ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. · ©kancelaria sejmu s. 1/1 2006-10-12 ustawa z dnia 29...

Click here to load reader

Post on 27-Feb-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kancelaria Sejmu s. 1/1

2006-10-12

USTAWA

z dnia 29 listopada 2000 r.

Prawo atomowe1)

Rozdzia 1

Przypisy oglne

Art. 1.

1. Ustawa okrela:

1) dziaalno w zakresie pokojowego wykorzystywania energii atomowej zwizan z rzeczywistym i potencjalnym naraeniem na promieniowanie jo-nizujce od sztucznych rde promieniotwrczych, materiaw jdrowych, urzdze wytwarzajcych promieniowanie jonizujce, odpadw promienio-twrczych i wypalonego paliwa jdrowego;

2) obowizki kierownika jednostki organizacyjnej wykonujcej t dziaalno;

3) organy waciwe w sprawach bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiolo-gicznej;

4) zasady odpowiedzialnoci cywilnej za szkody jdrowe;

5) zasady wypeniania zobowiza midzynarodowych, w tym w ramach Unii Europejskiej, dotyczcych bezpieczestwa jdrowego, ochrony przed pro-

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji nastpujcych dyrektyw Wspl-

not Europejskich: 1) dyrektywy Rady 89/618/Euratom z dnia 27 listopada 1989 r. w sprawie informowania ogu

spoeczestwa o rodkach ochrony zdrowia, ktre bd stosowane oraz dziaaniach, jakie naley podj w przypadku pogotowia radiologicznego (Dz.Urz. WE L 357 z 07.12.1989, str. 31; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 366);

2) dyrektywy Rady 90/641/Euratom z dnia 4 grudnia 1990 r. w sprawie praktycznej ochrony pra-cownikw zewntrznych, naraonych na promieniowanie jonizujce podczas pracy na terenie kontrolowanym (Dz.Urz. WE L 349 z 13.12.1990, str. 21, z pn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wy-danie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 405, z pn. zm.);

3) dyrektywy Rady 92/3/Euratom z dnia 3 lutego 1992 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyania odpadw radioaktywnych midzy Pastwami Czonkowskimi oraz do Wsplnoty i poza jej ob-szar (Dz.Urz. WE L 35 z 12.02.1992, str. 24; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 90);

4) dyrektywy Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiajcej podstawowe normy bez-pieczestwa w zakresie ochrony zdrowia pracownikw i ogu spoeczestwa przed zagroe-niami wynikajcymi z promieniowania jonizujcego (Dz.Urz. WE L 159 z 29.06.1996, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 291);

5) dyrektywy Rady 97/43/Euratom z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie ochrony zdrowia osb fi-zycznych przed niebezpieczestwem wynikajcym z promieniowania jonizujcego zwizanego z badaniami medycznymi oraz uchylajca dyrektyw 84/466/Euratom (Dz.Urz. WE L 180 z 09.07.1997, str. 22, z pn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str. 332, z pn. zm.);

6) dyrektywy Rady 2003/122/Euratom z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie kontroli wysoce radioak-tywnych rde zamknitych i odpadw radioaktywnych (Dz. Urz. UE L 346 z 31.12.2003, str. 57; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 694).

Opracowano na pod-stawie tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 52, poz. 378, Nr 104, poz. 708, Nr 133, poz. 935, Nr 170, poz. 1217.

Kancelaria Sejmu s. 2/2

2006-10-12

mieniowaniem jonizujcym oraz zabezpiecze materiaw jdrowych i kontroli technologii jdrowych.

2. Ustawa okrela take kary pienine za naruszenie przepisw dotyczcych bez-pieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej oraz tryb ich nakadania.

3. Ustaw stosuje si rwnie do dziaalnoci wykonywanej w warunkach zwikszo-nego, w wyniku dziaania czowieka, naraenia na naturalne promieniowanie jo-nizujce.

4. Ustawa ponadto okrela zasady monitorowania skae promieniotwrczych i re-guluje dziaania podejmowane w przypadku zdarze radiacyjnych, jak rwnie w przypadku dugotrwaego naraenia w nastpstwie zdarzenia radiacyjnego lub dziaalnoci wykonywanej w przeszoci.

5. Ustawa okrela rwnie szczeglne zasady ochrony osb przed zagroeniami wy-nikajcymi ze stosowania promieniowania jonizujcego w celach medycznych.

Art. 2.

Wykonywanie dziaalnoci, o ktrej mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, jest dopusz-czalne po zastosowaniu okrelonych w przepisach rodkw dla zapewnienia bezpie-czestwa oraz ochrony ycia i zdrowia ludzi, jak rwnie bezpieczestwa mienia i ochrony rodowiska.

Art. 3.

W rozumieniu niniejszej ustawy uyte okrelenia oznaczaj:

1) audyt kliniczny - systematyczn kontrol lub przegld medycznych procedur radiologicznych, majce na celu polepszenie jakoci udzielanych pacjentowi wiadcze zdrowotnych poprzez usystematyzowan analiz, w ramach ktrej praktyka, procedury i wyniki radiologiczne s porwnywane z uznanymi standardami oraz, w razie koniecznoci, modyfikacj dotychczasowego po-stpowania lub wprowadzenie nowych standardw;

2) bezpieczestwo jdrowe - stan osigany przez caoksztat przedsiwzi or-ganizacyjnych i technicznych podejmowanych w celu zapobiegania powsta-niu niekontrolowanej samopodtrzymujcej si reakcji rozszczepienia jdro-wego zwizanej z dziaalnoci z materiaami jdrowymi oraz ograniczania jej skutkw;

3) dawka graniczna - warto dawki promieniowania jonizujcego, wyraon jako dawka skuteczna lub rwnowana, dla okrelonych osb, pochodzc od kontrolowanej dziaalnoci zawodowej, ktrej, poza przypadkami przewi-dzianymi w ustawie, nie wolno przekroczy;

4) dawka pochonita dawk pochonit okrelon w zaczniku nr 1 do ustawy;

5) dawka rwnowana dawk rwnowan okrelon w zaczniku nr 1 do ustawy;

6) dawka skuteczna (efektywna) dawk skuteczn (efektywn) okrelon w zaczniku nr 1 do ustawy;

7) dziaania interwencyjne - dziaania, ktre zapobiegaj naraeniu lub zmniej-szaj naraenie ludzi w wyniku zdarzenia radiacyjnego, polegajce na od-

Kancelaria Sejmu s. 3/3

2006-10-12

dziaywaniu na rdo promieniowania jonizujcego, rdo skae promie-niotwrczych, drogi rozprzestrzeniania tych skae oraz na ludzi;

7a) jednostka ochrony zdrowia zakady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i osoby, udzielajce wiadcze zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakadach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z pn. zm.2)) z wykorzystaniem promieniowania jonizujcego;

8) jednostka organizacyjna - kady podmiot wykonujcy dziaalno zwizan z naraeniem;

9) likwidacja obiektu jdrowego - doprowadzenie obiektu lub urzdzenia do stanu niewymagajcego ogranicze z punktu widzenia bezpieczestwa j-drowego i ochrony radiologicznej w wykonywaniu dowolnej dziaalnoci;

10) likwidacja skadowiska odpadw promieniotwrczych lub skadowiska wy-palonego paliwa jdrowego - doprowadzenie terenu, na ktrym znajduje si skadowisko odpadw promieniotwrczych lub skadowisko wypalonego pa-liwa jdrowego, do stanu niewymagajcego ogranicze z punktu widzenia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej w wykonywaniu do-wolnej dziaalnoci;

11) materia jdrowy - rudy, materiay wyjciowe (rdowe) lub specjalne mate-riay rozszczepialne, o ktrych mowa w art. 197 Traktatu ustanawiajcego Europejsk Wsplnot Energii Atomowej, zwanego dalej Traktatem Eura-tom;

12) medycyna nuklearna - wszelk dziaalno diagnostyczn zwizan z poda-waniem pacjentom produktw radiofarmaceutycznych, a take z zabiegami terapeutycznymi przy uyciu produktw radiofarmaceutycznych;

13) medyczna procedura radiologiczna - opis czynnoci niezbdnych do prze-prowadzenia badania lub zabiegu z wykorzystaniem promieniowania joni-zujcego w celu postawienia diagnozy bd leczenia;

14) medyczny wypadek radiologiczny - niezamierzone wydarzenie, takie jak bd w obsudze urzdzenia radiologicznego, awaria urzdzenia radiologicznego lub przerwa w jego dziaaniu, a take inne nieszczliwe zdarzenie, ktrego konsekwencje nie mog by pominite z punktu widzenia ochrony radiolo-gicznej pacjenta;

15) naraenie - proces, w ktrym organizm ludzki podlega dziaaniu promienio-wania jonizujcego;

16) naraenie wyjtkowe - naraenie osoby uczestniczcej w usuwaniu skutkw zdarzenia radiacyjnego lub w dziaaniach interwencyjnych, w czasie ktrych moe ona otrzyma dawk przekraczajc warto rocznej dawki granicznej dla pracownikw;

2) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121,

poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104.

Kancelaria Sejmu s. 4/4

2006-10-12

17) obiekt jdrowy - obiekt lub urzdzenie przeznaczone do wytwarzania, stoso-wania, przetwarzania, wzbogacania izotopowego, przechowywania, ska-dowania materiau jdrowego w iloci umoliwiajcej zrealizowanie samo-podtrzymujcej si reakcji rozszczepienia jdrowego, w szczeglnoci elek-trownie, elektrociepownie i ciepownie z energetycznymi reaktorami jdro-wymi oraz badawcze, dowiadczalne i inne reaktory jdrowe - od rozpo-czcia budowy do zakoczenia likwidacji;

18) objto tarczowa - objto guza nowotworowego lub innych tkanek, ktre s napromieniane w celu osignicia planowanego efektu terapeutycznego;

19) ochrona fizyczna - caoksztat przedsiwzi organizacyjnych i technicznych, majcych na celu skuteczne zabezpieczenie materiaw jdrowych przed kradzie lub aktami terroru, dywersji i sabotau;

20) ochrona radiologiczna - zapobieganie naraeniu ludzi i skaeniu rodowiska, a w przypadku braku moliwoci zapobieenia takim sytuacjom - ogra-niczenie ich skutkw do poziomu tak niskiego, jak tylko jest to rozsdnie osigalne, przy uwzgldnieniu czynnikw ekonomicznych, spoecznych i zdrowotnych;

21) ochrona radiologiczna pacjenta - zesp czynnoci i ogranicze zmierzaj-cych do zminimalizowania naraenia pacjenta na promieniowanie jonizujce, ktre nie bdzie nadmiernie utrudniao lub uniemoliwiao uzyskania po-danych i uzasadnionych informacji diagnostycznych lub efektw leczni-czych;

22) odpady promieniotwrcze - odpady stae, cieke lub gazowe, zawierajce substancje promieniotwrcze lub skaone tymi substancjami, ktrych wyko-rzystanie jest niecelowe lub niemoliwe, zakwalifikowane do kategorii odpa-dw wymienionych w art. 47; niniejsza definicja nie ma zastosowania do art. 62;

23) ogranicznik dawki (limit uytkowy dawki) - ograniczenie przewidywanych dawek indywidualnych, ktre mog pochodzi od okrelonego rda pro-mieniowania jonizujcego, uwzgldnione podczas planowania ochrony radio-logicznej w celach zwizanych z optymalizacj;

24) postpowanie z odpadami promieniotwrczymi wszelkie dziaania zwiza-ne z przetwarzaniem, przemieszczaniem, przechowywaniem lub skadowa-niem odpadw promieniotwrczych, wcznie z usuwaniem skae promie-niotwrczych i likwidacj obiektu;

25) postpowanie z wypalonym paliwem jdrowym - wszelkie dziaania wcznie z likwidacj obiektu, zwizane z przerobem, przemieszczaniem, prze-chowywaniem lub skadowaniem wypalonego paliwa jdrowego;

26) poziom interwencyjny - liczbow warto dawki skutecznej lub rwnowanej moliwej do uniknicia albo poziom zawartoci izotopw promienio-twrczych w ywnoci, wodzie przeznaczonej do spoycia przez ludzi i rodkach ywienia zwierzt, ktrych moliwo przekroczenia oznacza ko-nieczno rozwaenia podjcia okrelonych dziaa interwencyjnych;

27) poziomy referencyjne - dawki promieniowania jonizujcego na powierzchni skry w badaniach rentgenodiagnostycznych lub poziomy aktywnoci - w przypadku podawania pacjentom produktw radiofarmaceutycznych, doty-czce bada typowych pacjentw, dla poszczeglnych kategorii urzdze ra-diologicznych; poziomy referencyjne nie mog by przekraczane w przy-

Kancelaria Sejmu s. 5/5

2006-10-12

padku powszechnie stosowanych medycznych procedur radiologicznych, je-eli stosuje si waciwe sposoby postpowania i urzdzenia techniczne; po-ziomy referencyjne mog by przekraczane w przypadku istnienia istotnych wskaza klinicznych;

28) pracodawca zewntrzny - pracodawc zatrudniajcego pracownikw, o kt-rych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, prowadzcych dowoln dziaalno na tere-nie kontrolowanym u innego pracodawcy;

29) pracownik - pracownika w rozumieniu przepisw Prawa pracy, osob wyko-nujc prac na podstawie innej ni stosunek pracy, jak rwnie osob wy-konujc dziaalno na wasny rachunek, ktrzy w warunkach naraenia na promieniowanie jonizujce mog otrzyma dawki przekraczajce wartoci dawek granicznych okrelonych dla osb z ogu ludnoci;

30) pracownik zewntrzny - pracownika, o ktrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, zatrudnionego przez pracodawc zewntrznego lub wykonujcego dziaal-no na wasny rachunek, prowadzcego dowoln dziaalno na terenie kon-trolowanym, za ktry nie jest odpowiedzialny ani on, ani jego pracodawca;

31) praktykant - osob odbywajc szkolenie lub praktyk w jednostce organiza-cyjnej w celu uzyskania okrelonych umiejtnoci;

32) program bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej - system dziaa gwarantujcy spenienie okrelonych wymaga bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, w zalenoci od prowadzonej dziaalnoci;

33) promieniowanie jonizujce - promieniowanie skadajce si z czstek bezpo-rednio lub porednio jonizujcych albo z obu rodzajw tych czstek lub fal elektromagnetycznych o dugoci do 100 nm (nanometrw);

34) promieniowanie naturalne - promieniowanie jonizujce emitowane ze rde pochodzenia naturalnego ziemskiego i kosmicznego;

35) przechowalnik wypalonego paliwa jdrowego - obiekt jdrowy przeznaczony do bezpiecznego, stabilnego i chronionego przechowywania wypalonego pa-liwa jdrowego po jego wyadowaniu z reaktora lub basenu przy reaktorze, a przed przekazaniem do przerobu lub skadowania w charakterze odpadu promieniotwrczego;

36) przechowywanie odpadw promieniotwrczych lub wypalonego paliwa j-drowego - magazynowanie odpadw promieniotwrczych lub wypalonego paliwa jdrowego z zamiarem ponownego ich wydobycia w celu przetworze-nia lub przerobu albo skadowania;

37) przerb wypalonego paliwa jdrowego - proces lub dziaanie zmierzajce do wydobycia czci lub wszystkich izotopw promieniotwrczych z wypalo-nego paliwa jdrowego w celu ich dalszego wykorzystania;

38) przetwarzanie materiaw jdrowych - proces lub dziaanie zmierzajce do zmiany postaci fizycznej lub chemicznej (konwersja) materiau jdrowego, poczwszy od konwersji rudy uranu lub toru, a do uzyskania materiau w postaci paliwa jdrowego lub dowolnej postaci, nadajcej si do innych za-stosowa tych materiaw, w tym przerb wypalonego paliwa jdrowego oraz przetwarzanie odpadw promieniotwrczych zawierajcych materiay jdrowe;

39) przetwarzanie odpadw promieniotwrczych - proces lub dziaanie zmierza-jce do minimalizacji objtoci odpadw, segregacj odpadw wedug kate-gorii oraz przygotowanie ich do transportu lub skadowania;

Kancelaria Sejmu s. 6/6

2006-10-12

40) radiologia zabiegowa - wszelkie procedury lecznicze i diagnostyczne doko-nywane poprzez skr pacjenta lub w inny sposb, wykonywane w znieczu-leniu miejscowym lub znieczuleniu oglnym oraz przy uyciu obrazowania fluoroskopowego dla lokalizacji zmiany chorobowej i dla monitorowania medycznej procedury radiologicznej, a take kontroli i dokumentowania te-rapii;

41) radioterapia - wszelk dziaalno terapeutyczn zwizan z wykorzystaniem urzdze radiologicznych, w tym:

a) terapi powierzchniow dla leczenia nowotworw pooonych w skrze czowieka oraz terapi gbok dla leczenia nowotworw i ewentualnie niektrych innych zmian chorobowych pooonych w narzdach i tkan-kach o innej lokalizacji (teleradioterapia),

b) wprowadzanie rda izotopowego bezporednio do narzdw we-wntrznych rdtkankowo, dojamowo, lub umieszczanie go na po-wierzchni ciaa pacjenta (brachyterapia),

c) zamierzone wprowadzenie do ustroju terapeutycznych iloci produktw radiofarmaceutycznych;

42) rentgenodiagnostyka - wszelk dziaalno diagnostyczn zwizan z wyko-rzystaniem aparatw rentgenowskich;

43) skaenie promieniotwrcze - skaenie przedmiotw, pomieszcze, rodowi-ska lub osb przez niepodan obecno substancji promieniotwrczych, przy czym w szczeglnym przypadku ciaa ludzkiego obejmuje zarwno ska-enie zewntrzne jak i skaenie wewntrzne, niezalenie od drogi wniknicia substancji promieniotwrczej do organizmu;

44) skadowanie odpadw promieniotwrczych lub wypalonego paliwa jdrowe-go - zoenie odpadw promieniotwrczych lub wypalonego paliwa jdrowe-go w obiekcie do tego przeznaczonym bez zamiaru ponownego ich wydoby-cia;

45) substancja promieniotwrcza - substancj zawierajc jeden lub wicej izo-topw promieniotwrczych o takiej aktywnoci lub steniu pro-mieniotwrczym, ktre nie mog by pominite z punktu widzenia ochrony radiologicznej;

46) system zarzdzania jakoci - zesp systematycznie planowanych i wyko-nywanych dziaa, koniecznych dla wystarczajcego zapewnienia, e dana struktura, ukad lub ich czci skadowe bd procedury bd dziaa w spo-sb zadowalajcy, speniajc wymagania okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 33c ust. 9 pkt 2;

47) szkoda dla zdrowia czowieka - oszacowane ryzyko skrcenia dugoci i po-gorszenia jakoci ycia ludzi w nastpstwie naraenia na promieniowanie jo-nizujce; obejmuje straty wynikajce ze skutkw somatycznych, nowotwo-rw i powanych zaburze genetycznych;

48) teren kontrolowany - teren o kontrolowanym dostpie, objty specjalnymi przepisami majcymi na celu ochron przed promieniowaniem jonizujcym lub rozprzestrzenianiem si skae promieniotwrczych;

49) teren nadzorowany - teren objty specjalnym nadzorem, w celu ochrony przed promieniowaniem jonizujcym;

Kancelaria Sejmu s. 7/7

2006-10-12

49a) typ zamknitego rda promieniotwrczego oznaczenie katalogowe r-da lub zesp cech konstrukcyjnych i parametrw fizycznych cha-rakteryzujcych punktowe, powierzchniowe oraz liniowe rdo promienio-twrcze, w tym rodzaj wykorzystywanego promieniowania jonizujcego;

50) urzdzenia radiologiczne - rda promieniowania jonizujcego lub urzdze-nia suce do detekcji promieniowania jonizujcego, wykorzystywane do celw leczniczych lub diagnostycznych;

51) wypalone paliwo jdrowe - paliwo jdrowe, ktre zostao napromieniowane w rdzeniu reaktora oraz na stae usunite z rdzenia;

52) wzbogacanie izotopowe - proces polegajcy na rozdzielaniu izotopw uranu w celu zwikszenia zawartoci uranu 235 w produkcie wyjciowym;

53) zagroenie (naraenie potencjalne) - naraenie, ktre moe nastpi, przy czym prawdopodobiestwo jego wystpienia i wielko mog by zawczasu oszacowane;

54) zamknicie skadowiska odpadw promieniotwrczych lub skadowiska wy-palonego paliwa jdrowego - zaprzestanie dostarczania odpadw pro-mieniotwrczych lub wypalonego paliwa jdrowego do skadowiska, na pod-stawie decyzji waciwego organu, oraz wykonanie wszelkich prac koniecz-nych dla zapewnienia bezpieczestwa skadowiska;

54a) zamknite rdo promieniotwrcze rdo promieniotwrcze o takiej bu-dowie, ktra w warunkach okrelonych dla jego stosowania uniemoliwia przedostanie si do rodowiska zawartej w nim substancji promieniotwr-czej;

55) zdarzenie radiacyjne - sytuacj zwizan z zagroeniem, wymagajc podj-cia pilnych dziaa w celu ochrony pracownikw lub ludnoci;

55a) rdo niekontrolowane zamknite rdo promieniotwrcze zawierajce izotop promieniotwrczy, ktrego aktywno w chwili wykrycia rda prze-kracza warto poziomu progowego aktywnoci rda niekontrolowanego podan w zaczniku nr 2 do ustawy, a ktre nie zostao objte nadzorem i kontrol w zakresie bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej przez organy dozoru jdrowego albo zostao nimi objte, ale kontrola i nad-zr nad tym rdem zostay utracone, w szczeglnoci z powodu porzucenia, zaginicia, kradziey albo niezgodnego z prawem przekazania rda;

56) rdo promieniotwrcze - substancj promieniotwrcz przygotowan do wykorzystywania jej promieniowania jonizujcego;

57) rdo promieniowania jonizujcego - rdo promieniotwrcze, urzdzenie zawierajce takie rdo, urzdzenie wytwarzajce promieniowanie jonizuj-ce lub urzdzenie emitujce substancje promieniotwrcze;

58) rdo wysokoaktywne zamknite rdo promieniotwrcze zawierajce izotop promieniotwrczy, ktrego aktywno w momencie wytworzenia r-da albo, jeeli warto ta nie jest znana, w momencie jego wprowadzenia do obrotu jest rwna wartoci poziomu progowego aktywnoci rda wysoko-aktywnego podanej w zaczniku nr 2 do ustawy lub wysza od niej.

Kancelaria Sejmu s. 8/8

2006-10-12

Rozdzia 2

Zezwolenia w zakresie bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej

Art. 4.

1. Wykonywanie dziaalnoci zwizanej z naraeniem, polegajcej na:

1) wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, skadowaniu, transporcie lub stosowaniu materiaw jdrowych, rde i odpadw promieniotwrczych oraz wypalonego paliwa jdrowego i obrocie nimi, a take na wzbogacaniu izotopowym,

2) budowie, rozruchu, prbnej i staej eksploatacji oraz likwidacji obiektw j-drowych,

3) budowie, eksploatacji, zamkniciu i likwidacji skadowisk odpadw promie-niotwrczych i skadowisk wypalonego paliwa jdrowego oraz budowie i eksploatacji przechowalnikw wypalonego paliwa jdrowego,

4) produkowaniu, instalowaniu, stosowaniu i obsudze urzdze zawierajcych rda promieniotwrcze oraz obrocie tymi urzdzeniami,

5) uruchamianiu i stosowaniu urzdze wytwarzajcych promieniowanie joni-zujce,

6) uruchamianiu pracowni, w ktrych maj by stosowane rda promieniowa-nia jonizujcego, w tym pracowni rentgenowskich,

7) zamierzonym dodawaniu substancji promieniotwrczych w procesie produk-cyjnym wyrobw powszechnego uytku i wyrobw medycznych, obrocie tymi wyrobami oraz przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywozie z tego terytorium wyrobw powszechnego uytku i wyrobw me-dycznych, do ktrych dodano substancje promieniotwrcze,

8) zamierzonym podawaniu substancji promieniotwrczych ludziom i zwierz-tom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub bada naukowych

- wymaga zezwolenia albo zgoszenia w zakresie bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, z zastrzeeniem art. 6 pkt 1.

2. Dziaalno polegajca na dodawaniu substancji promieniotwrczych do ywno-ci, zabawek, osobistych ozdb lub kosmetykw oraz przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywozie z tego terytorium takich wyrobw jest za-broniona.

Art. 5.

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziaalnoci, o ktrej mowa w art. 4 ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie jednostki organizacyjnej ubiegajcej si o wydanie zezwolenia, jej siedzib i adres;

2) w przypadku przedsibiorcw - numer w rejestrze przedsibiorcw;

3) okrelenie rodzaju, zakresu i miejsca wykonywania dziaalnoci zwizanej z naraeniem.

Kancelaria Sejmu s. 9/9

2006-10-12

1a. Do wniosku docza si dokumenty wymienione w przepisach wydanych na pod-stawie art. 6 pkt 2.

2. Zoenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziaalnoci, o ktrej mowa w art. 4 ust. 1, albo zgoszenia wykonywania tej dziaalnoci dokonuje kie-rownik jednostki organizacyjnej.

3. Prezes Pastwowej Agencji Atomistyki, zwany dalej Prezesem Agencji, wyda-je zezwolenia i przyjmuje zgoszenia, z zastrzeeniem ust. 4.

4. Zezwolenie na uruchamianie i stosowanie aparatw rentgenowskich do celw diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i ra-dioterapii schorze nienowotworowych oraz uruchamianie pracowni stosujcych takie aparaty wydaje pastwowy wojewdzki inspektor sanitarny, a dla jednostek organizacyjnych:

1) podlegych lub podporzdkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub nad-zorowanych przez niego, albo dla ktrych jest on organem zaoycielskim - komendant wojskowego orodka medycyny prewencyjnej;

2) podlegych lub podporzdkowanych ministrowi waciwemu do spraw we-wntrznych lub przez niego nadzorowanych albo dla ktrych jest on organem zaoycielskim - pastwowy inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw We-wntrznych i Administracji.

5. Wydanie zezwolenia albo przyjcie zgoszenia nastpuje po stwierdzeniu, e spenione zostay wymagane prawem warunki wykonywania dziaalnoci zwiza-nej z naraeniem, wymagajcej zezwolenia albo zgoszenia.

5a. Warunkiem wydania zezwolenia na wykonywanie dziaalnoci ze rdem wyso-koaktywnym jest ponadto zawarcie przez jednostk organizacyjn skadajc wniosek o wydanie zezwolenia:

1) umowy z wytwrc lub dostawc rda wysokoaktywnego zawierajcej zo-bowizanie wytwrcy lub dostawcy do odbioru rda po zakoczeniu dzia-alnoci z nim i zapewnienia dalszego postpowania z tym rdem oraz re-gulujcej sposb zabezpieczenia finansowego kosztw odbioru rda i po-stpowania ze rdem albo

2) umowy z pastwowym przedsibiorstwem uytecznoci publicznej, o ktrym mowa w art. 114 ust. 1, zawierajcej zobowizanie tego przedsibiorstwa do odbioru rda po zakoczeniu dziaalnoci z nim i zapewnienia dalszego po-stpowania z tym rdem oraz regulujcej sposb zabezpieczenia finanso-wego kosztw odbioru rda i postpowania ze rdem.

5b. Zabezpieczenie finansowe, o ktrym mowa w ust. 5a pkt 2, moe polega na:

1) dokonaniu przez jednostk organizacyjn wykonujc dziaalno ze rdem wysokoaktywnym jednorazowej wpaty albo dokonywaniu przez ni syste-matycznych wpat przeznaczonych na pokrycie kosztw odbioru rda i po-stpowania z takim rdem na wydzielony, oprocentowany rachunek pa-stwowego przedsibiorstwa uytecznoci publicznej, o ktrym mowa w art. 114 ust. 1, sucy wycznie do gromadzenia rodkw przeznaczonych na pokrycie takich kosztw lub

2) zoeniu przez jednostk organizacyjn wykonujc dziaalno ze rdem wysokoaktywnym pastwowemu przedsibiorstwu uytecznoci publicznej, o ktrym mowa w art. 114 ust. 1 porczenia bankowego, gwarancji banko-wej, gwarancji ubezpieczeniowej lub weksla z porczeniem wekslowym banku.

Kancelaria Sejmu s. 10/10

2006-10-12

5c. Wysoko zabezpieczenia nie moe przekracza kosztw odbioru i postpowania ze rdem wysokoaktywnym danego typu okrelonych w cenniku, o ktrym mowa w art. 118 ust. 2.

5d. Przepisu ust. 5a nie stosuje si do dziaalnoci polegajcej na skadowaniu i prze-chowywaniu rda wysokoaktywnego przez pastwowe przedsibiorstwo uy-tecznoci publicznej, o ktrym mowa w art. 114 ust. 1, oraz do dziaalnoci pole-gajcej na transporcie takiego rda.

6. (uchylony).

7. Zezwolenie wydaje si na czas nieoznaczony, chyba e jednostka organizacyjna ubiegajca si o wydanie zezwolenia zoy wniosek o wydanie zezwolenia na czas oznaczony.

7a. Wydanie, odmowa wydania oraz cofnicie zezwolenia, a take przyjcie i odmo-wa przyjcia zgoszenia, nastpuje w drodze decyzji administracyjnej.

7b. Zezwolenie zawiera, jeeli jest to niezbdne, okrelenie warunkw wykonywania dziaalnoci zwizanej z naraeniem.

8. Organy, o ktrych mowa w ust. 3 i 4, prowadz rejestr jednostek organizacyjnych, ktrych dziaalno wymaga co najmniej zgoszenia.

9. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowizany zgasza organowi wydaj-cemu zezwolenie wszelkie zmiany danych okrelonych w zezwoleniu.

10. Przepis ust. 9 stosuje si odpowiednio do zgoszenia.

11. Organ wydajcy zezwolenie cofa zezwolenie, w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujce jednostce organizacyjnej wyko-nywania objtej zezwoleniem dziaalnoci zwizanej z naraeniem;

2) jednostka organizacyjna przestaa spenia warunki okrelone przepisami prawa, wymagane do prowadzenia dziaalnoci okrelonej w zezwoleniu;

3) jednostka organizacyjna nie usuna, w wyznaczonym przez organ wydajcy zezwolenie terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warun-kami okrelonymi w zezwoleniu lub z przepisami regulujcymi dziaalno objt zezwoleniem;

4) jednostka organizacyjna nie wykonaa sankcji naoonych na ni przez Ko-misj Europejsk na podstawie art. 83 Traktatu Euratom.

12. W decyzji o cofniciu zezwolenia naley okreli sposb postpowania z posia-danymi przez jednostk organizacyjn materiaami jdrowymi, rdami promie-niotwrczymi, odpadami promieniotwrczymi oraz wypalonym paliwem jdro-wym.

13. Koszty postpowania, o ktrym mowa w ust. 12, ponosi jednostka organizacyjna, ktrej cofnito zezwolenie.

14. Za wydanie zezwolenia pobiera si opat skarbow w wysokoci okrelonej w przepisach o opacie skarbowej.

Art. 5a.

1. Jednostka organizacyjna wykonujca dziaalno wymagajc zezwolenia nie mo-e przekaza materiaw jdrowych, rde promieniotwrczych, urzdze zawie-rajcych takie rda, odpadw promieniotwrczych ani wypalonego paliwa j-

Kancelaria Sejmu s. 11/11

2006-10-12

drowego jednostce organizacyjnej nieposiadajcej zezwolenia na wykonywanie z nimi dziaalnoci.

2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do dziaalnoci, ktrej wykonywanie wy-maga zgoszenia.

Art. 5b.

1. Zawarto naturalnych izotopw promieniotwrczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiaach stosowanych w budynkach przeznaczo-nych na pobyt ludzi i inwentarza ywego, a take w odpadach przemysowych stosowanych w budownictwie, nie moe przekracza wartoci okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 pkt 3.

2. Kontrol zawartoci naturalnych izotopw promieniotwrczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiaach stosowanych w budynkach prze-znaczonych na pobyt ludzi i inwentarza ywego, a take w odpadach prze-mysowych stosowanych w budownictwie, prowadz laboratoria, ktre posiadaj system zapewnienia jakoci wykonywanych bada, niezbdne wyposaenie, wa-runki lokalowe i rodowiskowe oraz uczestnicz, na koszt wasny, w midzylaboratoryjnych pomiarach porwnawczych organizowanych przez Pre-zesa Agencji, a take laboratoria posiadajce akredytacj w zakresie prowadzenia takiej kontroli.

Art. 6.

Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) przypadki, w ktrych wykonywanie dziaalnoci okrelonej w art. 4 ust. 1 nie podlega obowizkowi uzyskania zezwolenia albo zgoszenia, oraz przypadki, w ktrych dziaalno moe by wykonywana na podstawie zgoszenia, ustalajc graniczne wartoci aktywnoci cakowitej i stenia promieniotwrczego izoto-pw promieniotwrczych jako kryteria zwolnienia z obowizku uzyskania ze-zwolenia albo zgoszenia;

2) dokumenty wymagane przy skadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wyko-nywanie dziaalnoci okrelonej w art. 4 ust. 1 albo przy zgoszeniu wykonywa-nia tej dziaalnoci, konieczne dla potwierdzenia przez wnioskodawc spenienia warunkw bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, z uwzgldnie-niem specyfiki poszczeglnych rodzajw wykonywanej dziaalnoci, a take czynnoci organu wydajcego zezwolenie albo przyjmujcego zgoszenie w przypadku, gdy tre dokumentw jest niewystarczajca dla wykazania, e wa-runki te zostay spenione;

3) wymagania dotyczce zawartoci naturalnych izotopw promieniotwrczych po-tasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiaach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza ywego, a take w odpa-dach przemysowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartoci tych izotopw, w tym w szczeglnoci warunki, jakie musz spenia laboratoria pro-wadzce kontrol, odnonie do systemu zapewnienia jakoci wykonywanych ba-da, wyposaenia, warunkw lokalowych i rodowiskowych oraz czstotliwoci uczestniczenia w midzylaboratoryjnych pomiarach porwnawczych, sposb po-bierania prbek i ich pomiaru oraz czynniki uwzgldniane przy interpretacji wy-nikw pomiaru kierujc si koniecznoci zapewnienia skutecznej ochrony lu-

Kancelaria Sejmu s. 12/12

2006-10-12

dzi przed skutkami promieniowania jonizujcego pochodzcego od naturalnych izotopw promieniotwrczych.

Rozdzia 3

Bezpieczestwo jdrowe i ochrona radiologiczna oraz ochrona zdrowia pracow-nikw

Art. 7.

1. Za przestrzeganie wymaga bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej wykonujcej dziaalno zwizan z naraeniem.

2. W jednostce organizacyjnej wykonujcej dziaalno wymagajc zezwolenia ist-nieje obowizek opracowania i wdroenia programu bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, zawierajcego co najmniej opis urzdze i procedur ma-jcych na celu ochron pracownika, ogu ludnoci i rodowiska przed zagro-eniem.

3. W jednostce organizacyjnej wykonujcej dziaalno wymagajc zezwolenia wewntrzny nadzr nad przestrzeganiem wymaga bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej sprawuje osoba, ktra posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, z zastrzeeniem ust. 3a.

3a. Wymaganie, o ktrym mowa w ust. 3, nie dotyczy jednostki organizacyjnej wy-konujcej dziaalno z aparatami rentgenowskimi do celw weterynaryjnych pracujcymi w systemie zdjciowym oraz jednostki organizacyjnej wykonujcej dziaalno z urzdzeniami rentgenowskimi przeznaczonymi do kontroli osb, przesyek i bagau.

4. Z wnioskiem o nadanie uprawnie inspektora ochrony radiologicznej moe wy-stpi zainteresowana osoba lub kierownik jednostki organizacyjnej.

5. Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadaje si osobie, ktra:

1) posiada pen zdolno do czynnoci prawnych;

2) posiada co najmniej rednie wyksztacenie;

3) zdaa egzamin z zakresu szkolenia okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3;

4) posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do pracy w warunkach naraenia;

5) posiada sta pracy w warunkach naraenia na promieniowanie jonizujce, okrelony w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3.

6. Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadaje Prezes Agencji, z zastrze-eniem ust. 7.

6a. Szkolenie osb ubiegajcych si o uprawnienia inspektora ochrony radiologicz-nej, z wyjtkiem uprawnie inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujcych aparaty rentgenowskie do celw diagnostyki me-dycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii scho-rze nienowotworowych prowadz jednostki, ktre zostay wpisane do rejestru Prezesa Agencji.

Kancelaria Sejmu s. 13/13

2006-10-12

6b. Szkolenie osb ubiegajcych si o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujcych aparaty rentgenowskie do celw dia-gnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radio-terapii schorze nienowotworowych prowadz jednostki, ktre zostay wpisane do rejestru Gwnego Inspektora Sanitarnego.

7. Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujcych apara-ty rentgenowskie do celw diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radio-terapii powierzchniowej i radioterapii schorze nienowotworowych nadaje Gwny Inspektor Sanitarny.

8. Koszty uzyskania uprawnie ponosi wystpujcy z wnioskiem o nadanie upraw-nie.

Art. 7a

Kierownik jednostki organizacyjnej zasiga opinii inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urzdze ochronnych i przyrzdw pomiarowych, obejmujcej w szczeglnoci:

1) ocen urzdze majcych wpyw na ochron radiologiczn - przed dopusz-czeniem do ich stosowania;

2) dopuszczenie do stosowania nowych lub zmodyfikowanych rde promie-niowania jonizujcego, z punktu widzenia ochrony radiologicznej;

3) czstotliwo sprawdzania skutecznoci stosowanych rodkw i technik ochrony przed promieniowaniem;

4) czstotliwo wzorcowania przyrzdw pomiarowych, sprawdzanie ich sprawnoci i waciwego uytkowania.

Art. 8.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej przed podjciem dziaalnoci zwizanej z wprowadzeniem nowych rodzajw zastosowa promieniowania jonizujcego sporzdza uzasadnienie, ktre powinno wykaza, e spodziewane w wyniku wy-konywania tej dziaalnoci korzyci naukowe, ekonomiczne, spoeczne i inne b-d wiksze ni moliwe, powodowane przez t dziaalno, szkody dla zdrowia czowieka i stanu rodowiska.

2. W przypadku zaistnienia nowych istotnych okolicznoci dotyczcych skutkw wykonywanej dziaalnoci kierownik jednostki organizacyjnej jest obowizany dokona weryfikacji uzasadnienia, uwzgldniajc te same czynniki, ktrych uwzgldnienie jest wymagane przy sporzdzaniu uzasadnienia.

Art. 8a.

Kierownik jednostki organizacyjnej zawiadamia pisemnie organ, ktry wyda zezwo-lenie albo przyj zgoszenie, o przewidywanym przeksztaceniu jednostki organiza-cyjnej lub zakoczeniu przez ni dziaalnoci i uzgadnia z nim, na pimie, sposb po-stpowania z posiadanymi rdami promieniotwrczymi, materiaami jdrowymi lub odpadami promieniotwrczymi oraz przeprowadza na koszt jednostki organizacyjnej kontrol dozymetryczn oraz dekontaminacj miejsca wykonywania dziaalnoci i jego otoczenia po zakoczeniu dziaalnoci.

Kancelaria Sejmu s. 14/14

2006-10-12

Art. 9.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie dziaalnoci zgodnie z zasad optymalizacji, wymagajc, aby - przy rozsdnym uwzgldnieniu czyn-nikw ekonomicznych i spoecznych - liczba naraonych pracownikw i osb z ogu ludnoci bya jak najmniejsza, a otrzymywane przez nich dawki promie-niowania jonizujcego byy moliwie mae, z zastrzeeniem art. 33c.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej przeprowadza ocen naraenia pracownikw, a jeeli z analizy optymalizacyjnej wynika taka konieczno, ustala dla nich dal-sze ograniczenia naraenia, tak, eby otrzymane przez nich dawki promieniowa-nia jonizujcego byy nie wysze ni ustalone dla nich ograniczniki dawek (limity uytkowe dawek).

3. Jeeli ograniczniki dawek (limity uytkowe dawek) zostan ustalone w zezwole-niu, to moliwo ich przekroczenia podlega zgoszeniu przez kierownika jed-nostki organizacyjnej organowi, ktry wyda zezwolenie.

Art. 9a.

1. Prezes Agencji moe w zezwoleniu naoy na jednostk organizacyjn obowi-zek utworzenia wyspecjalizowanej, wyodrbnionej organizacyjnie suby ochro-ny radiologicznej, wspomagajcej inspektora ochrony radiologicznej w wykony-waniu zada z zakresu ochrony radiologicznej.

2. Wyspecjalizowana suba ochrony radiologicznej, o ktrej mowa w ust. 1, moe by wsplna dla kilku jednostek organizacyjnych, jeeli kierownicy tych jedno-stek tak postanowi w zawartej umowie.

Art. 10.

1. Pracownik moe by zatrudniony w warunkach naraenia po orzeczeniu braku przeciwwskaza do takiego zatrudnienia wydanym przez lekarza posiadajcego odpowiednie kwalifikacje, zwanego dalej uprawnionym lekarzem.

2. Kwalifikacje uprawnionego lekarza, tryb wydawania i przechowywania orzecze oraz rodzaje i czstotliwo bada stanu zdrowia pracownikw zatrudnionych w warunkach naraenia okrelaj przepisy prawa pracy, chyba e ustawa stanowi inaczej.

Art. 11.

1. Do pracy przy materiale jdrowym, rdle promieniowania jonizujcego, odpa-dach promieniotwrczych lub wypalonym paliwie jdrowym mona dopuci pracownika, ktry posiada odpowiedni do stanowiska pracy znajomo przepi-sw z zakresu bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej oraz niezbd-ne umiejtnoci.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowizany zapewni prowadzenie wstpnych i okresowych - nie rzadziej ni co 5 lat, szkole pracownikw w za-kresie bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, zgodnie z opracowa-nym przez siebie programem. Szkoleniem objci s rwnie pracownicy uczestni-czcy w transporcie materiaw jdrowych, rde promieniotwrczych, odpadw promieniotwrczych lub wypalonego paliwa jdrowego.

Kancelaria Sejmu s. 15/15

2006-10-12

2a. Szkolenia, o ktrych mowa w ust. 2, obejmuj w szczeglnoci:

1) oglne procedury ochrony radiologicznej i podejmowane rodki ostronoci zwizane z dziaalnoci wykonywan przez jednostk organizacyjn;

2) procedury ochrony radiologicznej i podejmowane rodki ostronoci zwiza-ne z konkretnym stanowiskiem pracy;

2a) informacj o moliwych skutkach utraty kontroli nad materiaem jdrowym, rdem promieniowania jonizujcego lub odpadem promieniotwrczym, z ktrym jest wykonywana dziaalno;

3) w przypadku kobiet - take informacj o koniecznoci niezwocznego powia-domienia kierownika jednostki organizacyjnej o ciy oraz informacj o ry-zyku skaenia promieniotwrczego dziecka karmionego piersi przez matk, w przypadku gdy istnieje moliwo skaenia promieniotwrczego ciaa matki.

3. Programy szkole, opracowane przez kierownika jednostki organizacyjnej dziaa-jcej na podstawie zezwolenia, podlegaj zatwierdzeniu przez organ, ktry wyda zezwolenie.

Art. 12.

1. W jednostce organizacyjnej na stanowisku majcym istotne znaczenie dla zapew-nienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej moe by zatrudniona wycznie osoba posiadajca uprawnienia nadane przez Prezesa Agencji.

1a. Z wnioskiem o nadanie uprawnie, o ktrych mowa w ust. 1, moe wystpi kie-rownik jednostki organizacyjnej, w ktrej ma by zatrudniona osoba na stanowi-sku wymagajcym uprawnienia, lub kierownik jednostki nadrzdnej.

1b. Koszty uzyskania uprawnie ponosi wystpujcy z wnioskiem o nadanie upraw-nie.

1c. Szkolenie osb ubiegajcych si o uprawnienia, o ktrych mowa w ust. 1, prowa-dz jednostki, ktre zostay wpisane do rejestru Prezesa Agencji.

2. Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) rodzaje stanowisk, o ktrych mowa w ust. 1,

2) szczegowe warunki i tryb nadawania przez Prezesa Agencji uprawnie in-spektora ochrony radiologicznej oraz uprawnie dla osb, ktre mog by za-trudnione na stanowiskach okrelonych w ust. 1, sposb powoywania komi-sji egzaminacyjnej, tryb jej pracy, sposb przeprowadzenia egzaminu, wzr zawiadczenia o uzyskaniu uprawnienia, tryb wnoszenia opaty za egzamin, jej wysoko oraz wynagrodzenie czonkw komisji egzaminacyjnej,

3) wymagany zakres szkolenia, warunki, jakie musz spenia jednostki prze-prowadzajce szkolenie, program i formy organizowania szkole, a take tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, o ktrym mowa w art. 7 ust. 6a, oraz do rejestru, o ktrym mowa w ust. 1c,

4) ramowy zakres obowizkw i uprawnie inspektora ochrony radiologicznej, ktremu uprawnienia nadaje Prezes Agencji

- majc na celu zapewnienie przestrzegania wymaga bezpieczestwa jdrowe-go i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej, a take sprawowania w sposb odpowiedni wewntrznego nadzoru nad przestrzeganiem tych wymaga.

Kancelaria Sejmu s. 16/16

2006-10-12

3. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) szczegowe warunki i tryb nadawania przez Gwnego Inspektora Sanitar-nego uprawnie inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosuj-cych aparaty rentgenowskie do celw diagnostyki medycznej, radiologii za-biegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorze nienowotwo-rowych, uwzgldniajc sposb powoywania komisji egzaminacyjnej, tryb jej pracy, sposb przeprowadzenia egzaminu, wzr zawiadczenia o uzyskaniu uprawnienia, tryb wnoszenia opaty za egzamin, jej wysoko oraz wynagro-dzenie czonkw komisji egzaminacyjnej,

2) wymagany zakres szkolenia, warunki, jakie musz spenia jednostki prze-prowadzajce szkolenie, uwzgldniajc program i formy przeprowadzania szkole, a take tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, o ktrym mowa w art. 7 ust. 6b,

3) ramowy zakres obowizkw i uprawnie inspektora ochrony radiologicznej, ktremu uprawnienia nadaje Gwny Inspektor Sanitarny

- majc na celu zapewnienie przestrzegania wymaga ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej.

Art. 13.

1. Dawki graniczne obejmuj sum dawek pochodzcych od naraenia zewntrznego i wewntrznego.

2. Dawki graniczne nie obejmuj naraenia na promieniowanie naturalne, jeeli na-raenie to nie zostao zwikszone w wyniku dziaalnoci czowieka, w szczegl-noci nie obejmuj naraenia pochodzcego od radonu w budynkach mieszkal-nych, od naturalnych nuklidw promieniotwrczych wchodzcych w skad ciaa ludzkiego, od promieniowania kosmicznego na poziomie ziemi, jak rwnie na-raenia nad powierzchni ziemi od nuklidw promieniotwrczych znajdujcych si w nienaruszonej skorupie ziemskiej.

Art. 14.

1. Suma dawek promieniowania jonizujcego dla pracownikw oraz ogu ludnoci, pochodzcych od wszystkich rodzajw wykonywanej dziaalnoci cznie, nie moe, z zastrzeeniem art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 2 i 3, przekracza dawek gra-nicznych okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 25 pkt 1.

2. Dawek granicznych nie stosuje si do osb poddawanych dziaaniu promieniowa-nia jonizujcego w celach medycznych, o ktrych mowa w art. 33a ust. 1.

Art. 15. (uchylony).

Art. 16.

1. W sytuacji naraenia na skutek przypadku ocenie podlegaj dawki promieniowa-nia jonizujcego otrzymane przez naraon osob. Naraenie to nie dotyczy sytu-acji, o ktrej mowa w art. 20 ust. 1.

Kancelaria Sejmu s. 17/17

2006-10-12

2. Oceny naraenia, o ktrym mowa w ust. 1, dokonuje kierownik jednostki organi-zacyjnej, na terenie ktrej nastpio naraenie, albo Prezes Agencji, jeeli ustale-nie takiej jednostki nie jest moliwe.

Art. 17.

1. W celu dostosowania sposobu oceny zagroenia pracownikw w jednostkach or-ganizacyjnych do jego spodziewanego poziomu, w zalenoci od wielkoci za-groenia, wprowadza si dwie kategorie pracownikw:

1) kategori A obejmujc pracownikw, ktrzy mog by naraeni na dawk skuteczn przekraczajc 6 mSv (milisiwertw) w cigu roku lub na dawk rwnowan przekraczajc trzy dziesite wartoci dawek granicznych dla soczewek oczu, skry i koczyn, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 25 pkt 1;

2) kategori B obejmujc pracownikw, ktrzy mog by naraeni na dawk skuteczn przekraczajc 1 mSv w cigu roku lub na dawk rwnowan przekraczajc jedn dziesit wartoci dawek granicznych dla soczewek oczu, skry i koczyn, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 25 pkt 1, i ktrzy nie zostali zaliczeni do kategorii A.

2. Ocena naraenia pracownikw prowadzona jest na podstawie kontrolnych pomia-rw dawek indywidualnych lub pomiarw dozymetrycznych w rodowisku pracy.

3. Pracownicy kategorii A podlegaj ocenie naraenia prowadzonej na podstawie systematycznych pomiarw dawek indywidualnych, a jeeli mog by naraeni na skaenie wewntrzne majce wpyw na poziom dawki skutecznej dla tej kate-gorii pracownikw, podlegaj rwnie pomiarom skae wewntrznych.

4. Pracownicy kategorii B podlegaj ocenie naraenia prowadzonej na podstawie pomiarw dozymetrycznych w rodowisku pracy w sposb pozwalajcy stwier-dzi prawidowo zaliczenia pracownikw do tej kategorii, chyba e kierownik jednostki organizacyjnej zadecyduje o objciu ich systematycznymi pomiarami dawek indywidualnych. Zezwolenie moe zawiera warunek prowadzenia oceny naraenia pracownikw kategorii B wykonujcych prace okrelone w tym zezwo-leniu na podstawie pomiarw dawek indywidualnych.

5. W przypadku gdy pomiar dawki indywidualnej jest niemoliwy lub niewaciwy, ocena dawki indywidualnej otrzymanej przez pracownika kategorii A moe by dokonana na podstawie wynikw pomiarw dawek indywidualnych przeprowa-dzonych dla innych naraonych pracownikw tej kategorii albo na podstawie wy-nikw pomiarw dozymetrycznych w rodowisku pracy.

6. Zaliczenia pracownikw zatrudnionych w warunkach naraenia do kategorii A lub B dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej, w zalenoci od przewidywane-go poziomu naraenia tych pracownikw.

7. Ze wzgldu na zdolno do wykonywania pracy w grupie pracownikw kategorii A ustala si nastpujc klasyfikacj medyczn: zdolny, zdolny pod pewnymi wa-runkami, niezdolny.

7a. Klasyfikacji medycznej pracownika kategorii A dokonuje uprawniony lekarz, kt-ry sprawuje nadzr medyczny nad tym pracownikiem.

8. Pracownik nie moe by zatrudniony na okrelonym stanowisku w kategorii A, jeeli uprawniony lekarz wyda orzeczenie, e jest on niezdolny do wykonywania takiej pracy.

Kancelaria Sejmu s. 18/18

2006-10-12

Art. 18.

1. W celu dostosowania dziaa i rodkw ochrony radiologicznej pracownikw do wielkoci i rodzajw zagroe, kierownik jednostki organizacyjnej wprowadza podzia lokalizacji miejsc pracy na:

1) tereny kontrolowane, tam, gdzie istnieje moliwo otrzymania dawek okre-lonych dla pracownikw kategorii A, istnieje moliwo rozprzestrzeniania si skae promieniotwrczych lub mog wystpowa due zmiany mocy dawki promieniowania jonizujcego;

2) tereny nadzorowane, tam, gdzie istnieje moliwo otrzymania dawek okre-lonych dla pracownikw kategorii B i ktre nie zostay zaliczone do terenw kontrolowanych.

2. Za spenienie wymaga okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 25 pkt 2 dla terenw kontrolowanych i nadzorowanych jest odpowiedzialny kierow-nik jednostki organizacyjnej, ktry podejmuje okrelone dziaania w celu spenie-nia tych wymaga po zasigniciu opinii inspektora ochrony radiologicznej i le-karza medycyny pracy.

Art. 19.

1. W szczeglnych przypadkach, z wyczeniem zdarze radiacyjnych, pracownicy kategorii A, za ich zgod i za zgod Prezesa Agencji, mog otrzyma okrelone przez Prezesa Agencji dawki przekraczajce wartoci dawek granicznych, jeeli jest to konieczne dla wykonania okrelonego zadania w okrelonym miejscu pra-cy i w okrelonym czasie.

2. Niedopuszczalne jest naraenie, o ktrym mowa w ust. 1, praktykantw, uczniw, studentw oraz kobiet w ciy, a kobiet karmicych piersi, jeeli w wyniku na-raenia jest prawdopodobne powstanie skae promieniotwrczych ciaa.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowizany uzasadni konieczno nara-enia, o ktrym mowa w ust. 1, i z wyprzedzeniem szczegowo omwi zwiza-ne z tym kwestie z zainteresowanymi pracownikami - ochotnikami lub ich przed-stawicielami, oraz z uprawnionym lekarzem i inspektorem ochrony radiologicz-nej, a take poinformowa zainteresowanych pracownikw - ochotnikw o ryzy-ku zwizanym z naraeniem, o ktrym mowa w ust. 1, i o niezbdnych rodkach ostronoci.

4. Postpowanie w sprawach, o ktrych mowa w ust. 1 i 3, wymaga udokumentowa-nia w formie pisemnej.

5. Otrzymane przez pracownika dawki, o ktrych mowa w ust. 1, s oddzielnie reje-strowane w dokumentacji okrelonej w art. 30 ust. 3. Otrzymanie tych dawek nie moe powodowa odsunicia pracownika od normalnych zaj lub przesunicia go na inne stanowisko bez jego zgody, z zastrzeeniem art. 31 ust. 2 i 3.

Art. 20.

1. Osoba uczestniczca w usuwaniu skutkw zdarzenia radiacyjnego oraz w dziaa-niach interwencyjnych nie moe otrzyma w czasie trwania tych dziaa dawki przekraczajcej warto rocznej dawki granicznej dla pracownikw, z wyjtkiem sytuacji naraenia wyjtkowego, o ktrym mowa w ust. 2 i 3.

Kancelaria Sejmu s. 19/19

2006-10-12

2. W sytuacji naraenia wyjtkowego wynikajcego z dziaa majcych na celu:

1) zapobieenie powanej utracie zdrowia,

2) uniknicie duego napromieniowania znacznej liczby osb,

3) zapobieenie katastrofie na wiksz skal

- naley dooy wszelkich stara, eby osoba uczestniczca w takich dziaa-niach nie otrzymaa dawki skutecznej przekraczajcej 100 mSv.

3. Osoba uczestniczca w ratowaniu ycia ludzkiego moe otrzyma dawk sku-teczn przekraczajc 100 mSv, jednake naley dooy wszelkich stara, eby nie otrzymaa dawki skutecznej przekraczajcej 500 mSv.

4. Osobami podejmujcymi dziaania, o ktrych mowa w ust. 2 i 3, mog by wy-cznie ochotnicy, ktrzy przed podjciem tych dziaa zostali poinformowani o zwizanym z ich dziaaniem ryzyku dla zdrowia, a nastpnie dobrowolnie podjli decyzj o udziale w dziaaniach. Rezygnacja z udziau w dziaaniach nie moe stanowi podstawy do rozwizania stosunku pracy.

5. Podczas dziaa, o ktrych mowa w ust. 1-3, podejmuje si wszelkie rodki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony osb biorcych udzia w dziaaniach oraz do-konania oceny i udokumentowania dawek otrzymywanych przez te osoby. Po za-koczeniu dziaa osoby te s informowane o otrzymanych dawkach i wynikaj-cym z tego ryzyku dla zdrowia.

6. Osoby, ktre otrzymay dawki okrelone w ust. 1 i 2, nie mog by odsunite od dalszej pracy zawodowej w warunkach naraenia bez ich zgody, z zastrzeeniem art. 31 ust. 2 i 3.

7. Osob, ktra otrzymaa dawk okrelon w ust. 3, kierownik jednostki organiza-cyjnej jest obowizany skierowa na badania lekarskie. Art. 31 ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio.

Art. 21.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej obowizany jest prowadzi rejestr dawek in-dywidualnych otrzymywanych przez pracownikw zaliczonych do kategorii A na podstawie wynikw pomiarw i ocen, o ktrych mowa w ust. 2.

2. Pomiary dawek indywidualnych oraz pomiary suce ocenie dawek od naraenia wewntrznego s dokonywane przez podmioty posiadajce akredytacj otrzyma-n na podstawie odrbnych przepisw, z zastrzeeniem ust. 4 i 5.

3. Centralny rejestr dawek, o ktrych mowa w ust. 1, prowadzi Prezes Agencji na podstawie wynikw pomiarw i ocen, o ktrych mowa w ust. 2, otrzymywanych od kierownika jednostki organizacyjnej.

4. Inspektor ochrony radiologicznej, do czasu dokonania pomiarw dawek indywi-dualnych oraz pomiarw sucych ocenie dawek od naraenia wewntrznego przez podmiot posiadajcy akredytacj, dokonuje wstpnej operacyjnej oceny dawek indywidualnych otrzymanych przez pracownikw zewntrznych wykonu-jcych dziaalno na terenie kontrolowanym w jednostce organizacyjnej.

5. Inspektor ochrony radiologicznej moe, do czasu dokonania pomiarw dawek in-dywidualnych oraz pomiarw sucych ocenie dawek od naraenia wewntrzne-go przez podmiot posiadajcy akredytacj, dokona wstpnej operacyjnej oceny dawek indywidualnych otrzymanych przez innych ni pracownicy zewntrzni pracownikw wykonujcych prac w jednostce organizacyjnej.

Kancelaria Sejmu s. 20/20

2006-10-12

Art. 22.

1. Przed zatrudnieniem pracownika w warunkach naraenia kierownik jednostki or-ganizacyjnej jest obowizany wystpi do Prezesa Agencji z wnioskiem o infor-macj z centralnego rejestru dawek o dawkach otrzymanych przez tego pracow-nika w roku kalendarzowym, w ktrym wystpuje z wnioskiem, oraz w okresie czterech poprzednich lat kalendarzowych.

2. W sytuacji, o ktrej mowa w ust. 1, Prezes Agencji przekazuje informacj o daw-kach otrzymanych przez pracownika:

1) przed dniem zarejestrowania pracownika w centralnym rejestrze dawek na podstawie informacji uzyskanych od jednostek badawczo-rozwojowych, kt-re przed dniem powstania centralnego rejestru dawek prowadziy pomiary dawek indywidualnych oraz ocen dawek od naraenia wewntrznego;

2) w roku kalendarzowym, w ktrym zoono wniosek na podstawie informa-cji uzyskanych od kierownika jednostki organizacyjnej, w ktrej pracownik by w tym roku zatrudniony.

3. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 2, informacje o naraeniu pracownika dy-rektor jednostki badawczo-rozwojowej, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 1, oraz kie-rownik jednostki organizacyjnej, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 2, przekazuj nieod-patnie Prezesowi Agencji, na jego wniosek, w terminie 14 dni od dnia otrzyma-nia wniosku.

Art. 23.

1. Dziaalno zawodowa zwizana z wystpowaniem promieniowania naturalnego prowadzcego do wzrostu naraenia pracownikw lub ludnoci, istotnego z punk-tu widzenia ochrony radiologicznej, wymaga oceny tego naraenia.

2. Ocena naraenia dokonywana jest na podstawie pomiarw dozymetrycznych w rodowisku pracy.

3. Do dziaalnoci, o ktrej mowa w ust. 1, zalicza si w szczeglnoci dziaalno zwizan z wykonywaniem prac:

1) w zakadach grniczych, jaskiniach i innych miejscach pod powierzchni ziemi oraz w uzdrowiskach;

2) w lotnictwie, z wyczeniem prac wykonywanych przez personel naziemny.

4. Rada Ministrw moe okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) inne ni wymienione w ust. 3 rodzaje dziaalnoci zawodowej zwizanej z wystpowaniem promieniowania naturalnego prowadzcego do wzrostu na-raenia pracownikw lub ludnoci istotnego z punktu widzenia ochrony ra-diologicznej,

2) sposoby dokonywania oceny naraenia powstaego w zwizku z wykonywa-niem dziaalnoci, o ktrej mowa w ust. 1, tryb postpowania majcego na celu zmniejszenie tego naraenia oraz inne dziaania majce na celu ochron radiologiczn naraonych pracownikw i ludnoci

- uwzgldniajc zalecenia Unii Europejskiej, przepisy wydane na podstawie art. 25 pkt 1, specyfik wykonywanej dziaalnoci zawodowej i specyfik pracy osoby naraonej.

Kancelaria Sejmu s. 21/21

2006-10-12

Art. 23a.

Jeeli w nastpstwie dziaalnoci wykonywanej w przeszoci, w szczeglnoci pole-gajcej na wydobyciu i przerobie rud uranu oraz na gromadzeniu osadw promienio-twrczych wd kopalnianych, utrzymuje si skaenie promieniotwrcze rodowiska istotne z punktu widzenia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, uyt-kownik terenu, na ktrym utrzymuje si to skaenie, wyznacza granice tego terenu, prowadzi na nim pomiary kontrolne naraenia, a jeeli jest to uzasadnione, take regu-luje dostp do tego terenu oraz wykorzystanie ziemi i pooonych na nim budynkw.

Art. 24.

Naraenie ogu ludnoci w wyniku stosowania promieniowania jonizujcego podlega regularnej ocenie dokonywanej przez Prezesa Agencji i jest przedstawiane w spra-wozdaniu, o ktrym mowa w art. 110 pkt 13.

Art. 25.

Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) dawki graniczne promieniowania jonizujcego i wskaniki pozwalajce na wyznaczenie tych dawek stosowane przy ocenie naraenia oraz sposb i cz-stotliwo dokonywania oceny naraenia pracownikw i ogu ludnoci, uwzgldniajc - przy ustalaniu dawek granicznych dla pracownikw - dawki dla uczniw, studentw, praktykantw, kobiet karmicych piersi, a w przy-padku kobiet w ciy ograniczenia wynikajce z moliwoci napromienienia podu;

2) podstawowe wymagania dotyczce terenw kontrolowanych i nadzorowa-nych, w tym w szczeglnoci:

a) sposb oznakowania tych terenw, z uwzgldnieniem wzorw znakw ostrzegawczych dla oznakowania granic terenu kontrolowanego i nadzo-rowanego,

b) warunki dostpu i opuszczania tych terenw dla pracownikw i innych osb,

c) warunki, jakie musz by spenione dla wykonywania pomiarw dozy-metrycznych w rodowisku pracy na tych terenach, w szczeglnoci od-nonie do zakresu programu pomiarw i wymaga, jakie musz spenia osoby wykonujce pomiary

kierujc si koniecznoci zapewnienia ochrony radiologicznej pracowni-kom i osobom z ogu ludnoci przebywajcym na tych terenach.

Art. 26.

Kierownik jednostki organizacyjnej zatrudniajcej pracownikw w warunkach nara-enia jest obowizany zapewni:

1) opiek medyczn pracownikom oraz niezbdne rodki ochrony indywidualnej i sprzt dozymetryczny, stosownie do warunkw naraenia;

Kancelaria Sejmu s. 22/22

2006-10-12

2) prowadzenie pomiarw dawek indywidualnych albo pomiarw dozymetrycz-nych w rodowisku pracy zgodnie z art. 17 ust. 3 i 4 oraz rejestrowanie da-nych w tym zakresie.

Art. 27.

1. Przyrzdy dozymetryczne stosowane do kontroli i oceny naraenia, niepodlegaj-ce obowizkowi kontroli metrologicznej okrelonej w przepisach o miarach, po-winny posiada wiadectwo wzorcowania.

2. wiadectwo wzorcowania, o ktrym mowa w ust. 1, wydaje laboratorium pomia-rowe posiadajce akredytacj otrzyman na podstawie odrbnych przepisw.

Art. 28.

Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia, wymagania dotyczce:

1) rejestracji dawek indywidualnych, uwzgldniajc w szczeglnoci:

a) zawarto i sposb prowadzenia rejestru dawek indywidualnych prowa-dzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz centralnego re-jestru dawek indywidualnych, dugo okresu rejestracyjnego, okres przechowywania danych w tych rejestrach, okres przechowywania do-kumentw stanowicych podstaw dokonywania wpisw do rejestrw, tryb sporzdzania kopii danych zawartych w rejestrach oraz okres ich przechowywania, a take wzr karty zgoszeniowej do centralnego reje-stru dawek indywidualnych i wzr karty ewidencyjnej centralnego reje-stru dawek indywidualnych,

b) podmioty, ktrym mog by przekazywane dane z rejestru dawek indy-widualnych prowadzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz z centralnego rejestru dawek indywidualnych, terminy przekazywa-nia danych, a take zawarto wniosku o udostpnienie danych z cen-tralnego rejestru dawek indywidualnych,

c) naraenia, o ktrych mowa w art. 16 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 2 pkt 1, w tym wyniki pomiarw dozymetrycznych,

d) wykaz jednostek badawczo-rozwojowych, o ktrych mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1

biorc pod uwag konieczno zapewnienia aktualnej informacji o daw-kach indywidualnych otrzymanych przez pracownikw i inne osoby narao-ne na promieniowanie jonizujce;

2) sprztu dozymetrycznego, uwzgldniajc wymagania techniczne przy stoso-waniu sprztu w warunkach normalnych i w sytuacji zdarze radiacyjnych.

Art. 29.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowizany zapewni pracownikom ze-wntrznym ochron radiologiczn rwnowan ochronie, jak zapewnia pracow-nikom zatrudnionym w jednostce organizacyjnej.

2. Kademu pracownikowi zewntrznemu Prezes Agencji wydaje indywidualny do-kument naraenia pracownika zewntrznego (paszport dozymetryczny), w ktrym

Kancelaria Sejmu s. 23/23

2006-10-12

pracodawca zewntrzny i kierownik jednostki organizacyjnej umieszczaj infor-macje okrelone w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 pkt 2.

3. Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) szczegowe obowizki kierownika jednostki organizacyjnej, pracodawcy zewntrznego i pracownika zewntrznego w zakresie ochrony radiologicznej pracownikw zewntrznych naraonych podczas pracy na terenie kontrolo-wanym, uwzgldniajc sposoby ochrony stosowane wobec pracownikw jednostki organizacyjnej;

2) informacje umieszczane przez kierownika jednostki organizacyjnej, praco-dawc zewntrznego i uprawnionego lekarza w paszporcie dozymetrycznym, majc na uwadze dostarczenie informacji zapewniajcych objcie pracow-nika ochron przed promieniowaniem;

3) tryb wydawania oraz wzr paszportu dozymetrycznego, uwzgldniajc ko-nieczno nadania kademu paszportowi indywidualnego numeru, a take zapewnienie umieszczenia informacji, o ktrych mowa w pkt 2.

Art. 30.

1. Za nadzr medyczny nad pracownikami kategorii A odpowiedzialny jest kierow-nik jednostki organizacyjnej oraz uprawniony lekarz, ktremu zapewnia si do-stp do informacji niezbdnych do wydania orzeczenia o zdolnoci tych pracow-nikw do wykonywania okrelonej pracy, cznie z informacj o warunkach ro-dowiskowych w miejscu pracy.

2. Nadzr medyczny, o ktrym mowa w ust. 1, obejmuje wstpne badania lekarskie pracownika przed jego zatrudnieniem dla okrelenia, czy pracownik moe by za-trudniony w kategorii A, oraz okresowe badania lekarskie przeprowadzane co najmniej raz w roku, ktre pozwalaj stwierdzi, czy pracownik moe nadal wy-konywa swoje obowizki.

3. Dla kadego pracownika kategorii A uprawniony lekarz zakada dokumentacj medyczn, prowadzon i aktualizowan przez cay okres zaliczenia do tej katego-rii. Dokumentacja jest przechowywana do dnia osignicia przez pracownika wieku 75 lat, jednak nie krcej ni przez 30 lat od dnia zakoczenia przez niego pracy w warunkach naraenia.

4. Dokumentacja medyczna obejmuje informacje o rodzaju wykonywanej pracy, wynikach bada lekarskich przeprowadzonych przed podjciem zatrudnienia w kategorii A i o wynikach bada okresowych oraz rejestr dawek, o ktrym mowa w art. 21 ust. 1.

5. Po ustaniu zatrudnienia w warunkach naraenia uprawniony lekarz moe zaleci kontynuacj nadzoru medycznego, jeeli uzna to za konieczne dla ochrony zdro-wia pracownika.

Art. 31.

1. W przypadku stwierdzonego przekroczenia ktrejkolwiek z dawek granicznych, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 25 pkt 1, kierownik jed-nostki organizacyjnej jest obowizany skierowa pracownika na badania lekar-skie.

2. Dalsza praca w warunkach naraenia wymaga zgody uprawnionego lekarza.

Kancelaria Sejmu s. 24/24

2006-10-12

3. W przypadku braku zgody uprawnionego lekarza na dalsze zatrudnienie pracow-nika w warunkach naraenia stosuje si odpowiednio przepisy prawa pracy odno-szce si do pracownika, u ktrego stwierdzono objawy wskazujce na powstanie choroby zawodowej.

Art. 32.

Od orzecze lekarskich, o ktrych mowa w art. 17 ust. 7a i 8 oraz w art. 31 ust. 2, pra-cownikowi suy odwoanie do sdu pracy.

Art. 32a.

Przepisy art. 10, 11, 14, 17, 21, 22, 26 i 29-32 - stosuje si odpowiednio do uczniw, studentw i praktykantw.

Art. 33.

1. W celu zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizujcego w warunkach normalnych i w sy-tuacji zdarze radiacyjnych wykonywanie dziaalnoci, o ktrej mowa w ust. 2, moe by dofinansowywane z budetu pastwa w formie dotacji celowej, zwanej dalej dotacj.

2. Dotacja moe by przeznaczona na:

1) eksploatacj badawczych reaktorw jdrowych;

2) likwidacj badawczych reaktorw jdrowych;

3) eksploatacj przechowalnikw wypalonego paliwa jdrowego pochodzcego z badawczych reaktorw jdrowych;

4) utrzymanie i rozwj programw bezpieczestwa jdrowego i ochrony radio-logicznej zwizanych z wykorzystaniem przez jednostki naukowe i badaw-czo-rozwojowe wizek promieniowania jonizujcego na potrzeby medyczne do celw innych ni diagnostyka i radioterapia;

5) dziaalno w zakresie bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej oraz ochrony obiektw jdrowych i ochrony fizycznej materiaw jdrowych w jednostkach organizacyjnych dziaajcych w Otwocku-wierku, a take w zakresie ochrony radiologicznej i ochrony Krajowego Skadowiska Odpadw Promieniotwrczych;

6) sporzdzanie ocen oddziaywania obiektw jdrowych, miejsc wydobywania rud uranu i toru oraz skadowisk odpadw promieniotwrczych na rodo-wisko oraz wykonywanie bada i analiz niezbdnych do sporzdzenia tych ocen;

7) wykonywanie pomiarw mocy dawki promieniowania jonizujcego lub ska-e promieniotwrczych kraju;

8) utrzymanie wzorcw promieniowania jonizujcego oraz utrzymanie i rozwj systemw zapewnienia jakoci wzorcowania przyrzdw dozymetrycznych;

9) tworzenie i wykorzystywanie modeli obliczeniowych sucych do oceny sy-tuacji radiacyjnej, niezbdnych do podjcia odpowiednich dziaa w kraju na wypadek zdarze radiacyjnych, oraz tworzenie modeli niezbdnych do prze-

Kancelaria Sejmu s. 25/25

2006-10-12

prowadzania analiz sucych uzasadnianiu wprowadzenia dziaa interwen-cyjnych;

10) akredytacj laboratoriw wykonujcych dziaalno, o ktrej mowa w art. 21 ust. 2 oraz w art. 27 ust. 2;

11) inwestycje suce wykonywaniu dziaalnoci, o ktrej mowa w pkt 1-10.

3. Dotacji udziela Prezes Agencji ze rodkw przewidzianych na ten cel w ustawie budetowej.

4. Wysoko dotacji nie moe by wiksza ni koszty poniesione w zwizku z wy-konywan dziaalnoci, pomniejszone o dochody uzyskane z tej dziaalnoci i rodki pochodzce z innych rde, a ponadto w przypadku dziaalnoci, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 1, 4, 5, 8 i 10, nie moe przekracza 85 % kosztw wykony-wanej dziaalnoci.

5. Dotacja moe by udzielona podmiotowi, ktry spenia nastpujce warunki:

1) zoy w terminie wniosek o udzielenie dotacji;

2) dysponuje potencjaem technicznym, w szczeglnoci sprztem, aparatur i infrastruktur techniczn, umoliwiajcym prawidowe wykonywanie dzia-alnoci bdcej przedmiotem wniosku;

3) posiada potencja finansowy umoliwiajcy wspfinansowanie dziaalnoci bdcej przedmiotem wniosku;

4) dysponuje pracownikami o kwalifikacjach i dowiadczeniu niezbdnych do wykonywania dziaalnoci bdcej przedmiotem wniosku;

5) zapewnia wykonywanie prac lub czynnoci przez osoby posiadajce odpo-wiednie uprawnienia, o ile takie uprawnienia s wymagane.

6. Prezes Agencji dokonuje oceny wniosku o udzielenie dotacji pod wzgldem mery-torycznym i finansowym, w tym analizy wpywu dziaalnoci bdcej przedmio-tem wniosku o udzielenie dotacji na stan bezpieczestwa jdrowego i ochrony ra-diologicznej kraju.

7. Wniosek zoony po terminie pozostawia si bez rozpatrzenia.

8. W przypadku zoenia wniosku niekompletnego Prezes Agencji wzywa podmiot, ktry zoy wniosek, do uzupenienia go w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

9. Wniosek nieuzupeniony w terminie, o ktrym mowa w ust. 8, pozostawia si bez rozpatrzenia.

10. Na podstawie oceny, o ktrej mowa w ust. 6, Prezes Agencji udziela dotacji i okrela jej wysoko albo odmawia jej udzielenia, o czym zawiadamia na pimie podmiot, ktry zoy wniosek o udzielenie dotacji.

11. Udzielenie dotacji nastpuje w drodze umowy midzy Prezesem Agencji a pod-miotem, ktremu jest ona udzielana (wykonawc), zawieranej w terminie uzgod-nionym pomidzy nimi, nie pniej jednak ni do ostatniego dnia miesica po-przedzajcego miesic rozpoczcia finansowania dziaalnoci, zawierajcej:

1) szczegowy opis zada wchodzcych w zakres dziaalnoci bdcej przed-miotem umowy i terminy ich wykonania;

2) okrelenie wysokoci dotacji;

3) okrelenie terminw, kwot i trybu przekazywania dotacji;

Kancelaria Sejmu s. 26/26

2006-10-12

4) okrelenie trybu kontroli wykonywania zada.

12. Opnienie zawarcia umowy z przyczyn lecych po stronie podmiotu, ktry zo-y wniosek o udzielenie dotacji:

1) trwajce nie duej ni 14 dni powoduje obnienie wysokoci dotacji o jed-n dwunast;

2) trwajce powyej 14 dni powoduje nieudzielenie dotacji.

13. Kwot pozosta w wyniku obnienia wysokoci lub nieudzielenia dotacji, w przypadku, o ktrym mowa w ust. 12, Prezes Agencji przeznacza na zwikszenie dofinansowania innego wybranego zadania lub udzielenie dotacji na wykonywa-nie dziaalnoci, ktra pomimo zoenia wniosku nie uzyskaa dofinansowania z powodu braku rodkw.

14. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 13, umowa jest zawierana w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez Prezesa Agencji podmiotu wystpujcego z wnios-kiem o udzielenie dotacji o zwikszeniu dofinansowania lub o udzieleniu dotacji. Przepis ust. 12 stosuje si odpowiednio.

15. Wykonawca skada Prezesowi Agencji raporty kwartalne i kocowe z wykony-wania dziaalnoci, na ktr zostaa udzielona dotacja. Raporty te Prezes Agencji ocenia pod wzgldem merytorycznym i finansowym.

16. Negatywna ocena, niezoenie w terminie lub zoenie niekompletnego raportu kwartalnego skutkuje zaprzestaniem dalszego dofinansowywania dziaalnoci. Przepis ust. 13 stosuje si odpowiednio.

17. Podstaw rozliczenia umowy jest raport kocowy. W przypadku zoenia nie-kompletnego raportu kocowego Prezes Agencji wzywa wykonawc do jego uzupenienia w terminie 14 dni.

18. Niezoenie w terminie raportu kocowego lub nieuzupenienie raportu w termi-nie, o ktrym mowa w ust. 17, jest podstaw do uznania umowy za niewykonan. Przepis ust. 20 stosuje si odpowiednio.

19. Prezes Agencji powiadamia wykonawc o uznaniu umowy za wykonan i rozliczon lub za niewykonan w caoci lub w czci w terminie 30 dni od dnia otrzymania raportu kocowego.

20. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokoci podlega zwrotowi, na zasadach okrelonych w ustawie o finansach publicznych, na wskazany przez Prezesa Agencji rachunek biecy wydatkw al-bo rachunek biecy dochodw Pastwowej Agencji Atomistyki.

21. Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) wzr wniosku o udzielenie dotacji i termin skadania wniosku oraz doku-menty, jakie naley doczy do wniosku,

2) termin zawiadomienia przez Prezesa Agencji podmiotu, ktry zoy wnio-sek o udzielenie dotacji, o udzieleniu dotacji i jej wysokoci albo o odmowie udzielenia dotacji,

3) sposb dokumentowania wykorzystania dotacji,

4) wzory raportw kwartalnych i kocowych z wykonywania dziaalnoci, na ktr zostaa udzielona dotacja, oraz terminy skadania tych raportw Preze-sowi Agencji

Kancelaria Sejmu s. 27/27

2006-10-12

kierujc si koniecznoci zapewnienia waciwego dokumentowania przez ubiegajcych si o udzielenie dotacji speniania warunkw jej udzielenia oraz kontroli wykorzystania dotacji, a take prawidowego jej rozliczenia przez wyko-nawc.

Rozdzia 3a

Stosowanie promieniowania jonizujcego w celach medycznych

Art. 33a.

1. Stosowanie promieniowania jonizujcego w celach medycznych obejmuje ekspo-zycje:

1) pacjentw, wynikajc z bada lekarskich i leczenia, w tym ze wstpnych i okresowych bada pracownikw;

2) osb poddawanych przesiewowym badaniom z zastosowaniem promienio-wania jonizujcego;

3) zdrowych osb lub pacjentw uczestniczcych w eksperymentach medycz-nych;

4) osb poddawanych badaniom z zastosowaniem promieniowania jonizujcego w celach medyczno-prawnych, kiedy podjcie tych bada nie wynika ze wskaza zdrowotnych;

5) osb, ktre poza obowizkami zawodowymi, wiadomie i z wasnej woli udzielaj pomocy pacjentom i opiekuj si nimi.

2. Ekspozycje, o ktrych mowa w ust. 1, wymagaj uzasadnienia. Uzasadnienie jest oparte na przewadze oczekiwanych korzyci zdrowotnych dla pacjenta lub spoe-czestwa nad uszczerbkiem zdrowotnym, ktry ekspozycja moe spowodowa.

3. Warunkiem waciwego uzasadnienia jest zastosowanie radiologicznej procedury diagnostycznej lub leczniczej, ktrej skuteczno w okrelonej sytuacji klinicznej zostaa udowodniona lub powszechnie uznana. W procesie uzasadnienia ocenia si rwnie korzyci i rodzaje ryzyka zwizane ze stosowaniem alternatywnych procedur, sucych temu samemu celowi, prowadzcych do mniejszej ekspozycji na promieniowanie jonizujce lub nienaraajcych na jego dziaanie.

4. Skierowanie pacjenta na okrelone badanie z zastosowaniem promieniowania jo-nizujcego wynika z uzasadnionego przekonania lekarza lub innej osoby upo-wanionej do kierowania na takie badanie, e jego wynik dostarczy informacji, ktre przyczyni si do postawienia prawidowego rozpoznania lub wykluczenia choroby, oceny jej przebiegu i postpw leczenia oraz, e korzyci z tego tytuu przewysz moliwe ujemne nastpstwa dla zdrowia, ktre mog by zwizane z naraeniem na promieniowanie jonizujce.

5. Skierowanie, o ktrym mowa w ust. 4, moe by wystawione po upewnieniu si, e inne alternatywne, nieinwazyjne i nienaraajce na dziaanie promieniowania jonizujcego metody, a take wczeniej wykonane badania z zastosowaniem promieniowania jonizujcego nie mog dostarczy rwnowanych informacji.

6. W szczeglnych przypadkach, podlegajcych kadorazowo odrbnej ocenie, mona wykona badanie z zastosowaniem promieniowania jonizujcego, jeeli nie zostao ono uzasadnione w sposb, o ktrym mowa w ust. 3-5.

Kancelaria Sejmu s. 28/28

2006-10-12

7. Dokonanie badania z zastosowaniem promieniowania jonizujcego uzasadnionego w sposb, o ktrym mowa w ust. 6, odnotowuje si w dokumentacji chorego. Do-tyczy to w szczeglnoci ekspozycji w celach medyczno-prawnych.

8. W przypadku zaistnienia okolicznoci wykluczajcych lub ograniczajcych zakres zastosowania procedury radiologicznej u pacjenta, pomimo e jest ona oglnie uzasadniona, o odstpieniu od jej wykonania lub o zakresie jej zastosowania de-cyduje lekarz kierujcy lub wykonujcy badanie.

9. Dokonywanie ekspozycji na promieniowanie jonizujce w celach medycznych w wyniku procedury, ktra nie zostaa uzasadniona w sposb okrelony w ust. 3-5, jest niedopuszczalne, z zastrzeeniem ust. 6.

Art. 33b.

1. Skierowanie na leczenie promieniowaniem jonizujcym wydaje lekarz onkolog lub lekarz innej specjalnoci waciwej ze wzgldu na rodzaj schorzenia, po roz-waeniu uzasadnie dla innych sposobw leczenia, wynikajcych z natury choro-by, stanu pacjenta i moliwych przeciwwskaza do radioterapii.

2. O podjciu i zakresie leczenia lub odstpieniu od niego decyduje specjalista z za-kresu radioterapii onkologicznej, kierujc si:

1) rokowaniem co do powodzenia leczenia;

2) zaawansowaniem i natur choroby;

3) koniecznoci jednoczesnego lub zastpczego innego leczenia;

4) stanem zdrowia pacjenta;

5) ewentualnymi przeciwwskazaniami do radioterapii.

3. Lekarz kierujcy pacjenta na badanie lub leczenie promieniowaniem jonizujcym uzasadnia swoj decyzj w skierowaniu. Lekarz prowadzcy badanie lub leczenie jest obowizany oceni poprawno uzasadnienia skierowania i odpowiada za wybr odpowiedniej procedury oraz jej poprawn realizacj.

Art. 33c.

1. Waciwe badanie i leczenie przy uyciu promieniowania jonizujcego wymaga optymalizacji ochrony radiologicznej pacjenta przed jego niepodanym dziaa-niem.

2. W badaniach diagnostycznych rentgenowskich i z zakresu medycyny nuklearnej ogranicza si efektywne dawki promieniowania do moliwie najniszego pozio-mu - przy uwzgldnieniu czynnikw ekonomicznych i spoecznych - ktry za-pewni uzyskanie wyniku badania o zaoonych walorach diagnostycznych. Optymalizacja ochrony radiologicznej pacjenta jest take realizowana przez re-dukcj do minimum bada niepotrzebnie powtarzanych i wadliwie wykonanych.

3. W radiologii zabiegowej, poza wymaganiami okrelonymi w ust. 2, podejmuje si wszystkie niezbdne kroki, majce na celu zapobieenie popromiennym uszko-dzeniom skry i tkanek pod ni pooonych w wyniku stosowania zlokalizowanej dugotrwaej ekspozycji, zwaszcza na wizk promieniowania X o dawce duej mocy.

4. W radioterapii optymalizacja ochrony radiologicznej pacjenta wymaga moliwie maksymalnej ochrony przed promieniowaniem zdrowych narzdw i tkanek przy

Kancelaria Sejmu s. 29/29

2006-10-12

realizacji napromienienia objtoci tarczowej przepisan dawk lecznicz, zaapli-kowan w takim reimie czasowym, ktry zapewni jej maksymaln skuteczno (wyleczalno choroby).

5. Osoby wykonujce i nadzorujce wykonywanie bada i zabiegw leczniczych s obowizane do podnoszenia swoich kwalifikacji zgodnie z wymaganiami, o kt-rych mowa w art. 33i ust. 2.

6. Dzieci, kobiety w wieku rozrodczym, kobiety w ciy i kobiety karmice piersi, a take osoby z otoczenia i rodziny pacjentw poddanych terapii przy uyciu pro-duktw radiofarmaceutycznych, podlegaj szczeglnej ochronie w zwizku z ekspozycj na promieniowanie w diagnostyce i terapii.

7. Jednostki ochrony zdrowia wykonujce zabiegi lub leczenie z zakresu radiotera-pii, medycyny nuklearnej, radiologii zabiegowej i rentgenodiagnostyki s obo-wizane podj dziaania zmierzajce do zapobieenia medycznym wypadkom radiologicznym. W tym celu dokonuje si kontroli fizycznych parametrw urz-dze radiologicznych oraz klinicznych audytw wewntrznych i zewntrznych, a take wprowadza si system zarzdzania jakoci.

8. Koszty przeprowadzania klinicznych audytw wewntrznych i zewntrznych, o ktrych mowa w ust. 7, ponosz jednostki ochrony zdrowia.

9. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujcego dla wszystkich rodzajw ekspozycji medycznej, o ktrych mowa w art. 33a ust. 1, w tym:

1) zasady i metody dobrej praktyki medycznej, zmierzajcej do ograniczenia dawek dla pacjentw w rentgenodiagnostyce, diagnostyce radioizotopowej i radiologii zabiegowej, wczajc w to poziomy referencyjne oraz fizyczne parametry bada rentgenowskich warunkujcych uznanie postpowania za zgodne z dobr praktyk medyczn,

2) wymagania i szczegowe zasady realizacji systemu zarzdzania jakoci w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej, medycynie nuklearnej i radiote-rapii,

3) wymagania dotyczce szkolenia specjalistycznego osb wykonujcych i nad-zorujcych wykonywanie bada i zabiegw leczniczych,

4) szczeglne zasady dotyczce ekspozycji na promieniowanie jonizujce w diagnostyce i terapii dzieci, kobiet w wieku rozrodczym, kobiet w ciy i ko-biet karmicych piersi,

5) zasady zabezpieczenia przed nadmiern ekspozycj osb z otoczenia i rodzin pacjentw po terapii przy uyciu produktw radiofarmaceutycznych,

6) szczegowe wymagania dotyczce bada przesiewowych i eksperymentw medycznych wynikajce ze specyfiki wykonywania ekspozycji w celach me-dycznych,

7) szczegowe zasady zapobiegania nieszczliwym wypadkom radiologicz-nym w radioterapii, medycynie nuklearnej, radiologii zabiegowej i rentgeno-diagnostyce oraz sposoby i tryb postpowania po ich wystpieniu,

8) ograniczniki dawek dla osb, o ktrych mowa w art. 33a ust. 1 pkt 3 i 5,

9) zasady wykonywania kontroli fizycznych parametrw urzdze radiologicz-nych oraz klinicznych audytw wewntrznych i zewntrznych nad przestrze-ganiem wymogw ochrony radiologicznej pacjenta

Kancelaria Sejmu s. 30/30

2006-10-12

- majc na celu zapewnienie wysokiej jakoci wiadczonych usug medycznych i uwzgldniajc standardy obowizujce w Unii Europejskiej.

Art. 33d.

1. Prowadzenie dziaalnoci zwizanej z naraeniem na promieniowanie jonizujce w celach medycznych, polegajcej na udzielaniu wiadcze zdrowotnych z zakre-su radioterapii onkologicznej, w tym leczenia chorb nowotworowych przy uy-ciu produktw radiofarmaceutycznych, wymaga zgody ministra waciwego do spraw zdrowia.

2. Zgoda, o ktrej mowa w ust. 1, moe by wydana podmiotowi, ktry:

1) dysponuje odpowiedni liczb personelu o waciwych kwalifikacjach;

2) dysponuje urzdzeniami radiologicznymi niezbdnymi dla wykonywania ba-da diagnostycznych i leczenia;

3) stosuje waciwe procedury postpowania medycznego;

4) posiada system zarzdzania jakoci w zakresie wiadczonych usug medycz-nych z wykorzystaniem promieniowania jonizujcego.

3. Zgoda, o ktrej mowa w ust. 1, jest wydawana po uzyskaniu:

1) pozytywnej opinii konsultanta krajowego do spraw radioterapii onkologicz-nej lub konsultanta krajowego do spraw medycyny nuklearnej;

2) pozytywnej opinii pastwowego wojewdzkiego inspektora sanitarnego.

4. Zgoda moe by cofnita na stae lub czasowo na wniosek komisji, o ktrej mowa w art. 33g ust. 1 pkt 1 lub 2, w przypadku gdy jednostka ochrony zdrowia nie spenia wymogw okrelonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

5. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, minimalne wymagania dla jednostek ochrony zdrowia ubiegajcych si o wydanie zgody, o ktrej mowa w ust. 1, dotyczce wyposaenia w terapeutyczne i diagnostyczne urzdzenia radiologiczne, wyposaenia pomocniczego oraz liczebnoci i kwalifi-kacji personelu, a take zakres dokumentacji niezbdnej do uzyskania przez jed-nostk ochrony zdrowia zgody, o ktrej mowa w ust. 1, majc na wzgldzie bez-pieczestwo personelu i pacjentw.

Art. 33e.

1. Prowadzenie dziaalnoci zwizanej z naraeniem na promieniowanie jonizujce w celach medycznych polegajcej na udzielaniu wiadcze zdrowotnych z zakre-su bada rentgenodiagnostycznych, bada diagnostycznych i leczenia chorb nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorb nowotworowych z wyko-rzystaniem produktw radiofarmaceutycznych oraz zabiegw z zakresu radiologii zabiegowej wymaga zgody pastwowego wojewdzkiego inspektora sanitarnego, z zastrzeeniem ust. 2.

2. W przypadku jednostek ochrony zdrowia podlegych lub podporzdkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub nadzorowanych przez niego albo dla ktrych jest on organem zaoycielskim, zgod, o ktrej mowa w ust. 1, wydaje komen-dant wojskowego orodka medycyny prewencyjnej, a w przypadku jednostek ochrony zdrowia podlegych lub podporzdkowanych ministrowi waciwemu do spraw wewntrznych lub przez niego nadzorowanych albo dla ktrych jest on or-

Kancelaria Sejmu s. 31/31

2006-10-12

ganem zaoycielskim - pastwowy inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw We-wntrznych i Administracji.

3. Zgoda, o ktrej mowa w ust. 1 i 2, moe by wydana podmiotowi, ktry:

1) dysponuje odpowiedni liczb personelu o waciwych kwalifikacjach;

2) dysponuje urzdzeniami radiologicznymi niezbdnymi dla wykonywania ba-da diagnostycznych i leczenia;

3) stosuje waciwe procedury postpowania medycznego;

4) posiada system zarzdzania jakoci wiadczonych usug medycznych w za-kresie, o ktrym mowa w ust. 1.

4. Zgoda, o ktrej mowa w ust. 1 i 2, jest wydawana po uzyskaniu opinii waciwego terenowo konsultanta wojewdzkiego do spraw radiologii - diagnostyki obrazo-wej lub medycyny nuklearnej.

5. Opini, o ktrej mowa w ust. 4, konsultant wojewdzki wydaje nie pniej ni w terminie 14 dni od dnia otrzymania od organu wydajcego zgod wniosku o wy-danie opinii.

6. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, dla jedno-stek ochrony zdrowia udzielajcych wiadcze zdrowotnych z zakresu rentgeno-diagnostyki, radiologii zabiegowej, diagnostyki i terapii radioizotopowej chorb nienowotworowych, minimalne wymagania dotyczce wyposaenia w urzdzenia radiologiczne, wyposaenia pomocniczego oraz kwalifikacji personelu, a take zakres dokumentacji niezbdnej do uzyskania zgody, o ktrej mowa w ust. 1 i 2, majc na wzgldzie bezpieczestwo personelu i pacjentw.

7. Przepisw ust. 1-5 nie stosuje si do rentgenowskich aparatw stomatologicznych oraz urzdze sucych wycznie do densytometrii koci.

Art. 33f.

Zezwolenia i zgody, o ktrych mowa w art. 5 ust. 4 oraz art. 33d ust. 1 i art. 33e ust. 1 i 2, s przekazywane niezwocznie przez organ wydajcy do Gwnego Inspektora Sanitarnego, ktry prowadzi ich centralny rejestr.

Art. 33g.

1. Powouje si komisje do spraw procedur i audytw klinicznych zewntrznych, zwane dalej komisjami, w zakresie:

1) radioterapii onkologicznej;

2) medycyny nuklearnej;

3) radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej.

2. W skad komisji wchodz odpowiednio:

1) konsultanci krajowi do spraw radioterapii onkologicznej, medycyny nuklear-nej oraz radiologii - diagnostyki obrazowej;

2) eksperci zaproponowani przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologicz-ne, Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Polskie Towarzystwo On-kologiczne oraz Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej;

Kancelaria Sejmu s. 32/32

2006-10-12

3) przedstawiciele ministra waciwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Na-rodowej oraz ministra waciwego do spraw wewntrznych.

3. Przewodniczcymi komisji s odpowiedni konsultanci krajowi, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1, a ich czonkw powouje i odwouje minister waciwy do spraw zdrowia.

4. Komisje ustalaj swoje regulaminy pracy, ktre s zatwierdzane przez ministra waciwego do spraw zdrowia.

5. Komisje opracowuj, w formie pisemnej, wzorcowe procedury radiologiczne dla uzasadnionych ekspozycji medycznych uznanych za standardowe.

6. Jednostka ochrony zdrowia tworzy na podstawie procedur, o ktrych mowa w ust. 5, udokumentowane robocze procedury postpowania wymagane przez system zarzdzania jakoci.

7. Wykaz procedur wzorcowych podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Mini-sterstwa Zdrowia.

8. Procedury wzorcowe podlegaj ocenie, w przypadku gdy pojawiaj si nowe dane o ich skutecznoci lub konsekwencji stosowania.

9. Procedury uznane, na podstawie oceny, o ktrej mowa w ust. 8, za niewystarcza-jco skuteczne s usuwane z wykazu, o ktrym mowa w ust. 7.

10. Nowe rodzaje zastosowa promieniowania jonizujcego w celach medycznych podlegaj ocenie komisji i po ich uzasadnieniu mog zosta wprowadzone do wykazu, o ktrym mowa w ust. 7.

11. Komisje mog zoy wniosek o czasowe lub stae cofnicie zgody na udzielanie wiadcze w zakresie radioterapii onkologicznej, medycyny nuklearnej oraz ra-diologii - diagnostyki obrazowej oraz radiologii zabiegowej przez jednostk ochrony zdrowia, w przypadku gdy nie spenia ona podstawowych wymaga ja-koci usug i bezpieczestwa pacjentw zgodnych z wymaganiami przepisw wydanych na podstawie art. 33c ust. 9, art. 33d ust. 5 i art. 33e ust. 6.

12. W przypadku wniosku o czasowe cofnicie zgody waciwa komisja przedstawia zakres dziaa, ktre jednostka ochrony zdrowia jest obowizana podj dla po-nownego uzyskania zgody.

13. Niewykonanie dziaa, o ktrych mowa w ust. 12, skutkuje wnioskiem o stae cofnicie zgody.

14. Komisje przeprowadzaj nie rzadziej ni co 4 lata audyt kliniczny zewntrzny obejmujcy przegld poprawnoci stosowanych procedur w zakresie udzielanych wiadcze oraz kwalifikacje personelu, w tym rwnie w zakresie okrelonym w art. 33i, a take w zakresie wyposaenia w aparatur, warunkw lokalowych i systemu zarzdzania jakoci.

15. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, szczeg-owe wymagania dotyczce formy i treci procedur wzorcowych i roboczych, o ktrych mowa w ust. 5 i 6, uwzgldniajc zalecenia Unii Europejskiej.

Art. 33h.

Eksperymenty medyczne z zastosowaniem promieniowania jonizujcego mog by wykonywane wycznie w ramach bada naukowych lub kontrolowanych bada kli-nicznych przez medyczne jednostki naukowe.

Kancelaria Sejmu s. 33/33

2006-10-12

Art. 33i.

1. Konsultanci krajowi w dziedzinie radioterapii onkologicznej, medycyny nuklear-nej, radiologii - diagnostyki obrazowej, fizyki medycznej, inynierii medycznej, a take tych dziedzin medycyny, w ktrych wykonuje si zabiegi z zakresu radio-logii zabiegowej, w opracowywanych programach specjalizacji uwzgldniaj szkolenie z ochrony radiologicznej pacjenta, w zakresie zgodnym z zaleceniami Unii Europejskiej i konsultuj jego program z Centrum, o ktrym mowa w art. 33j ust. 1.

2. Specjalici z dziedzin medycznych, o ktrych mowa w ust. 1, oraz medyczny per-sonel pomocniczy s obowizani do ustawicznego ksztacenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta poprzez uczestnictwo w szkoleniu podyplomowym oraz w formach okrelonych przez odpowiednich konsultantw krajowych, na zasa-dach okrelonych przepisami regulujcymi obowizek doskonalenia zawodowego w zawodach medycznych.

Art. 33j.

1. Minister waciwy do spraw zdrowia tworzy Krajowe Centrum Ochrony Radiolo-gicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, dziaajce w formie zaka-du budetowego.

2. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, organiza-cj, tryb dziaania i szczegowe zadan