Ủy hội sng m cng quốc tế - ??m nhn một tổ chức lưu vực sng quốc tế c đẳng...

Download Ủy hội Sng M Cng quốc tế - ??M NHN Một tổ chức lưu vực sng quốc tế c đẳng cấp thế giới v đảm bảo về ti chnh hoạt động nhằm hỗ

Post on 06-Feb-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TM NHNMt t chc lu vc sng quc t c ng

  cp th gii v m bo v ti chnh hot

  ng nhm h tr cc quc gia sng M

  Cng, hng n mt Lu vc Sng M

  Cng thnh vng v kinh t, cng bng v

  x hi v m bo v mi trng

  S MNHThc y, iu phi qun l v pht trin bn

  vng ti nguyn nc v cc ti nguyn khc

  v li ch chung ca cc quc gia sng M

  Cng v v cuc sng ca ngi dn.

  Campuchia CHDCND Lo Thi Lan Vit Nam

  Trung Quc

  Myanmar

  CHDCND Lo

  Thi Lan

  Campuchia

  Vit Nam

  www.mrcmekong.org

  BN SNG M CNG

  p ng nhu cu Gn gi s cn bng

  y hi Sng M Cng quc t

  NGUN NC M

  Sng M Cng l mt trong nhng dng sng ln nht, c mc a dng sinh hc cao nht trn th gii. Lu vc sng rng 795.000 km2, tri di t Ty Tng n ng bng sng Cu Long. Sng M Cng di gn 5.000 km v chy qua su nc.

  H lu sng M Cng nm CHDCND Lo, Thi Lan, Campuchia v Vit Nam, l ni sinh sng ca hn 65 triu ngi. H lu sng M Cng to ra c hi thng mi, giao thng, an ninh lng thc, thu nhp v ng thi l ngun thy sn ni a ln nht th gii, hng nm em li hn 4 triu tn c v cc loi thy sn khc

  Vi s pht trin nhanh ca vng, nhu cu v nng lng sch v nng lng ti to t thy in tng ln p ng s gia tng v dn s trong khu vc.

  Cc thch thc chnh i vi lu vc sng M Cng bao gm suy thoi mi trng, tc ng ca p thy in v cc d n pht trin khc n thy sn v bi lng ph sa, bin i kh hu v i ngho. Nhu cu ti thm canh cho nng nghip, s gia tng dn s, cng nh cc kiu kh hu kh d on gy ra l lt v hn hn thng xuyn ang to p lc ln cc ngun ti nguyn ca sng M Cng. Cng tc qun l lu vc sng xuyn bin gii tr thnh thch thc ln i vi cc nc ven sng M Cng ng thi mang li cc c hi hp tc ln lao.

  H lu sng M Cng

 • www.mrcmekong.org

  y hi Sng M Cng quc t

  THNG TIN C BN

  Trong hn 20 nm va qua, y hi Sng M Cng quc t h tr cc quc gia thnh vin y hi - Campuchia, CHDCND Lo, Thi Lan v Vit Nam cng pht trin v qun l h lu sng M Cng mt cch bn vng.

  L t chc lin chnh ph v lu vc sng, y hi Sng M Cng quc t c thnh lp thng qua Hip nh sng M Cng nm 1995, khi bn nc k kt Hip nh tha thun hp tc pht trin, qun l, s dng v bo tn ngun ti nguyn nc cc lnh vc nh thy sn, kim sot l, thy li, thy in v giao thng thy.

  y hi Sng M Cng quc t l din n v ngoi giao nc v hp tc vng cc quc gia thnh vin cng chia s li ch chung v ti nguyn nc d c nhng li ch quc gia khc nhau cng nh gii quyt nhng vn xuyn bin gii trong lu vc. y hi Sng M Cng quc t cn l u mi tri thc nhm thc y hp tc vng v hoch nh chnh sch da trn nhng bng chng khoa hc.

  y hi Sng M Cng quc t h tr k thut v xy dng cc cng c thc hnh nhm gip cc quc gia thnh vin a ra c cc quyt nh v k hoch pht trin cc quc gia.

  HOT NGp ng nhu cu, gn gi s cn bng

  K t khi thnh lp, y hi Sng M Cng quc t thng qua nm th tc v cht lng nc, chia s s liu, gim st s dng nc, duy tr dng chy v tham vn s dng nc h tr thc hin Hip nh Sng M Cng nm 1995.

  y hi Sng M Cng quc t h tr qu trnh quy hoch lu vc sng da trn c s cc nguyn tc Qun l Tng hp Ti nguyn Nc, tun th nguyn tc ti a ha thnh vng kinh t v x hi m khng lm tn hi n tnh bn vng ca h sinh thi thit yu h lu sng M Cng. Chin lc Pht trin Lu vc da trn Qun l Tng hp Ti nguyn Nc u tin ca y hi Sng M Cng

  NGN SCHNgn sch cho hot ng ca y hi Sng

  M Cng quc t l t ng gp ca cc quc

  gia thnh vin y hi v ti tr ca cc i tc

  pht trin (cc chnh ph, cc ngn hng pht

  trin v cc t chc quc t)

  Ngn sch c tnh cho giai on 2016-2020:

  65 triu US$

  C cu Qun tr y hi sng M Cng quc t

  Campuchia CHDCND Lo

  Thi Lan Vit Nam

  C quan hoch nh chnh sch

  C quan qun l

  C quan tc nghip

  Hi ng:

  y ban Lin hp:

  Ban Th k:

  Cc i tc i thoi:

  Cc i tc pht trin v

  cc t chc

  Cc y ban sng M Cng

  quc gia

  y hi sng M Cng quc t

  MRC

  Trung Quc

  Myanmar

 • THNH TU

  Xy dng Chin lc Pht trin Lu vc sng

  M Cng u tin

  Xy dng nm b th tc phc v vic s

  dng ti nguyn nc

  Trin khai nh gi cc kch bn v k hoch

  pht trin s dng ti nguyn nc ca cc

  quc gia thnh vin lm c s cho cc chin

  lc v cc ch dn

  Cung cp hng dn s b v thit k xy

  dng cc p trn dng chnh, t ra cc tiu

  chun ca H thng thc hnh tt nht

  Xy dng Hip nh Vn ti ng thy gia

  Campuchia v Vit Nam.

  Xy dng chin lc qun l v pht trin

  thy sn ton lu vc

  Cung cp d bo l vo ma ma nhm

  gip cc c quan c thm quyn gim thiu

  cc nh hng do l lt gy ra

  Xut bn cc bo co v Hin trng Lu vc

  sng M Cng v s pht trin v sc khe

  h sinh thi ca lu vc

  T chc mt lot din n khu vc gia cc

  bn lin quan v vn quy hoch lu vc,

  bin i kh hu, thy in v thy sn

  Tha thun vi Trung Quc v chia s thng

  tin, trao i k thut v thc hin nh gi

  chung

  quc t c thc hin cho giai on 2011 -2015 nhm gip cc quc gia thnh vin nng cao tnh bn vng ca ngnh thy sn, thc y cc c hi nng nghip, t do giao thng thy, pht trin thy in bn vng, qun l l cng nh gn gi v bo tn cc h sinh thi quan trng.

  y hi Sng M Cng quc t thc y vic chia s thng tin, i thoi v thng lng v qun l ti nguyn nc gia cc chnh ph, khu vc t nhn v x hi dn s. Chin lc Pht trin Lu vc xy dng cho giai on 2016-2020 phn nh v xem xt ton din xu th, nhu cu v nhng thch thc mi ti lu vc.

  Cc hot ng chnh yu khc:

  Gim st v bo co v thc trng mi trng ca h thng Sng M Cng ci thin cng tc qun l dng chy v bo v s cn bng sinh thi lu vc.

  D bo l.

  H tr qun l, xy dng v pht trin cc hot ng trong lnh vc thy sn cpa phng v cp vng.

  Thc y giao thng v giao thng ng thy an ton thng qua cc quy hoch tng th v k hoch h tr giao thng thy.

  H tr cng ng pht trin k thut thy li v nng nghip nhm bo v lu vc v m bo to thu nhp cho ngi dn a phng.

  Cung cp cc hng dn v h tr i thoi v pht trin thy in bn vng m bo quyn li chung ca cc quc gia thnh vin.

  Gip cc quc gia thnh vin thch ng vi bin i kh hu.

 • www.mrcmekong.org

  1 Nng cao hiu bit chung v tng cng vic s dng tri thc da trn bng chng ca cc nh hoch nh chnh sch v cc nh lp k hoch d n

  2 Ti u ha cng tc qun l mi trng v pht trin ti nguyn nc bn vng ca cc c quan quy hoch ngnh cp quc gia v li ch ca ton lu vc

  3 Hng dn xy dng v qun l cc d n s dng nc v cc d n lin quan n nc, chia s v s dng ti nguyn ca cc c quan quy hoch v thc thi cp quc gia

  4 Cc quc gia thnh vin thc hin c hiu qu v cht ch cc th tc ca y hi Sng M Cng quc t

  5 i thoi v hp tc hiu qu gia cc quc gia thnh vin v kt hp cc i tc khu vc v cc bn lin quan tham gia qun l nc xuyn bin gii mt cch chin lc

  6 Tng cng cng tc gim st, d bo v nh gi tc ng ton lu vc cng nh ph bin cc kt qu nghin cu tr gip qu trnh

  ra quyt nh ca cc quc gia thnh vin

  7 i mi y hi sng M Cng quc t tr thnh mt t chc hiu qu hn, ph hp vi l trnh phn cp v cc k hoch ci cch lin quan

  NHNG LNH VC TRNG TM MI CHO GIAI ON 2016 2020Gii quyt cc thch thc

  T 2016 n 2020, K hoch Chin lc ca y hi Sng M Cng quc t tp trung vo vic t c by thnh qu c tha thun thc y vic tch hp v lin kt cc n lc mt cch mnh m hn, tng cng kh nng phn b nhanh hn cc ngun lc, cng nh nng cao tnh hiu qu v minh bch trong vic s dng ti nguyn nc.

  y hi Sng M Cng quc t