uvod u građansko pravo - ispitna pitanja i odgovori

of 30 /30
WWW.STUDOMAT.BA WWW.STUDOMAT.BA 1. ODNOS GRAĐANSKOG I TRGOVAĈKOG PRAVA (ESEJSKO) Postoje dvije varijante ovog odnosa. Dualistiĉka varijanta se sastoji u potpunom odvajanju trgovačkog od graĎanskog prava (Francuska, Njemačka, Češka). Druga varijanta je monistiĉka prema kojoj se zadrţava  jedinstvenost graĎanskog prava za sve vrste subjekata i pravnih poslova sa eventualnim odstupanjima za privrednopravne subjekte i poslove (Italija, Švicarska). Monistička varijanta je prihvaćena u ZOO-u. 2. PRAVNI OBIĈAJ Pravni obiĉaji su pravila ponašanja koja su se formirala u društvenoj zajednici na osnovu nekog ponavljanjem utvrĊenog shvatanja, a zakonski im je propis svojom normom direktno ili indirektno dao pravni karakter. Pravni običaj kao izvor prava mora sadrţavati 2 elementa:  materijalni, koji pokazuje da je društvena praksa koja se manifestuje kao vršenje ili nevršenje odreĎenih radnji dovoljno česta, stalna i  jednolična.  psihološki (opinio iuris sive necessitatis), tj. uvjerenje da se radi o općeobaveznom pravilu ponašanja. Iz navedenog slijede 2 osnovne karakteristike pravnih običaja:  Pravni običaji su subordinirani zakonskom pravu  jer vaţe samo onda ako ih zakon priznaje.  Pravni običaji su supsidijarni pravni izvor, tj. u obzir dolaze samo ako odreĎeni odnos nije u cjelini normiran propisom, a pravni običaj nije protivan načelima na kojima se zasniva pravni poredak odreĎene zajednice. Pravni običaji su izvor našeg graĎanskog prava. Na području obveznih odnosa primjenjuju se tzv. trgovaĉki obiĉaji. Ako su kodificirani nazivaju se uzansama. Nastaju kao proizvod ponavljanja i ujednačavanja poslovne prakse učesnika u pravnom prometu. Ako se primjenjuju na promet svih vrsta robe nazivaju se općim uzansama. U suprotnom, radi se o posebnim uzansama. Pravni običaji su pravila ponašanja koja su se formirala u društvenoj zajednici na osnovu nekog

Author: belma

Post on 17-Oct-2015

427 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pitanja

TRANSCRIPT

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  1. ODNOS GRAANSKOG I TRGOVAKOG PRAVA (ESEJSKO)

  Postoje dvije varijante ovog odnosa. Dualistika varijanta se sastoji u

  potpunom odvajanju trgovakog od graanskog prava (Francuska,

  Njemaka, eka). Druga varijanta je monistika prema kojoj se zadrava

  jedinstvenost graanskog prava za sve vrste subjekata i pravnih poslova sa

  eventualnim odstupanjima za privrednopravne subjekte i poslove (Italija,

  vicarska). Monistika varijanta je prihvaena u ZOO-u.

  2. PRAVNI OBIAJ

  Pravni obiaji su pravila ponaanja koja su se formirala u drutvenoj

  zajednici na osnovu nekog ponavljanjem utvrenog shvatanja, a

  zakonski im je propis svojom normom direktno ili indirektno dao

  pravni karakter.

  Pravni obiaj kao izvor prava mora sadravati 2 elementa:

  materijalni, koji pokazuje da je drutvena praksa koja se manifestuje

  kao vrenje ili nevrenje odreenih radnji dovoljno esta, stalna i

  jednolina.

  psiholoki (opinio iuris sive necessitatis), tj. uvjerenje da se radi o

  opeobaveznom pravilu ponaanja.

  Iz navedenog slijede 2 osnovne karakteristike pravnih obiaja:

  Pravni obiaji su subordinirani zakonskom pravu jer vae samo

  onda ako ih zakon priznaje.

  Pravni obiaji su supsidijarni pravni izvor, tj. u obzir dolaze samo

  ako odreeni odnos nije u cjelini normiran propisom, a pravni obiaj

  nije protivan naelima na kojima se zasniva pravni poredak odreene

  zajednice. Pravni obiaji su izvor naeg graanskog prava.

  Na podruju obveznih odnosa primjenjuju se tzv. trgovaki obiaji. Ako su

  kodificirani nazivaju se uzansama. Nastaju kao proizvod ponavljanja i

  ujednaavanja poslovne prakse uesnika u pravnom prometu. Ako se

  primjenjuju na promet svih vrsta robe nazivaju se opim uzansama. U

  suprotnom, radi se o posebnim uzansama. Pravni obiaji su pravila

  ponaanja koja su se formirala u drutvenoj zajednici na osnovu nekog

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  ponavljanjem utvrenog shvatanja, a zakonski im je propis svojom normom

  direktno ili indirektno dao pravni karakter.

  3. PREOBRAAJNO PRAVO (ESEJSKO)

  Pod preobraajnim pravom podrazumijeva se ovlatenje pravnog

  subjekta da jednostranom izjavom volje zasnuje, promijeni ili okona

  graanskopravni odnos sa drugim subjektom bez njegovog

  pristanka.

  Prema uincima koje izazivaju, preobraajna prava se mogu podijeliti na:

  preobraajna prava nastanka graanskopravnog odnosa (npr. prihvat

  ponude, okupacija).

  preobraajna prava promjene graanskopravnog odnosa (npr. pravo

  izbora kod alternativnih obaveza).

  preobraajna prava prestanka graanskopravnog odnosa (npr. otkaz

  ugovora, opoziv punomoi, pravo pobijanja ugovora itd).

  Osim termina preobraajno pravo koriste se i nazivi potestativno pravo i

  pravna mo. Preobraajna prava mogu nastati na osnovu zakona ili

  ugovora. U pravilu su vezana za prekluzivni rok (prestaju ako se ne

  ostvare u tom roku).

  U pravnoj znanosti preovladava miljenje da su preobraajna prava vrsta ili

  tip subjektivnih prava. Presudna znaajka koja opravdava njegovo

  svrstavanje u red subjektivnih prava je u tome to mu sadraj ini ovlatenje

  koje pripada subjektu u graanskopravnom odnosu na osnovi zakona ili

  ugovora.

  4. SIMULACIJA (ESEJSKO)

  Pod simulacijom se podrazumijeva prividno sklapanje pravnih

  poslova. Moe biti apsolutna i relativna.

  Apsolutna simulacija se sastoji u sklapanju fiktivnog pravnog posla radi

  izbjegavanja propisa, prevare treeg lica ili u neku drugu svrhu. Dakle, kod

  apsolutne simulacije stranke sklapaju pravni posao, a uistinu ne ele nikakav

  pravni posao.

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  Relativna simulacija je sklapanje prividnog pravnog posla da bi se njime

  prikrio neki drugi posao. Prividni posao naziva se simuliranim, a prikriveni

  disimuliranim poslom. Simulirani posao je nitav, a disimulirani valjan

  pod uvjetom da su za to ispunjene sve potrebne pretpostavke.

  5. KONVALIDACIJA (ESEJSKO)

  Konvalidacija je osnaenje nevaljanih pravnih poslova, tj. sluaj kada

  nevaljan pravni posao naknadno postane valjan.

  Nitavi pravni poslovi u naelu ne mogu konvalidirati. Izuzeci su u

  slijedeim sluajevima:

  Zabranjeni pravni poslovi e konvalidirati ako se ispune 2 pretpostavke:

  da je zabrana manjeg znaenja.

  da je posao izvren.

  Zelenaki pravni posao e konvalidirati ako se ispune 3 pretpostavke:

  da oteeni istakne zahtjev da se njegova obaveza smanji na pravian

  iznos.

  da takav zahtjev podnese u roku od 5 godina od sklapanja posla.

  da sud udovolji tom zahtjevu, a udovoljie mu ako je to mogue.

  Pobojni pravni poslovi u naelu mogu konvalidirati. Stranka u ijem

  interesu je pobojnost ustanovljena odluuje da li e se koristiti pravom

  ponitenja posla ili ne. Ako se odrekne tog prava, ili u zakonskom roku ne

  podigne tubu na ponitenje, pravni posao e konvalidirati. Posao koji je

  pobojan zbog ograniene poslovne sposobnosti stranke, konvalidirae i u

  sluaju naknadnog odobrenja takvog posla od strane zakonskog zastupnika

  ili od same stranke koja je u meuvremenu stekla punu poslovnu

  sposobnost. Mogunost konvalidacije izuzetno zavisi i od volje druge strane,

  npr. kod zablude ako je suugovaratelj strane u zabludi spreman izvriti

  ugovor kao da zablude nije bilo.

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  6. FIKCIJA IZJALOVLJENJA UVJETA

  Kao to ZOO za odreeno postupanje uvjetno optereenog vee fikciju

  ispunjenja uvjeta, isto tako pravilno ZOO vee fikciju izjalovljenja uvjeta

  za odreeno postupanje uvjetno ovlatenog. ZOO u lanu 74. stav 4.

  odreuje: '' ... smatra se da (uvjet) nije ostvaren ako njegovo

  ostvarenje, protivno naelu savjesnosti i potrnja, uzrokuje strana u

  iju je korist odreen''.

  7. AD SOLEMNITATEM

  Raspravljajui o obliku pravnih poslova, normalno se namee misao zato se

  kod nekih poslova zahtijeva odreeni oblik. Redovito se oblik trai za

  valjanost odreenog posla. To znai da e posao biti nitav ako nije

  zakljuen u odreenom obliku. Npr. ugovor kojim se prenosi pravo vlasnitva

  na nekretninama mora biti nainjen u pisanim obliku. To je oblik ad

  solemnitatem.

  8. POZITIVNI POGODBENI INTERES

  Savjesni suugovaratelj ima pravo na naknadu samo tzv. negativnog

  pogodbenog interesa. To znai da mu se naknauje samo ona teta koju trpi

  zbog toga to je vjerovao u valjanost ugovora. Meutim, negativni pogodbeni

  interes mora i iz razloga pravednosti biti limitiran i po obimu i po visini. On

  ne bi smio prei granice pozitivnog pogodbenog interesa, a to znai da ne bi

  smio prei granicu koristi koju bi imao savjesni kontrahent da je ugovor

  ispunjen u sadrzaju u kojemu je zakljucen, tj. Korist koju bi postigao da

  ugovor nije pobijen.

  9. UNIVERZALNA I SINGULARNA SUKCESIJA (PRIMJERI)

  Univerzalna sukcesija je prelaz svih prava (i obaveza) od prethodnog

  na novi subjekt (npr. nasljeivanje za sluaj smrti).

  Singularna sukcesija je prelaz pojedinanog prava (ili obaveze) sa

  prethodnog na novi subjekt (npr. vlasnivo jedne stvari, jedna trabina

  itd.).

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  10. ORIGINARNO I DERIVATNO STJECANJE

  Originarno ili izvorno sticanje prava vlasnitva podrazumijeva

  sticanje koje se ne zasniva na pravu vlasnitva prethodnika. Kao

  originarni naini sticanja mogu se izdvojiti: dosjelost, sticanje od nevlasnika,

  prerada, spajanje i mijeanje, graenje na tuem zemljitu, odvajanje

  plodova, okupacija, sticanje na osnovu odluke dravnog organa

  (eksproprijacija, komasacija, arondacija) i dr. (npr.uzurpacija, nalaz blaga).

  Derivativno je sticanje kod kojeg sticatelj svoje pravo vlasnitva

  izvodi iz prava svog prethodnika. Za derivativno sticanje vlasnitva

  potrebne su 3 prepostavke: vlasnitvo prethodnika, titulus (naslov) sticanja i

  modus (nain) sticanja.

  11. GRAANSKOPRAVO U OBJEKTIVNOM SMISLU

  Graansko pravo u objektivnom smislu je grana privatnog prava koja

  kao skup pravnih pravila ureuje one imovinske odnose u koje ljudi

  ulaze povodom stvari, inidbi ili imovine.

  12. PANDEKTNI SISTEM

  Pandektni sistem razvijen je u njemakoj pravnoj teoriji i primijenjen u

  njemakom Graanskom zakoniku iz 1896. godine. Sastoji se od 5 dijelova:

  opi dio, obvezno pravo, stvarno pravo, porodino pravo i nasljedno pravo. U

  savremenoj nauci prednost se daje pandektnom sistemu.

  13. PRAVNE INJENICE

  Pravne injenice su injenice za koje pravo vee postanak, promjenu

  ili prestanak pravnog odnosa, a u vezi s tim postanak, prestanak ili

  promjenu subjektivnih prava. Pravne injenice se dijele s obzirom na

  postanak i s obzirom na funkciju u normiranju samog graanskopravnog

  odnosa.

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  14. PRESUMTIO IURIS

  Presumpcija je pravna injenica koja se smatra dokazanom dok se ne

  dokae suprotno. Kao presumpcija se moe tretirati samo ona pravna

  injenica koju je propis odredio. Takva injenica zove se pravna

  presumpcija (praesumptio iuris). Osim pravne presumpcije koja se uvijek

  moe oboriti dokazom, postoji i tzv. neoboriva presumpcija koja se naziva

  pravna presumpcija i o pravu (praesumptio iuris et de iure). Neoboriva

  presumpcija znai da se neka injenica smatra po propisu kao dokazana, a

  protivdokaz uope nije dozvoljen (npr. poznavanje stanja u zemljinim

  knjigama).

  15. POJAM I KARAKTERISTIKE INIDBE (ESEJSKO)

  inidba ili predmet obaveze je svaka pozitivna ili negativna ljudska

  radnja koju je dunik na osnovu obaveznog odnosa duan izvriti

  vjerovniku. Dok je stvar objekat stvarnopravnih odnosa, inidba je

  objekat obaveznopravnih odnosa.

  Da bi se neka radnja ili proputanje smatralo inidbom, mora imati slijedee

  pravne karakteristike:

  inidba mora biti ljudska radnja. Djelovanje koje potie od

  elementarne sile, ivotinje ili automata nije inidba. Pokreti automata

  smatraju se radnjom njegovog vlasnika.

  inidba mora imati imovinski karakter. Imovinski karakter inidbe

  znai da se njeno ispunjenje direktno ili indirektno oituje u promjeni

  imovinske mase jedne ili obiju stranaka.

  inidba mora biti objektivno mogua. Obaveza ne nastaje ako je

  inidba u trenutku sklapanja pravnog posla bila objektivno nemogua.

  To je tzv.prvobitna nemogunost inidbe. Obaveza ne konvalidira ako

  je prvobitna nemogunost inidbe naknadno otpala. Ako je prvobitno

  mogua inidba postala nemogua bez krivice dunika, obaveza se

  gasi. U suprotnom sluaju pretvara se u odgovornost za tetu.

  Subjektivna nemogunost inidbe znai da je inidba nemogua samo

  za odreeni subjekat. Subjektivna nemogunost ne ukida obavezu, ve

  je pod odreenim pretpostavkama pretvara u odgovornost za tetu.

  inidba mora biti pravno dozvoljena, ne smije se protiviti naelima

  drutvenog ureenja, prisilnim propisima niti moralu drutva.

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  inidba mora biti odreena ili barem odrediva. inidba je

  odreena kada je u svim pojedinostima tano oznaena,

  individualizirana. (npr.plaanje novane svote u iznosu od 50 KM).

  inidba je odrediva kada u samom postanku obaveze nije tano

  odreena, ali pravni posao sadri podatke pomou kojih se ona moe

  odrediti ili su stranke ostavile treoj osobi da je odredi. Meu odredive

  inidbe spadaju alternativne, fakultativne i generike inidbe.

  16. KARAKTERISTIKE IMOVINE

  Jedinstvenost ili jedinstvo imovine znai da pravni subjekt moe imati

  samo jednu imovinu. Nosilac imovine ne moe svoju imovinu samovoljno

  razdijeliti u pojedine grupe, pa za svaku od tih grupa zasnovati poseban

  pravni reim. Kada bi se to dozvolilo, vjerovnik nikada ne bi znao iz koje se

  imovinske grupe moe i smije namiriti. Meutim, pravni poredak dozvoljava

  da se unutar jedinstvene imovine razlikuju pojedini fondovi koji slue

  postizanju posebnih ciljeva, ne dirajui time u osnovne funkcije imovine.

  Meutim, takvi fondovi se ne osnivaju samovoljno, ve je njihovo postojanje

  predvieno propisom.

  Identitet imovine znai da ona pravno ostaje jednaka samoj sebi, bez

  obzira na promjene pojedinih njenih dijelova (ulazak i izlazak dijelova iz

  imovine). Identitet imovine omoguava njenom nosiocu aktivno uee u

  prometu. Nosilac moe neprestano mijenjati sastav imovine: jedn prava

  moe sticati a druga gubiti, a da uprkos tome sa pravnog gledita njegova

  imovina ostaje ista. Promjene nisu pravno prouzrokovale postanak neke

  druge imovine.

  17. ZABLUDA (ESEJSKO)

  Zabluda (error) je pogrena predodba o nekoj okolnosti. Razlikuje se

  vie vrsta zablude: zabluda o pravu (error iuris), zabluda o injenicama

  (error facti), zabluda u motivu (error in motivo) itd. Zabluda u pravu se po

  pravilu ne uvaava, kao ni zabluda u motivu, dok se zabluda o injenicama

  uvaava. Zabluda spada u oblike nesvjesnog nesklada izmeu volje i

  oitovanja.

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  U naelu je zabluda relevantna za valjanost posla ako se odnosi na njegove

  sastavne elemente, a iznimno i na motive koji su bili odluni za preuzimanje

  obaveze. Zabluda koja se odnosi na elemente ili sastojke pravnog posla

  moe se nazvati pravnoposlovnom zabludom. Pravnoposlovna i zabluda u

  motivu su 2 razliite vrste zablude, mada je razlika meu njima vrlo teko

  ustanovljiva. Pravnoposlovna zabluda moe se podijeliti na 2 vrste:

  Zabluda u oitovanju postoji kada stranka izjavi neto to ne odgovara njenoj pravoj volji. Neki autori smatraju da postoje 2 vrste zabluda u oitovanju: u jednom sluaju stranka nije htjela ni sam akt koji predstavlja njeno oitovanje, a naravno ni sadraj tog akta. U drugom sluaju stranka je htjela sam akt oitovanja, ali nije htjela sadraj koji je tim aktom izjavila.

  Poslovna zabluda u uem smislu. U ovom sluaju ne postoji direktni nesvjestan nesklad izmeu volje i oitovanja, ve je volja stvorena i oitovana zato to je stranka bila u zabludi u pogledu jednog elementa pravnog posla.

  Da bi zabluda bila uzrokom pobojnosti pravnog posla, mora biti bitna i

  neskrivljena.

  Bitnost zablude. Centralni problem kod odreivanja bitnosti zablude jeste

  kriterij njenog razlikovanja od nebitne. Prema klasinom shvatanju, koje

  zastupaju Savigny i Zitelmann, kriterij razlikovanja je subjektivni

  (psiholoki). Bitna zabluda je ona bez koje se posao uope ne bi zakljuio,

  odnosno da je stranka znala injenicu za koju je bila u zabludi, ne bi ni

  sklopila ugovor. Smatra se da ovaj kriterij nije dovoljno precizan.

  Bitnom se po ZOO smatra zabluda samo onda ako se odnosi na:

  bitna svojstva predmeta misli se na predmet koji je objekat inidbe

  davanja;

  osobu sa kojom se sklapa pravni posao, ako se sklapa s obzirom na tu

  osobu (error in persona);

  okolnosti koje se po obiajima u prometu ili po namjeri stranaka

  smatraju odluujuim, a strana koja je u zabludi inae ne bi sklopila

  posao takvog sadraja;

  pobudu koja je bila odluna za preuzimanje obaveze. Ovo se iskljuivo

  odnosi na besplatne pravne poslove.

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  Zabluda u motivu sklapanja pravnog posla po pravilu ne izaziva nevaljanost.

  Izuzetak postoji u sluaju besplatnog pravnog posla i ako je zabluda bitna,

  tj.ako je bila odluujua za preuzimanje obaveze.

  Neskrivljenost zablude. Zabluda je neskrivljena ako je stranka u zabludi

  prilikom sklapanja posla postupila sa panjom koja se zahtijeva u prometu. U

  privrednim obaveznim odnosima zahtijeva se panja dobrog privrednika, a u

  ostalim panja dobrog domaina. Prema opeusvojenom modernom

  konceptu zablude, uope se ne postavlja pitanje da li je onaj ko je u zabludi

  mogao izbjei zabludu da je upotrijebio obinu panju. U njemakoj teoriji se

  smatra da uope nije bitno da li je zabluda skrivljena ili ne. Tvrdi se da pravo

  pobijanja posla postoji ak i u sluaju grube nepanje.

  Uinak zablude

  Uz pretpostavku da je bitna i neskrivljena, zabluda izaziva pobojnost pravnog

  posla. Izuzetak je sluaj kada je druga ugovorna strana spremna izvriti

  ugovor kao da zablude nije ni bilo.

  Kada je u pitanju odnos izmeu volje i oitovanja u smislu pravnih uinaka,

  razlikuju se 3 teorije:

  Teorija oitovanja, prema kojoj je vano ono to se oitovalo. Prema

  ovoj teoriji, pravni posao zakljuen u zabludi bio bi valjan. Danas je

  ova teorija uglavnom naputena.

  Teorija volje, prema kojoj je bitno ono to se htjelo, a ne ono to se

  oitovalo. Po njoj bi pravnoposlovna zabluda uvijek uzrokovala

  nevaljanost pravnog posla. Preteno se prihvata u nasljednom pravu.

  Teorija povjerenja, koja vai na podruju stvarnog i obveznog prava,

  podrazumijeva da se redovno uvaava ono to je oitovano. Samo u

  sluaju spora se ispituje i pod odreenim pretpostavkama uvaava ono

  to se htjelo. Dakle, kod zablude e se uvaiti prava volja stranke

  ukoliko se dokae da je zabluda bitna i neskrivljena.

  Ako zbog zablude doe do ponitenja ugovora, druga ugovorna strana ima

  pravo traiti naknadu pretrpljene tete, bez obzira na krivicu stranke u

  zabludi.

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  18. SADRAJ SUBJEKTIVNIH GRAANSKIH PRAVA (ESEJSKO)

  Pripadanje i ovlatenje. Sa stanovita objekta, veza izmeu subjekta i

  objekta graanskopravnog odnosa izraava se pripadanjem objekta

  subjektu. Sa stanovita subjekta, ta veza se izraava putem ovlatenja.

  Ovlatenjem se pravno izraava ekonomsko prisvajanje pojedinih svojstava

  stvari unutar graanskopravnog odnosa. Tako je npr. pravo vlasnitva u

  subjektivnom smislu maksimalan skup ovlatenja koje pripadaju jednom

  subjektu u pogledu odreene stvari. Vlasnik moe sa svojom stvari raditi sve

  osim onoga to je propisima zabranjeno. Najtipinija vlasnika ovlatenja su

  posjedovanje, upotreba, koritenje i raspolaganje.

  Interes. Smisao ovlatenja jeste u njihovom cilju. Kada ovlatenja

  posmatramo sa stanovita cilja, u ovlatenjima otkrivamo interese i to

  prvenstveno materijalne interese subjekta.

  19. ZASTARNI ROKOVI

  Zastarni rok zapoinje prvog dana iza dospjelosti. To je zakonski rok nakon

  kojeg se pravo vie ne moe ostvariti prinudnim putem. Opi zastarni rok je

  5 godina (po ZOO). Posebni rokovi su 3 godine i 1 godina. Rok od 3 godine

  vai npr.za meusobna potraivanja pravnih lica nastala iz ugovora o

  prometu robe i usluga, potrtaivanje zakupnine i naknade tete. Rok od 1

  godine predvien je za potraivanja za domainstvima isporuenu elektrinu

  energiju, grijanje, plin, vodu, odravanje istoe i dimnjaarske usluge,

  zatim RTV pretplatu, kao i potraivanja za PTT usluge.

  Potraivanja utvrena pravosnanom sudskom odlukom ili odlukom

  nadlenog organa, kao i sudskom nagodbom, odnosno nagodbom pred

  nadlenim organom, zastaruju nakon 10 godina.

  Bitno je razlikovati zastarni od prekluzivnog roka. Prekluzivni rok je strogi

  zakonski rok unutar kojeg stranka mora poduzeti odreene radnje, u

  suprotnom prestaje samo subjektivno pravo, a ne samo pravo na zahtjev.

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  20. PREKLUZIVNI ROKOVI

  Bitno je razlikovati zastarni od prekluzivnog roka. Prekluzivni rok je strogi

  zakonski rok unutar kojeg stranka mora poduzeti odreene radnje, u

  suprotnom prestaje samo subjektivno pravo, a ne samo pravo na zahtjev.

  21. PREVARA (ESEJSKO)

  Prevara postoji kad jedna strana izazove zabludu kod druge strane, ili je

  odrava u zabludi, a sa ciljem sklapanja pravnog posla. Moe se uiniti kako

  aktivnim ponaanjem, tako i pasivnim dranjem (svjesnim proputanjem da

  se druga strana upozori na zabludu). Stranka koja je prevarom navedena na

  zakljuenje pravnog posla ima pravo zatraiti njegovo ponitenje i naknadu

  tete, pri emu se ne trai bitnost zablude.

  22. POSUDBA JE

  Jednostranoobavezni ugovor.

  23. PRESTANAK PRAVNE OSOBE (NABROJATI)

  Pravna osoba prestaje nestankom jedne od 3 prethodno spomenute

  pretpostavke (organizacijsko jedinstvo, imovina, sticanje pravne

  sposobnosti).

  Osim toga, pravna osoba moe prestati:

  propisom ili aktom dravne vlasti (zabranom);

  postizanjem cilja zbog kojeg je osnovana;

  smanjenjem broja lanova ispod odreenog broja koji je npr.predvien

  statutom pravne osobe;

  odlukom lanova koji ine pravnu osobu;

  nestankom imetka pravne osobe;

  steajem. Pravna osoba nad kojom se provodi steaj prestaje postojati

  danom upisa u sudski registar rjeenja o zakljuenju steajnog

  postupka. Imovinskopravni odnosi takve pravne osobe rjeavaju se u

  postupku likvidacije.

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  24. GRAANSKOPRAVNI DELIKT

  Delikti su nedozvoljene ili protupravne ljudske radnje. U graanskom pravu

  radi se o graanskim deliktima, za razliku od krivinih. Delikt je

  protupravna radnja uz koju norme graanskog prava i mimo volje

  poinioca veu nastanak odnosa odgovornosti za tetu.

  25. MOGUNOST INIDBE

  inidba mora biti objektivno mogua. Obaveza ne nastaje ako je inidba u

  trenutku sklapanja pravnog posla bila objektivno nemogua. To je tzv.

  prvobitna nemogunost inidbe. Obaveza ne konvalidira ako je prvobitna

  nemogunost inidbe naknadno otpala. Ako je prvobitno mogua inidba

  postala nemogua bez krivice dunika, obaveza se gasi. U suprotnom sluaju

  pretvara se u odgovornost za tetu. Subjektivna nemogunost inidbe znai

  da je inidba nemogua samo za odreeni subjekat. Subjektivna

  nemogunost ne ukida obavezu, ve je pod odreenim pretpostavkama

  pretvara u odgovornost za tetu.

  26. NAZIV IMOVINSKO PRAVO

  Naziv imovinsko pravo neposredno asocira na sadraj tog prava i prirodu

  odnosa koje ureuje, pa se moe rei da je odreen ratione materiae. To

  mu je svakako znaajna prednost pred ostalim nazivima. Meutim, nazivu se

  prigovara da je s jedne strane preirok, jer su movinska prava takoer

  trgovako, finansijsko, carinsko, a s druge strane da je preuzak jer ne

  obuhvata zatitu ovjekove neimovinske sfere. Posljednji prigovor se ne

  moe prihvatiti jer ono ureuje uglavnom imovinsku zatitu neimovinske

  sfere ovjeka. Prigovor prevelike irine doista stoji. To je najznaajniji razlog

  zato smo umjesto naziva imovinsko pravo prihvatili naziv graansko pravo.

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  27. IMOVINA KAO PRAVNA KATEGORIJA I FUNKCIJE

  IMOVINE (ESEJSKO)

  Imovina kao pravna kategorija je skup subjektivnih imovinskih prava

  predstavljenih jednim nosiocem. Pravni pojam imovine treba razlikovati

  od pojma imovinske mase ili imetka. Npr. sat kao materijalna stvar nije dio

  imovine, ve dio imovinske mase nekog subjekta. Meutim, pravo vlasnitva

  na tom satu je dio imovine tog subjekta. Dakle, sat je uao u imovinu u

  obliku prava vlasnitva koje pomenuti subjekt ima na njemu.

  Po modernom shvatanju, obaveze nisu samostalan dio imovine, ve su one

  teret na pojedinim subjektivnim graanskim pravima. To istovremeno znai

  da ima obaveza koje uope niti kao teret ne ulaze u imovinu.

  Bitno je napomenuti da u imovinu ulaze i ona subjektivna imovinska prava

  koja se ne odnose direktno na stvari, dakle direktno na dijelove imovinske

  mase, ali ta prava moraju imati imovinski karakter. U imovinskim pravima

  nalazimo uvijek ekonomski interes ovlatenika koji je izraen na odreeni

  nain. Objekat na koji se odnose subjektivna graanska prava redovno se

  moe izraziti i u novanom ekvivalentu, to omoguava promet subjektivnih

  graanskih prava.

  Funkcije imovine

  Pojavu garantne funkcije imovine uvjetovao je prelaz sa osobnih na

  imovinske sankcije. Meutim, vjerovnikovo pravo da se namiri iz imovine

  dunika ne moe ii tako daleko da se od dunika stvori subjekat bez

  imovine.

  Jamstvena funkcija Imovina dunika prua jamstvo vjerovniku za

  namirenje njegovog potraivanja. Imovinska masa je materijalna podloga

  imovine. Meutim, ona postaje pravno upotrebljiva tek kada se izrazi

  pomou imovine, jer pravno samo dunikova imovina moe vjerovniku sluiti

  kao jamstvo za namirenje potraivanja.

  Olakanje prometa Pomou imovine omoguava se da prava i obaveze

  jednog subjekta kao cjelina cirkuliu u prometu. Upravo zbog te funkcije

  imovina se moe pojaviti kao objekat graanskopravnih odnosa.

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  28. DIPOZITIVNE NORME

  Dispozitivne norme ovlauju subjekta ije ponaanje neposredno ili

  posredno reguliuda umesto dispozicije koju one sadre sam donese

  drugu dispoziciju i da se po njoj ponaa.

  29. VRSTE PRAVNIH POSLOVA KOJI DJELUJU U SARADNJI SA

  ORGANIMA VLASTI

  Sudski zapisnik, zapisnik pred tijelom opcinske uprave, solemnizacija,

  ovjeravanje potpisa

  30. ZATO PRAVNI POREDAK PROPISUJE FORMU

  Svaki pravni posao mora imati neki oblik. Moderno pravo napustilo

  formalizam koji je znacio da iz ugovora nastaje valjana i utuziva obaveza

  samo onda ako je citav ugovor zaodjenut u odredjeni oblik. U modernom

  pravu obaveza nastaje zbog sadrzaja koji je voljno odredjen, a ne zbog

  oblika kojim je taj sadrzaj izrazen. Forma ostaje samo pojavni oblik

  odredjenog sadrzaja. Pa se javlja konsenzualizam kao nacelo neformalnosti

  ugovora.

  31. KOJI PRAVNI SISTEM JE PRIHVATILO NAE PRAVO

  Pandektni.

  32. ZATO NAE PRAVO NIJE KODIFIKOVANO

  33. ELEMENTI GRAANSKOPRAVNOG ODNOSA

  34. ELEMENTI PRAVNIH INJENICA

  35. UVJET (ESEJSKO)

  Uvjet je uzgredna odredba pravnog posla predstavljena u buduoj i

  neizvjesnoj okolnosti od koje po volji stranaka zavisi uinak pravnog

  posla. Dakle, karakteristino je da je to odredba koju pravnom poslu mogu

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  dodati samo stranke. Kada bi se uvjet odreivao propisom u smislu da se

  mora dodati pravnom poslu, takva odredba ne bi bila uvjet ve pretpostavka.

  36. ZASTARA (ESEJSKO)

  Zastara je gubitak zahtjeva zbog nevrenja sadraja subjektivnog prava kroz zakonom odreeno vrijeme. (suprotan institut je dosjelost). Stranke se ne mogu putem ugovora niti unaprijed odrei zastare, niti mogu ugovorom produiti niti skratiti vrijeme zastare koje je odreeno propisom. Pravnim poslom se ne moe odrediti ni da zastarijevanje nee tei za neko vrijeme. Takoer se nije dozvoljeno odrei zastare prije nego to protekne vrijeme predvieno za zastaru.

  Bitno je naglasiti da su objekt zastare samo imovinska prava. Meutim, ima srazmjerno malo subjektivnih graanskih prava koja zastarijevaju zbog nevrenja. Npr. pravo vlasnitva nikad ne zastarijeva, ali pravo slunosti moe zastariti zbog nevrenja (non usu). Kod zastare se redovno radi o zastarijevanju zahtjeva, a mnogo rjee o zastari (gaenju) samog subjektivnog prava.

  Pretpostavke zastare su:

  Nepodizanje tube; Istek zakonom odreenog vremena zastarnog roka ili roka zastare.

  Zastarni rok zapoinje prvog dana iza dospjelosti. To je zakonski rok nakon kojeg se pravo vie ne moe ostvariti prinudnim putem. Opi zastarni rok je 5 godina (po ZOO). Posebni rokovi su 3 godine i 1 godina. Rok od 3 godine vai npr.za meusobna potraivanja pravnih lica nastala iz ugovora o prometu robe i usluga, potrtaivanje zakupnine i naknade tete. Rok od 1 godine predvien je za potraivanja za domainstvima isporuenu elektrinu energiju, grijanje, plin, vodu, odravanje istoe i dimnjaarske usluge, zatim RTV pretplatu, kao i potraivanja za PTT usluge. Potraivanja utvrena pravosnanom sudskom odlukom ili odlukom nadlenog organa, kao i sudskom nagodbom, odnosno nagodbom pred nadlenim organom, zastaruju nakon 10 godina. Bitno je razlikovati zastarni od prekluzivnog roka. Prekluzivni rok je strogi

  zakonski rok unutar kojeg stranka mora poduzeti odreene radnje, u suprotnom prestaje samo subjektivno pravo, a ne samo pravo na zahtjev.

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  Zastoj zastare je nastup takvih okolnosti zbog kojih zastara ne moe zapoeti ili zbog kojih ve zapoeta zastara prestaje tei, tako dugo dok te okolnosti ne otpadnu. Kad te okolnosti otpadnu, zastara se nastavlja, tj.

  uraunava se vrijeme proteklo prije zastoja. Prekid zastare je nastup okolnosti zbog kojih zastara prestaje tei, a proteklo vrijeme se ne uraunava. U takvim sluajevima zastara moe samo ponovo zapoeti. Uinak zastare. Nastupom zastare u pravilu prestaje pravo zahtjeva na ispunjenje obaveze, odnosno zastarjelo pravo se ne moe ostvariti putem suda. Dakle, ne prestaje obaveza, ve pravo zahtjeva na njeno prinudno izvrenje. Obaveza se od utuive pretvorila u neutuivu (naturalnu) obavezu. Bitno je napomenuti da sud ne vodi rauna o zastari po slubenoj dunosti, ve iskljuivo na prigovor tuene strane. Ukoliko tueni ne istakne prigovor zastare, sud e postupiti sa tubom ne obazirui se na zastaru.

  37. KAKAV JE POSAO ZAJAM

  Dvostrani pravni posao.

  38. METOD GRAANSKOG PRAVA

  U znanosti se ukupnost nacela gradjanskog prava naziva metodom

  gradjanskog prava. Pod metodom se razumijeva otkrivanje onih oblika u

  kojima se manifestira sadrzaj opbjektivno date stvarnosti.

  39. PROTESTATIO

  Osoba koja je izvrsila odredjene konkludentne radnje, a ne zeli da se one

  shvate kao ocitovanje voLje, mora takvu mogucnost izricito iskLjuciti

  izjavom. Takva izjava se zove protestatio. Dakle to je izjava kojom se

  odredjena osoba unaprijed osigurava od pogresnog shvatanja njenih

  postupaka. uzi pojam od protestatio je reservatio. to je izjava kojom se

  stranke ogradjuju od toga da se neki njen cin shvati kao napustanje prava.

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  40. KAKO PROTOK VREMENA UTIE NA POSTANAK, PROMJENU

  I PRESTANAK GRAANSKOPRAVNOG ODNOSA

  Graanskopravni odnos je drutveni odnos koji je ureen pravnim

  pravilima graanskog prava. U prvom redu se javlja kao faktiki,

  materijalni drutveni odnos. Materijalni drutveni odnos postaje

  graanskopravnim odnosom u trenutku kada ga graansko pravo prizna i

  uredi. Time se stvara mogunost prinudnog ostvarivanja prava i obaveza

  subjekata u takvim odnosima. Pretvaranjem faktikih drutveno-ekonomskih

  odnosa u graanskopravne odnose omoguava se privredno kretanje.

  Izmeu drutveno-ekonomskih odnosa sa jedne i graanskih prava sa druge

  strane, postoji uzajamno djelovanje. Drutveni odnosi daju graanskom

  pravu sadraj, a graansko pravo tim odnosima daje pravnu karakteristiku.

  41. GRAANSKO PRAVNE INJENICE

  Pravne injenice su injenice za koje pravo vee postanak, promjenu

  ili prestanak pravnog odnosa, a u vezi s tim postanak, prestanak ili

  promjenu subjektivnih prava.

  42. PUNOMO

  Punomoc je mandatova izjava upuena treim osobama kojom se

  prema van daje ovlatenje punomoniku da sklapa pravne poslove

  u ime i za raun opunomoitelja.

  43. RAZLIKA IZMEU LEGITIMACIJSKOG PAPIRA I ZNAKA

  Legitimiacijski papiri su isprave ijim je predoenjem njihov imatelj ovlaten zahtijevati od izdavatelja isprave u njima sadranu obavezu. (zeljeznicke karte, bonovi i slcno...)

  Legitimacijski znaci su garderobni ili slini znaci koji se sastoje od komada papira, metala ili drugog materijala, na kojima je obino utisnut neki broj ili naveden broj predanih predmeta,a slue samo da pokau ko je vjerovnik u obveznom odnosu pri ijem nastanku su izdani.

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  44. AMORTIZACIJA VRIJEDNOSIH PAPIRA DOZVOLJENA JE NA

  I U KOJEM SPORU

  Provodi se u izvanparnicnom postupku. To je sudsko ponistenje isprave.

  Provodi se na prijedlog ovlastenika u slucaju gubitka, kradje, unistenja,

  tezeg ostecenja uospteno nestanka vrijednosnog papira.

  45. DA LI ZAHTJEV SPADA U OBAVEZNE ELEMENTE

  GRAANSKOG PRAVA

  Zahtjev je objektivnim pravom zagarantovana mogunost da se od drugoga

  trai injenje ili proputanje koje istovremeno znai ostvarivanje naeg

  subjektivnog prava.

  46. SPOREDNO PRAVO

  Kada nastanak, prenos ili prestanak nekog subjektivnog gradjanskog prava

  zavisi od postojanja nekog drugog subjektivnog prava tada to pravo

  nazivamo sporednim ili akcesornim pravom. Npr- zalozno pravo, pravo

  na kamatu, pravo na plodove...

  47. RAZLIKE IZMEU ACTIO NEGATORIE I REIVINDIKACIJE

  S obzirom na 2 vrste tipinih povreda prava vlasnitva, razlikuju se i 2

  tipine vlasnike tube: reivindikacija i actio negatoria. Prva se koristi za

  vraanje oduzete stvari, a druga za zatitu od drugih oblika smetanja u

  vrenju vlasnikog prava.

  Reivindikacija je tuba kojom vlasnik neposjednik trai od

  posjednika nevlasnika povrat individualno odreene stvari (species).

  Pravo na podnoenje reivindikacije ne zastarijeva. Aktivno je legitimisan

  samo vlasnik koji je izgubio posjed stvari. Pasivno je legitimisan neposredni

  posjednik. Ukoliko na stvari postoji posredni posjed, neposredni posjednik

  moe pozvati u parnicu posrednog posjednika, koji zatim uestvuje kao

  stranka u parnici a neposredni posjednik izlazi iz postupka.

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  Actio negatoria je tuba koja slui za zatitu vlasnitva u sluaju

  kada vlasniku nije oduzet posjed stvari, ve je vlasnik ometan u

  vrenju svog prava na neki drugi nain. Ometanjem (uznemiravanjem)

  se shvata svaka pozitivna ili negativna radnja kojom se vlasnik ometa ili

  ograniava u vrenju prava vlasnitva (najei sluajevi su neovlateno

  vrenje prava slunosti i imisije). Aktivno je legitimisan vlasnik stvari, ali i

  kvalificirani posjednik. U drugom sluaju tuba se zove actio negatoria

  publiciana.

  48. KARAKTERISTIKE STVARNOG TERETA

  Karakteristike prava stvarnog tereta su:

  Pozitivan karakter i periodinost inidbe;

  Dvostruka stvarnopravna i osobna odgovornost svakodobnog vlasnika

  optereene nekretnine za ispunjenje dunih inidbi. Stvarnopravna

  podrazumijeva odgovornost optereenom nekretninom. Za dospjele

  inidbe vlasnik optereene nekretnine odgovara i osobno,

  tj.cjelokupnom svojom imovinom. U sluaju promjene vlasnika, za

  dospjele a neizvrene inidbe osobno odgovara prethodni, a stvarno

  sadanji vlasnik. Takve zaostale inidbe zastarijevaju nakon 3 godine

  od dospjelosti.

  Pravo stvarnog tereta nije prenosivo samo za sebe, ve samo zajedno

  sa optereenim dobrom.

  49. KARAKTERISTIKE ZAJEDNIKOG VLASNITVA

  Zajedniari zadravaju svoj individualni subjektivitet, tj. zajednica ne

  predstavlja pravnu osobu. Dijelovi pojedinih subjekata su odredivi, ali nisu

  odreeni. Ako se odrede dijelovi pojedinih zajedniara, zajedniko vlasnitvo

  se pretvara u suvlasnitvo. Samo svi zajedniari zajedno i sporazumno mogu

  raspolagati zajednikim vlasnitvom. Svaki uesnik u zajednikom vlasnitvu

  ima pravo na vlasnike i posjedovne tube prema treim licima.

  Svaki uesnik ima pravo zahtijevati podjelu zajednikog vlasnitva koja se

  sastoji u odreivanju pojedinih dijelova, nakon ega nastaje suvlasnitvo.

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  injenice na osnovu kojih se postaje uesnik u zajednikom vlasnitvu nisu

  iste i ne moraju biti jednake injenicama na osnovu kojih se stie vlasnitvo,

  odnosno suvlasnitvo.

  50. TA SADRI UGOVOR ILI STATUT PRAVNOG LICA

  U statutu ili ugovoru odredjuju se osnovne karakteristike odredjene pravne

  osobe, odredjuje se cilj ili svrha pravne osobe i obim sposobnosti. Izrazava i

  ono sto pravna osoba treba da radi. Stoga sadrzi i unutrasnjju organizaciju

  pravne osobe kao i odredbe o imovinskoj podlozi pravne osobe. Statut mora

  predvidjeti i clanska prava tj prava korisnika. Tu su i odredbe o tijelima koji

  omogucavaju ukopcavanje pravne osobe u gradjanskopravne odnose.

  51. ZATO SE TIJELA PRAVNOG LICA NE SMIJU

  POISTOVJEIVATI SA ZASTUPNIKOM

  Radnja zastupnika je njegova vlastita radnja koju on poduzima u ime i za

  racun zastupanoga. Radnja tijela je radnja same pravne osobe.

  52. NA TA SE MISLI KADA SE KAE DA FAKTIKU VLAST

  KOD POSJEDA NE TREBA SHVATITI BUKVALNO I NAVEDI

  IZUZETKE OD PRAVILA

  Posjed prvenstveno predstavlja faktiki odnos izmeu ovjeka i stvari. Taj

  odnos u pravilu je skup injenica, tj.injenino stanje koje due vremenski

  traje. Meutim, ima faktikih stanja koja nisu posjed. Posjed se od njih

  razlikuje po tome to pravo titi upravo faktiko stanje koje se zove posjed.

  Meutim, karakteristino je da se posjed, uprkos zatiti koju mu daje pravni

  poredak, time ne pretvara u pravo. Upravo zbog toga, u posjedovnoj parnici

  ne raspravlja se o pravu na posjed, ve o injenici posljednjeg mirnog

  posjeda i o inu smetanja. Pitanje prava rjeava se u vlasnikoj parnici, gdje

  se ispituje ko ima pravo na posjed. Dakle, moe se zakljuiti da je posjed

  faktiko stanje zatieno pravom.

  53. ZATO SE ODREENA PRETPOSTAVKA PRESUMTIO IURIS

  ET DE IURE SMATRA PROTUDOKAZNOM

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  Buduci da sam pravni propis odredjuje da se neka cinjenica smatra tako

  dugo dokazanom dok se ne doakze protivno, ona se zove pravna

  predmnjeva. Prema tome ne tretira se svaka od pravnih cinjenica tretirati

  kao predmnjeva vec samo ona za koju to propis odredi, sto sprjecava

  samovoljno stvaranje presumpcija.

  54. NAELO DIPOZITIVNOSTI U STVARNOM, NASLJEDNOM I

  OBVEZNOM PRAVU

  Na podruju obveznog prava ovo naelo manifestuje se kao sloboda

  ugovaranja. Sloboda ugovaranja podrazumijeva slobodu svakog uesnika u

  prometu da se odlui da li e ui u obvezni odnos ili ne, slobodu izbora vrste

  ugovornog odnosa, te slobodu utvrivanja oblika i sadraja ugovornog

  odnosa. Svaki pravni poredak utvruje ope granice slobode ugovaranja koje

  stranke ne smiju prekoraiti. U stvarnom pravu naelo dispozitivnosti

  manifestuje se u slobodnom koritenju i raspolaganju stvarima i pravima

  koja imamo na stvarima. U nasljednom pravu naelo dispozitivnosti

  izraava se u slobodi oporunog raspolaganja.

  55. UGOVOR O ZASTUPANJU ILI PUNOVLAU

  Ugovor o punovlasti je konsenzualni ugovor koji nastaje kada jedna

  osoba da nalog i punomoc za sklapanje pravnih poslova u svoje ime i

  za svoj raun drugoj osobi, a ona na to pristane.

  56. TA JE FORMA AD PROBATIONEM I TA ZASNIVA

  Raspravljajui o obliku pravnih poslova, normalno se namee misao zato se

  kod nekih poslova zahtijeva odreeni oblik.

  Dokazivanje pravnog posla. Oblik ponekad slui samo radi lakeg

  dokazivanja postojanja pravnog posla. Na primjer, zajam je valjan makar je

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  sklopljen u usmenom obliku. Meutim, zzadunica je samo dokazna isprava.

  To je oblik ad probationem.

  57. NAELO DISPOZITIVNOSTI

  Naelo dispozitivnosti znai da graanskopravni odnos nastaje, mijenja se i

  prestaje prvenstveno voljom stranaka. Na podruju obveznog prava ovo

  naelo manifestuje se kao sloboda ugovaranja. Sloboda ugovaranja

  podrazumijeva slobodu svakog uesnika u prometu da se odlui da li e ui u

  obvezni odnos ili ne, slobodu izbora vrste ugovornog odnosa, te slobodu

  utvrivanja oblika i sadraja ugovornog odnosa. Svaki pravni poredak

  utvruje ope granice slobode ugovaranja koje stranke ne smiju prekoraiti.

  U stvarnom pravu naelo dispozitivnosti manifestuje se u slobodnom

  koritenju i raspolaganju stvarima i pravima koja imamo na stvarima. U

  nasljednom pravu naelo dispozitivnosti izraava se u slobodi oporunog

  raspolaganja.

  58. RAZLIKA IZMEU ZASTARE I PREKLUZIVNOG ROKA

  Zastara je gubitak zahtjeva zbog nevrenja sadraja subjektivnog prava

  kroz zakonom odreeno vrijeme. (suprotan institut je dosjelost). Stranke se

  ne mogu putem ugovora niti unaprijed odrei zastare, niti mogu ugovorom

  produiti niti skratiti vrijeme zastare koje je odreeno propisom. Pravnim

  poslom se ne moe odrediti ni da zastarijevanje nee tei za neko vrijeme.

  Takoer se nije dozvoljeno odrei zastare prije nego to protekne vrijeme

  predvieno za zastaru.

  Bitno je razlikovati zastarni od prekluzivnog roka. Prekluzivni rok je strogi

  zakonski rok unutar kojeg stranka mora poduzeti odreene radnje, u

  suprotnom prestaje samo subjektivno pravo, a ne samo pravo na zahtjev.

  59. PROPISI JUGOSLAVIJE

  Izmedju stare i nove Jugoslavije nije bilo kontinuiteta, stara bila

  kapitalisticka, a nova socijalisticka drzava. Tako da je donesen Zakon o

  nevaznosti pravnih propisa donesenih prije 6.4.1941. za vrijeme

  neprijateljske okupacije. Tim zakonom izbrisani svi okupatorski propisi i

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  proglaseni za nevazece. Propisi koji su vrijedili do 6.4.1941 gube pravnu

  snagu. Medjutim, ostaje mogucnost da se mogu primjeniti izuzetno samo ako

  odredjena materija nije regulisana propisima SFRJ, ako nisu u suprotnosti sa

  Ustavom SFRJ i socijalistickih republika, ako nisu protivna nacelima

  socijalnog pravnog poretka u SFRJ. Zakonima o obveznim odnosima i

  Zakonom o osnovnim vlasnicko-pravnim odnosima dopusta se primjena

  odredaba OGZa i drugih propisa koji su bili na snazi 6.4.1941. nakon zakona

  o pojedinacnim pravnim propisima donesen je Zakon o nacinu primjene

  pravnih propisa donesenih prije 6.4. 1941. Kada se govori o primjeni

  starih pravila treba reci da je Jugoslavija imala 6 pravnih podrucja

  (1.Hrvatska i Slavonija, 2. Slovenija i Dalmacija, 3. Srbija i Makedonija, 4.

  Bosna i Hercegovina, 5. Crna Gora, 6. Vojvodina i Medjimurje)

  60. POSLOVNO OGRANIENE OSOBE

  Maloljetnici do navrsene 18. godine zivota i punoljetne osobe koje su iz

  odredjenih razloga potpuno lisene poslovne sposobnosti npr dusevne bolesti.

  Izuzimaju se maloljetnici koji zakljuce brak ili stupe u radni odnos.

  61. INJENJE

  injenje (facere). Pod ovim pojmom podrazumijeva se inidba rada. Objekt ove inidbe moe biti funkcija rada (npr.okopati vinograd) ili rezultat rada (npr.naslikati portret). Na funkciji rada zasnivaju se ugovori u slubi, a na rezultatu rada ugovori o djelu.

  62. VRIJEDNOSNI PAPIRI

  Vrijednosni papir je isprava o imovinskom pravu ije ostvarenje je

  uvjetovano dranjem isprave ili isprava kojom se njezin izdavatelj obavezuje

  ispuniti obavezu upisanu na toj ispravi njezinu zakonitom imatelju.

  63. POSREDNO ZASTUPANJE

  Posredno zastupstvo zastupnik sklapa pravni posao u svoje ime ali za raun zastupanog, tako da se pravni posao smatra njegovim. Trea osoba s kojom zastupnik sklapa posao niti zna niti mora znati da je pravni posao

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  sklopljen za raun zastupanog. Trea osoba i zastupani ne stupaju ni u kakve pravne odnose.

  Meutim, posredni zastupnik mora na zastupanoga prenijeti sve ekonomske

  koristi koje je stekao iz posla (vlasnitvo, trabinu...), a zastupani mora

  osloboditi posrednika od svih obaveza koje je on preuzeo na svoje ime, ali za

  raun zastupanog. Za prenos ovih prava i obaveza potreban je novi pravni

  posao izmeu zastupnika i zastupanog (primjer ovog posla komisionar)

  Takvo zastupanje gdje zastupnik sklapa pravni posao u svoje ime, ali za

  racun zastupanog. Pravni posao se smatra njegovim pravnim poslom, on

  preuzima obveze i stice prava prema trecoj osobi-suugovaratelju. Treca

  osoba i zastupani ne stupaju u nikakve pravne odnose. Posredni zastupnik

  mora posebnim internim odnosom na zastupanog prenijeti sve ekonomske

  koristi koje je stekao iz posla. A zastupani oslobadja zastupnika svih obaveza

  koje je preuzeo u svoje ime, a za racun zastupanog. Znaci za prenos prava i

  obveza potreban novi odnos izmedju zastupanog i zastupnika. Primjer

  komisionar.

  64. DELIKTNA SPOSOBNOST

  Deliktna sposobnost (uraunljivost) je svojstvo pravnog subjekta da

  bude odgovoran za svoja protivpravna djelanja. Dok se za poslovnu

  sposobnost trai pravno relevantna volja pravnog subjekta, za deliktnu

  sposobnost trai se odreeni stepen svijesti (mogunost samoopredjeljenja).

  Zbog toga i poslovno nesposobne osobe mogu biti deliktno sposobne.

  65. NASTANAK PRAVNE OSOBE

  Po sistemu slobodnog udruzivanja organiziranjem sto se vidi iz

  statuta. Podnosi se prijava nadleznom drzavnom tijelu, ako cilj pravne

  osobe nije u skladu s poretkom donosi se rjesenje kojim joj se

  zabranjuje rad.

  Sistem normativnog akta prvi nacin direktno propisom, osniva se

  vec odredjena pravna osoba. Drugi nacin- posebnim propisima se

  odredjuju pretpostavke koje treba ispuniti da neka tvorevina postane

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  pravna osoba. Ako su ispunjene pretpostavke u oba slucaja onda slijedi

  registracija jer se pravna osobnost stice tek registarcijom.

  Sistem koncesije pravna sposobnost se dobiva putem akta od

  strane upravnog tijela odobrenjem koje se daje po diskrecijskoj

  ocjeni.

  66. PRAVNA PRAVILA

  67. FIKCIJA ISPUNJENJA UVJETA I KOGA ONA POGAA

  68. NAKNADNI USMENI DODACI FORMALNOM UGOVORU

  Ako je oblik ugovora propisan zakonom sve kasnije izmjene i dopune

  moraju biti u tom istom obliku. Predvidjena su dva izuzetka: jedan kad

  se odnosi na sporedne tacke o kojima u formalnom ugovoru nije nista

  receno, a to nije protivno cilju radi kojeg je oblik propisan. Drugi kad se

  kasnijim usmenim dodacima olaksavaju ili smanjuju obaveze jedne od

  strana a oblik propisan iskljucivo u interesu ugovornih strana. Kad se radi

  o istovremenim usmenim pogodbama pravilo je da, neovisno o tome

  da li je predvidjen posebni oblik zakonom ili voljom stranaka, vrijedi

  samo ono sto je u tom obliku sadrzano. Dva su izuzetka: 1. ako se

  odnose na sporedne tacke o kojima u formalnom ugovoru nije nista

  receno, a nisu suprotni sa njegovim sadrzajem niti protivne cilju zbog

  kojeg je oblik propisan. 2. kada se njima smanjuju ili olaksavaju obaveze

  jedne ili obje strane a oblik propisan samo u interesu ugovornih strana.

  69. ELEMENTI PREOBRAAJNOG PRAVA

  70. ODNOS GRAANSKOG I RADNOG PRAVA

  Prije osamostaljenja radno pravo bilo sastavni dio gradjanskog. Osnovni

  instrument radnog odnosa bio ugovor o sluzbi locatio conductio

  operarum. U savremenom radnom pravu su uglavnom norme imperativnog

  karaktera (propisi o zastiti na radu, socijalnom osiguranju...) Manji broj

  imovinskopravne prirode (odgovornost za stetu koja se pretrpi na radu...)

  Zasnivanje radnog odnosa ima ugovorni karakter.

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  71. ZASTUPANJE (ESEJSKO)

  Ne ugovara se posebno, nastaje vec davanjem punomoci i naloga ucinak

  neposrednog zastupanja.

  Pojam: Ugovor o punovlasti je konsenzualni ugovor koji nastaje kada

  jedna osoba da nalog i punomoc za sklapanje pravnih poslova u

  svoje ime i za svoj raun drugoj osobi, a ona na to pristane.

  Stranke nazivamo: nalogodavac i nalogoprimac, opunomoitelj i

  punomonik, zastupani i zastupnik.

  Vrste punovlasti:

  1. Specijalno punovlae za odreeni pravni posao (preuzimanje mjenine obveze, ugovor o jamstvu, o nagodbi, odricanje nekog prava bez naknade)

  2. Generino punovlae zakljuuje se odjednom za cijele vrste pravnih poslova (npr. punomo odvjetniku da zastupa u jednoj parnici) 3. Generalno punovlae zastupniku se daje ovlast za sve vrste poslova koji se tiu opunomoitelja. Neograniena je ako punomoniku nisu date nikakve specijalne upute kako da postupa u sklapanju psolova koji su mu povjereni. Ograniena je u protivnom sluaju (upute o nainu, mjestu i vremenu ispunjenja neke obaveze)

  72. PREDNOSTI PANDEKTNOG SISTEMA I U KOJIM ZEMLJAMA

  SE PRIMJENJUJE

  Razvijen u njemackoj pravnoj teoriji (5 dijelova: opci, obvezno, stvarno,

  porodicno i nasljedno). Bio je primjenjivan i u sistemima gradjanskog prava

  bivsih socijalistickih zemalja uz odredjene modifikacije (izostavljali su

  porodicno pravo, a dodavali autorsko i pronalazacko). Prednosti su mu

  izostreniji kriteriji grupiranja materije, izdvajanje onoga sto je u svim

  dijelovima gradjanskog prava zajednicko u opci dio. Tako ostvarena veca

  racionalnost u normiranju, eliminisu neizbjezna ponavljanja i naglavasa

  jedinstvo i cjelovitost sistema. Prihvacen i kod nas, i sastoji se od opceg

  dijela gradjanskog prava, stvarnog, obveznog i nasljednog prava.

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  73. PODJELA INJENICA PREMA FUNKCIJI (ESEJSKO)

  Skup svih cinjenica koje su potrebne za nastanak nekog gradjanskopravnog

  odnosa nazivaju se cinjenicno stanje. Sve cinjenice nemaju potpuno

  jednaku funkciju. Mogu se javiti kao pretpostavka, pravna osnova,

  presumpcija, fikcija.

  Pretpostavka je ona pravna cinjenica koja je doista kao cinjenica

  realno nastala u stvarnosti, a potrebna je da bi nastao, promijenio

  se ili prestao odredjeni gradjanskopravni odnos. Za nju smo sigurni

  da se dogodila i njeno postojanje mozemo uvijek dokazati.

  Pravna osnova je ona bitna pretpostavka za koju se veze

  postanak, promjena ili prestanak subjektivnih gradjanskih prava.

  Predmnjeva ili presumpcija je takva pravna cinjenica koja se

  smatra dokazanom sve dok se ne dolaze protivno. Suprotnost je

  faktickoj presumpciji gdje je sudac slobodnim logicnim

  zakljucivanjem iz dokazanje cinjenice izvodio zakljucak da je istinita

  i neka druga cinjenica. Osim ove presumptio iuris imamo i

  presumptio iuris et de iure ili neoborivu predmnjevu koja znaci

  da se po propisu smatra neka cinjenica kao dokazana, a protudokaz

  nije uopste dopusten.

  Fikcija je pravna cinjenica za koju se zna da se uopste nije dogodila

  ili da se nikad nece ni dogoditi, ali se uzima kao da se dogodila da bi

  mogao nastati, promijeniti se ili prestati neki pravni odnos. Moze se

  fingirati samo ona cinjenica za koju to propis dopusti.

  74. NEGATIVNI POGODBENI INTERES

  Po ZOO savjesni suugovaratelj ima pravo na naknadu samo negativnog

  pogodbenog interesa. To znaci da mu se nadoknadjuje samo ona steta

  koju trpi zbog toga sto je vjerovao u valjanost ugovora. NPI mora biti

  limitiran, ne smije preci granice pozitivnog pogodbenog interesa, tj

  granicu koristi koju bi imao savjesni ugovarac da je ugovor ispunjen u

  sadrzaju u kojem je zakljucen, tj korist koju bi postigao da ugovor nije

  pobijen.

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  75. DIES CERTUS AN INCERTUS QUANDO

  Je slozeni rok koji u sebi sadrzi elemenat neizvjesnosti. Dan za koji

  je izvjesno da ce se dogoditi ali ne zna se kada, npr. kad se kao rok

  odredi dan necije smrti za sto je nedvojbeno da ce nastupiti ali se ne zna

  tacno kada.

  76. OBAVEZA JE POSTALA NEMOGUA NAKON ZAKLJUENJA

  PRAVNOG POSLA KRIVICOM NEKOG LICA. KOJA JE POSLJEDICA

  Ako je cinidba koja je u vrijeme sklapanja posla bila moguca a kasnije

  postala nemoguca tj naknadna nemogucnost, to nece izazavati

  nistavost posla. Duznik odgovara za stetu ako je nemogucnost cinidbe

  nastupila njegovom krivicom. A ako nastupi iz razloga za koji duznik ne

  odgovara onda obveza prestaje, osim ako su objekat cinidbe bile

  genericke stvari. U tom slucaju obveza prestaje samo ako su te stvari

  trebale biti uzete iz odredjene mase, pa cijela masa propadne bez krivnje

  duznika.

  77. ODNOS I ZNAAJ MEUSOBNOD UTICAJA GRAANSKOG PRAVA

  I DRUTVENO POGODBENIH INTERESA

  78. DA LI SUBJEKTIVNO GP PROIZILAZI IZ OBJEKTIVNOG GP.

  OBJASNI

  U prvom redu subjektivno pravo ne ukazuje se kao sastavni element

  objektivnog prava, nego kao sadrzajni element gradjanskopravnog odnosa. A

  svaki se sastavni element gradjanskopravnog odnosa svodi na neku realnost

  u zivotu. Tako se sam gradjanskopravni odnos svodi na drustveni odnos,

  pravne cinjenice, stvarne cinjenice u zivotu, pravni subjekt na covjeka ili

  njegovu organizaciju itd. Po tome se i subektivno pravo kao sastavni element

  pravnog odnosa mora vezati za neku realnost. Ta realnost je pravna osnova.

  Norma objektivnog prava ne stvara ovlastenja, nego ta ovlastenja na

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  odredjeni nacin izviru iz pravne osnove, norma ih samo priznaje ili ne

  priznaje.

  79. U EMUJE ZNAAJ DJELJIVIH I NEDJELJIVIH STVARI I

  POTRENIH I NEPOTRONIH

  Kod potrosnih i nepotrosnih stvari vaznost diobe dolazi do izrazaja kod

  onih pravnih instiituta preko kojih se omogucuje upotreba ili koristenje

  tudje stvari uz obvezu vracanja iste stvari. Npr. na posudbu se mogu

  predati samo nepotrosne stvari.

  Kod djeljivih i nedjeljivih stvari vaznost diobe bitna je kod

  suvlasnistva. Kada je nedjeljiva stvar objekt cinidbe izaziva se postanak

  nerazdjeljivih obveza koje se mogu ispuniti samo na poseban nacin uz

  posebne uslove.

  80. ZAKONITI POSJED U NAEM PRAVU

  Zakonit je posjed koji se zasniva na valjanoj pravnoj osnovi. Pravna osnova

  na kojoj se zasniva posjed pribavila bi sticatelju pravo vlasnitva, ali usljed

  nekih drugih nedostataka do sticanja vlasnitva ipak nije dolo.

  Npr.prethodnik nije bio vlasnik, pa ni sticatelj ne moe postati vlasnik ve

  samo zakonit posjednik. Najea pravna osnova je pravni posao, odnosno

  ugovor. Ugovor kao pravna osnova naziva se titulus (naslov) sticanja. Titulus

  ne daje posjed, ve samo pravo na posjed. Dakle, pravo na posjed ima onaj

  ko ima titulus. Za zakonitost posjeda, osim valjane pravne osnove potreban

  je i pravilan nain sticanja (npr.tradicija, predaja stvari).

  81. OBJASNI SUBJEKTIVISTIKU I OBJEKTIVISTIKU

  TEORIJU CONSTITUTUM POSSESORUM

  Constitutum possessorum je sluaj obrnut od tradicije brevi manu. Prema subjektivistikoj konstrukciji, ovdje dosadanji posjednik gubi animus, a stvar zadrava kao detentor. Npr. vlasnik proda kuu, a nastavi u njoj stanovati po osnovu ugovora o najmu. Prema objektivistikoj

 • WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA

  konstrukciji, constitutum possessorum moe doi u obzir samo za prenos posjeda od posjednika na detentora. Constitutum possessorum nije mogu kod prenosa posjeda izmeu neposrednog i posrednog posjednika. Npr, vlasnik proda kuu, a zatim je uzme u najam od novog vlasnika. I prije i poslije prodaje on je neposredni posjednik. Razlika je u tome to je prije prodaje imao posjed kao vlasnik, a nakon prodaje kao zakupac stvari. Dakle,

  tu nema prenosa posjeda.

  82. OBJASNI RAZLIKU TERMINA UPOTREBA I KORITENJE

  Pravo upotrebe (usus) je osobna slunost sa ovlatenjem koritenja tue stvari za osobne potrebe uzuara i njegove porodice, ne mijenjajui sutinu stvari. Razlika izmeu uzusa i uzufrukta je iskljuivo kvantitativna, jer je uzuarovo pravo koritenja ogranieno na njegove osobne potrebe i potrebe njegove porodice. Eventualni ostatak preko potreba porodice uzuara, pripada

  vlasniku stvari. Vlasnik snosi sve redovne i vanredne terete i trokove u vezi stvari, ali samo do visine koristi koju ima od stvari. Ostatak trokova snosi uzuar; ako odbije mora se odrei uzusa. Ni usus ni njegovo izvrenje ne mogu se prenijeti na druge osobe.