobeu skaidras naudas prvadjumu ataujas izsniegšanas krtba
un valsts nodevas apmrs un maksšanas krtba
19. Kdu apsardzes pakalpojumu sniegšanai Ministru kabineta noteikumi
nosaka prasbu iesniegt svešvalodu zinšanu lmea apliecbas kopijas:
a) fizisks apsardzes
b) inkascijas apsardzes
d) inkascijas apsardzes un tehniskas apsardzes
e) šda prasba nav noteikta Ministru kabineta noteikumos
20. Krtbu, kd izsniedz apsardzes sertifiktu, noteic:
a) katrs apsardzes komersants saviem darbiniekiem
b) Apsardzes darbbas likums
c) Iekšlietu ministrijas instrukcija
d) Ministru kabineta noteikumi
pienkumi
a) izmantot apsardzes tehnisks sistmas un vielas, kas ir bstamas
cilvka dzvbai un veselbai
b) atklti nst ierous un specilos ldzekus, ja apsardzes darbinieks ir
formas trp
piketu un citu publisku paskumu laik
22. Apsardzes darbb atauts:
apsardzes sertifikts un noslgts darba lgums
c) uzdot pildt apsardzes darbinieka pienkumus personai, kurai ir
apsardzes sertifikts un noslgts uzmuma lgums
d) b un c variant paredztais
23. Apsardzes darbb ir atauts:
a) sniegt apsardzes pakalpojumu, ja ar apsardzes pakalpojuma pasttju
ir noslgts rakstveida lgums par apsardzes pakalpojuma sniegšanu
7
ir mutisks lgums par apsardzes pakalpojuma sniegšanu
c) abi varianti
a) ar Valsts policijas atauju iegadties un glabt šaujamierous
b) iegdties un glabt gzes ierous, signlierous un specilos
ldzekus Ierou aprites likuma noteiktaj krtb
c) a un b variantos nordts atbildes
25. Apsardzes darbb izmantot apsardzes tehnisks sistmas var apsardzes
komersants, kas samis specilo atauju (licenci):
a) tehnisks apsardze pakalpojumu sniegšanai
b) fizisks apsardze pakalpojumu sniegšanai
c) inkascijas apsardze pakalpojumu sniegšanai
d) visi iepriekšmintie varianti
26. Apsardzes komersantam saska ar Apsardzes darbbas likumu ir tiesbas:
a) veikt apsardzes darbbu
c) veikt inkasciju
b) radiosakarus
c) transportldzekus, kas aprkoti ar zilu vai sarkanu bkuguni un
specilu skaas signlu
a) apdrošint apsardzes darbinieku
c) apdrošint apsargjamos objektus
d) visi iepriekšmintie varianti
a) nodarbint apliecbu
b) apsardzes sertifiktu
a) noslgt ar apsardzes darbinieku darba lgumu
8
vai personai ir tiesisks pamats slgt lgumu par konkrta objekta
apsardzi
d) visi iepriekšmintie varianti
a) informt apsardzes pakalpojuma pasttju, ja lguma saistbu izpild
plnots iesaistt citu apsardzes komersantu
b) veicot apsardzes darbbu, novrtt iespjamos riskus apsargjamam
objektam
nepieciešams:
apsardzes pakalpojuma lgum noteiktaj termi
b) izveidot atbilstošu apsardzes vadbas centru ar monitoringa un
trauksmes signlu uztveršanas pulti
c) visi iepriekšmintie varianti
apsardzes pakalpojumu sniegšanai, ir tiesbas:
a) apsardzes darbb izmantot apsardzes tehnisks sistmas
b) apsardzes darbb izmanot apsardzes tehnisks sistmas, ja ir saemta
specil atauja (licence) apsardzes tehnisko sistmu ierkošanai
c) apsardzes darbb izmantot apsardzes tehnisks sistmas, ja ir saemta
Valsts policijas atauja iegdties un glabt apsardzes tehnisks
sistmas
jizveido apsardzes vadbas centrs, kas nodrošina:
a) neprtrauktu apsargjam objekt ierkots apsardzes tehnisks
sistmas signla pieemšanu un apstrdi
b) informcijas (trauksmes signla) paziošanu apsardzes komersanta
mobilajiem norkojumiem
nepieciešams:
b) aprkot inkascijas automašnu ar šaujamieroiem
c) aprkot inkascijas automašnu ar signalizcijas un pretaizdzšanas
sistmu
9
nepieciešams:
b) aprkot inkascijas automašnu ar trauksmes signalizcijas sistmu
c) aprkot inkascijas automašnu ar sakaru ldzekiem un trauksmes
signalizcijas sistmu
sniedzot inkascijas apsardzes pakalpojumus, nodrošint, ka:
a) apsardzes darbinieki ir ekipti ar bruu vestm un šaujamieroiem
b) apsardzes darbinieki ir ekipti ar bruu vestm, šaujamieroiem un
sakaru ldzekiem
specilajiem ldzekiem un sakaru ldzekiem
38. Par fizisks apsardzes pakalpojumu nevar uzskatt, kad:
a) apsardzes darbinieks atrodas apsargjam objekt
b) apsardzes darbinieks atrodas apsargjam objekta tieš tuvum
c) apsardzes darbinieks ierodas apsargjam objekt, saemot
izsaukumu pc apsardzes tehnisks sistmas nostrdšanas
39. Par fizisks apsardzes pakalpojumu var uzskatt apsardzes pakalpojumu,
kad:
saemšanas no apsardzes vadbas centra
b) apsardzes darbinieks nodrošina skaidras naudas saemšanu,
prvadšanu un nodošanu
c) apsardzes darbinieks atrodas apsargjam objekt vai tieš t tuvum
d) visi iepriekšmintie varianti
atldzint:
a) zaudjumus trešajm personm, kurus viš nodarjis ar savu darbbu
vai bezdarbbu
darbbu vai bezdarbbu
c) zaudjumus sev un citm personm, kurus viš nodarjis ar savu
darbbu vai bezdarbbu
civiltiesisko atbildbu ir:
apsardzes, tehnisks apsardzes vai inkascijas apsardzes pakalpojumu
sniegšanai
d) apsardzes komersantiem un iekšjs drošbas dienestiem un apsardzes
darbiniekiem
apdrošint savu civiltiesisko atbildbu ir:
a) par savas darbbas vai bezdarbbas rezultt nodarto kaitjumu trešo
personu dzvbai vai veselbai
trešo personu mantai
43. Saska ar Apsardzes darbba likumu apsardzes darbinieks un apsardzes
komersants savstarpjs darba tiesisks attiecbas nodibina ar:
a) uzmuma lgumu
b) darba lgumu
d) visi iepriekšmintie varianti
a) darbinieks uzemas veikt noteiktu darbu, pakaujoties noteiktai darba
krtbai un darba devja rkojumiem un lgum darba rezultts
noteikts visprgi (piemram, veikt apsardzes darbbu, pildt apsardzes
darbinieka pienkumus)
b) darba devjs uzemas makst nolgto darba samaksu un nodrošint
taisngus, drošus un veselbai nekaitgus darba apstkus
c) visi iepriekšmintie varianti
apsardzes, tehnisks apsardzes vai inkascijas apsardzes pakalpojumu
sniegšanai, ir pienkums mneša laik pc mintas licences saemšanas
iesniegt Valsts policijas licencšanas komisijai:
a) objektu sarakstu, kuros organizta fizisk apsardze
b) dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu par specilo atauju
(licenci) saemšanu
46. Apsardzes komersantam, kas samis specilo atauju (licenci) fizisks
apsardzes, tehnisks apsardzes vai inkascijas apsardzes pakalpojumu
sniegšanai, ir pienkums licences darbbas laik izpildt šdas prasbas:
11
lguma darbbas termia pagarinšanas vai jauna lguma noslgšanas
rakstiski informt par to Valsts policijas licencšanas komisiju,
iesniedzot apdrošinšanas polises kopiju
darbbas prskatu
a) fizisks apsardzes pakalpojumus
b) tehnisks apsardzes pakalpojumus
izsniegtaj specilaj atauj (licenc)
48. Apsardzes komersanta simbolikai un apsardzes darbinieka formas trpam ir
jbt:
a) atširgam no citu apsardzes komersantu formas trpa un simbolikas
b) atširgam no policijas un citu valsts un pašvaldbu institciju
izmantotajiem formas trpiem un simbolikas
c) atširgam no ikdienas aprba
d) visi iepriekšmintie varianti
a) skaidri izlasmam t apsardzes komersanta nosaukumam, ar kuru
apsardzes darbinieks atrodas darba tiesiskajs attiecbs
b) apsardzes komersanta simbolikai
50. Veicot apsardzes darbbu, iekšjs drošbas dienestam nav atauts:
a) apsargt iestdes, komersanta un organizcijas, kas to izveidojusi,
pašum, valdjum vai turjum esošo nekustamo pašumu, kustamo
mantu vai citas vrtbas un darbiniekus
b) nodrošint iekšjo krtbu un drošbu sav apsargjam objekt
c) veikt apsardzes darbbu sav apsargjam objekt un vienlaicgi ar to
ar nodrošint iestdei, komersantam un organizcijai nepiederošo
nekustamo pašumu apsardzi
pašum, valdjum vai turjum esošo nekustamo pašumu, kustamo
mantu vai citas vrtbas
nodrošinot ar iestdei, komersantam un organizcijai nepiederošo
nekustamo pašumu apsardzi
apsargt t teritorij esošs citas iestdes, komersantus un
organizcijas
a) detektva sertifikts
b) apsardzes sertifikts
53. Iekšjs drošbas dienesta reistrciju var anult, ja:
a) iekšjs drošbas dienests prkpj Apsardzes darbbas likuma prasbas
b) iekšjs drošbas dienests prkpj Detektvdarbbas likuma vai citu
normatvo aktu prasbas
54. Iekšjs drošbas dienesta reistrciju var anult, ja:
a) iekšjs drošbas dienesta darbba ir vrsta pret valsti vai sabiedrbas
likumgajm interesm
sertifikta
likuma vai citu normatvo aktu prasbas
d) visi iepriekšmintie varianti
55. Iekšjs drošbas dienesta, kura sastv ir vairk k pieci apsardzes
darbinieki, darbba neatbilst Apsardzes darbbas likuma prasbm, ja:
a) iekšjs drošbas dienests nesniedz apsardzes pakalpojumus
b) iekšjs drošbas dienesta vadtjam ir apsardzes sertifikts
c) iekšjs drošbas dienests nav reistrts Valsts policij
d) a un c variants
56. Iestdei, komersantam un organizcijai, kas reistrjusi iekšjs drošbas
dienestu, Valsts policij ir apsardzes darbbas nodrošinšanai:
a) ar Valsts policijas atauju iegadties un glabt šaujamierous
b) iegdties un glabt gzes ierous, signlierous un specilos
ldzekus Ierou aprites likuma noteiktaj krtb
c) a un b variantos nordts atbildes
2.3. Apsardzes sertifikts, t izsniegšanas krtba, ierobeojumi un
anulšanas nosacjumi
g) Valsts policija
b) sodta par noziedzga nodarjuma izdaršanu un sodmba nav dzsta
vai noemta
c) sodta par tšu noziedzgu nodarjumu un sodmba nav dzsta vai
noemta
b) sodta par alkoholisko dzrienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu
iespaid izdartu noziedzgu nodarjumu pirms sodmbas dzšanas
vai noemšanas
61. Apsardzes sertifiktu aizliegts izsniegt personai:
a) kurai kriminlproces piemrots apsdzt statuss par tša noziedzga
nodarjuma izdaršanu
tša noziedzga nodarjuma izdaršanu
62. Apsardzes sertifiktu aizliegts izsniegt personai, kura administratvi sodta
par:
gads pc administratv soda izpildes
b) alkoholisko dzrienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu
apreibinošo vielu ietekm izdartiem prkpumiem, ja nav pagjis
gads pc administratv soda piemrošanas
c) visi iepriekšmintie varianti
prbaudes (ja nav pagjis gads pc administratv soda izpildes)
14
zemessarga, k ar karavra likumgajam rkojumam vai prasbai (ja
nav pagjis gads pc administratv soda izpildes)
c) visi iepriekšmintie varianti
par šdu administratvo prkpumu izdaršanu, ja nav pagjis gads pc
administratv soda izpildes:
c) visi iepriekšmintie varianti
par šdu administratvo prkpumu izdaršanu, ja nav pagjis gads pc
administratv soda izpildes:
b) šaujamieroa nsšanas noteikumu prkpšanu
c) visi iepriekšmintie varianti
b) kurai pdj gada laik anults apsardzes sertifikts
c) kurai apsardzes sertifikts anults vairkkrt
67. Apsardzes sertifiktu aizliegts izsniegt personai, kurai diagnosticti:
a) psihiski traucjumi
c) uzvedbas traucjumi
e) visi iepriekšmintie varianti
a) 16 gadu vecumu
b) 17 gadu vecumu
c) 18 gadu vecumu
a) kurai nav nepieciešamo valsts valodas prasmju
b) kura nav samusi ieroa nsšanas atauju
c) kura nav sasniegusi 21 gada vecumu
70. Apsardzes sertifiktu anul, ja:
a) apsardze darbinieks nepilda Apsardzes darbbas likum noteiktos
apsardzes darbinieka pienkumus
apsardzes komersanta pienkumus
a) apsardzes darbinieks prkpj Apsardzes darbbas likum noteikts
apsardzes darbinieka tiesbas
apsardzes darbinieka tiesbas
a) apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbbu, nav ldzi apsardzes
sertifikta vai nodarbint apliecbas
apliecbu pc pieprasjuma kontroljošs institcijas prstvim
c) apsardzes darbinieks neievro Apsardzes darbbas likum noteiktos
fiziska spka izmantošanas nosacjumus
d) visi iepriekšmintie varianti
a) apsardzes darbinieks neievro Apsardzes darbbas likum noteiktos
ierou vai specilo ldzeku izmantošanas nosacjumus
b) apsardze darbinieks nepilda apsardzes darbinieka pienkumus formas
trp
a) kura sodta par tšu noziedzgu nodarjumu vai par alkoholisko
dzrienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaid izdartu
noziedzgu nodarjumu, — pirms sodmbas dzšanas vai noemšanas
b) kura ir notiesta par tšu noziedzgu nodarjumu vai par alkoholisko
dzrienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaid izdartu
noziedzgu nodarjumu, atbrvojot no soda vai soda izciešanas, — ja
nav pagjis gads pc nolmuma par atbrvošanu no soda vai soda
izciešanas stšans spk
lmuma stšans spk
nodarjumu vai par alkoholisko dzrienu, narkotisko vai citu
apreibinošo vielu iespaid izdartu noziedzgu nodarjumu, — pirms
prbaudes laika beigm
16
a) tiek konstatti Apsardzes darbbas likum noteiktie specils ataujas
(licences) izsniegšanas ierobeojumi
sertifikta izsniegšanas ierobeojumi
a) nodot apsardzes sertifiktu darba devjam piecu darbdienu laik pc
lmuma par apsardzes sertifikta anulšanu saemšanas
b) nodot apsardzes sertifiktu Valsts policijai piecu darbdienu laik pc
lmuma par apsardzes sertifikta anulšanu saemšanas
c) izncint apsardzes sertifiktu
77. Lmumu par atteikšanos izsniegt apsardzes sertifiktu vai pagarint t
derguma termiu vai par apsardzes sertifikta anulšanu var apstrdt:
a) Valsts policijai
b) Iekšlietu ministrijai
c) Darba devjam
a) apsardzes sertifikts ir bojts, nozaudts vai nolaupts
b) ir mainjušies apsardzes sertifikt nordtie fizisks personas dati
c) visi iepriekšmintie varianti
a) apsardzes sertifikts ir bojts, nozaudts vai nolaupts
b) ir mainjušies apsardzes sertifikt nordtie fizisks personas dati
c) apsardzes sertifiktam ir beidzies derguma termiš
d) visi iepriekšmintie varianti
a) Valsts policijas apsardzes darbbas sertifikcijas komisija
b) Ministru kabineta noteikumi
c) Iekšlietu ministrijas noteikumi
81. Persona, kurai anults apsardzes sertifikts, jaunu sertifiktu ir tiesga
saemt:
b) ne agrk k pc kvalifikcijas paaugstinšanas kursu apmeklšanas un
apsardzes darbbas kvalifikcijas prbaudjuma nokrtošanas
c) ne agrk k trs mnešus pc apsardzes sertifikta anulšanas un
apsardzes darbbas kvalifikcijas prbaudjuma nokrtošanas
17
82. Apsardzes darbbu apsardzes darbinieks var veikt:
a) bez formas trpa
83. Apsardzes darbinieks bez formas trpa var veikt:
a) tehnisko apsardzi
84. Apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbbu, ir pienkums:
a) nst ldzi apsardzes sertifiktu un nodarbint apliecbu
b) nst ldzi apsardzes sertifiktu un darba lgumu
c) nst ldzi apsardzes sertifiktu un personu apliecinošu dokumentu
85. Apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbbu, ir pienkums:
a) nekavjoties ziot savam tiešajam priekšniekam par gatavotu vai
izdartu noziedzgu nodarjumu
izdartu noziedzgu nodarjumu
administratvo prkpumu
pienkums pc personas uzaicinjuma:
a) nosaukt savu vrdu un apsardzes komersanta (sava darba devja)
nosaukumu
ierobeojumu
a) aizturt personu, kura apsargjam objekt ir izdarjusi noziedzgu
nodarjumu
prkpumu
izdarjusi administratvo prkpumu, ir pienkums:
a) izraidt personu no apsargjam objekta
18
c) nekavjoties par to informt Valsts policiju
89. Apsardzes darbiniekam ir aizliegts:
a) izpaust trešajm personm informciju par apsargjam objekta
apsardzes tehniskajm sistmm un apsardzes darba organizciju
b) uzrdt apsardzes sertifiktu pc personas pieprasjuma
c) prast, lai persona ievro apsargjam objekt noteikto krtbu
90. Apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbbu, ir pienkums:
a) aizturt personu, kura apsargjam objekt ir izdarjusi noziedzgu
nodarjumu vai administratvo prkpumu
c) visi iepriekšmintie varianti
a) prast, lai persona izbeidz prettiesisku darbbu
b) prast, lai persona ievro apsargjam objekt noteikto krtbu
c) lgt personai, kura neievro apsargjam objekt noteikto krtbu,
atstt apsargjamo objektu
a) aizturt personu, kura prkpj apsargjam objekt noteikto krtbu
b) izraidt no apsargjam objekta personu, ja to ldz cita persona
c) izraidt no apsargjam objekta personu, kura prkpj apsargjam
objekt noteikto krtbu, ja šdu izraidjumu paredz apsargjam
objekta apsardzes noteikumi
a) apsargjam objekt prbaudt caurlaidi, ja tas ir nepieciešams, lai
tiktu ievroti apsardzes noteikumi
c) apsargjam objekt prbaudt dokumentu, kas apliecina t turtja
identitti, ja tas ir nepieciešams, lai tiktu ievroti apsardzes noteikumi
94. Apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbbu, ir tiesbas:
a) lgt, lai persona labprtgi uzrda persongs mantas, ja šdas
darbbas ir paredztas apsargjam objekta apsardzes noteikumos
b) lgt, lai persona labprtgi uzrda persongs mantas, ja š persona
apsardzes darbiniekam šiet aizdomga
c) prmeklt personas mantas, ja persona atsaks labprtgi uzrdt ts
apsardzes darbiniekam
a) apturt transportldzekli, lai nodrošintu sabiedrisko krtbu
b) lgt, lai persona labprtgi uzrda transportldzekli vai kravu un ts
atbilstbu apstiprinošus dokumentus, ja šdas darbbas ir paredztas
apsargjam objekta apsardzes noteikumos
vai kravu un ts atbilstbu apstiprinošus dokumentus, ja apsardze tiek
veikta, nodrošinot krtbu publisk paskum
d) visi iepriekšmintie varianti
personas labprtgi uzrdts mantas tikai šs personas vecku vai likumisko
prstvju kltbtn un ar viu atauju, ja persona nav sasniegusi:
a) 16 gadu vecumu
b) 14 gadu vecumu
c) 18 gadu vecumu
prbaudt persongs mantas personai, kura nav sasniegusi 14 gadu vecumu
un kurai nav ldzi vecku vai likumisk prstvja, apsardzes darbiniekam
nepieciešams:
e) izsaukt Valsts policiju
f) veikt personas mantu prbaudi, par to informjot savu tiešo
priekšnieku
h) visi iepriekšmintie varianti
specilo ldzeku pielietošanas nosacjumi
98. Apsardzes darbinieks, veicot apsardzes darbbu, drkst pielietot fizisku
spku, specilo ldzekli vai gzes ieroci vai izmantot dienesta suni, lai:
a) ieviestu krtbu apsargjam objekt
b) ietekmtu likumprkpju
d) visi iepriekšmintie varianti
a) Apsardzes darbbas likums
b) likums „Par policiju”
20
gadjumos un krtb drkst:
b) izmantot dienesta suni
spku, specilo ldzekli vai gzes ieroci vai izmantot dienesta suni:
a) pc brdinjuma šviena izdaršanas
b) pc mutvrdos izteikta brdinjuma
c) pc neprprotamu estu pardšanas
102. Apsardzes darbinieks, veicot apsardzes darbbu, drkst pielietot fizisku
spku, specilo ldzekli vai gzes ieroci vai izmantot dienesta suni, ja
likumprkpjs ar savu prettiesisko darbbu rada relus draudus:
a) tikai apsardzes darbbas veikšanai norkot apsardzes darbinieka
dzvbai vai veselbai
c) tikai ts personas dzvbai vai veselbai, kura atrodas apsargjam
objekt
d) tikai ts personas dzvbai vai veselbai, kura apsarg apsardzes
darbinieks
103. Apsardzes darbinieks, veicot apsardzes darbbu, drkst pielietot fizisku
spku, specilo ldzekli vai gzes ieroci vai izmantot dienesta suni, ja
likumprkpjs ar savu prettiesisko darbbu rada relus draudus:
a) apsargjamam objektam
c) visi iepriekšmintie varianti
104. Apsardzes darbinieks, veicot apsardzes darbbu, likum noteiktos
gadjumos drkst pielietot fizisku spku, specilo ldzekli vai gzes ieroci vai
izmantot dienesta suni, pret:
pazmm un nepilngadgm personm
a) aizturto personu nekavjoties ir jnodod Valsts policijai
b) aizturto personu ir jnodod Valsts policijai, ja t aizturta ilgk par
trijm stundm
personas nogdšanai uz policijas iecirkni
21
106. Pielietojot fizisku spku, specilo ldzekli vai gzes ieroci vai izmantojot
dienesta suni, aizliegts prkpt:
a) galjs nepieciešambas nosacjumus
b) nepieciešams aizstvšans robeas
107. Pielietojot fizisku spku, specilo ldzekli vai gzes ieroci vai izmantojot
dienesta suni, aizliegts radt personai kaitjumu, kas acmredzami neatbilst:
a) nodarjuma raksturam
b) nepakaušans raksturam
c) pretošans raksturam
d) visi iepriekšmintie varianti
108. Aizliegts pielietot fizisku spku, specilo ldzekli vai gzes ieroci vai
izmantot dienesta suni, ja t rezultt:
a) var tikt traucta sabiedrisk krtba
b) var ciest cita persona, pret kuru netiek pielietots fizisks spks,
specilais ldzeklis vai gzes ierocis, vai persona, pret kuru netiek
izmantots dienesta suns
109. Apsardzes darbiniekam, veicot apgaitu ar dienesta suni:
a) jtur dienesta suns sait un ar uzpurni
b) jtur dienesta suns sait, ja tam nav uzpurnis
c) jtur dienesta suns sait bez uzpura
d) jtur dienesta suns sait un ar uzpurni tikai rpus apsargjams
teritorijas
a) apsargjamo objektu slgts teritorijs, kur nav citu suu
b) apsargjamo objektu slgts teritorijs, kur nav cilvku
c) apsargjamo objektu slgts teritorijs, kur nav cilvku un citu suu
111. Nodrošinot objektu apsardzi, atauts turt nepiesietus dienesta suus:
a) slgts teritorijs, kur nav cilvku
b) slgts teritorijs, kur nav cilvku, ja redzams viets izvietoti skaidri
salasmi atbilstoši brdinjuma uzraksti
izvietoti skaidri salasmi atbilstoši brdinjuma uzraksti
112. Apsardzes darbbas veikšanai var izmantot:
a) pašaizsardzbai paredztas gzes ieroci
b) visa veida specilos ldzekus
c) aukstos ierous
a) pašaizsardzbai paredztus gzes balonius
b) pašaizsardzbai paredztas elektrošoka ierces
c) stekus, roku dzelus un sasiešanas ldzekus
d) visi iepriekšmintie varianti
2.6 Apsardzes darbinieka atbildba
a) disciplinr, administratv, civiltiesisk un kriminlatbildba
b) tikai administratv un kriminltiesisk atbildba
c) tikai administratv un civiltiesisk atbildba
d) disciplinr, administratvi procesul, civiltiesisk un
kriminlatbildba
a) apsargjam objekta pašnieks
c) objekta apsardzes organizators vai veckais
d) darba devjs pie disciplinrs un administratvs atbildbas
2.6.1.Apsardzes darbinieka disciplinr atbildba
116. Darba lguma forma:
a) darba lgumu sagatavo elektroniski un ts glabjas pie darba devja
b) darba lguma formu izvls darba devjs
c) darba lgums sldzams rakstveida pirms darba uzskšanas
117. Apsardzes darbiniekam var tikt piemroti šdi disciplinrsodi:
a) piezme, rjiens un amatalgas pazeminšana
b) piezme un rjiens
d) piezme, rjiens un daja algas neizmaksšana
118. Lai tiktu ievrota darba disciplna, apsardzes darbiniekam jievro:
a) darba koplgums, darba lgums un darba devja rkojumi
b) darba krtbas noteikumi darba koplgums un lgums
c) darba krtbas noteikumi, darba koplgums, darba lgums un darba
devja rkojumi
d) darba krtbas noteikumi, darba koplgums, darba lgums un darba
devja un arodbiedrbas rkojumi
23
a) gada laik no piezmes vai rjiena izteikšanas dienas darbiniekam nav
izteikta jauna piezme vai rjiens
b) pusgada laik no piezmes vai rjiena izteikšanas dienas darbiniekam
nav izteikta jauna piezme vai rjiens
c) trs mnešu laik no piezmes vai gada laik no rjiena izteikšanas
dienas darbiniekam nav izteikta jauna piezme vai rjiens
d) trs mnešu laik no piezmes vai rjiena izteikšanas dienas
darbiniekam nav izteikta jauna piezme vai rjiens
120. Apsardzes darbiniekam ir tiesbas prast piezmes vai rjiena atcelšanu:
a) mneša laik no piezmes vai rjiena izteikšanas dienas Darba likuma
54.pant noteiktaj krtb
b) divu mnešu laik no piezmes vai rjiena izteikšanas dienas Darba
likuma 54.pant noteiktaj krtb
c) mneša laik no piezmes vai rjiena izteikšanas dienas Darba likuma
94.pant noteiktaj krtb
121. Apsardzes darbiniekam disciplinrsodu izsaka:
a) ne vlk k viena mneša laik no prkpuma izdaršanas dienas
b) ne vlk k viena mneša laik no prkpuma atklšanas dienas,
neieskaitot darbinieka prejošas darbnespjas laiku, k ar laiku, kad
darbinieks ir atvainjum vai neveic darbu citu attaisnojošu iemeslu
d, bet ne vlk k 12 mnešu laik no prkpuma izdaršanas dienas
c) ne vlk k viena mneša laik no prkpuma izdaršanas dienas,
neieskaitot darbinieka prejošas darbnespjas laiku, k ar laiku, kad
darbinieks ir atvainjum vai neveic darbu citu attaisnojošu iemeslu
d, bet ne vlk k 6 mnešu laik no prkpuma izdaršanas dienas
d) ne vlk k viena mneša laik no prkpuma izdaršanas dienas,
neieskaitot darbinieka prejošas darbnespjas laiku, k ar laiku, kad
darbinieks ir atvainjum, komandjum vai neveic darbu citu
attaisnojošu iemeslu d, bet ne vlk k 12 mnešu laik no
prkpuma izdaršanas dienas
122. Tiesbas atstdint apsardzes darbinieku no darba, ja šis darbinieks,
veicot darbu vai ar atrodoties darba viet, ir alkohola, narkotiku vai toksiska
reibuma stvokl noteic:
123. Darba devjs apsardzes darbiniekam var uzteikt darba lgumu, ja:
24
a) darbinieks bez attaisnojoša iemesla btiski prkpis darba lgumu vai
noteikto darba krtbu vai ar veicot darbu, rkojies prettiesiski un
td zaudjis darba devja uzticbu
b) darbinieks, veicot darbu, rkojies pretji labiem tikumiem, un šda
rcba nav savienojama ar darba tiesisko attiecbu turpinšanu vai ar
veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stvokl
c) darbinieks rupji prkpis darba aizsardzbas noteikumus un
apdraudjis citu personu drošbu un veselbu
d) visi iepriekšmintie varianti
124. Darba devjs apsardzes darbiniekam var uzteikt darba lgumu, ja:
a) darbinieks btiski prkpis darba lgumu vai noteikto darba krtbu
vai ar zaudjis darba devja uzticbu
b) darbinieks, veicot darbu, rkojies pretji labiem tikumiem, un šda
rcba nav savienojama ar darba tiesisko attiecbu turpinšanu vai ar
veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stvokl
c) darbinieks rupji prkpis darba aizsardzbas noteikumus un
apdraudjis citu personu drošbu un veselbu
d) visi iepriekšmintie varianti
2.6.2.Apsardzes darbinieka administratv atbildba
125. Pie administratvs atbildbas var saukt un sodt apsardzes darbinieku par:
a) normatvajos aktos noteikto apsardzes darbbas ierobeojumu vai
nosacjumu prkpšanu vai pienkumu nepildšanu
b) likum noteikto apsardzes darbbas ierobeojumu vai nosacjumu
prkpšanu vai tiesbu neizmantošanu
nosacjumu prkpšanu vai tiesbu neizmantošanu
126. Par normatvajos aktos noteikto apsardzes darbbas pienkumu nepildšanu z
apsardzes darbiniekam piemro naudas sodu:
a) no etrdesmit ldz divsimt naudas soda vienbm
b) no piecm ldz divdesmit naudas soda vienbm
c) no desmit ldz divdesmit naudas soda vienbm
d) no piecdesmit ldz trssimt naudas soda vienbm
127. Apsardzes darbinieku var saukt pie administratvs atbildbas un sodt, ja:
a) ierobeojot personu tiesbas un brvbas, pc personas pieprasjuma
nenosauc savu uzvrdu un apsardzes komersanta nosaukumu
b) ierobeojot personu tiesbas un brvbas, pc personas pieprasjuma
neuzrda nodarbint apliecbu
izdartu noziedzgu nodarjumu
e) b un c variants
128. Apsardzes darbinieku var saukt pie administratvs atbildbas un sodt, ja:
a) ierobeojot personu tiesbas un brvbas, pc personas pieprasjuma
nesniedz paskaidrojumu, pamatojot katru konkrto ierobeojumu
b) ierobeojot personu tiesbas un brvbas, pc personas pieprasjuma
neuzrda nodarbint apliecbu
neuzrda apsardzes sertifiktu
e) a, b un c variants
129. Administratv atbildba ir paredzta par šdu priekšmetu aprites
noteikumu prkpšanu:
b) gzes ieroa un signlieroa vai t muncijas aprites noteikumu
prkpšanu
noteikumu prkpšanu
e) visi iepriekšmintie varianti
a) minto priekšmetu izgatavošanas un remonta noteikumu prkpšana
b) minto priekšmetu iegdšans un realizšanas noteikumu prkpšana
c) minto priekšmetu uzskaites noteikumu prkpšana
d) visi iepriekšmintie varianti
prkpšana
b) minto priekšmetu prstšanas un ievešanas Latvij, izvešanas no ts
vai prvešanas tranzt caur Latviju noteikumu prkpšana
c) minto priekšmetu eksponšanas izstds noteikumu prkpšana
d) visi iepriekšmintie varianti
132. Administratv atbildba par prkpumiem, kas saistti ar specldzekiem ir
paredzta:
2.6.3.Apsardzes darbinieka kriminlatbildba
133. Pie kriminlatbildbas var saukt un sodt apsardzes darbinieku, kurš:
a) izdarjis Kriminllikum paredztu nodarjumu
b) izdarjis nodarjumu, par kuru likum paredzta administratv
atbildba
d) visi iepriekšmintie varianti
134. Saska ar Kriminllikumu atstšana bez paldzbas, t.i. par nepieciešamas
un acm redzami neatliekamas paldzbas nesniegšanu cilvkam, kas atrodas
dzvbai bstam stvokl, iestjas kriminlatbildba, ja:
a) vaingais apzinjies, ka varjis sniegt paldzbu bez nopietnm
briesmm sev un citm personm
b) paldzbas nesniegšana izraisjusi cilvka nvi vai citas smagas sekas
c) pastv abi mintie nosacjumi
135. Par prettiesisku darbbu, atemot personai iespju brvi noteikt savu
atrašans vietu (nelikumga brvbas atemšana), ir paredzta:
a) administratv atbildba
b) disciplinratbildba
c) kriminlatbildba
136. Par tdas personas neapzingu un nevrgu savu pienkumu veikšanu, kurai
uzdota mantas apsardzba, ja šda rcba bijusi par iemeslu šs mantas
nolaupšanai, bojejai vai bojšanai liel apmr, ir paredzta:
a) disciplinratbildba
b) kriminlatbildba
137. Kdu pienkumu Darba likums uzliek darbiniekam, kurš bez attaisnojoša
iemesla neveic darbu vai ar veic to nepiencgi vai citdas prettiesiskas,
vainojamas rcbas d ir nodarjis zaudjumus darba devjam
a) atstrdt bez maksas tdu pašu laika posmu
b) atldzint darba devjam radušos zaudjumus
c) uzteikt darba lgumu
27
138. Darbinieks, kura darbs saistts ar zaudjumu rašans paaugstintu risku
(piemram, darbinieks, kurš veic inkascijas apsardzi), civiltiesisk krt
atbild:
d) b un c variants
e) nevien no gadjumiem
139. Darbinieks pilnb vai daji atbrvojams no civiltiesisks atbildbas par
darba devjam nodartajiem zaudjumiem
b) ja zaudjumi darba devjam nodarti rupjas neuzmanbas d
c) ja darbinieks uzteic darba lgumu
d) nevien no mintajiem gadjumiem
3. Administratv atbildba
kuru likum vai pašvaldbu saistošajos noteikumos paredzta
administratv atbildba
noteikto prvaldes krtbu un par kuru likum paredzta
kriminlatbildba
a) prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanbas izdarta)
darbba vai bezdarbba, par kuru Kriminllikum paredzta
kriminlatbildba
kuru likum vai pašvaldbu saistošajos noteikumos paredzta
administratv atbildba
administratv atbildba
a) Administratv procesa likumu
b) Administratvs atbildbas likums
143. Pie administratvs atbildbas var saukt personu par normatvajos aktos
noteikto apsardzes darbbas ierobeojumu vai pienkumu nepildšanu, ja:
a) fizisk persona veic apsardzes darbu bez apsardzes sertifikta
b) apsardzes komersants sniedz apsardzes pakalpojumu bez rakstveida
lguma
dienestu, nav izsniegusi apsardzes darbiniekam nodarbint apliecbu
d) visi iepriekšmintie varianti
144. Par sko hulignismu atzstama:
a) sabiedrisks krtbas traucšana, prkpjot visprpieemts uzvedbas
normas un traucjot personu mieru, iestu, komersantu vai citu
institciju darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošbu
b) sabiedrisks krtbas traucšana gaisa ku, prkpjot visprpieemts
uzvedbas normas vai apdraudot savu vai citu personu drošbu vai
nepildot gaisa kua apkalpes nordjumus
c) rupja sabiedrisks krtbas traucšana, kas izpauas acmredzam
necie pret sabiedrbu vai bezkaunb, ignorjot visprpieemts
uzvedbas normas un traucjot cilvku mieru, iestu vai uzmumu
(uzmjsabiedrbu), vai organizciju darbu
e) a, b un c variants
145. Alkoholisko dzrienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedrisks
viets:
cilvka cieu
Valsts iemumu dienests
pilngadga persona
e) a, b un c variants
146. Maznozmgs miesas bojjums, kas izraisjis slaicgas, maznozmgas
sekas, bet nav izraisjis veselbas traucjumu vai visprjo darbspju
zaudjumu:
d) ir maznozmgs prkpums, par kuru nav paredzts piemrot sodu
4.Kriminlatbildba
147. Pie kriminlatbildbas saucama un sodma tikai tda persona, kura:
a) tiek turta aizdoms par noziedzga nodarjuma izdaršanu
b) tiek apsdzta par noziedzga nodarjuma izdaršanu
c) ir vainga noziedzga nodarjuma izdaršan
148. Noziedzgs nodarjums ir:
noteikto prvaldes krtbu un par kuru likum paredzta
administratv atbildba
draud kriminlsods
a) ar nodomu (tši)
a) darbba
b) bezdarbba
a) prettiesisku, vainojamu (ar nodomu vai aiz neuzmanbas izdartu)
darbbu vai bezdarbbu, kura apdraud valsts vai sabiedrisko krtbu,
pašumu, pilsou tiesbas un brvbas vai noteikto prvaldes krtbu un
par kuru likum paredzta administratv atbildba
b) ar nodomu (tši) vai aiz neuzmanbas izdartu kaitgu nodarjumu (vai
bezdarbbu), kura paredzta Kriminllikum un par kura izdaršanu
draud kriminlsods
152. Zdzba ir:
a) svešas mantas vai tiesbu uz šdu mantu iegšana, aunprtgi
izmantojot uzticšanos
c) svešas mantas prettiesisku iegšana vai izšrdšana, ja to izdarjusi
persona, kurai š manta uzticta vai kuras przi t atradusies
d) visi iepriekšmintie varianti
a) paredzta administratv atbildba
c) paredzta kriminlatbildba
154. Par noziedzgu nav atzstams nodarjums:
a) kam ir Kriminllikum paredzta nodarjuma sastva pazmes
b) kam ir noziedzga nodarjuma sastva pazmes
c) kas izdarts apstkos, kuri izsldz kriminlatbildbu
155. Saska ar Kriminllikumu apstki, kas izsldz kriminlatbildbu, kaut ar
šajos apstkos izdarts darbbas atbilst Kriminllikum paredzt
noziedzg nodarjuma sastva pazmm, ir:
a) nepieciešam aizstvšans
c) galj nepieciešamba
a) galjais ldzeklis
b) galj nepieciešamba
c) nepieciešam galjba
a) vlam aizstvšans
b) nepieciešam aizstvšans
c) profesionl aizstvšans
158. Nepieciešam aizstvšans ir:
a) darbba, kas izdarta, aizsargjot sevi vai citu personu pret uzbrukumu
vai uzbrukuma draudiem td veid, ka uzbrucjam tiek radts
kaitjums
b) darbba, kas izdarta, aizsargjot savas vai citas personas tiesbas, k
ar personu td veid, ka tiek radts kaitjums trešajai personai
c) visi iepriekšmintie varianti
159. Nepieciešam aizstvšans ir:
a) gadjum, kad persona aizsarg sevi vai citu personu pret uzbrukumu
vai uzbrukuma draudiem
b) gadjum, kad notikuma apstki devuši pamatu pieemt, ka notiek
rels uzbrukums, bet persona, kura pielietojusi aizsardzbas ldzekus,
nav apzinjusies, ka šds piemums ir kdains, turklt t nevarja
un tai ar nevajadzja to apzinties
c) personas aizturšana, nodarot kaitjumu
160. Nepieciešam aizstvšans ir:
a) darbba, kas izdarta, aizsargjot valsts vai sabiedrbas intereses, savas
vai citas personas tiesbas, k ar personu pret uzbrukumu td veid,
ka uzbrucjam tiek radts kaitjums
b) darbba, kas izdarta, aizsargjot valsts vai sabiedrbas intereses, savas
vai citas personas tiesbas, k ar personu pret uzbrukuma draudiem
td veid, ka uzbrucjam tiek radts kaitjums
c) a un b variants
d) nav pareizs neviens variants
161. Saska ar Kriminllikumu nepieciešams aizstvšans robeu
prkpšanas gadjum:
noziedzg nodarjuma sastva pazmm, bet kas izdarta, aizsargjot sevi
vai citu personu pret uzbrukumu td veid, ka uzbrucjam tiek radts
kaitjums, iestjas, ja:
b) tiek prkptas nepieciešams aizstvšans robeas
c) kaitjums nav bijis nepieciešamas personas aizturšanai
163. Par nepieciešams aizstvšans robeu prkpšanu atzstama:
a) acmredzama aizsardzbas nesamrba ar uzbrukuma raksturu un
bstambu, k rezultt uzbrucjam tiek radts kaitjums, kas nav bijis
nepieciešams, lai novrstu vai atvairtu uzbrukumu
b) tda kaitjuma radšana, kuru konkrtos apstkos ir bijis iespjams
novrst ar citiem ldzekiem, un, ja radtais kaitjums ir lielks nek
novrstais
d) visi iepriekšmintie varianti
a) profesionlo risku
c) aizturšanas nosacjumiem
kaitjumu tikai tik daudz, cik tas nepieciešams, lai:
a) novrstu vai atvairtu uzbrukumu
b) sasniegtu socili dergu mri
c) radtu kaitjumu, kas mazks nek novrstais
d) visi iepriekšmintie varianti
a) personai ir tiesbas uz nepieciešamo aizstvšanos neatkargi no
iespjm izvairties no uzbrukuma
iespjm griezties pc paldzbas pie citm personm
c) personai nav tiesbas uz nepieciešamo aizstvšanos, ja pastv iespja
izvairties no uzbrukuma vai griezties pc paldzbas pie citm
personm
167. Saska ar Kriminllikumu aizturšana, radot personai kaitjumu ir:
a) darbba, kas vrsta pret tdu personu, kura izdara vai izdarjusi
noziedzgu nodarjumu
b) darbba, kas vrsta pret tdu personu, kura izdara vai izdarjusi
jebkuru likumprkpumu
c) darbba, kas vrsta pret tdu personu, kura izdara vai izdarjusi
noziedzgu nodarjumu apsargjam objekt
pieauta personai radt kaitjuma acmredzama neatbilstba:
a) nodarjuma raksturam
c) visi iepriekšmintie varianti
uzskatma situcija, kad:
nodarjuma, nepakaušans vai pretošans raksturam
b) darbbas, ar kurm aizturamai personai radts kaitjums, nav bijušas
nepieciešamas ts aizturšanai
šdi nosacjumi:
33
a) aizturšanu var stenot tikai pret tdu personu, kura izdara vai ir
izdarjusi noziedzgu nodarjumu
b) aizturam persona nepakaujas vai pretojas aizturšanai, vai cenšas no
ts izbgt
d) visi iepriekšmintie varianti
šdi nosacjumi:
a) kaitjums tiek radts nolk aizturt personu, lai nodotu to
tiesbsargjošai iestdei (lai t nevartu izvairties no
kriminlatbildbas)
c) visi iepriekšmintie varianti
raksturu un bstambu vrtjama no šdiem apstkiem:
a) uzbrucja vai aizturams personas raksturojošm pazmm (ts
dzimuma, vecuma, miesasbves, fizisks sagatavotbas, invalidittes
un ldzga rakstura pazmm) pretstat apsardzes darbiniekam
b) uzbrucju vai aizturamo personu skaita pretstat apsardzes
darbiniekam
raksturu un bstambu vrtjama no šdiem apstkiem:
a) aizturamo personu nepakaušans izpausmes veida, pretošans
intensittes un veida
nodaršanai, esambas un izmantošanas uzbrukum vai pretošans
laik
d) visi iepriekšmintie varianti
a) šaujamieroa pielietošanas nosacjums
c) darbba, kura ts dartajam ir oti nepieciešama
d) noziedzgs nodarjums
175. Galj nepieciešamba ir darbba, ko persona izdara, lai novrstu
kaitjumu, kas apdraud valsts vai sabiedrbas intereses, paša vai citas
personas tiesbas, k ar sevi vai citu personu, ja:
a) attiecgo kaitjumu konkrtos apstkos nav bijis iespjams novrst ar
citiem ldzekiem
c) visi iepriekšmintie varianti
176. Galjo nepieciešambu raksturo:
b) apdraudjuma (briesmu) stenums
d) visi iepriekšmintie varianti
177. Galjo nepieciešambu raksturo:
saudzjošku ldzeku apdraudjuma novršanai
neizbgambu)
c) kaitjums, kas tiek novrsts, un kaitjums, kas tiek izdarts
d) visi iepriekšmintie varianti
178. Galjo nepieciešambu raksturo:
novrstais kaitjums (briesmas nenovršot, kaitjums btu bijis
lielks)
uzbrucjam vai aizturamajai personai)
c) visi iepriekšmintie varianti
a) ugunsgrka gadjum
c) situcij, kad personai nepieciešams sniegt medicnisko paldzbu
d) visi iepriekšmintie varianti
180. Ugunsgrka gadjum:
c) liftu var izmantot tikai mantisko vrtbu glbšanai
181. Iedarbojoties automtiskajai ugunsgrka balss izziošanas sistmai,
evakucijas paziojumu transl:
35
b) ne mazk k 30 mintes
c) ne mazk k 15 mintes
d) ne mazk k 60 mintes
182. Ugunsdrošbas instrukcij norda šdu informciju:
a) krtba, kd tiek uzturti evakucijas cei un piebraucamie cei pie
objekta
b) cilvku evakucijas krtba, k ar krtba, kd tiek evakuti cilvki
ar pašm vajadzbm, un paskumi evakucijas nodrošinšanai
c) materilo vrtbu evakucijas krtba
d) visi iepriekšmintie varianti
5.2. Ugunsdrošbas prasbas evakucijas ceiem un izejm. Prasbas
evakucijas plniem.
a) jebkur objekt, kur vienlaikus var uzturties vairk par 100
cilvkiem,
b) publisk objekt, kur vienlaikus var uzturties vairk par 50
cilvkiem
c) publisk objekt, kur vienlaikus var uzturties vairk par 100
cilvkiem
d) objekt, kur vienlaikus var uzturties mazk par 50 cilvkiem,
ietverot tikai teksta dau
184. Publisk objekt, kur var uzturties rzemnieki, evakucijas plna teksta
dau valsts valod papildina ar:
a) tulkojumu divs svešvalods pc objekta pašnieka izvles
b) tulkojumu angu valod un vcu valod
c) tulkojumu angu valod un krievu valod
d) grafisko dau
objekta stv un telp aizliegts atrasties:
a) vairk par 50 cilvkiem, ja ir viena evakucijas izeja
b) vairk par 500 cilvkiem, ja ir divas evakucijas izejas
c) vairk par 1000 cilvkiem, ja ir trs evakucijas izejas
d) visi iepriekšmintie varianti
186. Evakucijas ceos aizliegts:
a) novietot priekšmetus, mbeles, iekrtas un citus materilus kpu
telps, k ar tieši zem atkltm kpnm, kpu laidiem un laukumiem
36
b) evakucijai paredzts durvis, k ar prejas uz bves dam un izeju
uz rjm evakucijas kpnm aizkraut ar mbelm, iekrtm un
priekšmetiem
c) izvietot spoguus vai citus gaismu atstarojošus prkljumus uz cilvku
evakucijai paredztajm durvm
5.3. Deurjoš personla (apsardzes darbinieka) pienkumi.
187. Apsardzes darbiniekam, kurš uzrauga ugunsaizsardzbas sistmu, ir
pienkums zint:
b) ugunsaizsardzbas sistmas darbspjas noteikšanas krtbu,
ekspluatcijas nosacjumus un aizsargjamo telpu nosaukumus un
atrašans vietas
signls par ugunsgrka izcelšanos vai sistmas bojjumu, k ar rcbu
stacionrs ugunsdzsbas sistmas darbbas laik un pc sistmas
funkciju izpildes
5.4. Ugunsdrošbai lietojams zmes un signlkrsojums
188. Ugunsdrošbas paskumu stenošanai lieto šdas zmes:
a) izgaismotas zmes
c) zmes, kuru redzambu nodrošina dabgais vai telpu mkslgais
apgaismojums
189. Ugunsdrošbas paskumu stenošanai lieto šdas zmes:
a) gaismu absorbjošas zmes
apgaismojums
190. Zme "Virziens uz evakucijas izeju cilvkiem ar kustbu traucjumiem":
a) tiek lietota kop ar citm zmm, kas norda virzienu uz evakucijas
izeju
37
191. Zme nozm:
a) eksplozva vide
b) oksidjoša viela
d) sprdzienbstams objekts
192. Zme nozm:
c) atklta liesma iekštelps aizliegta
193. Zme nozm:
b) dens ugunsdzsbas hidrants
d) zemjums
194. Katastrofas pazme ir:
a) notikums izraisjis cilvku upurus un apdraud cilvku dzvbu vai
veselbu
videi vai pašumam
spjas novrst notikuma postošos apstkus
d) visi iepriekšmintie varianti
195. Katastrofas prvaldšana ir:
b) preventvo, gatavbas, reašanas, seku likvidšanas paskumu, k ar
atjaunošanas paskumu kopums
atjaunošanas paskumu kopums
196. Cilvka izraistas katastrofas ir:
a) sabiedrisks nekrtbas, terora akti, iekšjie nemieri un tehnogns
katastrofas
c) sabiedrisks nekrtbas, terora akti, iekšjie nemieri, k ar
hidroloisks un eofizisks katastrofas
a) Aizsardzbas ministrija
c) Vides aizsardzbas un reionls attstbas ministrija
d) Iekšlietu ministrija
6.2. Fizisko personu pienkumi un tiesbas civils aizsardzbas jom
198. Juridisko un fizisko personu tiesbas civils aizsardzbas jom ir:
a) katastrofas vai katastrofas draudu gadjum saemt paldzbu no valsts
un pašvaldbu institcijm
atbildgo valsts vai pašvaldbu institciju sniegto informciju
c) saemt agrno brdinšanu un ieteikumus rcbai katastrofas vai
katastrofas draudu gadjum
199. Juridisko un fizisko personu pienkumi civils aizsardzbas jom ir:
a) nekavjoties ziot attiecgajm valsts vai pašvaldbu institcijm par
katastrofu vai katastrofas draudiem
institciju amatpersonu nordjumiem
civils aizsardzbas plnos juridiskajai personai noteikto paskumu
preczu un savlaicgu izpildi
d) visi iepriekšmintie varianti
6.3. Paaugstintas bstambas objekti. Paaugstintas bstambas objekta
civils aizsardzbas plns
a) A, B un C kategoriju paaugstintas bstambas objektos
b) objektos, kuri dadu faktoru ietekmes d var izraist attiecgi valsts,
reionla vai vietja mroga katastrofu vai nodart btisku kaitjumu
cilvku, vides un pašuma drošbai
c) atkarb no iespjamiem katastrofu cloiem
d) visi iepriekšmintie varianti
a) 1., 2 un 3 kategorijas paaugstintas bstambas objektos
b) objektos, kuri dadu faktoru ietekmes d var izraist attiecgi valsts,
reionla vai vietja mroga katastrofu vai nodart btisku kaitjumu
cilvku, vides un pašuma drošbai
c) atkarb no iespjamiem katastrofu cloiem
d) visi iepriekšmintie varianti
202. Paaugstintas bstambas objekta civils aizsardzbas plnu apstiprina:
a) ne retk k reizi etros gados
b) paaugstintas bstambas objekta pašnieks vai tiesiskais valdtjs
c) Ugunsdzsbas un glbšanas dienests
d) a un b variants
e) b un c variants
f) a un c variants
II. Apsardzes taktika, tehnisks sistmas un tehniskie ldzeki
1.Apsardzes organizšanas visprgie noteikumi
203. Apsardzes darbbas organizšanas mris ir:
a) noslgt lgumu par apsardzes pakalpojuma sniegšanu
b) aizsargt fizisko un juridisko personu likumgs tiesbas un intereses
40
d) visi iepriekšmintie varianti
a) personla atlasi, t specilo sagatavošanu darbam konkrtos objektos,
personla sadali pa objektiem, emot vr viu atbilstbu darbam
konkrtos objektos, personla instruktu un darba uzdevumu noteikšanu,
darba izpildes kontroli
c) rcbu, kas atbilst Apsardzes darbbas likuma prasbm
d) b un c variants
1.2. Risku novrtšana un apdraudjumu novršana
205. Apsargjam objekta risku novrtšana ir jveic:
a) pc pasttja pieprasjuma
b) veicot apsardzes darbbu
d) visi iepriekšmintie varianti
1.3. Objektu apsardzes instrukcijas
206. Persona veic prettiesisko darbbu un neievro objekt noteikto krtbu. Vai
apsardzes darbinieks ir tiesgs izraidt šo personu no apsargjam objekta?
a) ir tiesgs, ja t nepakaujas lgumam un turpina prkpt objekt
noteikto krtbu
b) ir tiesgs, ja t nepakaujas lgumam un turpina prkpt objekt
noteikto krtbu un šdu izraidjumu paredz apsargjam objekta
apsardzes noteikumi
d) kategoriski aizliegts
a) Apsardzes darbbas licencšanas noteikumos
b) Apsardzes darbbas likum
d) objekta apsardzes instrukcij
1.4. Konflikti, to risinšana
ietekmšanas veidi ir:
b) ieinteresšana un prliecinšana
c) uzslava un kritika
spjas jeb kompetence ir:
c) dabiskuma prasme un atkltuma radšanas prasme
210. Apsardzes darbiniekam nepieciešamks saskarsmes prasmes un
spjas jeb kompetence ir:
b) prasme uzklaust otru cilvku, labestbas spjas
c) prasme pamatot savu viedokli un prliecint
211. Apsardzes darbiniekam konfliktsitucij jcenšas ievrot šdu taktiku:
a) sarunjoties, bt piekljgam, korektam, nepacelt balsi
b) saglabt mieru, neizrdt agresiju, dusmas vai bailes
c) neprtraukt un uzklaust konfliktjošo personu
d) visi iepriekšmintie varianti
b) demonstrt, ka esat situcijas noteicjs, un neatlaidgi censties pankt
savu
a) demonstrt, ka esat situcijas noteicjs, un neatlaidgi censties pankt
savu
c) visi iepriekšmintie varianti
(rezervtam)
b) vrgam, cenšoties izprast ne tikai vrdus, bet ar estus un mmiku
c) nopietnam, bet ne dusmgam, ieinterestam uzklaust un paldzt
d) visi iepriekšmintie varianti
piemrotka uzvedbas taktika konfliktsitucij ar pircju btu šda:
a) saglabt mieru, nepacelt balsi, uzklaust ildgi noskaoto cilvku un
mint rast risinjumu, pieprasts uzvedbas nepieciešambu
argumentjot ar normatvo aktu vai iekšjs krtbas noteikumu
prasbm
42
b) pozicionjot sevi k situcijas noteicju, izskaidrot, kda var iestties
atbildba par apsardzes darbinieka prasbu neizpildi
c) nepakauties spiedienam un censties pankt savu, informjot, ka var
tikt izsaukti papildspki vai policija
2.Apsargjam objekta fizisk apsardze
drošbas nosacjumi
216. Nodrošinot nekustam pašuma, preu vai citas kustams mantas apsardzi
var izmantot:
apsardzes darbinieku skaitu
217. Izstrdjot apsardzes rema nosacjumus, tiek emts vr:
a) objekt esošo mantu vrtba naudas izteiksm
b) objekta specifika, atrašans vieta, stvoklis, k ar apsargjamo
vrtbu patnbas
d) b un c variants
2.2.Posteu izvietojums un t nozme. Posteu pieemšana – nodošana
218. Izvietojot apsardzes darbiniekus pa posteiem, jem vr:
a) konkrt postea svargums un patnbas
b) apsardzes darbinieku individuls pašbas, intelektuls spjas,
pieredze
d) visi iepriekšmintie varianti
219. Dada vecuma apsardzes darbinieku, kuriem ir atširga pieredze
apsardzes darbbas veikšan vienlaicga nodarbinšana objekt:
a) nav vlama, jo var radt konfliktsitucijas
b) pieaujama tikai tad, ja to pieprasa apsargjam objekta pašnieks
c) ir vlama, jo auj piln apjom izmantot dado pieredzi un zinšanas
d) pieaujama tikai tad, kad gados jaunkais ir pakauts gados veckajam
43
apsardzes darbiniekam nepieciešams (atzmt svargko):
a) parakstties deras pieemšanas / nodošanas urnl
b) veikt apsargjam objekta apsekošanu, lai prliecintos, ka nav
notikusi zdzba
diennakts notikumiem objekt
2.3.Objekta rj perimetra aizsardzba
221. Gadjum, kad apsargjam objekt, kas ir slgts, ir nostrdjusi apsardzes
signalizcija, un apsardzes darbinieks, vizuli apsekojot objektu pa
perimetru no rpuses, nekonstat nepiederošu personu nesankciontu
iekšanu objekt, viš veic šdus paskumus:
a) inform apsardzes vadbas centru, ka nav konstatta iekšana
apsargjam objekt, un dodas uz citiem izsaukumiem
b) inform par situciju apsardzes vadbas centru un nodrošina
apsargjam objekta fizisko apsardzi ldz ierodas par objektu atbildg
persona, kas nodrošina iekšanu objekt, pc k apseko telpu, kur
nostrdjis signldevjs
c) par objekta apsekošanu inform apsardzes vadbas centru un gaida
turpmkos nordjumus
222. Gadjum, kad apsargjam objekt, kas ir slgts, ir nostrdjusi apsardzes
signalizcija, un apsardzes darbinieks, vizuli apsekojot objektu pa
perimetru no rpuses, konstat iespjamu nepiederošu personu
nesankciontu iekšanu objekt (uzlauztas durvis, izsists stikls, izlauzta
siena vai tml.), apsardzes mobilais norkojums veic šdus paskumus:
a) par to inform apsardzes vadbas centru un nodrošina apsargjam
objekta fizisko apsardzi, skatoties, vai kda persona neizkst no
apsargjam objekta vai no t teritorijas, k ar, vai nav paslpusies
objekta teritorij
b) dodas iekš apsargjam objekt pa atvrtajm (uzlauztajm) durvm
vai atvrto (izsisto) logu vai caur izlauzto sienu, lai apsekotu objektu
no iekšpuses un aizturtu likumprkpju
c) inform apsardzes vadbas centru par zdzbu un gaida turpmkos
nordjumus
223. Gadjum, kad apsargjam objekt, kas ir slgts, ir nostrdjusi apsardzes
signalizcija, un apsardzes darbinieks, vizuli apsekojot objektu pa
perimetru no rpuses, nekonstat nepiederošu personu nesankciontu
iekšanu objekt, tomr apsardzes signalizcija turpina raidt trauksmes
signlu, apsardzes komersanta derjošajam norkojumam nepieciešams
organizt šdus paskumus:
44
a) nodrošint objekta fizisko apsardzi ldz t atvršanai vai ldz laikam,
kad apsardzes signalizcija prstj raidt trauksmes signlu
b) informt apsardzes pakalpojuma pasttju (atbildgo personu) par
apsardzes signalizcijas nostrdšanu un rkoties pc ts
nordjumiem
pasttju (atbildgo personu) par apsardzes signalizcijas
nostrdšanu, un pc šs personas ierašans un apsargjam objekta
atvršanas, ievrojot piesardzbu, apsekot objektu no iekšpuses, lai
noskaidrotu apsardzes signalizcijas signldevja nostrdšanas
iemeslu
d) rkoties tikai pc apsardzes pakalpojuma lguma nosacjumiem un, ja
lgum nav atrunta rcba gadjum, kad objekt nostrd apsardzes
signalizcija, rkoties pc saviem ieskatiem
2.4.Caurlaiu rems. Kravas un mantu kontroles nodrošinšana
224. Caurlaiu rema nodrošinšanas uzdevumi:
a) nepieaut iespjamos materilos zaudjumus un zdzbas
b) nepieaut nepiederošu personu iekšanu objekt
c) transporta un personu plsmas kontrole
d) visi iepriekšmintie varianti
225. Nodrošinot transporta caurlaiu remu apsardzes darbinieks:
a) veic autotransporta reistrciju, iebraucot un izbraucot no pasttja
teritorijas, veicot pierakstus par to, vai autotransportam ir vai nav
bijusi caurlaide
teritorijas ar pasttju saskaotos laikos
c) veic autotransporta reistrciju, iebraucot un izbraucot no pasttja
teritorijas, neatkargi no laika posma
226. Caurlaiu rema nodrošinšanai un objekta aizsardzbai var izmantot:
a) domofonus un šifratorus
c) videonovrošanas iekrtas
inkascijas apsardzi) specifika
227. Nodrošinot kravas apsardzi, kas tiek prvadta ar auto transportu,
apsardzes darbiniekam jveic šdi paskumi:
45
pavaddokumenti
jparedz rezerves maršruti
ldzeki un jprbauda kravas nostiprinjums
228. Obligta prasba par bruotas apsardzes nepieciešambu paredzta
Ministru kabineta noteikumos:
un valsts nodevas apmrs un maksšanas krtba
b) Jonizjoš starojuma avotu fizisks aizsardzbas prasbas
c) Noteikumi par sprgstvielu un spridzinšanas ietaišu izgatavošanas,
iegdšans, glabšanas, realizšanas un uzskaites krtbu un
prasbm komersantam sprgstvielu un spridzinšanas ietaišu
prvadšan
229. Nodrošinot kravas apsardzi, kas tiek prvadta ar auto transportu,
apsardzes darbiniekam jem vr:
laikapstki
c) visi iepriekšmintie varianti
organizatoriskie paskumi un taktika
(atzmt piemrotko atbildi):
b) autotransportam, sakaru ldzekiem un pieejai internetam
c) informcijai par apsargjams personas uzturšans vietm,
nodarbošanos, dienas remu, ieradumiem, radiem, draugiem,
pazim, biznesa partneriem, iespjamiem apdraudjuma avotiem
2.7.Iekšjs krtbas un drošbas nodrošinšana apsargjamaj objekt un
taj esošo personu aizsardzba
zdzbu var liecint:
noteikt darba laika
46
b) mantas nolikšana cit tai neparedzt viet, no kuras to viegli
prvietot rpus apsargjams teritorijas
c) zema darba alga
zdzbu var liecint:
b) izvairšans komunict ar apsardzes darbinieku
c) visi iepriekšmintie varianti
zdzbu var liecint:
b) ugunsdzsbas aparta nepamatota izmantošana
c) iebraukšana apsargjam teritorij ar iepriekš neredztu
transportldzekli
zdzbu var liecint:
b) durvju vai logu uzlaušanai piemrotu instrumentu vai rku nepamatota
ienešana apsargjam teritorij
apsardzes nodrošinšan
a) smšana
a) logu un durvju atvršanu
b) kustbu telp
d) a un b variants
e) visi iepriekšmintie varianti
a) radiostacija jizmanto tikai derrem un apsardzes pienkumu
pildšanai
47
d) visi iepriekšmintie varianti
a) prraidmo ziu saturam jbt sam un konkrtam, lieki neaizemot
radio teru
(signalizciju, darba remu u.c.)
d) visi iepriekšmintie varianti
239. Apsardzes signalizcijas sistms var izmantot:
a) kontaktsignalizatorus (rea uz atvršanu), ar kuriem aprko durvis,
ierou un muncijas seifus un metla skapjus
b) vibrcijas signalizatorus (rea uz uzlaušanu), ar kuriem aprko
nekapitls telpu konstrukcijas
telp
240. Ja apsargjam objekt ir uzstdta lokl signalizcijas sistma, tad
signldevjs trauksmes signlu raida:
uztveršanas pulti
b) tikai apsargjam objekta robes (radot skaas sirnu vai/un signlu
uz objekt esošo trauksmes signlu uztveršanas pulti)
c) visi iepriekšmintie varianti
a) iekšjie un rjie signalizcijas devji
b) magntiskie kontakti un infrasarkans barjeru sistmas
c) elektrisks barošanas bloki un signalizcijas panei
d) visi iepriekšmintie varianti
a) trauksmes pogas un sirnu sistmas
b) monitori un datu glabšanas iekrtas
c) videokameras un ierakstu iekrtas
d) visi iepriekšmintie varianti
a) dmu un siltuma detektori
b) dmu barjeru sistmas
48
a) apgaitas kontroles iekrtas
b) bezkontakta kontrolpunkta iekrtas
d) visi iepriekšmintie varianti
245. Pareizk apsardzes veida un metodes noteikšana, k ar apsardzes tehnisko
sistmu izvle konkrta objekta apsardzes nodrošinšanai ir atkarga no
(atzmt svargko):
b) apsargjam objekta atrašans vietas, darba rema, izvietojuma,
apkrtnes apgaismojuma, noogojuma esambas un objekta tehnisk
stvoka (durvju, sienu un citu konstrukciju izturbas), objekta un taj
esošajm vrtbm
iespjm
b) periodiska apgaita un pastvga patrulšana
c) apsargjamo objektu saraksta sastdšana un to iezmšana kart
d) caurlaiu rema organizšana
a) personas uzvedba (nervozitte, sejas slpšana, apsargjam objekta
un taj esoš apsardzes un cita personla izzinšana vai vrošana)
b) nepatikas izrdšana pret apsardzes darbinieku
c) visi iepriekšmintie varianti
f) personas vai vairku personu iestudta rcba, kas novrš apsardzes
darbinieka uzmanbu
h) viena un ts pašas lietas vairkkrtga aiztikšana
3.Apsargjam objekta tehnisk apsardze
3.1.Apsardzes vadbas centra darbba
signaliz, ka apsargjam objekt ir nostrdjusi apsardzes signalizcija,
49
šdus paskumus:
reat), nostot to prbaudt apsardzes signalizcijas nostrdšanas
iemeslu
(apsargjam objekta pašniekam, administrcijai vai citai iepriekš
zinmai atbildgajai personai) un rkojas pc šs personas
nordjumiem
par objektu atbildgajai personai un Valsts policijai
250. Radiotera izmantošanas noteikumi un krtba ietver šdus
jautjumus:
c) nepieciešamos drošbas paskumus darb ar radiostacijm
d) visi iepriekšmintie varianti
251. Par apsargjamo objektu apsardzes mobilajam norkojumam (apsardzes
darbiniekam) ir jzina šda informcija (atzmt svargko):
a) apsargjam objekta atrašans vieta, piebraukšanas iespjas un
objekt esošo vrtbu lielums
(piebraukšana, ieejas durvis (t.sk. evakucijas izejas), pagalmi un
izejas no tiem), uzstdts signalizcijas veids un robeas
c) apsargjam objekta adrese un ts ievadšanas iespjas navigcijas
sistm, apsargjam objekta piederba (pakalpojuma samjs), par
objektu atbildg persona un vias kontaktinformcija, objekt
uzstdts apsardzes tehnisks sistmas uzstdtjs un apkalpotjs
252. Gadjum, kad apsargjam objekt ir nostrdjusi apsardzes signalizcija,
apsardzes darbiniekam, kurš rea uz izsaukumu, ir nepieciešams zint šdu
informciju (atzmt piemrotko atbildi):
nostrdjis signldevjs, telpa, kur nostrdjusi signalizcija
b) apsargjam objekta adrese un laiks, kad nostrdjusi signalizcija
c) apsargjam objekta nosaukums, objekta darba laiks un objekt esošo
vrtbu lielums
signalizcija, apsardzes darbinieks veic šdus paskumus:
a) zio apsardzes vadbas centra deurantam par ierašanos objekt un
apsarg ieejas durvis, ldz ierodas par objektu atbildg persona, kas
var nodrošint iekšanu objekt
b) veic paskumus, lai iektu apsargjam objekt, un dodas uz to telpu,
kur nostrdjusi apsardzes signalizcija
c) apseko objektu no rpuses pa visu perimetru, vizuli prliecinoties,
vai nav pazmes, kas liecintu par nepiederošu personu nesankciontu
iekšanu objekt, un nodrošina objekta fizisko apsardzi
254. Saemot informciju no apsardzes vadbas centra deuranta, ka
apsargjam objekt ir nostrdjusi apsardzes signalizcija, apsardzes
mobilais norkojums (apsardzes darbinieks) veic šdus paskumus:
d) nekavjoties dodas uz apsargjamo objektu
e) nekavjoties par trauksmi inform citus apsardzes mobilos
norkojumus un noskaidro, vai objekt nav organizta fizisk
apsardze, un inform to par trauksmi
f) pc iespjas trk dodas uz apsargjamo objektu, ja tuvk nav citu
apsardzes darbinieku, un par to inform par objektu atbildgo personu
255. Mobilajam norkojumam paredzto transportldzekli aprko ar:
a) globls navigcijas sistmu, kas apsardzes vadbas centr auj
neprtraukti sekot t atrašans vietai inkascijas apsardzes laik
b) navigcijas sistmu, kas apsardzes komersantam auj sekot t
atrašans vietai
trauksmes pogu
radiofrekvences ir:
b) apsardzes komersantam, kas samis specilo atauju (licenci) fizisks
apsardzes, tehnisks apsardzes vai inkascijas apsardzes pakalpojumu
sniegšanai un iekšjs drošbas dienestam
c) apsardzes komersantam, kas samis specilo atauju (licenci)
apsardzes tehnisko sistmu ierkošanai, fizisks apsardzes, tehnisks
apsardzes vai inkascijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai un
iekšjs drošbas dienestam
apsardzes tehnisko sistmu ierkošanai, fizisks apsardzes, tehnisks
apsardzes vai inkascijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai un
iekšjs apsardzes dienestam
a) radiostacijas jaudas un izmantotajm frekvencm
b) attluma, kd juztur sakari, un retranslcijas izmantošanas iespjm
c) radiostacijas antenas izmantošanas augstuma
d) visi iepriekšmintie varianti
apsardzes nodrošinšan
a) smšana vai diena gatavošana
b) sistmas vadu prrvums
259. Apsardzes signalizcijas sistma rea uz:
a) logu vai durvju atvršanu
b) noteiktu piedmotbas pakpi
e) visi iepriekšmintie varianti
attiecgo uzdevumu, ir tiesbas neievrot:
a) apstšans un stvšanas noteikumus
b) apstšans un stvšanas noteikumus, cea zmju "Braukt aizliegts",
"Mehniskajiem transportldzekiem braukt aizliegts" un "Kravas
automobiiem braukt aizliegts" prasbas
"Mehniskajiem transportldzekiem braukt aizliegts" un "Kravas
automobiiem braukt aizliegts" prasbas
braukt aizliegts", "Kravas automobiiem braukt aizliegts" un "Apdzt
aizliegts" prasbas
neievrot:
b) cea zmju "Braukt aizliegts" prasbas, veicot tehnisko apsardzi un
ierodoties uz izsaukumu pc trauksmes
52
braukt aizliegts", "Kravas automobiiem braukt aizliegts" un "Apdzt
aizliegts" prasbas
262. Apstšans un stvšanas noteikumus ir tiesbas neievrot:
a) apsardzes komersanta transportldzeklim, ja ir iedegta mirgojoša
orana (dzeltena) bkuguns
d) a un b variants
e) a un c variants
263. Caurlaides inkascijas transportldzekiem izsniedz:
a) Satiksmes ministrija
b) Latvijas Pasts
c) Valsts policija
d) Latvijas Banka
a) viens apsardzes darbinieks
banknošu konteineru, kuram ir intelektisk banknošu neitralizcijas
sistma
265. Inkascijas apsardzi var veikt:
a) divi vai vairk apsardzes darbinieki
b) viens apsardzes darbinieks, ja ir bruots ar šaujamieroci
c) darbinieku skaitu nosaka pc inkasjams naudas summas
4.3.Inkascijas apsardz izmantojam globls navigcijas sistma un
tehniskie ldzeki
d) navigcijas sistmu, kas apsardzes komersantam auj sekot t
atrašans vietai
neprtraukti sekot t atrašans vietai inkascijas apsardzes laik
f) globls navigcijas sistmu, kas apsardzes vadbas centr auj
neprtraukti sekot t atrašans vietai inkascijas apsardzes laik un
trauksmes pogu
267. Intelektisk banknošu neitralizcijas sistma:
a) var saturt vai nu iepakotas banknotes vai vienu bankomta vai cita
veida skaidras naudas izsniegšanas iekrtas kaseti
b) var saturt vai nu banknotes (iepakotas vai neiepakotas) vai vienu
skaidras naudas izsniegšanas iekrtas kaseti
c) var saturt vai nu banknotes (iepakotas vai neiepakotas), vai vienu vai
vairkas bankomta vai cita veida skaidras naudas izsniegšanas
iekrtas kasetes
a) konteiners ir aprkots ar mehnismu, kas pastvgi neitraliz
banknotes, ja notiek neatauts minjums atvrt konteineru
b) konteiners ir aprkots ar mehnismu, kas neitraliz banknotes, ja
notiek bruots uzbrukums transportldzeklim
banknotes, ja notiek minjums atvrt konteineru
d) a un b variants
e) neviens variants nav pareizs
269. Š piktogramma liecina, ka:
a) konteiners ir aprkots ar mehnismu, kas neitraliz banknotes, ja
notiek bruots uzbrukums transportldzeklim
sistmu
pastvgi neitraliz banknotes, ja notiek minjums atvrt konteineru
d) a un b variants
e) neviens variants nav pareizs
270. Š piktogramma liecina, ka :
a) transportldzeklis aprkots ar intelektisko banknošu neitralizcijas
sistmu
pastvgi neitraliz banknotes, ja notiek minjums atvrt konteineru
c) tas ir sprdzienbstams objekts
54
a) transportldzekl tiek prvadtas tikai montas
b) transportldzekl tiek prvadts neliels naudas daudzums
c) transportldzekl esošais konteiners ir aprkots ar mehnismu, kas
pastvgi neitraliz banknotes, ja notiek minjums atvrt konteineru
d) a un b variants
e) neviens variants nav pareizs
272. Š piktogramma liecina, ka:
a) tas ir banknošu konteiners, kas aprkots ar intelektisko banknošu
neitralizcijas sistmu
c) konteiners ir aprkots ar mehnismu, kas neitraliz banknotes, ja
notiek bruots uzbrukums
5.Publisku paskumu apsardze
5.1. Publisku paskumu apsardzes visprgie noteikumi
273. Nodrošinot koncertu, sporta spu vai citu kultras un sporta paskumu
apsardzi, apsardzes darbiniekam ir šdi galvenie uzdevumi:
a) stvt sav posten un bt gatavam izpildt sava tieš priekšnieka
rkojumus
b) savlaicgi konstatt un prtraukt tdu rcbu, kas var izraist masu
nekrtbas, paniku vai citdi trauct paskuma norisi
c) przint paskuma programmu, paskuma dalbniekus, kafejncu un
labiercbu atrašans vietas
sporta spu vai citu kultras un sporta paskumu apsardzi, apsardzes
darbiniekam ir pienkums:
a) apsargt notikuma vietu, ja publiska paskuma laik tiek izdarts
noziedzgs nodarjums vai skas masu nekrtbas
b) organizt kontroli, lai nodrošintu to, ka publisku paskumu
neapmekl personas ar paskuma organizatora noteiktm lietm;
c) kontrolt ugunsdrošbas prasbu ievrošanu
d) visi iepriekšmintie varianti
e) a un b variants
275. Nodrošinot koncertu, sporta spu vai citu kultras un sporta paskumu
apsardzi, apsardzes darbiniekam ir šdi galvenie uzdevumi:
a) stvt sav posten un bt gatavam izpildt sava tieš priekšnieka
rkojumus
labiercbu atrašans vietas
neatauts viets
276. Nodrošinot koncertu, sporta spu vai citu kultras un sporta paskumu
apsardzi, apsardzes darbiniekam ir šdi galvenie uzdevumi:
a) nodrošint, lai paskum neiekst nepiederošas personas (personas
bez bietm, ielgumiem un tml.), k ar neienes paskuma norises
viet neatautus priekšmetus (stikla pudeles, alkoholiskos dzrienus,
lietussargus, ierous un priekšmetus, kurus var izmantot k ierous,
pirotehniskos izstrdjumus, sprgstošas vielas vai citus priekšmetus
un vielas, kuri ir bstami vai kurus noteicis paskuma organizators)
b) nodrošint, lai paskum neiekst personas bez bietm, apsardzes
darbiniekam nevlamas personas, agrk sodtas personas, k ar
neienes paskum nedergus priekšmetus
c) visi iepriekšmintie varianti
277. Nodrošinot koncertu, sporta spu vai citu kultras un sporta paskumu
apsardzi, apsardzes darbiniekam ir šdi galvenie uzdevumi:
a) regult ceu satiksmi un rpties, lai neveidojas sastrgumi un cilvku
drzmšans
dados sektoros, ja tas iespjams), savlaicgi izvest no paskuma
agresvi noskaotas, reibuma stvokl esošas vai paskumu
traucjošas personas
brvi, bet uzveds piekljgi, k ar pašam neradt problmas un
censties celt savu reputciju
5.2. Ieejas rems, apmekltju prbaude, izmantojamie tehniskie ldzeki
278. Nodrošinot koncertu, sporta spu vai citu kultras un sporta paskumu
apsardzi, apsardzes darbiniekam paskuma beigs nepieciešams:
a) kontrolt izejas un censties novrst cilvku saspiešanos un panikas
izraisšanos
b) novrst virsdrbju vai citu mantu zdzbas, k ar pašuma
demolšanu
d) visi iepriekšmintie varianti
279. Nodrošinot koncertu, sporta spu vai citu kultras un sporta paskumu
apsardzi, apsardzes darbiniekam pirms paskuma un paskuma laik parasti
jnodrošina:
e) lai paskuma norises laik objekt nenonktu personas bez specilm
caurlaidm, identifikcijas kartm, aprocm vai bietm
f) virsdrbju vai citu mantu, kas nodotas garderob, apsardzi
g) alkoholisko dzrienu lietošanas nepieaušana
h) a un c variants
5.3.Krtbas nodrošinšanas taktika, tehnisko ldzeku un apsardzes tehnisko
sistmu izmantošana publisku paskumu apsardz
280. Pirms publisku paskumu apsardzes nepieciešams veikt šdus
sagatavošans paskumus:
a) prbaudt paskuma norises vietu, lai prliecintos, ka taj neatrodas
spridzinšanas ietaises vai citi bstami priekšmeti vai vielas, k ar
nepiederošas personas
paskuma scenriju
c) atbrvot stvvietas pie paskuma norises vietas un ts tuvum, uzstdt
noogojumu un apzint tuvk policijas iecirka atrašans vietu
281. Pirms publisku paskumu apsardzes nepieciešams veikt šdus
sagatavošans paskumus:
ugunsdzšamo ldzeku un pirms medicnisks paldzbas aptieciu
atrašans vietm, apsardzes tehniskajiem ldzekiem, k ar prbaudt
sakaru ldzeku darbbu
situciju risinjumiem, veicamajiem uzdevumiem, plnoto apsardzes
posteu izvietojumu
6.1.Tirdzniecbas objektu raksturojums, apsardzes patnbas un riski
282. Tirdzniecbas viets zdzbas, kuras izdara darbinieki (vieni vai
iesaistot pircju), raksturo šdas darbbas:
a) vienošans ar pircju, kad norinšans brd prece apzinti netiek
piefiksta tirdzniecbas sistm
noliktas atpaka tirdzniecbai
darbinieks piešir atlaidi vai specilu cenu nepriviletam pircjam
d) visi iepriekšmintie varianti
a) preu aizsardzbas sistmu projektu realizšana (video novrošana,
preu aizsardzbas sistmas, apsardzes signalizcija)
b) tirdzniecbas zles plnojuma koncepcijas izveide
c) visi iepriekšmintie varianti
a) preu zudumu analze
c) personla apmcbu organizšana un kontrole
d) visi iepriekšmintie varianti
6.2.Likumprkpumu (zdzba, piesavinšans, krpšana un citi
likumprkpumi) novršanas un atklšanas pamieni
285. Veikalos zdzbu novršanai un preu aizsardzbai izmanto:
a) preu kontakta aizsardzbas nodrošintjus un caurspdgus futlrus
b) sensorus un uzlmes ar rezonanses frekvenci, kas tiek aktiviztas starp
drošbas antenm
c) universlos savienotjus, kas piesldz preci pie drošbas sistmas ar
pielmjamo sensoru
a) sldzamas vitrnas un stendus, ldzekus p