v. tÓtkomlÓsi nemzetkÖzi szenior ÚszÓverseny€¦ · 3. dr. darida andrás 1954 vii. szarvasi...

30
V V . . T TÓTKOMLÓSI N NEMZETKÖZI S SZENIOR Ú ÚSZÓVERSENY TÓTKOMLÓS 2010. JÚLIUS 17. TÓTKOMLÓS, RÓZSA FÜRDŐ

Upload: others

Post on 26-Apr-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

VV.. TTÓÓTTKK OOMM LL ÓÓSSII NNEEMM ZZEETTKK ÖÖZZII SSZZEENNII OORR

ÚÚSSZZÓÓVVEERRSSEENNYY

TTÓÓTTKK OOMM LL ÓÓSS

22001100.. JJÚÚLL II UUSS 1177..

TTÓÓTTKK OOMM LL ÓÓSS,, RRÓÓZZSSAA FFÜÜRRDDŐŐ

Page 2: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

2

VV.. TTÓÓTTKK OOMM LL ÓÓSSII NNEEMM ZZEETTKK ÖÖZZII SSZZEENNII OORR ÚÚSSZZÓÓVVEERRSSEENNYY TTÁÁMM OOGGAATTÓÓII

Köszönjük minden támogatónak, hogy az V. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny sikeres megrendezéséhez hozzájárultak.

Dr. Kancsó János

Békés Megye Önkormányzata

Rózsa Fürdő

Szent Vitus Alapítvány

Wesselényi Miklós Közalapítvány

Nemzeti Civil Alapprogram

Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége

Édenkert Gyümölcskereskedés

Fenyves Hotel - Békéscsaba

Kancsó és Társa Bt. – K2 Söröző és Pizzéria

Mile Autójavító Szolgálat

Pokorádi Vasbolt

Farkas Műszaki és Kultúrcikk Üzlet

Vógel Tüzép

HEN-TA Optika

Vertigo.net Internet

Yes-Press-2001 Bt.

OTP Tótkomlós

Bella József

Boros Imre

Csuvár József

Dr. Beck Zoltán

Dr. Fűzi Imre

Dr. Ódri István

Dr. Patakfalvi János

Dr. Svarsnig Lajos

Dudás Tibor

Hetényi János

Hovorka István

Hrivnák Béla

Király Sándor

Malya György

Malya Zoltánné

Mitnyan János

Nyiregyházki János

Óvári István

Takács Ferenc

Tóth András

ActiveTour-Mix Nonprofit Bt.

Valamint testnevelő tanárok, a sportot, úszást szerető barátaink és Egyesületünk tagjai

Külön köszönet Rózsa Norbert olimpiai bajnokunknak, és Pappné Dr. Marik Saroltának, aki elvállalta a versenybíróság elnökségét.

Page 3: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

3

EEGGYYEESSÜÜLL EETTEEKK

Aqatic Team Arad

Bácsvíz – KVSC. Kecskemét

Bajai Spartacus V.S.C

Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület

Békéssámson

Club de Inot Masters Timisoara

CS Delfinul Timisoara

Csongrádi Senior Úszó és Szabadidősport Egyesület

Debreceni Szenior Úszóklub

Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub - Gyula

Egri Szenior Úszó Klub

Első Érdi Úszóegylet

Hódmezővásárhelyi Szenior Úszó- és Vízilabda Club

Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület

Magic Boys Kézilabda- Úszó és Búvárklub Mezőkövesd

Magyar Marathon Klub

Mezőhegyes Ménesbirtok Zrt.

Mezőtúri Szenior Úszó Klub

Resita 07

Spartak Szabadka

Sprint Fortuna Sportegyesület Budapest

Szarvasi Úszó- és Vízilabda Sport Egyesület

Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sport Club

Tatabányai Vízmű Sport Egyesület

Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub

Triton Sport Egyesület Gyula

Újbuda Szenior Úszó Klub

Page 4: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

4

VVeerr sseennyybbíírr óóssáágg

EEllnnöökk

PPaappppnnéé DDrr.. MMaarriikk SSaarrooll ttaa

CCééllbbíírr óókk

DDrr.. PPeerrttiicchhnnéé TTóótthh ÁÁggoottaa

CCssjjeerrnnyyiikk ÉÉvvaa

MMuuccssiinnéé BBaarrttuucczz MMaaggddoollnnaa

CCssiikkaaii MMáárrttaa

TTii ttkkáárr ,, ttáájj éékkoozzttaattááss

HHooddááll iikk PPááll ,, KKuusszzttooss LLiinnddaa

II nnddííttóó

KKrrááttkkyy JJáánnooss

II ddőőmméérrőőkk

BBoohhááccss BBééllaa –– vveezzeettőő iiddőőmméérrőő

CCsseettéénnéé GGáássppáárr KKaattaall iinn,, GGyyuurriikk EEddii tt,, MMuuccssii BBeennccee,, KKrrááttkkyy VViikkttoorr,,

MMoottyyoovvsszzkkyy RRóóbbeerrtt,, VVaarrggyyaass VViikkttóórriiaa,, KKaarraasszz PPeettrraa,,

LLeellee DDoorriinnaa,,

EErr eeddmméénnyyhhoorr ddóó

KKaarraasszz PPeettrraa,, KKaarrkkuuss JJáánnoossnnéé

SSzzáámmííttóóggééppeess ffeellddoollggoozzááss

BBoollddoocczzkkii PPááll ,, PPaattaakkii AAll íízz,, SSzzaallmmaa EErriikkaa

VVeerr sseennyyoorr vvooss

DDrr.. ÓÓddrrii IIssttvváánn

Page 5: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

5

V. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny

33 1/3 méter férfi pillangóúszás eredménylista hely. név született kcs. egyesület eredmény

I. korcsoport

1. Kocsis Szabolcs 1982 I. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:21,75 2. Ágoston Márk 1984 I. Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 00:26,00 II. korcsoport

1. Lancea Cozmin 1980 II. AQUATIC Team Arad 00:17,75 Harangozó Tamás 1978 II. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE nincs III. korcsoport

1. Iovin Catalin 1973 III. Clubul de inot Masters Timisoara 00:18,10 2. Rasadean Marcel 1973 III. Clubul de inot Masters Timisoara 00:19,47 3. Tebenszki Iustin 1971 III. Clubul de inot Masters Timisoara 00:21,16 4. ifj. Hrivnák Béla 1973 III. Tótkomlós Egyéni 00:21,50 5. Mező Gábor 1974 III. Magic Boys Kézilabda,-Úszó és Búvárklub 00:23,35 6. Vaipan Vasile 1972 III. CS Definul Timisoara 00:24,56 Szuhanek Ranko 1974 III. CS Definul Timisoara nincs Kolonics Krisztián 1975 III. Bácsvíz-KVSC Kecskemét nincs IV. korcsoport

1. Tóth Csaba 1969 IV. Újbuda Szenior Úszóklub 00:19,19 2. Galambosi István 1966 IV. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:22,12 3. Mészáros Csaba 1969 IV. Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 00:24,47 4. Crnogorac Nebojsa 1969 IV. Spartak Szabadka 00:28,97 V. korcsoport

1. Kárpáti Béla 1963 V. AQATIC TEAM Arad 00:20,59 2. Fehér Attila 1965 V. Első Érdi Úszóegylet 00:22,28 3. Varga József 1961 V. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:23,22 4. Juhász Mátyás 1964 V. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:23,44 VI. korcsoport

1. Dr. Legeza László 1958 VI. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:19,88 2. Sebők János 1956 VI. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:21,06 3. Lisetchi Mihai 1960 VI. Clubul de inot Masters Timisoara 00:21,22 4. Molnár Ernő 1958 VI. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:22,75 5. Béládi Csaba 1960 VI. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:22,88 6. Novak Béla Tibor 1958 VI. Clubul de inot Masters Timisoara 00:23,50 7. Kaló László 1958 VI. Magic Boys Kézilabda,-Úszó és Búvárklub 00:23,72 8. Józsa László 1957 VI. Spartak Szabadka 00:26,19 VII. korcsoport

1. Dr. Gyenes András 1951 VII. Szeged Egyéni 00:25,03 2. Tari László 1954 VII. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:25,06 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE nincs Gherban Alexandru 1955 VII. Resita 07 nincs VIII. korcsoport

1. Zenke József 1950 VIII. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:21,47 2. Dr. Sásdi András 1948 VIII. Magyar Marathon Klub 00:25,47 3. Jászó István 1948 VIII. Debreceni Szenior Úszó Klub 00:28,50

Page 6: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

6

4. Faragó Attila 1946 VIII. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:30,15 5. Longa Péter 1943 VIII. Sprint Fortuna 00:31,79 6. Herbály Kálmán 1949 VIII. Mezőtúri Senior 00:34,78 IX. korcsoport

1. Somlai Gábor 1944 IX. Újbuda Szenior Úszóklub 00:24,85 2. Cseuz László 1944 IX. Szentesi Delfin ESC 00:26,22 3. Kancsó János 1941 IX. Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 00:29,53

X. korcsoport 1. Szuhanek George 1940 X. CS Definul Timisoara 00:27,00 2. Póth Imre 1937 X. Spartak Szabadka 00:35,53 Szántó Endre 1936 X. Debreceni Szenior Úszó Klub nincs

XI. korcsoport 1. Deák Gyula 1934 XI. Sprint Fortuna 00:41,56

XII. korcsoport 1. Zsótér András 1930 XII. Sprint Fortuna 00:44,66

Page 7: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

7

V. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny

33 1/3 méter női pillangóúszás eredménylista hely. név született kcs. egyesület eredmény

I. korcsoport

1. Latorcainé Póda Emese 1982 I. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:22,44 2. Pallaginé Wéber Vanda 1981 I. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:23,19 3. Csüllög Anett 1985 I. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:23,56 4. Balogh Diana 1982 I. Mezőtúri Senior 00:28,66 II. korcsoport

1. Vidakovics Mirna 1976 II. Spartak Szabadka 00:27,13 2. Hajduk Lászlóné 1978 II. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:28,09 3. Sashegyi Judit 1976 II. Csongrád egyéni 00:39,41 Codresin Ionela 1976 II. Resita 07 nincs Lipták Éva 1978 II. Bácsvíz-KVSC Kecskemét nincs III. korcsoport

1. Madau Cristina 1973 III. Clubul de inot Masters Timisoara 00:24,53 2. Debreczeni Beáta 1973 III. Szentesi Delfin ESC 00:25,97 3. Dragodan Ana 1973 III. Clubul de inot Masters Timisoara 00:33,41 IV. korcsoport

1. Fehér Edit 1968 IV. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:24,57 2. Vízhányó Emilia 1968 IV. Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület 00:36,59 V. korcsoport

1. Bagi Csilla 1964 V. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:23,22 2. Talinga Ildiko 1963 V. Clubul de inot Masters Timisoara 00:28,68 3. Somogyi Zsuzsa 1964 V. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:31,63 4. Palásti Erika 1963 V. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:35,00 VI. korcsoport

1. Pólyáné Téli Éva 1956 VI. Szentesi Delfin ESC 00:26,00 2. Szabó Lászlóné 1960 VI. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:33,00 3. Lekrinszki Éva 1956 VI. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:34.59 4. Darnay Erika 1957 VI. Debreceni Szenior Úszó Klub 00:38,16 VII. korcsoport

1. Gondiné Lakatos Ildikó 1955 VII. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:38,53 2. Nagy Ida 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:57,41 VIII. korcsoport

1. Csanádi Jánosné 1949 VIII. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:26,59 2. Gombkötő Sándor Lajosné 1950 VIII. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:28,81 3. Bocskay Zsófia 1947 VIII. Szentesi Delfin ESC 00:36,41 IX. korcsoport

1. Hős Irén 1941 IX. Spartak Szabadka 00:35,16 2. Csepeli Pálma 1944 IX. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:44,72 3. Práthné Liker Izabella 1942 IX. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 01:02,75 4. Ferke Gáborné 1941 IX. Szentesi Delfin ESC 01:14,29 X. korcsoport

1. Ottlakán Péterné 1936 X. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 01:21,22

Page 8: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

8

V. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny

33 1/3 méter férfi mellúszás eredménylista hely. név született kcs. egyesület eredmény

I. korcsoport

1. Lancea Lucian 1984 I. AQUATIC Team Arad 00:26,19 2. Ágoston Márk 1984 I. Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 00:27,50 3. Listeveanu Cezar 1981 I. Clubul de inot Masters Timisoara 00:27,66 4. Kocsis Szabolcs 1982 I. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:27,96 II. korcsoport

1. Lancea Cozmin 1980 II. AQUATIC Team Arad 00:19,92 2. Latorcai Gergely 1977 II. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:26,69 3. Horváth István 1978 II. Egri Szenior Úszó Klub 00:28,12 4. Spekhardt Péter 1978 II. Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 00:29,59 5. Bogdan Calin 1980 II. Clubul de inot Masters Timisoara 00:43,63 Harangozó Tamás 1978 II. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE nincs III. korcsoport

1. Iovin Catalin 1973 III. Clubul de inot Masters Timisoara 00:21,68 2. Rasadean Marcel 1973 III. Clubul de inot Masters Timisoara 00:22,03 3. ifj. Hrivnák Béla 1973 III. Tótkomlós Egyéni 00:22,84 4. Tebenszki Iustin 1971 III. Clubul de inot Masters Timisoara 00:24,19 5. Kovács Attila 1973 III. Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület 00:25,47 6. Bodnár Péter 1971 III. Magic Boys Kézilabda,-Úszó és Búvárklub 00:27,06 7. Vaipan Vasile 1972 III. CS Definul Timisoara 00:28,00 Szuhanek Ranko 1974 III. CS Definul Timisoara nincs IV. korcsoport

1. Liptak Martin 1967 IV. AQUATIC Team Arad 00:23,09 2. Keller Zoltán 1966 IV. Bajai Spartacus V.S.C. 00:23,78 3. Kancsó Károly 1970 IV. Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 00:24,88 4. Mészáros Csaba 1969 IV. Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 00:25,16 5. Crnogorac Nebojsa 1969 IV. Spartak Szabadka 00:30,09 V. korcsoport

1. Asztalos László 1963 V. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:27,25 2. Hetényi János 1965 V. Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 00:31,81 3. Csató Lajos 1965 V. Mezőtúri Senior 00:33,78 4. Ruszkai Gábor 1965 V. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:38,41 VI. korcsoport

1. Dr. Legeza László 1958 VI. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:23,54 2. Novak Béla Tibor 1958 VI. Clubul de inot Masters Timisoara 00:25,22 3. Sebők János 1956 VI. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:25,53 4. Molnár Ernő 1958 VI. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:25,79 5. Béládi Csaba 1960 VI. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:25,93 6. Lisetchi Mihai 1960 VI. Clubul de inot Masters Timisoara 00:26,13 7. Miklós Attila 1956 VI. Debreceni Szenior Úszó Klub 00:27,57 8. Szűcs Imre 1956 VI. Mezőtúri Senior 00:29,78 VII. korcsoport

1. Bartók Márton 1954 VII. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:24,75 2. Dr. Gyenes András 1951 VII. Szeged Egyéni 00:25,47 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:26,29 4. Tari László 1954 VII. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:26,63

Page 9: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

9

5. Fodor László 1951 VII. Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 00:27,81 6. Papp Károly 1952 VII. Tatabányai Vízmű Sport Egyesület 00:27,90 Lucz Imre 1952 VII. Szentesi Delfin ESC nincs Gherban Alexandru 1955 VII. Resita 07 nincs VIII. korcsoport

1. Zenke József 1950 VIII. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:25,81 2. Dr .Sásdi András 1948 VIII. Magyar Marathon Klub 00:27,59 3. Zabu Aureliu 1950 VIII. AQUATIC Team Arad 00:31,72 4. Jászó István 1948 VIII. Debreceni Szenior Úszó Klub 00:33,38 IX. korcsoport

1. Somlai Gábor 1944 IX. Újbuda Szenior Úszóklub 00:24,41 2. Sümegi László 1945 IX. Mezőhegyes Ménesbirtok SE 00:26,12 3. Császár István 1944 IX. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:26,69 4. Kancsó János 1941 IX. Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 00:29,15 5. Cseuz László 1944 IX. Szentesi Delfin ESC 00:29,25 6. Barna Mátyás 1942 IX. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:34,28 7. Palásti Zoltán 1943 IX. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:35,81 X. korcsoport

1. Szalai Mihály 1939 X. Sprint Fortuna 00:28,91 2. Szuhanek George 1940 X. CS Definul Timisoara 00:30,69 3. Póth Imre 1937 X. Spartak Szabadka 00:33,59 4. Pirovits Enre 1940 X. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:40,87

Szántó Endre 1936 X. Debreceni Szenior Úszó Klub nincs XI. korcsoport 1. Deák Gyula 1934 XI. Sprint Fortuna 00:37,66

XII. korcsoport 1. Zsótér András 1930 XII. Sprint Fortuna 00:41,12 2. Dr. Bakacsi Gyula 1927 XII. Szentesi Delfin ESC 00:49,43

Page 10: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

10

V. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny

33 1/3 méter női mellúszás eredménylista hely. név született kcs. egyesület eredmény

I. korcsoport

1. Tóth Judit 1981 I. Egri Szenior Úszó Klub 00:24,66 2. Pallaginé Wéber Vanda 1981 I. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:26,56 3. Latorcainé Póda Emese 1982 I. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:27,50 4. Balogh Diana 1982 I. Mezőtúri Senior 00:30,94 5. Niculescu Oana 1983 I. Clubul de inot Masters Timisoara 00:39,50 II. korcsoport

1. Kornokovics Györgyi 1978 II. Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület 00:29,94 2. Csatlós Emese 1979 II. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:34,19 3. Hudák Csilla 1976 II. Tótkomlós Egyéni 00:34,72 4. Cosma Diana 1977 II. Clubul de inot Masters Timisoara 00:35,72 Codresin Ionela 1976 II. Resita 07 nincs Lipták Éva 1978 II. Bácsvíz-KVSC Kecskemét nincs Tóth Anita 1978 II. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub nincs III. korcsoport

1. Debreczeni Beáta 1973 III. Szentesi Delfin ESC 00:26,47 2. Stertl Monica 1973 III. AQATIC TEAM Arad 00:30,06 3. Dragodan Ana 1973 III. Clubul de inot Masters Timisoara 00:31,60 4. Karászi Mariann 1974 III. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:32,84 5. Kovácsné Mónika 1973 III. Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület 00:34,12 6. Lipcsei Beáta 1975 III. Triton Sport Egyesület 00:35,44 Király Judit 1975 III. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC nincs IV. korcsoport

1. Fehér Edit 1968 IV. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:29,81 2. Gáll Jánosné 1966 IV. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:30,94 3. Dr. Hanyecz Katalin 1969 IV. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:31,35 4. Benyó Istvánné 1970 IV. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:32,53 5. Nacsa Rita 1968 IV. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:36,81 6. Vízhányó Emilia 1968 IV. Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület 00:47,19 V. korcsoport

1. Bagi Csilla 1964 V. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:28,31 2. Talinga Ildiko 1963 V. Clubul de inot Masters Timisoara 00:31,97 3. Somogyi Zsuzsa 1964 V. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:33,34 4. Vargáné Dezső Mária 1962 V. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:39,71 VI. korcsoport

1. Pólyáné Téli Éva 1956 VI. Szentesi Delfin ESC 00:28,68 2. Lekrinszki Éva 1956 VI. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:31,44 3. Palásti Piroska 1958 VI. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:31,60 4. Darnay Erika 1957 VI. Debreceni Szenior Úszó Klub 00:35,28 5. Vithalm Zsuzsanna 1956 VI. Mezőtúri Senior 00:46,69 VII. korcsoport

1. Gondiné Lakatos Ildikó 1955 VII. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:35,69 2. Tóth Katalin 1954 VII. Mezőtúri Senior 00:39,63 3. Horváth Józsefné 1952 VII. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:40,68 4. Agonásné Ádász Erika 1953 VII. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:41,66

Page 11: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

11

5. Nagy Ida 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:42,41 6. Ruzsenszki Márta 1955 VII. Sprint Fortuna 00:43,90 7. Bogdán Ilona 1955 VII. Mezőtúri Senior 00:44,59 VIII. korcsoport

1. Csanádi Jánosné 1949 VIII. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:28,25 2. Gombkötő Sándor Lajosné 1950 VIII. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:29,72 3. Miklós Éva 1946 VIII. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:34,09 4. Szilágyi Ernőné 1950 VIII. Mezőtúri Senior 00:38,81 5. Irimie Monica 1947 VIII. Clubul de inot Masters Timisoara 00:54,09 Dr. Kocsor Ferencné 1946 VIII. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület nincs IX. korcsoport

1. Dr. Kassai Péterné 1941 IX. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:37,90 2. Kőhalmi Zsuzsanna 1942 IX. Sprint Fortuna 00:42,23 3. Csepeli Pálma 1944 IX. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:43,22 4. Práthné Liker Izabella 1942 IX. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:46,50 5. Klenk Józsefné 1942 IX. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:53,25 6. Roszkos Jánosné 1941 IX. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:54,28 7. Ferke Gáborné 1941 IX. Szentesi Delfin ESC 00:57,87 X. korcsoport

1. Jámbor Sándorné 1940 X. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:40,44

XI. korcsoport 1. Becsák Jánosné 1934 XI. Szentesi Delfin ESC 00:41,91 2. Kovács Lukácsné 1935 XI. Debreceni Szenior Úszó Klub 00:42,75 3. Levák Gyuláné 1931 XI. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:44,35

Page 12: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

12

V. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny

33 1/3 méter férfi gyorsúszás eredménylista hely. név született kcs. egyesület eredmény

I. korcsoport

1. Listeveanu Cezar 1981 I. Clubul de inot Masters Timisoara 00:18,38 2. Kocsis Szabolcs 1982 I. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:20,25 3. Panyi József 1984 I. Magic Boys Kézilabda,-Úszó és Búvárklub 00:21,93 II. korcsoport

1. Lancea Cozmin 1980 II. AQUATIC Team Arad 00:17,00 2. Latorcai Gergely 1977 II. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:19,06 3. Bogdan Calin 1980 II. Clubul de inot Masters Timisoara 00:31,72 4. Spekhardt Péter 1978 II. Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 00:32,69 Harangozó Tamás 1978 II. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE nincs III. korcsoport

1. Iovin Catalin 1973 III. Clubul de inot Masters Timisoara 00:16,47 2. Rasadean Marcel 1973 III. Clubul de inot Masters Timisoara 00:17,56 3. Tebenszki Iustin 1971 III. Clubul de inot Masters Timisoara 00:18,69 4. Kovács Attila 1973 III. Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület 00:19,63 5. ifj. Hrivnák Béla 1973 III. Tótkomlós Egyéni 00:20,31 6. Bodnár Péter 1971 III. Magic Boys Kézilabda,-Úszó és Búvárklub 00:20,65 7. Mező Gábor 1974 III. Magic Boys Kézilabda,-Úszó és Búvárklub 00:20,91 Kolonics Krisztián 1975 III. Bácsvíz-KVSC Kecskemét nincs IV. korcsoport

1. Botezatu Honoriu 1967 IV. AQUATIC Team Arad 00:18,18 2. Tóth Csaba 1969 IV. Újbuda Szenior Úszóklub 00:18,35 3. Liptak Martin 1967 IV. AQUATIC Team Arad 00:18,68 4. Mészáros Csaba 1969 IV. Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 00:20,31 5. Kancsó Károly 1970 IV. Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 00:20,34 6. Keller Zoltán 1966 IV. Bajai Spartacus V.S.C. 00:21,15 7. Crnogorac Nebojsa 1969 IV. Spartak Szabadka 00:27,00 8. Serbanoiu Constantin 1970 IV. Clubul de inot Masters Timisoara 00:31,47 V. korcsoport

1. Legeza Péter 1961 V. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:18,34 2. Fehér Attila 1965 V. Első Érdi Úszóegylet 00:18,72 3. Juhász Mátyás 1964 V. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:18,84 4. Varga József 1961 V. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:19,63 5. Kárpáti Béla 1963 V. AQATIC TEAM Arad 00:19,66 6. Asztalos László 1963 V. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:21,41 7. Sántha András 1961 V. Békéssámson Egyéni 00:23,07 8. Hetényi János 1965 V. Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 00:25,31 9. Ruszkai Gábor 1965 V. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:28,87 10. Csató Lajos 1965 V. Mezőtúri Senior 00:29,59

VI. korcsoport

1. Dr. Legeza László 1958 VI. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:18,47 2. Lisetchi Mihai 1960 VI. Clubul de inot Masters Timisoara 00:18,50 3. Sebők János 1956 VI. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:19,69 4. Molnár Ernő 1958 VI. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:20,44 5. Kaló László 1958 VI. Magic Boys Kézilabda,-Úszó és Búvárklub 00:21,35 6. Miklós Attila 1956 VI. Debreceni Szenior Úszó Klub 00:21,71

Page 13: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

13

7. Józsa László 1957 VI. Spartak Szabadka 00:22,00 VII. korcsoport

1. Tari László 1954 VII. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:18,81 2. Fodor László 1951 VII. Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 00:20,87 3. Demeter Péter 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:21,25 4. Papp Károly 1952 VII. Tatabányai Vízmű Sport Egyesület 00:22,10 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE nincs Lucz Imre 1952 VII. Szentesi Delfin ESC nincs VIII. korcsoport

1. Zenke József 1950 VIII. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:19,78 2. Faragó Attila 1946 VIII. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:26,03 3. Kovács László 1950 VIII. Szentesi Delfin ESC 00:29,34 4. Herbály Kálmán 1949 VIII. Mezőtúri Senior 00:29,35 IX. korcsoport

1. Császár István 1944 IX. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:21,50 2. Zajzon András 1942 IX. Újbuda Szenior Úszóklub 00:21,81 3. Cseuz László 1944 IX. Szentesi Delfin ESC 00:22,50 4. Kancsó János 1941 IX. Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 00:22,59 5. Somlai Gábor 1944 IX. Újbuda Szenior Úszóklub 00:23,82 6. Barna Mátyás 1942 IX. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:26,16 7. Palásti Zoltán 1943 IX. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:31,53 X. korcsoport

1. Szalai Mihály 1939 X. Sprint Fortuna 00:22,81 2. Szuhanek George 1940 X. CS Definul Timisoara 00:25,56 Szántó Endre 1936 X. Debreceni Szenior Úszó Klub nincs XI. korcsoport

1. Boros László 1934 XI. Spartak Szabadka 00:23,25 2. Aczél Ferenc 1935 XI. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:24,59 3. Deák Gyula 1934 XI. Sprint Fortuna 00:29,56 XII. korcsoport

1. Zsótér András 1930 XII. Sprint Fortuna 00:33,72 2. Dr. Bakacsi Gyula 1928 XII. Szentesi Delfin ESC 00:42,85

XIII. korcsoport 1. Dr. Bánki Horváth Béla 1920 XIII. Újbuda Szenior Úszóklub 00:38,55

Csaba Gábor 1922 XIII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület nincs

Page 14: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

14

V. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny

33 1/3 méter női gyorsúszás eredménylista hely. név született kcs. egyesület eredmény

I. korcsoport

1. Tóth Judit 1981 I. Egri Szenior Úszó Klub 00:19,13 2. Pallaginé Wéber Vanda 1981 I. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:19,97 3. Csüllög Anett 1985 I. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:21,68 4. Balogh Diana 1982 I. Mezőtúri Senior 00:23,47 5. Radulescu Adina 1984 I. Clubul de inot Masters Timisoara 00:32,68 Gherban Sinziana 1981 I. Resita 07 nincs II. korcsoport

1. Csatlós Emese 1979 II. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:24,78 2. Kornokovics Györgyi 1978 II. Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület 00:25,62 3. Hajduk Lászlóné 1978 II. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:25,84 4. Vidakovics Mirna 1976 II. Spartak Szabadka 00:26,44 5. Cosma Diana 1977 II. Clubul de inot Masters Timisoara 00:26,72 Lipták Éva 1978 II. Bácsvíz-KVSC Kecskemét nincs Codresin Ionela 1976 II. Resita 07 nincs Tóth Anita 1978 II. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub nincs III. korcsoport

1. Stertl Monica 1973 III. AQATIC TEAM Arad 00:21,22 2. Madau Cristina 1973 III. Clubul de inot Masters Timisoara 00:21,59 3. Kovácsné Mónika 1973 III. Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület 00:27,57 4. Dragodan Ana 1973 III. Clubul de inot Masters Timisoara 00:29,13 5. Karászi Mariann 1974 III. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:29,60 IV. korcsoport

1. Pászti Edit 1966 IV. Szentesi Delfin ESC 00:20,28 2. Farkasné Gácsi Ági 1970 IV. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:21,72 3. Fehér Edit 1968 IV. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:21,91 4. Benyó Istvánné 1970 IV. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:25,56 5. Gáll Jánosné 1966 IV. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:25,91 6. Vízhányó Emília 1968 IV. Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület 00:31,96 V. korcsoport

1. Bagi Csilla 1964 V. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:23,50 2. Talinga Ildiko 1963 V. Clubul de inot Masters Timisoara 00:24,53 3. Somogyi Zsuzsa 1964 V. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:25,97 4. Palásti Erika 1963 V. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:28,12 VI. korcsoport

1. Pólyáné Téli Éva 1956 VI. Szentesi Delfin ESC 00:23,69 2. Lekrinszki Éva 1956 VI. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:27,00 3. Szabó Lászlóné 1960 VI. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:27,68 4. Darnay Erika 1957 VI. Debreceni Szenior Úszó Klub 00:32,06 Virágos Éva 1957 VI. Szentesi Delfin ESC nincs VII. korcsoport

1. Horváth Józsefné 1952 VII. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:31,56 2. Gondiné Lakatos Ildikó 1955 VII. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:34,56 3. Agonásné Ádász Erika 1953 VII. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:36,90 4. Ruzsenszki Márta 1955 VII. Sprint Fortuna 00:38,82

Page 15: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

15

5. Nagy Ida 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:40,59 VIII. korcsoport

1. Csanádi Jánosné 1949 VIII. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:20,55 2. Gombkötő Sándor Lajosné 1950 VIII. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:22,43 3. Bocskay Zsófia 1947 VIII. Szentesi Delfin ESC 00:31,35 4. Miklós Éva 1946 VIII. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:33,03 5. Ludányi Mihályné 1945 VIII. Szentesi Delfin ESC 00:34,47 6. Németh Éva 1949 VIII. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:35,28 Dr. Kocsor Ferencné 1946 VIII. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület nincs IX. korcsoport

1. Hős Irén 1941 IX. Spartak Szabadka 00:28,40 2. Csepeli Pálma 1944 IX. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:37,91 3. Dr. Kassai Péterné 1941 IX. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:41,47 X. korcsoport

1. Ottlakán Péterné 1936 X. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:47,40 XI. korcsoport 1. Levák Gyuláné 1931 XI. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:32,80 2. Becsák Jánosné 1934 XI. Szentesi Delfin ESC 00:33,40 3. Kovács Lukácsné 1935 XI. Debreceni Szenior Úszó Klub 00:38,00

Page 16: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

16

V. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny

33 1/3 méter férfi hátúszás eredménylista hely. név született kcs. egyesület eredmény

I. korcsoport

1. Listeveanu Cezar 1981 I. Clubul de inot Masters Timisoara 00:21,75 2. Kocsis Szabolcs 1982 I. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:23,65 II. korcsoport

1. Latorcai Gergely 1977 II. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:23,78 III. korcsoport

1. Rasadean Marcel 1973 III. Clubul de inot Masters Timisoara 00:20,29 2. Tebenszki Iustin 1971 III. Clubul de inot Masters Timisoara 00:23,47 3. Kovács Attila 1973 III. Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület 00:26,00 Kolonics Krisztián 1975 III. Bácsvíz-KVSC Kecskemét nincs IV. korcsoport

1. Botezatu Honoriu 1967 IV. AQUATIC Team Arad 00:20,68 2. Galambosi István 1966 IV. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:24,13 3. Keller Zoltán 1966 IV. Bajai Spartacus V.S.C. 00:30,75 4. Serbanoiu Constantin 1970 IV. Clubul de inot Masters Timisoara 00:45,31 V. korcsoport

1. Juhász Mátyás 1964 V. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:24,22 2. Fehér Attila 1965 V. Első Érdi Úszóegylet 00:25,34 3. Sántha András 1961 V. Békéssámson Egyéni 00:27,28 4. Ruszkai Gábor 1965 V. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:37,82 VI. korcsoport

1. Lisetchi Mihai 1960 VI. Clubul de inot Masters Timisoara 00:23,97 2. Sebők János 1956 VI. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:26,57 3. Józsa László 1957 VI. Spartak Szabadka 00:27,04 4. Szűcs Imre 1956 VI. Mezőtúri Senior 00:29,72 VII. korcsoport

1. Tari László 1954 VII. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:24,34 2. Demeter Péter 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:25,88 3. Fodor László 1951 VII. Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 00:27,94 Lucz Imre 1952 VII. Szentesi Delfin ESC nincs VIII. korcsoport

1. Zenke József 1950 VIII. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:25,41 2. Krámli István 1947 VIII. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:27,25 3. Zabu Aureliu 1950 VIII. AQUATIC Team Arad 00:33,40 4. Longa Péter 1948 VIII. Sprint Fortuna 00:33,60 5. Kovács László 1950 VIII. Szentesi Delfin ESC 00:36,09 6. Jászó István 1948 VIII. Debreceni Szenior Úszó Klub 00:36,34 IX. korcsoport

1. Somlai Gábor 1944 IX. Újbuda Szenior Úszóklub 00:26,00 2. Sümegi László 1945 IX. Mezőhegyes Ménesbirtok SE 00:26,53 3. Zajzon András 1942 IX. Újbuda Szenior Úszóklub 00:27,32 4. Cseuz László 1944 IX. Szentesi Delfin ESC 00:29,00 5. Kancsó János 1941 IX. Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 00:29,59

Page 17: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

17

6. Dr. Molitórisz Pál 1944 IX. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:36,25 7. Palásti Zoltán 1943 IX. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:37,45 8. Barna Mátyás 1942 IX. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:40,96 9. Tóth Sándor 1941 IX. Mezőtúri Senior 00:44,37 X. korcsoport

1. Póth Imre 1937 X. Spartak Szabadka 00:33,47 2. Szuhanek George 1940 X. CS Definul Timisoara 00:35,07 3. Pirovits Enre 1940 X. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:41,56 Szántó Endre 1936 X. Debreceni Szenior Úszó Klub nincs

XI. korcsoport 1. Boros László 1934 XI. Spartak Szabadka 00:30,75 2. Deák Gyula 1934 XI. Sprint Fortuna 00:37,44 XII. korcsoport

1. Zsótér András 1930 XII. Sprint Fortuna 00:41,43 2. Dr. Bakacsi Gyula 1927 XII. Szentesi Delfin ESC 00:44,37

XIII. korcsoport 1. Dr. Bánki Horváth Béla 1920 XIII. Újbuda Szenior Úszóklub 00:33,3

Page 18: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

18

V. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny

33 1/3 méter női hátúszás eredménylista hely. név született kcs. egyesület eredmény

I. korcsoport

1. Latorcainé Póda Emese 1982 I. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:24,25 2. Pallaginé Wéber Vanda 1981 I. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:24,53 3. Csüllög Anett 1985 I. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:25,81 4. Balogh Diana 1982 I. Mezőtúri Senior 00:31,65 5. Radulescu Adina 1984 I. Clubul de inot Masters Timisoara 00:45,06 Gherban Sinziana 1981 I. Resita 07 nincs II. korcsoport

1. Hajduk Lászlóné 1978 II. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:28,78 2. Cosma Diana 1977 II. Clubul de inot Masters Timisoara 00:35,28 Codresin Ionela 1976 II. Resita 07 nincs III. korcsoport

1. Debreczeni Beáta 1973 III. Szentesi Delfin ESC 00:29,00 2. Karászi Mariann 1974 III. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:30,09 3. Lipcsei Beáta 1975 III. Triton Sport Egyesület 00:36,59 Király Judit 1975 III. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC nincs IV. korcsoport

1. Pászti Edit 1966 IV. Szentesi Delfin ESC 00:23,60 2. Farkasné Gácsi Ági 1970 IV. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,60 3. Benyó Istvánné 1970 IV. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:30,34 4. Gáll Jánosné 1966 IV. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:32,57 5. Dr. Hanyecz Katalin 1969 IV. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:34,57 V. korcsoport

1. Talinga Ildiko 1963 V. Clubul de inot Masters Timisoara 00:30,16 2. Somogyi Zsuzsa 1964 V. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:31,38 3. Vargáné Dezső Mária 1962 V. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 00:49,60 VI. korcsoport

1. Pappné dr. Marik Sarolta 1956 VI. Békéscsaba 00:32,54 2. Lekrinszki Éva 1956 VI. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 00:34,68 3. Szabó Lászlóné 1960 VI. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:36,72 Virágos Éva 1957 VI. Szentesi Delfin ESC nincs VII. korcsoport

1. Horváth Józsefné 1952 VII. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:42,53 2. Ruzsenszki Márta 1955 VII. Sprint Fortuna 00:43,88 3. Nagy Ida 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:48,75 VIII. korcsoport

1. Csanádi Jánosné 1949 VIII. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:27,44 2. Gombkötő Sándor Lajosné 1950 VIII. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 00:30,09 3. Miklós Éva 1946 VIII. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:39,63 4. Németh Éva 1949 VIII. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:46,10 5. Ludányi Mihályné 1945 VIII. Szentesi Delfin ESC 00:48,03 Dr. Kocsor Ferencné 1946 VIII. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület nincs IX. korcsoport

Page 19: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

19

1. Hős Irén 1941 IX. Spartak Szabadka 00:34,59 2. Csepeli Pálma 1944 IX. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:40,13 3. Dr. Kassai Péterné 1941 IX. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 00:47,88 4. Klenk Józsefné 1942 IX. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:52,40 5. Kőhalmi Zsuzsanna 1942 IX. Sprint Fortuna 01:02,90 6. Ferke Gáborné 1941 IX. Szentesi Delfin ESC 01:03,38 X. korcsoport

1. Jámbor Sándorné 1940 X. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:38,90 2. Ottlakán Péterné 1936 X. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 00:54,31

XI. korcsoport 1. Levák Gyuláné 1931 XI. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:41,6 2. Kovács Lukácsné 1935 XI. Debreceni Szenior Úszó Klub 00:44,5

Page 20: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

20

V. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny

133 1/3 méter férfi vegyes úszás eredménylista hely. név született kcs. egyesület eredmény

I. korcsoport

1. Kocsis Szabolcs 1982 I. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 01:58,72 III. korcsoport

1. Rasadean Marcel 1973 III. Clubul de inot Masters Timisoara 01:37,04 2. Tebenszki Iustin 1971 III. Clubul de inot Masters Timisoara 01:52,97 3. ifj. Hrivnák Béla 1973 III. Tótkomlós Egyéni 01:58,15 4. Vaipan Vasile 1972 III. CS Definul Timisoara 02:31,13 Kolonics Krisztián 1975 III. Bácsvíz-KVSC Kecskemét nincs IV. korcsoport

1. Tóth Csaba 1969 IV. Újbuda Szenior Úszóklub 01:43,91 V. korcsoport

1. Sántha András 1961 V. Békéssámson Egyéni 02:27,09 Fehér Attila 1965 V. Első Érdi Úszóegylet nincs VI. korcsoport

1. Dr. Legeza László 1958 VI. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 01:47,93 2. Lisetchi Mihai 1960 VI. Clubul de inot Masters Timisoara 01:56,22 3. Sebők János 1956 VI. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 01:58,75 4. Béládi Csaba 1960 VI. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 02:04,50 5. Miklós Attila 1956 VI. Debreceni Szenior Úszó Klub 02:11,56 Molnár Ernő 1958 VI. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC nincs VII. korcsoport

1. Dr. Gyenes András 1951 VII. Szeged Egyéni 02:04,03 VIII. korcsoport

1. Zenke József 1950 VIII. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 02:06,93 2. Longa Péter 1947 VIII. Sprint Fortuna 02:37,79 IX. korcsoport

1. Cseuz László 1944 IX. Szentesi Delfin ESC 02:18,19 2. Zajzon András 1942 IX. Újbuda Szenior Úszó Klub 02:22,03 X. korcsoport

1. Póth Imre 1937 X. Spartak Szabadka 03:02,09 Szántó Endre 1936 X. Debreceni Szenior Úszó Klub nincs

XI. korcsoport 1. Deák Gyula 1934 XI. Sprint Fortuna 02:58,1

XII. korcsoport 1. Zsótér András 1930 XII. Sprint Fortuna 03:22,5

Page 21: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

21

V. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny

133 1/3 méter női vegyes úszás eredménylista hely. név született kcs. egyesület eredmény

I. korcsoport

1. Tóth Judit 1981 I. Egri Szenior Úszó Klub 01:53,31 2. Latorcainé Póda Emese 1982 I. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 01:55,56 3. Pallaginé Wéber Vanda 1981 I. Hódmezővásárhelyi Szenior ÚVC 02:05,79 Csüllög Anett 1985 I. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület nincs II. korcsoport

1. Hajduk Lászlóné 1978 II. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 02:25,50 Lipták Éva 1978 II. Bácsvíz-KVSC Kecskemét nincs III. korcsoport

1. Debreczeni Beáta 1973 III. Szentesi Delfin ESC 02:04,41 2. Dragodan Ana 1973 III. Clubul de inot Masters Timisoara 02:36,71 IV. korcsoport

1. Pászti Edit 1966 IV. Szentesi Delfin ESC 01:57,03 2. Hambarás Edit 1968 IV. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 02:22,12 V. korcsoport

1. Talinga Ildiko 1963 V. Clubul de inot Masters Timisoara 02:17,88 2. Somogyi Zsuzsa 1964 V. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 02:33,68 VI. korcsoport

1. Pólyáné Téli Éva 1956 VI. Szentesi Delfin ESC 02:16,60 2. Pappné Dr. Marik Sarolta 1956 VI. Békéscsaba 02:32,68 3. Lekrinszki Éva 1956 VI. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 02:39,85 4. Darnay Erika 1957 VI. Debreceni Szenior Úszó Klub 02:52,69 5. Palásti Piroska 1958 VI. Csongrádi Senior Úszó és Szabadidő SE 02:58,53 Virágos Éva 1957 VI. Szentesi Delfin ESC nincs VII. korcsoport

1. Nagy Ida 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 03:51,57 VIII. korcsoport

1. Csanádi Jánosné 1949 VIII. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub 02:15,09 2. Bocskay Zsófia 1947 VIII. Szentesi Delfin ESC 02:57,06 3. Németh Éva 1949 VIII. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 03:17,69 Gombkötő Sándor Lajosné 1950 VIII. Tótkomlós Rozmár Szenior Úszó Klub nincs IX. korcsoport

1. Hős Irén 1941 IX. Spartak Szabadka 02:48,78 2. Csepeli Pálma 1944 IX. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 03:23,22 3. Práthné Liker Izabella 1942 IX. Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 03:48,81

XI. korcsoport 1. Becsák Jánosné 1934 XI. Szentesi Delfin ESC 03:28,9

Page 22: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

22

V. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny

4 x 33 1/3 méter férfi vegyes váltó eredménylista hely. név életkor kcs. tagok eredmény

II. korcsoport 1. Masters Timisoara 158 II. Serbanoiu Costec 01:41,59 Tebenszki Iustin Listeueanu Cezar Lisetchi Mihai III. korcsoport

1. Aquatic Team Arad 176 III. Botezatiu Honoriu 01:28,53 Zabu Autleliu Lahcea Cosmin Lipták Martin

2. Békéscsabai Kolbászok 173 III. Juhász Mátyás 01:29,81 Galambosi István Latorcai Gergely Béládi Csaba IV. korcsoport

1. Csongrád 213 IV. Sebők János 01:33,38 Varga József Bartók Márton Tari László

2. ROZMÁR 209 IV. Fodor László 01:46,97 Kancsó János Ágoston Márk Kancsó Károly Gyula Regele Gyulai Cickányok 217 IV. Legeza László kizárva Legeza Péter Asztalos László Barda Mátyás V. korcsoport

1. Spartak Szabadka 243 V. Józsa László 01:51,75 Póth Imre Crnogorac Nebojsa Boros László

Page 23: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

23

V. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny

4 x 33 1/3 méter női vegyes váltó eredménylista hely. név életkor kcs. tagok eredmény

II. korcsoport 1. Masters Timisoara 148 II. Madau Cristina 01:55,32 Talinga Ildikó Cosma Diana Dragodan Ana

2. Aquatic Team Arad 137 II. Szabó Raluca 02:05,28 Jurca Ioana Stertl Monica ogos Bianca III. korcsoport

1. Szentesi Delfinek 177 III. Pólyáné Téli Éva 01:39,91 Debreczeni Beáta Pászti Edit Fehér Edit

2. Női Rozmár 2 162 III. Hajduk Lászlóné 02:01,44 Szabó Lászlóné Gáll Jánosné Karászi Mariann

3. Hsuvc 177 III. Vargáné Dezső Mária 02:14,91 Pallaginé Wéber Vanda Karsziné Márti Csatlós Emese

4. Csongrádi Női Vegyes 187 III. Legrinszki Éva 02:15,56 Palásti Erika Sashegyi Judit Palásti Piroska IV. korcsoport

1. Női Rozmár 1 236 IV. Horváth Józsefné 02:08,16 Gombkötő Sándor Lajosné Agonásné Ádász Erika Csanádi Jánosné

2. Szuse Szarvas 204 IV. Farkasné G. Ágnes 02:11,66 Levák Gyuláné Dr. Hanyecz Katalin Somogyi Zsuzsa

Page 24: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

24

V. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny

4 x 33 1/3 méter férfi gyors váltó eredménylista hely. név életkor kcs. tagok eredmény

II. korcsoport 1. Masters Timisoara 153 II. Iovin Catalin 01:13,19 Lisetchi Mihai Tebenszki Iustin Listeueanu Cezar

2. Magic Boys Mezőkövesd 157 II. Bodnár Péter 01:26,81 Kaló László Mező Gábor Panyi József III. korcsoport

1. Aquatic Team Arad 162 III. Lancea Cosmin 01:12,62 Botezatin Honoriu Lipták Martin Kárpáti Béla

2. ROZMÁR 195 III. Fodor László 01:33,88 Kancsó János Ágoston Márk Spekhardt Péter Békéscsabai Kolbászok 173 III. Juhász Mátyás kizárva Galambász István Latorcai Gergely Béládi Csaba IV. korcsoport

1. Csongád 213 IV. Sebők János 01:24,34 Varga József Bartók Márton Tari László V. korcsoport

1. Spartak Szabadka 243 V. Józsa László 01:43,47 Póth Imre Cenogorac Nebojsa Boros László

Page 25: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

25

V. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny

4 x 33 1/3 méter női gyors váltó eredménylista hely. név életkor kcs. tagok eredmény

II. korcsoport 1. Masters Timisoara 148 II. Madau Cristina 01:41,78 Talinga Ildikó Cosma Diana Dragodan Ana

2. Női Rozmár 2 158 II. Hajduk Lászlóné 01:52,72 Szabó Lászlóné Benyó Istvánné Karászi Mariann III. korcsoport

1. Regele Szenior Gyula Sellők 172 III. Bagi Csilla 01:39,29 Hambarás Edit Nacsa Rita Fehér Edit IV. korcsoport

1. Női Rozmár 1 236 IV. Horváth Józsefné 01:51,25 Gombkötő Sándor Lajosné Agonásné Ádász Erika Csanádi Jánosné

2. Szuse Szarvas 231 IV. Farkasné Gácsi Ágnes 02:07,87 Levák Gyuláné Nagy Ida Somogyi Zsuzsa VI. korcsoport

1. Szentesi Delfin ESC. Liget Szépei 282 VI. Ferke Gáborné 02:48,62 Becsák Jánosné Bodnár Istvánné Bocskai Zsófi

Page 26: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

26

V. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny

4 x 33 1/3 m MIX vegyes váltó eredménylista hely. név életkor kcs. tagok eredmény

II. korcsoport

1. ROZMÁR MIX 2 142 II. Ágoston Márk 2:21,53 Spekhardt Péter Gáll Jánosné Benyó Istvánné Masters Timisoara 122 II. Cosma Diana nincs Radulescu Adina Serbanoiu Costel Cisteueanu Cezar III. korcsoport

1. Gyula Mix Vegyes 190 III. Legeza László 1:34,12 Legeza Péter Bagi Csilla Fehér Edit

2. Masters Timisoara 160 III. Madau Cristína 1:41,22 Talinga Ildikó Iovin Catalin Tebenski Iustin

3. Szuse Szarvas 198 III. Darida András 1:52,41 Demeter Péter Gácsi Ágnes Somogyi Zsuzsa

4. Mezőtúri Szenior 198 III. Balog Diána 2:16,53 Bagdán Ilona Herbály Kálmán Szűcs Imre IV. korcsoport

1. Szentesi Delfinek 226 IV. Pólyáné Téli Éva 1:49,16 Pászti Edit Cseuz László Kovács László

2. Hsuvc 206 IV. Faragó Attila 2:01,47 Vargáné Dezső Mária Krámli István Csatlós Emese

3. Masters Timisoara 202 IV. Irimie Monica 2:11,47 Dragodan Ana Novar Tibor Lisetchi Mihai

4. Csongrád Mix Vegyes 236 IV. Palásti Zoltán 2:27,84 Palásti Piroska Pirovitz Endre Palásti Erika

Page 27: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

27

V. korcsoport 1. ROZMÁR MIX 1 249 V. Gombkötő Sándor Lajosné 01:48,03 Csanádi Jánosné Fodor László Kancsó János

2. Debreceni Szenior 252 V. Kovács Lukácsné 02:07,18 Darnay Erika Jászó István Miklós Attila

3. Fortuna Sprint Budapest 270 V. Kőhalmi Zsuzsanna 2:32,71 Ruzsenszki Márta Deák Gyula Szalai Mihály

Page 28: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

28

V. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny

4 x 33 1/3 m MIX gyors váltó eredménylista hely. név életkor kcs. tagok eredmény

I. korcsoport 1. Masters Timisoara 119 I. Cosma Diana 01:38,78 Radulescu Adina Cisteueanu Cezar Idvin Catalin III. korcsoport

1. Hsuvc 186 III. Pallaginé Wéber Vanda 01:26,31 Zenke József Csatlós Emese Császár István

2. Masters Timisoara 173 III. Madak Cristina 01:28,88 Talinga Ildikó Lisetchi Mihai Tebenski Iustin

3. ROZMÁR MIX 2 163 III. Mészáros Csaba 01:36,59 Kancsó Károly Szabó Lászlóné Hajduk Lászlóné

4. Szuse Szarvas 198 III. Darida András 01:37,69 Demeter Péter Gácsi Ági Somogyi Zsuzsa IV. korcsoport

1. Szentesi Delfinek 226 IV. Pólyáné Téli Éva 1:37,28 Pászti Edit Cseuz László Kovács László

2. Spartak Szabadka 202 IV. Hős Irén 01:40,50 Vidakovic Mirna Boros László Józsa László

3. Mezőtúri Szenior 203 IV. Szilágyi Ernőné 02:07,97 Balog Diána Herbály Kálmán Szűcs Imre V. korcsoport

1. Rozmár 249 V. Gombkötő Sándor Lajosné 01:29,00 Csanádi Jánosné Fodor László Kancsó János

Page 29: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

29

V. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny

3 x 33 1/3 méter családi váltó eredménylista hely. név tagok eredmény

Három generációs korcsoport 1. Sebők Család Burai Boglárka 01:15,75 Sebők János Palásti Zoltán

2. Tótkomlósi Rozmárok Kancsó János 01:17,37 Ifj. Kancsó János Dr. Kancsó János

3. Kovács Család Kiskunfélegyháza Kovács Ferencné 01:54,88 Kovács Attila Kovács Adrienn

4. Tótkomlósi Rozmár (Hajduk Csapat) Hajduk László 02:09,88 Hajduk Lászlóné Horváth Józsefné Két generációs korcsoport (egy szülő, két gyermek)

1. Gyula Regele 2 Horváthné Hambarás Edit 01:10,4 Horváth Zsófia

Horváth Csaba 2. Kovács Család Kiskunfélegyháza Kovács Móni 01:21,53 Kovács Elizabet Kovács Adrienn

3. Gyula Regele 1 Kónyáné Bagi Csilla 01:23,0 Kónya Ádám Kónya Csilla

4. Családi Váltó Lekrinszki Éva 01:38,57 Deákné Pozsár Csilla Sashegyi Judit

5. Szekeres Család Kiskunfélegyháza Szekeresné Éva 01:52,53 Szekeres Zsófia Szekeres Orsolya

6. Vízhányó Család Kiskunfélegyháza Vízhányó Emília 02:00,25 Vízhányó Blanka Vízhányó András

7. Aquatic Team Arad 1 Zabu Emília 02:01,69 Jurca Ioana Szabó Raluca

8. Kovács csapat Kovács Nóra 02:26,5 Kovács Balázs ……. Józsefné

9. Nacsa Család Gyula Nacsa Rita 02:42,8 Nacsa Domán Horváth Sára

Page 30: V. TÓTKOMLÓSI NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY€¦ · 3. Dr. Darida András 1954 VII. Szarvasi Úszó-Vízilabda Sport Egyesület 00:27,06 Csongrádi Aladár 1955 VII. Csongrádi

30

10. Aquatic Team Arad 2 Zabu Aureliu 02:44,60

Juroa Pulia Szabó Tímea

Tótkomlós. 2010. július 17. Pappné Dr. Marik Sarolta Kancsó János

a versenybíróság elnöke a Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub elnöke