urbanisticki projekat kompleksa farme za koze "gabric" e-24/13-up

Click here to load reader

Post on 01-Feb-2017

253 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • URBANISTIKI PROJEKAT KOMPLEKSA FARME ZA KOZE GABRI

  Saglasan Naruilac: Direktor:

  Apro Eleonora dipl.ing.arh.

  E 24/13-UP

  Ada, septembar 2013. godine

  Naruilac: Miroslav Gabri, Baki Vinogradi, Sala 327/b

  Lokacija: Katastarska parcela broj 13544, KO Horgo

  Obraiva: "IS DOO Ada, ul. 9 Maja broj 8

  Vrsta dokumenta: URBANISTIKI PROJEKAT KOMPLEKSA FARME ZA KOZE GABRI

  Odgovorni urbanista za rukovoenjem

  urbanistikim projektom:

  Apro Eleonora dipl.ing.arh.

  Struni saradnik: Itvan Molnar dipl.ing.gra. DELTA STUDIO DOO Kanjia

  IS d.o.o. za projektovanje, inenjering i konsaltingAda, 9. Maj 8. Tel: 063/547-122 PIB: 101482269

  Mati ni broj: 08615373 Teku i ra un: 160-310331-89

 • SADRAJ:

  A. OPTA DOKUMENTACIJA Reenje Agencije za privredne registre Reenje za odreivanje odgovornog urbaniste Kopija licence odgovornog urbaniste

  B. DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA Zahtev za izradu Urbanistikog projekta Izvod iz lista nepokretnosti broj 6094 KO Horgo, broj 952-1/2013-1236 Izvod iz lista nepokretnosti broj 6094 KO Horgo, broj 952-1/2013-1301 Informacija o lokaciji broj 353-25/2013-II Katastarsko topografski plan izraeni od strane "GEO-PANON" i overen od strane RGZ,

  Slube za katastar nepokretnosti Kanjia Dopis POTISKI VODOVOD Horgo, 324-0002 Urbanisitko-tehniki uslovi zatite od poara, od MUP; Sektor za vanredne situacije u

  Kikindi, Odsek za preventivnu zatitu 07/17 broj 217-3-100/13 Reenje Pokrajinskog zavoda za zatitu prirode broj 03-742/2 Reenje Meuoptinskog zavoda za zatitu spomenika kulture Subotica broj 418-2/2 Reenje Elektrovojvodina doo Novi Sad 3.20.3-312-75/2013 Reenje Optinske uprave, Odeljenja za inspekcijsko-nadzorne poslove broj 501-46/2013-

  III Tehnika informacija od Telekom Srbija broj: 130419/2 JB

  B. TEKSTUALNI DEO.1. Podaci o lokaciji2. Osnovo za izradu urbanistikog projekta3. Prostor za koji se izrauje urbanistiki projekat4. Opis Urbanistikog projekta5. Tehniki opis6. Objanjenej reenja Urbanistikog projekta

  D. GRAFIKI PRILOZI1. Poloaj lokacije sa izvodom iz Prostornog plana optine Kanjia2. Situaciono reenje, kompozicioni plan i parterno reenje r = 1:5003. Prikaz saobraajne i komunalne infrastrukture sa predlozima prikljuka na spoljnu mreu

  r=1:5004. Idejno reenje objekata od broja 1 do broja 6 r = 1:2005. Idejno reenje objekata 7, 8 i 9 r= 1:2006. Idejno reenje objekata od broja 11 do broja 14 r= 1:2007. Idejno reenje objekta 16 r= 1:2008. Idejno reenje objekta 21 r= 1:2009. Idejno reenje objekta 22 r= 1:200

 • OPTA DOKUMENTACIJA

 • Broj: 24/13-RDana: 22.04.2013.god.

  Na osnovu lana 65 . Zakona o planiranju i izgradnji ("Slubeni glasnik RS" broj 72/09, 81/09, 24/11 i 121/12 i Odluka US RS broj74/2010-64/2010-66, IUz-233/2009-42/2013-37, Iuz-295/2009-50/2013-23 i

  Iuz-58/2013-54/2013-114 ), donosim sledee:

  R E E N J E

  o odreivanju odgovornog urbanistu za izradu URBANISTIKOG PROJEKTA

  broj projekta E-24/13-UP iji je Naruilac

  Miroslav Gabri, Baki Vinogradi

  1. Za odgovornog urbanistu se odreuje: Apro Eleonora dipl.ing.arh. broj licence 200 0210 03

  ________________________ Kerei Robert

 • DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA

 • TEKSTUALNI DEO

 • 1. PODACI O LOKACIJI

  Katastarski broj predmetne parcele: 13544 Katastarska opitna: KO Horgo Povrina parcele: 4h61a19m2 Vrsta zemljita prema listu nepokretnosti:

  Zemljite u graevinskom podruju - povrine 7a63m2 Poljoprivredno zemljite - povrine 4ha53a56m2

  Vlasnik parcele: Gabri Miroslav, Baki Vinogradi, sala 327/b

  Predmetna parcela prema Prostornom planu optine Kanjia nalazi izvan graevinskog podruja. Planirana lokacija farme se nalazi izmeu naselja Horgo i Male pijace, u okviru poljoprivrednog zemljita. Parcela ima direktan pristup povrini javne namene. Kolski pristup parceli je sa postojeih atarskih puteva.

  Prema Katastru nepokretnosti na predmetnoj parceli se nalaze dve porodine stambene zgrade i dva pomona objekta. Ovi objekti su u meuvremenu uklonjeni.

  2. OSNOV ZA IZRADU URBANISTIKOG PROJEKTA

  - Zakonski osnov: Zakon o planiranju i izgradnji (Slubeni glasnik Republike Srbije, broj 72/2009 i 81/2009-

  ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US i 50/2013-odluka US)- Planski osnov:

  Prostorni plan optine Kanjia (Slubeni list optine Kanjia broj 19/2012)- Metodoloki osnov:

  Zahtev Naruioca Idejna reenja planiranih objekata Uvid u postojee stanje na terenu Saglasnosti, uslovi i miljenja nadlenih institucija i organizacija

  Smernice i urbanistiki parametri zadati Prostornim planom optine Kanjia: Prema planu namene povrina predmetna parcela se nalazi na poljoprivrednom zemljitu.

  Na poljoprivrednom zemljitu se mogu graditi objekti u funkciji primarne poljoprivredne proizvodnje, farme i sl.

  Prema Prostornom planu objekte za stoarsku proizvodnju na poljoprivrednom zemljitu po sledeim pravilima graenja treba planirati: Farma moe da se gradi na lokaciji: koja se nalazi na podruju i u zoni, koja u zavisnosti od vrste i broja ivotinja, ako i ekolokih uslova ne ugroava, niti bi bila ugroena od stambenih i drugih objekata u blioj ili daljoj okolini; kompektnom zemljitu koje ne sme biti podvodono i koje mora iamti dobre otoke atmosferskih voda; lokaciji koja se nalazi izvan zone koje moe biti ugroeno poplavama i klizanjem terena.

  Maksimalna spratnost objekta u kompleksu je P+Pk, maksimalna spratnost objekta za uzgoj ivotinja i pomonih objekata je prizemlje (P)

  Od ukupne povrine graevinske parcele zelenilo mora da zauzima min 30%. Farma sa vie od 100 uslovnih grla kopitara i papkara mora da imaju odvojen kolski i

  peaki ulaz. Na kolskom i peakom ulazu moraju biti izgraene dezinfekcione barijere

  E-24/13-UP Strana: 1 od 9

 • dimenzija 6,0*3,0*0,25m i 1,0*0,5*0,05m i ispunjene vodenim rastvorom dezinficijensa. Dezinfekcione barijere moraju biti izgraene na nain koji omoguava njihovo ienje i pranje, kao i isputanje pastvora kroz drenani otvor.

  Parcelu urediti tako da raspoloivi prostor bude dovoljan za smetaj planiranih sadraja, da zadovolji bezbednosne, protivpoarne, saobraajne i druge uslove i da ne ometa druge funkcije prostora.

  Meusobni razmak objekata mora zadovoljiti tehnike i urbanistike propise. Na farmi je neophodno obezbediti i prostor, odnosno prostorije za smetaj, sortiranje i

  skladitenje hrane za ivotinje. Krug farme mora ograenom ogradom visine maksimum 2,20m. U okviru farme treba obezbediti dva odvojena bloka i to tehniki deo i izolovani proizvodni

  deo. Putevi moraju biti dovoljno iroki i izgraeni od vrstog materijala ili moraju imati podlogu

  od ljunka, Ispred svakog objekta mora biti betonirana ili asfaltirana povrina za lake kretanje vozila, putevi u krugu farme moraju imati pogodni za ienje i pranje. Putevi koji se koriste za dovoz ivotinja, hrane za ivotinje, istih prostirki i opreme ne smeju da se ukrtaju sa putevima koji se koriste za odvoz stajskog ubriva, otpadnih voda i leeva ivotinja.

  3. PROSTOR ZA KOJI SE IZRAUJE URBANISTIKI PROJEKAT

  Granica prostora urbanistiko-arhitektonske razrade definisana je graevinskom parcelom broj 13544 KO Horgo na kojoj e se vriti izgradnja farme za koze.

  Na parceli nema izgraenih objekata. Objekti koji se vode u Katastru nepokretnosti su uklonjeni na osnovu Reenja o uklanjanju objekata.

  4. OPIS URBANISTIKOG PROJEKTA

  Urbanistikim projektom je obuhvaen farma za koze GABRI. Kao glavni proizvodni cilj farme je opredeljenje za proizvodnju sirovog kozijeg mleka, mlenih preraevina i kvalitetnog podmladka za domae i inostrano trite.

  Osnovni zamisao je izgradnja farme kapaciteta 2.800 grla muznih koza sa prateim kategorijama. Faram je predviena da se razvija u fazama. U prvoj razvojnoj fazi kapacitet farme bi bio 700 muznih koza sa odgovarajuim brojem priplodnih jareva. Dalji razvoj i proirenje farme do ciljnog kapaciteta od 2800 koza je koncipiran na proizvodnji sopstvenog podlmadka i uvoenje u reprodukciju i proizvodnju mleka i podmladka. Prema predvienim projekcijama farma bi posle pet godina funkcionisala punim kapacitetom.

  Lokacija planirane farme se nalazi na podruju i u zoni koja, u zavisnosti od vrste i broja ivotinja, kao i ekolokih uslova ne ugroava niti bi bila ugroena od stambenih i drugih objekata u blioj ili daljoj okolini.

  Zemljite je kompkaktno i nije podvodno i ima dobr otoke atmosferskih voda. Lokacija farme se nalazi izvan zone koje moe biti ugroeno poplavom ili klizanjem terena. U istovreme na farmi se

  E-24/13-UP Strana: 2 od 9

 • nee drati vie vrsta ivotinja. Na farmi se predvia organska stoarska proizvodnja. Metode organske proizvodnje obuhvataju metode biljne proizvodnje i metode organske stoarkse proizvodnje.

  Krugu farme je planiran da bude: 1. dovoljno prostran i odgovarae kapacitetu, broju i veliini objekata kako bi se obezbedila

  njihova funkcionalna povezanost i meusobna udaljenost2. predviena ulaz koji kontrolisan ili pod nadzorom i na kojem e se obavezno voditi

  evidenciju o ulasku i izlasku ljudi, ivotinja i vozila iz kruga farme3. bie ograen ogradom koja spreava nekontrolisan ulazak ljudi i ivotinja

  Savremene farme koza koje svoju proizvodnju zasnivaju na intezivnom iskoriavanju svih resursa ivotinja, zemljinih povrina, kao i ljudskih potencijala, podrazumevaju i najsavremenija tehnika reenja u organizaciji i gradnji neophodnih objekata potrebnih za optimalno i efikasno fiunkcionisanje radnih i tehnolokih procesa u proizvodnji na jednoj farmi koza. Na ovoj farmi predvieno je da se koze dre u slobodnom sistemu sa ispustima i u skaldu sa tim su locirani objekti.

  Osnovan orijentacija ove farme je proizvodnaj kozjeg mleka i kvalitetnog priplodnog podmladka. S obzirom na ovaj tip proizvodnje da bi jedna farma funkcionisala na po najznaajnijim ekonomskim principima i principima dobre poljoprivredne prakse neophodno je da ima izgraene objekte za odvijanje tehnolokog procesa proizvodnje, vezano za dranje ivotinja, objekte za muu koza i prostorije za smetaj i hlaenje mleka, objekte za skladitenje kabaste i koncentrovanog dela obroka za sve kategorije koza, objekte za smetaj neophodne mehanizacije i opreme za funkcionisanje farme, objekte za skladitenje stalnjaka i otpadnih voda sa farme, objekte za smetaj, garderobu i ishranu radnika na farmi, objeakt za smetaj strunih lica (kancealrije za veterinara, selekcionera i drugog pomonog osoblja), sa sanitarnim vorom objekat za zbrinjavanje bolesnih i povreenih ivotinja, objekte za sakupljanje atmosferskih voda i staze koje povezuju objekte od tvrde podloge i dezbarijere na ulazu i izlazu sa farme. Takoe, je neophodno da na farmi zbog velike udaljenosti od naseljenog mesta i nemogunosti snabdevanja gradskom vodom postoji i neophodan objekat i oprema za samostalno vodosnabdevanje farme.

  U prvoj fazi izgradnje predviena je izgradnja sledeih objekata:1. Staja za koze broj 12. Staja za koze broj 23. Laktofriz broj 74. Izmuzite broj 85. ekalite broj 96. Vodonepropusna jama za tehnoloku vodu broj 107. Silo prupa od betona broj 158. Karantin broj 169. Stalnjak broj 1710. Vodonepropusna jama za osoku broj 1811. Vodonepropusna jama za silani sok broj 19

  U drugoj fazi izgradnje predviena je izgradnja sledeih objekata:1. Staja za jareve broj 32. Staja za koze broj 43. Staja za koze broj 5

  E-24/13-UP Strana: 3 od 9

 • 4. Staja za jareve broj 65. Pomoni objekat za mehanizaciju broj 116. Magacin broj 127. Senjak broj 138. Senjak broj 149. Pomoni objekat broj 2110. Upravna zgrada broj 22

  Prilazni putevi i putevi u krugu farme su dovoljno iroki. Putevi u krugu farme e biti izgraeni od vrstog materijala. Prilazni putevi e imati podlogu od tucanika. Ispred svakog objekta na farmi e biti betonirana ili asfaltirana povrina za lake kretanje vozila. Putevi koji se koriste za dovoz ivotinja , hrane ivotinja, istih prostirki i opreme nee se ukrtati sa putevima koji se koriste za odvoz stajskog ubriva, otpadnih voda i leeva ivotinja. Predviena su odvojeni ulazi za peaki i kolski saobraaj. Na svim ulazima u krug farme su predviene dezinfekcione baterije. Na kolskim ulazima dezinfekcione barijere su dimenzije 6,0*4,0*0,25 metara a na peakom ulazu je 1,5*0,5*0,05 metara. Ceo kompleks je povezan internim saobraajnicama za dobru komunikaciju izmeu planiranih objekata.

  Na ulaznom delu kompleska je formiran parking prostor za putnika vozila i mesto za biciklove.

  Fekalne otpadne vode se sakupljaju kanalizacionom mreom objekata i privremeno se uputaju u vodonepropusni talonik koji je lociran u blizini objekata do izgradnje javne kanalizacione mree.

  Neophodne sanitarne, hidrantske i tehnoloke vode obezbeuju se iz sopstvenog bunara.

  Atmosferske vode sa internih saobraajnica odvode se u upijajue otvorene kanale na samoj parceli.

  Razmetaj objekata na parceli je usklaen sa tehnolokim procesom i zadatim urbanistikim parametrima, u svemu prema grafikim prilozima.

  Bilans planiranih povrina

  namena povrina u m2 Udeo povrina u %Objekti 14.670,00 31,80Ispusti 7.200,00 15,61Platoi i saobraajnice 5.450,00 11.82Zelene povrine 18.799,00 40,77Ukupno 46.119,00 100,0

  5. TEHNIKI OPIS

  - Objekti za smetaj koza i jaria prizemni objektiKad je u pitanju slobodni nain dranja koza neophodno je da se izgrade objekti za smetaj svih kategorija koza. Neophodno je da kozarnici za smetaj pojedinih kategorija budu i fiziki odvojeni, ako se radi o velikim kapacitetima farmi kao to je ovaj sluaj. Predvieno je da na ovoj farmi bude izgraeno etiri velika kozarnika za odrasle koze (u grafikom prilogu su obeleena brojevima 1, 2, 4 i 5) i dva kozarnika za jarie (u grafikom prilogu su obeleena brojevima 3 i 6). Kozarnici su

  E-24/13-UP Strana: 4 od 9

 • planirani sa ispustima sa obe strane objekta.

  - Objekti za smetaj koza:Kapacitet kozarnika za dranje koza za muu je 700 muznih koza. U prvoj fazi je predviena izgradnja dva kozarnika. Za normalnu tehnoloki smetaj koza potrebno je obezbediti dovoljno prostora za svaku kategoriju po grlu. Spoljni gabarit kozarnika je 100*15 metara. Visina bonih strana objekta je 4 metra. Kozama je potrebna suva prostorija sa dobrom ventilacijom, bez promaje jednostavna za ienje i sa dobrim prirodnim osvetljenjem. Unutranjost objekta je podeljena je na tri segmenta i to: u sredinji deo objekta je hranidbeni sto irine 5 metara i duine koliko i duina objekta. Sa obe strane hranidbenog stola do zida je prostor (boks) za smetaj koza u slobodnom sistemu bez pregrada. Unutranjost boksova obezbeuje dovoljno prostora za smetaj 350 koza, to ispunajva zahteve standard Zakona i pravilnika o dobrobit ivotinja koji iznose najmanje 1,2 m2/grlu, a zajedno sa ispustima zadovoljava zahteve pravilnika o organskoj proizvodnji. Boksovi od hranidbenog prostora odvojeni su metalnim ogradama visine 1,2m. Visina hranidbenog stola je via za 0,5m od visine poda boksova. Pod u boksovima je od zemlje sa prostirkom od slame. Bone strane su od betona u visini do 2m, a ostali deo do tavanice je otvoreni prostor na kojem e se nalaziti zatitne mree, koje e se zatvarati i otvarati po potrebi. Korvna konstrukcija je metalna i tavanica e biti od panel ploa, to obezbeuje dobru toplotnu izolaciju. eone strane bie izgraene od vrstog materijala sa metalnim dvokrilnim vratima. U boksovima za smetaj koza na svakih 20 metara bie postavljene automatske hranilice za koncentrovana hraniva i automatske pojilice. Bone strane iamju otvore sa svake strane sa metalnim vratima, koji slue za izlazak koza u ispuste koji se nalaze sa svake strane celom duinom objekta. Ispusti su ograeni metalnom ili drvenom ogradom maksimalne visine do 1,5metara. U kozarnicima su predviena nie za leanje unutar objekta. Te nie su u stvari posebni prostori, koji se postavljaju obino pored zida ili ispod prostora za ishranu. Nie slue za nesmetan odmor koza, najpre onih elitnih najproduktivnijih ili kao sklonite za najslabije nakmlae u stadu ili grupi.

  - Objekti za smetaj podmladka, jaria:Na farmi je predviena izgradnja dva proizvodna objekta za smetaj jaria, iji je pojedinani kapacitet do 6.000 jaradi. Spoljnedimenzije objekta su 100*15 metara. Visina bonih strana objekta je 4 metra. Unutranjost objekta podeljena je na tri segmenta i to: u sredini objekta je hranidbeni sto irine 5 metara i duine koliko i duina objekta. Sa obe strane hranidbenog stola do zida je prostor (boks) za smetaj jaradi u slobodnom sistemu bez pregrada , dimenzije 5 metara irine. Unutranjost boksova obezbeuje dovoljno prostora za smetaj 3 000 jaradi, to ispunjava zahteve, standarde, Zakona i pravilnika o dobrobiti ivotinja koji iznosi najmanje 0,25-0,30 m/grlu, a zajedno sa ispustima zadovoljava zahteve Pravilnika o organskoj proizvodnji. Boksovi od hranidbenog prostora odvojeni su metalnim ogradama visine 1,0m. Visina hranidbenog stola je via za 0,5 m od visine podaboksova. Pod u boksovima je od zemlje sa prostirkom od slame. Bone strane objekta su od betona u visini od 2m, a ostali deo do tavanice je otvoren prostor na kojem e se nalaziti zatitne mree, koje e se zatvarati i otvarati po potrebi. Krovna konstrukcija je metalna, krovni pokriva tavanica e biti od panel ploa to obezbeuje dobru toplotnu izolaciju. Unutranja visina objekta na najviem delu iznosi 5 metara. eone strane bie izgraene od vrstog materijala sa metalnim dvokrilnim vratima. U boksovima za smetaj jaradi na svakih 20 metara bie postavljene automatske hranilice za koncentrovana hraniva i automatske pojilice. Bone strane iamju otvore sa svake strane sa metalnim vratima, koji slue za izlazak koza u ispuste koji se nalaze sa svake strane celom duinom objekta. Ispusti su ograeni metalnom ili drvenom ogradom maksimalne visine do 1,5metara. Odvajanje jaradi od majki bie organizovano odmah poto jarad popiju kolostrum, odnosno nakon 2-4 dana. Odmah po smetaju jaradi u objekte za smetaj ovih kategorija bie organizovano i napajanje jaradi preko standardnih cucli.

  E-24/13-UP Strana: 5 od 9

 • - Izmuzite i prostorije za mleko laktofriz, izmuzite i ekaona (objekti broj 7, 8 i 9) prizemni objektiObjekat je smeten na sredini kompleksa izmeu kozarnika. Mua koza kod slobodnog sistema dranja se odvija u izmuzitu, Veliina izmuzita zavisi od veliine stada. Kada se radi o velikim stadima povrina izmuzita je znatno vea i sam objekat izmuzita deli na tri dela: ekalite, prostorije za muu i prostorije za smetaj mleka. Spoljni gabarit celog objekta je 17,05*42,97 metara, od toga spoljni gabarit ekaone je 17,05*18,00m, izmuzita 17,05*17,97 i laktofriza 17,05*7,00 metara. Izmuzite iam paltformu za muu sa jaslama sa ukljetivaem i dimenzijama 1,1-1,20m duine i 0,5 metara irine. Kapacitet izmuzita je 72 grla u jednoj mui. U odnosu na nivo kojim se kree radnik muza, platform je podignut za oko 80 cm. Poto se radi o velikim kapacitetima veoma je bitno precizno i fiziki odvojiti staze prolaska grla od staje do izmuzitai nazad. Hodnici za kretanje treba da budu dosta iroki 1,5-2 metrazbog omoguavanja bzog prolaz koza. ekaonica je smetena na podijumu paltforme i bez prepreka za kretanje koza. Broj koza na podijumu za ekanje za muu treba da po pravilu iznosi od 2 do 3 koze po dunom metru. Kanal za muu treba da bude najmanje 1,84 m. Izmuzite treba da bude spojeno sa jamom za smetaj tehnike vode koja je u osnovi povrine 25m (5*5*2,5 metara) ili 62,5m. Smetaj i hlaenje mleka su u okviru objekta izmuzita, u posebnoj prostoriji. Pored prostorije za hlaenje mleka nalazi se mainski deo. Unutranja visina prostorija je 4,00 metra. Krovna konstrukcija je metalna krovan reetka. Krov je kos, dvovodan. Zidovi i palfon objekta e se oblagati termo panelima. Na objektu su predviena visoki prozori sa bonoh strana sa otvarajuim krilima.

  - Pomoni objekat za mehanizaciju objekat broj 11 - prizemanObjekat je smeten pored kolskog ulaza u farmu blizu severne granice kompelksa. Spoljne dimenzije objekta su 15,00*50,00 metara, bruto povrina pod objektom je 750,00m. Unutranja ista visina objekta je 4,50 metra. Zidovi objekta su predvieni od pune opeke ojaana betonskim elementima. Krovna konstrukcija je metalna, reetkasti nosa. Krov je kos, dvovodan. Krovni pokriva je predvien od termopanela. Objekat je predvien za smetaj traktora razliite snage, telehendera, kosaice, balirke, traktorske prikolice, raznih prikljunih maine, prikljune maine za utovar, transport i aplikaciju stalnjaka.

  - Magacin objekat za smetaj koncentrovane stone hrane - objekat broj 12 - prizemanObjekat je smeten u produetku pomonog objekta za mehanizaciju. Spoljne dimenzije objekta su 15,00*50,00 metara, bruto povrina pod objektom je 750,00m. Unutranja ista visina objekta je 4,50 metra. Objekat magacina je sa tri strane zatvoren i izgraen od vrstog materijala, a prema kozarniku je otvoren. Zidovi objekta su predvieni od pune opeke ojaana betonskim elementima. Krovna konstrukcija je metalna, reetkasti nosai. Krov je kos, dvovodan. Krovni pokriva je predvien od termopanela. Kalkanski zidovi objekta su predvieni kao protivpoarni zidovi.

  - Senjak objekat broj 13 i 14 - prizemanObjekti su smeteni u produetku magacina. Spoljne dimenzije objekata su po 15,00*50,00 metara. Bruto povrina pod objektom je 750,00m. Unutranja ista visina objekta je 4,50 metra. Objekat senika je sa tri strane zatvoren i izgraen od vrstog materijala, a prema kozarniku je otvoren. Zidovi objekta su predvieni od pune opeke ojaana betonskim elementima. Krovna konstrukcija je metalna, reetkasti nosai. Krov je kos, dvovodan. Krovni pokriva je predvien od termopanela. Kalkanski zidovi objekta su predvieni od vrstog materijala kao protivpoarni zidovi.

  E-24/13-UP Strana: 6 od 9

 • - Silo rupa od betona objekat broj 15Pored senjaka na farmi je predvien i dodatni prostor za smetaj kabaste hrane silae od ioke. Objekat se nalazi u produetku senjaka. Zidom je podeljen na dva segmenta i izgraen u celosti od betona. Ukupni kapacitet silotreneva je 1.800m3. Spoljne dimenzije silo trena je 40,00*15,00m. Visina zidova je 3 metra. Silo trenevi kanalima i cevima su povezani sa jamom za smetaj silanog soka ili efluenta (objeakt broj 19). Kapacitet jame je 5*5 dubine 2,5 metra. Jama treba da je izvedena od vodonepropusnog betona. Jama se prazni u odreenim vremenskim intervalima po potrebi. Temeljna ploa i zidovi silosa moraju biti nepropusni za tenost i otporne na koroziju. To se postie nanoenjem oxipremaza na povrinske delove betona. Pod silosa treba da ima oko 2% nagiba prema ulazu u silos. Unutar silosa potrebno je izvesti drenau za odvod silanog soka.

  - Karantin objekat broj 16 - prizemanU okviru farme nalazi se objekat za smetaj bolesnih ili povreenih grla koji je predvien za izolaciju i leenje ivotinaj. Karantin se nalazi pored drugog ulaza-izlaza farme neposredno preko puta silo prostora u dezo-barijere. Spoljne dimenzije objekta su 15,00*15,00 metara. Bruto povrian pod objektom je 225,00m2. Karantin treba da je opremljen sa svim neophodnim prostorijama i opremom za zbrinjavanje i leenje koza. Unutranja ista visina objekta je 4,50 metra. Zidovi objekta su predvieni od pune opeke ojaana betonskim elementima. Krovna konstrukcija je metalna, reetkasti nosai. Krov je kos, dvovodan. Krovni pokriva je predvien od termopanela.

  - Pomoni objekat za radnike objekat broj 21 prizemanPomoni objekat za radnike je smeten sa prednje strane kompleksa, u blizini peakog ulaza. Spoljni gabarit objekta je 29,45*11,00 metara. Bruto povrina pod objektom je 323,95m2. Izgradnja objekta je predviena od vrstog materijala. Spoljni zidovi su sendvi zidovi. Unutranaj visina objekta je 2,80metara. Plafonska konstrukcija je polumontana konstrukcija. Krovna konstrukcija je drvena. Krov je kos, dvovodan. Krovni pokriva je crep. U objektu su predviene prostorije za potrebe radnika i veterinara.

  - Upravna zgrada objekat broj 22 prizeman sa izgraenim potkrovljem na jednom delu objekta.Upravni objekat je lociran sa prednje strane kompleksa, u blizini pomonog objekta. Gabarit objekta je razuen. Spoljni okvirni gabarit objekta je 20,54*14,00 metara. Izgradnja objekta je predviena od vrstog materijala. Spoljni zidovi su sendvi zidovi. Unutranaj visina prizemlaj objkta je 2,80metara. Predviena drvena meuspratna konstrukcija ili polumontaana, betonska konstrukcija. Krovna konstrukcija je drvena. Krov je kos, vievodan. Krovni pokriva je crep. U objektu su predviene administrativne prostorije sa prateim sadrajima.

  - Stalnjak objekat broj 17Skladini prostor stalnjaka treba da sprei zagaenje podzemnih i povrinskih voda i da ouva hranive vrednosti stalnjaka. Prostor za odlaganje stalnjaka treba graditi paljivo, mora da bude vodonepropusna, da onemoguava izlivanje, ispiranje ili oticanje stalnjaka u okolni prostor. Spoljni gabarit objekta je 30,00*10,00 metara. Stalnjak svojom veliinom zadovoljava potrebe za odlaganje stalnjaka za estomeseni period. Za

  - Ograda Farma za koze e se ograditi transparentnom ogradom visine 2 metra.

  - Interne saobraajnice, platoi i parkinzi e se asfaltirati, betonirati ili poploati betonskim elementima, sa poprenim padom i upijajuim kanalima pored saobraajnica. Interne saobraajnice

  E-24/13-UP Strana: 7 od 9

 • su irine 4,00 metara. Predviena su tri pristupna puta farmi. Pristupni putevi prolaze kroz drugu parcelu investitora do atarskih puteva. Pristupni putevi e se nasuti tucanikom. Na svim ulazima su predvieni dezinfekcione barijere u irini puta, duine 6,00 metara, dubine 0,25m. Na ulazu u kompleks izvan ograde kompleksa je predviena parking prostor za putnika vozila, est mesta. Parking prostor e se poploati betonskim elementima. Pored parkinga je predvien prostor za odlaganje biciklova.

  Urbanistikim projektom je predvien poseban peaki ulaz. Na peakom ulazu je potrebno izgraditi dezinfekcionu barijeru dimenzije 1,50*0,5 metara, dubine 0,05 metara.

  Snabdevanje kompleksa vodom je predvieno iz sopstvenog bunara.

  5. OBJANJENJE REENJA URBANISTIKOG PROJEKTA

  Mesto farme je fiziki dovoljno udaljeno od naselja i drugih stoarskih objeakta. Krug farme je dovoljno prostran ime je obezbeena dobra funkcionalna povezanost pojedinih delova. Razmetaj objekata na parceli je usklaen sa tehnolokim procesom, pravilima graenja propisanim za ovakvu vrstu objekata.

  Osnovni prostorni koncept zasniva se na mogunosti prilaza parceli, objektima i zahteva investitora.

  Objekti e se graditi fazno u skaldu sa potrebama razvoja farme.

  Kolski prilaz parceli je planirano na tri mesta, stim da je glavni ulaz sa jugoistone strane. Interne saobraajnice planirane su tako da ispunjavaju i protivpoarne uslove. Interne saobraajnice su irine 4,0 metra.

  Peake staze su irine 1,50 metra. Predvieno je poploavanje betonskim elementima ili betoniranje istih. Na peakom ulazu u kompleks je predviena dezinfekciona barijera.

  Snabdevanje elektrinom energijom je predvieno prikljukom na niskonaponsku elektromreu na javnoj povrini. U cilju postizanja energetske efikasnosti kompleksa predvia se korienje alternativnih izvora energije za dobijanje sanitarne tople vode, grejanja prostorija. Elektrina energija e se kablirati, prema uslovima nadlene distribucije dovesti do glavnog razvodnog ormara koji se ugrauje u ogradu kompelsa odakle se podzemno vodi dalje do potroaa.

  Za osvetljenje kompleksa postavie se rasveta na stubovima pored internih saobraajnica.

  Zona zatitnog zelenila je postavljena po obodu parcele, pored ograde i izmeu razliitih namena objekata. U okviru slobodnih povrina parcele predviena su travnate, zelene povrine sa ukrasnim zelenilom, koja omoguuje poboljanje mikroklimatskih uslova.

  Snabdevanje vodom je predvieno iz sopstvenog bunara koji je planiran na samom ulazu kompleksa. Hidrantska mrea je prstenasta sa est spoljna podzemna ili nadzemna hidranta.

  Tehnoloke otpadne vode se sakupljalju u vodonepropusnu jamu..

  E-24/13-UP Strana: 8 od 9

 • Fekalne otpadne vode se sakupljaju u vodonepropusni talonik do izgradnje javne kanalizacione mree.

  Sa saobraajnih povrina i objekata atmosferska voda se skuplja otvorenim upiajuim kanalima. Otvoreni upijajui kanal praktino okruuje zonu ukrasnog zelenila.

  U procesu izrade Urbanistikog projekta korieni su svi navedeni dostavljeni/prikupljeni dokumenti i ugraeni u koncepciju planiranog razmetaja na predmetnoj parceli.

  Odgovorni urbanista: ______________________Apro Elonora dipl.ing.arh.

  E-24/13-UP Strana: 9 od 9

 • GRAFIKI PRILOZI