Uvod u Razvojnu Psihologiju 14

Download Uvod u Razvojnu Psihologiju 14

Post on 19-Aug-2015

63 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

unizd, kolegij Razvojna psihologija

TRANSCRIPT

<p>RAZVOJNA PSIHOLOGIJA UVOD U RAZVOJNU PSIHOLOGIJUIzv.prof.dr.sc. Mira KlarinE-mail: mklarin@unizd.hr Odjel za izobrazbu uitelja i odgojiteljaSveuilite u Zadru01.10.20141STUDIJ: PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ ZA UITELJESEMESTAR: ZIMSKINAZIV KOLEGIJA: UVOD U RAZVOJNU PSIHOLOGIJUCilj kolegija je poznavanje suvremenih naela, teorijskih koncepata te metoda istraivanja svih aspekata ovjekovog razvoja. Temeljna znanja iz ovog podruja omoguiti e kritiki osvrt na teorijske aspekte te metode istraivanja koje se koriste u razvojnoj psihologiji. Studenti e razumjeti imbenike koji utjeu na razvoj te procese koji uvjetuju razvoj tijekom ivotnog vijeka. Poznavati e prepreke i ogranienja na koje nailaze istraivai tijekom istraivanja razliitih aspekata razvoja. Prepoznati e etike dileme koje se javljaju tijekom istraivanja ovog podruja psihologije. Cilj kolegija je stjecanje uvida u povezanost teorije, istraivanja te prijemne dobivenih spoznaja u konkretnim ivotnim situacijama. 2OEKIVANI ISHODI UENJANabrojati i opisati osnovne pojmove iz podruja razliitih teorijskih pristupa u razvojnoj psihologiji, njihov doprinos objanjenju razvoja kao i njihova ogranienja. Opisati razliite metode istraivanja u razvojnoj psihologiji, njihove prednosti i ogranienja.Prepoznati vrste i strategije te nacrte istraivanja i teorijske koncepte u razvojnoj psihologiji.Identifcirati, razlikovati,usporediti i objasniti razliite vrste i nacrte istraivanja te temeljne teorijske pristupe u razvojnoj psihologiji.Protumaiti i povezati odnosno upotrijebiti razliite metodoloke pristupe i teorijske okvire na konkretnim primjerima.Povezati i procijeniti razliite nacrte istraivanja i teorijske koncepte.Razlikovati vrste i nacrte istraivanja, metode prikupljanja podataka. Kritiko pretraivanje literature u svrhu izrade seminara.3SADRAJ KOLEGIJAUvod u kolegij, sadraj i ciljevi kolegijaOdreenje razvojne psihologije s povijesnim pregledomEtika naela u istraivanjima razvoja te dileme koje prate razvojnu psihologiju Razliite teorijske paradigme relevantne za razvojnu psihologijuFreudova teorija psihoseksualnog razvojaErikson-ova teorija psihosocijalnog razvojaBihevioristike teorije Tradicionalne teorije uenjaBihevioristike teorije razvoja Socijalno-kognitivna teorija uenjaPiaget-ova teorija kognitivnog razvojaEtoloki teorijski pristup razvojuEkoloki pristup razvojuProcesni model razvojaRazvojna teorija socijalizacije u grupiMetode istraivanja u razvojnoj psihologiji4PREDLOENE TEME SEMINARAPovijesni pregled razvoja Razvojne psihologijeMetode prikupljana podataka u Razvojnoj psihologijiStrategije istraivanja u Razvojnoj psihologijiPsihodinamski teorijski pristupi i njihov utjecaj na Razvojnu psihologijuBihevioristiki teorijski pristupi i njihov utjecaj na Razvojnu psihologijuKognitivistiki teorijski pristupi i njihov utjecaj na Razvojnu psihologijuPregled istraivanja A. Bandure i znaaj rezultata za Razvojnu psihologijuPiaget-ov kognitivni model kognitivnog razvojaEtoloki pristup razvojuEvolucijski pristup razvoju J. Belsky-aEkoloki pristup razvojuPregled teorija razvoja prednost i ogranienja (zajedniki rad svih studenata u obliku okruglog stola) Upute za izradu seminara.docx 5LITERATURAObveznaVasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1997). Djeja psihologija, Jastrebarsko: Naklada Slap.Berk, L.E. (2008). Psihologija cjeloivotnog razvoja, Jastrebarsko: Naklada Slap.Klarin, M. (2006). Razvoj djece u socijalnom kontekstu roditelji, vrnjaci, uitelji kontekst razvoja djeteta, Jastrebarsko: Naklada Slap.DopunskaSantrock, J.W. (2003). Life-Span Development, New York: McGraw Hill. Lackovi-Grgin,K. (2006). Psihologija ivotnog vijeka: kratki osvrt na njezinu povijest i probleme, U: K.Lackovi-Grgin, V.ubela, Odabrane teme iz psihologije odraslih, Jastrebarsko: Naklada Slap.Thomas, R.M. (2001). Recent theories of human development, London: Sage Publications, Inc.Fulgosi, A. (1997). Psihologija linosti, Zagreb: kolska knjiga. Zarevski, P. (2001). Psihologija pamenja i uenja, Jastrebarsko: Naklada Slap. Bukatko,D., Daehler, M.W. (2001). Child development, New York: Houghton Mifin Company.Buggle, F. (2002). Razvojna psihologija Jeana Piageta, Jastrebarsko: Naklada Slap. Internet izvori : znanstveni lanci6SADRAJ7Psihoanalitike teorijeTeorije o utjecaju okoline i uenjaTeorije socijalnog uenjaKognitivistiko razvojne teorijeModeli obrade informacijaSociokulturni modeliEtoloka teorijaTeorija ekolokih sustavaProcesni model razvojaRazvojna teorija socijalizacije u grupiSlika 1.1. Sadraj kolegija1. TO JE RAZVOJNA PSIHOLOGIJARazvojna psihologija je grana psihologije koja istrauje promjene u ponaanju i sposobnostima tijekom ivotnog vijeka.ovjekov razvoj kao znanstveno interdisciplinarno i primijenjeno podruje zapoinje s razvojem tek s poetkom 20.st.Interes za ivotno razdoblje do kraja adolescencije zabiljeen je ranije, dok se interes za odraslu dob i starenje javlja tek 60-tih i 70-tih godina.Spoznaje iz suvremene razvojne psihologije podupiru injenicu da se promjene dogaaju tijekom cijelog ivotnog vijeka, a najoitije su tijekom djetinjstva i adolescencije. Zato su istraivanja razvojnog perioda djetinjstva i adolescencije brojnija:Djetinjstvo i adolescencija su razdoblja brzog razvoja (primjerice tjelesni razvoj, socijalni razvoj, kognitivnirazvoj).Iskustva steena tijekom djetinjstva, osobito ranog djetinjstva, snano utjeu na kasniji razvoj pojedinca.Razumijevanje sloenih procesa koji se dogaaju tijekom odrasle dobi, mogue je jednino temeljem razumijevanja razvojnog tijeka tog procesa (npr. govora).Rezultati istraivanja djetinjstva i adolescencije kao specifnih razvojnih razdoblja, prua mogunost drutvu za razumijevanje problema djece i mladih te njihovo preveniranje.Djeca i mladi zanimljiv su dio ljudske populacije te su interesantni razvojnim psiholozima. 81.1. ZADATAK RAZVOJNE PSIHOLOGIJEIstraivanje promjena u ponaanju opis ponaanja u svakoj toci razvoja.Istraivanje razloga njihova pojavljivanja otkrivanje uzroka koji stoje u osnovi promjena u ponaanju od jedne vremenske toke do druge. 91.2. RAZVOJNI PROCESIRazvojne promjene koje se dogaaju tijekom ivotnog vijeka rezultat su meudjelovanja:Biolokih procesa uroeni bioloki procesi koji imaju gensku osnovu, koji upravljaju tjelesnom visinom i teinom, razvojem mozga, hormonskim promjenamaKognitivnih procesa promjene koje se dogaaju na podruju kognicije odnosno kognitivnih procesa poput panje, pamenja, miljenja, inteligencije, razvoja govora, kreativnosti.Socioemocionalni procesi promjene koje se odnose na osobine linosti, emocije i odnose s drugim ljudima. Slika 1.2. Meudjelovanje tri razvojna procesa101.3. GLAVNA PODRUJA RAZVOJASukladno razvojnim procesima razlikujemoTjelesni razvojKognitivni razvojEmocionalni i socijalni razvojNavedena tri podruja razvoja u meusobnoj su interakciji utjeui jedan na drugogaSlika 1.3. Glavna podruja razvoja i njihovo meudjelovanje111.4. RAZVOJNA RAZDOBLJA12 Dob je bioloka kategorija. Dob je socijalna kategorija.Slika 1.4. Razvojna razdoblja (http://www.jtsa.co.za/stages!o"!li"e/ #(pre$zeto %&amp;.%'.(%14.# )a teelj$ dobi odre*$jeo dr$tven$ $log$ i razvojne zada+e koje treba savladati. Dob je re"erentna $ saopercepciji i percepciji dr$gih. Dob je va,na koponenta vlastitog identiteta. -leksibilnost razvojnih perioda (osobito $ starijoj dobi#. .ostajeo dr$tvo $ koje je dob sve anje va,na.RAZVOJNA RAZDOBLJA PERIODIZACIJA RAZVOJAPrenatalno razdoblje (0-9mj) vrijeme od zaea do roenjaDojenako doba (roenje 3. godina) Rano djetinjstvo (3. 6. godine)Srednje i kasno djetinjstvo (6. 12. godine)Adolescencija (12.- 20. godine)Rana odrasla dob (20.-40. godine)Srednja odrasla dob (40.-65. godina)Kasna odrasla dob (65 godina -)Slika 1.5. Razvojna razdoblja http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-woman-stages-development-vector-illustration-s-childhood-to-old-age-image32487635 (preuzeto 03.09.2014.)131.5. PROCESI RASTA, MATURACIJE I UENJAZa razumijevanje razvoja vani su procesi:Rasta rast se odvija kroz metabolike procese koji se dogaaju u organizmu, a koji su intenzivni do stjecanja spolne zrelosti. Veim dijelom je bioloki uvjetovan. Odnosi se na poveanje stanica tkiva, odnosno na promjene u veliini tijela i tjelesnim proporcijama. Maturacija odnosi se na genski programirane procese stjecanja zrelosti. Rezultira relativno nepromijenjenim redoslijedom promjena u ponaanju. Ponaanja steena maturacijom, nezavisna su od uenja i utjecaja okoline. Uenje relativno trajna promjena u ponaanju koja je rezultat iskustva koje dijete stjee u interakciji s okolinom. Uenje se odvija tijekom cijelog ivotnog vijeka. Ono ovisi o sazrijevanju odnosno o stupnju zrelosti organizma za prihvaanje odreenih obrazaca ponaanja. Uenjem se prilagoavamo na promijenjene uvjete u okolini. 141.6. JO NETO O RAZVOJUIndividualne razlike u razvojuPostoje individualne razlike u razvojnim promjenama koje su najoitije u starijoj dobi.imbenici koji utjeu na razvoj.unutarnji i vanjski imbenici razvoja (utjecaj genske strukture i okoline na razvoj), normativni (karakteristike prijelaznih razdoblja ivota i utjecaji velikih povijesnih dogaaja) i nenormativni imbenici razvoja (neoekivani ivotni dogaaji.)Vremensko pojavljivanje utjecaja Kritino razdoblje je vrijeme tijekom kojeg je utjecaj nekog dogaaja najvei(npr. uenje stranog jezika,uenje motorikih vjetina). Slika 1.6. Razvoj mozgahttp://www.brainfacts.org/across-the-lifespan/youth-and-aging/articles/2011/teen-brain-vulnerability-exposed/ (preuzeto 03.09.2014.)152. POVIJESNI POGLEDI NA RAZVOJATijekom povijesti razvoj se razliito shvaao: Razvoj je proces koji se odvija kao konstanta.Razvoj se dogaa u djetinjstvu.Razvoj je proces koji se dogaa tijekom cijelog ivotnog vijeka.162.1. ANTIKA GRKA I RIM (PRED-ZANSTVENO RAZDOBLJE)Antika Grka i Rim (600p.n.e. -400 god.) Ove stare civilizacije prepoznale su vanost djetinjstva na kasniji razvoj.Posebno se isticalo uenje i njegova vanost tijekom djetinjstva, stoga se poticalo rano pouavanje.Unato tome, infanticid je bila pojava koja je bila dozvoljena (ubijanje nezdrave, nezakonite i enske djece).Seksualno iskoritavanje djece nije bila rijetkost kao i njihovo kanjavanje.Djeca su se tretirala poput robe koja se kupuje i prodaje. Shvaanje djeteta kao ovjeka u malom, tipino je za ovo vrijeme. Slika 2.1. Djeca u Grkoj i Rimu http://www.medioteka.hr/portal/ss_povijest2.php?ktg=2&amp;pktg=2&amp;mid=89 (preuzeto 03.09.2014.)172.2 SREDNJI VIJEK I RENESANSA Nakon pada Rimskog carstva i irenjem kranstva, poloaj djece se polako poeo mijenjati.Ovo je razdoblje protivljenja infanticidu uz preporuku roditeljima da djecu poalju u samostan ili sjemenite. Djeca ukljuena u vjerske zajednice se poduavaju se itanju i pisanju.Promie se ideja o djejoj istoi. Slika 2.2. Briga za djecu u srednjem vijeku i renesansihttp://hr.wikipedia.org/wiki/Glazba (preuzeto 03.09.2014.)Unato tome nije se uspjelo u ubijanju blizanaca za koje se smatralo da su dokaz preljuba. Djeca su imala teak ivot.Tijekom renesanse (14. 17. st.) biljeimo poveanu brigu za djecu. Osnivaju se dobrotvorne institucije domovi za nahoad fnancirane od bogatih pojedinaca.182.3. REFORMACIJAPojava protestantizma. Osobito je znaajna puritanska sekta Johna Calvina (1509-1564).Puritanci su vjerojatno bili prvi koji su ponudili sveobuhvatni model razvoja. Naputa se ideja o djejoj istoi.Djeca su roena s izvornim grijehom te bez adekvatnog odgoja tee zlu. Istiu vanost uenja u ranoj dobi.Istiu vanost roditelja. Napisali su prirunik za roditelje kako odgajati dijete.Osnovna zadaa odgoja je nezavisnost, samopouzdanost i samokontrola. Kalvinisti su zagovarali strog odgoj koji e prevenirati probleme u ponaanju kod djece.Prvi su pisali knjige za djecu. </p> <p> Slika 2.3. John Calvinhttp://www.deliabw.edu.hk/broadway/Eng/S3A%20English%20Project/Group%209/Whole%20Website/JOhn%20Calvin%20web.htm (preuzeto 03.09.2014.)192.4. DESCARTESOV DUALISTIKI MODEL Francuski matematiar i flozof (1596-1650). Njegov model ljudskog ponaanja postao je temelj znanstvene psihologije.Osnovna ideja: Um i tijelo su odvojeni jedan od drugog. Um postoji nezavisno od tijela.Postavlja se pitanje to to povezuje na um s naim mozgom (supstancijalni) kartezijanski dualizam.Descartes bi odgovorio da su mentalna i modana stanja u konstantnojinterakciji.Ljudski um ne prati fzike zakone i nema materijalni oblik.Um sadri neke uroene ideje.Um je stvorio Bog.Istraivanja ljudskog ponaanja podijelio je u dva znanstvena podrujaPsiholoko funkcioniranje umaFiziki rad tijela. Slika 2.4. Rene Descarteshttp://historyofinearalgebra.weebly.com/reneacute-descartes-ns.html (preuzeto 03.09.2014.)202.5. Prvi teoretiariJohn Lock (1632-1704) britanski flozof prethodnik okolinskih teoretiara (empirizma) Istie dominantnu ulogu okoline u razvoju.Um novoroeneta je tabula rasa (djeca nisu uroeno niti dobra niti zla).Djeca ue temeljem nagrada i kazni koje predstavljaju vane initelje uenja.Nudio je savjete roditeljima o metodama koje treba primijeniti u odgoju djece. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) francuski flozof, predstavnik nativizmaIstie dominantnu ulogu nasljea u razvoju. Djeca se raaju sa znanjem i idejama koje se s dobi prirodno pojavljuju.Razvoj djeteta ponavlja kulturnu povijest ljudske vrste. Rousseauovi prijedlozi za obrazovanje: djecu treba izloiti nekom sadraju kada stekne kognitivnu spremnost za uenje; djeca najbolje ue kada su izloena informacijama, a potom ih treba pustiti da ih shvate procesom otkrivanja; zagovara popustljiv i ne discipliniran stil obrazovanja.21Charles Darwin (1809-1882) britanski biolog, autor teorije evolucijeAutor je prve razvojne studije o svom sinu (Doddya).Istie proces prirodne selekcije kao trajno razvijanje prilagodljivih obrazaca ponaanja uz istovremeno nestajanje manje korisnih. Inspirirao je Ernsta Haeckela da predloi rekapitulacijsku teoriju razvoja (ontogenetski razvoj prati flogenetski razvoj). Ovu ideju prihvatio je Stanley Hall.Slika 2.5. Evolucija ovjekahttp://www.slideshare.net/Svijet/evolucija-ovjeka-18565313 (preuzeto 03.09.2014.)222.6. Pioniri djeje psihologijeStanley Hall (1846-1924)- utemeljitelj razvojne psihologije (proveo je i objavio prvo sustavno istraivanje djece u Americi, 1883.)Razvio je teoriju razvoja temeljenu na teoriji evolucije i teoriji rekapitulacije.Smatrao je da bioloka rekapitulacija zavrava u adolescenciji. Objavio je udbenik Adolescence. Autorje genetike psihologije istraivanje razvoja od njegove geneze odnosno najranijih poetaka. U svojim istraivanjima koristio je metodu upitnika. Slika 2.6. Stanley Hall http://www.muskingum.edu/~psych/psycweb/history/hall.htm (preuzeto 03.09.2014.)John B. Watson (1878-1958)-sljedbenik je Lockovog uvjerenja da se ljudsko ponaanje moe razumjeti na temelju iskustva i uenja.Zahvaljujui njemu psihologija je postala prirodna znanost zbog uvoenja metodologije i mjerenja inzistirajui na objektivnim i opaljivim predmetima istraivanja. Prouavao je fzioloke procese i psihologiju ivotinja.Ne odobrava introspekciju kao metodu znanstvenog istraivanja. Zahvaljujui njemu biheviorizam postaje dominantna teori...</p>