utic novosti

Download UTIC Novosti

Post on 28-Jan-2017

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UTIC novosti

  UTIC Novosti

  ta su online baze podataka?

  Baza podataka predstavlja sistemski organiziran skup podatka. Sastoji se od record-a (zapisa), identino definiranih i opisanih.

  Svaki nauni rad je jedan zapis u bazi podataka i sastavljen je od polja koja sadre relavantne podatke.

  Baze mogu sadravati podatke o autoru (bibliografske podatke ukljuujui i saetak) i izvorni rad. Set podataka odreuje vrstu baze.

  Za sve baze osnovni podaci su isti: autor (ime autora) naslov (naslov rada) asopis u kojem je objavljen godina objavljivanja

  Bibliografski podaci uvijek su na engleskom jeziku (izvorni radovi mogu biti na vie svjetskih jezika). Baze podataka su oragnizirane tematski po naunim oblastima. Zapisi se odnose na lanke objavljene u asopisima, naune radove, knjige, disertacije, patente i dr. Pretraujui baze podataka dolazi se do cjelovitog pregleda naune oblasti kroz dug vremenski period. Rezultat pretraivanja je pregledan, a linkovi osiguravaju pristup izvornom tekstu, pod uslovom da je pristup osiguran pretplatom.

  U bazama podataka obrauju se najkvalitetniji struni asopisi i publikacije, a pouzdanost i kvalitet informacija garanitiraju proizvoai baza podataka.

  UNIVERZITET U SARAJEVU

  Univerzitetski

  tele-informatiki Centar UTIC Sarajevo

  http://www.utic.ba

  Maj / Svibanj 2008. Broj 3.

  U ovom broju proitajte:

  ta su online baze 1

  II Savjetovanje o reformi 2

  Vrste baza podataka 3

  Dostupne baze podataka 3

  Jedinstvena akademska mrea Univerziteta u Sarajevu

  4

  Emerald COBISS

  5

  ScienceDirect SCOPUS SCIRUS Koritenje baza podataka na Univerzitetu u Sarajevu

  6

  ISI Web of Knowladge Web of Science

  7

  EBSCO Open Access

  8

  Agregatne baze podataka u praksi

  9

  Vijesti 12

  Intervju sa predsjednicom EICBiH Edinom Fazlagi

  11

  EICBIH 10

  Potovani itaoci,

  Trei broj UTIC Newsletter-a posveen je on-line bazama podataka i biblioteko-informacionim sistemima. U ovom broju nai ete sve to ste htjeli pitati a niste imali koga. Ko, ta, kako, zato, zbog ega...arobna pitanja, klju vrata spoznaje...

  U sluaju on-line baza, mali odgovori koji su Vam moda nedostajali.

  Opisali smo baze, podjelili ih, nabrojali emu sve imate pristup..., objasnili tehnike i financijske pretpostavke da bude isporueno na Vaem raunaru, podsjetili na slovo zakona...

  Napravili smo kratki pregled svih baza kojima imamo pristup, osnovne informacije koje e pomoi da ih upoznate i saznate neto to moda niste znali.

  Par crtica o EICBIH... Za Vas smo razgovarali sa predsjednicom konzorcija bosansko-hercegovakih biblioteka, gospoom Edinom Fazlagi, otkrila nam je kako to EICBIH pomae u tednji.

  Saa Madacki i Maja Kaljanac su nam ispriali svoj sluaj, sluaj Odjela za biblioteku i dokumentaciju (ODB) Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.

  Naravno, osvrnuli smo se i na centralni dogaaj Univerziteta, II Savjetovanje o reformi visokog obrazovanja i primjeni Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu, njegovom sadraju a prije svega zakljucima koji su doneseni.

  Nadamo se da e Vas ovaj tematski broj Newslettera ohrabriti da ih dalje istraujete i koristite.

  Zakon o nauno-istraivakom radu

  Kantona Sarajevo (Slubene novine KS

  10/04, lan 36) i Zakon o visokom

  obrazovanju (Slubene novine KS

  9/07, lan 85), precizira da je za izbor u

  nauno istraivako i nastavno zvanje,

  izmeu ostalog, potrebno imati i radove

  objavljene u asopisima koje prati

  meunarodna baza podataka

  Nai prioriteti su:

  Studentski informacioni sistem

  Informaciono - komunikacione i web tehnologije u nastavi

  Univerzitetska akademska mrea

  Podrka i savjetovanje edukativnih ustanova

  Administracija dravnog naziva .ba domena

 • Strana 2. UTIC novosti

  Univerzitetski tele-informatiki centar UTIC Sarajevo, http://www.utic.net.ba

  II savjetovanje "Reforma visokog obrazovanja - primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu, odrano je 11. i 12. aprila 2008. godine uz prisustvo velikog broja profesora, saradnika, studenata i eminentnih gostiju. Prvog dana Savjetovanja na plenarnarnoj sjednici prezentirani su referati o najvanijim aspektima reforme visokog obrazovanja. Skup su pozdravili: prof. dr. Faruk aklovica, rektor Univerziteta u Sarajevu, mr. sci. Safet Keo, ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, akademik Muhamed Filipovi, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Meliha Ali, ministrica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Mahir Hadiahmetovi, potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH.

  Prof. dr. Faruk aklovica, rektor Univerziteta u Sarajevu u svom izlaganju istakao je da Bosna i Hercegovina, u ovom trenutku, treba imati aktuelnu legislativu u oblasti visokog obrazovanja, usaglaenu sa standardima Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA), i dodao da legislativa treba doprinijeti harmonizaciji i stvaranju jedinstvenog akademskog prostora u Bosni i Hercegovini kompatibilnog sa evropskim.

  Na skupu su izlagali i prof. dr. Roberta Maierhofer, prorektor Univerziteta Karl-Franzens u Garcu i mr. sci Ulrike Krawagna, Ured za meunarodnu saradnju Univerziteta Karl Franzens u Gracu, sa temom "Monitoring Bolonjskog procesa na Univerzitetu u Sarajevu, metodologija rada i rezultati projekta". Plenarne referate izlagali su i prof. dr. Veljko Trivun, prorektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Antal Bokay, Univerzitet u Peuhu, prof. dr. Senad Burak, direktor UTIC-a, dr. Ismet Ovina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke, doc. dr. Senada Dizdar, Filozofski fakultet, Haris Hasanspahi, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

  Plenarni referat Implementacija informacionih tehnologija na Univerzitetu u Sarajevu iznio je prof. dr. Senad Burak, direktor UTIC-a. U svom izlaganju posebno je apostrofirao da je imperativ za ulazak u slijedeu fazu razvoja IT_a podrazumjeva implementaciju sistema upravljanja ljdskim resursima, sistema za podrku finansijskom poslovanju kao i centraiziranoj univerzitetskoj bazi podataka sa modulima za pretraivanje, izvjetaje i analizu.

  U izlaganju je istaknut novi podsistem ISSS-a zaduen za automatsko generiranje dodataka diplomi (diploma supplement) i daljni razvoj akademske raunarske mree UNSA, kao i varijante implementacije mree javnih univerziteta FBiH. Drugog dana, izlaganjem referata po grupacijama, obuhvaene su specifinosti visokokolskih i naunih lanica Univerziteta u Sarajevu u svjetlu reforme.

  Zakljuci savjetovanja, izmedju ostalog, govore o potrebi donoenja strategije i novog zakona o visokom obrazovanju te druge podzakonske akte koji definiraju akademska i struna zvanja i njihovu nomenklaturu, kao i javne isprave VU za Bolonjske studente.

  Naglaena je i potreba permanentnog educiranja akademskog i neakademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu i obezbjedjenje dodatnih sredstava za provodjenje reforme i Bolonjske dekleracije.

  Diskusije i zakljuci Savjetovanja trebaju biti pretoeni u amandmane ili stavove sa amandmanskom snagom na Prijedlog kantonalnog zakona o VO. Vlada Kantona Sarajevo mora finansijski znaajnije podrati informatizaciju UNSA na nivou koji je primjeren potrebama modernog-integrisanog univerziteta (kadrovski i tehnoloki ojaati UTIC, obezbjediti potrebne aplikativne baze za obavljanje integrativnih funkcija na UNSA: kadrovi, finansije, biblioteke i dr.).

  II Savjetovanje o reformi visokog obrazovanja i primjeni Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu

  Zakljuak 9.

  Vlada Kantona Sarajevo mora finansijski

  znaajnije podrati informatizaciju UNSA na nivou

  koji je primjeren potrebama modernog-

  integrisanog univerziteta (kadrovski i tehnoloki

  ojaati UTIC, obezbjediti potrebne aplikativne

  baze za obavljanje integrativnih funkcija na

  UNSA: kadrovi, finansije, biblioteke i dr.)

 • Strana 3. Broj 3.

  Univerzitetski tele-informatiki centar UTIC Sarajevo, http://www.utic.net.ba

  Bibliografske baze podataka

  Sadraj bibliografskih baza podataka odnosi se na radove objavljene u razliitim asopisima i publikacijama. Sadre podatke kao to su: autor, naslov rada, izvornik, saetak, godina objavljivanja, ustanova iz koje autor dolazi, vrsti publikacije, izvorni jezik rada i dr. Mogu sadravati i ostale podatke (skupa na kome su prezentirane - konferencije, seminari, zbornike radova), adresu autora

  Bibliografske baze se razlikuju ovisno o podruju, opsegu i strukturi bibliografskog zapisa koje omoguuju, a opisi radova su vrlo detaljni i ujednaeni. Ove baze se povezuju sa drugim bazama i izvornim verzijama objavljenih radova.

  Citatne baze podataka

  Citatne baze podataka takoer su biblografske baze. Od bibliografskih baza razlikuju se po tome to, pored samih radova, obrauju i koritenu literature (reference), citata navedenih od strane autora, na kraju rada.

  Pomou njih doznajemo koliko su radovi citirani, a koristi se u svrhu ocjene kvalitete citiranog rada i procjenjuje uticaj pojedinih radova navoenjem broja citiranosti. Podjelu na negativno i pozitivno citiranje nije mogue izvriti, a neke baze omoguuju iskljuivanje broja samocitiranja.

  Baze podataka sa cjelovitim tekstom Full text

  To su uglavnom zbirke asopisa u elektronskom obliku, jednog ili vie izdavaa. Sadre bibliografske podatke (kao i bibliografske baze podataka), ali i brojne druge podatke. Treba upozoriti na razliku izmeu baza podataka sa cjelovitim tekstom od bibliografskih, koje imaju samo naznaenu vezu (link) sa bazama cjelovitog teksta. Full text baze obino su ponuene u HTML i/ili PDF formatu.

  Razvoj informacionih tehnologija, a posebno