usnesení 53. rady města

Download Usnesení 53. rady města

Post on 08-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Usnesen 53. rady msta

TRANSCRIPT

 • 1

  R A D A M S T A S T N A D O R L I C

  53.

  U S N E S E N ze dne 16. dubna 2012

  1228/2012 RM b e r e n a v d o m zprvu o innosti Mstsk policie st nad Orlic za rok 2011 a zprvu o bezpenostn situaci za rok 2011 v rmci teritoria msta st nad Orlic (zprva Policie R).

  Zodpovd: Ing. Bc. Martin Faltus Termn: 23.4.2012

  1229/2012 RM s c h v a l u j e dodatek . 8 ke smlouv o njmu ze dne 26.10.2005 mezi eskou republikou Katastrlnm adem pro Pardubick kraj, se sdlem echovo nbe 1791, 53086 Pardubice a Mstem st nad Orlic, Sychrova 16, 56224 st nad Orlic.

  Zodpovd: Ing. Bc. Martin Faltus Termn: 23.4.2012

  1230/2012 RM d o p o r u u j e ZM v y d a t v souladu s ustanovenm 6 odst. 5 psm. c/ zkona . 183/2006 Sb., o zemnm plnovn a stavebnm du (stavebn zkon), ve znn pozdjch pedpis, Zmnu . 6 zemnho plnu msta st nad Orlic formou opaten obecn povahy . 1/2012 obsahujc lokality 6.1., 6.2., dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Petr Mark Termn: 23.4.2012

 • 2

  1231/2012 RM s c h v a l u j e dohodu o hrad nklad na zpracovn zmny zemnho plnu slo 1/S/2012 mezi mstem st nad Orlic, I: 00279676, se sdlem Sychrova 16, 562 24 st nad Orlic jako pjemcem a spolenost Spintex s.r.o., IO: 49814583, se sdlem Lzesk 1486, 562 01 st nad Orlic jako navrhovatelem. Pedmtem dohody je hrada nklad na zpracovn zmny zemnho plnu msta st nad Orlic ve vi 12.350,- K, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Petr Mark Termn: 20.4.2012

  1232/2012 RM - nepijato

  1233/2012 RM - nepijato

  1234/2012 RM d o p o r u u j e ZM s c h v l i t smlouvu o poskytnut finann dotace na opravu fasdy slo 2/S/2012 mezi mstem st nad Orlic, I: 00279676, se sdlem Sychrova 16, 562 24 st nad Orlic jako poskytovatelem a V. N. jako vlastnkem domu. Pedmtem smlouvy je poskytnut finann dotace na opravu fasdy domu .p. 127 v ulici T. G. Masaryka v st nad Orlic ve vi 28.440,- K, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Petr Mark Termn: 23.4.2012

  1235/2012 RM j m e n u j e v souladu s vyhlkou . 54/2005 Sb., o nleitostech konkurznho zen a konkurznch komisch, ve znn pozdjch pedpis pedsedu a dal leny konkurzn komise pro konkurzn zen na obsazen pracovnho msta editele/editelky Matesk koly Klubko, st nad Orlic, Dlnick 67, pspvkov organizace msta, dle dvodov zprvy a pipomnek RM.

  Zodpovd: Mgr. Lubo Mikyska Termn: 23.4.2012

  1236/2012 RM s o u h l a s s pijetm daru Z st nad Orlic, B apk 1332 od firmy Maixner & Hanu, a.s., I 25259431 ve vi 20 000,- K, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Lubo Mikyska Termn: 23.4.2012

 • 3

  1237/2012 RM a) s c h v a l u j e poskytnut mimodn elov finann dotace na sportovn aktivity z rozpotu msta 2012:

  - OKT HORAL st nad Orlic, I 70903409.10 000,- K b) d o p o r u u j e ZM schvlit poskytnut mimodn elov finann dotace na sportovn aktivity z rozpotu msta 2012: - R. K.....10 000,- K - D. R.. 5 000,- K - TJ Sokol Kerhartice... .5 000,- K

  Zodpovd: Mgr. Lubo Mikyska Termn: 23.4.2012

  1238/2012 RM s c h v a l u j e a) poskytnut elovho finannho pspvku Klubcentru st nad Orlic na rok 2012 na pehldku Orlick Thlie 4. ronk ve vi 10 000,- K, b) zmnu zvaznch ukazatel pspvkov organizaci Klubcentrum takto: Pspvek na innost..4 620 000,- K Ostatn zvazn ukazatele zstvaj beze zmny, dle dvodov zprvy.

  Zodpovd: Mgr. Lubo Mikyska Termn:30.4.2012

  1239/2012 RM d o p o r u u j e ZM schvlit a) dotaci ve vi 2 700 K na ztrtu vyplvajc z prominut njmu steckm kolm v budov Mal scny na zklad usnesen ZM st nad Orlic . 125/95 a 253/96 b) rozpotovou zmnu v rmci kapitoly 4 kolstv a kultura, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Lubo Mikyska Termn: 23.4.2012

  1240/2012 RM s c h v a l u j e Dodatek slo 9 ke smlouv slo SWRp/06/33 ze dne 28.12.2006 mezi Mstem st nad Orlic, Sychrova 16, 562 24 st nad Orlic, I: 00279676 jako objednatelem a spolenost VERA, spol. s r.o., Lun 2, 160 00 Praha 6 - Vokovice, I: 62587978 jako zhotovitelem. Pedmtem dodatku je rozen pronjmu stvajcho programovho vybaven informanho systmu Radnice VERA o agendy eJednn

 • 4

  vetn ekol a ePodatelna, v celkov cen ronho pronjmu 620.980,80 K vetn DPH, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Bc. Radomra Hjkov Termn: 23.4.2012

  1241/2012 RM s c h v a l u j e text vzvy k podn nabdky na plnn veejn zakzky malho rozsahu na dodvku Aktivn sov prvky pro pten st LAN Mstskho adu v st nad Orlic, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Bc. Radomra Hjkov Termn: 23.4.2012

  1242/2012 RM s c h v a l u j e Dodatek . 1 ke Smlouv o dlo . 1/2008 ze dne 8. nora 2008, jejm pedmtem je celoron drba ivch plot, ke a strom ve veejn zeleni, uzaven mezi Mstem st nad Orlic, I 00279676, se sdlem Sychrova 16, 562 24 st nad Orlic a panem Pavlem Hauptem, DiS., I 63201038, trvale bytem Kunice 274, 561 51 Letohrad dle plohy RM.

  Zodpovd: Ing. David Soukal Termn: 23.4.2012

  1243/2012 RM a) r o z h o d u j e v souladu se zkonem . 137/2006 Sb. o veejnch zakzkch, v platnm znn, o vbru nejvhodnj nabdky ve veejn zakzce malho rozsahu na zhotovitele akce Pruh pro cyklisty, ul. Maznkova, kterou podal uchaze Sprva a drba silnic Pardubickho kraje, I 00085031 se sdlem Doubravice 95, 533 53 Pardubice, za nabdkovou cenu 69.762,- K v. DPH, dle zprvy o posouzen a hodnocen nabdek v ploze RM. b) s c h v a l u j e Smlouvu o dlo . ORM/1202/1/2012 mezi mstem st nad Orlic, I 279676, Sychrova 16, 562 24 st nad Orlic jako objednatelem a Sprvou a drbou silnic Pardubickho kraje, I 00085031 se sdlem Doubravice 95, 533 53 Pardubice, jako zhotovitelem dle plohy RM.

  Zodpovd: Ing. Jan ebrle Termn: 30.4.2012

  1244/2012 RM s c h v a l u j e Dohodu o spltkch a uznn dluhu uzavranou mezi vitelem Msto st nad Orlic, Sychrova 16, st nad Orlic a dlunkem N. H. a O.H.

 • 5

  Jejm pedmtem je splcen dlun stky ve vi 50.469,-- K, dle plohy usnesen RM.

  Zodpovd: Ing. Jan ebrle Termn: 30.4.20121

  1245/2012 RM s c h v a l u j e uzaven njemn smlouvy mezi Mstem st nad Orlic, Sychrova 16, 562 24 st nad Orlic, I 00279676, jako njemcem a Z. K., jako pronajmatelem. Pedmtem smlouvy je pronjem p.p.. 2346/3 v k.. a obci st nad Orlic, v cen 9.000 K, dle plohy usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 23.4.2012

  1246/2012 RM a) s c h v a l u j e zmr prodeje p.p.. 619/21 v k.. Doln Houovec, v obci st nad Orlic, za elem rozen zahrady na dost M. M., dle plohy k usnesen RM. b) u k l d vedoucmu majetkoprvnho odboru zveejnit na edn desce Mstskho adu v st nad Orlic zmr prodeje p.p.. 619/21 v k.. Doln Houovec, za elem rozen zahrady, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 23.4.2012

  1247/2012 RM s c h v a l u j e Smlouvu o zzen vcnho bemene mezi Mstem st nad Orlic, Sychrova 16, 562 24 st nad Orlic, I 00279676 jako investorem a VP Net, s. r.o., Prask tda 485, Hradec Krlov, I 27495949, jako oprvnn, a dle O. H. a N. H., V. M. a M. M., J. K. a P.K., S. . a E. ., M. Z. a P. Z., jako povinnmi. Pedmtem smlouvy je zzen vcnho bemene na p.p.. 783/14, p.p.. 976/109, p.p.. 976/110, p.p. 976/113 a p.p.. 976/116 ve v k.. Hylvty, v obci st nad Orlic, v cen 30 K/m2 dle vmry geometrickho plnu . 1147-30/2011, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 23.4.2012

 • 6

  1248/2012 RM s c h v a l u j e uzaven dohody o ukonen Smlouvy o njmu nemovitosti . 100/04 ze dne 1.1.2005 mezi Mstem st nad Orlic, Sychrova 16, 562 24 st nad Orlic, I: 00279676, jako pronajmatelem a stavebn spolenost MORAVOSTAV Brno, a.s., I: 46347542, Makova 1899/1,621 00, Brno - ekovice, jako njemcem. Pedmtem smlouvy je ukonen pronjmu p.p.. 792/1 v obci st nad Orlic a k..Hylvty, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 23.4.2012

  1249/2012 RM s c h v a l u j e uzaven dohody o ukonen Smlouvy o smlouv budouc o zzen vcnho bemene ze dne 24.3.2005 mezi Mstem st nad Orlic, Sychrova 16, 562 24 st nad Orlic, I: 00279676, jako osobou povinnou a spolenost PROPLAST s r.o., I: 60935987, Hbitovn 218, 562 01 st nad Orlic, jako osobou oprvnnou. Pedmtem smlouvy je ukonen budoucho vcnho bemene zzenho na sti p.p.. 2361/1 v obci a k.. st nad Orlic, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 23.4.2012

  1250/2012 RM a) s c h v a l u j e zmr pronjmu sti p.p.. 298/2 v obci a k.. st nad Orlic, dle plohy k usnesen RM. b) u k l d vedoucmu majetkoprvnho odboru zveejnit na edn desce Mstskho adu v st nad Orlic zmr pronjmu sti p.p.. 298/2 v obci a k.. st nad Orlic, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 23.4.2012

  1251/2012 RM s o u h l a s s prominutm pohledvky msta st nad Orlic za J. B. ve vi 4.590,- K, kter vznikla z titulu opodnch hrad njemnho a slueb spojench s njmem bytu, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 23.4.2012

 • 7

  1252/2012 RM a) s c h v a l u j e zmr prodeje sti p.p.. 940/16 v k.. Hylvty, v obci st nad Orlic, za elem rozen zahrady na dost L. H., dle plohy k usnesen RM. b) u k l d vedoucmu majetkoprvnho odboru zveejnit na edn desce Mstskho adu v st nad Orlic, zmr prodeje sti p.p.. 940/16 v k.. Hylvty, v obci st nad Orlic, za elem rozen zahrady, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 23.4.2012

  1253/2012 RM s c h v a l u j e Dodatek . 1 ke Smlouv o smlouv budouc o zzen vcnho bemene mezi Mstem st nad Orlic, Sychrova 16, 562 24 st nad Orlic, I 00279676, jako budoucm povinnm, a TEPVOS, spol. s r.o., Tebovsk 287, 562 03 st nad Orlic, I 25945793, jako budoucm oprvnnm. Pedmtem dodatku je doplnn pedmtu smlouvy o uloen, pstup a provozovn istrny odpadnch vod pro veejnou potebu v rmci akce st nad Orlic kanalizace a OV st OV na st.p.. 3502, p.p.. 2654/133 a p.p.. 2984/5 ve v obci a k.. st nad Orlic, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl