usnesení 52. rady města

Download Usnesení 52. rady města

Post on 14-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Usnesen 52. rady msta

TRANSCRIPT

 • 1

  R A D A M S T A S T N A D O R L I C

  52.

  U S N E S E N ze dne 2. dubna 2012

  1196/2012 RM a) j m e n u j e na nvrh vbrov komise v souladu s ust. 33 odst.3 psm. e) a 36 zkona . 262/2006 Sb. zkonku prce, ve znn pozdjch pedpis a podle ust. 102 odst. 2 psm.b) zkona . 128/2000 Sb. o obcch (obecn zzen), ve znn pozdjch pedpis pana Bc. Mgr. Jana Vojvodka, s innost od 1.5.2012 editelem Domova dchodc st nad Orlic, Cihlsk 761, 562 01 st nad Orlic, b) p o v u j e starostu msta st nad Orlic pana Petra Hjka k podpisu dohody o sjednn dalch nleitost pracovnho pomru a to pedevm zkuebn doby na dobu esti msc po sob jdoucch ode dne vzniku pracovnho pomru.

  Zodpovd: Bc. Ivana Neekalov Termn: 6.4.2012

  1197/2012 RM a) s c h v a l u j e rozdlen elovch finannch dotac na projekty v oblasti socilnch slueb a zdravotnictv na rok 2012 dle plohy k usnesen RM: 1. Laxus, o.s. 15.000,- K 2. Asociace rodi a ptel ZP dt v R Klub Hvzdika 11.500,- K 3. Oblastn charita erven Kostelec, Domov Sv. Josefa 5.500,- K 4. Fond ohroench dt Praha 24.000,- K 5. Mstn skupina CK ernovr 3.200,- K 6. Svaz postiench civilizanmi chorobami R, ZO st n. Orlic

  10.000,- K

 • 2

  6. Svtlo-dobr.centrum 5.000,- K 7. VZS CK Pastviny vodn zchrann sluba 5.000,- K 8. Matesk centrum Medvdek st nad Orlic 29.000,- K 9. Pe o duevn zdrav 10.000,- K 10. Amalthea o.s. 10.000,- K 11. CEMA amberk o.s. 22.000,- K 12. Mstn skupina K st nad Orlic 4.800,- K 13. Audiohelp st nad Orlic 14.000,- K 14. Kontakt st nad Orlic o.s. - Linka dvry 14.500,- K 15. PAS o.s. Pobyty pro osoby s postienm a artismem 11.000,- K

  Zodpovd: Bc. Ivana Neekalov Termn: 30.4.2012

  b) d o p o r u u j e zastupitelstvu msta schvlit rozdlen elovch finannch dotac na projekty v oblasti socilnch slueb a zdravotnictv na rok 2012 dle plohy k usnesen RM: 1. ROSKA st nad Orlic 24.000,- K 2. mskokatolick farnost O-Abraham klub 14.500,- K 3. esk erven k - Oblastn spolek K st nad Orlic

  223.000,-K 4. Centrum pro zdravotn postien 25.000,-K 5. Centrum komplexn pe Doma je doma 20.000 K 6. Rodinn centrum Srdko o.s. 29.000 K 7. Oblastn charita st nad Orlic 529.000 K 8. CEDR Pardubice centrum pro voln as 33.000 K

  Zodpovd: Bc. Ivana Neekalov Termn: 23.4.2012

  1198/2012 RM s c h v a l u j e Smlouvu o dlo . 01/2012/MUO mezi Mstem st nad Orlic, Sychrova 16, 562 24 st nad Orlic, I: 00 279 676 jako objednatelem a spolenost ISS Computers s.r.o., s. Armdy 1181, 562 15 st nad Orlic, I: 62064371, jako zhotovitelem. Pedmtem smlouvy je modernizace ptenho datovho propojen budov mstskho adu Sychrova .p. 16 a Mrov nmst .p. 7, v cen 58.174,- K vetn DPH, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Bc. Radomra Hjkov Termn: 11.4.2012

  1199/2012 RM s c h v a l u j e uzaven dodatku .1 ke Smlouv o njmu nemovitosti ze dne 1.7.2001 mezi Mstem st nad Orlic, jako pronajmatelem a spolenost TEPVOS s r.o., I:25945793, se sdlem Tebovsk 287, st nad Orlic, jako njemcem, jeho pedmtem je zmna pedmtu a ve njmu, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 6.4.2012

 • 3

  1200/2012 RM a) r e v o k u j e usnesen rady msta . 956/2011 ze dne 19.12.2011 b) d o p o r u u j e zastupitelstvu msta schvlit Smlouvu o bezplatnm pevodu mezi Mstem st nad Orlic, jako nabyvatelem a Pardubickm krajem, I: 70892822, se sdlem Komenskho nmst 125, Pardubice, jako pevodcem, jejm pedmtem je pevod p.p.. 720/7 v obci st nad Orlic a k.. Oldichovice u st nad Orlic, p.p.. 2400/14, p.p.. 2400/15, p.p.. 2400/16, p.p.. 2400/24, p.p.. 2400/26, p.p.. 2414/42, p.p.. 2414/54, p.p.. 2414/55, p.p.. 2414/56 v obci a k.. st nad Orlic, za elem vstavby I.etapy chodnku v Oldichovicch a majetkov vypodn pozemk u kruhovho objezdu v ul. Cihlsk, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 23.4.2012

  1201/2012 RM s c h v a l u j e uzaven Smlouvy o njmu mezi Mstem st nad Orlic, jako pronajmatelem a Tanenm sdruenm Eva, I 61235016, se sdlem ZU J. Kociana, Smetanova 1500, st nad Orlic jako njemcem, jejm pedmtem je pronjem sti p.p.. 1608/8 v obci a k. . st nad Orlic za cenu 100,-- K za elem podn tanen akce v rmci Mezinrodnho dne tance dne 29. 04. 2012, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 6.4.2012

  1202/2012 RM a) s c h v a l u j e zmr pronjmu sti p.p.. 326/1 v k.. Kerhartice nad Orlic, v obci st nad Orlic, za elem rozen zahrady na dost R. N., dle plohy k usnesen RM. b) u k l d vedoucmu majetkoprvnho odboru zveejnit na edn desce Mstskho adu v st nad Orlic zmr pronjmu sti p.p.. 326/1 v k.. Kerhartice nad Orlic, v obci st nad Orlic, za elem rozen zahrady na dost R. N., dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 6.4.2012

  1203/2012 RM a) s c h v a l u j e zmr pronjmu sti p.p.. 923/30 v k.. a obci st nad Orlic, za elem prodeje masa a uzenin z pojzdn prodejny na dost spolenosti MASOEKO s.r.o., I 2506814, se sdlem Kunice 243, Letohrad, a to kad pondl v dob od 11:15 do 12:30 hod., v dob od dubna 2012 do ervna 2012, dle plohy k usnesen RM

 • 4

  b) u k l d vedoucmu majetkoprvnho odboru zveejnit na edn desce Mstskho adu v st nad Orlic zmr pronjmu sti p.p.. 923/30 v k.. a obci st nad Orlic, za elem prodeje masa a uzenin z pojzdn prodejny na dost spolenosti MASOEKO s.r.o., I 25068814, se sdlem Kunice 243, Letohrad, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 6.4.2012

  1204/2012 RM a) s c h v a l u j e zmr prodeje p.p.. 786/2 k.. Knapovec, v obci st nad Orlic, o prodej pozemkov parcely podali ti adatel, a to Z. N. a I. N. (za elem oplocen pozemku), dle J. P., ( za elem rozen zahrady) a M. K. a D. K., (za elem zajitn pstupu na jejich pozemkovou parcelu . 786/1 v k.. Knapovec), dle plohy k usnesen RM. b) u k l d vedoucmu majetkoprvnho odboru zveejnit na edn desce Mstskho adu v st nad Orlic zmr prodeje p.p.. 786/2 v k.. Knapovec, na zklad podanch dost Z. N. a I. N., (za elem oplocen pozemku), dle J. P., (za elem rozen zahrady) a M. K. a D. K., (za elem zajitn pstupu na jejich pozemkovou parcelu . 786/1 v k.. Knapovec), dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 6.4.2012

  1205/2012 RM s c h v a l u j e uzaven dodatku . 9 k njemn smlouv o pronjmu lesnho pozemku p. . 424/5 v k. . Doln Houovec, mezi mstem st nad Orlic a spol. Telefnica Czech Republic, a. s., I:60193336, jeho pedmtem je stanoven ceny njemnho na rok 2012, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 6.4.2012

  1206/2012 RM s o u h l a s s uzavenm dodatku . 1 njemn smlouvy, mezi mstem st nad Orlic a spolenost Kamody s.r.o., I:27467392, se sdlem Praha, Kr, U Hrabovky 247/11, st nad Orlic, jeho pedmtem je rozen njmu o st objektu bval kotelny, stojc na st. parcele . 2696 v obci a k.. st nad Orlic, kter se nachz v bvalm arelu podniku Prefa v st nad Orlic, dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 6.4.2012

 • 5

  1207/2012 RM s c h v a l u j e uzaven smlouvy o zzen vcnho bemene mezi Mstem st nad Orlic, jako povinnm z vcnho bemene, a spolenost EZ Distribuce, a.s. Dn IV-Podmokly, Teplick 874/8, I: 24729035, jako oprvnnm z vcnho bemene, jejm pedmtem je umstn distribun soustavy energetickho zazen na p.p.. 2329/4 a p.p.. 2400/3 ve v obci a k.. st nad Orlic, za jednorzovou cenu 4.050,- K + DPH (tj. 150,- K/bn metr), dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 6.4.2012

  1208/2012 RM s c h v a l u j e uzaven smlouvy o zzen vcnho bemene mezi Mstem st nad Orlic, jako povinnm, a spolenost Spintex s.r.o., Lzesk 1486, 562 01 st nad Orlic, I: 49814583, jako oprvnnm, jejm pedmtem je umstn plynovodn ppojky na p.p.. 960/44 v obci a k.. st nad Orlic, za jednorzovou cenu 270,- K + DPH (tj. 30,- K/m), dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 6.4.2012

  1209/2012 RM s c h v a l u j e uzaven smlouvy o njmu nemovitosti mezi Mstem st nad Orlic, jako pronajmatelem, a spolenost ISOTEP s.r.o., Krlovhradeck 1089, 562 01 st nad Orlic, I: 25263498, jako njemcem, jejm pedmtem je pronjem sti p.p.. 2561/4 v obci a k.. st nad Orlic, za njemn 423,- K/rok (tj. 6,50 K/m/rok), dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 6.4.2012

  1210/2012 RM d o p o r u u j e zastupitelstvu msta schvlit uzaven kupn smlouvy mezi Mstem st nad Orlic, jako prodvajcm a J. J., jako kupujcm, jejm pedmtem je prodej p.p.. 1214/7 v k.. Hylvty, v obci st nad Orlic, za kupn cenu 4.160 K (tj. 160 K/m2), dle plohy k usnesen RM.

  Zodpovd: Mgr. Pemysl ovek Termn: 23.4.2012

 • 6

  1211/2012 RM s c h v a l u j e zadn vzvy k podn nabdky na plnn veejn zakzky malho rozsahu na zhotovitele akce Oprava stechy budovy radnice Sychrova p. 16 v st nad Orlic, ve znn pipomnek.

  Zodpovd: Ing. Jan ebrle Termn: 6.4.2012

  1212/2012 RM s c h v a l u j e Smlouvu o dlo, jejm pedmtem je drba oplocenho pozemku Gymnzia st nad Orlic mezi Mstem st nad Orlic, se sdlem Sychrova 16, 562 24 st nad Orlic a pan Janou Kenkovou, I 70144940, trvale bytem Popradsk 1288, 562 06 st nad Orlic, ve znn pipomnek.

  Zodpovd: Ing. David Soukal Termn: 6.4.2012

  1213/2012 RM s c h v a l u j e Dodatek . 1 ke Smlouv o dlo . 2/2007 ze dne 24. kvtna 2007 uzaven mezi Mstem st nad Orlic, se sdlem Sychrova 16, 562 24 st nad Orlic a panem Pavlem Hauptem, DiS., I 63201038, trvale bytem Kunice 274, 561 51 Letohrad dle plohy RM.

  Zodpovd: Ing. David Soukal Termn: 6.4.2012

  1214/2012 RM a) s c h v a l u j e elov finann pspvek na kult