v. izuzeĆa dodatak 1 zahtjev za …narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/409160.pdf · nije...

of 25 /25
DODATAK 1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/PRODUŽENJE SVJEDODŽBE AERODROMA A) IZDAVANJE B) PRODUŽENJE VAŽNO – Prije ispunjavanja zahtjeva pažljivo pročitati sljedeći tekst U cilju otklanjanja eventualnih poteškoća u rješavanju vašeg za- htjeva, obvezno je odgovoriti na sva pitanja postavljena u dodacima ovog zahtjeva. Agencija za civilno zrakoplovstvo izdat će svjedodžbu aerodroma operatoru aerodroma samo ukoliko utvrdi da isti ispunjava sve uvjete propisane Zakonom o zračnom prometu i Pravilnikom o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdava- nje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma, te ostalim odgovara- jućim propisima donesenim na temelju tog Zakona. Obvezni dio postupka izdavanja svjedodžbe aerodroma je nadzor operatora aerodroma i procjena usklađenosti s prethodno navede- nim propisima. Uz (ispravno) popunjeni zahtjev za izdavanje svjedodžbe aerodro- ma, obvezno je priložiti sve dokumente, dodatke i potvrdu o uplati, navedene u prilogu ovog zahtjeva. Zahtjev sa svim potrebnim dokumentima i dodacima možete do- staviti osobno ili putem pošte na adresu: Agencija za civilno zra- koplovstvo, Vukovarska 284, 10 000 Zagreb. AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO ODJEL AERODROMA 1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA 1) Operator aerodroma može biti pravna ili fizička osoba. Uko- liko ima više osoba, obvezno je upisati ime(na) osobe(a) ope- ratora aerodroma koji je/su zadužen(i) za provedbu uvjeta navedenih u svjedodžbi aerodroma. 2) Kada je operator aerodroma jedna osoba, obvezno je priložiti životopis odgovorne osobe. 1.1. Ime i prezime podnositelja zahtjeva 1.2. Adresa podnositelja zahtjeva 1.3. Broj telefona 1.4. Broj faksa 1.5. Elektronička adresa (e-mail)

Author: phungcong

Post on 31-Jan-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UTORAK, 25. SVIBNJA 2010. BROJ 64 STRANICA 113 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  za izdavanje te nain izdavanja svjedodbe o sposobnosti certifi -kata aerodroma (Narodne novine, broj 16/05).

  (2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

  Klasa: 011-01/10-05/23Urbroj: 530-09-10-2Zagreb, 10. svibnja 2010.

  Ministarmora, prometa i infrastrukture

  Boidar Kalmeta, v. r.

  DODATAK 1

  ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/PRODUENJE SVJEDODBE AERODROMAA) IZDAVANJE B) PRODUENJE VANO Prije ispunjavanja zahtjeva paljivo proitati sljedei tekstU cilju otklanjanja eventualnih potekoa u rjeavanju vaeg za-htjeva, obvezno je odgovoriti na sva pitanja postavljena u dodacima ovog zahtjeva.Agencija za civilno zrakoplovstvo izdat e svjedodbu aerodroma operatoru aerodroma samo ukoliko utvrdi da isti ispunjava sve uvjete propisane Zakonom o zranom prometu i Pravilnikom o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdava-nje te nain izdavanja svjedodbe aerodroma, te ostalim odgovara-juim propisima donesenim na temelju tog Zakona.Obvezni dio postupka izdavanja svjedodbe aerodroma je nadzor operatora aerodroma i procjena usklaenosti s prethodno navede-nim propisima.Uz (ispravno) popunjeni zahtjev za izdavanje svjedodbe aerodro-ma, obvezno je priloiti sve dokumente, dodatke i potvrdu o uplati, navedene u prilogu ovog zahtjeva.Zahtjev sa svim potrebnim dokumentima i dodacima moete do-staviti osobno ili putem pote na adresu: Agencija za civilno zra-koplovstvo, Vukovarska 284, 10 000 Zagreb.

  AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVOODJEL AERODROMA

  1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA1) Operator aerodroma moe biti pravna ili fi zika osoba. Uko-

  liko ima vie osoba, obvezno je upisati ime(na) osobe(a) ope-ratora aerodroma koji je/su zaduen(i) za provedbu uvjeta navedenih u svjedodbi aerodroma.

  2) Kada je operator aerodroma jedna osoba, obvezno je priloiti ivotopis odgovorne osobe.

  1.1. Ime i prezime podnositelja zahtjeva

  1.2. Adresa podnositelja zahtjeva

  1.3. Broj telefona

  1.4. Broj faksa

  1.5. Elektronika adresa (e-mail)

  h) utvrditi provedbu vlastitih sigurnosnih pregleda i izvjei-vanja;

  i) utvrditi provedbu posebnih pregleda, kad za to postoje oprav-dani razlozi koji se odnose na sigurnost zranog prometa;

  j) otkloniti sve prepreke s povrine aerodroma koje mogu pred-stavljati opasnost za sigurnost zranog prometa;

  k) objaviti sve informacije bitne za sigurnost zranog prometa kao i upozorenja u sluaju opasnosti (promjene u AIP publikaci-jama, planirane promjene aerodromskih sredstava, opreme, nivoa usluga, mogue prepreke, opasnosti i neuobiajene uvjete na ope-rativnim povrinama).

  V. IZUZEAOdobravanje izuzea

  lanak 16.(1) Operator aerodroma moe podnijeti zahtjev za izdavanje

  svjedodbe aerodroma i u sluaju nedostataka zbog kojih ne bi bili ispunjeni pojedini uvjeti propisani Zakonom o zranom prometu i propisima donesenima na temelju tog Zakona, a koji nedostaci ne-maju utjecaj na sigurnost zranog prometa. Aeronautikom studi-jom, koja se nalazi u Dodatku 7 Pravilnika o aerodromima koja se prilae uz zahtjev, operator aerodroma mora dokazati da uvjet koji nije ispunjen ne utjee na sigurnost zranog prometa.

  (2) Nakon provedenog postupka Agencija moe, ako je to u jav-nom interesu, odobriti odgovarajua izuzea od propisanih uvjeta iz stavka 1. ovoga lanka koja ne utjeu na sigurnost zranog prometa i izdati privremenu ili trajnu svjedodbu aerodroma na poleini koje mora biti opisano odstupanje od propisanih uvjeta.

  (3) Privremenu svjedodbu aerodroma Agencija moe izdati ukoliko se u postupku utvrdi da je nedostatak otklonjiv. Privremena svjedodba izdaje se s valjanou:

  a) do 2 godine za novoizgraeni aerodrom,b) do 5 godina za aerodrom koji je bio u uporabi prije stupanja

  na snagu ovoga Pravilnika.(4) Trajnu svjedodbu aerodroma Agencija moe izdati unato

  utvrenim nedostacima radi kojih je odobreno izuzee ukoliko utvr-di da su ti nedostaci takve prirode da ih nije mogue otkloniti, a oni ne utjeu na sigurnost zranog prometa.

  VI. DODACIDodaci

  lanak 17.(1) Dodaci 1 do 4 tiskani su uz ovaj Pravilnik i ine njegov

  sastavni dio.(2) Dodatke iz stavka 1. ovog lanka ine:a) Dodatak 1: zahtjev za izdavanje/produenje svjedodbe ae-

  rodromab) Dodatak 2: svjedodba aerodromac) Dodatak 3: privremena svjedodba aerodromad) Dodatak 4: Aerodromski prirunik

  VII. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBEStupanje na snagu

  lanak 18.(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vaiti

  Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma

 • STRANICA 114 BROJ 64 UTORAK, 25. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  4.4. Da li se trai svjedodba aerodroma za aero-drom namijenjen za operacije nou

  DA NE

  4.5. Ako je odgovor na prethodno pitanje (4.4) potvrdan, obvezatno upisati tehnike po-datke o svjetlosnoj signalizaciji operativne povrine i rasvjeti stajanke

  4.6. Kritini tip zrakoplova za koji je aerodrom namijenjen

  4.7. Osnovni tehniki podaci o najveem zrako-plovu za koji je aerodrom izgraen i opre-mljen

  KOMERCIJALNI PROMET

  KOLOVANJE LETAKOG OSOBLJA

  TIPTEINADUINAIRINA

  4.8. Oekivani prosjeni broj operacija kritinog tipa zrakoplo-va (navedenog u 4.6) tijekom tri najoptereenija mjeseca u godini/jedna operacija podrazumijeva (jedno) polijetanje ili (jedno) slijetanje.

  KOMERCIJALNI PROMET

  KOLOVANJE LETAKOG OSOBLJA

  TIPOPERACIJE

  5. AERODROMSKE USLUGEOd dolje navedenog, koje su usluge organizi-rane na aerodromu?a) Sluba kontrole letenja DA NE b) Sluba informacija o letovima na aero-

  dromu DA NE c) Sluba prihvata i otpreme zrakoplova,

  putnika i prtljage DA NE d) Sluba za prihvat i otpremu robe i pote DA NE

  6. UPRAVLJANJE AERODROMOMa) Da li je podnositelj zahtjeva vlasnik aero-

  droma? DA NE b) Da li je podnositelj zahtjeva operator aero-

  droma? DA NE 6.1. Detalji o pravima na raspolaganje aero-

  dromskom lokacijom (osobito pravni status i imovinsko pravni odnosi)

  6.2. Ugovoreni period raspolaganja aerodrom-skom lokacijom

  OD DO VRIJEME TRAJANJA

  2.1. Naziv aerodroma

  2.2. Adresa aerodroma

  2.3. Broj telefona

  2.4. Broj faksa

  2.5. Lokacija aerodroma u odnosu na najblii grad

  2.6. Geografske koordinate referentne toke (ARP)

  3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA AERODROMA3.1. Predsjednik Nadzornog odbora3.1.1. Ime i prezime

  3.1.2. Broj telefona3.2. Direktor

  3.2.1. Ime i prezime

  3.2.2. Broj telefona

  3.3. Zamjenik direktora3.3.1. Ime i prezime

  3.3.2. Broj telefona

  3.4. Osoba odgovorna za ogranizaciju prometa na aero-dromu

  3.4.1. Ime i prezime

  3.4.2. Status

  3.4.3. Broj telefona3.5. Osoba odgovorna za sigurnost na aerodro-

  mu (SMS)

  3.5.1. Ime i prezime

  3.5.2. Status

  3.5.3. Broj telefona

  3.6. Osoba zaduena za organizaciju i koordinaciju spasi-lako-vatrogasne slube na aerodromu

  3.4.1. Ime i prezime

  3.4.2. Status

  3.4.3. Broj telefona

  4. AKTIVNOSTI NA AERODROMU4.1. Vrijeme za koje se trai svjedodba aero-

  droma4.2. Da li se trai svjedodba aerodroma za pri-

  hvat i otpremu zrakoplova najvee dopute-ne uzletne mase vee od 2 730 kg

  DA NE

  4.3. Da li se trai svjedodba aerodroma za pri-hvat i otpremu zrakoplova najvee dopute-ne uzletne mase manje od 2 730 kg kojima se obavljaju usluge zranog prijevoza ili se koriste za kolovanje letakog osoblja

  DA NE

 • UTORAK, 25. SVIBNJA 2010. BROJ 64 STRANICA 115 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  11. IZJAVAIzjavljujem da su sve navedene informacije tone i da niti jed-na bitna informacija nije uskraena.Plaanje svih trokova u svezi sa procesom izdavanja svje-dodbe aerodroma biti e uplaeno po dostavljenoj fakturi na raun Agencije za civilno zrakoplovstvo.

  Potpis podnositelja zahtjeva _________; Datum _____________Ime i prezime:(velikim tiskanim slovima)Radno mjesto:

  DODATAK 2.

  REPUBLIKA HRVATSKAREPUBLIC OF CROATIA

  Na temelju Zakona o zranom prometu i lanka 4. Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdava-nje te nain izdavanja svjedodbe aerodroma, nakon to je utvreno da su ispunjeni propisani uvjeti, Agencija za civilno zrakoplovstvo izdaje

  In accordance with requirements set out in Air Traffi c Act and paragraph 4 of Ordinance on the requirements to be met by the ae-rodrome operator for issuing and the manner of issuing aerodrome certifi cate, and aft er it has been determined that it meets prescribed requirements the Croatian Civil Aviation Agency issue

  SVJEDODBU AERODROMAAERODROME CERTIFICATE

  Broj/No: ____________________________________________________________

  operator aerodroma/aerodrome operatorARP koordinate/ARP coordinates: _________________________Namjena aerodroma/aerodrome purpose: ________________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________Datum izdavanja/Date of issue

  _________________________ef odjela aerodroma

  Aerodromes Department Manager

  DODATAK 3.

  REPUBLIKA HRVATSKAREPUBLIC OF CROATIA

  Na temelju Zakona o zranom prometu i lanka 4. Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdava-nje te nain izdavanja svjedodbe aerodroma, nakon to je utvreno

  6.3. Ime i prezime, te adresa vlasnika ili ime i prezime, te adresa osobe koja je iznajmila zemljite, a uz doputenje koje se isto koristi kao aerodrom

  6.4. Da li postoje javna ili privatna prava na ili u okolici lokacije za aerodrom? DA NE

  6.5. Ukoliko postoje, da li je koritenje lokacije za aerodrom u koliziji sa takvim pravima? DA NE

  6.6. Ukoliko je koritenje aerodroma u koliziji sa tim pravima, da li je realiziran ugovor o ko-ritenju lokacije za aerodrom sa vlasnikom tih prava? DA NE

  6.7. Ukoliko je ugovor potpisan, molimo navedi-te detalje o istom:

  6.8. Da li operator aerodroma ima kontrolu nad svim zrakoplovnim operacijama na aerodro-mu? DA NE Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje(6.8) NE, molimo na-vedite detalje o prirodi zrakoplovnih operacija izvan kontrole operatora aerodroma i ime osobe odgovorne za te operacije

  6.9. Da li je lokalnim vlastima (gradu/upaniji) dostavljena karta ili naputak koji ukazuje na ogranienje visine nepokretnih objekata u podruju aerodroma? DA NE

  7. PROMETNO OPTEREENJEUkupan broj operacija zrakoplova u toj kategoriji tijekom 3. najprometnija mjeseca u godini. Jedna operacija podrazumi-jeva (jedno) polijetanje ili (jedno) slijetanje.

  7.1. Kategorija (u odnosu na teinu zrako-plova)

  Broj operacija

  a) MTOW < 2 730 kg

  b) MTOW > 2 730 kg

  8. DODACIa) Aerodromski prirunik (u dva primjeraka te jedan pri-

  mjerak na CD-u)b) Preslika uplatnice o uplaenoj propisanoj naknadi za iz-

  davanje svjedodbe aerodromac) Dokaz da uprava aerodroma posjeduje petogodinje isku-

  stvo u zrakoplovnoj djelatnosti 9. OSTALI KOMENTARI10. NAPOMENA

  Zahtjev za prvo izdavanje Svjedodbe aerodroma obve-zatno je dostaviti 90 (devedeset) dana prije poetka pla-niranih operacija.

  Zahtjev za produenje ili prijenos Svjedodbe aerodro-ma obvezatno je dostaviti 60 (ezdeset) dana prije isteka valjanosti.

  Zahtjev za izmjenu svjedodbe aerodroma obvezatno je dostaviti 30 (trideset) dana prije izmjene.

 • STRANICA 116 BROJ 64 UTORAK, 25. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  PRIVREMENE REVIZIJE DOKUMENTA

  Red.br. Datum

  Ovlatena osoba koja je

  izradila reviziju

  Ovlatena osoba koja je odobrila

  reviziju

  Naziv i broj poglavlja koje

  se mijenja/opis revizije

  01. 20. 4. 2010.

  PREDGOVOROvaj predloak aerodromskog prirunika je vlasnitvo:Agencije za civilno zrakoplovstvoVukovarska 284, 10 000 Zagreb, HrvatskaTelefon: (+385 1) 2369 306, Faks (+385 1) 2369 303SITA ZAGxxxxSvako kopiranje ili reprodukcija ovog dokumenta je zabranjena bez prethodnog pisanog odobrenja Agencije za civilno zrakoplovstvo.Svaka neautorizirana distribucija cijelog ili dijela ovog dokumenta, izvan prostora Agencije za civilno zrakoplovstvo, predstavlja teu povredu radne obveze. U skladu sa tim, svaki zaposlenik za kojeg se utvrdi da nije potivao ova ogranienja, bit e pozvan na odgo-vornost.

  Za izdavaa:

  VAEE STRANICE DOKUMENTAPoglavlje Strana Datum

  da su ispunjeni propisani uvjeti, Agencija za civilno zrakoplovstvo izdaje

  In accordance with requirements set out in Air Traffi c Act and paragraph 4 of Ordinance on the requirements to be met by the ae-rodrome operator for issuing and the manner of issuing aerodrome certifi cate, and aft er it has been determined that it meets prescribed requirements the Croatian Civil Aviation Agency issue

  PRIVREMENU SVJEDODBU AERODROMATEMPORARY AERODROME CERTIFICATE

  Broj/No: __________

  __________________________________________________operator aerodroma/aerodrome operator

  ARP koordinate/ARP coordinates: _________________________Namjena aerodroma/aerodrome purpose: ________________________________________________________________________________________________________________________Valjanost do/valid to: __________________________________

  _______________________Datum izdavanja/Date of issue

  _________________________ef odjela aerodroma

  Aerodromes Department Manager

  DODATAK 4

  AERODROMSKI PRIRUNIKOvaj predloak aerodromskog prirunika je namijenjen

  operatorima aerodromaNjegovi sadraj i forma su obvezni pri izradi

  aerodromskog prirunika

  Agencija za civilno zrakoplovstvoSektor aerodroma i zatite zranog prometa

  Odjel aerodromaKNJIGA 1

  DISTRIBUCIJA KOPIJA DOKUMENTABroj

  kopijeMjesto/lokacija/rad-

  no mjesto Format Koliina Datum Potpis

  1. Knjinica Original hard copy 1

  2. CCAA Server Digital 1

  REVIZIJA DOKUMENTA

  Red.br. Datum

  Ovlatena osoba koja je izradila

  reviziju

  Ovlatena osoba koja je odobrila

  reviziju

  Naziv i broj poglavlja koje

  se mijenja/opis revizije

  01. 20. 4. 2010.

 • UTORAK, 25. SVIBNJA 2010. BROJ 64 STRANICA 117 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  1.3. Uvjeti za koritenje aerodroma1.4. Izjava kojom se operator oituje da e aerodrom u svako vri-

  jeme kada je otvoren za uzlijetanje i slijetanje zrakoplova biti dostupan svim osobama pod jednakim uvjetima i pravima

  1.5. Sustav pruanja aerodromskih informacija i postupak njiho-vog objavljivanja

  1.6. Sustav praenja prometa zrakoplova, putnika i robe1.7. Obveze operatora aerodroma

  1.7.1. Postupak provjere tonosti sadraja Aerodromskog pri-runika

  1.7.2. Vremenski intervali provjere sadraja1.7.3. Postupak izvjeivanja Agencije o svim izmjenama i

  dopunama Aerodromskog prirunika1.7.4. Nominirani odgovorni zaposlenici i njihova dostupnost

  (broj telefona itd.)1.7.5. Naziv odjela Agencije za civilno zrakoplovstvo, adresa,

  broj telefona i faks-a, te e-mail adresa, na koje se do-stavljaju zahtjevi za odobrenjem izmjena.

  2. Poloaj aerodroma2.1. Nacrt aerodromaNa kojem su prikazani glavni objekti aerodroma (USSa, staze za vo-nju, prometnice, stajanka, putniki i robni terminal, kontrolni toranj i drugi itd.) ukljuujui poziciju posebno svakog pokazivaa pravca vjetra.2.2. Kartografski prikaz podruja aerodromaNa kojem su prikazane granine crte aerodroma (ograda oko aero-droma)2.3. Karta okolnog podruja aerodromaNa kojoj je prikazana udaljenost do najblieg mjesta, grada ili nekog drugog naseljenog podruja, te lokacija svih objekata aerodroma i opreme koji se nalaze izvan granica (ograde) aerodroma2.4. Pojedinosti o pravu na lokaciju aerodromaAko granine crte aerodroma nisu odreene u pojedinostima prav-ne dokumentacije o pravu ili interesu na posjed na kojem se nalazi aerodrom i nacrt na kojem su prikazane granine crte i lokacija ae-rodroma3. Podaci o aerodromu koji se objavljuju u Zborniku zrakoplov-nih informacija AIP3.1. Postupak usklaivanja podatakaSadranih u ovom 3. poglavlju Aerodromskog prirunika sa isto-vjetnim podacima objavljenim u Zborniku zrakoplovnih informacija AIPu.3.2. Podaci o aerodromu koji se objavljuju (U skladu s nie nave-denim tablicama)LD-- AD 2.1 NAZIV I OZNAKA MJESTA AERODROMALD-- AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAMELD-- AERODROM -----/Naziv mjestaLD-- - Airport ------/Naziv mjestaLD-- AD 2.2 ZEMLJOPISNI I ADMINISTRATIVNI PODACI O AERODROMULD-- AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINI-STRATIVE DATA

  1 ARP koordinate i poloaj na ADARP coordinates and site at AD

  2 Smjer i udaljenost od (grada)Direction and distance from (city)

  VAEE STRANICE PRIVREMENIH REVIZIJAPoglavlje Str. Datum

  xxxxx 1 23. 4. 2010.xxxxxxx 1-25 23. 4. 2010.

  SADRAJ1. Ope odredbe2. Podaci o poloaju aerodroma

  3. Podaci o aerodromu koji se objavljuju u Zborniku zrakoplovnih informacija AIP4. Operativne procedure na aerodromu i sigurnosne mjere

  4.1. Postupak objavljivanja promjena (NOTAM) svih pokaza-telja bitnih po sigurnost zranog prometa na aerodromu

  4.2. Propisani postupci za pristup operativnoj povrini (Mo-vement Area)

  4.3. Propisani postupci za sluaj izvanrednog dogaaja na ae-rodromu (Emergency plan)

  4.4. Propisani postupci o radu spasilako-vatrogasne slube na aerodromu

  4.5. Propisani postupci kontrole operativne povrine i povri-na bez prepreka od strane operatora aerodroma

  4.6. Propisani postupci za kontrolu horizontalnih oznaka i vertikalnih znakova, te sustava rasvjete na aerodromu

  4.7. Propisani postupci za odravanje objekata, opreme i in-stalacija na aerodromu

  4.8. Propisani sigurnosni postupci tijekom izvoenja radova na i oko operativne povrine

  4.9. Upravljanje postupcima na stajanci (Apron Management)4.10. Upravljanje sigurnou na stajanci (Apron Safety Mana-

  gement)4.11. Propisani postupci za kretanje vozila na i oko operativne

  povrine4.12. Propisani postupci zatite zrakoplova od ptica i drugih

  ivotinja na podruju aerodroma, te popis odgovarajue opreme

  4.13. Karta prepreka u prostoru s obzirom na kategoriju prila-za zrakoplova aerodromu, te praenje i evidentiranje svih promjena

  4.14. Propisani nain uklanjanja onesposobljenog zrakoplova s operativne povrine te popis odgovarajue opreme

  4.15. Propisani nain za sigurno rukovanje, skladitenje i pri-jevoz opasnih tvari

  4.16. Propisani postupci u sluaju smanjene vidljivosti4.17. Propisani postupci za zatitu radara i drugih navigacij-

  skih ureaja na aerodromu5. Podaci o upravi aerodroma i sustavu upravljanja sigurnou

  5.1. Uprava aerodroma (shema organizacijske strukture, po-pis rukovodeeg osoblja)

  5.2. Sustav upravljanja sigurnou (Safety Management Sy-stem)

  1. Ope odredbe1.1. Svrha i podruje primjene Aerodromskog prirunika1.2. Pravni zahtjev za svjedodbom aerodroma i Aerodromskim

  prirunikom

 • STRANICA 118 BROJ 64 UTORAK, 25. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  5 Hangarski prostor za zrakoplove u posjetiHangar space for visiting aircraft

  6 Oprema za popravak zrakoplova u posjeti Repair facilities for visiting aircraft

  LD-- AD 2.5 USLUGE NA RASPOLAGANJU PUTNICIMALD-- AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

  1HotelHotel

  2RestoranRestaurant

  3PrijevozTransportation

  4Lijenike uslugeMedical facilities

  5Banka i potaBank and Post Offi ce

  6Turistike informacijeTourist Offi ce

  7PrimjedbeRemarks

  LD-- AD 2.6 SLUBE SPAAVANJA I VATROGASNE SLUBELD-- AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

  1 AD vatrogasna kategorija AD category for fi re fi ghting

  2 Oprema za spaavanje Rescue equipment

  3 Mogunost uklanjanja onesposobljenog zrakoplova Capability for removal of disabled aircraft

  4 PrimjedbeRemarks

  LD__ AD 2.7 MOGUNOST SEZONSKOG IENJALD__ AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY CLEARING

  1Vrste opreme za ienjeTypes of clearing equipment

  Nil

  2Prioriteti kod ienjaClearance priorities

  Nil

  3 PrimjedbeRemarks

  Nil

  LD-- AD 2.8 PODACI O STAJANKAMA, STAZAMA ZA VOENJE I MJESTIMA PROVJERELD-- AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

  1Povrina stajanke i nosivost Apron surface and strength

  2irina, vrsta povrine i nosivost staze za vonju Taxiway width, surface and strengt

  3 Nadmorska visina/Odnosna temperaturaElevation/Reference temperature

  4 MAG VAR/Godinja promjenaMAG VAR/Annual change

  5

  Uprava AD, adresa, telefon, telefax, telex, AFS, E-mail, Web siteAD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS, E-mail, Web site

  6 Dozvoljene vrste prometa (IFR/VFR)Types of traffi c permitted (IFR/VFR)

  7 Primjedbe7 Remarks

  LD-- AD 2.3 RADNA VREMENALD-- AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

  1 Uprava ADAD Administration

  2 Carinska kontrola i kontrola putovnicaCustoms and immigration

  3 Zdravstvo i sanitetske mjereHealth and sanitation

  4 AIS ured za informiranjeAIS Briefi ng offi ce

  5ATS prijavni ured (ARO)ATS Reporting Offi ce (ARO)

  6 MET ured za informiranjeMET Briefi ng Offi ce

  7 ATS

  8 Opskrba gorivomFuelling

  9 Prihvat i otpremaHandling

  10 OsiguranjeSecurity

  11 OdleivanjeDe-icing

  12 PrimjedbeRemarks

  LD-- AD 2.4 SLUBE I OPREMA ZA PRIHVAT I OTPREMULD-- AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

  1 Oprema za prihvat i otpremu teretaCargo-handling facilities

  2 Vrste goriva/uljaFuel/oil types

  3 Opskrba gorivom/kapacitetFuelling facilities/capacity

  4 Oprema za odleivanjeDe-icing facilities

 • UTORAK, 25. SVIBNJA 2010. BROJ 64 STRANICA 119 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  LD-- AD 2.12 FIZIKE KARAKTERISTIKE UZLETNO-SLETNE STAZE

  LD-- AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

  OznakeRWY NR

  TRUE BRG DimenzijeRWY-a (M)

  Nosivost (PCN)I povrinaRWY-a

  Koordinate THR-a Nadmorska visina THR-a,Najvia nadmorska visinaTDZ-a kod RWY-a za precizan prilaz

  DesignationsRWY NR

  TRUE BRG Dimensions of RWY (M) Strength (PCN)And surface ofRWY

  THR coordinates THR eleveation andHighest elevation of TDZof precision APP RWY

  1 2 3 4 5 6NagibRWY-SWYa

  Dimenzije SWY-a (M) Dimenzije CWY-a (M) Dimenzije strip-a (M) OFZ Primjedbe

  LD-- AD 2.11 RASPOLOIVE METEOROLOKE INFORMACIJELD-- AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

  1 Pridruen MET ured Associated MET Offi ce

  2 Radno vrijemeMET ured izvan radnog vremenaHours of serviceMET Offi ce outside hours Ured nadlean za pripremu TAF-a

  3 Razdoblja valjanostiOffi ce responsible for TAF preparation Periods of va-lidity

  4 Vrsta prognoze za slijetanjeInterval izdavanjaType of landing forecastInterval of issuance

  5 Mogunosti informiranja/konzultacijaBriefi ng/consultation provided

  6 Dokumentacija u svezi letaKoriteni jezik(ci)Flight documentationLanguage(s) used

  7 Karte i ostali podaci raspoloivi za informiranje ili konzultacijeCharts and other information available for briefi ng or consultation

  8 Dodatni raspoloivi ureaji za pruanje informacija Supplementary equipment available for providing in-formation

  9 ATS jedinice opskrbljene informacijama ATS units provided with information

  LD-- AD 2.11 RASPOLOIVE METEOROLOKE INFORMACIJELD-- AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

  10 Dodatne informacije (ogranienja u pruanju usluge, itd.) Additional information (limitation of service, etc.)

  3 Poloaj ACL-a i nadmorska visina ACL location and elevation

  4 VOR/INS kontrolne toke VOR/INS checkpoints

  5 PrimjedbeRemarks

  LD-- AD 2.9 SUSTAV VOENJA I KONTROLE KRETANJA, OZNAKELD-- AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

  1Uporaba ID znakova na mjestima za parkiranje zra-koplova, linije za voenje na TWY-u i vizualni sustav za voenje kod pristajanja/parkiranja na mjestima za parkiranje zrakoplova Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands Oznake RWY-a, TWY-a i LGT

  2 RWY and TWY markings and LGT

  3 Zaustavne oznakeStop bars

  4 PrimjedbeRemarks

  LD-- AD 2.10 AERODROMSKE PREPREKELD-- AD 2.10 AERODROME OBSTACLESNa podrujima prilaza/TKOF-a U podruju kruenja i

  na AD-u Primjedbe

  In approach/TKOF areas In circling area and at AD

  Remarks

  1 2 3 RWY/Podruje djelovanja

  Vrsta prepre-ka nadmor-ska visina oznake/LGT

  Koordinate Vrsta prepreka nadmor-ska visina oznake/LGT

  Koordinate

  RWY/Area aff ected

  Obstacle type Elevation Markings/LGT

  Coordi-nates

  Obstacle type Elevation Markings/LGT

  Coordinates

  a b c a b

 • STRANICA 120 BROJ 64 UTORAK, 25. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Slope of RWY-SWY SWY dimensions (M) CWY dimensions (M) Strip dimensions(M)

  OFZ Remarks

  7 8 9 10 11 12

  LD-- AD 2.13 OBJAVLJENE UDALJENOSTILD-- AD 2.13 DECLARED DISTANCESOznakaRWY-aRWYDesignator

  TORA(M)TORA(M)

  TODA(M)TODA(M)

  ASDA(M)ASDA(M)

  LDA(M)LDA(M)

  PrimjedbeRemarks

  1 2 3 4 5 6

  LD-- AD 2.14 PRILAZNA SVJETLA I OSVJETLJENJE UZLETNO-SLETNE STAZELD-- AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTINGOznaka RWY-a

  Tip APCH LGT-a, LEN, INTST

  BojaTHR LGT-aWBAR

  VASIS(MEHT)PAPI

  TDZ,LGTLEN(m)

  DuinaLGT sredinjeLinije RWY-a, razmak, bojaINTST

  LEN LGTRuba RWY-a,Razmak, boja,INTST

  Boja LGT kraja RWY-a,WBAR

  SWYLGTLEN(M),boja

  Primjedbe

  RWYDesignator

  APCHLGTType,LENINTST

  THR LGTColour,WBAR

  VASIS(MEHT)PAPI

  TDZLGTLEN(m)

  RWY,Centre LineLGT Length, spacing, colour, INTST

  RWY edge LGTLEN, spacing,Colour, INTST

  RWY End LGT colour, WBAR

  SWY LGT LEN (M), colur

  Remarks

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  TLOF and/or FATO elevation M/FT

  3 Dimenzije podruja TLOF i FATO povrina, nosivost, oznakaTLOF and FATO area dimensions surface, strength, mar-king

  4 Stvarni i MAG BRG za FATOTrue and MAG BRG of FATO

  5 Raspoloive objavljene udaljenostiDeclared distance available

  6 APP i FATO osvjetljenjeAPP and FATO lighting

  7 PrimjedbeRemarks

  LD-- AD 2.17 ZRANI PROSTOR U NADLENOSTI ATS-A

  LD-- AD 2.17 ATS AIRSPACE

  1 Oznaka i bone granice Designation and lateral limits

  2 Vertikalne graniceVertical limits

  3 Klasifi kacija zranog prostoraAirspace classifi cation

  LD-- AD 2.15 OSTALA OSVJETLJENJA, SEKUNDARNI IZVOR ELEKTRINE ENERGIJELD-- AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SU-PPLY

  1 Poloaj ABN/IBN, karakteristike Sati radaABN/IBN location, characteristics and Hours of operation

  2 Poloaj LDI-a i LGTPoloaj anemometra i LGTLDI location and LGT Anemometer location and LGT

  3 Osvjetljenje ruba i sredinje linije TWY-aTWY edge and centre line lighting

  4 Sekundarni izvor elektrine energije/vrijeme ukljuivanjaSecondary power supply/switch-over time

  5 PrimjedbeRemarks

  LD-- AD 2.16 PROSTOR ZA SLIJETANJE HELIKOPTERALD-- AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

  1 Koordinate TLOF ili THR od FATOCoordinates TLOF or THR of FATO

  2 TLOF i/ili FATO nadmorska visina M/FT

 • UTORAK, 25. SVIBNJA 2010. BROJ 64 STRANICA 121 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Aerodrome Ground Movement Chart ICAO

  Ispunjava operator aero-droma

  Aerodrome Obstacle Chart ICAO Type A Ispunjava operator aero-droma

  Precision Approach Terrain Chart ICAO Area Chart ICAO (departure and transit routes) Standard Departure Chart Instrument ICAO RWY 05 Standard Departure Chart Instrument ICAO RWY 23 Area Chart ICAO (arrival and transit routes) Standard Arrival Chart Instrument ICAO RWY 05/23 Instrument Approach Chart ICAO NDB/NDB RWY 05 Instrument Approach Chart ICAO ILS RWY 05 Visual Approach Chart ICAO CIRCLING RWY 23

  4. Operativne procedure na aerodromu i sigurnosne mjereSadraj:4.1. Postupak objavljivanja promjena (NOTAM) svih pokazatelja

  bitnih po sigurnost zranog prometa na aerodromu4.2. Propisani postupci za pristup operativnoj povrini (Movement

  Area)4.3. Propisani postupci za sluaj izvanrednog dogaaja na aero-

  dromu (Emergency plan)4.4. Propisani postupci o radu spasilako-vatrogasne slube na

  aerodromu4.5. Propisani postupci kontrole operativne povrine i povrina

  bez prepreka od strane operatora aerodroma4.6. Propisani postupci za kontrolu horizontalnih oznaka i verti-

  kalnih znakova, te sustava rasvjete na aerodromu4.7. Propisani postupci za odravanje objekata, opreme i instala-

  cija na aerodromu4.8. Propisani sigurnosni postupci tijekom izvoenja radova na i

  oko operativne povrine4.9. Upravljanje postupcima na stajanci (Apron Management)4.10. Upravljanje sigurnou na stajanci (Apron Safety Manage-

  ment)4.11. Propisani postupci za kretanje vozila na i oko operativne po-

  vrine4.12. Propisani postupci zatite zrakoplova od ptica i drugih ivo-

  tinja na podruju aerodroma, te popis odgovarajue opreme4.13. Karta prepreka u prostoru s obzirom na kategoriju prilaza

  zrakoplova aerodromu, te praenje i evidentiranje svih pro-mjena

  4.14. Propisani nain uklanjanja onesposobljenog zrakoplova s ope-rativne povrine te popis odgovarajue opreme

  4.15. Propisani nain za sigurno rukovanje, skladitenje i prijevoz opasnih tvari

  4.16. Propisani postupci u sluaju smanjene vidljivosti

  4 Pozivni znak ATS jedinice Jezik(ci)ATS unit call signLanguage(s)

  5 Prijelazna apsolutna visinaTransition altitude

  6 PrimjedbeRemarks

  LD-- AD 2.18 KOMUNIKACIJSKE SLUBE ATS-ALD-- AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

  Oznaka slube Pozivni znak Frekven-cija

  Sati rada Primjedbe

  Service designation Call sign Frequency Hours of operation

  Remarks

  1 2 3 4 5

  LD-- AD 2.19 RADIONAVIGACIJSKI UREAJI I UREAJI ZA SLIJETANJELD-- AD 2.19 RADIONAVIGATION AND LANDING AIDSVrsta ureaja CAT ILS/MLS (Za VOR/ILS/ MLS, dati VAR)

  ID Fre-kvencija

  Sati rada Koordinatepredajneantene

  Nadmorska visina DME predajne antene

  Primjedbe

  Type of aid CAT of ILS/MLS(For VOR/ILS/ MLS, give VAR)

  ID Frequ-ency

  Hours of opera-tion

  Site of tran-smittingAntennacoordinates

  Elevation of DME transmitting antenna

  Remarks

  1 2 3 4 5 6 7

  LD-- AD 2.20 PROPISI ZA LOKALNI PROMETLD-- AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONSWARNING:LD-- 2.21 POSTUPCI ZA SMANJENJE BUKELD-- 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURESLD-- 2.22 POSTUPCI TIJEKOM LETALD-- 2.22 FLIGHT PROCEDURESLD-- AD 2.23 DODATNE INFORMACIJELD-- AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATIONLD-- AD 2.24 POPRATNE KARTE AERODROMALD-- AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME

  Name Page REMARKAerodrome Chart ICAO Ispunjava

  operator aero-droma

  Aircraft Parking/Docking Chart ICAO Ispunjava operator aero-droma

 • STRANICA 122 BROJ 64 UTORAK, 25. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  f) operativnih postupaka vezanih uz zrakoplovnu navigaciju;g) pojava ili otklanjanja veih neispravnosti ili zapreka na manevar-skoj povrini i stajanci za zrakoplove);h) opskrbe zrakoplova gorivom, mazivima i/ili kisikom;i) funkcionalnosti i opremljenosti spasilako-vatrogasne slube, te o promjeni vatrogasne kategorije;j) funkcionalnosti sustava svjetlosnog oznaavanja preprekaza zra-koplovnu navigaciju,k) odreenih aktivnosti u prostoru koje predstavljaju opasnost, npr: prepreke, vojne vjebe, razliita takmienja, padobranstvo izvan javno obznanjenih podrujal) prepreka za zrakoplovnu navigaciju koje imaju utjecaja na zrako-plov u prilazu i/ili polijetanju;m) opasnih zabranjenih zona i uvjetno zabranjenih zona;n) podruja moguih presretanja gdje je nuna upotreba posebne VHF frekvencije od 121,5 MHz;o) lokacijske oznake;p) otputanja u atmosferu radioaktivnog zraenja i/ili otrovnih ke-mikalija uzrokovano nuklearnom i/ili kemijskom nezgodom, mjesto, dan, vrijeme nezgode, razina rute ili dijelovi iste na koju bi moglo imati utjecaja, te smjer kretanja, teq) uspostave i/ili prekida humanitarne pomoi koja ima utjecaja na redovnost i sigurnost zranog prometa.

  NAPOMENA:Informacija o pojavi i/ili uklanjanju snijega, leda i/ili vode na/sa ope-rativne povrine, objavljuje se putem SNOWTAM-a, a informacija o poetku i/ili prestanku vulkanskih aktivnosti, putem ASHTAM-a. Infor-macija o neispravnosti sustava navigacije obvezatno mora sadravati i priblinu duinu vremena potrebnog za popravak i/ili zamjenu istog.

  4.1.3.2. Informacije o promjenama koje se ne objavljuju NOTAM-omPutem NOTAM-a se ne objavljuju informacije koje se odnose na: redovne radove na odravanju stajanke i rulnih staza, koji ne utje-u na sigurnost kretanja zrakoplova; radove na obnavljanju horizontalne signalizacije na USS-i, kada je u upotrebi druga USS-a, ili kada se koritena oprema moe veoma lako i brzo ukloniti sa USS-e (u sluaju potrebe); privremene prepreke u prostoru, u podruju aerodroma i/ili heli-porta, koje ne utjeu na sigurnost zranog prometa; djelominu neispravnost sustava osvjetljenjana aerodromu i/ili he-liportu, koja direktno ne utjee na operacije zrakoplova; djelominu nispravnost sustava za komunikaciju zemlja-zrak u sluajevima kada je ta komunikacija mogua na drugim alternativ-nim frekvencijama koje su objavljene i ispravne; nemogunost navoenja zrakoplova na poziciju za parkiranje i koordinaciju prometom na servisnoj prometnici; te sve ostale informacije slinog i privremenog karaktera.

  4.1.3.3. Vrijeme objavljivanja NOTAM-aU skladu s lankom 5.1.1.4. Annex-a 15 ICAO-a, vremenski rok objave NOTAM-a podrazumijeva sljedee: NOTAM koji sadri in-formaciju o aktivnosti uspostavljenih opasnih, zabranjenih i uvjet-no zabranjenih zona, te o aktivnostima koje zahtijevaju privremena

  4.17. Propisani postupci za zatitu radara i drugih navigacijskih ureaja na aerodromu

  4.1. Postupak objavljivanja promjena (NOTAM) svih pokazatelja bitnih po sigurnost zranog prometa na aerodromu4.1.1. Defi nicija NOTAM-aNOTAM je defi niran u poglavlju 5. ICAO Dokumenta Annex 15 or-ganizacije za civilno zrakoplovstvo ICAO (u daljnjem tekstu ICAO), i podrazumijeva informaciju koja se razmjenjuje putem odgovara-juih telekomunikacijskih sustava, a odnosi se na promjene bitne po sigurnost zranog prometa, o kojima mora biti odmah obavijeteno cjelokupno operativno osoblje odgovorno za organizaciju, provedbu i sigurnost (safety) zranog prometa.

  4.1.2. Format NOTAM-aObvezatni format NOTAM-a je defi niran u dodatku A poglavlja 6. (6.4.) ICAO Dokumenta 8126 Aeronautical Information Services Manual, a openito podrazumijeva obvezu da: poiljatelj NOTAM-a istom dodijeli odgovarajui broj u kojem je obvezatno sadrana godina objavljivanja, tekst NOTAM-a bude kratak i potpuno jasan, napisan posebnom frazeologijom defi niranom od ICAO-a, NOTAM kojim se zamjenjuje ve objavljeni NOTAM sadri referencu broja NOTAM-a kojeg zamjenjuje, pogreke u tekstu ve objavljenog NOTAM-a budu ispravljene objavljivanjem NOTAM-a, ukoliko se NOTAM-om objav-ljuje informacija koja se odnosi na podatak objavljen u AIP-u ili AIP Supplement-u, ak i kada se radi o privremenoj informaciji, u tekstu NOTAM-a treba navesti referencu na AIP ili AIP Supplement.

  4.1.3. Objavljivanje NOTAM-aU skladu s lankom 5.1.1. ICAO dokumenta Annex 15, a na temelju odredbi lanka 104. stavak 2. Zakona o zranom prometu, NOTAM objavljuje Hrvatska kontrola zrane plovidbe (u daljnjem tekstu: HKZP) kao posebnu poruku, uvijek kada je nuno razmijeniti in-formaciju o promjeni ili promjenama bitnim po sigurnost zranog prometa koje su: privremene kratkog trajanja, odnosno trajne ili pri-vremene, dueg trajanja, od operativnog znaaja i kratkog sadraja, a o kojima odgovarajue institucije i operativno osoblje mora biti pravodobno obavijeteno.

  4.1.3.1. Informacije o promjenama koje se objavljuju NOTAM-omNOTAM-om se objavljuju informacije koje se odnose na uspostavu, povlaenje ili znaajne promjene u svezi:a) funkcionalnosti aerodroma, helidroma (rulnih staza i/ili stajan-ke), ili USSb) funkcionalnosti zrakoplovnih slubi (AGA, AIS ATS, COM, MET SAR)c) funkcioniranja pojedinih elektronikih i/ili drugih navigacijskih sustava: prekid i/ili uspostavu rada, promjenu frekvencije, promjenu vremena rada (od do), promjenu identifi kacijskog koda, promjenu orijentacijskog pravca, promjenu lokacije, poveanje ili smanjenje snage za vie od 50%, odnosno svaku nepravilnost ili nepouzdanost u radu svakog elektronikog sredstva za navigaciju i/ili komunikaciju zemlja-zrak;d) funkcionalnosti sustava vizualnog navoenja (VFR)e) funkcionalnosti sustava svjetlosne signalizacije na aerodromu;

 • UTORAK, 25. SVIBNJA 2010. BROJ 64 STRANICA 123 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  4.4.2 Radna mjesta u SVS4.4.2.1 Zapovjednik SVS4.4.2.2. Zamjenik zapovjednika SVS4.4.2.3 Zapovjednik smjene SVS4.4.2.4 Profesionalni vatrogasac voza4.4.2.5 Profesionalni vatrogasac4.4.2.6 Deurni u SKVOC-u (spasilako-vatrogasni komunika-cijsko operativni centar)4.4.2.7 Pomoni vatrogasac

  4.4.3 Broj spasilako vatrogasnog osoblja u smjeni4.4.3.1 Profesionalno spasilako vatrogasno osoblje4.4.3.2 Pomoni vatrogasci

  4.4.4. Primopredaja smjene4.4.4.1 Pripadnici SVS u smjeni kojoj zavrava radno vrijeme4.4.4.2 Pripadnici SVS u smjeni kojoj zapoinje radno vrijeme

  4.4.5 Kontrola ispravnosti i kompletnosti ureaja, opreme i sredstava za gaenje poara

  4.4.5.1 Organizacija kontrolnih pregleda vozila i opreme4.4.5.2 Zapovjednik SVS4.4.5.3 Zapovjednik smjene SVS4.4.5.4 Profesionalni vatrogasac voza4.4.5.5 Profesionalni vatrogasac

  4.4.6 Popis dokumenata u svezi sa kontrolom kompletnosti i isprav-nosti vozila i opreme4.4.7 Struna obuka i uvjebanost vatrogasnog osoblja

  4.4.7.1 Organizacija strune obuke i uvjebavanja vatrogasnog osoblja4.4.7.2 Nastavni udbenici i pomagala4.4.7.3 Izrada dokumenata u svezi izvoenja teorijske nastave i praktinih vjebi

  4.4.8 Protupoarne mjere kod slijetanja, prihvata i otpreme, te kod polijetanja zrakoplova

  4.4.8.1 Organizacija protupoarnih mjera kod slijetanja, pri-hvata i otpreme, te polijetanja zrakoplova4.4.8.1.1 Zapovjednik smjene SVS

  4.4.8.1.2 Deurni u SKVOC-u4.4.8.1.3 Deurni vozai interventnog vozila4.4.8.1.4 Interventno vozilo4.4.8.1.5 Deurstvo vatrogasca na stajanci za zrako-plove4.4.8.1.6 Ostali pripadnici u SVS smjeni

  4.4.9 Protupoarne mjere po objektima i otvorenim prostorima4.4.10 Ostali poslovi i zaduenja spasilako-vatrogasne slube na aerodromu4.4.11 Plan uzbunjivanja i izlaenja SVS-a (Za izvanredne dogaa-je nesree, ozbiljne nezgode i dogaaje koji ugroavaju sigurnost u kojima je potrebno spasilako vatrogasno interveniranje potrebno je odrediti koja vatrogasna vozila te koji broj lanova posade je opti-malno potreban i to samo na osnovu dobivene dojave)4.4.12 Standardni operativni postupci pri prijelazu iz stanja redov-nih poslova u stanje izvanrednog dogaaja

  ogranienja u zranom prostoru, osim kada je rije o izvanrednom dogaaju, treba objaviti najkasnije sedam dana unaprijed, u ostalim sluajevima, kad god je to mogue, informaciju je potrebno objaviti najmanje 24 sata unaprijed.

  NAPOMENA:Preporuka je da se svaka naknadna obavijest o ponitenju aktivno-sti, skraenju vremena aktivnosti ili smanjenju granica obuhvaenog zranog prostora, objavi im prije.

  4.1.3.4. Vrijeme trajanja NOTAM-aIako maksimalno vrijeme trajanja NOTAM-a nije defi nirano u Annex-u 15 ICAO-a, u lanku 6.1.3. ICAO Dokumenta 8126 Aero-nautical Information Services Manual, preporueno je maksimalno vrijeme trajanja od 3 mjeseca, a za sve informacije koje bi bile na snazi due od 3 mjeseca, potrebno ih je objaviti u obliku AIP Su-pplement-a. Ukoliko informacija koja je objavljena NOTAM-om u trajanju od 3 mjeseca, neoekivano prelazi vremenski rok, doputa se objava zamjenskog NOTAM-a sa maksimalnim trajanjem od 2 mjeseca. Ukoliko se oekuje da e informacija biti na snazi due od 2 mjeseca, potrebno je objaviti je u obliku AIP Supplement-a.4.1.4. NOTAM koji sadri informacije o promjenama koje su u nad-lenosti uprave aerodromaInformacije o svim promjenama, bitnim po sigurnost zranog pro-meta, a za koje je odgovorna Uprava aerodroma, dostavljaju se putem obrasca Izmjene (ADMT) i dopune (SUP) zbornika zrako-plovnih informacija i NOTAM u Odjel zrakoplovnog informiranja AIS u Zagrebu i u ured ARO pri Hrvatskoj kontroli zrane plovidbe podrunici. Dokument mora biti napisan na hrvatskom jeziku, a upisano vrijeme lokalno.

  4.2 Propisani postupci za pristup operativnoj povriniPozvati se na Aerodromski plan zatite zranog prometa koji mora biti u skladu sa Nacionalnim programom zatite civilnog zranog prometa RH, kao posebni dokument.

  4.3 Propisani postupci za sluaj izvanrednog dogaaja na aero-dromu (Emergency plan)Pozvati se na Plan u sluaju izvanrednih dogaaja (Aerodrome Emergency Plan) koji mora biti poseban dokument sastavljen u ci-jelosti u skladu s: Pravilnikom o aerodromima, dijelom devetim (NN), Pravilnikom o spasilako-vatrogasnoj zatiti na aerodromu (Na-rodne novine, broj 39/09) ICAO Doc. 9137 Part 7Na nain da za svaku pojedinu vrstu izvanrednog dogaaja sadri standardne operativne postupke aktiviranja i uzbunjivanja pojedi-naca i grupa ukljuenih u aktivnostima spaavanja i gaenja poara, te sprjeavanja drugih negativnih posljedica uzrokovanih prirodom izvanrednog dogaaja.Prilog:Karta ueg podruja aerodroma (kodirana karta)Karta ireg podruja aerodroma (kodirana karta)

  4.4 Propisani postupci o radu spasilako-vatrogasne slube na aerodromu4.4.1 Spasilako-vatrogasna sluba svrha i cilj

  4.4.1.1. Podruje primjene4.4.1.2. Pojmovi i skraenice

 • STRANICA 124 BROJ 64 UTORAK, 25. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  4.6.1.5.10 Rubna svjetla stajanke4.6.1.5.11 Osvjetljenje stajanke

  4.6.1.6 Izvjeivanje o uoenim nedostacima i poduzimanje mjera za uklanjanje istih

  Prilog:Prikaz horizontalne signalizacije na USS-i i stazama za vonjuPrikaz horizontalne signalizacije na stajanci i stazama za vonjuPrikaz vertikalne signalizacije na operativnoj povrini

  4.7 Propisani postupci za odravanje objekata, opreme i insta-lacija4.7.1 Cilj i svrha odravanja

  4.7.1.1 Pregled4.7.1.2 Servisiranje i tehniki pregled objekta, sredstva i/ili ureaja4.7.1.3 Popravak objekta, sredstva i/ili ureaja

  4.7.2 Odravanje aerodroma4.7.2.1 Odravanje vizualnih pomagala

  4.7.2.1.1 Dnevna prometna signalizacija4.7.2.1.1.1 Horizontalne oznake na operativnoj povr-ini4.7.2.1.1.2 Vertikalni znakovi na operativnoj povrini4.7.2.1.2 Nona prometna signalizacija4.7.2.1.2.1 Sustav prilazne rasvjete4.7.2.1.2.2 Pokazivai pravca i nagiba prilaza (VASIS, T-VASIS ili PAPI)4.7.2.1.2.3 Sustav rubnih svjetala USSe4.7.2.1.2.4 Sustav svjetala sredinje crte USSe4.7.2.1.2.5 Sustav svjetala podruja dodira USSe4.7.2.1.2.6 Sustav svjetala kraja USSe4.7.2.1.2.7 Sustav svjetala praga USSe4.7.2.1.2.8 Sustav rubnih svjetala staze za vonju4.7.2.1.2.9 Sustav svjetala sredinje crte USSe4.7.2.1.2.10 Stop bar svjetla4.7.2.1.2.11 Sustav rubnih svjetala stajanke4.7.2.1.2.12 Rasvjeta stajanke4.7.2.1.2.13 Ostali sustavi rasvjete na operativnoj po-vrini

  4.7.2.2 Odravanje elektrinih sustava4.7.2.2.1 Primarni sustavi napajanja el. energijom4.7.2.2.2 Sekundarni sustavi napajanja el. energijom4.7.2.2.3

  4.7.2.3 Odravanje kolnika operativne povrine4.7.2.3.1 Popravak spojeva i pukotina4.7.2.3.2 Popravak rubnog oteenja na kolnikom zastoru4.7.2.3.3 Popravak drugih nedostataka na povrini kolnikog zastora4.7.2.3.4 ienje metenjem4.7.2.3.5 ienje zagaivaa4.7.2.3.6 Uklanjanje snijega i leda

  4.7.2.4 Odravanje zatitne ograde4.7.2.5 Odravanje odvodnih kanala za oborinske vode

  4.5 Propisani postupci kontrole operativne povrine i povrina bez prepreka4.5.1 Svrha i cilj kontrole operativne povrine

  4.5.1.1 Kontrola ispravnosti kolnika4.5.1.2 Neispravnosti kolnika4.5.1.3 Izvjeivanje o utvrenim nedostacima i postupak uklanjanja istih

  4.5.2 Svrha i cilj kontrole povrina na zemlji bez prepreka4.5.2.1 USS-a

  4.5.2.1.1 istina4.5.2.1.2 Osnovna staza4.5.2.1.3 Zatitni prostor kraja USS-e

  4.5.2.2 Staza za vonju4.5.2.2.1 Osnovna staza staze za vonju

  4.5.2.3 Kontrolni pregled povrina na zemlji bez prepreka i izvjeivanje o uoenim nedostacima

  4.6 Propisani postupci za kontrolu horizontalnih oznaka i verti-kalnih znakova, te sustava rasvjete na aerodromu4.6.1 Svrha i cilj kontrole horizontalne i vertikalne signalizacije, te sustava rasvjete

  4.6.1.1 Kontrola oznaka na USS-i4.6.1.1.1 Oznaka praga4.6.1.1.2 Poprena crta4.6.1.1.3 Strelice4.6.1.1.4 Sredinja crta USS-e4.6.1.1.5 Ciljna toka4.6.1.1.6 Oznaka podruja dodira4.6.1.1.7 Oznaka ruba USS-e

  4.6.1.2 Kontrola oznaka na stazi za vonju4.6.1.2.1 Oznaka sredinje crte staze za vonju4.6.1.2.2 Oznaka pozicije za ekanje4.6.1.2.3 Oznaka nedovoljne nosivosti

  4.6.1.3 Kontrola oznaka na stajanci za zrakoplove4.6.1.3.1 Staza za pjeake4.6.1.3.2 Servisna prometnica4.6.1.3.3 Crte navoenja zrakoplova4.6.1.3.4 Oznaka pozicije za parkiranje zrakoplova4.6.1.3.5 Orijentirne preke

  4.6.1.4 Kontrola vertikalnih znakova4.6.1.4.1 Znakovi naredbe

  4.6.1.4.2 Informativni znakovi4.6.1.5 Kontrola sustava svjetlosne signalizacije

  4.6.1.5.1 Ope karakteristike sustava4.6.1.5.2 Prilazna svjetla4.6.1.5.3 Rubna svjetla USS-e4.6.1.5.4 Svjetla sredinje crte USSe4.6.1.5.5 Svijetla podruja dodira na USSi4.6.1.5.6 Svjetla praga4.6.1.5.7 Svjetla kraja USS-e4.6.1.5.8 Rubna svjetla staze za vonju4.6.1.5.9 Svjetla sredinje crte staze za vonju

 • UTORAK, 25. SVIBNJA 2010. BROJ 64 STRANICA 125 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  4.10.5.4 Poledica4.10.6 Opasno djelovanje motora zrakoplova

  4.10.6.1 Zatita od rotirajuih elisa, te usisnog i djelovanja4.10.6.2 zrane struje ispuha motora4.10.6.3 Zatita od buke zrakoplova4.10.6.4 Zatita od tetnih plinova

  4.10.7 Propisani nain snabdijevanja zrakoplova gorivom i mazi-vom

  4.10.7.1 Vrste aviogoriva i kategorije rizika4.10.7.2 Nain punjenja gorivom4.10.7.3 Lokacija punjenja4.10.7.4 Toke opasnosti4.10.7.5 Podruje opasnosti4.10.7.6 Sigurnosne mjere4.10.7.7 Sigurnosne mjere u podruju opasnosti4.10.7.8 Sredstva i instalacije za punjenje gorivom4.10.7.9 Izjednaavanje potencijala4.10.7.10 Sigurnosne mjere izvan podruja opasnosti4.10.7.10 Zabrana puenja4.10.7.12 Spasilaka i protupoarna oprema4.10.7.13 Prekid procesa punjenja4.10.7.14 Mjere za sluaj prolijevanja goriva4.10.7.15 Punjenje zrakoplova gorivom kada su putnici ve ukrcani

  4.10.8 Siguran nain rada kao temeljno naelo u procesima prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage i tereta

  4.10.8.1 Postavljanje podmetaa pod kotae zrakoplova4.10.8.2 Postavljanje unjeva4.10.8.3 Upravljanje vozilima i sredstvima, te rukovanje opre-mom prihvata i otpreme4.10.8.4 Utovar-istovar zrakoplova4.10.8.5 Voenje putnika4.10.8.6 Sigurnosni pregled zrakoplova i prostora u neposred-noj blizini, po zavrenom procesu prihvata i otpreme, a prije polijetanja

  4.10.9 Ispravnost operativne povrine kao bitan aspekt sigurnog naina rada4.10.10 Svakodnevna kontrola primjene pravila sigurnog naina rada

  4.10.10.1 Izvjee o kontroli opsluivanja zrakoplova4.10.10.2 Analiza izvjea i unapreenje rada na siguran na-in4.10.10.3 Izvjee o procesu prihvata putnika na odreenom letu4.10.10.4 Analiza izvjea i unapreenje rada na siguran na-in4.10.10.5 Izvjeivanje o nezgodi ili nesrei, te o konfl iktnom dogaaju4.10.10.6 Izvjee o ozljedama radnika/putnika4.10.10.7 Izvjee o nezgodi ili nesrei uzrokovanoj vozilom ili sredstvom za opslugu ili drugom opremom4.10.10.8 Izvjee o konfl iktnoj situaciji tijekom opsluge zra-koplova4.10.10.9 Analiza izvjea i unapreenje rada na siguran nain

  4.7.2.6 Odravanje hidranata za vodu4.7.2.7 Odravanje zelenih povrina4.7.2.8 Odravanje vozila, sredstava i pripadajue opreme

  4.7.2.8.1 Samohodne stepenice4.7.2.8.2 Vune stepenice4.7.2.8.3 Autobusi4.7.2.8.4 Traktori4.7.2.8.5 Pokretne trake

  4.7.2.9 Odravanje putnike zgrade4.7.2.9.1 Odravanje sustava pokretnih traka4.7.2.9.2 Odravanje dizala4.7.2.9.3 Vage4.7.2.9.4 Odravanje automatskih vrata4.7.2.10 Sustavi raunalnih programa PT sektora sa pripadajuom opremom4.7.2.11 Obvezatna izvjea o odravanju pojedinih sustava tok dokumenata

  4.8 Propisani sigurnosni postupci tijekom izvoenja radova na i oko operativne povrine4.8.1 Propisani sigurnosni postupci tijekom izvoenja radova na i oko operativne povrine

  4.8.1.1 Operativna povrina4.8.1.2 Odobrenje za radove na i oko operativne povrine4.8.1.3 Koordinacija radovima na i oko operativne povrine4.8.1.4 Obiljeavanje podruja radova na i oko operativne po-vrine4.8.1.5 Horizontalne oznake neupotrebljivosti4.8.1.6 Oznaka povrine ispred praga USS-e4.8.1.7 Vertikalne oznake neupotrebljivosti4.8.1.8 Svjetlosne oznake neupotrebljivosti

  PrilogOdobrenje za radove na i oko operativne povrine

  4.9 Upravljanje postupcima na stajanci4.9.1 Svrha i cilj upravljanja postupcima na stajanci4.9.2 Koordinacija kretanja zrakoplova stajankom i stazom za vonju na stajanci izmeu aerodromskog osoblja i osoblja HKZP4.9.3 Odreivanje pozicije za parkiranje zrakoplova4.9.4 Navoenje zrakoplova na poziciju4.9.5 Izvoenje zrakoplova sa pozicije4.9.6 Koordinacija kretanja vozila i sredstava za opslugu zrakoplova4.10 Upravljanje sigurnou na stajanci4.10.1 Upravljanje sigurnou na stajanci svrha i cilj4.10.2 Radnik kao imbenik sigurnosti

  4.10.2.1 Obveze poslodavca4.10.2.2 Obveze zaposlenika

  4.10.3 Vozila, sredstva i oprema kao imbenik sigurnosti4.10.4 Preventivne mjere u cilju zatite od poara4.10.5 Mjere sigurnosti u nepovoljnim meteorolokim uvjetima

  4.10.5.1 Vjetar jaine 40 i vie vorova4.10.5.2 Grmljavina4.10.5.3 Smanjena vidljivost

 • STRANICA 126 BROJ 64 UTORAK, 25. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  4.13.2.3 Unutarnja horizontalna povrina4.13.2.4 Stoasta povrina4.13.2.5 Unutarnja prilazna povrina4.13.2.6 Unutarnje prijelazne povrine4.13.2.7 Povrina prekinutog slijetanja4.13.2.8 Odletna povrina4.13.2.9 Vanjska horizontalna povrina

  4.13.3 Analiza prepreka na aerodromu4.13.3.1 Postupak snimanja terena4.13.3.2 Izmjera visine i zemljopisnih koordinata prepreka4.13.3.3 Izrada karte prepreka Tipa A

  4.13.4 Mjere i postupci koje uprava aerodroma provodi u cilju zatite povrina koje moraju biti bez prepreka

  Prilog Karta prepreka aerodroma

  4.14 Propisani naini uklanjanja onesposobljenog zrakoplova s operativne povrine te popis odgovarajue opreme4.14.1 Odgovornost za uklanjanje onesposobljenog zrakoplova4.14.2 Postupak uklanjanja onesposobljenog zrakoplova4.14.3 Obvezatne radnje i postupci tijekom uklanjanja zrakoplova4.14.3.1 Istakanje goriva iz zrakoplova4.14.4 Oprema potrebna za uklanjanje onesposobljenog zrakoplova4.14.5 Nain uklanjanja onesposobljenog zrakoplova

  4.14.5.1 Nain uklanjanja onesposobljenog zrakoplova s obzi-rom na tip istog4.14.5.2 Nain uklanjanja onesposobljenog zrakoplova s obzi-rom na sve druge okolnosti

  4.14.6 Popis poduzea koja posjeduju odgovarajuu opremu

  4.15 Propisani naini za sigurno rukovanje, skladitenje i prije-voz opasnih tvari4.15.1 Manipuliranje, te skladitenje i prijevoz opasnog tereta4.15.2 Podjela opasnog tereta po kategorijama4.15.3 Opasne tvari prihvatljive za prijevoz zrakoplovom4.15.4 Opasne tvari zabranjene u svim sluajevima4.15.5 Opasne tvari zabranjene za prijevoz osim u sluajevima kada su izuzete od propisa4.15.6 Opasne tvari koje nisu regulirane propisima4.15.7 Opasna dobra koja nose putnici i posada4.15.8 Opasna dobra u zranoj poti4.15.9 Opasna dobra u vlasnitvu prijevoznika4.15.10 Opasna dobra u nereguliranim koliinama4.15.11 Radioaktivni materijal u nereguliranim koliinama4.15.12 Opasna dobra u ogranienim koliinama4.15.13 Varijacije drava i prijevoznika4.15.14 Podjela opasne robe na klase i divizije4.15.15 Nain pakiranja4.15.15.1 Kombinirano pakiranje4.15.15.2 Jednostruko pakiranje4.15.16 Vrsta ambalae

  4.15.16.1 Ambalaa izraena po UN specifi kaciji4.15.16.2 Ambalaa za ograniene koliine opasnih dobara

  Prilog Izvjee o nezgodi ili nesrei i teti poinjenoj u procesu prihvata i otpreme zrakoplova, putnika prtljage i tereta Izvjee o konfl iktnom dogaaju u procesu prihvata i otpreme zrakoplova, putnika prtljage i tereta Shematski prikaz unapreenja sigurnosti procesa analizom uzroka nezgode ili nesree Shematski prikaz unapreenja sigurnosti procesa analizom uzroka konfl iktnog dogaaja Obvezatan upitnik za analizu uzroka nezgode ili nesree ili kon-fl iktnog dogaaja

  4.11 Propisani postupci za kretanje vozila na i oko operativne povrine4.11.1 Cilj i svrha4.11.2 Ulazak vozila i/ili osoba na USS-u, te izlazak istih sa USS-e4.11.3 Prometnica za vozila i sredstva opsluge zrakoplova4.11.4 Kretanje zrakoplova stajankom4.11.5 Pravilo zaobilaenja vozila na operativnoj povrini4.11.6 Maksimalna doputena brzina vozila u kretanju operativnom povrinom

  PrilogPreslik Sporazuma o utvrivanju granice nadlenosti na operativnoj povrini izmeu Hrvatske kontrole zrane plovidbe i aerodroma

  4.12 Propisani postupci zatite zrakoplova od ptica i drugih ivo-tinja na podruju aerodroma te popis odgovarajue opreme4.12.1 Svrha i cilj4.12.2 Podruje djelovanja4.12.3 Neposredni izvritelji radnji i postupaka4.12.4 Radnje i postupci

  4.12.4.1 Radnje i postupci kojih je cilj dugorono smanjenje broja ptica u prostoru aerodroma4.12.4.2 Svakodnevne radnje i postupci4.12.4.3 Izvjea o postupcima usmjerenim na dugorono smanjenje broja ptica i drugih divljih ivotinja na podruju aerodroma4.12.4.4 Izvjea o svakodnevnim radnjama i postupcima usmjerenim na zatitu zrakoplova od ptica i drugih divljih ivotinja

  4.12.5 Popis odgovarajue opreme

  Dodaci Dodatak 1. Procedura za izlazak na USS-u (neposredno) prije slijetanja i/ili polijetanja zrakoplova na/sa aerodrom(a) i nain do-kumentiranja iste Dodatak 2. Karta aerodroma na kojoj su ucrtana kritina po-druja gdje se nalaze ptice i/ili druge divlje ivotinje na i oko ae-rodroma4.13 Karta prepreka u prostoru s obzirom na kategoriju prilaza zrakoplova aerodromu, te praenje i evidentiranje svih promjena4.13.1 Svrha i cilj izrade karte prepreka4.13.2 Zatitne plohe defi nirane za aerodrom

  4.13.2.1 Prilazna povrina4.13.2.2 Prijelazne povrine

 • UTORAK, 25. SVIBNJA 2010. BROJ 64 STRANICA 127 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  4.17.4 Kritine i osjetljive povrine za sustav ILS4.17.4.1 Kritina povrina za ureaj LLZ4.17.4.2 Osjetljiva povrina za ureaj LLZ4.17.4.3 Kritina povrina za ureaj GP4.17.4.4 Osjetljiva povrina za ureaj GP

  4.17.5 Kritina i osjetljiva povrina za ureaj PAPI4.17.5.1 Kritina i osjetljiva povrina za ureaj PAPI u prilazu4.17.5.2 Kritina i osjetljiva povrina za ureaj PAPI u prilazu

  4.17.6 Odravanje kritinih i osjetljivih povrina4.17.7 Oznaavanje kritinih i osjetljivih povrina

  Prilog Karta Kritine i osjetljive povrine za ILS Karta Kritine i osjetljive povrine za PAPI

  5. Podaci o upravi aerodroma i sustavu upravljanja sigurnou5.1 Uprava aerodromaOrganizacijska shema uprave aerodroma i popis rukovodeeg oso-blja5.1.1 Makro-organizacijska shema uprave aerodroma sa istaknutim odjelom upravljanja sigurnou i popis rukovodeeg osoblja5.1.2 Makro-organizacijska shema prometnog sektora sa istaknutim radnim mjestima odgovornih za organizaciju i provedbu procesa na siguran nain5.1.3 Makro-organizacijska shema tehnikog sektora sa istaknutim radnim mjestima odgovornih za organizaciju i provedbu procesa na siguran nain

  5.2 Sustav upravljanja sigurnou5.2.1 Cilj i svrha5.2.2 Sigurnost zranog prometa kao temeljno naelo rada5.2.2.1 Direktor aerodromaIzjava koju supotpisuje zajedno sa Safety managerom, a kojom se sigurnost zranog prometa, svih radnih procesa i svakog pojedinca odreuje kao temeljno naelo rada.Odgovornosti direktora usmjerene na provedbu sustava upravljanja sigurnou: Nadzor i kontrola rada safety managera, posebno u dijelu koji se odnosi na kontinuirano unapreenje sustava sigurnosti Osiguranje sukladnosti ciljeva sustava upravljanja sigurnou na aerodromu sa ciljevima defi niranim u Nacionalnom programu si-gurnosti Osiguranje sredstava nunih za kvalitetnu organizaciju i provedbu sustava upravljanja sigurnou Aktivna podrka u implementaciji i provedbi sustava formalnog i neformalnog izvjeivanja2.2.2.2 Safety manager na aerodromua) Izrada, organizacija i administriranje cjelokupnom dokumentaci-jom sustava upravljanja sigurnou,b) identifi kacija rizika,c) izrada matrice rizika i upravljanje rizicima,d) nadzor radnih procesa u cilju kontinuirane kontrole i unapree-nja sustava sigurnosti,e) obrada i administriranje svim izvjeima o ugroavanju sigur-nosti,f) organizacija rada i upravljanje radom povjerenstva za sigurnost,

  4.15.16.3 Ostala nespecifi cirana ambalaa4.15.16.4 Salvage ambalaa4.15.16.5 (Iznad)paketi4.15.16.6 Oznaavanje paketa koji sadre opasna dobra4.15.16.7 Oznake specifi kacije ambalae4.15.16.8 Oznake paketa

  4.15.17 Naljepnice4.15.17.1 Naljepnice koje oznaavaju vrstu opasnosti4.15.17.2 Naljepnice koje propisuju nain rukovanja robom4.15.17.3 Naljepnice za kontejnere (ULD)

  4.15.18 Utovar i skladitenje opasnih dobara4.15.18.1 Principi i mjere kod utovara opasnih dobara u zra-koplov4.15.18.2 Ogranienja kod utovara opasnih dobara na zrako-plov4.15.18.3 Utovar opasnih dobara na teretni zrakoplov4.15.18.4 Utovar nekompatibilnih opasnih dobara4.15.18.5 Opasna dobra nekompatibilna sa nekim neopasnim dobrima4.15.18.6 Kombinirana tablica razdvajanja tereta4.15.18.7 Utovar i skladitenje paketa koji sadre opasna dobra u tekuem agregatnom stanju4.15.18.8 Utovar i skladitenje otrovnih i infektivnih tvari4.15.18.9 Utovar i skladitenje radioaktivnog materijala4.15.18.10 Utovar magnetiziranog materijala4.15.18.11 Utovar suhog leda4.15.18.12 Utovar samo-napuhavajuih amaca za spaavanje, tobogana za evakuaciju iz zrakoplova i sline opreme4.15.18.13 Utovar ivih ivotinja zajedno sa opasnim dobri-ma4.15.18.14 Utovar polimernih sirovina u granulama4.15.18.15 Utovar invalidskih kolica i ostale sline opreme po-gonjene elektromotorom na akumulator

  4.15.19 Obvezatne informacije4.15.19.1 Informacija za kapetana zrakoplova4.15.19.2 Informacija koju mora osigurati kapetan zrakoplova u hitnom sluaju (emergency) tijekom leta

  4.15.20 Postupci u sluaju incidenta sa opasnim dobrima4.15.20.1 Obvezatni postupci

  4.16 Propisani postupci u sluaju smanjene vidljivosti4.16.1 Svrha i cilj4.16.2 Propisani postupci u sluaju smanjene vidljivosti

  NAPOMENAPojedinosti o mjerama i postupcima koji se primjenjuju u uvjetima smanjenje vidljivosti kako bi se osigurao siguran promet zrakoplova, vozila i sredstava, te kretanja putnika i osoblja.

  4.17 Propisani postupci za zatitu radara i drugih navigacijskih ureaja na aerodromu4.17.1 Svrha i cilj4.17.2 Podruje primjene4.17.3 Kritine i osjetljive povrine navigacijskih sustava na aero-dromu

 • STRANICA 128 BROJ 64 UTORAK, 25. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  5.2.7.2 Popis ovlatenih instruktora-predavaa5.2.7.3 Program obuke5.2.7.4 Dokumentiranje obuke i administriranje izdanim Uvje-renjima/Potvrdama o obuenosti

  5.2.8 Dokumentacija sustava upravljanja sigurnou i administrira-nje istom

  5.2.8.1 Popis dokumenata, te opis forme i sadraja istih5.2.8.2 Tok (pojedinih) dokumenata i njihovo arhiviranje5.2.8.3 Kontrola toka dokumenata i nain sprjeavanja neovla-tenog kopiranja i distribucije istih

  5.2.9 Provedba sustava upravljanja sigurnou u svakodnevnoj prak-si i kontinuirano unapreenje istog

  Agencija za civilno zrakoplovstvoSektor aerodroma i zatite zra1nog prometa

  Odjel aerodromaKNJIGA 2

  AERODROMSKI PRIRUNIKPropisani postupci za sluaj izvanrednog

  dogaaja na aerodromu

  EMERGENCY PL ANOvaj predloak Propisanih postupaka za sluaj

  izvanrednog dogaaja na aerodromu je namijenjen operatorima aerodroma

  Njegovi sadraj i forma su obvezni pri izradi Propisanih postupaka za sluaj izvanrednog dogaaja na

  aerodromu

  DISTRIBUCIJA KOPIJA DOKUMENTABroj

  kopijeMjesto/lokacija/rad-

  no mjesto Format Koliina Datum Potpis

  1. Knjinica Original hard copy 1

  2. CCAA Server Digital 1

  REVIZIJA DOKUMENTA

  Red.br. Datum

  Ovlatena osoba koja je izradila

  reviziju

  Ovlatena osoba koja je odobrila

  reviziju

  Naziv i broj poglavlja koje

  se mijenja/opis revizije

  01. 20. 4. 2010.

  g) suradnja sa Agencijom za civilno zrakoplovstvo,h) u cilju implementacije proaktivnog sadraja sustava upravljanja sigurnou na aerodromu Safety manager je obvezan:

  a. organizirati upravljanje rizicima na nain da se za svaki po-jedini proces bitan za sigurnost zranog prometa:

  i. defi nirati listu pojedinih rizika i pripadajuih uzroka, te izraditi matricu rizika, zatimza svaki rizik, procijenjen kao podnoljiv ili neprihvatljiv: defi nirati obvezatne mjere i postupke, te odgovorne zaposlenike njihove nositelje, u cilju svoenja svakog rizika na prihvatljiv stupanj, te per-manentno pratiti provedbu i kvalitativni uinak svih mjera i postupaka, u cilju njihovog redefi niranja u sluajevima kada uinak nije zadovoljavajui;

  b. nadzirati potpunu primjenu standardnih operativnih proce-dura u svim procesima bitnim za sigurnost zranog prometa, na svim razinama upravljanja, koordinacije i provedbe, na na-in da:

  i. najmanje tri puta godinje izvri redovni nadzor rada na siguran nain u svim procesima bitnim za sigurnost, teii. obvezatno jednom mjeseno, a po potrebi i ee, or-ganizira sastanak sa Povjerenstvom za sigurnost na ae-rodromu, na kojem se: analiziraju uoeni organizacijski, tehniki i tehnoloki, te svi drugi nedostaci u pojedinim radnim procesima, i predlau odgovarajua rjeenja u cilju uklanjanja nedostataka i unapreenja sustava.

  c. Isto tako, safety manager je obvezan promicati i u svakod-nevnom radu implementirati:

  i. kontinuiranu obuku svih radnika zaposlenih u procesi-ma bitnim za sigurnost zranog prometa,ii. opeprihvaenu kulturu nekanjavanja u cilju osigura-nja pravovremenog i potpunog izvjeivanja o svakom do-gaaju koji sam za sebe, ili zajedno sa drugim faktorima, moe uzrokovati smrt i/ili ozljeivanje jednog ili vie ljudi, i/ili nastanak tete,iii. potpunu i sveobuhvatno primjenjenu kulturu rada, usmjerenu na sigurnost kao temeljni princip.

  5.2.3 Shema sustava upravljanja sigurnou sa istaknutim najodgo-vornijim radnim mjestima po pojedinim organizacijskim cjelinama na aerodromu5.2.4 Upravljanje rizicima

  5.2.4.1 Popis radnih procesa bitnih za sigurnost zranog pro-meta5.2.4.2 Sigurnosna analiza pojedinog radnog procesa i defi ni-cija rizika5.2.4.3 Izrada matrice rizika5.2.4.4 Defi nicija mjera i postupaka, te njihovih nositelja u cilju svoenja neprihvatljivih i podnoljivih rizika na razinu prihvatljivih

  5.2.5 Sustav izvjeivanja o svim nesreama, nezgodama i manjim incidentima kojima je bila naruena sigurnost zranog prometa, te aktivnostima poduzetim u cilju sprjeavanja istih u budunosti5.2.6 Nadzor sigurnosti radnih procesa bitnih za sigurnost zranog prometa, te istraivanje uzroka nesrea, nezgoda i manjih incidenata koji su naruili sigurnost zranog prometa5.2.7 Obvezna periodina obuka zaposlenih, sadrajno usmjerena na sigurnost kao temeljno naelo rada

  5.2.7.1 Popis radnih mjesta za koje je obuka obvezna

 • UTORAK, 25. SVIBNJA 2010. BROJ 64 STRANICA 129 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  VAEE STRANICE PRIVREMENIH REVIZIJAPoglavlje Str. Datum

  xxxxx 1 23. 4. 2010.xxxxxxx 1-25 23. 4. 2010.

  SADRAJ1.1. Uvodne odredbe1.2. Posebne odredbe1.3. Zakljune odredbe1.4. Suglasnost na pravilnik1.5. Izjava o usklaenosti sa propisima2. Nesrea zrakoplova na aerodromu2.1. Defi nicija2.2. Shema tijela rukovoenja i sudionika spaavanja 2.3. Tijela rukovoenja

  2.3.1 Lokalno povjerenstvo za izvanredne dogaaje2.3.2 Operativno zapovjednitvo

  2.3.2.1 Prometni direktor2.3.2.2 Koordinator prometa u smjeni (ef prometne smjene)2.3.2.3 Voditelj smjene policije2.3.2.4 Deurni lijenik2.3.2.5 Predstavnik prijevoznika

  2.3.3 Zapovjednitvo na mjestu nesree2.3.4 Sudionici akcije spaavanja u sluaju nesree zrakoplova

  2.3.4.1 Spasilako-vatrogasna sluba2.3.4.2 Medicinsko osoblje2.3.4.3 Policija2.3.4.4 Kontrola zrane plovidbe2.3.4.5 Dispeer prometa2.3.4.6 Poslovoa tehnikog prihvata2.3.4.7 Vii referent putnikog servisa2.3.4.8 Pripadnici carinske ispostave2.3.4.9 Ostali

  2.3.5 Uzbunjivanje2.3.5.1 Kontrola zrane plovidbe2.3.5.2 Spasilako-vatrogasna sluba2.3.5.3 Dispeer prometa2.3.5.4 Balanser zrakoplova

  3. Nesrea zrakoplova izvan aerodroma3.1.1. Defi nicija

  3.2. Nesrea zrakoplova u neposrednoj blizini aerodroma3.2.1 Defi nicija3.2.2 Sudionici akcije spaavanja

  3.3 Nesrea zrakoplova na veoj udaljenosti od aerodroma3.3.1 Defi nicija

  3.4. Nesrea zrakoplova na veoj udaljenosti od aerodroma-na kopnu3.4.1 Defi nicija3.4.2 Sudionici akcije spaavanja

  PRIVREMENE REVIZIJE DOKUMENTA

  Red.br. Datum

  Ovlatena osoba koja je

  izradila reviziju

  Ovlatena osoba koja je odobrila

  reviziju

  Naziv i broj poglavlja koje

  se mijenja/opis revizije

  01. 20. 4. 2010.

  PREDGOVOROvaj predloak Propisanih postupaka za sluaj izvanrednog doga-aja na aerodromu koji je namijenjen operatorima aerodroma je vlasnitvo:Agencije za civilno zrakoplovstvoVukovarska 284, 10 000 Zagreb, HrvatskaTelefon: (+385 1) 2369 306, Faks (+385 1) 2369 303SITA ZAGxxxxSvako kopiranje ili reprodukcija ovog dokumenta je zabranjena bez prethodnog pisanog odobrenja Agencije za civilno zrakoplovstvo.Svaka neautorizirana distribucija cijelog ili dijela ovog dokumenta, izvan prostora Agencije za civilno zrakoplovstvo, predstavlja teu povredu radne obveze. U skladu s tim, svaki zaposlenik za kojeg se utvrdi da nije potivao ova ogranienja, bit e pozvan na odgo-vornost.

  Za izdavaa:

  VAEE STRANICE DOKUMENTAPoglavlje Strana Datum

 • STRANICA 130 BROJ 64 UTORAK, 25. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  7.1.2 Shema tijela rukovoenja i sudionici aktivnosti7.1.3 Uzbunjivanje

  7.1.3.1 Kontrola zrane plovidbe7.1.3.2 Spasilako-vatrogasna postrojba7.1.3.3 Dispeer prometa7.1.3.4 Balanser zrakoplova

  7.2 Otmica zrakoplova7.2.1 Defi nicija7.2.2 Shema tijela rukovoenja i sudionici aktivnosti7.2.3 Uzbunjivanje

  7.2.3.1 Kontrola zrane plovidbe7.2.3.2 Spasilako-vatrogasna postrojba7.2.3.3 Dispeer prometa7.2.3.4 Balanser zrakoplova

  8. Poar u podruju aerodroma8.1 U objektu u zatvorenom prostoru8.2 Izvan objekta na otvorenom prostoru9. Izvanredni dogaaj u svezi sa opasnom robom9.1 Defi nicija9.2 Shema tijela rukovoenja i sudionici aktivnosti9.3 Uzbunjivanje10. Dogaaj opasan po javno zdravlje (epidemija)10.1 Defi nicija10.2 Shema tijela rukovoenja i sudionici aktivnosti10.3 Uzbunjivanje11. Prirodna katastrofa11.1 Defi nicija11.2 Shema tijela rukovoenja i sudionici aktivnosti11.3 Uzbunjivanje

  Agencija za civilno zrakoplovstvoSektor aerodroma i zatite zra1nog prometa

  Odjel aerodromaKNJIGA 3

  AERODROMSKI PRIRUNIK

  PRIHVAT I OTPREMA ZR AKOPLOVA

  Ovaj predloak prihvata i otpreme zrakoplova je namijenjen operatorima aerodroma

  Njegovi sadraj i forma su obvezni pri izradi dokumenta Prihvat i otprema zrakoplova

  DISTRIBUCIJA KOPIJA DOKUMENTABroj

  kopijeMjesto/lokacija/rad-

  no mjesto Format Koliina Datum Potpis

  1. Knjinica Original hard copy 1

  2. CCAA Server Digital 1

  3.5. Nesrea zrakoplova na vodi3.5.1 Defi nicija3.5.2 Sudionici akcije spaavanja

  3.6. Nesrea zrakoplova na vodi u blizini kopna3.6.1 Defi nicija3.6.2 Sudionici akcije spaavanja

  3.7. Nesrea zrakoplova na vodi daleko od kopna3.7.1 Defi nicija3.7.2 Sudionici akcije spaavanja

  4. Nezgoda zrakoplova4.1.1 Defi nicija4.1.2 Shema tijela rukovoenja i sudionika spaavanja 4.1.3 Tijela rukovoenja

  4.1.3.1 Lokalno povjerenstvo za izvanredne dogaaje4.1.3.2 Operativno zapovjednitvo

  4.1.3.2.1 Prometni direktor4.1.3.2.2 Koordinator prometa u smjeni (ef pro-metne smjene)4.1.3.2.3 Voditelj smjene policije4.1.3.2.4 Deurni lijenik4.1.3.2.5 Predstavnik prijevoznika

  4.1.3.3 Zapovjednitvo na mjestu nesree4.1.3.4 Sudionici akcije spaavanja u sluaju nesree zra-koplova

  4.1.3.4.1 Spasilako-vatrogasna sluba4.1.3.4.2 Medicinsko osoblje4.1.3.4.3 Policija4.1.3.4.4 Kontrola zrane plovidbe4.1.3.4.5 Dispeer prometa4.1.3.4.6 Poslovoa tehnikog prihvata4.1.3.4.7 Vii referent putnikog servisa4.1.3.4.8 Pripadnici carinske ispostave4.1.3.4.9 Ostali

  4.1.4.5 Uzbunjivanje4.1.4.5.1 Kontrola zrane plovidbe4.1.4.5.2 Spasilako-vatrogasna sluba4.1.4.5.3 Dispeer prometa4.1.4.5.4 Balanser zrakoplova

  5. Potpuna pripravnost5.1.1. Defi nicija5.1.2 Shema tijela rukovoenja i sudionici aktivnosti5.1.3 Uzbunjivanje

  5.1.3.1 Kontrola zrane plovidbe5.1.3.2 Spasilako-vatrogasna sluba5.1.3.3 Dispeer prometa5.1.3.4 Balanser zrakoplova

  6. Pripravnost6.1.1 Defi nicija6.1.2 Shema tijela rukovoenja i sudionici aktivnosti6.1.3 Uzbunjivanje

  6.1.3.1 Kontrola zrane plovidbe6.1.3.2 Vatrogasna postrojba6.1.3.3 Dispeer prometa6.1.3.4 Balanser zrakoplova

  7. Nezakonito ometanje zranog prometa7.1 Prijetnja eksplozivnom napravom

  7.1.1 Defi nicija

 • UTORAK, 25. SVIBNJA 2010. BROJ 64 STRANICA 131 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  VAEE STRANICE PRIVREMENIH REVIZIJAPoglavlje Str. Datum

  xxxxx 1 23. 4. 2010.xxxxxxx 1-25 23. 4. 2010.

  SADRAJ1.1 Prihvat i otprema zrakoplova svrha i cilj1.2 Planiranje

  1.2.1 Godinje planiranje1.2.2 Mjeseno i dnevno planiranje

  1.3 Minimalno potrebno vrijeme za prihvat i otpremu zrakoplova1.3.1 Minimalno potrebno vrijeme za prihvat i otpremu po ti-povima zrakoplova1.3.2 Minimalno potrebno vrijeme za prihvat i otpremu po tipo-vima zrakoplova i prijevoznicima1.3.3 Minimalno potrebno vrijeme za izradu liste optereenja i balansa1.3.4 Maksimalno doputeno vrijeme za slanje svih odgovara-juih poruka

  1.4 Tip najveeg zrakoplova kojeg je doputeno prihvatiti na aero-dromu1.5 Dnevna operativna organizacija smjene prihvata i otpreme1.6 Proces prihvata i otpreme pojedinanog zrakoplova

  1.6.1 Objavljivanje slijetanja zrakoplova na odgovaraju-oj liniji1.6.2 Navoenje i parkiranje zrakoplova1.6.3 Postavljanje podmetaa pod kotae podvozja zra-koplova1.6.4 Poruka o slijetanju zrakoplova na odreenoj liniji MVT1.6.5 Prikljuivanje zrakoplova na razliite ureaje po-sebne namjene1.6.6 Postavljanje stepenica za putnike uz zrakoplov1.6.7 Preuzimanje odgovarajuih dokumenata o putnici-ma i korisnom teretu od odgovornog lana posade1.6.8 Iskrcavanje putnika iz zrakoplova1.6.9 Istovar putnike prtljage1.6.10 Voenje putnika stajankom za zrakoplove1.6.11 Istovarivanje tereta i pote1.6.12 Unutarnje ienje zrakoplova1.6.13 Pranjenje zahoda zrakoplova i opskrba pitkom vodom1.6.14 Priprema zrakoplova za ukrcaj putnika, prtljage i/ili tereta1.6.15 Poruka o koliini ulivenog goriva u zrakoplov FMM1.6.16 Ukrcaj putnika u zrakoplov1.6.17 Transportiranje predane prtljage iz sortirnice1.6.18 Utovar tereta, pote i prtljage u zrakoplov1.6.19 Izrada liste optereenja i balansa zrakoplova

  REVIZIJA DOKUMENTA

  Red.br. Datum

  Ovlatena osoba koja je izradila

  reviziju

  Ovlatena osoba koja je odobrila

  reviziju

  Naziv i broj poglavlja koje

  se mijenja/opis revizije

  01. 20. 4. 2010.

  PRIVREMENE REVIZIJE DOKUMENTA

  Red.br. Datum

  Ovlatena osoba koja je

  izradila reviziju

  Ovlatena osoba koja je odobrila

  reviziju

  Naziv i broj poglavlja koje

  se mijenja/opis revizije

  01. 20. 4. 2010.

  PREDGOVOROvaj predloak Prihvata i otpreme je vlasnitvo:Agencije za civilno zrakoplovstvoVukovarska 284, 10 000 Zagreb, HrvatskaTelefon: (+385 1) 2369 306, Faks (+385 1) 2369 303SITA ZAGxxxxSvako kopiranje ili reprodukcija ovog dokumenta je zabranjena bez prethodnog pisanog odobrenja Agencije za civilno zrakoplovstvo.Svaka neautorizirana distribucija cijelog ili dijela ovog dokumenta, izvan prostora Agencije za civilno zrakoplovstvo, predstavlja teu povredu radne obveze. U skladu s tim, svaki zaposlenik za kojeg se utvrdi da nije potivao ova ogranienja, bit e pozvan na odgo-vornost.

  Za izdavaa:

  VAEE STRANICE DOKUMENTAPoglavlje Strana Datum

 • STRANICA 132 BROJ 64 UTORAK, 25. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  PRIVREMENE REVIZIJE DOKUMENTA

  Red.br. Datum

  Ovlatena osoba koja je

  izradila reviziju

  Ovlatena osoba koja je odobrila

  reviziju

  Naziv i broj poglavlja koje

  se mijenja/opis revizije

  01. 20. 4. 2010.

  PREDGOVOROvaj predloak Prometno-tehnolokog rjeenja stajanke za zrako-plove je vlasnitvo:Agencije za civilno zrakoplovstvoVukovarska 284, 10 000 Zagreb, HrvatskaTelefon: (+385 1) 2369 306, Faks (+385 1) 2369 303SITA ZAGxxxxSvako kopiranje ili reprodukcija ovog dokumenta je zabranjena bez prethodnog pisanog odobrenja Agencije za civilno zrakoplovstvo.Svaka neautorizirana distribucija cijelog ili dijela ovog dokumenta, izvan prostora Agencije za civilno zrakoplovstvo, predstavlja teu povredu radne obveze. U skladu s tim, svaki zaposlenik za kojeg se utvrdi da nije potivao ova ogranienja, bit e pozvan na odgo-vornost.

  Za izdavaa:

  VAEE STRANICE DOKUMENTAPoglavlje Strana Datum

  1.6.20 Poruka o ukrcanim putnicima, te utovarenom teretu, poti i prtljazi LDM1.6.21 Poruka o rasporedu kontejnera u odgovarajuim prostorima zrakoplova CPM1.6.22 Predavanje svih dokumenata o letu posadi zra-koplova1.6.23 Priprema zrakoplova za polijetanje1.6.24 Startanje motora zrakoplova pred polijetanje1.6.25 Izvlaenje podmetaa pod kotaima podvozja po startanju motora zrakoplova1.6.26 Izlaz zrakoplova sa pozicije i navoenje istog1.6.27 Izvjee o kontroli opsluivanja zrakoplova1.6.28 Poruka o polijetanju zrakoplova na odgovarajuoj liniji MVT1.6.29 Generalna avijacija1.6.30 Guranje ili vua zrakoplova uz upotrebu odgova-rajue rude i traktora1.6.31 Tok dokumenata

  Agencija za civilno zrakoplovstvoSektor aerodroma i zatite zra1nog prometa

  Odjel aerodromaKNJIGA 4

  AERODROMSKI PRIRUNIK

  PROME T NO - T E H NOLO KO R J E E N J E STAJA N K E Z A

  ZR AKOPLOVEOvaj predloak prometno-tehnolokog rjeenja stajanke

  za zrakoplove namijenjen je operatorima aerodroma

  Njegovi sadraj i forma su obvezni pri izradi dokumenta

  Prometno-tehnoloko rjeenje stajanke za zrakoplove

  DISTRIBUCIJA KOPIJA DOKUMENTABroj

  kopijeMjesto/lokacija/rad-

  no mjesto Format Koliina Datum Potpis

  1. Knjinica Original hard copy 1

  2. CCAA Server Digital 1

  REVIZIJA DOKUMENTA

  Red.br. Datum

  Ovlatena osoba koja je izradila

  reviziju

  Ovlatena osoba koja je odobrila

  reviziju

  Naziv i broj poglavlja koje

  se mijenja/opis revizije

  01. 20. 4. 2010.

 • UTORAK, 25. SVIBNJA 2010. BROJ 64 STRANICA 133 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Agencija za civilno zrakoplovstvoSektor aerodroma i zatite zra1nog prometa

  Odjel aerodromaKNJIGA 5

  AERODROMSKI PRIRUNIK

  PRIHVAT I OTPREMA PU TNIKAOvaj predloak Prihvata i otpreme putnika je

  namijenjen operatorima aerodromaNjegovi sadraj i forma su obvezni pri izradi

  dokumentaPrihvat i otprema putnika

  DISTRIBUCIJA KOPIJA DOKUMENTABroj

  kopijeMjesto/lokacija/rad-

  no mjesto Format Koliina Datum Potpis

  1. Knjinica Original hard copy 1

  2. CCAA Server Digital 1

  REVIZIJA DOKUMENTA

  Red.br. Datum

  Ovlatena osoba koja je izradila

  reviziju

  Ovlatena osoba koja je odobrila

  reviziju

  Naziv i broj poglavlja koje

  se mijenja/opis revizije

  01. 20. 4. 2010.

  PRIVREMENE REVIZIJE DOKUMENTA

  Red.br. Datum

  Ovlatena osoba koja je

  izradila reviziju

  Ovlatena osoba koja je odobrila

  reviziju

  Naziv i broj poglavlja koje

  se mijenja/opis revizije

  01. 20. 4. 2010.

  PREDGOVOROvaj predloak Prihvata i otpreme putnika je vlasnitvo:Agencije za civilno zrakoplovstvoVukovarska 284, 10 000 Zagreb, HrvatskaTelefon: (+385 1) 2369 306, Faks (+385 1) 2369 303SITA ZAGxxxxSvako kopiranje ili reprodukcija ovog dokumenta je zabranjena bez prethodnog pisanog odobrenja Agencije za civilno zrakoplovstvo.Svaka neautorizirana distribucija cijelog ili dijela ovog dokumenta, izvan prostora Agencije za civilno zrakoplovstvo, predstavlja teu po-vredu radne obveze. U skladu s tim, svaki zaposlenik za kojeg se utvr-di da nije potivao ova ogranienja, bit e pozvan na odgovornost.

  Za izdavaa:

  VAEE STRANICE PRIVREMENIH REVIZIJAPoglavlje Str. Datum

  xxxxx 1 23. 4. 2010.xxxxxxx 1-25 23. 4. 2010.

  SADRAJ1. Projektni zadatak1.2. Razrada

  1.2.1 Stajanka za uskotrupne i irokotrupne putnike zrakoplo-ve kodnih oznaka C, D, E1.2.2 Stajanka za generalnu avijaciju1.2.3 Parkiranje helikoptera1.2.4 Uputstvo za koritenje pozicija1.2.5 Horizontalne oznake1.2.6 Zrakoplovi generalne avijacije1.2.7 Odgovornost za navoenje zrakoplova s obzirom na dio operativne povrine na kojoj se nalazi1.2.8 Planiranje pozicija za parkiranje1.2.9 Planiranje staze za vonju1.2.10 Ukupni kapacitet stajanke1.2.11 Sustav parkiranja1.2.12 Uvoenje na i izvoenje zrakoplova sa pozicije1.2.13 Istovremeno kretanje zrakoplova na stajanci1.2.14 Granice pozicije1.2.15 Toka zaustavljanja zrakoplova1.2.16 Sigurnosni pregled prostora u neposrednoj blizini zrako-plova pred startanje motora1.2.17 Izlazak zrakoplova na USS-u1.2.18 Ulazak zrakoplova na prostor stajanke1.2.19 Kretanje zrakoplova stajankom1.2.20 Helikopteri1.2.21 Zrakoplov sa opasnim teretom1.2.22 Pozicija za parkiranje zrakoplova sa opasnim teretom1.2.23 Pozicija za parkiranje zrakoplova u sluaju izvanrednog dogaaja nezakonitog ometanja1.2.24 Parkiranje zrakoplova na prostoru stajanke gdje nisu ucrtane parking pozicije1.2.25 Izguravanje zrakoplova koritenjem pposebnog traktora za vuu1.2.26 Navoenje i izvoenje zrakoplova na/sa pozicije1.2.27 Koordinacija na stajanci za zrakoplove1.2.28 Posebne odredbe1.2.29 Odstupanje od odredbi ovog uputstva1.2.30 Odovornost za svakodnevnu primjenu uputstva1.2.31 Odgovornost zaposlenika1.2.32 Nepotivanje odredbi uputstva

 • STRANICA 134 BROJ 64 UTORAK, 25. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  1.2.7 Obrazac naloga vlade za viak prtljage GEBAT1.2.8 Nalog za razliita plaanja MCO1.2.9 Vienamjenski dokument MPD1.2.10 Stand By putnike karte bez oznake SA

  1.3. Ukrcajna propusnica u zrakoplov1.3.1 Ukrcajna propusnica u zrakoplov sa oznakom INF1.3.2 Ukrcajna propusnica u zrakoplov sa oznakom STAND BY1.3.3 Stand By putnike karte sa oznakom SA1.4 Privjesak za prtljagu1.4.1 Privjesak o ogranienju odgovornosti1.4.2 Identifi kacijski privjesak za prtljagu Stand By putnika1.4.3 Identifi kacijski privjesak za prtljagu nepraenih maloljet-nika1.4.4 Identifi kacijski privjesak za prtljagu posade1.4.5 Privjesak za runu prtljagu1.4.6 Identifi kacijski privjesak predane prtljage putnika u po-slovnoj C klasi1.4.7 Privjesak za prtljagu koju putnik osobno nosi do zrako-plova

  1.5 Kategorije putnika1.5.1 Putnici sa posebnim potrebama1.5.2 Nepraena djeca UM1.5.3 Nepraena djeca u dolasku aerodrom1.5.4 Prijevoz djece uz pratnju domaice zrakoplova1.5.5 Nepoeljni putnici1.5.6 INAD1.5.7 DEPO1.5.8 Zatvorenici1.5.9 VIP1.5.10 FQTV

  1.6 Bolesni, invalidni i nemoni putnici1.6.1 Maksimalno vrijeme ekanja na asistenciju1.6.2 INCAP/PRM putnici u odlasku1.6.3 INCAP/PRM putnici u dolasku1.6.4 Kvaliteta usluge pomoi pruene INCAP/PRM1.6.5 Oznake kojima se defi niraju pojedine podkategorije bole-snih i nemonih putnika1.6.6 Dokumenti potrebni za prijevoz bolesnog, invalidnog i/ili nemonog putnika1.6.7 Ulazak i smjetaj bolesnih/invalidnih putnika u zrakoplov1.6.8 Maksimalni doputeni broj INCAP putnika po zrakoplovu1.6.9 Utovar pomagala putnika sa tjelesnim oteenjem1.6.10 INCAP putnici u tranzitu ili transferu preko aerodroma1.6.11 Pratioci INCAP putnika1.6.12 Trudnice1.6.13 Osobe starije od 80 godina1.6.14 Slijepe i gluhe osobe1.6.15 STCR putnici na nosilima1.6.16 Putnici kojima je potreban kisik OXYG1.6.17 INCAP putnici kojima nije doputen prijevoz zrakoplovom1.6.18 Prijevoz zrakoplovom grupe djece

  VAEE STRANICE DOKUMENTAPoglavlje Strana Datum

  VAEE STRANICE PRIVREMENIH REVIZIJAPoglavlje Str. Datum

  xxxxx 1 23. 4. 2010.xxxxxxx 1-25 23. 4. 2010.

  SADRAJ1. Prihvat i otprema putnika svrha i cilj1.1 Poetak i trajanje cijelog procesa

  1.1.1 Minimalno potrebno vrijeme za prihvat putnika1.1.2 Ukupni broj altera za prihvat putnika i predane prljage po pojedinom letu1.1.3 Minimalno vrijeme za transfer na drugu liniju1.1.4 Minimalno potrebno vrijeme za promjenu konfi guracije putnike kabine

  1.2 Najvaniji putniki dokumenti1.2.1 Putnika karta1.2.2 Putnika karta u domaem prometu1.2.3 Putnika karta u meunarodnom prometu1.2.4 Elektronika putnika karta1.2.5 Karta za viak prtljage1.2.6 Obrazac naloga vlade za viak prtljage GEBA

 • UTORAK, 25. SVIBNJA 2010. BROJ 64 STRANICA 135 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Agencija za civilno zrakoplovstvoSektor aerodroma i zatite zra1nog prometa

  Odjel aerodromaKNJIGA 6

  AERODROMSKI PRIRUNIK

  PRIHVAT I OTPREMA ROBE I POTE

  Ovaj predloak prihvata i otpreme robe i pote je namijenjen operatorima aerodroma

  Njegovi sadraj i forma su obvezni pri izradi dokumenta

  Prihvat i otprema robe i pote

  DISTRIBUCIJA KOPIJA DOKUMENTABroj

  kopijeMjesto/lokacija/rad-

  no mjesto Format Koliina Datum Potpis

  1. Knjinica Original hard copy 1

  2. CCAA Server Digital 1

  REVIZIJA DOKUMENTA

  Red.br. Datum

  Ovlatena osoba koja je izradila

  reviziju

  Ovlatena osoba koja je odobrila

  reviziju

  Naziv i broj poglavlja koje

  se mijenja/opis reviziie

  01. 20. 4. 2010.

  PRIVREMENE REVIZIJE DOKUMENTA

  Red.br. Datum

  Ovlatena osoba koja je

  izradila reviziju

  Ovlatena osoba koja je odobrila

  reviziju

  Naziv i broj poglavlja koje

  se mijenja/opis revizije

  01. 20. 4. 2010.

  PREDGOVOROvaj predloak Prihvata i otpreme robe i pote je vlasnitvo:Agencije za civilno zrakoplovstvoVukovarska 284, 10 000 Zagreb, HrvatskaTelefon: (+385 1) 2369 306, Faks (+385 1) 2369 303SITA ZAGxxxxSvako kopiranje ili reprodukcija ovog dokumenta je zabranjena bez prethodnog pisanog odobrenja Agencije za civilno zrakoplovstvo.Svaka neautorizirana distribucija cijelog ili dijela ovog dokumenta, izvan prostora Agencije za civilno zrakoplovstvo, predstavlja teu po-vredu radne obveze. U skladu s tim, svaki zaposlenik za kojeg se utvr-di da nije potivao ova ogranienja, bit e pozvan na odgovornost.

  Za izdavaa:

  1.7 Kategorije letova1.7.1 iste linije1.7.2 Kombinirane linije1.7.3 Tranzitne linije1.7.4 Tranzitni putnici1.7.5 Transferni putnici1.7.6 Mjeovite linije

  1.8 Proces prihvata i otpreme putnika i prtljage na pojedinanom letu

  1.8.1 Priprema za prihvat putnika i prtljage check -in1.8.2 Poetak prihvata putnika i prtljage check -in1.8.3 Prihvat putnika i prtljage check -in1.8.4 Prihvat predane prtljage1.8.5 Prihvat kunih ljubimaca1.8.6 Runa prtljaga1.8.7 Posebno sjedite za runu prtljagu1.8.8 Zatitni pregled predane prtljage1.8.9 Slaganje predane i zatitno pregledane prtljage u sortir-nici1.8.10 Zavretak prihvata putnika i prtljage check -in1.8.11 Poruke o putnicima prihvaenim na let1.8.12 Ulazak putnika u zatieni prostor izlaza1.8.13 Poetak procesa ukrcaja putnika u zrakoplov1.8.14 Objavljivanje informacije o polijetanju i poziv putnicima da uu u zrakoplov1.8.15 Kontrola putnika na izlazu iz putnike zgrade u zrako-plov1.8.16 Zakljuenje procesa kontrole putnika na izlazu

  1.9. Izvjee o procesu prihvata i otpreme putnika na odreenom letu

  1.9.1 Sluba informacija1.9.2 Informacije odreene formom i sadrajem koje se objav-ljuju putem zvunog razglasa

  1.10 Medicinska sluba1.11 Sluba za izgubljene stvari

  1.11.1 Postupak u sluaju oteenja putnike prtljage1.11.2 Postupak u sluaju oteenja odjee putnika1.11.3 Postupak kod krae prtljage ili dijela sadraja iste1.11.4 Postupak u sluaju gubitka ili oteenja rune prtljage1.11.5 Postupak u sluaju gubitka predane prtljage1.11.6 Najei uzroci nestanka prtljage1.11.7 Postupak kod nepravilno upuene putnike prtljage1.11.8 Otprema prtljage sa carinskim manifestom1.11.9 Ostavljanje prtljage carinskoj slubi1.11.10 Poruke sadrane u sustavu World Tracer1.11.11 Znaenje pojedinih dvoslovnih oznaka sadranih u od-govarajuim porukama1.11.12 Tok dokumenata1.11.13 Opasne materije i tvari u predanoj i runoj prtljazi1.11.14 Neregularnosti

 • STRANICA 136 BROJ 64 UTORAK, 25. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  3.3. Cvijee3.4. LHO i medicinski preparati3.5. Vlana roba3.6. Svjee meso3.7. Prijevoz jednodnevnih pilia3.8. Posmrtni ostatci

  3.8.1. Nekremirani posmrtni ostatci3.8.2. Kremirani posmrtni ostatci

  3.9. Teki teret (HEA)3.9.1. Teina i dimenzije3.9.2. Prijem na prijevoz3.9.3. Otprema HEA kolete3.9.4. Proraun optereenja poda robnog odjeljka zrakoplova3.9.5. Utovar/istovar HEA kolete3.9.6. Poruka o posebnoj vrsti robe (HEA)

  3.10. Tisak3.11. Vrijednosni teret (VAL)

  3.11.1. Granice vrijednosti i dopunsko osiguranje3.11.2. Najmanje dimenzije3.11.3. Osnovni uvjeti pakiranja3.11.4. Rezervacija3.11.5. Prijem/skladitenje3.11.6. Potvrda za vrijednosne poiljke3.11.7. Zrakoplovni tovarni list3.11.8. Cargo manifest3.11.9. NOTOC3.11.10. Prijem iz posebnog vozila pod pratnjom kod zrako-plova3.11.11. Utovar3.11.12. Poruka3.11.13. Isporuka u posebno vozilo pod pratnjom kod zrako-plova

  3.12. Diplomatske poiljke (DIP)3.13. ive ivotinje (AVI)

  3.13.1. Prihvat poiljke3.13.2. Provjera dokumenta i uvjeti prijevoza3.13.3. Temperatura i pritisak zraka u robnom odjeljku3.13.4. Buka i osvjetljenje u robnom odjeljku3.13.5. Prijem na prijevoz3.13.6. Vrijeme i rezervacija3.13.7. Kontejneri/oznaavanje3.13.8. Dokumentacija/veterinarske potvrde3.13.9. Zrakoplovni tovarni list3.13.10. Kontrolna lista za prihvatanje ivotinja na prijevoz3.13.11. Cargo manifest3.13.12. NOTOC3.13.13. Zemaljko opsluivanje3.13.14. Priprema robnog odjeljka zrakoplova3.13.15. Utovar i nain smjetaja ivotinja u robni odjeljak zra-koplova3.13.16. Postupci u sluaju neredovite otpreme3.13.17. Izvijee o prijevozu ivotinja

  VAEE STRANICE DOKUMENTAPoglavlje Strana Datum

  VAEE STRANICE PRIVREMENIH REVIZIJAPoglavlje Str. Datum

  xxxxx 1 23. 4. 2010.xxxxxxx 1-25 23. 4. 2010.

  SADRAJ1. Uvodni dio2. Utvrivanje prihvatljivosti i prijem poiljki za prijevoz2.1. Prijem robe za prijevoz2.2. Osnovni uvjeti za prijevoz robe2.3. Kontrola poiljke2.4. Pakiranje poiljke2.5. Teina2.6. Dimenzije koleta2.7. Obiljeavanje2.8. Zabranjeni prijevoz u pojedine zemlje3. Posebne poiljke3.1. Vrste posebnih poiljki3.2. Lako kvarljiva roba

  3.2.1. Prijem na prijevoz3.2.2. Dokumentacija3.2.3. Obiljeavanje koleta3.2.4. Skladitelje, utovar, istovar i NOTOC

 • UTORAK, 25. SVIBNJA 2010. BROJ 64 STRANICA 137 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  12.9. Neisporuka poiljke zbog prekinutog leta12.10. Zamjene poiljke12.11. Izvijee o neuruenju (IRP)12.12. Okolnosti pod kojima nastaju neregularnosti13. Prihvat i otprema pote13.1. Vrste potanskih poiljki13.2. Dokumenti koji prate poiljku13.3. Prihvat i otprema pote u izvozu13.3.1. Prijem potanskih vrea u skladite izvoza13.3.2. Manifestiranje/otprema13.4. Prihvat i otprema pote u uvozu13.4. Kurirska pota14. Otpremnitvo (pediterstvo)

  2016 Na temelju lanka 142. toka 6. Zakona o zranom prometu

  (Narodne novine, broj 69/09) ministar mora, prometa i infra-strukture, donosi

  PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAINU PRUANJA USLUGA U

  ZRANOJ PLOVIDBIlanak 1.

  (1) U Pravilniku o uvjetima i nainu pruanja usluga u zra-noj plovidbi (Narodne novine, broj 115/09), lanak 1. mijenja se i glasi:

  (1) Ovim Pravilnikom se utvruju zajedniki zahtjevi za sigur-no i uinkovito pruanje usluga u zranoj plovidbi, posebni uvjeti i nain pruanja pojedinih usluga u zranoj plovidbi za opi i ope-rativni zrani promet u zranom prostoru Republike Hrvatske i u dijelu meunarodnog zranog prostora sukladno regionalnim i me-unarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku te zadae Agencije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) kao nacionalnog nadzornog tijela (NSA).

  (2) Usluge u zranoj plovidbi prua pravna osoba koja udovo-ljava uvjetima utvrenima posebnim propisom (u daljnjem tekstu: pruatelj usluga u zranoj plovidbi), u granicama svojih prava, du-nosti i odgovornosti, a radi sigurnog, redovitog i nesmetanog odvi-janja zranog prometa svih civilnih i vojnih zrakoplova u zranom prostoru iz stavka 1. ovoga lanka.

  (3) Poslovi i zadae koji se obavljaju u okviru pruanja usluga u zranoj plovidbi mor