valmennus julkisen hallinnon yhteentoimivuuden … · 17.2.2015 6 valmennus-tilaisuuden alustus...

117
VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN EDISTÄMISEKSI Aihe 3: Toiminnan kehittämisen kehykset ja sisältö 17.2.2015

Upload: others

Post on 10-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

VALMENNUS JULKISEN HALLINNON

YHTEENTOIMIVUUDEN

EDISTÄMISEKSI

Aihe 3: Toiminnan kehittämisen kehykset ja sisältö

17.2.2015

Page 2: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Valmennuksen sisältö

JHKA -kehys julkisen hallinnon yhteisen

kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen

Kehykset, menetelmät ja mallit

JHS179 –menetelmä

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen

käytännössä

Toiminnan johtamisen kytkeminen toiminnan

kehittämiseen

Kehittämiskohteiden hahmottaminen

Kehittämissuunnitelman laatiminen, toteutus ja

seuranta

2 17.2.2015

Page 3: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

VALMENNUSTILAISUUDEN ALUSTUS

09:00 - 09:30

17.2.2015 3

Valmennus-tilaisuuden

alustus

JHKA -kehys

Kehykset, menetelmät

ja mallit

JHS 179 –menetelmä

Kokonais-valtainen toiminnan kehittämi-

nen käytän-nössä

Toiminnan johtamisen kytkeminen toiminnan kehittämi-

seen

Kehittä-miskohtei-

den hahmotta-

minen

Kehittämis-suunnitel-

man laatiminen, toteutus ja seuranta

Yhteenveto ja

tilaisuuden päätös

Page 4: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Valmennukset koostuvat aiheista, jotka

yhdessä muodostavat valmennuspolun

17.2.2015 4

1. Toiminnan johtaminen

• Osallistuja ymmärtää miten organisaation toimintaa johdetaan siten, että organisaatio pystyy toteuttamaan vaatimukset palveluprosessien yhdenmukaistamisesta ja yhteentoimivuudesta

2. Toiminnan kehittäminen

• Osallistuja osaa johtaa toiminnan kehittämistä sekä tuntee menetelmät ja työvälineet, joiden avulla organisaatio onnistuu saavuttamaan toiminnalle asetetut tavoitteet järkevästi ja kustannustehokkaasti

3. Toiminnan kehittämisen kehykset ja

sisältö

• Osallistujalla on käsitys miten kokonaisarkkitehtuuri toimii kehittämisen tukena organisaation valitseman lähestymistavan mukaisesti

4. Toiminnan kuvaamisen

merkitys

• Osallistuja ymmärtää kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisen merkityksen sekä kuvausten merkityksen eri sidosryhmille ja niiden välisessä yhteistyössä ja kommunikoinnissa

5. Toiminnan kuvaaminen

• Osallistuja tietää miten kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset laaditaan kokonaisarkkitehtuurin eri osa-alueille mallinnusympäristössä

Page 5: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

1. Toiminnan johtaminen

2. Toiminnan kehittäminen

3. Toiminnan kehittämisen kehykset ja sisältö

4. Toiminnan kuvaamisen merkitys

Toiminnan kehittämisen kehykset ja sisältö

17.2.2015

5. Toiminnan kuvaaminen

5

Page 6: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

JHKA –KEHYS: JULKISEN HALLINNON YHTEINEN

KOKONAISARKKITEHTUURI (JHKA) YHTEENTOIMIVUUDEN

KEHITTÄMISEKSI

17.2.2015 6

Valmennus-tilaisuuden

alustus

JHKA -kehys

Kehykset, menetelmät

ja mallit

JHS 179 –menetelmä

Kokonais-valtainen toiminnan kehittämi-

nen käytän-nössä

Toiminnan johtamisen kytkeminen toiminnan kehittämi-

seen

Kehittä-miskohtei-

den hahmotta-

minen

Kehittämis-suunnitel-

man laatiminen, toteutus ja seuranta

Yhteenveto ja

tilaisuuden päätös

Page 7: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Varmista strategian mukainen

toiminnan kehittäminen Kehitä toimintaa

vastaamaan strategian

asettamia vaatimuksia

Kokonaisarkkitehtuuri

jalkauttaa strategian

hankkeiden avulla

käytäntöön

17.2.2015 7

Page 8: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Ei uusia filosofioita tai

maailmankatsomuksia

Kokonaisarkkitehtuuri

ei korvaa nykyistä

kehitystoimintoa, vaan

auttaa sitä tekemään

kehitystyötä entistä

tehokkaammin

17.2.2015 8

Page 9: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

KA –työllä tavoiteltavat hyödyt ja lisäarvo on

ymmärrettävä ja määriteltävä ”Kokonaisarkkitehtuurin avulla jäsennetään ja

ymmärretään välttämättömät ja olennaiset osat toiminnasta, sekä ohjataan sen kehitystä

strategialähtöisesti”

Kokonaisarkkitehtuurin hyötyjä: Strategian toimeenpanon suunnittelu

Toiminnan kehittämisen ohjaus

Kokonaisuuden ymmärtäminen ja hallinta

Toiminnan standardointi ja harmonisointi Yhteentoimivuuden lisääminen

Uudelleenkäyttö

Päällekkäisyyksien poistaminen

Ratkaisujen konsolidointi

9

Strategi-nen

linjaus

Koko-naiskus-tannuk-

set

KA -työn lisäarvo

Toimin-nan

ketteryys

17.2.2015

Page 10: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Mitä on julkisen hallinnon yhteinen

kokonaisarkkitehtuuri ? 1. Kokonaisvaltainen

lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden hallinnoimiseksi ja kehittämiseksi.

2. Toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden kuvausten sisältö ja rakenne.

Lähde: Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli, v1.1, 24.4.2014

17.2.2015 10

Page 11: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin

suunnittelu- ja kuvausmenetelmät

17.2.2015 11

JHS 179 JHS 171 JHS 172 JHS 173

Page 12: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli

17.2.2015 12

Page 13: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin

kohdealuejako

17.2.2015 13

Page 14: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin

kypsyystasomalli

17.2.2015 14

Page 15: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Julkisen hallinnon yhteisen

kokonaisarkkitehtuurin sisällön yleiskuvaus

17.2.2015 15

Page 16: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin

kehittämispolku

17.2.2015 16

Page 17: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

KEHYKSET, MENETELMÄT JA MALLIT:

TARKOITUKSENMUKAINEN SOVELTAMINEN

KÄYTÄNNÖSSÄ

17.2.2015 17

Valmennus-tilaisuuden

alustus

JHKA -kehys

Kehykset, menetelmät

ja mallit

JHS 179 –menetelmä

Kokonais-valtainen toiminnan kehittämi-

nen käytän-nössä

Toiminnan johtamisen kytkeminen toiminnan kehittämi-

seen

Kehittä-miskohtei-

den hahmotta-

minen

Kehittämis-suunnitel-

man laatiminen, toteutus ja seuranta

Yhteenveto ja

tilaisuuden päätös

Page 18: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Kokonaisarkkitehtuurista unohtuu helposti

kaksi asiaa 1. Kokonaisuus

Korostetaan vain yhtä näkökulmaa muiden

kustannuksella

2. Arkkitehtuuri

Keskitytään osasten sisäiseen rakenteeseen

niiden välisten riippuvuuksien määrittelyn

sijaan

17.2.2015 18

Page 19: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Määritä ja rajaa kehittämistarpeen mukaiset

kokonaisarkkitehtuurin kehittämisalueet

Rajausvaihtoehtoja ovat mm.

Vaatimukset

Organisaatiolaajuus

Tietty/tietyt näkökulmat

Kehittämisen aikaikkuna

Tarkkuustaso

Arvioi myös aiheuttaako pyydetty kehityskohde

muutoksia tehtyjen rajausten ulkopuolella

olevissa kohteissa, jotka ovat riippuvaisia tai

liittyvät ko. kehittämiskohteeseen

17.2.2015 19

Page 20: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Organisaa-tion

kokonais-arkkitehtuuri

Hyödynnet-tävät viite-

arkkitehtuurit

Kehitettävä kohde-

arkkitehtuuri

Hankkeen ratkaisu-

arkkitehtuuri

Kehittämistarpeen rajaaminen

17.2.2015 20

Page 21: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Muista kokonaisarkkitehtuurimenetelmän liittyminen

muihin ohjaus- ja hallintamenetelmiin

17.2.2015 21

Page 22: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

JHS 179 –MENETELMÄ: SUUNNITTELU- JA

KUVAUSMENETELMÄ OMAN ORGANISAATION

KA-SISÄLLÖLLE

17.2.2015 22

Valmennus-tilaisuuden

alustus

JHKA -kehys

Kehykset, menetelmät

ja mallit

JHS 179 –menetelmä

Kokonais-valtainen toiminnan kehittämi-

nen käytän-nössä

Toiminnan johtamisen kytkeminen toiminnan kehittämi-

seen

Kehittä-miskohtei-

den hahmotta-

minen

Kehittämis-suunnitel-

man laatiminen, toteutus ja seuranta

Yhteenveto ja

tilaisuuden päätös

Page 23: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Strategisen muutoksen läpivienti

operatiiviseen toimintaan

Käytännönläheinen suunnittelumalli

kokonaisarkkitehtuurilähtöiselle operatiivisen

toiminnan kehittämiselle

SISÄLTÖ

Mitä?

MENETELMÄ JA

KUVAUKSET

Miten?

TAVOITTEET

Miksi?

TYÖKALUT

Millä?

HALLINTAMALLI

Kuka, missä,

milloin?

17.2.2015 23

JHS 179 –suositus antaa perusteet

Lähde: JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen v1.1, 2012

Page 24: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Strategisen muutoksen läpivienti

operatiiviseen toimintaan 1/5

Käytännönläheinen suunnittelumalli

kokonaisarkkitehtuurilähtöiselle operatiivisen

toiminnan kehittämiselle

SISÄLTÖ

Mitä?

MENETELMÄ JA

KUVAUKSET

Miten?

TAVOITTEET

Miksi?

TYÖKALUT

Millä?

HALLINTAMALLI

Kuka, missä,

milloin?

Ote strategisista

vaatimuksista ja

palvelumalleista

JHS 179

JHS 171

JHS 172

JHS 173

17.2.2015 24

JHS 179

Page 25: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Strategisen muutoksen läpivienti

operatiiviseen toimintaan 2/5

Käytännönläheinen suunnittelumalli

kokonaisarkkitehtuurilähtöiselle operatiivisen

toiminnan kehittämiselle

SISÄLTÖ

Mitä?

MENETELMÄ JA

KUVAUKSET

Miten?

TAVOITTEET

Miksi?

TYÖKALUT

Millä?

HALLINTAMALLI

Kuka, missä,

milloin?

Ote strategisista

vaatimuksista ja

palvelumalleista

Tarvittavat

kuvaukset ja

tuotokset

17.2.2015 25

JHS 179

Page 26: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Strategisen muutoksen läpivienti

operatiiviseen toimintaan 3/5

Käytännönläheinen suunnittelumalli

kokonaisarkkitehtuurilähtöiselle operatiivisen

toiminnan kehittämiselle

SISÄLTÖ

Mitä?

MENETELMÄ JA

KUVAUKSET

Miten?

TAVOITTEET

Miksi?

TYÖKALUT

Millä?

HALLINTAMALLI

Kuka, missä,

milloin?

Ote strategisista

vaatimuksista ja

palvelumalleista

Tarvittavat

kuvaukset ja

tuotokset

Vaiheistettu

kehittämis-

suunnitelma

lähtötilasta

tavoitetilaan

17.2.2015 26

JHS 179

Page 27: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Strategisen muutoksen läpivienti

operatiiviseen toimintaan 4/5

Käytännönläheinen suunnittelumalli

kokonaisarkkitehtuurilähtöiselle operatiivisen

toiminnan kehittämiselle

SISÄLTÖ

Mitä?

MENETELMÄ JA

KUVAUKSET

Miten?

TAVOITTEET

Miksi?

TYÖKALUT

Millä?

HALLINTAMALLI

Kuka, missä,

milloin?

Ote strategisista

vaatimuksista ja

palvelumalleista

Tarvittavat

kuvaukset ja

tuotokset

Vaiheistettu

kehittämis-

suunnitelma

lähtötilasta

tavoitetilaan

17.2.2015 27

Suunnitelmien

yhdenmukainen

dokumentointi,

keskittäminen ja

kommunikointi

JHS 179

Page 28: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Strategisen muutoksen läpivienti

operatiiviseen toimintaan 5/5

Käytännönläheinen suunnittelumalli

kokonaisarkkitehtuurilähtöiselle operatiivisen

toiminnan kehittämiselle

SISÄLTÖ

Mitä?

MENETELMÄ JA

KUVAUKSET

Miten?

TAVOITTEET

Miksi?

TYÖKALUT

Millä?

HALLINTAMALLI

Kuka, missä,

milloin?

Ote strategisista

vaatimuksista ja

palvelumalleista

Tarvittavat

kuvaukset ja

tuotokset

Vaiheistettu

kehittämis-

suunnitelma

lähtötilasta

tavoitetilaan

Suunnitelmien

yhdenmukainen

dokumentointi,

keskittäminen ja

kommunikointi

Organisoituminen

ja muutoksen

toimeenpano

17.2.2015 28

Page 29: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

KOKONAISVALTAINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

KÄYTÄNNÖSSÄ:

STRATEGIASTA LIIKETOIMINTAMALLIIN,

LIIKETOIMINTAMALLISTA KEHITTÄMISPAKETTIIN JA

KEHITTÄMISPAKETISTA TOIMINNANKEHITTÄMISEN TIEKARTALLE

17.2.2015 29

Valmennus-tilaisuuden

alustus

JHKA -kehys

Kehykset, menetelmät

ja mallit

JHS 179 –menetelmä

Kokonais-valtainen toiminnan kehittämi-

nen käytän-nössä

Toiminnan johtamisen kytkeminen toiminnan kehittämi-

seen

Kehittä-miskohtei-

den hahmotta-

minen

Kehittämis-suunnitel-

man laatiminen, toteutus ja seuranta

Yhteenveto ja

tilaisuuden päätös

Page 30: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Toiminnan kehityksen vaikuttavuus

17.2.2015 30

Nykytaso

Tulos

Aika

Ei tehdä mitään

Huolehditaan nykytasosta

Kehitetään yksittäisen osa-

alueen toimintaa aktiivisesti

Kehitetään toimintaa

kokonaisvaltaisesti

strategisten

tavoitteiden mukaisesti

Page 31: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Operatiivisen toiminnan kehittäminen

17.2.2015 31

Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä palaute

Kyvykkyys-

vaatimukset

Kyvykkyysvaatimusten

ohjaamat operatiivisen

toiminnan parannukset

Operatiiviseen toimintaan liittyvä palaute

TOIMINTAYMPÄRISTÖ • Poliittinen • Taloudellinen • Sosiaalinen

• Teknologinen • Ekologinen • Juridinen • Kv-

kilpailukyky

Muutospaine

Page 32: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu,

hallinta ja toteutus

17.2.2015 32

Kielimuuri

Page 33: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Prosessit, JHS,

Tiedot, JHKA,

Järjestelmät, ITIL,

Teknologia, COBIT,

TOGAF, BPMN, ...

”Clash of Clans”

Toiminnan johtaminen

Yhteiskunnallinen

vaikuttavuus, TTS,

Strategia, Budjetti

Kustannustehokkuus

, ...

Toiminnan kehittäminen

Kielimuuri muodostuu erilaisten ajattelu- ja kuvaamistapojen väliin

Vain osa informaatiosta välittyy eri sidosryhmille, ja osa muuttuu

sekä vääristyy

Tarvitaan yhteinen pohja kommunikaatiolle… 17.2.2015

Appsit,

serveri, SOA,

TCP/IP, DNS,

protokollat,

SaaS, SQL, ...

ICT

33

Page 34: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Liiketoimintamalli ja operatiivinen toiminta

Operatiivinen

toiminta

• Toiminta

• Tiedot

• Tietojärjestelmät

• Teknologiat

Liiketoimintamalli

• Toimialue/-ala

• Asiakkaat

• Arvolupaus

• Palvelut

• Arvoketju

Miksi? Mitä?

Miten?

17.2.2015 34

Page 35: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Organisaation kyvykkyydet

Liiketoiminta

-malli A

Operatiivinen

toiminta

Liiketoiminta

-malli B

Liiketoiminta

-malli C

Kyvykkyys K

Kyvykkyys Z

Kyvykkyys

tarkoittaa

organisaation

kykyä toimia

tarkoituksenmu-

kaisella tavalla

tietyllä osa-

alueella, ja kykyä

hyödyntää

osaamistaan sekä

resurssejaan,

jotta tavoitteet

saavutetaan

Kyvykkyys-

vaatimukset

ovat lähtöisin

liiketoiminta

malleista ja

muutos-

tarpeista

Eri tyyppiset

palvelut

vaativavat

erityiskyvyk-

kyyksiä

Organisaatio voi

tuottaa eri tyyppisiä

palveluita (eri

liiketoimintamallit)

Kyvykkyys H

Palveluilla

on usein

myös tarve

yhteisille

kyvykkyyk-

sille

17.2.2015 35

Kyvykkyys X Kyvykkyys Y

Page 36: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet kytkevät strategian

operatiiviseen toimintaan ja sen kehittämiseen

Liiketoimintamallit

Kyvykkyys #2

Monikanavainen

asiakaspalvelu

Kyvykkyys #3

Sähköinen arkistointi

Kyvykkyys #4

Viranomaisten sähköinen

verkostotoiminta

Kyvykkyys #1

Nimiasioiden käsittely

Strategia

Operatiivinen toiminta

Vaatimus #2

Vaatimus #3

Vaatimus #4

Vaatimus #1

Visio: Asiakas saa laadukkaita oikeusturvapalveluita yhtenäisesti koko maassa

Asiakas saa

nimenmuutosasiat

hoidetteua nopeasti

sähköisen palvelun avulla

Sähköisen asioinnin

tukema Maistraattien

erikoistuminen ja

toiminnan tehostaminen

Tietojen automaattinen

integraatio prosesseihin

ja rekistereihin

Asianhallinnan

uudistaminen

Prosessit

Tiedot

Tietojärjes-

telmät

17.2.2015 36

Page 37: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Hallittu toiminnan kehittäminen kokonaisarkkitehtuurin avulla tähtää toiminnan

kehittämiseen siten, että aiotut lopputulokset ovat kytketyt strategiaan, ja niiden

toteutumista seurataan määrätietoisesti hankehallinnan avulla

1. Strategiakartta 2. Liiketoiminta-

malli

3. Kehittämis-paketti

4. Tiekartta

Kyvykkyys

17.2.2015 37

Page 38: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Strategiakartta – Strategian jäsentäminen ja

tavoitteiden kytkeminen kehitettäviin kyvykkyyksiin

17.2.2015 38

Page 39: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Liiketoimintamalli – Tarvittavien kyvykkyyksien

määrittäminen

17.2.2015 39

Page 40: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Kehittämispaketti - Kyvykkyyksien asettamien

vaatimusten kohdistaminen arkkitehtuuriin

17.2.2015 40

Page 41: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Tiekartta – Kehittämispakettien sijoittaminen aikajanalle

osana strategialähtöistä kehittämissuunnitelmaa

17.2.2015 41

Page 42: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

17.2.2015 42

Page 43: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

TOIMINNAN JOHTAMISEN KYTKEMINEN

TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

17.2.2015 43

Valmennus-tilaisuuden

alustus

JHKA -kehys

Kehykset, menetelmät

ja mallit

JHS 179 –menetelmä

Kokonais-valtainen toiminnan kehittämi-

nen käytän-nössä

Toiminnan johtamisen kytkeminen toiminnan kehittämi-

seen

Kehittä-miskohtei-

den hahmotta-

minen

Kehittämis-suunnitel-

man laatiminen, toteutus ja seuranta

Yhteenveto ja

tilaisuuden päätös

Page 44: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

STRATEGIAKARTTA

17.2.2015 44

Page 45: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Toiminnan kehitys

Kokonaisarkkitehtuuri

Strategian jalkauttamisen suunnittelu

kyvykkyyksien ja KA:n avulla

Strategia

Kehittämissuunnitelma

Nykytila Tavoitetila

Kehityssalkun ja

muutoksen hallinta

2019 2014

Kyvykkyydet

Liiketoimintamallit

Arkkitehtuurinäkökulmat

Operatiivinen toiminta

Vaatimukset Mittarit Toteutus Palaute

Operatiivinen johtaminen ja vaatimusten kokoaminen

Toim

inta

-

ark

kitehtu

uri

Tie

to-

ark

kitehtu

uri

Järj

este

lmä

-

ark

kitehtu

uri

Teknolo

gia

-

ark

kitehtu

uri

17.2.2015 45

Page 46: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Toiminnan kehitys

Kokonaisarkkitehtuuri

Strategian jäsentäminen ja analyysi lähtökohtana

kehittämiselle

Kehittämissuunnitelma

Nykytila Tavoitetila

Kehityssalkun ja

muutoksen hallinta

2019 2014

Kyvykkyydet

Liiketoimintamallit

Arkkitehtuurinäkökulmat

Operatiivinen toiminta

Vaatimukset Mittarit Toteutus Palaute

Operatiivinen johtaminen ja vaatimusten kokoaminen

Toim

inta

-

ark

kitehtu

uri

Tie

to-

ark

kitehtu

uri

Järj

este

lmä

-

ark

kitehtu

uri

Teknolo

gia

-

ark

kitehtu

uri

Strategia

17.2.2015 46

Page 47: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Strategiakartta Strategikartta tiivistää strategian

toimeenpanon kannalta olennaisimmat

näkökulmat yhteen kuvaan.

Strategiakartta on aina tiivistetty tulkinta ko.

organisaation strategiasta.

Se helpottaa strategian pääasioiden

viestinnässä ja fokusoidussa keskustelussa.

Karttaa voidaan käyttää myös strategian

toimeenpanon seurannan ja arvioinnin

välineenä.

17.2.2015 47

Lähde: Tulosohjauksen käsikirja

Page 48: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Strategian toimeenpanon suunnittelu ja

toteutumisen seuranta

17.2.2015 48

Lähde: Tulosohjauksen käsikirja

Page 49: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Ajurit

Päämäärät

Tavoitteet

Kehitettävät

kyvykkyydet

Visio

Strategiakartan elementit

Toiminta-ajatus Arvot

17.2.2015 49

Page 50: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Case Maistraatti – esittely 1/2 Maistraatit ovat osa valtion paikallishallintoa ja ne

vastaavat alueensa väestötietojärjestelmästä,

holhousasioista sekä kauppa- ja yhdistysrekisteristä.

Maistraattien muita tehtäviä ovat mm. avioliiton

esteiden tutkinta, nimenmuutosasiat ja perukirjojen

osakasluetteloiden vahvistaminen.

Sukunimen muuttaminen hakemuksella (linkki) on

yksi maistraattien tarjoamista palveluista. Se kuuluu

vastuualueeseen Henkilö-, perhe- ja

perintöoikeudelliset palvelut ja palveluryhmään

Henkilöoikeudelliset palvelut / Nimiasiat.

17.2.2015 50

Page 51: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Case Maistraatti – esittely 2/2 Kehitystarpeita on johdettu Maistraattien strategiasta ja julkisen

hallinnon ICT -strategiasta. Lisäksi kehitystarpeita ja vaatimuksia

on tunnistettu keräämällä palautetta sekä palvelun asiakkailta että

Maistraatin virkailijoilta, jotka työskentelevät palvelun

toteuttavassa prosessissa. Keskeisiä ylätason tarpeita:

Asiakkaan sähköinen asiointi hakemuksesta päätökseen on

oltava tehokasta, joustavaa ja läpinäkyvää

Virkailijan suorittama käsittelyprosessi hakemuksen

vastaanotosta päätöksen antamiseen ja asian arkistointiin on

oltava tehokasta ja joustavaa

Käsittelyprosessin yksinkertaistaminen

Yhteispalvelupisteiden huomioiminen prosessissa ja

organisoitumisessa

ICT:n keskittämisellä tehokkuutta ja kustannussäästöjä

(aluehallinnon ja maistraattien yhteistyö)

SÄHKE1 normista siirrytään SÄHKE2:een (sähköisten

asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen)

17.2.2015 51

Page 52: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Kehitettävän palvelun positiointi Maistraatin KA:ssa

Kehittämisalue/kohde

Maistraatin KA:ssa:

Henkilö-, perhe- ja

perintöoik. palvelut Henkilöoik. palvelut

Nimiasiat palvelut

Sukunimen

muuttaminen

hakemuksella

–palvelu

Matriisissa

Oikeusturvapalveluiden

prosessialueen kanssa

(palvelutuotannon

prosessit)

17.2.2015 52

Page 53: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Esimerkki: Strategia-analyysi case Maistraatti

1. Analysoidaan Maistraattien kehittämiseen

vaikuttavat strategia-asiakirjat

Maistraattien strategia-asiakirja 2012-2015

Maistraattien sähköisen asioinnin strategia

2012-2015

Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen

strategia 2012-2020

2. Jäsennetään ajurit, päämäärät ja tavoitteet

-> Strategiakartta

3. Määritetään mitä kyvykkyyksiä tulee

kehittää tavoitteiden saavuttamiseksi

17.2.2015 53

Page 54: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Strategioiden jäsennys - Ajurit

17.2.2015 54

Ajurit

Lähde: Maistraattien strategia-asiakirja 2012-2015 kpl 2

Toimintaympäristö (Hallitusohjelmasta)

Page 55: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Strategioiden jäsennys - Päämäärät

17.2.2015 55

Lähde: Maistraattien strategia-

asiakirja 2012-2015

Päämäärät

Page 56: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Strategioiden jäsennys – Tavoitteet

17.2.2015 56

Tavoitteet / Tulokset

Päämäärät

Lähde: Maistraattien strategia-asiakirja 2012-2015

Page 57: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Strategioiden jäsennys – tarkemmat tavoitteet

17.2.2015 57

Tavoitteet

Lähde: eMaistraatti:

Toteuttamissuunnitelma

2014-2015

Page 58: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Kehitettävät kyvykkyydet

17.2.2015 58

Kyvykkyydet

Mistä

kyvykkyydet

tulevat ?

Mitä

kyvykkyyksiä

tulee kehittää

jotta tavoitteet

saavutetaan ?

Tavoitteet

Page 59: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

LIIKETOIMINTAMALLI

17.2.2015 59

Page 60: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Toiminnan kehitys

Kokonaisarkkitehtuuri

Liiketoimintamallien määrittäminen

Kehittämissuunnitelma

Nykytila Tavoitetila

Kehityssalkun ja

muutoksen hallinta

2019 2014

Kyvykkyydet Arkkitehtuurinäkökulmat

Operatiivinen toiminta

Vaatimukset Mittarit Toteutus Palaute

Operatiivinen johtaminen ja vaatimusten kokoaminen

Toim

inta

-

ark

kitehtu

uri

Tie

to-

ark

kitehtu

uri

Järj

este

lmä

-

ark

kitehtu

uri

Teknolo

gia

-

ark

kitehtu

uri

Strategia

Liiketoimintamallit

17.2.2015 60

Page 61: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Tuotteet/Palvelut

Asiakkaat

Toiminta-alueet

Arvoketju/

Toimijoiden

vuorovaikutus

Kyvykkyydet (kyky toteuttaa liiketoimintamalli)

Arvolupaus

Liiketoimintamalli Liiketoimintamallilla on keskeinen rooli strategian toimeenpanon onnistumisessa. Sen avulla

voidaan hahmottaa ne keskeiset elementit, joiden avulla strategia voidaan toteuttaa

käytännössä.

17.2.2015 61

Page 62: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Harjoitus 1: Liiketoimintamalli Case Maistraatti - lähtötietoina

Ohjaavat organisaatiot ja vastuualueet

Prosessikartta

Palvelukartta

Strategiakartta / Visio: ” Asiakas saa laadukkaita

oikeusturvapalveluja yhtenäisesti koko maassa.” ja

” eMaistraatti – Palvelut helposti sähköisen

kanavan kautta.”

Rajaa ja hahmottele liiketoimintamalli johon

kehitettävä palvelu ’Sukunimen muuttaminen

hakemuksella’ kuuluu

17.2.2015 62

Page 63: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Maistraattien ohjaavat organisaatiot ja vastuualueet

17.2.2015 63

Page 64: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Prosessikartta

17.2.2015 64

Page 65: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Palvelukartta: Henkilöoikeudelliset palvelut

17.2.2015 65

Page 66: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Tuotteet/Palvelut

Asiakkaat

Toiminta-alueet

Arvoketju/

Toimijoiden

vuorovaikutus

(harjoitus 2)

Tarvittavat kyvykkyydet

Arvolupaus

Liiketoimintamalli: ______________________________

17.2.2015 66

Page 67: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

TOIMINNAN JOHTAMISEN KYTKEMINEN

TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JATKUU

17.2.2015 67

Valmennus-tilaisuuden

alustus

JHKA -kehys

Kehykset, menetelmät

ja mallit

JHS 179 –menetelmä

Kokonais-valtainen toiminnan kehittämi-

nen käytän-nössä

Toiminnan johtamisen kytkeminen toiminnan kehittämi-

seen

Kehittä-miskohtei-

den hahmotta-

minen

Kehittämis-suunnitel-

man laatiminen, toteutus ja seuranta

Yhteenveto ja

tilaisuuden päätös

Page 68: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

TOIMIJOIDEN VUOROVAIKUTUS

17.2.2015 68

Page 69: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Toimijoiden vuorovaikutus Toimijoiden vuorovaikutus (arvoketju) -kaavio

tarjoaa korkean tason näkymän organisaation

vuorovaikutukseen ympäröivän maailman

kanssa.

Tunnistetut toiminnalliset

organisaatiorajapinnat vaativat erityistä

huolellisuutta niin suunnittelu- kuin

toteutusvaiheissakin.

Prosessikaavioiden rooleja voidaan hyödyntää

apuna organisaatiorajapintojen

tunnistamisessa.

17.2.2015 69

Page 70: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Toimijoiden vuorovaikutus esimerkki

17.2.2015 70

Page 71: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Harjoitus 2: Toimijoiden vuorovaikutus

Case Maistraatti lähtötietoina

Liiketoimintamalli

Prosessimalli

Tunnista palvelun ’Sukunimen muuttaminen

hakemuksella’ tuottamiseen osallistuvat

toimijat

Hahmottele toimijoiden vuorovaikutus -

kaavio ko. palvelulle

17.2.2015 71

Page 72: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Prosessimalli

17.2.2015 72

Page 73: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Palvelusta vastaava

organisaatio

Asiakkaat

Toimittajat ja

alihankkijat

Muut viranomaiset

Toimijoiden vuorovaikutus: ___________________________

17.2.2015 73

Page 74: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

KYVYKKYYDET TARKEMMIN

17.2.2015 74

Page 75: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Toiminnan kehitys

Kokonaisarkkitehtuuri

Kyvykkyyksien määrittäminen

Kehittämissuunnitelma

Nykytila Tavoitetila

Kehityssalkun ja

muutoksen hallinta

2019 2014

Arkkitehtuurinäkökulmat

Operatiivinen toiminta

Vaatimukset Mittarit Toteutus Palaute

Operatiivinen johtaminen ja vaatimusten kokoaminen

Toim

inta

-

ark

kitehtu

uri

Tie

to-

ark

kitehtu

uri

Järj

este

lmä

-

ark

kitehtu

uri

Teknolo

gia

-

ark

kitehtu

uri

Strategia

Liiketoimintamallit

Kyvykkyydet

17.2.2015 75

Page 76: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Kyvykkyys 1/2

”Kyvykkyys tarkoittaa organisaation kykyä toimia

tarkoituksenmukaisella tavalla tietyllä toiminnallisella osa-

alueella, ja kykyä hyödyntää optimaalisesti osaamistaan

sekä resurssejaan, jotta tavoitteet saavutetaan”

Kyvykkyydet voidaan nähdä korkean tason vaatimuksina

organisaatiolle esimerkiksi:

Tiettyjen substanssipalveluiden vaatimat spesifiset kyvykkyydet,

Monikanavaisen asiakaspalvelun kyvykkyys (yhteinen kaikille

palveluille),

Toimittajien hallinnan kyvykkyys,

Toiminnan kehittämisen kyvykkyys /

kokonaisarkkitehtuurikyvykkyys

17.2.2015 76

Page 77: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Kyvykkyys 2/2

Tarkoituksenmukaisuuden määrittää

kyvykkyydelle asetetut tavoitteet esimerkiksi

palvelun laatuun ja kustannustehokkuuteen

liittyen

Liiketoimintamalleittain on pohdittava mitä

kyvykkyyksiä organisaation tulee kehittää:

Pystymmekö ? Osaammeko ? Onko meillä

resurssit ja keinot ?

Kyvykkyys asettaa edelleen vaatimuksia

prosesseille, organisaatiolle, ICT:lle ja tiedolle

17.2.2015 77

Page 78: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Vaatimusten tarkentaminen

Tunnistetaan myös operatiivisesta toiminnasta

nousevat sidosryhmien (asiakkaat, sisäiset ja

ulkoiset toimijat) kehittämistarpeet

Vaatimusten kerääminen

Spontaani palaute

Kyselyt ja haastattelut

Mittarit ja tilastot

17.2.2015 78

Page 79: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Esimerkki: Sidosryhmien vaatimukset ja tavoitteet

17.2.2015 79

Page 80: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Esimerkki: Tarvittavat kyvykkyydet

Case Maistraatti lähtötietoina Liiketoimintamalli

Strategiakartta

Sidosryhmien vaatimukset

Mitä kyvykkyyksiä Maistraatti-organisaation tulee

kehittää ko. liiketoimintamallin ja erityisesti tässä

tapauksessa ko. palvelun ”Sukunimen

muuttaminen hakemuksella” tuottamiseksi

tehokkaasti ja laadukkaasti ?

17.2.2015 80

Page 81: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Kaikille palveluille yhteiset

kyvykkyydet

Spesifiset

substanssikyvykkyydet

Esimerkki: Tarvittavat kyvykkyydet

17.2.2015 81

Page 82: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Esimerkki: Tarkemmat vaatimukset Nimiasioiden käsittelyn kyvykkyys

Nimilakien ja asetusten tunteminen (ja tarvittaessa kyky tehdä

muutosehdotuksia toiminnan järkeistämiseksi)

Nimipäätökset tehtäväksi maistraateissa joissain tapauksissa ilman

nimilautakunnan lausuntopyyntöpakkoa (vaatii lakimuutoksen)

Kuulutus virallisessa lehdessä halutaan poistaa (vaatii

lakimuutoksen)

Rekisterihallintolain ja asetusten tunteminen

Maistraattien toimipisteiden/tiimien/henkilöiden erikoistuminen

hoitamaan tietyn tyyppisiä asioita (esim. nimiasioita) ja toisaalta

joustava resurssointi yli maistraattien toimipisteiden

Tietojärjestelmien maksimaalinen hyödyntäminen –

käsittelyprosessin välivaiheiden automatisointi; täydennyspyyntö,

vastinepyyntö, lausuntopyyntö

Siirtyminen sähköiseen arkistointiin. Paperiarkiston käsittely jää

pois, kaikki asiakirjat käsitellään sähköisesti arkistoon saakka

(paperiset nimenmuutoshakemukset skannataan sähköiseen

muotoon)

17.2.2015 82

Page 83: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Esimerkki: Tarkemmat vaatimukset

Monikanavaisen asiakaspalvelun kyvykkyys

Palvelut tarjotaan asiakkaille laadukkaina sähköisinä palveluina (julk.hall.

yhteisiä asiointiympäristöjä hyödyntäen)

Myös asiointi puhelimitse, postitse, toimipisteissä ja

yhteispalvelupisteissä on oltava mahdollista

ASPA2014-hankkeen tuomien yhteispalvelupisteiden huomiointi

prosessissa; Palvelupisteen virkailija voi avustaa henkilöä tekemään

sähköisen (tai paperisen) hakemuksen

ASPA2014-hankkeen tuomien palvelupisteiden huomiointi

organisoitumisessa

Hakijan tekemien virheiden ja puutteellisten tietojen estäminen

hakemuslomakkeella (sähköinen asiointi)

Asiankäsittelyn etenemisen statustietojen automaattinen lähettäminen

(sähköinen asiointi)

Mahdollistaa hakijalle palvelun sähköinen maksaminen jo hakemuksen

teko vaiheessa (sähköinen asiointi)

17.2.2015 83

Page 84: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Esimerkki: Tarkemmat vaatimukset

Viranomaisten sähköisen verkostotoiminnan kyvykkyys

Palvelun tuottamiseen osallistuvien toimijoiden välinen saumaton

yhteistyö sähköisten ratkaisuiden avulla; Maistraatti, VRK, Palkeet,

Virallinen lehti (poistuva), Nimilautakunta, Yhteispalvelupisteet (uusi)

Väestötietojärjestelmän (VTJ) päivittäminen (rekisteröinnit)

Maistraatin asianhallintajärjestelmästä automaattisesti

Maistraattien sisäinen erikoistuminen ja resurssien joustava käyttö

Korvataan maistraattien vanhat tietojärjestelmät aluehallinnon yhteisillä

järjestelmillä

Siirtyminen sähköiseen arkistointiin. SÄHKE1 normista siirrytään

SÄHKE2:een (sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja

säilyttäminen)

Joustava sijaintiriippumaton etäpalvelun mahdollisuus jokaisesta

työpisteestä

17.2.2015 84

Kohdistetaan

arkkitehtuuriin

Page 85: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

KEHITTÄMISKOHTEIDEN

HAHMOTTAMINEN

17.2.2015 85

Valmennus-tilaisuuden

alustus

JHKA -kehys

Kehykset, menetelmät

ja mallit

JHS 179 –menetelmä

Kokonais-valtainen toiminnan kehittämi-

nen käytän-nössä

Toiminnan johtamisen kytkeminen toiminnan kehittämi-

seen

Kehittä-miskohtei-

den hahmotta-

minen

Kehittämis-suunnitel-

man laatiminen, toteutus ja seuranta

Yhteenveto ja

tilaisuuden päätös

Page 86: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Toiminnan kehitys

Kokonaisarkkitehtuuri

Kyvykkyydet asettavat vaatimuksia arkkitehtuurille

Kehityssalkun ja

muutoksen hallinta

2019 2014

Operatiivinen toiminta

Vaatimukset Mittarit Toteutus Palaute

Operatiivinen johtaminen ja vaatimusten kokoaminen

Strategia

Liiketoimintamallit

Kyvykkyydet Kehittämissuunnitelma

Nykytila Tavoitetila

Arkkitehtuurinäkökulmat T

oim

inta

-

ark

kitehtu

uri

Tie

to-

ark

kitehtu

uri

Järj

este

lmä

-

ark

kitehtu

uri

Teknolo

gia

-

ark

kitehtu

uri

17.2.2015 86

Page 87: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Tiedot

Vaatimus Vaatimus Vaatimus

Organisaatio Prosessit

ICT-järjestelmät

Kyvykkyydet asettavat vaatimuksia arkkitehtuurille

Kyvykkyys

Liiketoimintamalli

17.2.2015 87

Page 88: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Esimerkki: Vaatimusten vaikutukset arkkitehtuuriin

Kohdistetaan vaatimukset arkkitehtuuriin

Prosessialueet, prosessit

Organisaatiot, roolit

Tietojärjestelmät

Tiedot

17.2.2015 88

Page 89: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Esimerkki: Vaatimusten kohdistaminen

17.2.2015 89

Prosessi kulku

muuttuu

Roolin

osaamisvaati-

mukset

muuttuvat

Tietojärjestelmiin

ja niiden

integraatoihin

tulee muutoksia

Page 90: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Esimerkki: Vaatimusten vaikutukset arkkitehtuuriin

Tarkastellaan vaatimuksia kyvykkyyksittäin

Jäsennetään vaatimuksia edelleen

Analysoidaan alustavasti vaatimusten vaikutus

arkkitehtuuriin – mitä muuttuu tavoitetilassa

17.2.2015 90

Page 91: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Esimerkki: Vaatimusten vaikutukset arkkitehtuuriin

Analyysi: Prosessista poistuu manuaalinen

tehtävä jossa viranomainen käyttää VTJ:tä ja

rekisteröi uuden sukunimen.

17.2.2015 91

Page 92: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Kehittämispakettien määrittäminen

Rajaus: Rajataan selkeä, lisäarvoa tuottava ja

toteutettavissa oleva kokonaisuus joka

projektoidaan

Sisältö:

Vaatimukset kykettynä 1) kyvykkyyksiin ja 2) arkkitehtuuriin

Tarvittavat analyysit jotta tiedetään karkealla tasolla mikä

muuttuu sekä riippuvuudet ja mahdolliset sivuvaikutukset

Mahdolliset eri toteutusskenaariot

17.2.2015 92

Page 93: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Esimerkki: Kehittämispakettien määrittäminen

Kehittämispaketti = Vaatimukset + kehitettävät arkkitehtuurielementit

17.2.2015 93

Page 94: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

KEHITTÄMISSUUNNITELMAN

LAATIMINEN, TOTEUTUS

JA SEURANTA

15:20 – 15:45

17.2.2015 94

Valmennus-tilaisuuden

alustus

JHKA -kehys

Kehykset, menetelmät

ja mallit

JHS 179 –menetelmä

Kokonais-valtainen toiminnan kehittämi-

nen käytän-nössä

Toiminnan johtamisen kytkeminen toiminnan kehittämi-

seen

Kehittä-miskohtei-

den hahmotta-

minen

Kehittämis-suunnitel-

man laatiminen, toteutus ja seuranta

Yhteenveto ja

tilaisuuden päätös

Page 95: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

KEHITTÄMISSUUNNITELMAN

(TIEKARTAN) LAATIMINEN

17.2.2015 95

Page 96: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Toiminnan kehitys

Kokonaisarkkitehtuuri

Kehittämissuunnitelman (tiekartan) laatiminen

Kehityssalkun ja

muutoksen hallinta

2019 2014

Arkkitehtuurinäkökulmat

Operatiivinen toiminta

Vaatimukset Mittarit Toteutus Palaute

Operatiivinen johtaminen ja vaatimusten kokoaminen

Toim

inta

-

ark

kitehtu

uri

Tie

to-

ark

kitehtu

uri

Järj

este

lmä

-

ark

kitehtu

uri

Teknolo

gia

-

ark

kitehtu

uri

Strategia

Liiketoimintamallit

Kyvykkyydet Kehittämissuunnitelma

Nykytila Tavoitetila

17.2.2015 96

Page 97: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Tiekartta – Kehittämispakettien sijoittaminen aikajanalle

osana strategialähtöistä kehittämissuunnitelmaa

17.2.2015 97

Page 98: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Esimerkki: Maistraatin kehittämispaketit 1. Viranomaisten sähköisen verkostotoiminnan kyvykkyys

Kehittämispaketti 1: Väestötietojen käsittelyn automatisointi (esimerkki)

Kehittämispaketti 2: Etäpalvelun mahdollisuus jokaisesta työpisteestä

Kehittämispaketti 3: Sähköisten aineistojen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän

(VAPA) hyödyntäminen (Arkistolaitos)

Kehittämispaketti 4: Aluehallinnon ja Maistraatin yhteinen asianhallinta

2. Monikanavaisen asiakaspalvelun kyvykkyys Kehittämispaketti 1: Sähköisen hakemuksen kehittäminen

Kehittämispaketti 2: Sähköinen maksaminen

Kehittämispaketti 3: Sähköisen hakemuksen käsittelyn seuranta

Kehittämispaketti 4: Asiointi yhteispalvelupisteissä

3. Nimiasioiden käsittelyn kyvykkyys Kehittämispaketti 1: Nimilainsäädännön kehittäminen (muutosehdotukset)

Kehittämispaketti 2: Prosessin yksinkertaistaminen

Kehittämispaketti 3: Prosessin välivaiheiden automatisointi

Kehittämispaketti 4: Sähköiseen arkistointiin siirtyminen

17.2.2015 98

Page 99: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Esimerkki: Maistraatin toiminnan kehittämisen tiekartta

17.2.2015 99

2H

2014

1H2015 2H2015

1H2016

2H2016

1H2017

Nimiasioiden

käsittelyn

kyvykkyys

... TP3.1:

Nimilainsäädännön

kehittäminen

TP3.4: Sähköiseen

arkistointiin siirtyminen

TP3.2: Prosessin

yksinkertaista-

minen

TP3.3: Prosessin

välivaiheiden

automatisointi

Monikana-

vaisen

asiakas-

palvelun

kyvykkyys

... TP2.1: Sähköisen

hakemuksen

kehittäminen

TP2.2: Sähköinen

maksaminen

TP2.4: Asiointi

yhteispalvelupisteissä

TP2.3: Sähköisen

hakemuksen

käsittelyn seuranta

Viranomaisten

sähköisen

verkosto-

toiminnan

kyvykkyys

... TP1.4: Aluehallinnon ja

Maistraatin yhteinen

asianhallinta

TP1.1: Väestötietojen

käsittelyn automatisointi

TP1.2: Etäpalvelun

mahdollistaminen

TP1.3: Sähköisten

aineistojen

vastaanotto- ja

palvelujärjestelmä

(VAPA)

hyödyntäminen

Aikataulu,

Tavoitteet

Kyvykkyys

Page 100: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Kehittämissuunnitelma (tiekartta) tarkentuu

toimeenpanosuunnitelmaksi TTS -prosessille

Kehittämispaketit

17.2.2015 100

Page 101: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Toimeenpanosuunnitelman laatiminen

Tunnista kehitystarpeet ja projektit

Tee kustannus- ja hyötyanalyysit

Aseta laatutavoitteet

Analysoi riskit

Priorisoi kehitystarpeet

Suunnittele kehittämispolku

Tee alustava toimeenpanosuunnitelma (dokumentoi)

Järjestä suunnitelmien katselmointi

Esitä toimeenpanosuunnitelmat projektin sidosryhmille

Toimeenpanosuunnitelman linkittäminen TTS-prosessiin

17.2.2015 101

JHS 171: Tässä vaiheessa hyödynnetään valitun kehittämisvaihtoehdon tavoitetilaa koskevia

määrityksiä sekä tarkennetaan jo tehtyjä kustannus-, hyöty- ja riskianalyysejä, priorisoidaan

kehitystarpeet sekä suunnitellaan kehityspolku kohteena olevalle osa-alueelle. Edellä mainittujen

toimintojen suorittaminen on kuvattu tässä suosituksessa (kts. luvut 5-7).

Page 102: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Kehitystarpeet ja projektit

Varmista, että kehitystarpeet on koottu

kattavasti ja ne on riittävän hyvin

ymmärretty (kehittämispaketit) sekä että

ne ovat yhä kytketyt strategiaan ja

kyvykkyyksiin

Tarkastele mitä menossa olevissa

projekteissa tehdään – onko tarvetta

muuttaa projektien tavoitteita ?

17.2.2015 102

Page 103: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Suunnittele kehittämispolku

Koosta kehittämispaketit hanke- ja

projekti-ehdotuksiksi tai

muutosehdotuksiksi nykyisiin projekteihin

Suunnittele kehityshankkeiden ja

projektien karkea aikataulutus

17.2.2015 103

Page 104: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Esimerkki: Maistraatin hankesuunnitelma

päivityksen luonnos (työpaketit projektien sisällöksi)

17.2.2015 104

Su

bsta

nssip

alv

elu

iden

järje

ste

lmäkoko

nais

uud

et

Sukunimen muuttaminen

hakemuksella (back-end)

mm. kehittämispaketti

Väestötietojen käsittelyn

automatisointi

Sukunimen

muuttaminen

hakemuksella

(front-end)

Page 105: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Maistraattien kehittäminen

strategiakaudella 2012-2015

17.2.2015 105

2012 2013 2014 2015 2016

Arkkitehtuurin

tarkennus

Esi-

selvitys

Ensimmäinen

vaatimusmäärittely

Hanke-

sopimus

MTI sähköisen

asioinnin strategia

Määrittely/

suunnittelu alkaa

Varsinainen

toteutus alkaa

Case

Maistraatti

Päivitetyn arkkitehtuurin

mukainen toteutus

Käyttöönotto

Page 106: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

KEHITTÄMISSUUNNITELMAN

TOTEUTUS JA SEURANTA

17.2.2015 106

Page 107: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Toiminnan kehitys

Kokonaisarkkitehtuuri

Kehittämissuunnitelman toteutus ja seuranta

Arkkitehtuurinäkökulmat

Operatiivinen toiminta

Vaatimukset Mittarit Toteutus Palaute

Operatiivinen johtaminen ja vaatimusten kokoaminen

Toim

inta

-

ark

kitehtu

uri

Tie

to-

ark

kitehtu

uri

Järj

este

lmä

-

ark

kitehtu

uri

Teknolo

gia

-

ark

kitehtu

uri

Strategia

Liiketoimintamallit

Kyvykkyydet Kehittämissuunnitelma

Nykytila Tavoitetila

Kehityssalkun ja

muutoksen hallinta

2019 2014

17.2.2015 107

Page 108: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Kuvaukset valmiina, kehittämispolku määritetty

Meillä on nyt nykytila ja tavoitetila eli malli

tulevasta ja suunnitelma, miten sinne

nykytilasta päästään

Pelkästään niillä ei strategian

toimeenpano kuitenkaan onnistu eikä

haluttua vaikuttavuutta synny

Suunnitelmat on pantava toimeen ja

toimeenpanoa valvottava sekä hallittava

muutokset

17.2.2015 108

Page 109: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

JHKA: Ratkaisun elinkaariprosessi

Ratkaisun elinkaariprosessi

0. 1 2 3 4 5 6 7 8

Alasajo /

purku

Käyttövaihe /

ylläpito /

jatkokehitys /

sovellushallinta

Yhteisten osien

tunnistaminen

Määrittely /

suunnittelu /

toteutus /

testaus

Käyttöönotto Projektiesitys Hankeideat,

innovaatiot

Ideoiden

kokoaminen ja

arviointi

Tarkempi projekti-

suunnittelu

Päätös projektin

käynnistämisestä

17.2.2015 109

Kehittämissuunnitelman toteuttamisessa ja seurannassa voidaan

soveltaen käyttää apuna JHKA:ssa esitettyä yleistä ratkaisun

elinkaariprosessia, jos organisaatiolla ei vielä ole omaa

elinkaariprosessia määriteltynä

Tätä olemme tehneet

KA:n avulla !

Page 110: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Kehittämissalkun hallinta

17.2.2015 110

Yhden ratkaisun toteutus ja toteutuksen

seuranta on suhteellisen helppoa

Tyypillisesti saman aikaisesti on kuitenkin

lukuisia ratkaisuja eri elinkaaren

vaiheissaan

Silloin tarvitaan ns. kehittämissalkkua ja

sen hallintaa

Näkyvyys projektiehdotuksiin, projekteihin ja

hankkeisiin yli kehittämissalkun

Seuranta, ennusteet, päätöksenteontuki

Page 111: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Seuraa mittareita, palautteita,

raportteja ja muita indikaattoreita

Johda strategian

vaatimista kyvykkyyksistä

vaatimukset

arkkitehtuurille

Varmista kehittämissalkun hallinnalla ja

hankearvioinneilla sekä mittaamalla strategian ja

arkkitehtuurin mukainen kehittäminen ja toiminta

Mallinna ja kuvaa arkkitehtuuri-

muutokset, projektoi ja toteuta ne

Mallinna, suunnittele ja kuvaa

strategia ja liiketoimintamallit Ohjaa toiminnan kehittämistä

Kehittämissuunnitelman seuranta

17.2.2015 111

Page 112: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Julkishallinnolla on tarjolla menettelyjä ja palveluja hankesalkun hallintaan sekä hankkeiden arviointiin:

Arviointi ja lausuntomenettely lausuntomenettely on pakollinen hankinta-arvoltaan vähintään 5 M€ hankkeissa ja hankkeissa, joilla on laajaa

toiminnallista merkitystä

Lisätietoja: Valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT-toiminto http://www.julkict.fi/arviointi Neuvotteleva virkamies Toni Äikäs Puh. 02955 30167 [email protected]

Valtionhallinnon yhteinen ICT-hankesalkun hallintaratkaisu Lisätietoja:

Valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT-toiminto http://www.julkict.fi/arviointi Neuvotteleva virkamies Toni Äikäs Puh. 02955 30167 [email protected]

Kuntapuolen projektisalkun hallintavälinepalvelu Lisätietoja:

Suomen Kuntaliitto ry Tietoyhteiskunta Erityisasiantuntija Simo Tanner Puh.+358 9 771 2305 Matkapuh.+358 50 583 9640 [email protected]

17.2.2015

Hankesalkun hallinta,

arviointi ja lausuntomenettely

112

Page 113: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

YHTEENVETO JA TILAISUUDEN PÄÄTÖS

17.2.2015 113

Valmennus-tilaisuuden

alustus

JHKA -kehys

Kehykset, menetelmät

ja mallit

JHS 179 –menetelmä

Kokonais-valtainen toiminnan kehittämi-

nen käytän-nössä

Toiminnan johtamisen kytkeminen toiminnan kehittämi-

seen

Kehittä-miskohtei-

den hahmotta-

minen

Kehittämis-suunnitel-

man laatiminen, toteutus ja seuranta

Yhteenveto ja

tilaisuuden päätös

Page 114: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Operatiivisen toiminnan kehittäminen

17.2.2015 114

Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä palaute

Kyvykkyys-

vaatimukset

Kyvykkyysvaatimusten

ohjaamat operatiivisen

toiminnan parannukset

Operatiiviseen toimintaan liittyvä palaute

TOIMINTAYMPÄRISTÖ • Poliittinen • Taloudellinen • Sosiaalinen

• Teknologinen • Ekologinen • Juridinen • Kv-

kilpailukyky

Muutospaine

Page 115: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Ei uusia filosofioita tai

maailmankatsomuksia

Kokonaisarkkitehtuuri

ei korvaa nykyistä

kehitystoimintoa, vaan

auttaa sitä tekemään

kehitystyötä entistä

tehokkaammin

17.2.2015 115

Page 116: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

17.2.2015 116

Page 117: VALMENNUS JULKISEN HALLINNON YHTEENTOIMIVUUDEN … · 17.2.2015 6 Valmennus-tilaisuuden alustus JHKA - kehys Kehykset, menetelmät ja mallit JHS 179 – menetelmä Kokonais-valtainen

Yhteenveto

17.2.2015 117

Hallittu toiminnan kehittäminen kokonaisarkkitehtuurin avulla tähtää

toiminnan kehittämiseen siten, että aiotut lopputulokset ovat kytketyt

strategiaan, ja niiden toteutumista seurataan määrätietoisesti

hankehallinnan avulla

1. Strategiakartta 2. Liiketoiminta-

malli

3. Kehittämis-paketti

4. Tiekartta

Kyvykkyys